MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 385     LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 13 iulie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

364. - Lege privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 37/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 47/1997 privind impunerea unor venituri, realizate din România, de persoanele fizice si juridice nerezidente

 

509. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 37/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 47/1997 privind impunerea unor venituri, realizate din România, de persoanele fizice si juridice  nerezidente

 

366. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate

 

511. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate

 

368. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2001 pentru modificarea Legii nr. 95/1993 privind continuarea participării României la construirea Combinatului minier de îmbogătire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina si asigurarea resurselor de finantare necesare

 

513. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2001 pentru modificarea Legii nr. 95/1993 privind continuarea participării României la construirea Combinatului minier de îmbogătire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina si asigurarea resurselor de finantare necesare

 

369. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 299/2000 privind unele măsuri pentru accelerarea procesului de privatizare a societătilor comerciale din domeniul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei

 

514. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 299/2000 privind unele măsuri pentru accelerarea procesului de privatizare a societătilor comerciale din domeniul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

636. - Hotărâre privind nivelul taxei de abonament pentru Societatea Română de Radiodifuziune

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

14. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii iulie 2001 (perioade de aplicare)

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 37/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 47/1997 privind impunerea unor venituri, realizate din România, de persoanele fizice si juridice nerezidente

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 37 din 30 ianuarie 1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 47/1997 privind impunerea unor venituri, realizate din România, de persoanele fizice si juridice nerezidente, emisă în temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 30 ianuarie 1998.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 19 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 10 iulie 2001.

Nr. 364.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 37/1998pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 47/1997 privind impunerea unor venituri, realizate din România, de persoanele fizice si juridice nerezidente

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 37/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 47/1997 privind impunerea unor venituri, realizate din România, de persoanele fizice si juridice nerezidente si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2001.

Nr. 509.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/1999

privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118 din 30 iunie 1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Scopul Fondului national de solidaritate este acela de a contribui, pe baza principiului solidaritătii nationale, la reducerea sărăciei în familiile aflate în situatii de extremă dificultate, la cofinantarea unor programe de servicii sociomedicale, la acordarea de ajutoare materiale persoanelor cu afectiuni de sănătate deosebit de grave pentru tratament medical si interventii chirurgicale în străinătate, la întretinerea, constructia, reparatia, amenajarea si modernizarea unor institutii de asistentă socială si la alte actiuni similare.”

2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

“3) Ordonatorul principal de credite pentru Fondul national de solidaritate este ministrul muncii si solidaritătii sociale, iar ordonatori secundari sunt directorii directiilor judetene de muncă si solidaritate socială, precum si directorul general al Directiei generale de muncă si solidaritate socială a municipiului Bucuresti.”

3. La articolul 2, litera d) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

“d) venituri financiare provenite din dobânzi la conturi curente si de depozit ale fondului, la titluri de stat, bonuri de tezaur si hârtii de valoare asimilabile, precum si venituriprovenite din operatiuni financiar-bancare.”

4. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Disponibilitătile Fondului national de solidaritate se păstrează în conturi deschise la unitătile trezoreriei statului si la bănci comerciale, fiind purtătoare de dobânzi. Regimul disponibilitătilor se reglementează prin conventii încheiate de Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale cu bănci comerciale, respectiv cu Ministerul Finantelor Publice.”

5. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Pentru constituirea Fondului national de solidaritate se instituie taxa de timbru social, după cum urmează:

a) timbrul social asupra jocurilor de noroc, definite si reglementate de legislatia în vigoare, aplicat asupra participărilor de orice fel la astfel de activităti ale persoanelor fizice. Timbrul social este în valaore de 10% din pretul fiecărei participări si se adaugă acestui pret;

b) timbrul social de 1% asupra valorii autovehiculelor noi din import cu o capacitate cilindrică de minimum 2.000 cm3, achizitionate de persoane fizice si juridice. Regia Autonomă “Registrul Auto Român” va conditiona eliberarea documentelor în vederea înmatriculării de prezentarea dovezii de plată, din care să rezulte achitarea taxei de timbru social în contul indicat de Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, fără ca regia autonomă să aibă obligatia de a constitui si de a colecta sumele;

c) la toate jocurile de noroc organizate de Compania Natională “Loteria Română” - S.A. taxa de timbru social se include în suma achitată de participanti, fără a afecta veniturile si cheltuielile Companiei Nationale “Loteria Română” - S.A.;

d) la toate jocurile de noroc tip cazinou taxa fixă lunară pe masa de joc este echivalentul în lei al sumei de 1.000 dolari S.U.A., la cursul oficial pentru ziua precedentă celei în care se face plata.”

6. La articolul 4 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

“(3) Refuzul de colectare, constituire si virare a taxei de timbru social conduce la retinerea taxei de timbru social din veniturile persoanelor fizice si juridice prevăzute la alin. (1).”

7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Sumele atrase la Fondul national de solidaritate vor fi utilizate pentru:

a) completarea fondurilor destinate plătii alocatiilor acordate beneficiarilor Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, ai Legii nr. 67/1995 privind ajutorul social, ai Legii nr. 119/1997 privind alocatia suplimentară pentru familiile cu copii;

b) alocatii de solidaritate;

c) microcreidite pentru persoanele fizice care desfăsoară activităti pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întretinerii materiale;

d) cheltuieli cu întretinerea, constructia, reparatia, amenajarea si modernizarea institutiilor de asistentă socială;

e) ajutoare financiare pentru persoane si familii aflate în extremă dificultate datorită stării de sănătate sau altor cauze justificate;

f) cheltuieli de administrare a Fondului national de solidaritate, inclusiv cheltuieli de capital;

g) cofinantarea unor programe de servicii sociomedicale;

h) acordarea de ajutor persoanelor cu afectiuni de sănătate deosebit de grave pentru tratament medical si interventii chirurgicale în străinătate;

i) finantarea unor măsuri active materializate în programe pentru crearea de locuri de muncă, inclusiv programe privind lucrări de interes public.

(2) Sumele acordate pentru destinatiile prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, cu exceptia celor prevăzute la lit. b) si c)..(3) Sumele necesare aprobate de la bugetul de stat, destinate plătii prestatiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) nu vor fi diminuate cu valoarea veniturilor realizate din Fondul national de solidaritate.

(4) Microcreditele se aprobă de Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, iar procedurile de acordare si cuantumul acestora se stabilesc pe baza Normelor metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.”

8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Cuantumul alocatiilor de solidaritate se stabileste si se plăteste de către directiile de muncă si solidaritate socială judetene si, respectiv, de Directia generală de muncă si solidaritate socială a municipiului Bucuresti, pe baza cererii solicitantului si a anchetei sociale.

(2) Cuantumul alocatiilor de solidaritate acordate pe familie nu poate depăsi nivelul de 1 milion lei, nivel care se poate indexa prin hotărâre a Guvernului.”

9. În tot cuprinsul ordonantei de urgentă sintagmele Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, directiile generale de muncă si protectie socială teritoriale si directorul general al directiei generale de muncă si protectie socială teritorială se înlocuiesc cu sintagmele Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, directiile judetene de muncă si solidaritate socială si directorul general al directiei judetene de muncă si solidaritate socială.

Art. II. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 21 februarie 2000, precum si prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2000 pentru completarea art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 14 martie 2000.

Art. III. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 10 iulie 2001.

Nr. 366.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2001.

Nr. 511.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2001 pentru modificarea Legii nr. 95/1993 privind continuarea participării României la construirea Combinatului minier de îmbogătire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi Rog – Ucraina si asigurarea resurselor de finantare necesare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 3 din 4 ianuarie 2001 pentru modificarea Legii nr. 95/1993 privind continuarea participării României la construirea Combinatului minier de îmbogătire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina si asigurarea resurselor de finantare necesare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 16 ianuarie 2001, cu următoarele modificări:

1. Partea introductivă a articolului I va avea următorul cuprins:

“Art. I. - Legea nr. 95/1993 privind continuarea parti cipării României la construirea Combinatului minier de îmbogătire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina si asigurarea resurselor de finantare necesare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 12 ianuarie 1994, se modifică după cum urmează:”

2. Punctul 3 al articolului I va avea următorul cuprins:

“3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

« Art. 6. - Mecanismul de decontare la intern a minereului de fier-pelete se stabileste prin norme metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Industriei si Resurselor si Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului. »

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 7 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

PUSKÁS VALENTIN-ZOLTÁN

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 10 iulie 2001.

Nr. 368.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2001 pentru modificarea Legii nr. 95/1993 privind continuarea participării României la construirea Combinatului minier de îmbogătire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina si asigurarea resurselor de finantare necesare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2001 pentru modificarea Legii nr. 95/1993 privind continuarea participării României la construirea Combinatului minier de îmbogătire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina si asigurarea resurselor de finantare necesare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2001.

Nr. 513.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 299/2000 privind unele măsuri

pentru accelerarea procesului de privatizare a societătilor comerciale din domeniul

lucrărilor publice, transporturilor si locuintei

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 299 din 30 decembrie 2000 privind unele măsuri pentru accelerarea procesului de privatizare a societătilor comerciale din domeniul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2000, cu următoarele modificări:

- Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Pentru accelerarea procesului de privatizare a societătilor comerciale din domeniul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei, prevăzute în anexa la prezenta ordonanta de urgentă si declarate societăti comerciale de interes strategic, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei se desemnează institutie publică implicată.

(2) Până la finalizarea procesului de privatizare a societătilor comerciale prevăzute la alin. (1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar al statului si ia toate măsurile necesare pentru administrarea corespunzătoare si pentru realizarea procesului de privatizare, potrivit legii.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 31 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 10 iulie 2001.

Nr. 369.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 299/2000 privind unele măsuri pentru accelerarea procesului de privatizare a societătilor comerciale din domeniul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 299/2000 privind unele măsuri pentru accelerarea procesului de privatizare a societătilor comerciale din domeniul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2001.

Nr. 514.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind nivelul taxei de abonament pentru Societatea Română de Radiodifuziune

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 40 alin. (4) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Începând cu luna iulie 2001 nivelul taxei de abonament, pe categorii de plătitori, pentru serviciul efectuat de Societatea Română de Radiodifuziune se stabileste potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 79/2000 privind nivelul taxei de abonament pentru Societatea Română de Radiodifuziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 1 febuarie 2000.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Presedintele Societătii Române

de Radiodifuziune,

Dragos Seuleanu

 

Bucuresti, 6 iulie 2001.

Nr. 636.

 

ANEXĂ

 

L I S T A

cuprinzând taxele de abonament lunar pentru receptoarele radio

 

Nr. crt.

Denumirea categoriilor de abonati

Taxa de abonament lunar (lei)

1.

Persoane fizice detinătoare de aparate de radio

30.000 lei/familie

2.

Unităti de învătământ superior, centre de activitate cultural-artistică, unităti sanitare

30.000 lei/unitate

3.

Unităti militare

30.000 lei/aparat

4.

Agenti economici care repară receptoare radio

60.000 lei/centru de reparatie

5.

Agenti economici care comercializează receptoare radio:

 

 

- în mediul urban

200.000 lei/punct de comercializare

 

- în mediul rural

60.000 lei/punct de comercializare

6.

Unităti de alimentatie publică, săli de spectacole, videoteci, discoteci

90.000 lei/aparat

7.

Unităti hoteliere, moteluri, cabane sau pensiuni pe perioada de functionare

70.000 lei/aparat

8.

Institutii de stat, agenti economici si celelalte persoane juridice cu sediul în România, altii decât cei prevăzuti la pct. 2-7

45.000 lei/aparat

9.

Receptoare radio instalate la bordul mijloacelor de transport ale unitătilor, institutiilor si agentilor economici obligati la plata taxei de abonament

45.000 lei/aparat

10.

Radiocentrale si statii de amplificare

200.000 lei/statie

11.

Difuzoare radioamplificare la:

 

 

- persoane juridice

7.500 lei/difuzor

 

- persoane fizice

3.500 lei/familie

12.

Misiuni diplomatice străine si membrii lor (pe bază de reciprocitate stabilită prin conventie)

scutite

13.

Aziluri de bătrâni, cămine de copii, scoli, crese, grădinite, salariatii si pensionarii Societătii Române de Radiodifuziune si ai Societătii Române de Televiziune, precum si alte categorii prevăzute de lege

scutite

 

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii iulie 2001

(perioade de aplicare)

 

În baza art. 8 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, în aplicarea prevederilor Regulamentului nr. 4/1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii, republicat,

 

Banca Natională a României h o t ă r ă s t e :

 

Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii iulie 2001 (perioade de aplicare) sunt:

- 23,0% pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;

- 2,5% pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari S.U.A;

- 2,0% pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 11 iulie 2001.

Nr. 14.