MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 379     LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Miercuri, 11 iulie 2001

 

 

LEGI SI DECRETE

 

335. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unitătii din cadrul obiectivului de investitii “Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700 MWe”

 

473. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unitătii 2 din cadrul obiectivului de investitii “Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700 MWe”

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

614. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

199. - Ordin al ministrului industriei si resurselor privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unitătii 2 din cadrul obiectivului de investitii “Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700 MWe”

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 126 din 31 august 2000 privind continuarea realizării Unitătii 2 din cadrul obiectivului de investitii “Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700 MWe”, adoptată în temeiul art. 1 lit. C pct. 1 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 2 septembrie 2000, cu următoarele modificări:

1.      Titlul ordonantei va avea următorul cuprins:

 

“ORDONANTĂ

privind continuarea realizării Unitătii 2 din cadrul

obiectivului de investitii “Centrala Nuclearoelectrică

Cernavodă - 5 x 700 MW” ”

 

2. La articolul 2, litera f) va avea următorul cuprins:

“f) alocatii bugetare aprobate cu această destinatie prin legea bugetului de stat, pe baza listelor de investitii aprobate conform legii, până la finalizarea investitiei;”.

3. La articolul 2, după litera f) se introduce litera g) cu următorul cuprins:

“g) emiterea de obligatiuni de către Societatea Natională “Nuclearelectrica” - S.A., cu răscumpărare la scadentă.”

4. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Graficul cu lucrările de progres la Unitatea 2-CNE Cernavodă si pentru finantarea acestora va fi întocmit de către Societatea Natională “Nuclearelectrica”- S.A., pe baza contractelor comerciale si a conventiilor de creditare-finantare semnate de aceasta cu furnizori, antreprenori, alti parteneri si finantatori, si transmis anual spre avizar e Ministerului Industriei si Resurselor si Ministerului Finantelor Publice, în vederea aprobării prin hotărâre a Guvernului.”

5. La articolul 6, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Plata datoriilor pe care Societatea Natională “Nuclearelectrica” - S.A. le înregistrează la 30 iunie 2000 către Ministerul Finantelor Publice, în contul executării garantiilor de stat pentru creditele externe contractate pentru finalizarea si punerea în functiune a Unitătii 1, se amână până la punerea în functiune a Unitătii 2, respective până la 31 decembrie 2006.”

6. La articolul 8 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

“:(2) Prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, agentii economici români sunt scutiti de la plata impozitului pe veniturile realizate din activitătile desfăsurate de acestia pentru realizarea obiectivului de investitii “Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - Unitatea 2”, până la punerea în functiune a acestuia.”

7. La articolul 10 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) Sumele rezultate în urma valorificării, devenite surse proprii ale Societătii Nationale “Nuclearelectrica” - S.A., vor fi folosite pentru finantarea lucrărilor de finalizare a Unitătii 2, precum si pentru acoperirea lucrărilor de conservare la unitătile 3-5.”

8. După articolul 10 se introduce articolul 11 cu următorul cuprins:

“Art. 11. - Pentru unitătile 3-5 de la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă se vor investiga si posibilitătile de concesiune a constructiei, urmând ca exploatarea să se facă de către un operator autorizat român. În acest scop, în conditiile legii, se vor întocmi caietele de sarcini de către Ministerul Industriei si Resurselor si se vor supune spre aprobare Guvernului.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

PUSKÁS VALENTIN-ZOLTÁN

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 6 iulie 2001.

Nr. 335.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unitătii 2 din cadrul obiectivului de investitii “Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700 MWe”

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unitătii 2 din cadrul obiectivului de investitii “Centrala  uclearoelectrică Cernavodă 5 x 700 MWe” si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 iulie 2001.

Nr. 473.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (2) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, prefectii, presedintii consiliilor judetene, primarii, precum si unitătile implicate în restituirea în natură sau acordarea altor măsuri reparatorii stabilite de lege pentru imobilele preluate în mod abuziv vor aduce la îndeplinire dispozitiile prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Costache Ivanov,

secretar de stat

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

 

Bucuresti, 27 iunie 2001.

Nr. 614.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv

în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

Art. 1. - (1) Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, denumită în continuare lege, stabileste măsurile reparatorii ca urmare a preluării abusive de către stat, organizatiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice a unor imobile, în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si pentru imobile preluate de stat în baza Legii nr. 139/1940 asupra rechizitiilor si nerestituite până în prezent.

(2) Legea instituie principiul restituirii în natură a imobilelor, iar în cazurile în care aceasta nu este posibilă se prevăd măsuri reparatorii prin echivalent, care pot consta în compensare cu alte bunuri ori servicii oferite în echivalent de detinător, cu acordul persoanei îndreptătite, sau în acordarea de actiuni la societăti comerciale tranzactionate pe piata de capital ori de titluri de valoare nominală folosite exclusiv în procesul de privatizare sau în acordarea de despăgubiri bănesti.

(3) Restituirea integrală în natură exclude măsurile reparatorii prin echivalent.

I. Bunurile care fac obiectul restituirii

Art. 2. - Potrivit art. 2 din lege, indiferent de modalitatea în care au fost preluate imobilele de către stat sau de alte persoane juridice, preluarea este considerată abuzivă.

În cadrul preluării abuzive a imobilelor legea tratează diferit situatiile în care imobilele au fost preluate cu titlu de cele preluate fără titlu de către stat sau de alte persoane juridice, astfel cum rezultă din art. 12, art. 16 alin. (4), art. 27 si art. 46 alin. (2).

Art. 3. - (1) În cazul imobilelor preluate prin confiscarea averii, ca urmare a unei hotărâri judecătoresti de condamnare pentru infractiuni de natură politică, prevăzute de legislatia penală, săvârsite ca manifestare a opozitiei fată de sistemul totalitar comunist potrivit art. 2 alin. (1) lit. b) din lege, natura infractiunii pentru care a fost condamnată persoana îndreptătită rezultă de regulă din hotărârea de condamnare. De asemenea, dovada privind natura infractiunii se poate face si cu decizia sau, după caz, hotărârea judecătorească de constatare emisă în baza Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările si completările ulterioare..(2) Potrivit art. 46 alin. (3) din lege, aceste imobile vor fi restituite în toate situatiile în natură, întrucât actele juridice de înstrăinare a acestora sunt lovite de nulitate absolută, buna-credintă neputând fi invocată în aceste cazuri.    

Art. 4. - Pentru imobilele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) din lege conditia existentei unei hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile se aplică fără vreo deosebire privind data la care hotărârea devine definitivă si irevocabilă, înainte sau după intrarea în vigoare a legii.

Art. 5. - În întelesul art. 6 din lege, prin imobile se întelege terenurile, cu sau fără constructii, cu oricare dintre destinatiile avute la data preluării în mod abuziv, precum si bunurile mobile devenite imobile prin încorporare în alte constructii, inclusiv terenurile fără constructii afectate de lucrări de investitii de interes public aprobate, dacă nu a început constructia acestora. De asemenea, măsurile reparatorii includ si utilajele si instalatiile preluate de stat sau de alte persoane juridice o dată cu  imobilul, cu exceptia cazului în care ele au fost înlocuite, casate sau distruse.

II. Persoanele îndreptătite la măsuri reparatorii

Art. 6. - Sunt îndreptătite, în întelesul legii, la măsuri reparatorii constând în restituirea în natură sau, după caz, prin echivalent:

a) persoanele fizice, proprietari ai imobilelor la data preluării în mod abuziv a acestora;  

b) persoanele fizice, asociati ai persoanei juridice care detineau imobilele si alte active în proprietate la data preluării;

c) persoanele juridice, proprietari ai imobilelor preluate, dacă si-au continuat activitatea ca persoană juridică până la data intrării în vigoare a legii sau în situatia în care activitatea lor a fost interzisă ori întreruptă în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, dar si-au reluat activitatea după 22 decembrie 1989 si prin hotărâre judecătorească se constată că sunt aceeasi persoană juridică cu cea desfiintată sau interzisă;

d) partidele politice a căror activitate a fost interzisă sau întreruptă în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, dacă si-au reluat activitatea în conditiile legii;    

e) mostenitorii persoanelor fizice îndreptătite.

Art. 7. - Nu beneficiază de măsuri reparatorii potrivit art. 5 si 8 din lege:

a) persoanele care au primit despăgubiri potrivit acordurilor internationale încheiate de România privind reglementarea problemelor financiare în suspensie, mentionate în anexa la lege; enumerarea din anexă nu este limitativă, lista putând fi completată, astfel cum rezultă din prevederile lit. m) din anexa la lege, cu orice asemenea acorduri încheiate de România cu alte state privind reglementarea problemelor financiare în suspensie;

b) fostii proprietari si mostenitorii acestora pentru terenurile al căror regim juridic este reglementat prin Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, si prin Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997;

c) fostii proprietari, culte religioase sau comunitătile minoritătilor nationale, ai imobilelor preluate de stat sau de alte persoane juridice al căror regim juridic va fi reglementat prin acte normative speciale.

III. Restituirea în natură sau măsuri reparatorii prin echivalent

Art. 8. - Restituirea în natură a imobilelor preluate abuziv se face, potrivit legii, în starea în care se află acestea la data cererii de restituire si libere de orice sarcini.

Art. 9. - (1) Potrivit art. 16 si 18 din lege, situatiile în care măsurile reparatorii se stabilesc numai prin echivalent, nefiind posibilă restituirea în natură, sunt:

a) persoana îndreptătită la măsuri reparatorii avea calitatea de asociat la persoana juridică proprietară a imobilelor si a activelor la data preluării acestora în mod abuziv.

Au dreptul însă la restituirea în natură persoanele fizice care aveau calitatea de asociat unic sau persoanele fizice asociate, membre ale aceleiasi familii;

b) imobilul nu mai există la data intrării în vigoare a legii. Fac exceptie imobilele distruse ca urmare a unor calamităti naturale, situatie în care nu pot fi acordate nici despăgubiri în echivalent;

c) imobilul a fost transformat astfel încât a devenit un imobil nou în raport cu cel preluat, dacă părtile nu au convenit altfel. Transformarea trebuie să fie esentială, imobilul nou trebuie să fie structural deosebit de cel vechi. Părtile pot conveni însă si asupra unor modalităti de restituire, inclusiv restituirile în natură cu plata unei sulte;

d) imobilul a fost înstrăinat fostului chirias, cu respectarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului;

e) imobilele preluate cu titlu valabil, ocupate de unităti bugetare din învătământ, din sănătate, asezăminte socialculturale sau de institutii publice, sedii ale partidelor politice legal înregistrate, de misiuni diplomatice, oficii consulare, reprezentantele organizatiilor internationale interguvernamentale acreditate în România, precum si de personalul cu rang diplomatic al acestora, necesare în vederea continuării activitătilor de interes public, social-cultural sau obstesc.

(2) Ministerele si celelalte institutii publice care detin imobile ce intră sub incidenta art. 16 din lege au obligatia, potrivit alin. (2) al aceluiasi articol, să întocmească lista cuprinzând imobilele de interes public, social-cultural, de sănătate si altele asemenea si să o transmită Guvernului pentru a se stabili prin hotărâre imobilele ce nu vor fi retrocedate în natură si pentru care se acordă măsuri reparatorii prin echivalent.

(3) Lista va cuprinde numai imobilele preluate de stat cu titlu, astfel cum prevede art. 16 alin. (4) din lege, iar pentru cele care la data preluării aveau destinatia de locuintă se va face o mentiune în acest sens, în vederea determinării imobilelor pentru care se acordă despăgubiri bănesti. Pentru imobilele care aveau la data preluării altă destinatie decât cea de locuintă măsurile reparatorii se acordă potrivit art. 9 alin. (2) din lege.

(4) Listele cuprinzând imobilele care intră sub incidenta art. 16 din lege si care sunt detinute de consiliile locale sau judetene ori de institutiile si unitătile subordonate sau aflate sub autoritatea acestora vor fi centralizate pe judete, prin grija presedintelui consiliului judetean, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti, si vor fi înaintate Ministerului Administratiei Publice, sub semnătura presedintelui consiliului judetean, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti si a prefectului, în vederea supunerii spre adoptare Guvernului.

Art. 10. - Potrivit alin. (2) al art. 9 si alin. (2) al art. 24 din lege, despăgubirile bănesti se pot acorda pentru imobilele cu destinatia de locuintă numai în situatiile concret reglementate de lege si după dovedirea calitătii de persoană îndreptătită, astfel:

a) imobilele cu destinatia de locuintă preluate abuziv de stat si demolate total sau partial, cu exceptia celor expropriate pentru cauză de utilitate publică, potrivit art. 10 si art. 24 alin. (2) din lege; intră în această categorie toate imobilele cu destinatia de locuintă trecute în proprietatea statului prin acte de nationalizare sau prin orice alte acte normative sau individuale ori prin evacuări  administrative sau fortate;

b) imobilele care, la data preluării cu titlu valabil, aveau destinatia de locuintă si care în prezent intră sub incidenta art. 16 alin. (1) din lege, fiind utilizate ca sedii ale unitătilor bugetare din învătământ, sănătate, asezăminte social-culturale, institutii publice, sedii ale partidelor politice legal înregistrate, ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale acreditate în România, precum si cele ocupate de personalul cu rang diplomatic al acestora, necesare în vederea continuării acestor activităti; pentru aceste situatii art. 16 prevede că fostilor proprietari li se acordă măsuri reparatorii prin echivalent, în conditiile legii, si, în consecintă, se pot acorda oricare dintre măsurile reparatorii prevăzute la art. 1 alin. (2), inclusiv despăgubiri bănesti;

c) imobilele cu destinatia de locuintă trecute ca atare în proprietatea statului sau a altor persoane juridice după 6 martie 1945, cu titlu, si care se aflau în posesia statului sau a altor persoane juridice la data de 22 decembrie 1989 si au fost vândute fostilor chiriasi cu respectarea Legii nr. 112/1995, potrivit art. 19 din lege. Potrivit acestui articol, în cazul despăgubirilor prin echivalent se pot ivi următoarele situatii:

- despăgubirile au fost calculate si încasate de fostul proprietar;

- despăgubirile au fost calculate, dar fostul proprietar nu le-a încasat;

- despăgubirile nu au fost calculate;

- fostul proprietar nu a depus cerere de restituire în baza Legii nr. 112/1995 si urmează să se adreseze unitătii detinătoare potrivit noii legi.

Potrivit art. 19 alin. (2) teza finală, în aceste situatii despăgubirile bănesti se acordă la valoarea calculată potrivit Legii nr. 112/1995, diferenta până la valoarea stabilită prin noua lege urmând să fie acoperită cu actiuni sau cu titluri de valoare.

IV. Procedura de restituire

Art. 11. - (1) Potrivit art. 21 alin. (5) din lege, nerespectarea termenului de 6 luni pentru depunerea notificărilor  de către persoanele îndreptătite potrivit legii are drept consecintă pierderea dreptului de a solicita în justitie măsuri reparatorii.

(2) În cazul actiunilor formulate în baza art. 46 si 48 din lege pentru anularea sau constatarea nulitătii unor acte juridice de înstrăinare care au avut ca obiect bunuri preluate de stat sau de alte persoane juridice, procedura de restituire începută în temeiul legii se suspendă până la solutionarea acestor actiuni prin hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă, astfel cum prevăd dispozitiile art. 47 alin. (2) din lege.

Art. 12. - (1) Pentru declansarea procedurii de restituire persoana îndreptătită trebuie să trimită persoanei juridice detinătoare o notificare prin executorul judecătoresc, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii.

Notificarea trebuie să cuprindă elementele de identificare a persoanei îndreptătite, a persoanei notificate, denumirea si adresa exactă a bunului imobil solicitat, precum si valoarea estimativă a acestuia.

(2) Executorul judecătoresc va înregistra notificarea si o va comunica persoanei notificate în termen de 7 zile de la data înregistrării. Notificarea înregistrată face dovada deplină în fata oricăror autorităti, persoane fizice sau juridice, chiar dacă a fost adresată altei unităti decât cea care detine imobilul.

(3) În aplicarea art. 21 alin. (3) din lege, întrucât de la data de 10 mai 2001 executorii judecătoresti îsi desfăsoară activitatea în birouri individuale, potrivit Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti, notificarea poate fi făcută la orice birou din circumscriptia judecătoriei în a cărei rază teritorială se află imobilul solicitat. În municipiul Bucuresti este competent orice birou al executorului judecătoresc, fără a se tine seama de repartizarea acestora pe sectoare.

(4) În cazul în care imobilul a fost demolat sau unitatea detinătoare nu este cunoscută,  notificarea se trimite primăriei în a cărei rază teritorială s-a aflat sau se află imobilul, respectiv Primăriei Municipiului Bucuresti, potrivit art. 26 alin. (1) si art. 33 alin. (1) din lege. De asemenea, pentru imobilele preluate cu titlu valabil, evidentiate în patrimoniul societătilor comerciale privatizate sau în curs de privatizare, notificarea se adresează institutiei publice implicate în privatizare potrivit art. 27 alin. (2) din lege, iar pentru cele înstrăinate sub orice formă din patrimonial administratiei publice centrale sau locale notificarea se adresează organelor de conducere ale autoritătilor administrative în cauză.

(5) Pentru imobilele preluate de organizatiile cooperatiste notificarea se adresează unitătii care detine ori a detinut imobilul.

Art. 13. - De regulă notificarea este însotită de actele doveditoare ale dreptului de proprietate, iar în cazul mostenitorilor sau asociatilor, si de acte care atestă aceste calităti. În cazul în care persoana îndreptătită nu dispune de aceste acte în momentul notificării ele pot fi depuse în termen de cel mult 18 luni de la data intrării în vigoare a legii.

Art. 14. - (1) În cazurile în care legea prevede posibilitatea acordării despăgubirilor bănesti, iar persoana îndreptătită optează pentru această măsură reparatorie, notificarea se depune la prefectura în a cărei rază teritorială se află ori s-a aflat imobilul preluat abuziv, în termenul si în conditiile reglementate de art. 21 din lege.

(2) Potrivit art. 36 alin. (3) din lege, la prefecturi se centralizează si ofertele de acordare a despăgubirilor bănesti făcute de unitătile detinătoare în situatia în care restituirea în natură a imobilului nu este posibilă sau nu a fost aprobată.

Art. 15. - În termen de 60 de zile de la primirea notificării sau de la data depunerii actelor doveditoare, dacă acestea nu s-au depus o dată cu notificarea, unitatea notificată este obligată să se pronunte prin decizie sau, după caz, prin dispozitie motivată asupra cererii de restituire în natură sau prin echivalent, prezentând persoanei îndreptătite o ofertă corespunzătoare valorii imobilului.

Art. 16. - (1) Pentru evaluarea cât mai corectă a despăgubirilor ce urmează să se acorde persoanelor care intră sub incidenta legii, la prefecturi se vor organiza comisii constituite din personal din cadrul prefecturilor, directiei generale a finantelor publice, aparatului propriu al consiliilor judetene, Consiliului General al Municipiului Bucuresti si al inspectiei judetene de constructii. Este necesar ca personalul desemnat de prefecti să realizeze primirea si centralizarea notificărilor si a ofertelor de acordare a despăgubirilor bănesti să fie foarte bine instruit si să 5.cunoască dispozitiile legii, inclusiv situatiile concrete în care legea prevede posibilitatea acordării de despăgubiri bănesti.

(2) Constituirea comisiilor se face prin ordin al prefectului.

(3) Presedintele comisiei va fi prefectul sau subprefectul.

(4) Comisiile au următoarele atributii principale:

a) primesc notificările depuse prin intermediul executorului judecătoresc, prin care persoanele îndreptătite solicită acordarea de despăgubiri bănesti, precum si ofertele de acordare a despăgubirilor bănesti pentru situatiile concrete în care legea prevede această măsură reparatorie;

b) verifică dacă actele depuse sunt cele stabilite de lege, le înregistrează într-un registru special si formează un dosar distinct pentru fiecare caz;

c) convoacă persoanele îndreptătite, precum si orice alte persoane în vederea clarificării unor situatii si pentru determinarea valorii imobilelor a căror restituire se solicită;

d) consemnează rezultatul evaluării într-un proces-verbal semnat de membrii comisiei si mentionează în mod expres eventualele obiectii;

e) trimit, potrivit art. 37 din lege, Ministerului Finantelor Publice centralizatoarele, împreună cu materialele primite de la persoanele îndreptătite.

Art. 17. - În aplicarea art. 36 din lege, în cazul în care nu se poate stabili o valoare estimativă cu care părtile să fie de acord, evaluarea imobilelor se va face de către experti atestati potrivit legii, la cererea persoanelor îndreptătite.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

ORDIN

privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale Ministrul industriei si resurselor,

 

având în vedere necesitatea asigurării caracterului nediscriminatoriu în stabilirea si alocarea lunară a cotelor procentuale cantitative de gaze naturale, aferente amestecului de gaze naturale din productia internă si din import, cu implicatii asupra derulării contractelor de achizitie si de furnizare către consumatori a gazelor naturale,

în temeiul prevederilor:

a) Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările ulterioare;

b) Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 85/2001;

c) Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 52/2001 privind aprobarea Regulamentului de programare, functionare si dispecerizare a  sistemului national de transport al gazelor naturale, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Producătorii de gaze naturale au obligatia să asigure programul de înmagazinare subterană, livrările către societătile de distributie, redeventa si consumurile tehnologice, conform anexei la prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Producătorii interni au dreptul să vândă gaze naturale din productia lunară proprie comercializabilă, destinată consumatorilor eligibili, pe baze contractuale conform contractelor-cadru autorizate de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale.

(2) În functie de solutia tehnică de alimentare a consumatorilor eligibili - racordare directă la Sistemul national de transport al gazelor naturale sau în retelele de distributie - Societatea Natională de Transport Gaze Naturale "Transgaz” - S.A. Medias si societătile de distributie vor încheia cu consumatorii în cauză contracte separate pentru prestarea serviciilor de transport si, după caz, de distributie. Cu 10 zile înainte de luna de livrare Dispeceratul National de Gaze Naturale - Operatorul de piată va transmite producătorilor cota procentuală lunară din productia internă, stabilită pentru livrările către consumatorii eligibili.

(3) Serviciile de transport si distributie vor fi prestate numai în situatia în care consumatorul eligibil face dovada către Dispeceratul National de Gaze Naturale – Operatorul de piată referitoare la nominalizările obtinute de la furnizorii de gaze din productia internă si din import, pe toată durata lunii de livrare.

(4) În situatia nerespectării conditiilor prevăzute la art. 2 alin. (3), la sesizarea Dispeceratului National de Gaze Naturale - Operatorul de piată, Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias va sista prestarea serviciilor de transport.

Art. 3. - (1) Cu 7 zile înainte de luna de livrare producătorii vor transmite Dispeceratului National de Gaze Naturale - Operatorul de piată nivelurile cantitative orare/zilnice/lunare care fac obiectul contractelor cu consumatorii eligibili si cu societătile de distributie.

(2) Cantitătile orare/zilnice/lunare livrate în baza contractelor directe de către producători consumatorilor eligibili conform contractelor-cadru autorizate de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nu vor depăsi procentul lunar din productia internă, stabilit de Dispeceratul National de Gaze Naturale – Operatorul de piată si aprobat de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale.

(3) Cantitătile din productia internă ce vor intra zilnic în structura efectivă a fiecărui consumator eligibil cu contracte directe cu producătorii vor fi egale procentual cu cantitătile din amestecul intern/import al agentilor economici ai căror furnizori sunt societătile de distributie.

Art. 4. - (1) Dispeceratul National de Gaze Naturale - Operatorul de piată va înainta zilnic Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale un raport ope-.rativ privind respectarea achizitiilor de gaze naturale din productia internă si din import de către societătile de distributie licentiate si consumatorii eligibili, conform cotelor procentuale ale amestecului import/intern stabilit la începutul lunii.

(2) În termen de 15 zile calendaristice de la încheierea lunii de livrare societătile de distributie vor înainta Dispeceratului National de Gaze Naturale - Operatorul de piată situatia detaliată privind cantitătile de gaze naturale din productia internă si din import, facturate fiecărui agent economic din categoria captivi. Dispeceratul National de Gaze Naturale - Operatorul de piată va înainta Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale un raport privind amestecul de gaze naturale realizat atât pentru consumatorii captivi, cât si pentru cei eligibili.

Art. 5. - (1) Producătorii de gaze naturale vor livra gazele cu titlu de redeventă către Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A., achitarea contravalorii acestora urmând să fie efectuată de Societatea Comercială “Electrica” - S.A. pe baza unei conventii de plată între producător - Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A. si Societatea Comercială “Electrica” - S.A.

(2) În cazul în care în termen de 30 de zile de la emiterea facturii nu se achită integral contravaloarea gazelor livrate, reprezentând redeventa petrolieră, producătorii vor livra gazele cu titlu de redeventă altor consumatori.

(3) În situatia în care gazele cu titlu de redeventă nu acoperă integral necesarul de consum al beneficiarilor selectati în conditiile art. 5 alin. (2), diferenta va fi completată cu cantităti de gaze în amestec intern/import în cotele procentuale aprobate la începutul lunii de livrare de către  Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale.

Art. 6. - (1) Pretul gazelor naturale destinate consumatorilor captivi se stabileste pe categorii de consumatori prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, emis pe baza propunerilor de preturi si tarife reglementate, înaintate de producători, distribuitori, transportatori si de operatorii depozitelor subterane, în conditiile Criteriilor si metodelor pentru stabilirea preturilor si a tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobate prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 79/2001.

(2) Pretul gazelor naturale din productia internă destinate celorlalte categorii de consumatori se stabileste de producători ca pret de referintă pentru fiecare trimestru, cu 15 zile în avans, ca medie a preturilor practicate în baza contractelor-cadru de achizitie încheiate cu societătile de distributie pe ultimele 3 luni.

(3) Pretul gazelor naturale în amestec intern/import livrate agentilor economici se va fundamenta trimestrial de către societătile de distributie în functie de evolutia consumului, a productiei interne si a pretului de achizitie al gazelor din import si va fi aprobat de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale.

Art. 7. - (1) Plata gazelor naturale din productia internă va fi achitată producătorilor si prestatorilor de servicii de înmagazinare de către consumatorii eligibili si de societătile de distributie în termen de maximum 30 de zile de la emiterea facturii de către producători.

(2) În cazul neachitării plătii gazelor naturale către producătorii si prestatorii de servicii de înmagazinare, în conditiile alin. (1), acestia vor informa Dispeceratul National de Gaze Naturale - Operatorul de piată despre sistarea alimentării cu gaze.

Art. 8. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin de către conducerile agentilor economici din sectorul productiei, transportului, distributiei si înmagazinării subterane a gazelor naturale atrage sanctionarea acestora în conditiile prevăzute de lege.

Art. 9. - Societatea Comercială “Exprogaz” - S.A. Medias, Societatea Natională “Depogaz” - S.A. Ploiesti, Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti, Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias, Societatea Comercială “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures, Societatea Comercială “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti, distribuitorii licentiati si autorizati de Autoritatea de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si Directia generală petrol si gaze vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 10. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 19 iunie 2001.

Nr. 199.

 

ANEXĂ

 

 

Iulie

2001

August

2001

Septembrie

2001

Octombrie

2001

Noiembrie

2001

Decembrie

2001

TOTAL

Iulie - decembrie 2001

- Surse interne

 

 

 

 

 

 

 

EXPROGAZ, din care*):

381,50

337,00

375,10

563,80

725,84

829,84

3.213,08

- înmagazinat/extras

126,20

117,90

75,10

0,00

98,64

153,44

319,20/252,08

- redeventă

25,40

24,90

25,40

30,60

35,20

38,10

179,60

- consum tehnologic TRANSGAZ+SIDEX

35,28

42,15

33,20

53,50

55,60

61,70

281,43

- contracte directe EXPROGAZ+agenti economici +TERMOELECTRICA

69,09

65,91

62,18

72,15

73,95

61,90

405,18

- societăti de distributie

251,73

204,04

254,32

407,55

561,09

668,14

2.346,87

DEPOGAZ, din care*):

37,55

37,80

40,20

47,00

57,92

65,52

285,99

- înmagazinat/extras

6,10

5,20

2,80

0,00

7,92

12,32

14,10/20,24

- redeventă

1,80

1,70

1,65

1,90

2,15

2,55

11,75

- consum tehnologic propriu

0,50

0,50

0,70

1,00

1,10

1,10

4,90

- contracte directe DEPOGAZ+TERMOELECTRICA

3,64

 

 

 

 

 

3,64

- societăti de distributie

31,61

35,60

37,85

44,10

54,67

61,87

265,70

S.N.P. PETROM, din care*):

331,10

350,70

361,80

449,50

505,44

557,54

2.556,08

- înmagazinat/extras

127,70

108,10

76,20

0,00

73,44

114,24

312,00/187,68

- consumuri sucursale+schele

95,45

85,30

93,60

93,00

90,70

94,10

552,15

- contracte directe, din care:

141,10

165,40

168,25

172,90

173,80

174,90

996,35

- redeventa+livrări directe (TERMOELECTRICA)

58,80

64,90

63,55

66,90

67,30

68,40

389,85

- alte livrări directe S.N.P. PETROM

6,62

13,50

14,70

16,00

16,50

16,50

83,82

- contracte directe S.N.P. PETROM+ agenti economici+TERMOELECTRICA

75,68

87,00

90,00

90,00

90,00

90,00

522,68

- societăti de distributie

94,56

100,00

99,95

183,60

240,94

288,54

1.007,59

TOTAL ÎNMAGAZINAT/EXTRAS

260,00

231,20

154,10

0,00

180,00

280,00

645,30/460,00

- Surse interne pentru societăti de distributie

377,90

339,64

392,12

635,25

856,70

1.018,55

3.620,16

- Surse interne pentru contracte directe agenti economici+TERMOELECTRICA

148,41

152,91

152,18

162,15

163,95

151,90

931,50

- TOTAL NECESAR IMPORT, din care:

112,33

304,09

325,45

330,61

514,26

670,29

2.257,03

- societăti de distributie

46,46

65,95

84,41

81,61

92,33

147,09

517,85

- agenti economici cu contracte directe cu EXPROGAZ

12,72

20,29

23,32

15,50

18,95

28,80

119,58

- agenti economici cu contracte directe cu S.N.P. PETROM

7,86

26,78

33,75

19,33

23,06

41,88

152,66

- TERMOELECTRICA

25,44

156,50

149,40

179,60

345,35

417,95

1.274,24

- SIDEX

19,85

34,57

34,57

34,57

34,57

34,57

192,70

*) În perioada iulie - septembrie 2001 nu sunt incluse cantitătile înmagazinate, iar în perioada noiembrie - decembrie 2001 sunt incluse cantitătile extrase din înmagazinare.

N.B.: La începutul fiecărei luni de livrare necesarul de import va fi corelat în functie de evolutia cererii.