MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 371       LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 10 iulie 2001

SUMAR

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

582. - Hotãrâre pentru aprobarea Ghidului carierei militare

 

612. - Hotãrâre pentru modificarea si completarea Contractului-cadru privind conditiile acordãrii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate pentru anul 2001, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 165/2001

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

449/410. - Ordin al ministrului sãnãtãtii si familiei si al ministrului administratiei publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea gratuitã de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni care nu beneficiazã de lapte matern

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

pentru aprobarea Ghidului carierei militare

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 90/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Articol unic. - Pentru cadrele Ministerului Apãrãrii Nationale se aprobã Ghidul carierei militare, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul apãrãrii nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul muncii si solidaritãtii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 21 iunie 2001.

Nr. 582.

 

ANEXÃ

           

GHIDUL CARIEREI MILITARE

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Evolutia în cariera militarã înseamnã promovarea în functie si înaintarea în grad pentru cadrele militare performante, mentinerea în aceeasi functie sau numirea în functii successive prevãzute cu acelasi grad pentru cele competente si trecerea în rezervã pentru cele care au încheiat contractul si nu existã posi bilitatea reînnoirii lui sau nu corespund cerintelor ori nevoilor Ministerului Apãrãrii Nationale.

Art. 2. - Promovarea în functie si înaintarea în grad, precum si trecerea maistrilor militari si subofiterilor în corpul ofiterilor se fac în temeiul hotãrârilor comisiilor de selectie.

Art. 3. - (1) Promovarea în functie si înaintarea în grad sunt conditionate de:

a) îndeplinirea stagiului minim obligatoriu, corespunzãtor cerintelor fiecãrui tip de functie;

b) calificativele obtinute pe parcursul întregii cariere militare;

c) absolvirea cursului de carierã necesar în vederea îndeplinirii atributiilor noii functii.

(2) Tipurile de functii care trebuie îndeplinite de ofiteri în perioada anterioarã promovãrii în functie, precum si stagiul minim corespunzãtor acestora se stabilesc prin ordin al ministrului apãrãrii nationale.

(3) Selectia în vederea frecventãrii unui curs de carierã este conditionatã de propunerea de a fi numit într-o functie care necesitã competenta asiguratã prin acel curs.

(4) Frecventarea unui curs de carierã se face începând din ultimii 2 ani ai stagiului minim în gradul respectiv.

(5) Tipurile de cursuri de carierã ce pot fi frecventate de ofiterii, maistrii militari si subofiterii în activitate se stabilesc prin ordin al ministrului apãrãrii nationale.

(6) Ofiterii care dovedesc aptitudini deosebite pot frecventa cursul de pregãtire în vederea îndeplinirii unei misiuni de reprezentant militar în strãinãtate, pe orice treaptã a carierei militare, pe baza hotãrârii comisiilor de selectie.

(7) Echivalarea cursurilor si a studiilor absolvite în tarã si în strãinãtate, similare celor prevãzute la alin. (5), se efectueazã anual prin dispozitie a sefului Directiei management resurse umane din cadrul Ministerului Apãrãrii Nationale.

Art. 4. - Stagiul maxim în care un ofiter poate fi mentinut în aceeasi functie este de 4 ani, cu exceptia functiilor unicat.

Functiile unicat se stabilesc prin ordin al ministrului apãrãrii nationale.

 

CAPITOLUL II

Cariera ofiterilor

SECTIUNEA 1

Tipuri de carierã si categorii de ofiteri

 

Art. 5. - Cariera ofiterilor este delimitatã, în functie de natura cerintelor posturilor, de competentele impuse de acestea, precum si de nivelul studiilor necesare în vederea trecerii de pe o treaptã pe alta a ierarhiei militare, în: carierã inferioarã, corespunzãtoare gradelor de sublocotenent/aspirant - cãpitan; carierã medie,corespunzãtoare gradelor de maior/locotenent-comandor - locotenent-colonel/cãpitan-comandor; carierã superioarã, corespunzãtoare gradelor de colonel/comandor - general/amiral.

Art. 6. - Ofiterii se pot afla în una dintre urmãtoarele categorii:

a) ofiteri de arme - ofiterii aflati în stadiul carierei inferioare, care au dobândit o specialitate militarã într-o armã prin absolvirea cursului de bazã din scoala de aplicatie a armei respective;

b) ofiteri de logisticã - ofiterii aflati în stadiul carierei inferioare si medii, care au absolvit o institutie de învãtãmânt superior de lungã duratã si s-au specializat în unul dintre urmãtoarele servicii:

- serviciul administrativ - specialitãtile intendentã, finante, carburanti-lubrifianti si constructii-cazare;

- serviciul transporturi militare - specialitãtile auto, cãi ferate, aeriene, navale, cãi de comunicatie, controlul si îndrumarea circulatiei;

- serviciul tehnico-ingineresc - specialitãtile specifice structurilor militare;

- serviciul medical si sanitar-veterinar - specialitãtile existente pe plan national;

c) ofiteri specialisti - ofiterii care, prin absolvirea unor institutii de învãtãmânt superior specifice, au dobândit anterior intrãrii în profesia militarã sau pe parcursul carierei militare specializarea necesarã pentru a exercita ocupatii de jurist, muzician, jurnalist, istoric, personalul didactic din învãtãmântul militar si cercetare stiintificã, precum si ofiterii care îsi desfãsoarã activitatea în domeniul informatiilor militare;

d) ofiteri de comandã si stat major - ofiterii aflati în stadiul carierei medii si superioare, proveniti din ofiteri de arme, ofiteri de logisticã si ofiteri specialisti care, printr-o pregãtire complementarã adecvatã, au dobândit specializarea necesarã pentru a îndeplini functii în statele majore de unitãti - batalion, regiment sau similare - si de mari unitãti sau în structuri superioare acestora, precum si functia de comandant al unei unitãti militare de tip battalion sau similare acestuia;

e) ofiteri de conducere - ofiterii aflati în stadiul carierei superioare care ocupã functii de conducere: comandant sau sef al unei structuri ori microstructuri militare, loctiitor - adjunct, secretar general adjunct etc. - al acesteia sau sef de stat major, în toate domeniile de activitate.

 

SECTIUNEA a 2-a

Evolutia în carierã a ofiterilor de arme

 

Art. 7. - Absolventii cursurilor de bazã din scolile de aplicatie pot fi numiti pe toatã durata stagiului în gradul de sublocotenent/aspirant în functii corespunzãtoare gradului de sublocotenent/aspirant sau sublocotenent/aspirant - locotenent, aflate în structura subunitãtilor si unitãtilor, pânã la regiment, divizion de nave, bazã aerianã sau similare inclusiv, potrivit armei si specialitãtii militare dobândite.

Art. 8. - Sublocotenentii si aspirantii care îndeplinesc conditiile legale de stagiu minim în grad, apreciere de serviciu si care sunt încadrati într-o functie de sublocotenent/aspirant - locotenent sunt înaintati în gradul urmãtor.

Art. 9. - (1) Cursul de carierã necesar pentru promovarea într-o functie prevãzutã cu gradul de cãpitan si pentru înaintarea în grad este cursul avansat sau un curs similar.

(2) Locotenentii pot frecventa cursul avansat pentru ofiterii de arme sau cursul avansat de logisticã. Frecventarea cursului avansat de logisticã se face potrivit regulilor prevãzute la art. 13.

Art. 10. - Pentru promovarea într-o functie prevãzutã cu gradul de maior (locotenent-comandor) si totodatã pentru înaintarea în acest grad este necesarã absolvirea cursului de stat major specific ofiterilor de arme sau a unui curs similar în domeniul logistic. Frecventarea cursurilor din domeniul logistic se face potrivit regulilor prevãzute la art. 14.

 

SECTIUNEA A 3-a

Evolutia în carierã a ofiterilor de logisticã

 

1. Ofiterii din serviciile administrativ, transporturi militare si tehnico-ingineresc

Art. 11. - (1) Ofiterii absolventi ai cursului de bazã din scoala de aplicatie, specializati în serviciile administrativ si transporturi militare, sunt numiti în functia de sublocotenent/aspirant sau sublocotenent/aspirant - locotenent în orice unitate a armatei.

(2) Ofiterii ingineri din serviciile tehnico-ingineresc si administrativ vor fi numiti în functii prevãzute cu gradele de sublocotenent/aspirant sau sublocotenent/aspirant - locotenent, aflate în serviciile de logisticã de la trupe, în formatiunile de exploatare si reparatii, în poligoane, în depozite de armament, munitii sau tehnicã militarã, precum si în institutii de cercetare-proiectare ale armatei.

(3) Ofiterii ingineri, sefi de promotie, pot sã opteze pentru numirea, imediat dupã absolvire, în învãtãmântul militar, în functii corespunzãtoare.

(4) Sublocotenentii si aspirantii pot fi numiti pe toatã durata stagiului în gradul de sublocotenent/aspirant, în functii corespunzãtoare gradului de sublocotenent/aspirant - locotenent la esaloane similare celor în care sunt încadrati.

Art. 12. - Sublocotenentii si aspirantii care îndeplinesc conditiile legale de stagiu minim în grad, apreciere de serviciu si sunt numiti într-o functie de sublocotenent/aspirant - locotenentsunt înaintati în gradul urmãtor.

Art. 13. - (1) Cursul de carierã necesar pentru promovarea într-o functie prevãzutã cu gradul de cãpitan si pentru înaintarea în grad este cursul de carierã logisticã sau un curs similar.

(2) Frecventarea cursului avansat de carierã logisticã în profilul uneia dintre specialitãtile serviciului transporturi militare si specialitãtile carburanti-lubrifianti si constructii-cazare, precum si din serviciul tehnico-ingineresc este permisã atât ofiterilor care îndeplinesc functii de logisticã, cât si ofiterilor de arme a cãror specialitate corespunde unuia dintre aceste profiluri.

(3) Ofiterii ingineri din serviciile tehnico-ingineresc si administrativ, numiti în institutii de cercetare-proiectare ale armatei, precum si cei din învãtãmântul militar vor absolvi studii aprofundate în domeniul lor de activitate în locul cursului avansat de logisticã.

(4) Absolventii cursului avansat de logisticã sau ai unui curs similar si absolventii studiilor aprofundate sunt promovati într-o functie de cãpitan, în specialitatea datã de profilul cursului absolvit, dacã îndeplinesc si celelalte conditii.

Art. 14. - (1) Cursul de carierã necesar pentru promovarea într-o functie prevãzutã cu gradul de maior/locotenent-comandor si pentru înaintarea în grad este cursul de management al sistemelor tehnice ori cursul de stat major logistic/similare.

(2) Cursul de management al sistemelor tehnice poate fi frecventat de cãpitanii de logisticã sau de arme care ocupã functii în  specialitãtile serviciului transporturi militare si în specialitatea

constructii-cazare, precum si în serviciul tehnico-ingineresc.

(3) Cursul de stat major logistic poate fi frecventat de cãpitanii de logisticã sau de arme care ocupã functii în specialitãtile intendentã, finante si carburanti-lubrifianti.

(4) Ofiterii ingineri din serviciul tehnico-ingineresc si administrativ, numiti în institutii de cercetare-proiectare ale armatei, precum si cei din învãtãmântul militar vor absolvi o formã de învãtãmânt postuniversitar, alta decât studii aprofundate, în locul unuia dintre cursurile mentionate la alin. (1).

2. Ofiterii din serviciul medical si sanitar-veterinar

Art. 15. - Absolventii institutiilor de formare a personalului medical si sanitar-veterinar sunt numiti în functii pe baza criteriilor si a metodologiei pentru unitãtile sanitare publice, cu respectarea corelatiei directe grad-functie.

Art. 16. - Ofiterii din serviciul medical si sanitar-veterinar sunt promovati în functie si înaintati în gradul urmãtor cu respectarea urmãtoarelor conditii de specializare:

a) în functii prevãzute cu gradele de locotenent si cãpitan - sã fi absolvit cursul pentru medicii sefi de unitate sau sã se afle în pregãtire prin rezidentiat;

b) în functii prevãzute cu gradele de maior si locotenent- colonel - sã se afle în pregãtire prin rezidentiat sau sã fie confirmati ca medic specialist; pentru specialiatãtile Medicinã generalã, Stomatologie si Farmacie - sã fi absolvit cursul de specializare pentru medicii sefi de mari unitãti;

c) în functii prevãzute cu gradul de colonel - sã fie confirmati ca medic primar si sã fi absolvit cursul postuniversitar de perfectionare, corespunzãtor grupei de specialitãti militare în care sunt confirmati, ori sã detinã titlul de doctor în stiinte medicale; pentru medicii de medicinã generalã - sã fi absolvit un curs postuniversitar de specialitate.

Art. 17. - Promovarea în functii de sefi de sectii ori de laboratoare sau în functii de farmacist-sef la spitale, ambulatoriile de specialitate ale acestora si la centrele de sãnãtate militare se face prin concurs organizat pe baza criteriilor aprobate de ministrul apãrãrii nationale, conform metodologiei elaborate de Ministerul Sãnãtãtii si Familiei.

Art. 18. - Promovarea în functii de medici, corespunzãtoare gradului de general de brigadã si superioare acestuia, se face potrivit regulilor prevãzute la art. 30-34.

 

SECTIUNEA a 4-a

Evolutia în carierã a ofiterilor specialisti

 

Art. 19. - Ofiterii specialisti proveniti din rândul absolventilor institutiilor de învãtãmânt superior de profilul domeniului de activitate se numesc, în raport cu nevoile armatei, pe functii corespunzãtoare gradului

Art. 20. - Ofiterii specialisti proveniti din rândul ofiterilor de arme sau de logisticã, care au absolvit o institutie de învãtãmânt superior de profilul ocupatiei respective, se numesc, în raport cu nevoile armatei, pe functii corespunzãtoare gradului detinut la data respectivã.

Art. 21. - Pentru promovarea în functie a ofiterilor specialisti si pentru înaintarea în grad a acestora se au în vedere reglementãrile în vigoare pe plan national si în domeniul respectiv de activitate, respectându-se principiul corelatiei directe grad - functie.

Art. 22. - Promovarea în functii prevãzute cu gradul de colonel-comandor este conditionatã de absolvirea unui curs post-universitar corespunzãtor domeniului în care va fi numit.

Art. 23. - Promovarea în functii corespunzãtoare gradului de general de brigadã - cu o stea, general de flotilã aerianã – cu o stea, contraamiral de flotilã - cu o stea si superioare acestuia se va face potrivit regulilor prevãzute la art. 30-34.

 

SECTIUNEA a 5-a

Evolutia în carierã a ofiterilor de comandã si stat major

 

Art. 24. - Ofiterii de arme, de logisticã si specialistii care au absolvit unul dintre cursurile de carierã de stat major devin ofiteri de comandã si stat major o datã cu promovarea într-o functie prevãzutã cu gradul de maior/locotenent-comandor.

Art. 25. - Ofiterii de comandã si stat major, cu gradul de maior/locotenent-comandor, pot frecventa cursul interarme din Academia de Înalte Studii Militare, în specializãrile si profilurile corespunzãtoare armelor/serviciilor în care sunt confirmati.

Art. 26. - Dupã absolvirea cursului interarme ofiterii vor fi numiti într-o functie prevãzutã cu gradul de locotenent-colonel/cãpitan-comandor din statele majore ale marilor unitãti si comandamentele superioare acestora sau pe o functie de comandant de unitate ori formatiune militarã, corespunzãtoare gradului de locotenent-colonel/cãpitan-comandor.

Art. 27. - Ofiterii care nu au absolvit cursul interarme pot fi promovati într-o functie corespunzãtoare gradului de locotenent-colonel/cãpitan-comandor dacã:

a) sunt absolventi, cu diplomã de licentã, ai unor institutii de învãtãmânt superior, în specializãri si profiluri corespunzãtoare noii functii;

b) functia nu necesitã exclusiv specializare interarme;

c) îndeplinesc celelalte conditii prevãzute de reglementãrile în vigoare.

Art. 28. - Ofiterii pot fi promovati într-o functie prevãzutã cu gradul de colonel/comandor, fãrã atributii de conducere, dacã au absolvit o formã de învãtãmânt postuniversitar corespunzãtoare domeniului de activitate al respectivei functii.

 

SECTIUNEA a 6-a

Evolutia în carierã a ofiterilor de conducere

 

Art. 29. - Promovarea într-o functie de conducere prevãzutã cu gradul de colonel/comandor este conditionatã de absolvirea unei forme de învãtãmânt postuniversitar de conducere, corespunzãtor domeniului de activitate al respectivei functii, sau de obtinerea titlului de doctor.

Art. 30. - Pentru promovarea într-o functie prevãzutã cu gradul de general de brigadã - cu o stea, respectiv general de flotilã aerianã - cu o stea, contraamiral de flotilã - cu o stea, si pentru înaintarea în grad este necesarã absolvirea cursului post-universitar de conducere strategicã din Academia de Înalte Studii Militare sau a Colegiului National de Apãrare ori a unui curs similar din strãinãtate sau detinerea titlului de doctor.

Art. 31. - Ofiterii care au absolvit o formã de pregãtire prevãzutã la art. 30 pot fi promovati în functii corespunzãtoare gradului de general de brigadã - cu o stea, respectiv general de flotilã aerianã - cu o stea, contraamiral de flotilã - cu o stea, dacã:

a) au îndeplinit timp de cel putin 3 ani functii prevãzute cu gradul de colonel-comandor;

b) au obtinut calificativul “foarte bun” prin aprecierile de serviciu din ultimii 3 ani;

c) sunt evaluati cel putin la nivelul 3 pe fiecare dintre cele 4 deprinderi, conform STANAG-6001, în una dintre limbile englezã, francezã sau germanã.

Art. 32. - Generalii de brigadã - cu o stea, respectiv generalii de flotilã aerianã - cu o stea si contraamiralii de flotilã – cu o stea, pot fi numiti într-o functie prevãzutã cu gradul de general maior - cu douã stele, respectiv contraamiral - cu douã stele, dacã au îndeplinit timp de minimum 2 ani o functie prevãzutã cu gradul de general de brigadã - cu o stea, respectiv general de flotilã aerianã - cu o stea si contraamiral de flotilã - cu o stea, si au fost apreciati în perioada stagiului minim în grad numai cu calificativul “foarte bun”.

Art. 33. - Generalii maiori - cu douã stele, respectiv contraamiralii - cu douã stele, pot fi numiti într-o functie prevãzutã cu gradul de general locotenent - cu trei stele, respective viceamiral - cu trei stele, dacã au îndeplinit timp de minimum 2 ani o functie prevãzutã cu gradul de general maior - cu douã stele, respectiv contraamiral - cu douã stele, si au fost apreciati în perioada stagiului minim în grad numai cu calificativul “foarte bun”.

Art. 34. - Generalii locotenenti - cu trei stele, respective viceamiralii - cu trei stele, pot fi numiti într-o functie prevãzutã cu gradul de general - cu patru stele, respectiv amiral – cu patru stele, dupã îndeplinirea unui stagiu minim în grad de un an.

 

CAPITOLUL III

Cariera maistrilor militari si subofiterilor

SECTIUNEA 1

Categorii de maistri militari si subofiteri

 

Art. 35. - În raport cu domeniul în care îsi desfãsoarã activitatea si cu stadiul carierei militare în care se aflã, maistrii militari si subofiterii se pot afla în una dintre urmãtoarele categorii:

a) maistri militari si subofiteri luptãtori - maistrii militari si subofiterii aflati în prima parte a carierei militare, care ocupã functii de comandanti/sefi de microstructuri - echipe, echipaje, posturi,

grupe, grupuri, plutoane/similare, aflate în compunerea batalioanelor si a regimentelor sau a unitãtilor si formatiunilor similare acestora;

b) maistri militari si subofiteri specialisti - maistrii militari si subofiterii care ocupã functii de specialisti tehnici si sefi de structuri tehnice - sef grupã reparatii, sef atelier, sef sectie, cei din domeniul informatii militare, precum si subofiterii sanitari, veterinary si instrumentisti din muzicile militare;

c) maistri militari si subofiteri de stat major - provin din maistri militari si subofiteri luptãtori si specialisti si ocupã functii în comandamente de batalion si superioare acestora, în toate domeniile activitãtii de stat major, precum si functii de consilieri ai comandantilor/sefilor;

d) maistri militari si subofiteri de administratie - provin din maistri militari si subofiteri luptãtori si specialisti si ocupã functii în domenii ca: gestiune materialã, financiarã, administrare cazãrmi, aprovizionare si altele asemenea.

 

SECTIUNEA a 2-a

Evolutia în carierã a maistrilor militari si subofiterilor luptãtori

 

Art. 36. - (1) Absolventii institutiilor de formare a maistrilor militari si a subofiterilor sunt numiti în functii de luptãtor din structura subunitãtilor si unitãtilor pânã la regiment/similare inclusiv, corespunzãtoare gradului de maistru militar clasa a V-a/sergent sau maistru militar clasa a V-a - maistru militar clasa a IV-a/sergent - sergent major.

(2) Dupã numirea în prima functie maistrii militari si subofiterii pot fi mutati pe toatã durata stagiului în gradul de maistru militar clasa a V-a/sergent numai în functii si la esaloane similare celor prevãzute la alin. (1).

Art. 37. - Maistrii militari si subofiterii numiti în functii corespunzãtoare gradelor de maistru militar clasa a V-a – maistru militar clasa a IV-a/sergent - sergent major, care îndeplinesc conditiile legale de stagiu minim în grad si apreciere de serviciu, sunt înaintati în gradul urmãtor dacã îndeplinesc celelalte conditii prevãzute de reglementãrile în vigoare.

Art. 38. - (1) Pentru promovarea într-o functie de loctiitor comandant pluton/similare sau de instructor, prevãzutã cu gradul de maistru militar clasa a III-a/plutonier si superioare acestuia, este necesarã absolvirea cursului de loctiitor comandant pluton/similare sau a celui de instructor.

(2) Maistrii militari clasa a IV-a/sergentii majori pot urma unul dintre cursurile prevãzute la alin. (1) dacã au îndeplinit timp de minimum 2 ani functia de comandant de grupã/similare.

(3) Maistrii militari clasa a IV-a/sergentii majori care au absolvit unul dintre cursurile mentionate la alin. (1) vor fi înaintati în gradul urmãtor dacã îndeplinesc celelalte conditii prevãzute de reglementãrile în vigoare.

Art. 39. - (1) Pentru promovarea într-o functie prevãzutã cu gradul de maistru militar clasa a II-a/plutonier major este necesarã absolvirea unui curs de carierã.

(2) Maistrii militari si subofiterii pot urma unul dintre cursurile de carierã organizate în scolile de aplicatie ale armelor, dacã au îndeplinit timp de cel putin 3 ani o functie de comandant de pluton ori loctiilor sau de instructor în centre de instructie si în alte institutii similare.

(3) Maistrii militari si subofiterii care opteazã pentru un curs de carierã îsi pot continua cariera militarã în unul dintre domeniile stat major sau administratie, în raport cu tipul de curs absolvit.

 

SECTIUNEA a 3-a

Evolutia în carierã a maistrilor militari si subofiterilor specialisti

 

Art. 40. - (1) Absolventii institutiilor militare de formare a maistrilor militari si a subofiterilor specialisti sunt numiti în functii de specialist în exploatarea, întretinerea si repararea tehnicii de luptã, operator, comandant post de luptã/similare, respectiv în functii de subofiteri sanitari, veterinari sau instrumentisti din muzicile militare, din structura unitãtilor si formatiunilor pânã la regiment/similare inclusiv, prevãzute cu gradul de maistru militar clasa a V-a/sergent sau maistru militar clasa a V-a - maistrumilitar clasa a IV-a/sergent - sergent major.

(2) Dupã numirea în prima functie maistrii militari si subofiterii pot fi mutati pe toatã durata stagiului în gradul de maistru militar clasa a V-a/sergent numai în functii si la esaloanele similare celor prevãzute la alin. (1).

Art. 41. - Maistrii militari si subofiterii numiti în functii corespunzãtoare gradelor de maistru militar clasa a V-a – maistru militar clasa a IV-a/sergent - sergent major, care îndeplinesc conditiile legale de stagiu minim în grad si apreciere de serviciu, sunt înaintati în gradul urmãtor dacã îndeplinesc celelalte conditii prevãzute de reglementãrile în vigoare.

Art. 42. - (1) Maistrii militari clasa a IV-a/sergentii majori pot urma cursul de loctiilor comandant pluton/similare sau cel de instructor dacã au îndeplinit timp de minimum 2 ani o functie de comandant de grupã/similare.

(2) Maistrii militari clasa a IV-a/sergentii majori si maistrii militari clasa a III-a/plutonierii, care au absolvit unul dintre cursurile prevãzute la alin. (1), sunt numiti în functii corespunzãtoare tipului de curs absolvit, iar ulterior îsi pot continua cariera militarã fie ca maistri militari si subofiteri specialisti, fie ca maistri militari/subofiteri luptãtori.

(3) Maistrii militari clasa a IV-a/sergentii majori care au absolvit unul dintre cursurile mentionate la alin. (1) si care îndeplinesc conditiile legale de stagiu minim în grad si apreciere de serviciu pot fi înaintati în gradul urmãtor.

Art. 43. - Pentru promovarea într-o functie prevãzutã cu gradul de maistru militar clasa a II-a/plutonier major este necesarã, pe lângã îndeplinirea celorlalte conditii prevãzute de reglementãrile în vigoare, si absolvirea unuia dintre cursurile de stat major, administratie sau de conducere a structurilor tehnice.

Art. 44. - Maistrii militari si subofiterii care au absolvit un curs de carierã îsi pot continua cariera militarã în unul dintre domeniile stat major, administratie sau conducere a structurilor tehnice, în raport cu tipul de curs absolvit.

Art. 45. - Pentru promovarea în functie si înaintarea în grad a maistrilor militari si a subofiterilor din domeniul informatiilor militare, precum si a subofiterilor sanitari, veterinari si instrumentisti din muzicile militare se aplicã în mod corespunzãtor reglementãrile aprobate pe plan national pentru domeniile respective de activitate.

 

SECTIUNEA a 4-a

Evolutia în carierã a maistrilor militari si subofiterilor specialisti, de stat major si de administratie

 

Art. 46. - Pentru promovarea într-o functie prevãzutã cu gradul de maistru militar clasa I/plutonier adjutant este necesarã, pe lângã îndeplinirea celorlalte conditii prevãzute de reglementãrile în vigoare, si absolvirea cursului de maistri militari clasa I sau subofiteri adjutanti.

Art. 47. - Maistrii militari si subofiterii pot fi promovati într-o functie prevãzutã cu gradul de maistru militar principal/plutonier adjutant principal dacã, pe lângã celelalte conditii prevãzute de reglementãrile în vigoare, îndeplinesc si urmãtoarele conditii:

a) au un stagiu de minimum 3 ani în functii prevãzute cu gradul de maistru militar clasa I/plutonier adjutant în: structuri superioare batalionului/similare - pentru maistrii militari si subofiterii de stat major; depozite aflate în subordinea nemijlocitã a statelor majore ale categoriilor de forte ale armatei/similare – pentru maistrii militari si subofiterii de administratie; ateliere, baze de reparatii - pentru maistrii militari si subofiterii specialisti;

b) au obtinut cel putin calificativul “foarte bun” prin aprecierea de serviciu din ultimii 2 ani.

 

CAPITOLUL IV

Reguli de trecere a maistrilor militari si a subofiterilor

în corpul ofiterilor

 

Art. 48. - Maistrii militari si subofiterii pot trece în corpul ofiterilor în raport cu nevoile Ministerului Apãrãrii Nationale, numai în perioada stagiilor în gradele de maistru militar clasa a IV-a/sergent major si maistru militar clasa a III-a/plutonier.

Art. 49. - Pot fi trecuti în corpul ofiterilor, la propunerea comisiilor de selectie, maistrii militari si subofiterii care, pe lângã celelalte conditii prevãzute de reglementãrile în vigoare, îndeplinesc si urmãtoarele conditii:

a) au absolvit o institutie de învãtãmânt de nivel universitar de lungã duratã, cu diplomã de licentã/absolvire, în specializãri echivalente armelor si specialitãtilor militare;

b) au obtinut calificativul “foarte bun” prin aprecierile de serviciu din ultimii 3 ani;

c) au absolvit cursul de formare a ofiterilor organizat în acest sens;

d) au o vechime minimã de 5 ani ca maistru militar, respective subofiter.

Art. 50. - Maistrii militari si subofiterii sunt trimisi la cursuri de formare a ofiterilor, dacã existã functii vacante de ofiteri, corespunzãtoare armelor acestora, prevãzute cu gradul de sublocotenent/aspirant-locotenent sau locotenent, în care urmeazã sã fie încadrati.

 

CAPITOLUL V

Organizarea, competentele si functionarea comisiilor de selectie

 

Art. 51. - (1) Comisiile de selectie sunt grupuri de lucru temporar constituite în scopul selectionãrii cadrelor militare care vor fi promovate în functii si înaintate în gradul urmãtor, precum si a maistrilor militari si subofiterilor care urmeazã sã fie trecuti în corpul ofiterilor.

(2) Componenta si competentele comisiilor de selectie sunt stabilite prin ordin al ministrului apãrãrii nationale.

Art. 52. - Comisiile de selectie analizeazã si selectioneazã cadrele militare pe baza standardelor aprobate de ministrul apãrãrii nationale la propunerea Directiei management resurse umane din cadrul Ministerului Apãrãrii Nationale, respectând urmãtoarele criterii:

a) calificativele obtinute în cariera militarã prin aprecierile de serviciu;

b) rezultatele obtinute la cursul de carierã care asigurã pregãtirea necesarã pentru promovarea în functie;

c) experienta profesionalã concretizatã în functiile îndeplinite;

d) stagiul în gradul detinut;

e) nivelul calificãrii profesionale, în cazul specialitãtilor care au prevãzute titluri de clasã;

f) procesul de pregãtire parcurs anterior: studii universitare, postuniversitare, cursuri de specializare si perfectionare;

g) nivelul de cunoastere a limbilor strãine utilizate în statele membre NATO;

h) starea de sãnãtate si nivelul pregãtirii fizice;

i) aptitudini specifice functiei în care urmeazã promovarea, mentionate în aprecierea de serviciu.

Art. 53. - Comisiile de selectie vor avea un secretariat format din 1-3 persoane, cu activitate permanentã, constituit într-un compartiment distinct în structurile de personal la esaloanele unde sunt organizate.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 54. - În perioada de tranzitie stabilitã de lege ofiterii, maistrii militari si subofiterii încadrati în functii prevãzute în statele de organizare cu grade superioare celor pe care le detin pot fi numiti, în raport cu nevoile fortelor armatei, în functii prevãzute cu grade mai mici decât cele din care provin.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

pentru modificarea si completarea Contractului-cadru privind conditiile acordãrii asistentei

medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate pentru anul 2001,

aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 165/2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 11 alin. (2) din Legea asigurãrilor sociale de sãnãtate nr. 145/1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. I. - Contractul-cadru privind conditiile acordãrii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate pentru anul 2001, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 165/2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 19 ianuarie 2001, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:

1. Dupã litera k) a articolului 3 se introduce litera l) cu urmãtorul cuprins:

“l) casele de asigurãri de sãnãtate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritãtii Judecãtoresti si Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Transporturilor pot acorda, în conditiile legii, sume sub formã de avansuri, în limita a 30% din valoarea contractelor de furnizare de servicii farmaceutice încheiate cu farmaciile care functioneazã în structura unor unitãti sanitare. Avansurile vor fi acordate farmaciilor pentru aprovizionarea cu medicamente, în vederea asigurãrii unei bune desfãsurãri a activitãtii medicale.”

2. Alineatul (2) al articolului 10 va avea urmãtorul cuprins:

“(2) Serviciile medicale se acordã în baza contractelor încheiate de cabinetele medicale prevãzute la alin. (1) cu casele de asigurãri de sãnãtate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în a cãror razã administrativ-teritorialã acestea îsi au sediul, precum si cu Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritãtii Judecãtoresti, respectiv cu Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Transporturilor.”

3. Alineatul (2) al articolului 22 va avea urmãtorul cuprins:

“(2) Casele de asigurãri de sãnãtate cu care furnizorii de servicii medicale au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale deconteazã contravaloarea serviciilor acordate asiguratilor, indiferent de casa de asigurãri de sãnãtate la care s-a virat contributia asiguratului, cu exceptia Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritãtii Judecãtoresti care deconteazã numai contravaloarea serviciilor acordate asiguratilor proprii.”

4. Dupã articolul 29 se introduce articolul 291 cu urmãtorul cuprins:

“Art. 291. - Spitalele din reteaua apãrãrii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritãtii judecãtoresti, precum si cele din reteaua sanitarã proprie a lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei au obligatia de a interna asiguratii, indiferent de casa la care asiguratul vireazã contributia, decontarea serviciilor pentru asiguratii altor case efectuându-se de Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritãtii Judecãtoresti, precum si de Casa

Asigurãrilor de Sãnãtate a Transporturilor din fondul de redistribuire repartizat de Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate.”

5. Alineatele (2) si (3) ale articolului 41 vor avea urmãtorul cuprins:

(2) Casele de asigurãri de sãnãtate încheie contracte pentru furnizarea de servicii medicale stomatologice cu reprezentantii legali ai cabinetelor medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea sifunctionarea cabinetelor medicale, cu modificãrile si

completãrile ulterioare, sau organizate conform Legii nr. 31/1990 privind societãtile comerciale, republicatã, cu modificãrile ulterioare, cu reprezentantii legali ai spitalelor care au organizate cabinete medicale stomatologice, cu reprezentantul legal al unitãtilor sanitare cu personalitate juridicã care au organizate ambulatorii de stomatologie, în care se desfãsoarã si activitate de învãtãmânt, cu reprezentantii legali ai unitãtilor sanitare din structura apãrãrii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritãtii judecãtoresti, precum si a transporturilor.

(3) Cabinetele medicale mentionate la alin. (2) încheie contracte de furnizare de servicii medicale stomatologice cu casa de asigurãri de sãnãtate judeteanã, respectiv a municipiului Bucuresti, în a cãror razã administrativ-teritorialã acestea îsi au sediul, cu Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritãtii Judecãtoresti, precum si cu Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Transporturilor.”

6. Alineatul (1) al articolului 57 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 57. - (1) Serviciile farmaceutice se acordã în baza contractelor încheiate de farmacii cu casa de asigurãri de sãnãtate judeteanã, respectiv a municipiului Bucuresti, în a cãror razã administrativ-teritorialã acestea îsi au sediul, cu Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritãtii Judecãtoresti, precum si cu Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Transporturilor.”

Art. II. - Contractul-cadru privind conditiile acordãrii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate pentru anul 2001, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 165/2001, cu modificãrile si completãrile aduse prin prezenta hotãrâre, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul apãrãrii nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stãnoiu

p. Ministru de interne,

Nicolae Berechet,

secretar de stat

Directorul Serviciului Român de Informatii,

Alexandru Radu Timofte

p. Directorul Serviciului de Informatii Externe,

Constantin Rotaru

Directorul Serviciului de Protectie si Pazã,

Naghi Gabriel

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Tudor Tãnase

Ministrul sãnãtãtii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 27 iunie 2001.

Nr. 612.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SÃNÃTÃTII SI FAMILIEI

Nr. 449 din 28 iunie 2001

MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE

Nr. 410/28 iunie 2001

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea gratuitã de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni care nu beneficiazã de lapte matern

 

Ministrul sãnãtãtii si familiei si ministrul administratiei publice,

în temeiul prevederilor art. 3 din Legea nr. 321/2001 privind acordarea gratuitã de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0-12 luni, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 27 iunie 2001,

având în vedere Referatul de aprobare al Directiei de asistentã familialã si socialã nr. DB/5.285/2001,

în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sãnãtãtii si Familiei, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si al Hotãrârii Guvernului nr. 8/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Administratiei Publice,

emit urmãtorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobã Normele metodologice privind acordarea gratuitã de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni care nu beneficiazã de lapte matern, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sãnãtãtii si Familiei, directiile de sãnãtate publicã judetene si directiile de specialitate din cadrul Ministerului Administratiei Publice vor urmãri aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sãnãtãtii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

 

ANEXÃ

 

NORME METODOLOGICE

privind acordarea gratuitã de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni

care nu beneficiazã de lapte matern

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice reglementeazã modul de implementare tehnicã si financiarã a activitãtii de distributie a laptelui praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni care nu beneficiazã de lapte matern.

Art. 2. - Acordarea gratuitã a laptelui praf formulã pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni care nu beneficiazã de lapte matern, respectiv care se încadreazã în criteriile de acordare, se finanteazã de Ministerul Sãnãtãtii si Familiei în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat

cu aceastã destinatie.

Art. 3. - Directia generalã a bugetului si Directia de asistentã familialã si socialã stabilesc si repartizeazã proportional fondurile alocate de la bugetul de stat cu aceastã destinatie, pe judete si pe municipiul Bucuresti, în functie de numãrul copiilor cu vârste cuprinse între 0-12 luni care nu beneficiazã de lapte matern.

Art. 4. - Finantarea se face lunar de Ministerul Sãnãtãtii si Familiei - Directia generalã a bugetului cãtre directiile de sãnãtate publicã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 5. - Medicii de familie vor trimite directiilor de sãnãtate publicã judetene, respectiv a muncipiului Bucuresti, lista cuprinzând copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni care nu beneficiazã de lapte matern, pe care îi au în evidentã.

Art. 6. - Directiile de sãnãtate publicã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti:

a) centralizeazã listele cuprinzând copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni care nu beneficiazã de lapte matern, de la medicii de familie din teritoriu;

b) repartizeazã medicii de familie pe comune, orase, municipii si sectoare ale municipiului Bucuresti în care se aflã situate cabinetele medicale individuale ale medicilor respectivi;

c) aduc la cunostintã medicilor de familie din teritoriu repartizarea fãcutã;

d) trimit lunar Ministerului Sãnãtãtii si Familiei – Directia de asistentã familialã si socialã situatia privind numãrul copiilor cu vârste cuprinse între 0-12 luni care nu beneficiazã de lapte matern;

e) calculeazã si repartizeazã cantitãtile de lapte praf pentru fiecare comunã, oras, municipiu si sector al municipiului Bucuresti, în functie de numãrul copiilor cu vârste cuprinse între 0-12 luni care nu beneficiazã de lapte matern, aflati în evidenta medicilor de familie de pe teritoriul comunei, orasului, municipiului sau al sectorului respectiv;

f) trimit primarilor comunelor, oraselor, municipiilor, respective ai sectoarelor municipiului Bucuresti, repartitia cantitãtilor de lapte praf.

Art. 7. - Laptele praf se achizitioneazã prin licitatie, în conformitate cu legislatia în vigoare, organizatã de directiile de sãnãtate publicã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni care nu beneficiazã de lapte matern, din teritoriul respectiv.

Art. 8. - (1) Firmele câstigãtoare ale licitatiei vor transporta laptele praf la destinatiile solicitate, conform graficelor de livrare care vor fi cuprinse în caietul de sarcini.

(2) Primarii comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucuresti, vor asigura transportul laptelui praf de la depozitar.

Art. 9. - Pentru ambalarea, transportul si depozitarea laptelui praf vor fi respectate normele sanitare în vigoare.

Art. 10. - (1) Eliberarea laptelui praf se face prin grija primarilor unitãtilor administrativ-teritoriale în a cãror razã se aflã cabinetele medicale individuale ale medicilor de familie, care au în evidente copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni care nu beneficiazã de lapte matern.

(2) Primarul va nominaliza prin dispozitie persoana din aparatul propriu care va rãspunde de primirea si eliberarea laptelui praf.

(3) Persoanele autorizate de primar elibereazã laptele praf pe baza retetelor întocmite de medicul de familie, centralizeazã lunar retetele de lapte praf si întocmesc un borderou pe care îl trimit directiei de sãnãtate publicã judeteanã, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 11. - Pentru implementarea Programului de acordare gratuitã a laptelui praf formulã pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni care nu beneficiazã de lapte matern, institutiilor si autoritãtiilor publice implicate le revin urmãtoarele sarcini:

1. Ministerul Sãnãtãtii si Familiei:

a) coordoneazã, îndrumã si controleazã medicii de familie privind respectarea criteriilor de acordare a laptelui praf copiilor cu vârste cuprinse între 0-12 luni care nu beneficiazã de lapte matern;

b) stabileste si repartizeazã fondurile alocate de la bugetul de stat cu aceastã destinatie, pe judete si pe municipiul Bucuresti, în functie de numãrul copiilor cu vârste cuprinse între 0-12 luni care nu beneficiazã de lapte matern.

2. Medicul de familie:

a) trimite, la începutul programului, directiei de sãnãtate publicã judetene, respectiv a  Municipiului Bucuresti, lista cuprinzând copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni care nu beneficiazã de lapte matern, pe care îi are în evidentã;

b) mentine si reactualizeazã lunar evidenta copiilor cu vârste cuprinse între 0-12 luni care nu beneficiazã de lapte matern (numele, vârsta, datele prescriptiilor, cantitãtile prescrise);

c) trimite lunar evidentele prevãzute la lit. b) directiei de sãnãtate publicã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

d) prescrie retetele de lapte praf gratuit (cantitatea pe o lunã) solicitantilor care îndeplinesc conditiile pentru acordarea acestuia;

e) informeazã pãrintii asupra criteriilor de acordare a laptelui praf formulã pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni care nu beneficiazã de lapte matern si asupra locului unde va fi eliberat acesta.

3. Directiile de sãnãtate publicã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti:

a) primesc si centralizeazã lunar listele cuprinzând copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni care nu beneficiazã de lapte matern, de la medicii de familie din teritoriu;

b) repartizeazã medicii de familie pe fiecare unitate administrativ-teritorialã în a cãrei razã se aflã cabinetul medical individual al medicului respectiv, atât în mediul urban, cât si în cel rural;

c) comunicã medicilor de familie repartizarea fãcutã;

d) comunicã primarilor comunelor, oraselor, municipiilor si ai sectoarelor municipiului Bucuresti repartizarea medicilor de familie si cantitãtile lunare de lapte praf alocate;

e) identificã spatii de depozitare adecvate;

f) trimit Ministerului Sãnãtãtii si Familiei - Directia de asistentã familialã si socialã situatia initialã si reactualizatã lunar privind numãrul copiilor cu vârste cuprinse între 0-12 luni care nu beneficiazã de lapte matern;

g) înregistreazã în evidenta contabilã (gestiune) achizitionarea laptelui praf si plata acestuia cãtre furnizori, în baza facturilor primite de la acestia si a receptiilor cantitative si calitative ale laptelui praf, certificate de acestea din punct de vedere al realitãtii, regularitãtii si legalitãtii operatiunilor;

h) înregistreazã descãrcarea gestiunii si trecerea pe cheltuieli efective a laptelui praf distribuit gratuit pe baza borderourilor centralizate, însotite de retete, întocmite si transmise de persoanele autorizate potrivit art. 10 alin.(2);

i) transmit Ministerului Sãnãtãtii si Familiei necesarul de fonduri pentru luna urmãtoare, pânã la data de 15 a lunii curente, având în vedere numãrul beneficiarilor, precum si consumul lunii precedente;

j) controleazã prin sondaj modul de realizare a actiunii la nivelul beneficiarilor.

4. Autoritãtile administratiei publice locale:

a) primarii comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucuresti, desemnati sã fie parte integrantã din procesul de distributie, vor asigura un spatiu de depozitare adecvat, precum si crearea conditiilor necesare pentru prevenirea modificãrii proprietãtilor nutritive a produselor depozitate;

b) primarii comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti vor colabora cu directiile de sãnãtate publicã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru evaluarea dinamicã a cantitãtilor de lapte praf necesare;

c) transportul laptelui praf de la spatiile de depozitare ale directiilor de sãnãtate publicã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pânã la locul de distributie se face prin grija primarilor comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucuresti;

d) asigurã înregistrarea cantitãtilor de lapte praf primite în evidenta extracontabilã, pe baza procesului-verbal de predare-primire încheiat între directia de sãnãtate publicã judeteanã, respectiv a municipiului Bucuresti, si persoana delegatã;

e) iau mãsuri pentru eliberarea laptelui praf cãtre beneficiari numai pe baza retetelor prescrise de medicii de familie;

f) retetele înaintate de beneficiarii laptelui praf sunt centralizate lunar si, pe baza acestora, se întocmeste un borderou centralizator al consumului de lapte praf; descãrcarea din evidenta extracontabilã se face pe baza borderoului centralizator lunar;

g) originalul borderoului centralizator lunar al consumului, însotit de retete, se predã lunar directiei de sãnãtate publicã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în prima zi dupã expirarea lunii curente;

h) o copie de pe borderoul lunar al consumului de lapte praf se pãstreazã pentru descãrcarea de gestiune;

i) prefectii judetelor si al municipiului Bucuresti au obligatia sã sprijine si sã controleze modul în care se aplicã prevederile Legii nr. 321/2001 privind acordarea de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni, precum si ale prezentelor norme metodologice. De asemenea, vor informa lunar Ministerul Administratiei Publice asupra modului în care se desfãsoarã activitatea de distributie a laptelui praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni care nu beneficiazã de lapte matern.