MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 393     LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 18 iulie 2001 

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

398. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 13/2000 pentru modificarea art. 5 din Legea apãrãrii nationale a României nr. 45/1994

 

543. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 13/2000 pentru modificarea art. 5 din Legea apãrãrii nationale a României nr. 45/1994

 

399. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 160/1999 privind instituirea unor mãsuri de stimulare a activitãtii titularilor de acorduri petroliere si subcontractantilor acestora, care desfãsoarã operatiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apã de peste 100 metri

 

544. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 160/1999 privind instituirea unor mãsuri de stimulare a activitãtii titularilor de acorduri petroliere si subcontractantilor acestora, care desfãsoarã operatiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apã de peste 100 metri

 

400. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 194/2000 privind exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivã a unor terenuri din fondul forestier national

 

545. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 194/2000 privind exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivã a unor terenuri din fondul forestier national

 

401. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 26/2001 pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992

 

546. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 26/2001 pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992

 

402. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiintarea Companiei Nationale “Imprimeria Nationalã” - S.A

 

547. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiintarea Companiei Nationale “Imprimeria Nationalã” - S.A

 

404. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 193/2000 privind restituirea sumelor retinute cu titlu de penalizãri de 2% pentru nerealizarea parametrilor garantati pentru blocul energetic nr. 2 la Centrala termoelectricã de 2 x 330 MW - Pucheng, Republica Popularã Chinezã

 

549. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 193/2000 privind restituirea sumelor retinute cu titlu de penalizãri de 2% pentru nerealizarea parametrilor garantati pentru blocul energetic nr. 2 la Centrala termoelectricã de 2 x 330 MW - Pucheng, Republica Popularã Chinezã

 

405. - Lege pentru abrogarea art. 2 din Legea nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizatii membrilor Academiei Române

 

550. - Decret privind promulgarea Legii pentru abrogarea art. 2 din Legea nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizatii membrilor Academiei Române

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 13/2000 pentru modificarea art. 5

din Legea apãrãrii nationale a României nr. 45/1994

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 13 din 13 martie 2000 pentru modificarea art. 5 din Legea apãrãrii nationale a României nr. 45/1994, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 14 martie 2000, cu urmãtoarea modificare:

- Alineatul 4 al articolului 5 se abrogã.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 18 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 21 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 10 iulie 2001.

Nr. 398.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 13/2000 pentru modificarea art. 5 din Legea apãrãrii nationale a României nr. 45/1994

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã :

 

Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 13/2000 pentru modificarea art. 5 din Legea apãrãrii nationale a României nr. 45/1994 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2001.

Nr. 543.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 160/1999 privind instituirea unor mãsuri de stimulare a activitãtii titularilor de acorduri petroliere si subcontractantilor acestora, care desfãsoarã operatiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apã de peste 100 metri

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 160 din 27 octombrie 1999 privind instituirea unor mãsuri de stimulare a activitãtii titularilor de acorduri petroliere si  subcontractantilor acestora, care desfãsoarã operatiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apã de peste 100 metri, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 28 octombrie 1999, cu urmãtoarea modificare:

- La articolul 1, litera d) va avea urmãtorul cuprins:

“d) pentru productia extrasã pe întreaga duratã a acordului petrolier nu se datoreazã impozitul pe titeiul si gazele naturale din productia internã si nici comisioanele vamale la exportul acestora.”

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 11 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 10 iulie 2001.

Nr. 399.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 160/1999 privind instituirea unor mãsuri de stimulare a activitãtii titularilor de acorduri petroliere si subcontractantilor acestora, care desfãsoarã operatiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apã de peste 100 metri

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã :

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 160/1999 privind instituirea unor mãsuri de stimulare a activitãtii titularilor de acorduri petroliere si subcontractantilor acestora, care desfãsoarã operatiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apã de peste 100 metri si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2001.

Nr. 544.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 194/2000 privind exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivã a unor terenuri din fondul forestier national

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 194 din 9 noiembrie 2000 privind exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivã a unor terenuri din fondul forestier national, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 16 noiembrie 2000.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 1 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 10 iulie 2001.

Nr. 400.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 194/2000 privind exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivã a unor terenuri

din fondul forestier national

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã :

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 194/2000 privind exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivã a unor terenuri din fondul forestier national si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2001.

Nr. 545.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 26/2001 pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 26 din 15 februarie 2001 pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 26 februarie 2001, cu urmãtoarea modificare:

- La articolul unic punctul 1, articolul 13 1 se abrogã.

Art. II. - Pentru licentele de emisie al cãror termen nu a expirat la data intrãrii în vigoare a prezentei legi durata de valabilitate se prelungeste pânã la împlinirea termenului prevãzut la art. 14 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992.

Art. III. - În tot cuprinsul Legii audiovizualului nr. 48/1992 sintagma ”Ministerul Comunicatiilor” si sintagma “Agentia Nationalã pentru Comunicatii si Informaticã” se înlocuiesc cu sintagma “Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei”.

Art. IV. - Legea audiovizualului nr. 48/1992, cu modificãrile si completãrile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 11 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 10 iulie 2001.

Nr. 401.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 26/2001 pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã :

 

Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 26/2001 pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2001.

Nr. 546.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiintarea Companiei Nationale “Imprimeria Nationalã” - S.A.

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 199 din 9 noiembrie 2000 privind înfiintarea Companiei Nationale “Imprimeria Nationalã” - S.A., publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 20 noiembrie 2000, cu urmãtoarea modificare:

- La articolul 7, alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins:

“(3) Imprimeria Nationalã poate produce, gestiona sau distribui, în nume propriu sau în asociere cu alte persoane juridice, si alte produse decât cele prevãzute la alin. (1) si (2), stabilite prin acte normative, cu respectarea prevederilor privind achizitiile publice.”

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 4 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 10 iulie 2001.

Nr. 402.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiintarea Companiei Nationale “Imprimeria Nationalã” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã :

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiintarea Companiei Nationale “Imprimeria Nationalã” - S.A. si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2001.

Nr. 547.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 193/2000 privind restituirea sumelor retinute cu titlu de penalizãri de 2% pentru nerealizarea parametrilor garantati

pentru blocul energetic nr. 2 la Centrala termoelectricã de 2 x 330 MW - Pucheng, Republica Popularã Chinezã

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 193 din 9 noiembrie 2000 privind restituirea sumelor retinute cu titlu de penalizãri de 2% pentru nerealizarea parametrilor garantati pentru blocul energetic nr. 2 la Centrala termoelectricã de 2 x 330 MW - Pucheng,  Republica Popularã Chinezã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 15 noiembrie 2000.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 22 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

PUSKÁS VALENTIN-ZOLTÁN

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 10 iulie 2001.

Nr. 404.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 193/2000 privind restituirea sumelor retinute cu titlu de penalizãri de 2% pentru nerealizarea parametrilor garantati pentru blocul energetic nr. 2 la Centrala termoelectricã de 2 x 330 MW - Pucheng, Republica Popularã Chinezã

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã :

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 193/2000 privind restituirea sumelor retinute cu titlu de penalizãri de 2% pentru nerealizarea parametrilor garantati pentru blocul energetic nr. 2 la Centrala termoelectricã de 2 x 330 MW -  Pucheng, Republica Popularã Chinezã si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2001.

Nr. 549.

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru abrogarea art. 2 din Legea nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizatii membrilor Academiei Române

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Art. 1. - Articolul 2 din Legea nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizatii membrilor Academiei Române, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 20 ianuarie 1992, se abrogã.

Art. 2. - Legea nr. 2/1992, cu modificãrile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 15 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 10 iulie 2001.

Nr. 405.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru abrogarea art. 2 din Legea nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizatii membrilor Academiei Române

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã :

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru abrogarea art. 2 din Legea nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizatii membrilor Academiei Române si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2001.

Nr. 550.