MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr.  389   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 17 iulie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

390. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2001 pentru completarea art. 31 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii

 

535. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2001 pentru completarea art. 31 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii

 

391. - Lege pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 41/1996 privind unele măsuri pentru conversia capacitătilor de productie militară în productie civilă

 

536. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 41/1996 privind unele măsuri pentru conversia capacitătilor de productie militară în productie civilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.301. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Precizărilor privind operatiunile de regularizare cu bugetele locale a cheltuielilor efectuate în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2001 de la bugetul de stat pentru finantarea institutiilor de învătământ preuniversitar de stat, creselor si centrelor locale de consultantă agricolă, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2001 pentru completarea art. 31

din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 38 din 8 martie 2001 pentru completarea art. 31 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 15 martie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 10 iulie 2001.

Nr. 390.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2001

pentru completarea art. 31 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi

ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2001 pentru completarea art. 31 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2001.

Nr. 535.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 41/1996 privind unele măsuri

pentru conversia capacitătilor de productie militară în productie civilă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 41 din 29 august 1996 privind unele măsuri pentru conversia capacitătilor de productie militară în productie civilă, adoptată în temeiul art. 1 lit. e) din Legea nr. 65/1996 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 30 august 1996.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 1 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 10 iulie 2001.

Nr. 391.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 41/1996

privind unele măsuri pentru conversia capacitătilor de productie militară în productie civilă

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 41/1996 privind unele măsuri pentru conversia capacitătilor de productie militară în productie civilă si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2001.

Nr. 536.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Precizărilor privind operatiunile de regularizare cu bugetele locale a cheltuielilor efectuate în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2001 de la bugetul de stat pentru finantarea institutiilor de învătământ preuniversitar de stat, creselor si centrelor locale de consultantă agricolă, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001

 

Ministrul finantelor publice,

în temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si ale art. 31 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Precizările privind operatiunile de regularizare cu bugetele locale a cheltuielilor efectuate în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2001 de la bugetul de stat pentru finantarea institutiilor de învătământ preuniversitar de stat, creselor si centrelor locale de consultantă agricolă, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Educatiei si Cercetării, Ministerul Sănătătii si Familiei, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, consiliile locale, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si unitătile din subordinea lor vor lua măsuri pentru îndeplinirea dispozitiilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

 

Bucuresti, 22 iunie 2001.

Nr. 1.301.

 

PRECIZĂRI

privind operatiunile de regularizare cu bugetele locale a cheltuielilor efectuate în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2001 de la bugetul de stat pentru finantarea institutiilor de învătământ preuniversitar de stat, creselor si centrelor locale de consultantă agricolă, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001

 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001 cheltuielile efectuate de la bugetul de stat pentru finantarea institutiilor de învătământ preuniversitar de stat, cu exceptia celor prevăzute la art. XIII alin. (1) lit. a)-e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, a creselor si centrelor locale de consultantă agricolă vor fi regularizate cu bugetele locale, potrivit prezentelor precizări.

1. Până la data de 9 iulie 2001 se va întocmi “Contul de executie a plătilor efectuate de la bugetul de stat în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2001, care se regularizează cu bugetul local al comunei/orasului/municipiului/judetului.....conform art. 31 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001” (anexa nr. 1) de către următoarele institutii publice emitente:

a) institutiile de învătământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, ai căror conducători îndeplinesc atributiile de ordonatori tertiari de credite si care au contabilitate proprie, sau centrele de executie bugetară, după caz, precum si institutiile de învătământ special de stat cu personalitate juridică.

În cazul centrelor de executie bugetară care aveau arondate mai multe institutii de învătământ preuniversitar de stat care urmează să fie finantate din bugete locale diferite vor fi întocmite conturi de executie distincte pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în a cărei rază functionează unitătile respective;

b) unitătile sanitare în cadrul cărora au functionat crese a căror finantare se preia de către bugetele locale (pentru cheltuielile efectuate de la bugetul de stat, inclusiv pentru cheltuielile efectuate din Fondul special pentru sănătate publică, care au fost regularizate cu bugetul de stat potrivit Normelor metodologice nr. 172.482/2001);

c) oficiile de consultantă agricolă judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru cheltuielile efectuate de la bugetul de stat pentru fiecare centru de consultantă agricolă din subordine.

Anexa nr. 1 va fi întocmită în 3 exemplare, dintre care exemplarul 1 rămâne la institutia emitentă, exemplarul 2 se prezintă ordonatorului de credite ierarhic superior, iar exemplarul 3 se prezintă unitătii administrativ-teritoriale din bugetul căreia urmează să fie finantate cheltuielile institutiilor respective.

Conturile de executie se semnează pe propria răspundere de ordonatorul de credite si de conducătorul compartimentului financiar-contabil al institutiei emitente. Inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, directiile de sănătate publică judetene, respective a municipiului Bucuresti, precum si directiile generale pentru agricultură si silvicultură judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, centralizează conturile de executie întocmite conform modelului prezentat în anexa nr. 1, primite de la unitătile din subordine, si transmit un exemplar al contului de executie centralizat ordonatorului principal de credite.

2. Până la data de 16 iulie 2001 ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc si prezintă unitătilor teritoriale de trezorerie si contabilitate publică “Nota justificativă pentru solicitarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată aferentă actiunilor preluate în finantarea bugetelor locale potrivit art. 31 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2001” (anexa nr. 2), întocmită prin centralizarea plătilor de casă cuprinse în anexa nr. 1 (coloana 3), primită de la unitătile mentionate la pct. 1.

Virarea în contul de venituri al bugetelor locale a sumelor din taxa pe valoarea adăugată destinate regularizării cu bugetul de stat a cheltuielilor pentru finantarea institutiilor de învătământ preuniversitar de stat, a creselor si centrelor locale de consultantă agricolă se efectuează cu nota contabilă de către unitătile teritoriale de trezorerie si contabilitate publică concomitent cu prezentarea de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale a cererilor pentru deschiderea de credite bugetare aferente respectivelor regularizări, astfel:

 

20.13.01.03

“Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale”

= 21.33.02

“Sume defalcate din taxa

pe valoarea adăugată pentru bugetele locale”

 

Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt răspunzători pentru utilizarea integrală a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, încasate în contul bugetului local în scopul efectuării regularizărilor cu bugetul de stat prevăzute în prezentele precizări.

3. O dată cu depunerea la unitătile teritoriale de trezorerie si contabilitate publică a anexei nr. 2 ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale prezintă cererile pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul local, la subdiviziunile de cheltuieli (capitol si titlu) corespunzătoare fiecărei actiuni preluate, în limita cărora se vor regulariza cu bugetul de stat plătile efectuate în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2001 pentru finantarea institutiilor prevăzute la art. 31 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, astfel:

3.1. În cazul institutiilor de învătământ preuniversitar de stat:

3.1.1 Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale care au în subordine institutii de învătământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, ai căror conducători îndeplinesc calitatea de ordonatori tertiari de credite, repartizează creditele bugetare necesare în vederea efectuării

operatiunilor de regularizare în conturile acestora, deschise la unitătile teritoriale de trezorerie si contabilitate publică, la nivelul plătilor de casă efectuate de la bugetul de stat în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2001 (coloana 3 din anexa nr. 1).

În situatia în care institutiei de învătământ preuniversitar de stat căreia i se repartizează credite bugetare i-au fost arondate prin hotărâre a consiliului local si alte institutii de învătământ preuniversitar de stat fără compartiment financiar-contabil propriu, la determinarea nivelului creditelor bugetare repartizate se va tine seama si de plătile efectuate din bugetul de stat pentru aceste unităti.

3.1.2. În limita creditelor bugetare repartizate institutiile de învătământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică vor efectua reconstituirea plătilor dispuse din bugetul de stat prin virarea cu ordine de plată pentru trezorerie (OPHT), întocmite distinct pentru fiecare titlu de cheltuieli, a sumelor înscrise în coloana 3 din anexa nr. 1, din contul de cheltuieli al bugetului local 24.57.02... “Învătământ” în contul propriu de cheltuieli al bugetului de stat 23.57.01... “Învătământ”, din care au fost efectuate cheltuielile respective.

Institutiile de învătământ preuniversitar de stat care si-au derulat cheltuielile prin centre de executie bugetară vor efectua reconstituirea plătilor din bugetul de stat pe fiecare titlu de cheltuieli prin virarea sumelor corespunzătoare din contul de cheltuieli al bugetelor locale 24.57.02...”Învătământ” în contul de cheltuieli al bugetului de stat 23.57.01... “Învătământ”, deschis pe seama centrului de executie bugetară.

Pentru institutiile de învătământ preuniversitar de stat fără compartiment financiar-contabil propriu, arondate pe bază de hotărâri ale consiliilor locale pe lângă unităti administrativ-teritoriale, precum si pentru institutiile de învătământ special de stat reconstituirea plătilor din bugetul de stat se efectuează de ordonatorul principal de credite al bugetului local astfel:

- sumele prevăzute în coloana 3 din anexa nr. 1 se virează cu ordine de plată pentru trezorerie (OPHT), întocmite distinct pentru fiecare titlu de cheltuieli, din contul de cheltuieli al bugetului local 24.57.02.... “Învătământ” în contul de cheltuieli al bugetului de stat 23.57.01... “Învătământ”, deschis pe seama centrului de executie bugetară prin care institutiile de învătământ preuniversitar respective si-au derulat finantarea sau a institutiilor de nvătământ special de stat, după caz.

3.2. În cazul creselor:

Pe baza conturilor de executie primite de la unitătile sanitare care au finantat cheltuieli pentru crese ordonatorii principali de credite ai unitătilor administrativ-teritoriale în a căror rază acestea îsi desfăsoară activitatea vor deschide credite din bugetul local, pe subdiviziunile de cheltuieli corespunzătoare, la nivelul plătilor de casă înscrise în coloana 3 din anexa nr. 1.

În limita creditelor bugetare deschise acestia regularizează plătile efectuate de la bugetul de stat pentru finantarea creselor (coloana 3 din anexa nr. 1), prin virarea sumelor corespunzătoare cu ordine de plată pentru trezorerie (OPHT), întocmite distinct pentru fiecare titlu de cheltuieli, din contul de cheltuieli al bugetului local 24.58.02.. “Sănătate” în contul de cheltuieli al bugetului de stat 23.58.01.. “Sănătate” sau, după caz, în contul 50.47 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie specială”, deschis pe seama unitătilor sanitare din care au fost efectuate cheltuielile respective. (Notă: contul în care se virează sumele este cel înscris în coloana 4 din anexa nr. 1.)

3.3. În cazul centrelor locale de consultantă agricolă:

Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale în a căror rază teritorială functionează centrele locale de consultantă agricolă vor deschide credite din bugetul local, pe subdiviziunile de cheltuieli si la nivelul plătilor de casă înscrise în coloana 3 din anexa nr. 1, în limita cărora vor vira cu ordin de plată pentru trezorerie (OPHT) sumele respective din contul de cheltuieli al bugetului local 24.67.01..”Agricultură si silvicultură” în contul de cheltuieli al bugetului de stat 23.67.01.. “Agricultură si silvicultură”, deschis pe seama oficiilor de consultantă agricolă judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, după caz.

4. Pe măsura reconstituirii plătilor efectuate de la bugetul de stat institutiile prevăzute la pct. 1 vor întocmi si vor transmite “Situatia privind creditele bugetare deschise din bugetul de stat, rămase disponibile după efectuarea operatiunilor de regularizare cu bugetele locale conform art. 31 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001” (anexa nr. 3), ordonatorilor de credite ai bugetului de stat ierarhic superiori care le-au repartizat creditele bugetare aferente plătilor respective în vederea întocmirii dispozitiilor bugetare de retragere.

Ordonatorii de credite ai bugetului de stat din bugetele cărora au fost finantate actiunile respective vor proceda la retragerea creditelor bugetare repartizate, astfel:

4.1. Retragerea creditelor bugetare deschise si repartizate din bugetul de stat pentru institutiile de învătământ preuniversitar de stat si institutiile de învătământ special de stat:

Pe măsura prezentării de către institutiile de învătământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică sau de către centrele de executie bugetară, după caz, si de către institutiile de învătământ special de stat cu personalitate juridică a anexei nr. 3 “Situatia privind creditele bugetare deschise din bugetul de stat, rămase disponibile după efectuarea operatiunilor de regularizare cu bugetele locale conform art. 31 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001”, inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, retrag din conturile acestora creditele bugetare rămase disponibile după efectuarea operatiunilor de regularizare prevăzute la pct. 3.1. Inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, răspund pentru retragerea integrală a creditelor bugetare repartizate pe seama institutiilor subordonate, la nivelul sumelor înscrise în coloana 2 din contul de executie centralizat (anexa nr. 1), cu exceptia creditelor bugetare repartizate pentru cheltuielile prevăzute la art. XIII alin. (1) lit. a)-e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 32/2001.

Până la data de 31 iulie 2001 Ministerul Educatiei si Cercetării, pe baza situatiei centralizate prevăzute în anexa nr. 3, prezentată de inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, va retrage din conturile acestora creditele bugetare deschise de la bugetul de stat pentru finantarea institutiilor de învătământ preuniversitar de stat si a institutiilor de învătământ special de stat.

Totalul creditelor bugetare retrase de Ministerul Educatiei si Cercetării din conturile inspectoratelor scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, trebuie să se situeze la nivelul creditelor bugetare deschise si repartizate institutiilor de învătământ preuniversitar de stat si centrelor de executie bugetară, inclusiv institutiilor de învătământ special de stat, cu exceptia celor prevăzute la art. XIII alin. (1) lit. a)-e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 32/2001. Creditele bugetare retrase nu mai pot fi utilizate pentru finantarea altor cheltuieli bugetare.

4.2. Retragerea creditelor bugetare deschise si repartizate din bugetul de stat pentru crese:

Pe măsura prezentării de către unitătile sanitare a anexei nr. 3 “Situatia privind creditele bugetare deschise din bugetul de stat, rămase disponibile după efectuarea operatiunilor de regularizare cu bugetele locale conform art. 31 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001”, directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, după caz, retrag creditele bugetare rămase disponibile după efectuarea operatiunilor de regularizare prevăzute la pct. 3.2.

Unitătile sanitare care au încasat sume de la bugetele locale pentru finantarea creselor în contul 50.47 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie specială” au obligatia de a vira cu ordin de plată pentru trezorerie (OPHT) sumele respective în contul de cheltuieli al bugetului de stat 23.58.01…“Sănătate”, deschis pe seama directiilor de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, după caz.

Directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor solicita Ministerului Sănătătii si Familiei retragerea din conturile proprii a creditelor bugetare deschise care le-au fost repartizate de la bugetul de stat pentru finantarea creselor.

Până la data de 31 iulie 2001 Ministerul Sănătătii si Familiei, pe baza situatiei centralizate prevăzute în anexa nr. 3, prezentată de directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, după caz, retrage din conturile acestora creditele bugetare deschise de la bugetul de stat pentru finantarea creselor.

4.3. Retragerea creditelor bugetare deschise si repartizate din bugetul de stat pentru centrele locale de consultantă agricolă:

Pe măsura prezentării de către oficiile de consultantă agricolă judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, a anexei nr. 3 “Situatia privind creditele bugetare deschise din bugetul de stat, rămase disponibile după efectuarea operatiunilor de regularizare cu bugetele locale conform art. 31 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001”, directiile generale pentru agricultură si silvicultură judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor dispune retragerea din conturile acestora a creditelor bugetare rămase disponibile după efectuarea operatiunilor de regularizare prevăzute la pct. 3.3. Creditele bugetare retrase de directiile generale pentru agricultură si silvicultură judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, trebuie să se situeze la nivelul creditelor bugetare repartizate oficiilor de consultantă agricolă judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, din bugetul de stat pentru finantarea centrelor de consultantă agricolă din judetul respectiv sau din municipiul Bucuresti, după caz, înscrise în coloana 2 din contul de executie centralizat (anexa nr. 1).

Până la data de 31 iulie 2001 Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, pe baza situatiei centralizate prevăzute în anexa nr. 3, prezentată de directiile generale de agricultură si silvicultură judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, retrage din conturile acestora creditele bugetare deschise pentru finantarea centrelor locale de consultantă agricolă.

5. Înregistrarea în contabilitatea ordonatorilor de credite implicati în operatiunile de regularizare financiară prevăzute în prezentele precizări este prezentată în anexa nr. 4. 6. Ministerul Educatiei si Cercetării, Ministerul Sănătătii si Familiei, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor dispune măsurile necesare pentru efectuarea în bune conditii a regularizărilor financiare prevăzute în prezentele precizări, cu respectarea strictă a termenelor stabilite.

 

ANEXA Nr. 1

.........................................................................................................

(denumirea institutiei publice emitente)

.....................................................................................................................

(denumirea institutiei publice pentru care se efectuează regularizarea)

 

CONTUL DE EXECUTIE

a plătilor efectuate de la bugetul de stat în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2001,

care se regularizează cu bugetul local al comunei/orasului/municipiului/judetului ...................

conform art. 31 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001

- lei -

Denumirea categoriei de cheltuieli

Codul subdiviziunii clasificatiei bugetare

(capitol/titlu/articol/alineat)

Credite bugetare deschise si repartizate

Plăti de casă

Simbolul contului din care

au fost efectuate plătile

bugetare de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

TOTAL CAPITOL,

din care:

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Răspundem de exactitatea datelor prezentate mai sus.

 

Ordonator de credite, .....................................

Conducătorul compartimentului financiar-contabil, ..............................................................................

 

ANEXA Nr. 2

....................................

(unitatea administrativ-teritorială)

 

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ

pentru solicitarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată aferentă actiunilor preluate

în finantarea bugetelor locale potrivit art. 31 alin. (2) din Legea bugetului de stat

pe anul 2001 nr. 216/2001 pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2001

 

- lei –

Nr.

crt.

Denumirea

indicatorului

Suma

1.

Total sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată

pentru bugetele locale,

din care pentru:

 

 

a) unităti de învătământ preuniversitar de stat

 

 

b) crese

 

 

c) centre locale de consultantă agricolă

 

 

Răspundem de exactitatea datelor prezentate mai sus.

 

Ordonator de credite, .....................................

Conducătorul compartimentului financiar-contabil, ..............................................................................

 

 

ANEXA Nr. 3

..................

(denumirea institutiei publice)

 

SITUATIA

privind creditele bugetare deschise din bugetul de stat, rămase disponibile

după efectuarea operatiunilor de regularizare cu bugetele locale conform art. 31 alin. (4)

din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001

 

Denumirea categoriei de cheltuieli bugetare

Codul subdiviziunii clasificatiei bugetare

(capitol/titlu)

Credite bugetare care se vor retrage

0

1

2

TOTAL CAPITOL,

din care:

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

                       

Răspundem de exactitatea datelor prezentate mai sus.

 

Ordonator de credite, .....................................

Conducătorul compartimentului financiar-contabil, ..............................................................................

 

ANEXA Nr. 4

 

ÎNREGISTRAREA

în contabilitatea ordonatorilor de credite a operatiunilor de regularizare financiară prevăzute în prezentele precizări

 

În contabilitatea institutiilor publice si a unitătilor administrativ-teritoriale operatiunile de regularizare financiară prevăzute în prezentele precizări determină efectuarea unor înregistrări contabile după cum urmează:

1. Institutiile de învătământ preuniversitar cu personalitate juridică, centrele de executie bugetară, precum si institutiile de învătământ special de stat cu personalitate juridică înregistrează operatiunile de regularizare a plătilor de casă prevăzute la pct. 3.1 astfel:

 

700.01.01“Finantarea din bugetul de stat” capitolul 57.01, subcapitol, titlu, articol, alineat

= 700.02.01 “Finantarea din bugetul local” capitolul 58.02, subcapitol, titlu, articol, alineat

 

Si

 

410 “Cheltuielile institutiei finantate de la buget” capitolul 57.02, subcapitol, titlu, articol, alineat

= 410 “Cheltuielile institutiei finantate de la buget” capitolul 57.01, subcapitol, titlu, articol, alineat

 

2. Unitătile sanitare care au finantat cheltuieli pentru crese înregistrează operatiunile de regularizare a plătilor de casă prevăzute la pct. 3.2 astfel:

 

700.01.01“Finantarea din bugetul de stat” capitolul 58.01, subcapitol, titlu, articol, alineat

= 700.02.01”Finantarea din bugetul local” capitolul 58.02, subcapitol, titlu, articol, alineat

 

Si

 

410“Cheltuielile institutiei finantate de la buget” capitolul 58.02, subcapitol, titlu, alineat

= 410 “Cheltuielile institutiei finantate de la buget” capitolul 58.01,

articol, subcapitol, titlu, articol, alineat

 

În situatia în care unitătile sanitare au finantat cheltuieli pentru crese prin contul 50.47 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie specială”, urmează să se efectueze înregistrări privind:

a) Sumele virate din contul de cheltuieli al bugetului local în contul 50.47:

 

410“Cheltuielile institutiei publice finantate de la buget” capitolul 58.02, subcapitol, titlu, articol, alineat

=700.02.01“Finantarea din bugetul local” capitolul 58.02, subcapitol, titlu, articol, alineat

 

a)      Sumele încasate în contul 50.47, virate din contul de cheltuieli al bugetului local:

 

192

“Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie specială”

= 231

“Creditori” - directia de sănătate publică analitic

 

b)      Sumele virate din contul 50.47 în contul de cheltuieli al bugetului de stat:

 

231”Creditori” - analitic directia de sănătate publică

= 192

“Disponibil din alocatii bugetare

cu destinatie specială”

 

d) Închiderea contului de cheltuieli efectuate din alocatii bugetare prin contul de venituri din alocatii bugetare cu destinatie specială:

 

592

“Venituri din alocatii bugetare cu destinatie specială”

= 492

“Cheltuieli din alocatii bugetare

cu destinatie specială”

 

e) Virarea disponibilitătilor rămase în contul 50.47 din sumele alocate pentru finantarea cheltuielilor creselor, după efectuarea operatiunilor de regularizare:

 

592

“Venituri din alocatii bugetare cu destinatie specială”

= 192

“Cheltuieli din alocatii bugetare

cu destinatie specială”

 

f) În situatia în care din operatiunile de finantare a cheltuielilor creselor au rezultat imobilizări de fonduri în stocuri, creante, cheltuieli de investitii în continuare etc., care au un corespondent în soldul contului 592 “Venituri din alocatii bugetare cu destinatie specială”, respectiv 528 “Venituri din anii precedenti si alte surse”, se efectuează înregistrarea:

 

592 “Venituri din alocatii bugetare cu destinatie specială”

528

“Venituri din anii precedenti

si alte surse”

= 702 “Finantarea bugetară din anii precedenti si alte surse”

 

g) Sumele încasate în contul de cheltuieli al bugetului de stat:

 

700.01.01

“Finantarea din bugetul de stat” capitolul 58.01, titlul 38

= 410 ”Cheltuielile institutiei publice finantate de la buget” capitolul 58.01, titlul 38

 

3. Oficiile de consultantă agricolă judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, înregistrează operatiunile de regularizare a plătilor de casă prevăzute la pct. 3.3 astfel:

 

700.01.01“Finantarea din bugetul de stat prin trezorerie” capitolul 67.01, subcapitol, titlu, articol, alineat

= 700.02.01“Finantarea din bugetul local

prin trezorerie” capitolul 67.02, subcapitol, titlu, articol, alineat

 

Si

 

410“Cheltuielile institutiei finantate de la buget” capitolul 67.02, subcapitol, titlu, articol, alineat

= 410 “Cheltuielile institutiei finantate de la buget” capitolul 67.01, subcapitol, titlu, articol, alineat

 

4. Unitătile administrativ-teritoriale (orase, municipii, judete) înregistrează în contabilitatea bugetului local, pe baza extraselor de cont eliberate de unitătile teritoriale de trezorerie si contabilitate publică, următoarele:

a) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, încasate în contul 21.33.02:

 

103“Disponibil al bugetului local la trezoreria statului”

= 500 “Venituri curente ale bugetului local” subcapitolul 33.02

 

b) Plătile de casă efectuate din bugetul local de către ordonatorii principali de credite implicati în operatiunile de regularizare prevăzute la pct. 3:

 

400

“Cheltuieli curente ale bugetului local” capitolul 57.02, subcapitol, titlu, articol, alineat

capitolul 67.02, subcapitol, titlu, articol, alineat

= 103 “Disponibil al bugetului local la trezoreria statului” capitolul 58.02, subcapitol, titlu, articol, alineat

 

5. Primăriile comunale înregistrează în partizi corespunzătoare operatiunile prevăzute mai sus.