MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 378     LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 11 iulie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

336. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 205/1999 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de hârtie de ziar, prin exceptare de la prevederile Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat

 

474. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 205/1999 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de hârtie de ziar, prin exceptare de la prevederile Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat

 

337. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 219/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale

 

475. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 219/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale

 

340. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 294/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 145/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesională, precum si a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

478. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 294/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 145/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesională, precum si a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

344. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 93/2000 privind declararea municipiului Alba Iulia si a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes national

 

482. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 93/2000 privind declararea municipiului Alba Iulia si a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes national

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

615. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, situat în municipiul Bucuresti, din administrarea Ministerului Finantelor Publice în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de stat”

 

619. - Hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 296/2001 pentru aprobarea Programului de marketing si promovare turistică pentru anul 2001

 

623. - Hotărâre pentru aprobarea componentei nominale a reprezentantilor părtii române în comisia mixtă pentru realizarea obiectivului “Pod peste fluviul Dunărea, Calafat-Vidin”

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 205/1999 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de hârtie de ziar, prin exceptare de la prevederile Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 205 din 29 decembrie 1999 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de hârtie de ziar, prin exceptare de la prevederile Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 30 decembrie 1999, cu următoarea modificare:

- Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Împrumutul se acordă în conditiile art. 1576 din Codul civil, iar valoarea produsului si a T.V.A. aferente se va stabili la pretul pietei de la termenul prevăzut pentru restituire.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 6 iulie 2001.

Nr. 336.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 205/1999 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de hârtie de ziar,

prin exceptare de la prevederile Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 205/1999 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de hârtie de ziar, prin exceptare de la prevederile Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 iulie 2001.

Nr. 474.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 219/2000 pentru modificarea

si completarea Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 219 din 24 noiembrie 2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 25 noiembrie 2000, cu următoarele  modificări si completări:

1. La articolul I punctul 2, punctul 6 1 va avea următorul cuprins:

“6 1. garantie locală - angajamentul asumat de către o autoritate a administratiei publice locale fată de institutia creditoare de a plăti acesteia o anumită sumă, în cazul neexecutării obligatiilor de plată ale debitorului, pentru împrumuturile interne si externe contractate de către unitătile administrativ-teritoriale, precum si de către regiile autonome de subordonare locală sau unitătile prestatoare de servicii publice locale, la care autoritatea administratiei publice locale este actionar majoritar;”

2. La articolul I punctul 7, alineatul (2) al articolului 49 va avea următorul cuprins:

“(2) Împrumuturile contractate de unitătile administrativteritoriale, regiile autonome de subordonare locală sau de unitătile prestatoare de servicii publice locale, la care autoritatea administratiei publice locale este actionar majoritar, pot fi garantate de către autoritatea administratiei publice locale prin orice sursă de venituri, cu exceptia prevăzută la art. 48 alin. (3). Orice garantare prin venituri devine valabilă si se aplică din momentul acordării garantiei; veniturile care se constituie în garantie si care sunt încasate la bugetul local vor fi supuse conditiilor acordului de garantare respectiv, care se va aplica cu prioritate fată de orice revendicări ale unor terti către autoritatea administratiei publice locale respective, indiferent dacă aceste terte părti cunosc sau nu cunosc acordul de garantare. Documentul prin care se încheie acordul de garantare prin venituri trebuie înregistrat la primărie sau, după caz, la consiliul judetean respectiv si la împrumutător.”

3. La articolul I punctul 8, alineatul (1) al articolului 51va avea următorul cuprins:

“Art. 51. - (1) Autoritătilor administratiei publice locale li se interzice accesul la credite sau să garanteze orice fel de împrumut, dacă totalul datoriilor anuale reprezentând ratele scadente la împrumuturile contractate si/sau garantate, dobânzi si comisioane aferente acestora, inclusiv ale împrumutului care urmează să fie angajat si/sau garantat în anul respectiv, depăseste limita de 20% din totalul veniturilor curente ale bugetelor locale, potrivit anexei nr. 1, inclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 1 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 6 iulie 2001.

Nr. 337.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 219/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 219/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 iulie 2001.

Nr. 475.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 294/2000 pentru modificarea

si completarea Legii nr. 145/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesională, precum si a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 294 din 30 decembrie 2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 145/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesională, precum si a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2000, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 2, literele b) si c) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:

“b) organizează, prestează si finantează, în conditiile legii, servicii de formare profesională pentru persoanele neîncadrate în muncă; aceleasi servicii pot fi organizate, cu plată, si pentru alte persoane fizice sau juridice interesate;

c) orientează persoanele în căutarea unui loc de muncă si mediază între acestea si angajatorii din tară, în vederea realizării echilibrului dintre cerere si ofertă pe piata internă a fortei de muncă;”

2. La articolul I punctul 4, articolul 51 va avea următorul cuprins:

“Art. 51 . - Realizarea atributiilor ce revin, potrivit legii, Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, precum si a programului anual de activitate prevăzut la art. 4 lit. j) este supusă controlului Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, prin organele sale centrale de specialitate.”

3. La articolul I punctul 7, alineatul (2) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

“(2) Mandatul presedintelui încetează la încheierea exercitării functiei de secretar de stat.”

4. La articolul II punctul 2, alineatul (9) al articolului 140 va avea următorul cuprins:

“(9) Mandatul presedintelui încetează la încheierea exercitării functiei de secretar de stat.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 14 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 6 iulie 2001.

Nr. 340.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 294/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 145/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesională, precum

si a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 294/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 145/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesională, precum si a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 iulie 2001.

Nr. 478.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 93/2000

privind declararea municipiului Alba Iulia si a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes national

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 93 din 29 iunie 2000 privind declararea municipiului Alba Iulia si a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes national, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 4 iulie 2000, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Se constituie Colectivul de coordonare a proiectului “Alba Iulia – Milenium”, format din reprezentanti ai Ministerului Culturii si Cultelor, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerului Administratiei Publice, Ministerului Turismului, Consiliului Judetean Alba si ai consiliilor locale municipale, orăsenestisi comunale interesate.

(2) Colectivul prevăzut la alin. (1) are rolul de a coordona actiunile întreprinse de autoritătile pe care le reprezintă, pentru realizarea lucrărilor prevăzute la art. 1, si de a propune Guvernului măsurile prin care să fie aplicată strategia de dezvoltare a municipiului Alba Iulia si a zonei înconjurătoare.”

2. La articolul 3, litera a) a alineatului (2) va avea următorul cuprins:

“a) reabilitarea constructiilor, echipamentelor si infrastructurii, precum: modernizarea DN 74, executarea soselei de centură din partea de vest a municipiului Alba Iulia, respectiv pe directia localitătilor Cluj-Napoca-Zlatna-Sibiu, realizarea căilor de acces în zonele turistice, refacerea retelei de apă, canal, gaz, curent electric, telefonie în întregul centru istoric al municipiului Alba Iulia, realizarea unui sistem de drenaje care să protejeze imobilele si Cetatea, modernizarea străzilor din incinta Cetătii municipiului Alba Iulia;”

3. Al doilea articol numerotat 3 devine articolul 4, iar articolul 4 devine articolul 5.

Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 93/2000, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 21 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

PUSKÁS VALENTIN-ZOLTÁN

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 6 iulie 2001.

Nr. 344.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 93/2000

privind declararea municipiului Alba Iulia si a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes national

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 93/2000 privind declararea municipiului Alba Iulia si a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes national si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 iulie 2001.

Nr. 482.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, situat în municipiul Bucuresti,

din administrarea Ministerului Finantelor Publice în administrarea Regiei Autonome

“Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 alin. (1)-(3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului, proprietate publică a statului, situat în municipiul Bucuresti, str. Georges Clemenceau nr. 7-9, sectorul 1, compus din clădiri si terenul aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Finantelor Publice în administrarea Regiei Autonome luAdministratia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului

General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 27 iunie 2001.

Nr. 615.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Finantelor Publice în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care transmite imobilul

Persoana juridică se la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Bucuresti, str. Georges Clemenceau nr. 7-9, sectorul 1

Ministerul Finantelor Publice

Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

Aria desfăsurată a clădirilor din str. Georges Clemenceau nr. 7-9:

- la nr. 7 = 745 m2, compusă din 4 niveluri

- suprafata terenului = 294 m 2 - la nr. 9 = 908 m2, compusă din 4 niveluri

- suprafata terenului = 302 m 2.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 296/2001 pentru aprobarea Programului de marketing si promovare turistică pentru anul 2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 296/2001 pentru aprobarea Programului de marketing si promovare turistică pentru anul 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 21 martie 2001, se completează după cum urmează:

- După alineatul 1 al punctului 1 al articolului 3 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:

“Numărul de reprezentanti ai mass-media, creatori de opinie si agenti tour-operatori, care pot fi invitati în cadrul vizitelor de documentare prevăzute la alin. 1, este de maximum 30 de persoane/delegatie.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul turismului,

Matei-Agathon Dan

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 iunie 2001.

Nr. 619.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea componentei nominale a reprezentantilor părtii române în comisia mixtă

pentru realizarea obiectivului “Pod peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin”

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 din Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice si organizatorice referitoare la construirea unui nou pod mixt (rutier si feroviar) de frontieră între cele două tări peste fluviul Dunărea, semnat la Bucuresti la 5 iunie 2000, ratificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 149/2000, aprobată prin Legea nr. 91/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă componenta nominală a reprezentantilor părtii române în comisia mixtă pentru realizarea obiectivului “Pod peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin”, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Copresedinte al părtii române în comisia mixtă prevăzută la art. 1 este reprezentantul  Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei,  cu rang de secretar de stat.

Art. 3. - Atributiile reprezentantilor părtii române în comisia mixtă sunt prevăzute în Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice si organizatorice referitoare la construirea unui nou pod mixt (rutier si feroviar) de frontieră între cele două tări peste fluviul Dunărea, semnat la Bucuresti la 5 iunie 2000.

Art. 4. - Trimestrial sau, după caz, la solicitarea Guvernului României, copresedintele părtii române în comisia mixtă va prezenta informări privind realizarea obiectivului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice,

transporturilor si locuintei,

Ion Selaru,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

 

Bucuresti, 27 iunie 2001.

Nr. 623.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

nominală a reprezentantilor părtii române în comisia mixtă pentru realizarea obiectivului “Pod peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin”

 

1. Ileana Tureanu, copresedinte - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

2. Ion Dublea, covicepresedinte - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

3. Dan Tudoran, secretar - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

4. Liliana Barna, membru - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

5. Elena Toma, membru - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

6. Mihai Necolaiciuc, membru - Compania Natională Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

7. Constantin Onoiu, membru - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

8. Serban Cucu, membru - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

9. Gheorghe Rădulescu, membru - Ministerul Afacerilor Externe

10. Anton Gagiu, membru - Ministerul de Interne

11. Camelia Dobroteanu, membru - Ministerul Finantelor Publice

12. George Cotigă, membru - Ministerul Dezvoltării si Prognozei

13. Traian Pigui, membru - Ministerul Apărării Nationale

14. Gheorghe Constantin, membru - Ministerul Apelor si Protectiei Mediului

15. Paulina Neacsu, membru - Ministerul Industriei si Resurselor

16. Constantin Popescu, membru - Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor

17. Natalia Dimitriu, membru - Ministerul Justitiei

18. Cornel Mondea, membru - prefectul judetului Dolj

19. Mircea Săndulescu, membru - Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România”

20. Gabriela Ionescu, membru - Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România”

21. Toma Ivănescu, membru - Institutul de Proiectare Transport Auto, Naval si Aerian

22. Petre Trăistaru, membru - primarul municipiului Calafat