MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 390     LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 17 iulie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

385. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 174/2000 pentru modificarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producãtorilor de lapte

 

530. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 174/2000 pentru modificarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producãtorilor de lapte

 

386. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 33/2001 privind unele mãsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritãtii judecãtoresti

 

531. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 33/2001 privind unele mãsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritãtii judecãtoresti

 

387. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 42/2001 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2001 personalului din sectorul bugetar

 

532. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 42/2001 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2001 personalului din sectorul bugetar

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

                  626. - Hotãrâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societãtilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publicã si privatã a statului cu destinatie agricolã si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

 

640. - Hotãrâre privind aprobarea categoriilor de cheltuieli si a obiectivelor pentru înlãturarea efectelor calamitãtilor naturale produse în luna iunie 2001 în judetele Bacãu, Buzãu, Covasna, Dâmbovita, Dolj, Hunedoara si Prahova

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 174/2000 pentru modificarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producãtorilor de lapte

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 174 din 26 octombrie 2000 pentru modificarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producãtorilor de lapte, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 30 octombrie 2000, cu urmãtoarele modificãri:

1. La articolul I punctul 2, articolul 6 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 6. - Anual Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor, va actualiza în functie de rata inflatiei suma acordatã ca stimulent producãtorilor de lapte.”

2. Articolul II va avea urmãtorul cuprins:

“Art. II. - În termen de 5 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã Guvernul, la propunerea comunã a Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor si a Ministerului Finantelor Publice, va aproba normele metodologice de aplicare a acesteia.”

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 4 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 10 iulie 2001.

Nr. 385.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 174/2000 pentru modificarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producãtorilor de lapte

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 174/2000 pentru modificarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producãtorilor de lapte si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2001.

Nr. 530.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 33/2001 privind unele mãsuri

referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritãtii judecãtoresti

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 33 din 26 februarie 2001 privind unele mãsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritãtii judecãtoresti, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 2 martie 2001, cu urmãtoarea modificare:

 

- La articolul III, alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins:

“(3) Pe perioada suspendãrii aplicãrii prevederilor legale mentionate la alin. (1) si (2) redevin aplicabile dispozitiile legale în materie existente la data intrãrii în vigoare a Legii nr. 188/1999, a Ordonantei Guvernului nr. 83/2000, precum si a Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 237/2000.”

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 26 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Bucuresti, 10 iulie 2001.

Nr. 386.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 33/2001

privind unele mãsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritãtii judecãtoresti

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea rdonantei de urgentã a Guvernului nr. 33/2001 privind unele mãsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritãtii judecãtoresti si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2001.

Nr. 531.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 42/2001 privind cresterile salariale

ce se vor acorda în anul 2001 personalului din sectorul bugetar

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 42 din 15 martie 2001 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2001 personalului din sectorul bugetar, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 23 martie 2001, cu urmãtoarea modificare:

- Articolul 9 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 9. - Persoanele angajate în sectorul bugetar, aflate în concediu plãtit pentru îngrijirea copiilor în vârstã de pânã la 2 ani, persoanele angajate care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, fiind în concediu medical sau în concediu fãrã platã, potrivit legii, precum si persoanele angajate din administratia publicã centralã ale cãror contracte individuale de muncã sunt suspendate si persoanele care revin în functia publicã din care au fost suspendate, în conditiile legii, vor fi evaluate în vederea stabilirii salariului de bazã, în termen de 15 zile de la reluarea activitãtii. În cazul în care promoveazã examenul de testare a cunostintelor profesionale, organizat în acest scop de angajator, se procedeazã în acelasi mod ca si în cazul persoanelor angajate prin concurs.”

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 26 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Bucuresti, 10 iulie 2001.

Nr. 387.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 42/2001

privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2001 personalului din sectorul bugetar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 42/2001 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2001 personalului din sectorul bugetar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2001.

Nr. 532.

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001

privind privatizarea societãtilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publicã si privatã a statului cu destinatie agricolã si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 30 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societãtilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publicã si privatã a statului cu destinatie agricolã si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se aprobã Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societãtilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publicã si privatã a statului cu destinatie agricolã si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. - (1) Ministerele si celelalte autoritãti publice sunt obligate sã punã la dispozitie Agentiei Domeniilor Statului, gratuit, datele, informatiile si documentele necesare în vederea aplicãrii prevederilor Legii nr. 268/2001, precum si a normelor metodologice aprobate prin prezenta hotãrâre, în termen de cel mult 10 zile de la solicitare.

(2) În termen de cel mult 5 zile de la solicitare ministerele si autoritãtile publice desemneazã si mandateazã în mod corespunzãtor persoanele care, potrivit Legii nr. 268/2001, participã la procedurile privind aplicarea acesteia.

Art. 3. - (1) În exercitarea prerogativelor ce decurg din calitatea de actionar a statului la societãtile comerciale prevãzute la art. 1 si 2 din Legea nr. 268/2001 si pentru realizarea privatizãrii respectivelor societãti comerciale în conditii de eficientã Agentia Domeniilor Statului este împuternicitã sã procedeze, în numele statului, la un schimb de actiuni, pe bazã de protocol încheiat cu fiecare dintre cele 5 societãti de investitii financiare.

(2) Schimbul de actiuni se face la valoarea nominalã a acestora, Agentia Domeniilor Statului urmãrind cedarea pachetelor reziduale sau minoritare de actiuni detinute la unele societãti comerciale, în scopul realizãrii sau îmbunãtãtirii pozitiei majoritare la alte societãti comerciale pentru care privatizarea în conditiile Legii nr. 268/2001 devine astfel realizabilã în conditii de eficientã economicã, inclusiv cu privire la concesionarea terenurilor agriole aferente, dupã caz.

(3) Protocolul de schimb de actiuni convenit de Agentia Domeniilor Statului cu fiecare societate de investitii financiare, cu privire la societãti comerciale la care pãrtile sunt initial coactionari, se aprobã de conducerea societãtii de investitii financiare, potrivit statutului propriu, si de Consiliul de administratie al Agentiei Domeniilor Statului, cu avizul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor.

(4) Data avizãrii de cãtre Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor este data la care îsi produce efectul cesiunea actiunilor care fac obiectul schimbului astfel aprobat, iar cesiunea se înregistreazã în conditiile legii, conform protocolului avizat de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor.

Art. 4. - (1) Agentia Domeniilor Statului va prelua, prin protocol încheiat cu Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor sau cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, dupã caz, toate societãtile comerciale prevãzute la art. 1 si 2 din Legea nr. 268/2001, care nu au fost prevãzute în anexele nr. 1-4.

(2) În cazul societãtilor comerciale care au fost privatizate de cãtre institutiile mentionate la alin. (1) se vor prelua prin protocol contractele de privatizare, în vederea urmãririi si executãrii clauzelor asumate prin contractile încheiate.

Art. 5. - Anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001, cu modificãrile ulterioare, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:

1. Punctul 5 din capitolul II lIInstitutii publice finantate de la bugetul de stat si din venituri extrabugetare” se abrogã.

2. La capitolul III “Alte institutii finantate din venituri extrabugetare” se introduce punctul 3 “Agentia Domeniilor Statului”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Constrasemneazã:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pãdurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

Ministrul Autoritãtii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 iulie 2001.

Nr. 626.

 

ANEXÃ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societãtilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publicã si privatã a statului cu destinatie agricolã si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice reglementeazã modul de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societãtilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publicã si privatã a statului cu destinatie agricolã si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, denumitã în continuare lege, precum si regimul concesionãrii si al arendãrii acestor terenuri.

Art. 2. - Agentia Domeniilor Statului, denumitã în continuare A.D.S., este împuternicitã sã exercite în numele statului prerogativele ce decurg din calitatea de actionar la societãtile comerciale prevãzute la art. 1 si 2 din lege, denumite în continuare societãti comerciale.

Art. 3. - A.D.S. numeste reprezentantii sãi în adunarea generalã a actionarilor, mandatându-i în mod corespunzãtor.

Art. 4. - (1) Pentru actiunile detinute de stat la societãtile comerciale prevãzute în anexele nr. 1, 3 si 4 la lege, în termen de 15 zile de la data publicãrii prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I, administratorii acestora vor îndeplini toate formalitãtile legale necesare în vederea înregistrãrii ca actionar a A.D.S. la oficiul registrului comertului si la societatea de registru independent cu care au încheiat contract.

(2) Pentru societãtile comerciale preluate de A.D.S. ulterior intrãrii în vigoare a prezentelor norme metodologice administratorii societãtilor comerciale au obligatia ca în termen de 15 zile de la data încheierii protocoalelor prevãzute la art. 4 din prezenta hotãrâre sã îndeplineascã procedurile prevãzute la alin. (1).

Art. 5. - Capitalul social al societãtilor comerciale cãrora li s-a eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor se majoreazã de drept cu valoarea terenurilor mentionate în certificat, în cazul în care operatiunea nu a fost deja efectuatã.

Art. 6. - Administratorii sunt obligati sã convoace adunarea generalã extraordinarã a actionarilor si sã înregistreze majorarea capitalului social la oficiul registrului comertului în termen de cel mult 30 de zile de la data publicãrii prezentelor norme metodologice, societatea comercialã fiind scutitã de plata taxelor si a oricãror alte obligatii legate de aceastã operatiune.

Art. 7. - În cazul în care valoarea terenurilor cu destinatie agricolã aflate în administrarea A.D.S. a fost inclusã în capitalul social al societãtilor comerciale prevãzute la art. 1 si 2 din lege, A.D.S. va mandata reprezentantii sãi în adunarea generalã a actionarilor respectivelor societãti

comerciale sã cearã convocarea adunãrii generale extraordinare a actionarilor în vederea reducerii capitalului social cu valoarea acestor terenuri.

Art. 8. - (1) În cazul societãtilor comerciale aflate în procedurile prevãzute de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare si a falimentului, republicatã, hotãrârea de reducere a capitalului social cu valoarea terenului cu destinatie agricolã se ia de cãtre judecãtorul-sindic, potrivit procedurii civile.

(2) Diminuarea capitalului social în urma operatiunilor prevãzute la alin. (1) se face cu valoarea actualã de înregistrare a terenurilor din evidentele contabile.

Art. 9. - (1) Terenurile cu destinatie agricolã a cãror retrocedare se solicitã în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, cu modificãrile ulterioare, si ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificãrile ulterioare, se transmit de A.D.S. comisiilor locale, pe bazã de protocol, la cererea comisiilor judetene, conform modelului aprobat de Consiliul de administratie al A.D.S.

(2) Anterior încheierii protocolului prevãzut la alin. (1) vor fi parcurse urmãtoarele etape:

a) prezentarea cãtre A.D.S. a cererii comisiei judetene de aplicare a Legii fondului funciar, împreunã cu actele ce stau la baza acesteia, precum si a documentatiei de predare a terenurilor cu destinatie agricolã, stabilitã de Consiliul de administratie al A.D.S.;

b) verificarea de cãtre directiile de specialitate din cadrulA.D.S. a legalitãtii documentatiei prezentate.

Art. 10. - Suprafetele de teren cu destinatie agricolã care fac obiectul contractelor de concesiune încheiate de A.D.S. anterior reconstituirii sau constituirii dreptului de proprietate conform prevederilor Legii nr. 18/1991, republicatã, cu modificãrile ulterioare, si ale Legii nr. 1/2000, cu modificãrile ulterioare, se diminueazã corespunzãtor cu suprafetele retrocedate.

 

CAPITOLUL II

Agentia Domeniilor Statului - Organizarea, functionarea

si delimitarea patrimoniului acesteia

SECTIUNEA 1

Organizarea si functionarea Agentiei Domeniilor Statului.

Veniturile si cheltuielile

 

Art. 11. - (1) Sediul central al A.D.S. este în municipiul Bucuresti, bd Carol I nr. 17, sectorul 2.

(2) A.D.S., înfiintatã în baza art. 4 alin. (1) din lege, preia prin protocol activul si pasivul institutiei înfiintate în baza Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 198/1999.

Art. 12. - (1) Atributiile si structura organizatoricã ale A.D.S. se aprobã prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pãdurilor.

(2) În cel mult 45 de zile de la data aprobãrii structurii organizatorice A.D.S. va organiza concurs pentru angajarea personalului necesar în vederea desfãsurãrii activitãtii.

Art. 13. - (1) Veniturile încasate de A.D.S. se vireazã semestrial în contul Fondului “Dezvoltarea agriculturii românesti” dupã deducerea cheltuielilor proprii aprobate în bugetul de venituri si cheltuieli.

(2) Constituie venituri încasate de A.D.S. urmãtoarele:

a) venituri încasate din vânzarea actiunilor emise de societãtile comerciale aflate în portofoliul A.D.S.;

b) venituri din încasarea redeventei conform contractelor de concesionare a terenurilor, bunurilor, activitãtilor si serviciilor;

c) venituri obtinute din contracte de arendã, precum si cele obtinute în baza altor contracte;

d) venituri din dobânzi bancare, dobânzi aferente titlurilor de stat etc.;

e) venituri din dividende;

f) venituri realizate din vânzarea caietelor de sarcini, a dosarelor de prezentare etc.;

g) venituri din chirii;

h) alte venituri prevãzute în bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.

(3) Constituie cheltuieli ale A.D.S. urmãtoarele:

a) cheltuieli proprii de organizare si functionare, efectuate în scopul privatizãrii, concesionãrii sau arendãrii: cheltuieli de personal, cheltuieli materiale si servicii, cheltuieli de capital;

b) cheltuieli legate de plata onorariilor pentru consultanti, agenti de privatizare, cabinete sau societãti profesionale de avocaturã si cele pentru realizarea privatizãrii societãtilor comerciale;

c) cheltuieli aferente lansãrii ofertei de vânzare pe piata de capital, inclusiv comisioanele si taxele;

d) costuri implicate de închiderea operationalã, reorganizarea si/sau lichidarea societãtilor comerciale;

e) plata rapoartelor de evaluare, cheltuieli de publicitate, taxe notariale, taxe de registru, taxe judiciare si de timbru, taxe pentru avize de mediu;

f) cheltuieli pentru înregistrarea transferului actiunilor la A.D.S.;

                  g) sumele plãtite efectiv cumpãrãtorilor în executarea garantiilor acordate acestora si/sau cheltuielile efectuate pentru combaterea ori stingerea pretentiilor formulate de cumpãrãtori;

h) sumele plãtite efectiv concesionarului sau tertilor în executarea contractelor de concesiune, cu titlu de despãgubiri pentru nerespectarea obligatiilor de mediu, si/sau cheltuielile efectuate pentru combaterea ori stingerea pretentiilor formulate de acestia;

i) sumele plãtite efectiv tertilor prevãzuti la art. 85 lit. a), în vederea pregãtirii procesului de concesionare;

j) cheltuielile aferente inventarierii si intabulãrii dreptului asupra terenurilor proprietate publicã sau privatã a statului;

k) cheltuieli corespunzãtoare întocmirii balantei terenurilor, stabilirii bonitãtii terenurilor pe clase de calitate în vederea calculãrii redeventei, pentru verificarea respectãrii tehnologiilor culturilor din asolamente, alte impozite si taxe;

l) cheltuieli pentru preluarea, transportul, depozitarea, conditionarea si valorificarea redeventei sau rentei preluate în naturã;

m) cheltuieli cu asigurãrile;

n) alte cheltuieli cuprinse în bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.

Art. 14. - (1) Sumele ce se vireazã în contul Fondului “Dezvoltarea agriculturii românesti” se stabilesc ca diferentã între veniturile totale încasate efectiv pânã la finele semestrului si cheltuielile totale aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli pentru aceeasi perioadã.

(2) Virarea sumelor calculate conform alin. (1) se efectueazã în primele 10 zile lucrãtoare ale semestrului urmãtor pentru semestrul expirat.

(3) A.D.S. are obligatia sã deruleze fondurile rezultate din activitãtile desfãsurate prin conturi bancare purtãtoare de dobânzi.

Art. 15. - Sumele colectate în contul Fondului “Dezvoltarea agriculturii românesti” sunt destinate programelor de dezvoltare a pietelor interne si externe, programelor de cercetare, programelor de dezvoltare a fermelor private si altor programe, inclusiv cele de restructurare a societãtilor comerciale din domeniul de activitate al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor, în scopul privatizãrii eficiente a acestora. Aceste programe se aprobã prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pãdurilor.

 

SECTIUNEA a 2-a

Actiuni pentru delimitarea patrimoniului Agentiei Domeniilor Statului

 

Art. 16. - Inventarul terenurilor cu destinatie agricolã, întocmit de A.D.S., cuprinde urmãtoarele elemente:

A. Teren agricol productiv:

(i) arabil;

(ii) vii;

(iii) livezi;

(iv) pepiniere viticole si pomicole;

(v) plantatii de hamei si duzi;

(vi) pãsuni;

(vii) fânete;

(viii) sere si solarii;

(ix) rãsadnite si altele asemenea.

B. Teren neagricol:

(i) vegetatie forestierã;

(ii) pãsuni împãdurite;

(iii) constructii si instalatii zootehnice;

(iv) amenajãri piscicole si de îmbunãtãtiri funciare;

(v) drumuri tehnologice si de exploatare agricolã;

(vi) platforme si spatii de depozitare;

(vii) terenuri neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productie agricolã.

Art. 17. - (1) A.D.S. va inventaria si terenurile care fac obiectul retrocedãrii si împroprietãririi în baza unor legi speciale, precum si terenurile pentru care nu existã înregistrat un drept de  proprietate. De asemenea, A.D.S. va întocmi si va reactualiza balanta terenurilor agricole care apartin domeniului public sau privat al statului pentru fiecare societate comercialã.

(2) Oficiile de cadastru, geodezie si cartografie sunt obligate sã întocmeascã planurile cadastrale ale terenurilor cu destinatie agricolã, pe categorii de folosintã si clase de calitate, si sã delimiteze suprafetele ce fac obiectul retrocedãrii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991, republicatã, cu modificãrile ulterioare, si ale Legii nr. 1/2000, cu modificãrile ulterioare.

(3) Planurile cadastrale prevãzute la alin. (2) vor fi întocmite si înaintate la A.D.S. cu titlu gratuit, fãrã sã fie necesarã vreo cerere prealabilã în acest sens.

Art. 18. - Operatiunile de inventariere prevãzute la art. 16 si 17 sunt reglementate prin ordin comun al ministrului agriculturii, alimentatiei si pãdurilor si al ministrului administratiei publice.

Art. 19. - Terenurile cu destinatie agricolã rãmase în domeniul public sau privat al statului dupã retrocedare, aflate în administrarea A.D.S., vor avea specificate clasele de calitate.

Art. 20. - În situatia formulãrii unor sesizãri si reclamatii A.D.S. împreunã cu directiile generale pentru agriculturã si industrie alimentarã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite în continuare D.G.A.I.A., si cu oficiile de cadastru, geodezie si cartografie judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, denumite în continuare O.C.G.C., verificã legalitatea cererilor care au stat la baza dobândirii calitãtii de actionar sau de locator, iar în situatia în care se constatã cã au fost sãvârsite abuzuri prin acte administrative se pot prevala de prevederile art. 60-62 din Legea nr. 18/1991, republicatã, sau pot sesiza instantele judecãtoresti în a cãror razã teritorialã este situat terenul agricol.

Art. 21. - În scopul protejãrii exploatatiilor agricole viabile si eficiente, A.D.S. va stabili amplasamentele pentru terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate.

Art. 22. - Înscrierea în cartea funciarã a dreptului de proprietate publicã sau privatã a statului, dupã caz, se face în baza procesului-verbal de inventariere semnat de A.D.S., D.G.A.I.A si O.C.G.C. si a planurilor cadastrale întocmite de O.C.G.C.

Art. 23. - Societãtile comerciale cu capital majoritar de stat, companiile si societãtile nationale, institutele si statiunile de cercetare si productie agricolã, prevãzute în anexele la lege, pot exercita, în termen de maximum 45 de zile de la data publicãrii legii în Monitorul Oficial al României, Partea I, dreptul de preemtiune în concesionarea terenurilor detinute în exploatare si aflate în  domeniul public sau privat al statului, pânã la privatizarea acestora, formulând în acest sens o cerere cãtre A.D.S.

Art. 24. - Contractele de concesiune încheiate cu institutele si statiunile de cercetãri si unitãtile de învãtãmânt agricol si silvic pentru terenurile proprietate publicã a statului, destinate realizãrii obiectivului cercetãrii, vor avea prevãzutã redeventa zero.

Art. 25. - Redeventa minimã va fi stabilitã de Consiliul de administratie al A.D.S. în functie de clasele de calitate ale terenurilor concesionate.

Art. 26. - Contractul de concesiune înceteazã de drept la data privatizãrii, precum si în cazul declansãrii lichidãrii administrative sau a falimentului.

Art. 27. - În situatia în care existã societãti comerciale ale cãror pachete majoritare de actiuni au fost vândute anterior intrãrii în vigoare a Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 198/1999, terenul agricol aferent desfãsurãrii obiectului de activitate al acestor societãti va fi concesionat de A.D.S. Aceste societãti comerciale pot sã îsi exercite un drept de preemtiune în maximum 45 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentelor norme metodologice.

Art. 28. - În situatia în care societãtile mentionate la art. 8 alin. (3) din lege si la art. 27 din prezentele norme metodologice nu îsi manifestã dreptul de preemtiune, A.D.S. va concesiona terenurile prin metoda licitatiei cu plic închis.

 

CAPITOLUL III

Vânzarea actiunilor societãtilor comerciale ce detin în exploatare terenuri cu destinatie agricolã, precum si concesionarea bunurilor proprietate publicã sau privatã a statului si a activitãtilor sau serviciilor apartinând domeniului public al statului

SECTIUNEA 1

Pregãtirea privatizãrii

 

Art. 29. - Prin investitor se întelege orice persoanã fizicã sau juridicã, românã sau strãinã. Investitor nu poate fi o persoanã juridicã românã de drept public sau o societate comercialã la care statul român ori o autoritate a administratiei publice locale detine mai mult de 33% din totalul actiunilor cu drept de vot în adunarea generalã a actionarilor.

Art. 30. - Concedentul poate initia procedura de concesionare prin întocmirea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini si prin publicarea anuntului privind organizarea licitatiei.

Art. 31. - Orice investitor interesat poate initia procedura de concesionare prin înaintarea unei scrisori de intentie adresate concedentului, înregistratã de concedent în registrul leCandidaturi si oferte”. Scrisoarea de intentie va cuprinde datele de identificare a investitorului, manifestarea fermã si serioasã a intentiei de concesionare, obiectul concesiunii, planul de afaceri.

Art. 32. - În termen de 30 de zile de la primirea scrisorii de intentie care îndeplineste toate conditiile prevãzute la art. 31 A.D.S. va comunica investitorului conditiile în care poate participa la cumpãrarea de actiuni si/sau la concesionarea terenului.

Art. 33. - A.D.S. întocmeste lista cuprinzând societãtile comerciale aflate în lichidare administrativã sau în faliment, ale cãror terenuri agricole pot face obiectul procedurii de concesionare fãrã declansarea procedurii de privatizare.

Art. 34. - Lista cuprinzând societãtile comerciale prevãzute la art. 33, ale cãror terenuri agricole pot face obiectul procedurii de concesionare fãrã declansarea procedurii de privatizare, va fi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, si va cuprinde:

a) datele de identificare a agentului economic;

b) suprafata totalã de teren agricol ce urmeazã sã fie concesionatã.

Art. 35. - (1) A.D.S. va elabora proceduri interne în baza cãrora se va desfãsura procesul de privatizare si/sau de concesionare. Procedurile vor fi aprobate de Consiliul de administratie al A.D.S. în termen de 10 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentelor norme metodologice.

(2) Procedurile privind vânzarea de actiuni, precum si concesionarea terenurilor agricole, aflate în curs de desfãsurare la data intrãrii în vigoare a prezentelor norme metodologice, vor continua conform prevederilor acestora, cu recunoasterea valabilitãtii actelor si etapelor parcurse.

 

SECTIUNEA a 2-a

Vânzarea de actiuni si oferta publicã de vânzare

 

Art. 36. - Procesul de privatizare a societãtilor comerciale se declanseazã concomitent cu procedura de concesionare a terenurilor cu destinatie agricolã din exploatarea acestor societãti, pe baza listelor publicate conform legii.

Art. 37. - (1) A.D.S. va da publicitãtii prin intermediul mijloacelor de informare în masã anuntul publicitar elaborat pentru vânzarea actiunilor si concesionarea terenurilor din domeniul public sau privat al statului aflate în exploatarea societãtilor comerciale prevãzute la art. 1 si 2 din lege, precum si a societãtilor comerciale aflate în lichidare administrativã sau în faliment.

(2) Anuntul va fi publicat atât într-un cotidian national, cât si în unul local din judetul/judetele în care este situat terenul.

(3) Presedintii consiliilor de administratie ale societãtilor comerciale au obligatia de a afisa de îndatã la sediul societãtii comerciale anuntul publicitar prevãzut la alin. (1).

Art. 38. - Anuntul publicitar va fi întocmit în baza dosarului de prezentare si a studiului de oportunitate întocmit de A.D.S. si va cuprinde informatii minime cu privire la:

a) denumirea si sediul A.D.S.;

b) denumirea, sediul social, numãrul de înmatriculare la oficiul registrului comertului si codul fiscal ale societãtii comerciale care se privatizeazã;

c) obiectul principal de activitate, capitalul social, numãrul total de actiuni, valoarea nominalã a unei actiuni si structura actionariatului, conform ultimei cereri de înscriere de mentiuni la registrul comertului;

d) numãrul de actiuni oferite spre vânzare si procentul acestora din totalul actiunilor;

e) metoda de vânzare;

f) oferta de pret pentru o actiune si pentru pachetul pus în vânzare;

g) persoana desemnatã sã dea relatii suplimentare (numele si prenumele, numãrul de telefon, fax);

h) criteriile de preselectie, dacã este cazul; criteriile de preselectie se stabilesc de A.D.S. si se pot referi la identificarea, bonitatea si capacitatea economico-financiarã, tehnicã si juridicã ale potentialului cumpãrãtor de a prezenta o ofertã de cumpãrare corespunzãtoare cerintelor A.D.S.;

i) locul unde si data pânã la care se depun documentele care atestã îndeplinirea criteriilor de precalificare, dacã este cazul;

j) instructiuni privind conditiile depunerii de oferte finale ori, dupã caz, preliminare si neangajante, precum si data si locul deschiderii acestora; pentru depunerea ofertelor se va stabili un termen de maximum 120 de zile, dar nu mai mic de 20 de zile de la publicarea anuntului de vânzare;

k) alte date considerate importante.

Art. 39. - Valabilitatea ofertei de vânzare este de maximum 180 de zile calendaristice de la data primului anunt publicitar.

Art. 40. - (1) Dosarul de prezentare va cuprinde în principal urmãtoarele elemente:

a) informatii generale: denumirea, forma juridicã, sediul principal si, dacã este cazul, sediile secundare, numãrul de înmatriculare la oficiul registrului comertului, codul fiscal, codul postal, numerele de telefon, fax, capitalul social, inclusiv numãrul total de actiuni, valoarea nominalã a actiunilor si structura actionariatului, conform ultimei cereri de înscriere de mentiuni la registrul comertului, obiectul de activitate, numãrul si structura numericã ale personalului salariat;

b) date privind situatia patrimonialã, cu referire la:

(i) terenuri: suprafata, amplasarea, destinatia, valoarea de înregistrare în contabilitate, situatia juridicã;

(ii) clãdiri principale: amplasarea, suprafata - construitã si desfãsuratã -, destinatia, vechimea, valoarea de înregistrare în contabilitate, situatia juridicã;

(iii) investitii în curs: descrierea sumarã, valoarea totalã, procentul de realizare, data finalizãrii;

(iv) participãri la alte societãti comerciale: denumirea si numãrul de înmatriculare ale acestor alte societãti, procentul detinut din capitalul social, precum si valoarea nominalã a capitalului social detinut;

(v) bunurile imobile ipotecate si bunurile mobile care fac obiectul unei garantii reale mobiliare, bunurile asupra cãrora poartã un privilegiu special, precum si bunurile imobile revendicate de terti;

(vi) bunurile care fac obiectul contractelor de locatie de gestiune, de închiriere, asociatie în participatiune sau leasing;

(vii) drepturile de proprietate industrialã detinute: brevete de inventie, mãrci, desene si modele industriale;

(viii) litigiile cu o valoare mai mare de 500.000.000 lei, prezentate distinct în functie de calitatea procesualã;

c) date privind situatia economico-financiarã: bilant simplificat - conform bilantului pe anul precedent si ultimei balante din anul în curs -, contul de profit si pierderi - la sfârsitul anului precedent si la nivelul unui semestru al anului în curs sau, dupã caz, prin utilizarea datelor efectiv

cumulate pânã în luna în care se calculeazã - si activul net contabil la data la care se întocmeste dosarul de prezentare, inclusiv obligatiile societãtii comerciale fatã de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului rezultate din fonduri pentru restructurare si dividende;

d) certificatele de sarcini fiscale;

e) obligatiile de mediu ce trebuie sã fie îndeplinite de societatea comercialã, conform avizului de mediu eliberat de autoritatea de mediu competentã, si surse potentiale de rãspundere a societãtii comerciale pentru daune cauzate mediului, evidentiate în avizul de mediu;

f) oferta de vânzare si, dacã este cazul, de concesionare;

g) valabilitatea pretului/actiune din oferta de vânzare.

(2) Continutul dosarului de prezentare a societãtii comerciale poate varia de la caz la caz, în raport cu specificul societãtii comerciale supuse privatizãrii si cu metoda de vânzare.

Art. 41. - În cazul vânzãrii actiunilor prin ofertã publicã datele si informatiile cuprinse în dosarul de prezentare vor fi cele indicate în Normele emise de Comisia Nationalã a Valorilor Mobiliare privind prospectul de ofertã publicã. În cazul vânzãrii de valori mobiliare pe piata de capital internationalã se vor respecta regulile de informare a investitorilor, specifice pietei pe care se efectueazã tranzactia respectivã.

Art. 42. - O datã cu dosarul de prezentare A.D.S. va întocmi si un caiet de sarcini care va cuprinde în principal urmãtoarele elemente:

a) instructiunile pentru întocmirea ofertei de cumpãrare;

b) documentele de participare ce însotesc oferta de cumpãrare.

Art. 43. - În situatia în care privatizarea unei societãti comerciale este însotitã si de concesionarea terenului aflat în exploatarea ei A.D.S. va întocmi si studiul de oportunitate privind concesionarea, care va cuprinde cel putin elementele prevãzute la art. 7 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.

Art. 44. - Rãspunderea cu privire la realitatea, corectitudinea si actualitatea datelor care stau la baza întocmirii dosarului de prezentare, a calculãrii pretului de ofertã, a actiunilor, precum si la baza întocmirii prospectului de ofertã publicã, dupã caz, revine în totalitate administratorilor si cenzorilor societãtii comerciale emitente.

Art. 45. - Actiunile societãtilor comerciale se vor vinde la pretul de piatã rezultat din raportul dintre cerere si ofertã, fãrã sã existe un pret mimim de vânzare. În cazul în care, în urma negocierilor, pretul cel mai bun obtinut este sub pretul de ofertã al A.D.S., consiliul de administratie decide asupra oportunitãtii încheierii contractului de vânzare-cumpãrare de actiuni la pretul oferit.

Art. 46. - A.D.S. dispune întocmirea raportului de evaluare de cãtre un evaluator autorizat, persoanã fizicã sau juridicã, românã sau strãinã, agreat de A.D.S. si angajat prin contract. Contractul se încheie cu societatea comercialã sau cu A.D.S., potrivit hotãrârii consiliului de administratie.

Art. 47. - În vederea realizãrii atributiilor sale A.D.S. va putea angaja serviciile unor firme de consultantã în domeniul financiar-contabil, audit, juridic, evaluãri etc., precum si ale unor experti, dupã caz.

Art. 48. - Pretul stabilit în baza raportului de evaluare întocmit de evaluator si a aprecierilor expertilor din cadrul A.D.S. va fi pretul de pornire al negocierii directe cu preselectie si este valabil pentru toate negocierile desfãsurate în termenul de valabilitate a ofertei prevãzut la art. 39.

Art. 49. - (1) Pentru societãtile comerciale care au un capital social de pânã la 4 miliarde lei si teren agricol de pânã la 500 ha si care nu este ocupat cu plantatii, sere, solarii, iazuri etc. raportul de evaluare poate fi întocmit, potrivit hotãrârii consiliului de administratie, de cãtre A.D.S., sub forma unui raport de evaluare simplificat.

(2) Instructiunile privind modul de întocmire a raportului de evaluare simplificat se aprobã prin hotãrâre a Consiliului de administratie al A.D.S.

(3) Lista cuprinzând societãtile comerciale pentru care se întocmeste raport de evaluare simplificat se aprobã prin hotãrâre a Consiliului de administratie al A.D.S.

Art. 50. - Pentru întocmirea raportului de evaluare presedintii consiliilor de administratie ale societãtilor comerciale sunt obligati sã punã la dispozitie evaluatorului toate datele necesare, în termenul stabilit de A.D.S.

Art. 51. - Metoda de vânzare a actiunilor cãtre investitorii interesati se stabileste prin hotãrâre a Consiliului de administratie al A.D.S.

Art. 52. - Metodele vânzãrii de actiuni pot fi oferta publicã de vânzare si negocierea directã cu preselectie.

Art. 53. - Vânzarea de actiuni prin oferta publicã de vânzare se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, precum si ale celorlalte acte normative în domeniu.

Art. 54. - În cazul vânzãrii actiunilor prin ofertã publicã de vânzare, prin metode specifice pietei de capital, potrivit art. 14 alin. (1) lit. a) din lege, datele si informatiile cuprinse în prospectul de ofertã publicã vor fi cele indicate în Normele emise de Comisia Nationalã a Valorilor Mobiliare privind prospectul de ofertã publicã ori, dupã caz, în alte reglementãri aplicabile tranzactiei respective. În situatia vânzãrii de valori mobiliare pe piata de capital internationalã se vor respecta regulile de informare a investitorilor, specifice pietei pe care se efectueazã tranzactia respectivã.

Art. 55. - Vânzarea actiunilor prin oferta publicã de vânzare se face prin intermediul unor societãti de valori mobiliare agreate de A.D.S. Criteriile de selectie si punctajele pentru licitatia organizatã în scopul selectãrii societãtilor de valori mobiliare agreate se stabilesc prin hotãrâre a Consiliului de administratie al A.D.S.

Art. 56. - Prospectul de ofertã publicã de vânzare va contine si studiul de oportunitate întocmit în vederea concesionãrii terenului administrat de societatea comercialã, precum si contractul-cadru de concesiune a terenului.

Art. 57. - Prin prospectul de ofertã publicã de vânzare A.D.S. si societatea emitentã vor prezenta în mod distinct, pe baza situatiei cunoscute la data întocmirii prospectului de ofertã publicã, riscurile pe care si le asumã cumpãrãtorul prin eventuala aplicare a Legii nr. 18/1991, republicatã, cu modificãrile ulterioare, si ale Legii nr. 1/2000, cu modificãrile ulterioare, precum si a oricãror alte acte normative.

Art. 58. - Oferta publicã de vânzare va fi fãcutã pentru tot pachetul de actiuni detinut de A.D.S., cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (2) din lege, de regulã prin metoda “totul sau nimic”. Pentru subscrierea în conditiile art. 14 alin. (2) din lege persoanele îndreptãtite vor prezenta intermediarului dovada calitãtii de salariat/membru al conducerii societãtii comerciale la data deschiderii ofertei.

Dovezile vor rãmâne în original la intermediar care se va îngriji si de pãstrarea acestora.

Art. 59. - Consiliul de administratie al A.D.S. aprobã:

a) pretul de pornire al procedurii de vânzare prin ofertapublicã. Pretul include taxa de autorizare, comisionul deintermediere si toate celelalte cheltuieli legate de vânzarea prin oferta publicã;

b) metoda de tranzactionare pe piata de capital, avându-se în vedere situatia concretã a fiecãrei societãti comerciale;

c) continutul proiectului de prospect de ofertã publicã;

d) contractul de intermediere încheiat cu una dintre societãtile de valori mobiliare agreate, în conditiile art. 55;

e) pretul de pornire al vânzãrii si nivelul minim acceptabil, în cazul metodelor de tranzactionare care presupun proceduri de identificare a pretului de echilibru între cerere si ofertã (licitatie olandezã, licitatie specialã deschisã etc.).

Art. 60. - A.D.S. elaboreazã proceduri interne referitoare la vânzarea de actiuni prin oferta publicã de vânzare.

Negocierea directã cu preselectie

Art. 61. - (1) Criteriile de preselectie în vederea alegerii investitorilor care participã la negocierea privind vânzarea de actiuni sunt urmãtoarele:

- pentru persoanele fizice:

a) pregãtirea de specialitate în domeniul agricol, doveditã cu actele eliberate de institutiile de învãtãmânt;

b) declaratie pe propria rãspundere cã nu are contracte reziliate din culpa sa sau restante la plãtile datorate în baza unor contracte de vânzare-cumpãrare de actiuni, încheiate cu Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor sau cu alte institutii publice implicate, sau în baza unor contracte de concesionare a terenurilor agricole, încheiate cu A.D.S.;

- pentru persoanele juridice:

a) sã facã dovada înregistrãrii si functionãrii legale (act constitutiv, certificat de înmatriculare, cod fiscal etc.);

b) sã aibã în obiectul de activitate “activitate agricolã” - grupa 01 din Codul CAEN;

c) sã facã dovada experientei în domeniul agricol;

d) durata existentei persoanei juridice, potrivit actelor constitutive, sã fie mai mare decât durata concesionãrii, dacã este cazul;

e) declaratie pe propria rãspundere cã nu are contracte reziliate din culpa sa sau restante la plãtile datorate în baza unor contracte de vânzare-cumpãrare de actiuni, încheiate cu Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor sau cu alte institutii publice implicate, sau în baza unor contracte de concesionare a terenurilor agricole, încheiate cu A.D.S.

(2) Asociatiile constituite în conformitate cu art. 16 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãtilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, cu modificãrile si completãrile ulterioare, nu sunt supuse prevederilor alin. (1) lit. b) si c) referitoare la persoanele juridice.

Art. 62. - (1) Pentru participarea la negocierea cu preselectie potentialii cumpãrãtori depun la sediul A.D.S. urmãtoarele documente:

a) dovada privind depunerea garantiilor de participare;

b) dovada privind achitarea pretului dosarului de prezentare si a caietului de sarcini;

c) împuternicirea acordatã persoanei care reprezintã investitorul la negociere, care trebuie sã fie expresã, iar dacã provine din partea unei persoane fizice, sã fie în formã autenticã;

d) documentele care certificã identitatea si calitatea investitorului, astfel:

(2) Documentele care certificã identitatea si calitatea investitorului persoanã juridicã românã sunt:

a) copia legalizatã de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comertului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe actele aditionale si de pe certificatul de înregistrare fiscalã;

b) scrisoare de bonitate financiarã, eliberatã de o bancã românã, conform modelului-cadru aprobat de Consiliul de administratie al A.D.S.;

c) dovezi privind achitarea obligatiilor fiscale cãtre toti creditorii bugetari, prin prezentarea certificatelor de atestare fiscalã eliberate de titularii acestor creante bugetare;

d) declaratie semnatã de reprezentantul legal, potrivit cãreia societatea comercialã nu se aflã în reorganizare judiciarã sau în faliment;

e) documentele mentionate la lit. b), c) si d) vor fi prezentate în original.

(3) Documentele care certificã identitatea si calitatea investitorului persoanã juridicã strãinã sunt:

a) actul de înmatriculare a societãtii comerciale strãine;

b) scrisoare de bonitate financiarã, eliberatã de o bancã românã sau de o bancã strãinã cu care o bancã românã are relatii de corespondent, conform modelului-cadru aprobat de Consiliul de administratie al A.D.S.;

c) declaratie semnatã de reprezentantul legal, potrivit cãreia societatea comercialã nu se aflã în reorganizare judiciarã sau în faliment;

d) toate documentele depuse de ofertanti, cu exceptia cazului în care acestea reprezintã rapoarte de activitate sau situatii financiare, vor fi prezentate în original si în copie legalizatã. Toate aceste documente vor fi însotite de traducerea legalizatã în limba românã.

(4) Documentele care certificã identitatea si calitatea investitorului comerciant, persoanã fizicã sau asociatie familialã, sunt:

a) copie legalizatã de pe actul de identitate si de pe autorizatia de functionare eliberatã de autoritatea competentã sau de pe actul legal de constituire, dupã caz;

b) dovezi privind achitarea obligatiilor fiscale cãtre toti creditorii bugetari, prin prezentarea unor certificate de atestare fiscalã, eliberate de titularii acestor creante bugetare.

(5) Documentele care certificã identitatea si calitatea investitorului, asociatie agricolã constituitã în baza Legii nr. 36/1991, sunt:

a) procesul-verbal al adunãrii constitutive în original sau copie legalizatã;

b) acte doveditoare privind calitãtile si capacitãtile asociatilor/angajatilor acestora: curriculum vitae, diplome de studii - în copie legalizatã;

c) certificat de cazier judiciar pentru fiecare membru al asociatiei;

d) dovada privind achitarea în termenele legale a obligatiilor fiscale prin prezentarea certificatului de atestare fiscalã eliberat de organul fiscal competent pentru toti membrii asociatiei;

e) actele de proprietate asupra terenului (proces-verbal de punere în posesie, titlu de proprietate) ale tuturor membrilor asociatiei, în copie legalizatã;

f) acte de donatie, contracte de schimb, acte de vânzare-cumpãrare privind terenul detinut de fiecare asociat, copii legalizate;

g) alte acte care atestã dobândirea dreptului de proprietate provenit din succesiune, accesiune, vânzare silitã sau uzucapiune etc., pentru fiecare asociat, copie legalizatã;

h) dovada privind intabularea actelor de proprietate în cartea funciarã, cu indicarea cotei fiecãrui coproprietar, potrivit art. 46 din Legea cadastrului si a publicitãtii imobiliare nr. 7/1996.

(6) Documentele care certificã identitatea si calitatea investitorului, societate agricolã constituitã în baza Legii nr. 36/1991, sunt:

a) dovada privind constituirea legalã a societãtii agricole:

- copii legalizate de pe statut si de pe actul de constituire;

- copie legalizatã de pe încheierea judecãtoreascã prin care se dispune înscrierea societãtii în Registrul societãtiloragricole, cu mentionarea pozitiei din registru;

b) copii legalizate de pe actele aditionale si dovada privind mentionarea acestora în Registrul societãtilor agricole;

c) scrisoare de bonitate financiarã, eliberatã de o bancã românã, conform modelului-cadru aprobat de Consiliul de administratie al A.D.S.;

d) dovezi privind achitarea obligatiilor fiscale cãtre toti creditorii bugetari, prin prezentarea unor certificate de atestare fiscalã eliberate de titularii acestor creante bugetare;

e) declaratie semnatã de reprezentantul legal, potrivit cãreia societatea nu se aflã în reorganizare judiciarã sau în faliment;

f) lista cuprinzând asociatii intrati/iesiti în cursul anului curent, cu mentionarea valorii pãrtilor sociale subscrise/retrase, dupã caz;

g) suma maximã admisã de adunarea generalã a asociatilor pânã la care consiliul de  administratie al societãtii poate angaja societatea în cursul anului curent (copie de pe procesul-verbal al adunãrii generale a asociatilor);

(7) Documentele care certificã identitatea si calitatea investitorului persoanã fizicã românã: copie de pe actul de identitate si certificatul de cazier judiciar.

(8) Documentele care certificã identitatea si calitatea investitorului persoanã fizicã strãinã: copie de pe pasaport si certificatul de cazier, traducere legalizatã.

(9) Neprezentarea sau prezentarea incompletã a documentelor de participare conduce la excluderea respectivului ofertant.

(10) Prezentarea unor declaratii pe propria rãspundere, false sau incomplete, dã dreptul A.D.S. sã excludã ofertantul din orice fazã a procedurii sau, dupã caz, sã rezilieze eventualul contract încheiat cu ofertantul respectiv, urmând reluarea procedurii.

(11) Rezolutiunea contractului în aceste conditii atrage revenirea întregului pachet de actiuni vândute în patrimoniul A.D.S., fãrã restituirea sumelor plãtite pânã la data rezolutionãrii, care vor fi retinute cu titlu de daune-interese.

Art. 63. - La negocierea directã cu preselectie pentru societãtile comerciale care nu detin terenuri cu destinatie agricolã criteriul de departajare a ofertantilor este pretul/actiune, în conditiile art. 14 alin. (3) din lege.

Art. 64. - La negocierea directã cu preselectie pentru societãtile comerciale care detin terenuri cu destinatie agricolã vânzarea actiunilor se realizeazã concomitent cu concesionarea acestor terenuri.

Art. 65. - (1) Departajarea ofertantilor dupã negocierea directã cu preselectie (în baza ofertei finale, ferme si definitive) se face pe baza unei grile de punctare care contine în principal urmãtoarele elemente:

a) pret/actiune, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (3) din lege;

b) nivelul redeventei oferite;

c) modalitatea de platã a actiunilor;

d) investitii pentru dezvoltarea societãtii;

e) investitii minime pentru dezvoltarea exploatatiilor, pentru întretinerea, exploatarea si reabilitarea terenului, cu respectarea obligatiilor de mediu;

f) pregãtirea de specialitate pentru persoanele fizice;

g) experientã în exploatarea terenului pentru persoane juridice.

(2) Pentru stabilirea echivalentului pretului/actiune care se ia în calculul grilei de punctare aferente fiecãrei oferte se procedeazã astfel:

a) dacã sunt numai ofertanti care beneficiazã de prevederile art. 14 alin. (3) din lege se ia în calcul pretul/actiune înscris în oferta fiecãrui investitor. Pretul/actiune va fi cel înscris în oferta câstigãtoare;

b) dacã sunt atât ofertanti care nu beneficiazã de prevederile art. 14 alin. (3) din lege, cât si ofertanti care beneficiazã de aceste prevederi, iar cel mai mare pret/actiune oferit apartine unui ofertant din a doua categorie, pretul va fi cel înscris în oferta câstigãtoare;

c) dacã sunt atât ofertanti care nu beneficiazã de prevederile art. 14 alin. (3) din lege, cât si ofertanti care beneficiazã de acestea, iar cel mai mare pret/actiune oferit apartine unui ofertant din prima categorie, pentru ofertantii din a doua categorie care au oferit un pret cu cel mult 40% mai mic decât cel mai mare pret oferit, la calculul grilei de punctare se ia în calcul pretul/actiune al acestora, la care se adaugã 40% din cel mai mare pret oferit, iar pretul/actiune rãmâne cel înscris în ofertã.

(3) În grila de punctare se înscriu si celelalte elemente din oferta finalã, fermã si definitivã, se calculeazã punctajul, câstigãtor fiind ofertantul care obtine punctajul cel mai mare.

Art. 66. - În situatia în care A.D.S. a organizat prin metoda negocierii directe cu preselectie vânzarea de actiuni concomitent cu concesionarea terenurilor, ofertantul declarat câstigãtor va semna în nume propriu contractul de vânzare-cumpãrare a pachetului majoritar de actiuni, urmând ca dupã înregistrarea la oficiul registrului comertului a noii sale calitãti de actionar majoritar sã convoace adunarea generalã a actionarilor si sã mandateze noul consiliu de administratie al societãtii sã desemneze persoana împuternicitã sã încheie contractul de concesionare cu A.D.S., în conditiile asumate prin oferta sa.

Art. 67. - În cadrul negocierii contractului de vânzare-cumpãrare se vor stabili clauze pentru pãstrarea obiectului de activitate si protectia salariatilor.

Art. 68. - (1) Asociatiile constituite în conformitate cu art. 16 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 88/1997, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, cu modificãrile si completãrile ulterioare, precum si societãtile comerciale agricole, asociatiile agricole si alte forme asociative din agriculturã, cu personalitate juridicã, pot cumpãra actiuni emise de societãtile comerciale, beneficiind de urmãtoarele facilitãti: plata în rate egale sau descrescãtoare, esalonate pe o perioadã de maximum 5 ani de la data încheierii contractului de vânzare-cumpãrare, cu un avans de minimum 20% din pretul de adjudecare si cu o dobândã de 10% pe an.

(2) Facilitãtile prevãzute la alin. (1) se acordã doar în cazul privatizãrii societãtilor comerciale prin metoda negocierii directe cu preselectie.

Art. 69. - (1) Actiunile dobândite în conformitate cu prevederile art. 15 din lege nu vor putea fi înstrãinate, sub sanctiunea nulitãtii actului de înstrãinare, si nu vor putea fi distribuite chiar în situatia achitãrii lor de cãtre beneficiarii facilitãtilor prevãzute la art. 15 din lege si nici nu vor putea fi grevate de sarcini pânã la achitarea integralã a întregului pachet de actiuni achizitionat.

(2) Neîndeplinirea din culpã de cãtre beneficiarii facilitãtilor prevãzute la art. 15 din lege a oricãreia dintre obligatiile contractuale dã dreptul A.D.S. sã rezolutioneze contractul.

(3) Rezolutiunea contractului atrage revenirea întregului pachet de actiuni vândute în patrimoniul A.D.S., fãrã restituirea sumelor plãtite pânã la data rezolutiunii, care vor fi retinute cu titlu de daune-interese.

(4) Sanctiunea rezolutiunii va putea fi dispusã prin hotãrâre a Consiliului de administratie al A.D.S. dupã împlinirea a 30 de zile calendaristice de la data notificãrii.

Art. 70. - În aplicarea prevederilor art. 16 alin. (2) din lege Ministerul Finantelor Publice va emite reglementãri privind înregistrarea în contabilitate a sumelor respective.

(2) Ordinea în care se vor face plãtile prevãzute la art. 16 alin. (2) din lege este:

a) dobânzi;

b) rate;

c) credite bancare pentru cumpãrarea de actiuni;

d) penalitãti de întârziere pentru neachitarea în termen a ratelor.

Art. 71. - (1) Pentru actiunile vândute cu plata în rate actiunile neachitate se constituie gaj si se elibereazã de sarcinile privind gajul pe mãsura achitãrii lor.

(2) Contractul de gaj pentru actiunile neachitate se încheie concomitent cu contractul de vânzare-cumpãrare a actiunilor cu plata în rate si se actualizeazã în functie de plãtile efectuate.

Art. 72. - (1) Contractul de gaj pentru realizarea investitiilor necesare în vederea dezvoltãrii societãtii/aport de capital se încheie concomitent cu contractul de vânzare-cumpãrare, prin gajarea unui procent din pachetul de actiuni achitat, procent aprobat de Consiliul de administratie al A.D.S. Pentru acoperirea integralã a investitiilor angajate cumpãrãtorul va constitui garantii suplimentare.

(2) Contractul de gaj va putea fi înregistrat în registrul actionarilor societãtii, la Arhiva Electronicã de Garantii Reale Mobiliare, la societatea de registru independent sau la registrul comertului, dupã caz, conform dispozitiilor legale.

 

SECTIUNEA a 3-a

Concesionarea sau arendarea terenurilor cu destinatie agricolã,

precum si concesionarea bunurilor proprietate publicã sau

privatã a statului si a activitãtilor si serviciilor publice

 

Art. 73. - Procedura concesionãrii prin licitatie cu plic închis se aplicã în urmãtoarele situatii:

a) concesionarea cãtre investitorii interesati numai de concesionarea terenurilor cu destinatie agricolã;

b) concesionarea terenurilor cu destinatie agricolã care au fost exploatate de societãtile comerciale aflate în lichidare administrativã sau în faliment.

Art. 74. - (1) În cazul în care un investitor este interesat numai de concesionarea terenului cu destinatie agricolã si nu solicitã si cumpãrarea de actiuni ale societãtii comerciale care are în exploatare terenul respectiv vor putea fi concesionate numai terenurile care, potrivit studiului de oportunitate întocmit, nu sunt necesare societãtii comerciale pentru desfãsurarea activitãtii.

(2) Scoaterea la licitatie cu plic închis se face cu acordul Consiliului de administratie al A.D.S.

Art. 75. - (1) În situatia în care societatea comercialã se aflã în lichidare administrativã sau în faliment A.D.S. va concesiona prin metoda licitatiei cu plic închis suprafata de teren agricol care s-a aflat în exploatarea societãtii.

(2) În situatia în care dupã organizarea a douã sedinte de licitatie suprafata de teren agricol nu a fost concesionatã, A.D.S., pe baza studiului de oportunitate aprobat de consiliul sãu de administratie, va putea scoate la concesionare prin metoda licitatiei cu plic închis pãrti din suprafata totalã de teren, urmãrindu-se prin aceasta concesionarea în totalitate a suprafetelor de teren initiale.

(3) În situatia în care pe suprafata de teren ce urmeazã sã fie concesionatã existã investitii (sere, plantatii etc.), A.D.S. va clarifica situatia juridicã a investitiei anterior declansãrii procedurii de concesionare.

(4) Concesionarea terenurilor agricole pe care se aflã investitii (sere, plantatii etc.) se va realiza prin procedura licitatiei cu plic închis, cu respectarea urmãtoarei proceduri prealabile:

a) în termen de 5 de zile de la data notificãrii de cãtre A.D.S. persoanele fizice sau juridice care doresc sã se prevaleze de dreptul de proprietate asupra investitiilor, cu prilejul concesionãrii terenului respectiv, încheie în scris un acord prealabil cu A.D.S. cu privire la desemnarea unui evaluator dintre cei agreati de A.D.S., punerea la dispozitia acestuia a tuturor documentelor si datelor solicitate, acceptarea neconditionatã a raportului de evaluare cu platã justã pentru investitiile respective, ca despãgubire prealabilã încheierii contractului de concesiune în conditiile prezentelor norme metodologice;

b) continutul acordului scris si semnat prevãzut la lit. a) împreunã cu caietul de sarcini al concesionãrii terenului se aprobã de Consiliul de administratie al A.D.S., iar garantia de participare la licitatie nu poate fi stabilitã la o sumã mai micã decât valoarea din raportul de evaluare separatã a investitiilor;

c) la constituirea garantiei de participare persoanelor prevãzute la lit. a) li se recunoaste valoarea rezultatã din raportul de evaluare si acceptatã de pãrti prin acordul prealabil, cu conditia depunerii unui antecontract, semnat de persoanele împuternicite, de vânzare a investitiei în favoarea câstigãtorului licitatiei de concesionare, desemnat în conditiile prezentelor norme metodologice.

Art. 76. - Bunurile, activitãtile si serviciile apartinând domeniului public sau privat al statului, aflate în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor si care pot fi concesionate, vor fi stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pãdurilor, iar concesionarea se va face prin metoda licitatiei cu plic închis.

Art. 77. - Procedura licitatiei cu plic închis se va desfãsura într-o singurã etapã, cu respectarea urmãtoarelor conditii:

- Licitatia cu plic închis se desfãsoarã la adresa prevãzutã în anuntul publicitar, într-o singurã sedintã, la care pot participa un numãr nelimitat de ofertanti care au achitat caietul de sarcini si fac dovada constituirii garantiei de participare în cuantumurile valorice si sub formele precizate în caietul de sarcini.

- Pentru participarea la licitatie în termenul prevãzut în anuntul publicitar ofertantii au obligatia sã depunã la adresa prevãzutã în anuntul publicitar plicul sigilat cuprinzând:

a) documentele de participare la licitatie, în conformitate cu art. 62, precum si celelalte documente solicitate în caietul de sarcini;

b) oferta tehnicã si financiarã, de asemenea în plic sigilat.

- Membrii comisiei de licitatie si ofertantii sau reprezentantii acestora vor fi prezenti la data, ora si locul anuntate pentru deschiderea plicurilor.

- Presedintele comisiei de licitatie va deschide numai plicurile ofertantilor prezenti.

- Documentele de participare la licitatie ale fiecãrui ofertant vor fi semnate pe verso de toti membrii comisiei de licitatie si vor fi contrasemnate de ceilalti ofertanti, în ordinea deschiderii plicurilor.

- Vor fi exclusi de la licitatie ofertantii care nu au depus toate documentele cu respectarea conditiilor de formã si de continut cerute prin caietul de sarcini, precum si cei care nu au fost prezenti la momentul începerii licitatiei. Ofertantilor exclusi li se va restitui plicul cu oferta tehnicã si financiarã, nedesfãcut.

- Presedintele comisiei de licitatie va deschide plicurile continând ofertele tehnice si financiare ale ofertantilor acceptati.

- Ofertele tehnice si financiare ale fiecãrui ofertant vor fi semnate pe verso, pe fiecare paginã, de cãtre toti membrii comisiei de licitatie si vor fi contrasemnate de ceilalti ofertanti, în ordinea deschiderii plicurilor.

- Ofertele sunt irevocabile si contin:

a) numele persoanei fizice/denumirea persoanei juridice si domiciliul/sediul acesteia;

b) redeventa oferitã;

c) celelalte elemente pe bazã cãrora se stabileste oferta câstigãtoare conform grilei de punctaj, cum ar fi: investitiile angajate de ofertant, conditiile de exploatare, pregãtirea profesionalã si dotarea tehnicã a ofertantului, obligatiile de mediu solicitate prin caietul de sarcini etc.

- Comisia de licitatie face evaluarea ofertelor pe baza punctajului din grila de selectie a ofertelor.

- Membrii comisiei de licitatie vor proceda, pe loc, la evaluarea ofertelor în baza grilei de selectie, stabilind punctajul fiecãrui ofertant.

- Presedintele comisiei de licitatie comunicã ofertantilor continutul procesului-verbal de adjudecare a ofertei în favoarea ofertantului care totalizeazã punctajul cel mai mare. În situatia în care mai multi ofertanti au întrunit acelasi punctaj maxim se declarã adjudecatar ofertantul care a oferit redeventa cea mai mare. Dacã se mentine egalitate de puncte, comisia de licitatie va organiza de îndatã între acestia licitatie cu strigare, la care elementul de departajare va fi redeventa, cu un pas de crestere de 5% din valoarea acesteia.

- În situatia în care la licitatie se prezintã un singur ofertant, iar oferta acestuia îndeplineste conditiile impuse de organizatorul licitatiei, obtinând cel putin 60% din punctajul maxim, comisia de licitatie îl declarã câstigãtor.

- Adjudecarea licitatiei se consemneazã în procesul-verbal, întocmit în câte un exemplar atât pentru comisia de licitatie, cât si pentru fiecare ofertant si semnat de membrii acesteia, de câstigãtor, precum si de ceilalti ofertanti.

- Comisia de licitatie va înmâna procesul-verbal de adjudecare ofertantului în favoarea cãruia s-a adjudecat licitatia, precum si celorlalti participanti la licitatie.

- Garantia de participare constituitã de câstigãtor se retine de organizator. Garantia nu se restituie ofertantului declarat câstigãtor în urmãtoarele situatii:

a) când a revocat oferta dupã deschiderea plicului continând oferta tehnicã si financiarã;

b) când a refuzat semnarea procesului-verbal de adjudecare;

c) când a refuzat semnarea contractului de concesionare în termen de 10 zile lucrãtoare de la data procesului-verbal de licitatie.

- Licitatia se anuleazã în conditiile prevãzute la lit. b) si c) ale prevederii anterioare, urmând sã fie reluatã.

- Organizatorul licitatiei este obligat sã restituie celorlalti ofertanti garantia de participare în termen de pânã la 5 zile de la organizarea licitatiei.

- Garantia nu se restituie ofertantilor care au fãcut declaratii false.

- În termen de 24 ore de la primirea procesului-verbal de licitatie ofertantii pot face contestatii în scris cu privire la modul în care au fost respectate dispozitiile prezentelor norme metodologice prin care se reglementeazã procedura licitatiei cu plic închis, la sediul organizatorului, potrivit anuntului publicitar.

- Eventualele contestatii se solutioneazã de comisia de solutionare a contestatiilor în termen de maximum 5 zile lucrãtoare de la primirea acestora si se comunicã petentului prin grija organizatorului licitatiei.

- Procedurile referitoare la contestatii sunt de aplicabilitate generalã.

Art. 78. - (1) În vederea gestionãrii si exploatãrii eficiente a terenurilor, A.D.S. va putea da în arendã sau în orice alte forme de exploatare eficientã terenurile aflate în administrarea sa, pânã la concesionarea acestora.

(2) Procedurile privind operatiunile prevãzute la alin. (1) vor fi aprobate de Consiliul de administratie al A.D.S.

(3) Contractele în derulare, încheiate în vederea exploatãrii eficiente si viabile a terenurilor agricole de cãtre societãtile comerciale din portofoliul A.D.S., aflate sub incidenta Legii nr. 64/1995, republicatã, pot fi preluate de A.D.S. prin subrogare în drepturile societãtilor comerciale.

(4) În vederea gestionãrii si exploatãrii eficiente a terenurilor, A.D.S. va putea desfãsura activitãti de protectie a mediului, prevãzute la art. 62 alin. (1) din Normele metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 216/1999.

 

SECTIUNEA a 4-a

Procedura vânzãrii actiunilor societãtilor comerciale

si a concesionãrii terenurilor cu destinatie agricolã

 

Art. 79. - (1) A.D.S., în baza raportului de evaluare si a studiului de oportunitate, precum si a aprecierilor expertilor sãi, întocmeste în vederea aprobãrii:

a) nota de pret privind evaluarea actiunilor;

b) conditiile de acordare a concesiunii.

(2) În baza notei de pret si a conditiilor de acordare a concesiunii concesionarea terenurilor cu destinatie agricolã se aprobã de Consiliul de administratie al A.D.S.

(3) În baza notei de pret si a studiului de oportunitate aprobate se întocmesc:

a) dosarul de prezentare a societãtii comerciale si caietul de sarcini privind oferta de vânzare de actiuni;

b) caietul de sarcini privind concesionarea terenurilor cu destinatie agricolã.

Art. 80. - (1) Dosarul de prezentare a societãtii comerciale si caietul de sarcini vor cuprinde elementele obligatorii prevãzute la art. 40 si 42.

(2) Caietul de sarcini privind concesionarea va cuprinde si elementele obligatorii prevãzute la art. 9 alin. (1) din Normele metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 216/1998.

 

CAPITOLUL IV

Vânzarea de active apartinând societãtilor comerciale

ce detin în administrare terenuri cu destinatie agricolã

SECTIUNEA 1

Pregãtirea pentru vânzare

 

Art. 81. - Potrivit avizului A.D.S., adunarea generalã a actionarilor va aproba restructurarea societãtii comerciale prin divizare, vânzare de active, concesionare sau arendare de terenuri.

Art. 82. - În cazul divizãrii societãtii comerciale vânzarea actiunilor si concesionarea terenurilor societãtilor comerciale rezultate din divizare se fac cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice.

Art. 83. - În cazul reorganizãrii judiciare a societãtilor comerciale A.D.S. împreunã cu creditorii se vor pronunta asupra planului de reorganizare care va prevedea calitatea de creditor preferential al A.D.S. pentru recuperarea redeventei.

 

SECTIUNEA a 2-a

Vânzarea de active cu plata integralã

 

Art. 84. - (1) Vânzarea de active se face prin licitatie cu strigare sau prin licitatie cu plic închis.

(2) Normele privind vânzarea de active prin licitatie cu strigare sau prin licitatie cu plic închis se elaboreazã de Consiliul de administratie al A.D.S. si se aprobã prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pãdurilor.

Art. 85. - Concesionarea terenurilor agricole aferente constructiilor edificate pe aceste terenuri de cãtre constructorii de bunã-credintã, a terenurilor agricole aferente activelor pentru care existã un contract de leasing imobiliar cu clauzã irevocabilã de vânzare si, dupã caz, a eventualelor terenuri agricole aferente unor active cumpãrate anterior datei intrãrii în vigoare a prezentelor norme metodologice se va realiza prin procedura licitatiei cu plic închis, cu respectarea urmãtoarei proceduri prealabile:

a) în termen de 45 de zile de la data notificãrii de cãtre A.D.S. persoanele fizice sau juridice care doresc sã se prevaleze de o astfel de calitate cu prilejul concesionãrii terenului agricol respectiv încheie în scris un acord prealabil cu A.D.S. cu privire la desemnarea unui evaluator dintre cei agreati de A.D.S., punerea la dispozitie acestuia a tuturor documentelor si datelor solicitate, acceptarea neconditionatã a raportului de evaluare ca platã justã pentru constructia, pentru valoarea contractului de leasing imobiliar cu clauzã irevocabilã de vânzare în curs de executare sau, respectiv, pentru activul detinut si acceptarea participãrii la licitatia de concesionare si/sau a despãgubirii prealabile încheierii contractului de concesionare în conditiile prezentelor norme metodologice;

b) continutul acordului scris si semnat prevãzut la lit. a) împreunã cu caietul de sarcini al concesionãrii terenului se aprobã de Consiliul de administratie al A.D.S., iar garantia de participare la licitatie nu poate fi stabilitã la o sumã mai micã decât valoarea din raportul de evaluare separatã a constructiei, a contractului de leasing imobiliar sau a activului;

c) la constituirea garantiei de participare persoanelor prevãzute la lit. a) li se recunoaste valoarea rezultatã din raportul de evaluare si acceptatã de pãrti prin acordul prealabil, cu conditia depunerii unui antecontract, semnat de persoanele împuternicite, de vânzare a constructiei sau activului, ori de cedare a contractului de leasing imobiliar cu clauzã irevocabilã de vânzare în favoarea câstigãtorului licitatiei de concesionare, desemnat în conditiile prezentelor norme metodologice.

Art. 86. - Încheierea contractelor de leasing imobiliar cu clauzã irevocabilã de vânzare, cu locatarii sau chiriasii, poate fi aprobatã în conditiile legii.

Art. 87. - (1) A.D.S. poate aproba vânzarea de active cu plata în rate salariatilor, precum si societãtilor agricole,  asociatiilor agricole si altor forme asociative din agriculturã, cu personalitate juridicã, dacã în urma ofertãrii unei societãti comerciale de douã ori si a oferirii de facilitãti conform art. 15 din lege nu s-a înregistrat si/sau nu s-a acceptat nici o ofertã.

(2) În cazul unor programe nationale privind dezvoltarea prioritarã a unor sectoare din domeniul agricol, zootehnic,  pomicol, viticol, servicii etc., aprobate în conditiile legii, A.D.S. va putea aproba vânzarea de active unor investitori care fac dovada capacitãtilor necesare unor astfel de programe, pe bazã de plan de afaceri.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind aprobarea categoriilor de cheltuieli si a obiectivelor pentru înlãturarea efectelor calamitãtilor naturale produse în luna iunie 2001 în judetele Bacãu, Buzãu, Covasna, Dâmbovita, Dolj, Hunedoara si Prahova

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificãrile ulterioare, ale art. 22 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, precum si ale art. 11 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se aprobã alocarea din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2001, a sumei de 11,5 miliarde lei, pentru majorarea cheltuielilor prevãzute în bugetul pe anul 2001 al Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, în vederea înlãturãrii efectelor

calamitãtilor naturale produse de inundatiile din luna iunie 2001 în judetele Dâmbovita si Prahova, si a sumei de 24,0 miliarde lei în bugetele unor consilii judetene, pentru finantarea unor lucrãri de infrastructurã care necesitã lucrãri urgente de refacere, conform anexelor nr. 1 si 2 care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. - (1) Cu sumele prevãzute la art. 1 se suplimenteazã bugetul pe anul 2001 al Ministerului Apelor si Protectiei Mediului la capitolul 64.01 “Mediu si ape”, titlul “Cheltuieli de capital”, si bugetele proprii ale judetelor respective la capitolul laVenituri cu destinatie specialã”, subcapitolul “Venituri din fondul de interventie”, respectiv la capitolul “Cheltuieli cu destinatie specialã”, subcapitolul “Cheltuieli din fondul de interventie”, iar utilizarea sumelor se face de cãtre ordonatorii principali de credite, potrivit prevederilor legale, din sumele puse la dispozitie prin organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cadrul fondurilor alocate fiecãrui judet repartizarea sumelor pe fiecare categorie de lucrãri se face de cãtre comisiile judetene de apãrare împotriva dezastrelor, împreunã cu directiile generale ale finantelor publice, si se aprobã prin ordin al prefectului.

(3) Prefectii împreunã cu directiile generale ale finantelor publice vor urmãri utilizarea sumelor prevãzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Elaborarea documentatiilor tehnico-economice si executia lucrãrilor se vor contracta de cãtre beneficiar astfel:

- lucrãrile prevãzute în anexa nr. 1, de Compania Nationalã “Apele Române” - S.A. aflatã sub autoritatea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, iar cele prevãzute în anexa nr. 2, de presedintii consiliilor judetene Bacãu, Buzãu, Covasna, Dâmbovita, Dolj, Hunedoara si Prahova, avându-se în vedere prevederile Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aplicabile în situatie de fortã majorã.

Art. 4. - (1) Pânã la aprobarea documentatiei tehnico-economice, potrivit legii, se aprobã deschiderea finantãrii si.începerea executiei lucrãrilor pe bazã de liste de lucrãri estimate cantitativ si valoric.

(2) Decontarea lucrãrilor executate se va face pe baza situatiilor de lucrãri executate, însusite de beneficiar.

Art. 5. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat sã introducã modificãrile corespunzãtoare în structura bugetului de stat si în bugetul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului pe anul 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

p. Ministrul apelor si protectiei mediului,

Ioan Jelev,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 6 iulie 2001.

Nr. 640.

 

ANEXA Nr. 1

 

CHELTUIELI SI OBIECTIVE

pentru înlãturarea efectelor calamitãtilor naturale produse de inundatiile

din luna iunie 2001 în judetele Dâmbovita si Prahova

 

                 

Nr.

crt.

Denumirea obiectivului

Valoarea (miliarde lei)

 

Cheltuieli de capital - TOTAL, din care:

11,5

Judetul Dâmbovita - Acumularea Vãcãresti

1.

Consolidarea rizbermei

1,5

2.

Refacerea pereului în zona aval a acumulãrii în lungime de 60 m si a grinzii de sustinere

3,5

3.

3 (trei) traverse pentru consolidarea talvegului aval acumulare

2,0

Total judet:

7,0

Judetul Prahova

1.

Apãrarea localitãtii Sirna, satele Brãtesti si Hãbud, împotriva inundatiilor datorate râului Cricovul Dulce

3,5

 

- regularizare:

2, 0 km

 

- îndiguire:

1,2 km

2.

Apãrarea localitãtii Târgsoru Vechi, satul Stãncesti, împotriva inundatiilor datorate râului Prahova

1,0

 

- regularizare:

1,0

 

- îndiguire:

1,0 km

Total judet:

4,5

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând lucrãrile de infrastructurã care necesitã lucrãri urgente de refacere

 

Nr. crt.

Denumirea obiectivului/judetul

Valoarea (miliarde lei)

 

Cheltuieli de capital -

TOTAL, din care:

24,0

Judetul Bacãu

1.

Drum comunal DC 41 Glãvãnesti-Putredeni, km 0+450, în comuna Glãvãnesti

2,0

Total judet:

2,0

Judetul Buzãu

1.

Drum comunal DC 173 Gura Teghii-Varlaam-limitã

judetul Covasna, în comuna Gura Teghii (ziduri de sprijin

din beton, refacerea platformei drumului, refacerea sistemului rutier)

2,0

Total judet:

2,0

Judetul Covasna

1.

Poduri si podete pe DC 14, în orasul Covasna

0,50

2.

Podete în comuna Zagon

0,10

3.

Pod pe DJ 121 A km 22+100 în comuna Borosneu Mare

0,30

4.

Drum comunal DC 15 în comuna Dobârlãu

0,30

5.

Repararea sediului primãriei si canalizare în comuna Comandãu

0,03

6.

Reparare scoli în comuna Sita Buzãului

0,03

7.

Drum comunal în comuna Sita Buzãului

0,20

8.

Drum comunal în comuna Brates

0,18

9.

Refacerea podetului în comuna Brates

0,05

10.

Refacerea podetelor distruse în comuna Vâlcele

0,10

11.

Refacerea podetului în comuna Valea Crisului

0,10

12.

Reparare pod subspãlat în comuna Aita Mare

0,11

Total judet:

2,0

Judetul Dâmbovita

1.

Pod din beton armat Mãgura, 15 m, în localitatea Bezdead

1,68

2.

Drum comunal în localitatea Visinesti, 6 km

2,5

3.

Drum comunal în localitatea Runcu, 2 km

1,5

4.

Drum comunal în localitatea Bãrbuletu, 3 km

0,3

5.

3 poduri în localitatea Bãrbuletu, 320 m

0,3

6.

2 poduri/podete în localitatea Pucioasa, 30 m

1,22

Total judet:

7,5

Judetul Dolj

1.

Drum judetean DJ 643 D Bulzesti - Frãtila, km 0-4

0,7

2.

Drum comunal DC 82 A Cãlinesti - Vulpeni, km 3-16

1,0

3.

Drum comunal DC 1 Galicea Mare - Izvoare, km 9-14

0,3

4.

Drum comunal DC Rojistea - Bratovoesti, km 0-1,5

0,5

Total judet:

2,5

Judetul Hunedoara

1.

Drumuri judetene DJ 687 D, DJ 668 A, DJ 705 A, DJ 705 j,

DJ 763 A

1,4

2.

Drumuri comunale în comuna Pui DC 64, DC 65

0,4

3.

Alimentãri cu apã din sursele Sibisel si Râusor

0,2

Total judet:

2,0

Judetul Prahova

1.

Consolidare culee, prag de fund si apãrãri de maluri pod pe DJ 101 R km 5+270, în comuna Cornu

2,0

2.

Consolidare pilã si refacere suprastructurã pod pe DJ 101 I km 17+940, în comuna Aricestii- Rahtivani, satul Nedelea

4,0

Total judet:

6,0