MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 394       LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 18 iulie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

378. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national

 

523. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

957. - Ordin al ministrului lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei privind modificarea anexei la Statutul Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Transporturilor aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 747/1998

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURÃRILOR

 

1. - Ordin pentru aprobarea Normelor nr. 1/01 privind cuantumul si termenul de platã a taxei de functionare datorate de asigurãtori si de brokerii de asigurare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 43 din 30 ianuarie 2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, emisã în temeiul art. 1 lit. K pct. 1 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 31 ianuarie 2000, cu urmãtoarele modificãri si completãri:

1. La articolul 2, literele a), b), d), e), g), litera i) partea introductivã si punctul (i) vor avea urmãtorul cuprins:

“a) regimul juridic general al descoperirilor si al cercetãrii arheologice cuprinde ansamblul de mãsuri stiintifice, juridice, administrative, financiar-fiscale si tehnice menite sã asigure prospectarea, identificarea, decopertarea, inventarierea, conservarea si restaurarea, asigurarea pazei, întretinerea si punerea în valoare a bunurilor arheologice, precum si a terenurilor în care se gãsesc acestea, în vederea cercetãrii sau, dupã caz, clasãrii acestora ca bunuri culturale mobile sau ca monumente istorice;

b) patrimoniul arheologic reprezintã ansamblul bunurilor arheologice care este format din:

(i) siturile arheologice clasate în Lista cuprinzând monumentele istorice situate suprateran, subteran sau subacvatic, ce cuprind vestigii arheologice: structuri,.constructii, grupuri de clãdiri, precum si terenurile cu potential arheologic reperat, definite conform legii;

(ii) bunurile mobile, obiectele sau urmele manifestãrilor umane, împreunã cu terenul în care acestea au fost descoperite;

d) prin descoperire arheologicã se întelege evidentierea, prin intermediul sãpãturilor arheologice, a vestigiilor, obiectelor si urmelor manifestãrilor umane, care constituie mãrturii ale epocilor si civilizatiilor dispãrute;

e) prin descoperire arheologicã întâmplãtoare se întelege evidentierea de bunuri de patrimoniu arheologic ca urmare a actiunii factorilor naturali sau a actiunilor umane, altele decât cercetarea arheologicã atestatã;

g) prin sit arheologic declarat zonã de interes national se întelege zona de interes arheologic prioritar care se instituie asupra teritoriului ce cuprinde siturile arheologice a cãror cercetare stiintificã, protejare si punere în valoare este de importantã exceptionalã pentru istoria si cultura nationalã prin mãrturiile materiale, bunurile mobile sau imobile, care fac parte sau sunt propuse sã facã parte din categoria Tezaur al patrimoniului cultural national mobil sau, dupã caz, din categoria monumentelor istorice aflate în Lista patrimoniului mondial.

Zonele de interes arheologic prioritar se instituie prin lege, în baza cercetãrii stiintifice de specialitate si potrivit documentatiilor specifice de urbanism sau, dupã caz, de amenajare a teritoriului; prima listã cuprinzând zonele de interes arheologic prioritar va fi elaboratã în cel mult 6 luni de la data intrãrii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante;

i) prin zonã cu potential arheologic evidentiat întâmplãtor se întelege terenul în care existenta bunurilor de patrimoniu arheologic s-a evidentiat în mod neprevãzut ca urmare a:

(i) actiunilor umane, altele decât cercetarea arheologicã atestatã, cum ar fi: lucrãri de constructii, lucrãri de prospectiuni geologice, inclusiv teledetectie, lucrãri agricole, precum si alte tipuri de lucrãri si cercetãri efectuate subteran sau subacvatic;”

2. La articolul 4, alineatele (2) si (3) vor avea urmãtorul cuprins:

“(2) Descoperirile de vestigii arheologice sau de bunuri mobile din categoria celor care fac obiectul clasãrii în patrimonial cultural national mobil, realizate ca urmare a cercetãrilor arheologice, se anuntã de cãtre titularul autorizatiei de cercetare directiilor pentru culturã, culte si patrimoniu cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în conformitate cu Regulamentul sãpãturilor arheologice.

(3) Descoperirile arheologice întâmplãtoare se anuntã, în termen de cel mult 72 de ore, primarului localitãtii de cãtre persoana descoperitoare, proprietarul ori titularul dreptului de administrare a terenului în cauzã.”

3. La articolul 5, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Prin protejarea bunurilor si terenurilor de patrimoniu arheologic din zonele definite la art. 2 lit. h) si i) se întelege adoptarea mãsurilor stiintifice, administrative si tehnice care urmãresc pãstrarea vestigiilor descoperite întâmplãtor sau ca urmare a cercetãrii arheologice pânã la clasarea bunurilor respective sau pânã la finalizarea cercetãrii arheologice, prin instituirea de obligatii în sarcina proprietarilor, administratorilor sau titularilor de alte drepturi reale asupra terenurilor care contin sau au continut bunurile de patrimoniu arheologic respective, precum si prin reglementarea sau interzicerea oricãror activitãti umane, inclusiv a celor autorizate anterior.”

4. La articolul 5, dupã alineatul (1) se introduce alineatul (1 1) cu urmãtorul cuprins:

“(1 1 ) Descãrcarea de sarcinã arheologicã este procedura prin care se confirmã cã un teren în care a fost evidentiat

patriomoniul arheologic poate fi redat activitãtilor umane curente.”

5. La articolul 5, alineatele (2), (3), (5)-(7) si (10) vor avea urmãtorul cuprins:

“(2) Certificatul de descãrcare de sarcinã arheologicã reprezintã actul administrativ emis în conditiile prezentei ordonante, prin care se anuleazã regimul de protectie instituit anterior asupra terenului în care a fost evidentiat patrimoniul arheologic.

(3) Regimul de protectie a zonelor cu potential arheologic cunoscut si cercetat este reglementat de legislatia în vigoare privitoare la protejarea monumentelor istorice si a bunurilor mobile care fac parte din patrimoniul cultural national.

 (5) În cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidentiat întâmplãtor si delimitat conform prevederilor art. 2 lit. i) se instituie, din momentul descoperirii de bunuri arheologice, pentru o perioadã ce nu poate depãsi 12 luni, regimul de protectie pentru bunurile arheologice si zonele cu potential arheologic, în vederea cercetãrii si stabilirii regimului de protejare.

(6) Sãpãturile arheologice si activitãtile umane întreprinse asupra patrimoniului arheologic se efectueazã numai pe baza si în conformitate cu autorizatia emisã de Ministerul Culturii si Cultelor, la propunerea Comisiei Nationale de Arheologie, în conditiile legii.

(7) Accesul cu detectoare de metal si utilizarea lor în situri arheologice, în zonele de interes arheologic prioritar si în zonele cu patrimoniu arheologic reperat sunt premise numai pe baza autorizãrii prealabile emise de Ministerul Culturii si Cultelor.

 (10) În cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidentiat întâmplãtor, în conditiile prevederilor alin. (5), pânã la descãrcarea de sarcinã arheologicã autorizarea de construire se suspendã sau, dupã caz, primarul localitãtii dispune întreruperea oricãrei alte activitãti, în conformitate cu avizul directiilor pentru culturã, culte si patrimoniu cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si se instituie regimul de supraveghere sau sãpãturã arheologicã.”

6. Dupã articolul 5 se introduce articolul 5 1 cu urmãtorul cuprins:

“ Art. 5 1 . - (1) Pentru efectuarea sãpãturilor impuse de cercetãrile arheologice se foloseste si personal necalificat, angajat prin conventie încheiatã între institutia angajatoare si lucrãtori, în conditiile prezentei ordonante.

(2) Conventiile prevãzute la alin. (1) se pot încheia pentru o duratã de cel mult 180 de zile, pentru desfãsurarea unor activitãti sezoniere cu program de lucru prelungit; conditiile si metodologia încheierii acestor conventii se stabilesc prin ordin al ministrului culturii si cultelor, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante.

(3) Institutiile organizatoare pot folosi si alti specialisti pentru efectuarea de cercetãri, studii sau alte lucrãri, care îsi vor desfãsura activitatea pe bazã de contract încheiat în conditiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe; contractul va contine clauze cu privire la termenul de predare a raportului de sãpãturã, precum si la cesionarea dreptului de autor asupra rezultatelor stiintifice ale cercetãrii, studiului sau lucrãrii efectuate.

(4) Contravaloarea serviciilor si activitãtilor prestate potrivit alin. (1) si (3) se stabileste prin negociere directã între pãrti; pentru aceasta se calculeazã impozitul si contributia la asigurãrile de sãnãtate, potrivit legii.”

7. Articolul 6 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 6. - În cazul lucrãrilor de construire, modificare, extindere sau reparare privind cãi de comunicatie, dotãri tehnico-edilitare, inclusiv subterane si subacvatice, excavãri, exploatãri de cariere, investitorii persoane fizice sau juridice de drept privat sau ordonatorii de credite ai institutiilor publice finantatoare, dupã caz, au obligatia sã finanteze:

a) stabilirea, prin studiul de fezabilitate a investitiei si prin proiectul tehnic, a mãsurilor pentru cercetarea si protejarea patrimoniului arheologic sau, dupã caz, descãrcarea de sarcinã arheologicã a zonei afectate de lucrãri si aplicarea acestor mãsuri;

b) activitatea de supraveghere arheologicã, pe întreaga duratã a lucrãrilor, având drept scop protectia patrimoniului arheologic si a descoperirilor arheologice întâmplãtoare;

c) orice modificãri ale proiectului, necesare pentru protejarea descoperirilor arheologice.”

8. La articolul 7, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, oficiile din subordinea sa si, dupã caz, oficiile de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol au obligatia sã includã zonele de patrimoniu arheologic reperat, pe baza Listei cuprinzând zonele cu patrimoniu arheologic reperat, în planurile cadastrale si în hãrtile topografice; lista cuprinzând aceste zone se preia de la directiile pentru culturã, culte si patrimoniu cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.”

9. La articolul 8, alineatele (1)-(3) vor avea urmãtorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Proprietarii si titularii dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra terenurilor în care se aflã situri arheologice si celor pe care au fost instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat au obligatia de a permite accesul personalului autorizat, în conditiile prezentei ordonante, în vederea cercetãrii si protejãrii patrimoniului arheologic, precum si asigurãrii mãsurilor de protectie si pazã a bunurilor de patrimoniu.

(2) Proprietarii sau arendasii de terenuri, persoane fizice sau juridice de drept privat, sunt îndreptãtiti la plata unor despãgubiri pentru veniturile agricole nerealizate pe terenurile care fac obiectul sãpãturilor arheologice pentru perioada în care se desfãsoarã acestea, în cuantumurile si în conditiile stabilite prin metodologia aprobatã prin hotãrâre a Guvernului.

(3) Despãgubirea pentru venitul agricol nerealizat se plãteste persoanei îndreptãtite de cãtre finantatorul sãpãturii arheologice, în termen de 60 de zile de la data începerii cercetãrii.”

10. Dupã articolul 8 se introduce articolul 8 1 cu urmãtorul cuprins:

“Art. 8 1. - Bunurile mobile rezultate în urma descoperirilor arheologice întâmplãtoare vor fi predate de cãtre descoperitor în termen de maximum 72 de ore directiilor pentru culturã, culte si patrimoniu cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.”

11. Articolul 9 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 9. - Proprietarii terenurilor sunt scutiti de plata impozitului pe terenul agricol pentru suprafetele afectate de cercetãrile arheologice, pe întreaga duratã a efectuãrii acestora.”

12. Titlul capitolului III va avea urmãtorul cuprins:

 

CAPITOLUL III

Institutii si organisme de specialitate cu atributii în domeniul protejãrii patrimoniului arheologic”

 

13. La articolul 10, partea introductivã si literele b), d)-f) si h) vor avea urmãtorul cuprins:

“Art. 10. - În domeniul protejãrii patrimoniului arheologic Ministerul Culturii si Cultelor îndeplineste, direct sau prin institutiile sale subordonate, urmãtoarele atributii:

b) asigurã îndeplinirea angajamentelor referitoare la protectia patrimoniului arheologic la care România este parte, asumate prin conventiile internationale referitoare la protectia patrimoniului arheologic la care România este parte;

d) elibereazã autorizatia de sãpãturã arheologicã prin directia de specialitate, în baza deciziei Comisiei Nationale de Arheologie;

e) instituie si urmãreste respectarea Regulamentului sãpãturilor arheologice;

f) instituie si actualizeazã Lista cuprinzând zonele de patrimoniu arheologic reperat, elaboreazã si urmãreste metodologia de avizare a lucrãrilor din aceste zone;

h) instituie Registrul arheologilor si asigurã actualizarea acestuia;”

14. Articolul 11 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 11. - Directiile pentru culturã, culte si patrimoniu cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, îndeplinesc, în domeniul protejãrii patrimoniului arheologic, urmãtoarele atributii:

a) urmãresc respectarea autorizatiei de sãpãturã arheologicã si a Regulamentului sãpãturilor arheologice în unitatea administrativ-teritorialã de competentã;

b) avizeazã, pe baza referatelor de specialitate, lucrãrile ce urmeazã sã fie efectuate în zonele cu patrimoniu arheologic evidentiat întâmplãtor;

c) asigurã supravegherea de specialitate a lucrãrilor la care au fost consemnate descoperiri arheologice întâmplãtoare, declansând, dupã caz, procedurile de clasare prevãzute de lege;

d) emit Certificatul de descãrcare de sarcinã arheologicã, pe baza deciziei Comisiei Nationale de Arheologie, în cazul sãpãturilor arheologice sistematice sau pe baza raportului de supraveghere arheologicã, în cazul descoperirilor întâmplãtoare.”

15. La articolul 12, alineatele (1), (2) si (6) vor avea urmãtorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Se reorganizeazã Comisia Nationalã de Arheologie, ca organism stiintific de specialitate, fãrã personalitate juridicã, cu rol consultativ în domeniul patrimoniului arheologic, pe lângã Ministerul Culturii si Cultelor.

Comisia Nationalã de Arheologie functioneazã sub autoritatea stiintificã a Academiei Române.

(2) Comisia Nationalã de Arheologie este formatã din specialisti în domeniu, care îsi desfãsoarã activitatea în institutele de profil arheologic, muzee, precum si în alte institutii.

 (6) Directorul Directiei de arheologie din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor este de drept secretarul Comisiei Nationale de Arheologie.”

16. La articolul 13, alineatul (1), partea introductivã si litera c) ale alineatului (2) si alineatul (4) vor avea urmãtorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Componenta nominalã a Comisiei Nationale de Arheologie este aprobatã prin ordin al ministrului culturii si cultelor dintre specialistii în domeniu, propusi în conformitate cu prevederile prezentului articol. Membrii Comisiei Nationale de Arheologie au un mandat de 4 ani care poate fi reînnoit consecutiv o singurã datã.

(2) Membrii Comisiei Nationale de Arheologie sunt propusi, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului culturii si cultelor, de cãtre:

c) facultãtile si institutele de cercetare de specialitate din domeniul învãtãmântului;

(4) Presedintele Comisiei Nationale de Arheologie este propus ministrului culturii si cultelor de cãtre membrii acesteia prin vot secret si are, la data alegerii sale, un mandat de 4 ani.”

17. La articolul 14, partea introductivã si literele b), d), g), i)-k) si o) vor avea urmãtorul cuprins:

“Art. 14. - Comisia Nationalã de Arheologie are urmãtoarele atributii:

3.b) avizeazã planul anual al cercetãrilor arheologice din România; avizeazã cercetãrile arheologice finantate sau cofinantate prin bugetul Ministerului Culturii si Cultelor;

d) elaboreazã si actualizeazã Regulamentul sãpãturilor arheologice;

g) stabileste criteriile si avizeazã atestarea specialistilor si expertilor din domeniul cercetãrii arheologice, înscrisi în Registrul arheologilor;

i) avizeazã studiile de fundamentare pentru definirea, instituirea si delimitarea zonelor protejate care cuprind patrimoniul arheologic;

j) formuleazã prioritãtile cercetãrii arheologice în vederea alocãrii sumelor necesare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii si Cultelor;

k) propune Ministerului Culturii si Cultelor sau autoritãtilor administratiei publice locale achizitionarea de terenuri cu bunuri de patrimoniu arheologic;

o) avizeazã planul cercetãrilor arheologice efectuate de misiunile arheologice române pe teritoriul altor state, precum si protocoalele de colaborare cu parteneri strãini privind cercetãri arheologice din România;”

18. La articolul 14, dupã litera o) se introduce litera o 1) cu urmãtorul cuprins:

“o1 ) propune actualizarea Listei cuprinzând siturile arheologice de interes prioritar;”

19. La articolul 15, alineatul (1), precum si partea introductivã si literele a) si c) ale alineatului (2) vor avea urmãtorul cuprins:

“Art. 15. - (1) Se instituie Repertoriul arheologic national, administrat de Ministerul Culturii si Cultelor, potrivit regulamentului aprobat prin ordin al ministrului culturii si cultelor, în termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante.

(2) Repertoriul arheologic national cuprinde date stiintifice, cartografice, topografice, imagini, planuri, precum si orice alte informatii privitoare la:

a) zonele cu potential arheologic cunoscut si cercetat; zonele cu potential arheologic cunoscut si necercetat; zonele al cãror potential arheologic devine cunoscut întâmplãtor;

c) informatii stiintifice privind bunurile mobile descoperite în zonele sau la monumentele istorice prevãzute la lit. a)

si b).”

20. Articolul 16 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 16. - Monumentele, ansamblurile si siturile arheologice înregistrate în Repertoriul arheologic national se includ în Lista cuprinzând monumentele istorice.”

21. Titlul capitolului IV va avea urmãtorul cuprins:

 

CAPITOLUL IV

Atributiile autoritãtilor administratiei publice locale în domeniul patrimoniului arheologic”

 

22. La articolul 17, partea introductivã si literele a), e) si f) vor avea urmãtorul cuprins:

“Art. 17. - În vederea protejãrii patrimoniului arheologic si a respectãrii prevederilor legale în acest domeniu autoritãtile administratiei publice locale au urmãtoarele atributii:

a) coopereazã cu organismele si institutiile publice cu responsabilitãti în domeniul protejãrii patrimoniului arheologic pentru punerea în aplicare si respectarea mãsurilor si deciziilor acestora;

e) cuprind în programele de dezvoltare economicosocialã si urbanisticã, respectiv de amenajare a teritoriului, obiective specifice privind protejarea patrimoniului arheologic; aprobã documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism, în conformitate cu avizele de specialitate ale Ministerului Culturii si Cultelor; elaboreazã sau modificã astfel de documentatii în scopul stabilirii mãsurilor de protejare a patrimoniului arheologic evidentiat întâmplãtor, potrivit legii;

f) colaboreazã cu directiile pentru culturã, culte si patrimoniu cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, transmitând acestora informatii actualizate cu privire la cererile de autorizare de construire în zonele de patrimoniu arheologic reperat.”

23. La articolul 18, literele a) si c) vor avea urmãtorul cuprins:

“a) dispune suspendarea autorizatiei de construire si oprirea oricãror lucrãri de construire sau de desfiintare de constructii în situatia descoperirii de vestigii arheologice sau de alte bunuri pentru care s-a declansat procedura de clasare; anuntã în cel mai scurt timp directia pentru culturã, culte si patrimoniu cultural national si organizeazã paza descoperirilor arheologice întâmplãtoare;

c) asigurã paza si protectia descoperirilor arheologice aflate în proprietate publicã, semnalând de urgentã directiei pentru culturã, culte si patrimoniu cultural national orice nerespectare a legii.”

24. La articolul 19, alineatele (1) si (2) vor avea urmãtorul cuprins:

“Art. 19. - (1) Dezvoltarea durabilã a zonelor de interes arheologic prioritar este obiectiv de interes national; protejarea si punerea în valoare a patrimoniului arheologic din aceste zone sunt, în conditiile legii, cauzã de utilitate publicã.

(2) Finantarea cercetãrii arheologice, a conservãrii, restaurãrii si punerii în valoare a siturilor din zonele de interes arheologic prioritar se face de la bugetul de stat prin bugetul alocat Ministerului Culturii si Cultelor.”

25. Articolul 20 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 20. - (1) Autoritãtile administratiei publice locale pe al cãror teritoriu se gãsesc zone de interes arheologic prioritar au obligatia de a prevedea mãsuri administrative si tehnice pentru protejarea patrimoniului arheologic si punerea sa în valoare prin integrarea acestuia în planurile de dezvoltare economicã, socialã si teritorialã a localitãtilor.

(2) Autoritãtile prevãzute la alin. (1) au obligatia sã prevadã în bugetele proprii fondurile necesare pentru:

a) elaborarea si, dupã caz, modificarea documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului, în vederea protejãrii si punerii în valoare a patrimoniului arheologic;

b) elaborarea reglementãrilor speciale de protectie în zonã;

c) marcarea limitelor zonei de interes arheologic prioritar si informarea publicului cu privire la regimul special de protectie a zonei;

(3) pentru îndeplinirea atributiilor ce le revin si pentru elaborarea documentatiilor prevãzute la alin. (2) autoritãtile administratiei publice locale pot beneficia de transferuri cu destinatie specialã din bugetul de stat, în conditiile legii, precum si de cofinantare de la bugetul ministerelor implicate.

(4) Avizarea documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului pentru zonele de interes arheologic prioritar se face de cãtre Ministerul Culturii si Cultelor si de cãtre Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei.”

26. Articolul 21 va avea urmãtorul cuprins:

Art. 21. - La propunerea Ministerului de Interne, a Ministerului Culturii si Cultelor si a Ministerului Administratiei Publice Guvernul va aproba metodologia de organizare si asigurare a pazei speciale a siturilor de interes arheologic prioritar, precum si modul de finantare a acestor mãsuri.”

27. La articolul 22, alineatele (1) si (2) vor avea urmãtorul cuprins:

“Art. 22. - (1) Proprietarii si titularii dreptului de administrare si ai altor drepturi reale asupra imobilelor din siturile arheologice din zonele de interes arheologic prioritar au obligatia de a permite accesul personalului autorizat de Ministerul Culturii si Cultelor în vederea cercetãrii arheologice si protejãrii patrimoniului arheologic si de a asigura mãsurile de protectie si pazã a bunurilor de patrimoniu arheologic, conform legii.

(2) Ca urmare a protectiei speciale a siturilor arheologice înscrise în Repertoriul arheologic national, în conditiile reglementãrilor art. 20, proprietarii sau arendasii, personae fizice sau juridice de drept privat, sunt îndreptãtiti la plata unor despãgubiri pentru veniturile agricole nerealizate pe terenurile care fac obiectul sãpãturilor arheologice pentru perioada în care se desfãsoarã acestea, în cuantumurile si în conditiile stabilite prin metodologia aprobatã prin hotãrâre a Guvernului.”

28. Articolul 24 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 24. - Constituie contraventii, dacã, potrivit legii penale, nu constituie infractiuni, urmãtoarele fapte, care se sanctioneazã astfel:

a) desfãsurarea fãrã autorizatia emisã în conditiile prezentei ordonante de cercetãri arheologice, precum si orice alte activitãti umane întreprinse asupra patrimoniului arheologic, care afecteazã integritatea sau pun în pericol conservarea acestuia, cu amendã de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei;

b) neanuntarea descoperirilor arheologice în termenul prevãzut la art. 4 alin. (2) de cãtre titularul autorizatiei de cercetare, cu amendã de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei, sau de cãtre persoanele prevãzute la art. 4 alin. (3) pentru descoperiri arheologice întâmplãtoare, cu aceeasi amendã si confiscarea bunurilor descoperite;

c) încãlcarea prevederilor art. 6 lit. a) si b), cu amendã de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;

d) nerespectarea avizului Ministerului Culturii si Cultelor sau emiterea autorizãrii de construire în absenta acestuia pentru lucrãrile de construire sau de desfiintare din zonele de patrimoniu arheologic reperat, cu amendã de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;

e) eludarea mãsurilor prevãzute la art. 11 lit. a) si c), cu amendã de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;

f) desfãsurarea de activitãti de cercetare arheologicã de cãtre persoane neatestate, precum si folosirea detectoarelor de metale în alte conditii decât cele prevãzute la art. 5 alin. (7), cu amendã de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei si confiscarea bunurilor descoperite si a detectorului;

g) încãlcarea prevederilor art. 8 alin. (1) si ale art. 22 alin. (1), cu amendã de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.”

29. La articolul 25, partea introductivã si literele a) si d) ale alineatului (1) si alineatul (2) vor avea urmãtorul cuprins:

“Art. 25. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac, dupã caz, de cãtre:

a) specialistii directiilor pentru culturã, culte si patrimoniu cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

d) organele de politie, care au si obligatia de a da curs oricãror solicitãri în exercitarea atributiilor personalului prevãzut la lit. a)-c).

(2) Contraventiile prevãzute la art. 24 lit. a), b) si g) pot fi constatate si sanctionate si de cãtre primar sau de presedintele consiliului judetean si de împuternicitii acestora.”

30. Articolul 27 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 27. - (1) Desfiintarea, distrugerea partialã sau degradarea siturilor arheologice care sunt monumente istorice se sanctioneazã conform legii penale.

(2) În cazul degradãrii acestora se aplicã si mãsura corelativã a obligãrii fãptuitorului la refacerea pãrtilor de constructie degradate, pe baza avizului organismelor de specialitate prevãzute în prezenta ordonantã.”

31. Anexa se abrogã.

32. În tot cuprinsul ordonantei sintagmele Ministerul Culturii si ministrul culturii se înlocuiesc cu sintagmele Ministerul Culturii si Cultelor si, respectiv, ministrul culturii si cultelor.

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 43/2000, cu modificãrile si completãrile aduse prin prezenta lege, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 7 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

PUSKÀS VALENTIN-ZOLTÀN

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 18 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 10 iulie 2001.

Nr. 378.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decreteazã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2001.

Nr. 523.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL LUCRÃRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Statutul Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Transporturilor aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 747/1998

 

Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (3) si (4) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activitãtii de asistentã medicalã si psihologicã a personalului din transporturi cu atributii în siguranta circulatiei si a navigatiei si înfiintarea Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Transporturilor, precum si ale art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

emite urmãtorul ordin:

 

Art. 1. - Anexa la Statutul Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Transporturilor, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 747/1998, se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generalã de management, strategie, informatizare si statisticã din cadrul Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei si Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Transporturilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

 

Bucuresti, 22 iunie 2001.

Nr. 957.

 

ANEXÃ

 

CASA ASIGURÃRILOR DE SÃNÃTATE A TRANSPORTURILOR

Total posturi = 173*), din care,

Posturi de conducere = 35

 

ORGANIGRAMA

Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Transporturilor pentru anul 2001

 

*) În numãrul total de posturi nu se includ membrii Adunãrii reprezentantilor ai consiliului de administratie si cenzorii.

 

ANEXA la organigramã

 

OFICII DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE  TERITORIALE

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURÃRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURÃRILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor nr. 1/01 privind cuantumul si termenul de platã a taxei de functionare datorate de asigurãtori si de brokerii de asigurare

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, în temeiul art. 8 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind societãtile de asigurare si supravegherea asigurãrilor si având în vedere prevederile art. 13 alin. (4) din aceeasi lege, emite urmãtorul ordin:

Art. 1. - Se pun în aplicare Normele nr. 1/01 privind cuantumul si termenul de platã a taxei de functionare datorate de asigurãtori si brokerii de asigurare, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - Secretariatul general al Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 3 iulie 2001.

Nr. 1.

 

NORMELE Nr. 1/01

privind cuantumul si termenul de platã a taxei de functionare datorate de asigurãtori si de brokerii de asigurare

 

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind societãtile de asigurare si supravegherea asigurãrilor,

având în vedere prevederile art. 13 alin. (4) din aceeasi lege, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (28),

Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor adoptã urmãtoarele norme:

 

1. În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile ulterioare, asigurãtorii autorizati sã functioneze în baza legislatiei abrogate prin aceastã lege datoreazã taxa de functionare începând cu data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotãrârii Parlamentului de numire a membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor.

Autorizatia de functionare îsi înceteazã valabilitatea în cazul în care asigurãtorul care desfãsoarã activitate în baza legislatiei abrogate nu este autorizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000.

Societãtile mutuale datoreazã taxa de functionare din momentul în care sunt autorizate sã functioneze în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000.

2. Brokerii de asigurare autorizati sã functioneze în baza prevederilor art. 35 din Legea nr. 32/2000 datoreazã taxa de functionare din momentul acordãrii autorizatiei de functionare.

3. Cuantumul taxei de functionare este de 0,3% din primele brute încasate de asigurãtori, respectiv din comisioanele încasate de cãtre brokerii de asigurare, în perioada pentru care sunt datorate.

4. Calculul si virarea sumelor pentru anul curent se efectueazã de asigurãtori si de brokerii de asigurare astfel: total prime brute de asigurare, respectiv comisioane încasate, la care se aplicã procentul prevãzut la pct. 3, rezultând suma datoratã ca taxã de functionare. Aceste elemente se înscriu pe versoul ordinului de platã împreunã cu suma viratã pânã la finele lunii precedente si cu suma de virat pentru luna curentã.

5. Asigurãtorii si brokerii de asigurare vireazã sumele stabilite conform prezentelor norme în contul nr. 50.0314045240, deschis pe seama Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor la Trezoreria municipiului Bucuresti, pânã la data de 25 a fiecãrei luni pentru luna precedentã.

6. a) Pentru nevirarea la termen a taxei de functionare prevãzute la pct. 1 si 2 Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor va calcula majorãri de întârziere în conformitate cu reglementãrile în vigoare referitoare la sumele nevirate la termen la bugetul de stat.

b) Majorãrile de întârziere vor fi virate în contul Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor prevãzut la pct. 5.

c) Verificarea respectãrii prevederilor legale privind virarea sumelor reprezentând contravaloarea taxei de functionare datorate si a majorãrilor de întârziere se face de Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor, care va dispune mãsuri în consecintã în cazul în care constatã nerespectarea acestor prevederi.

7. În contabilitatea asigurãtorilor si a brokerilor de asigurare constituirea taxei de functionare se va reflecta în debitul contului “Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vãrsãminte assimilate” prin creditul contului 447 “Fonduri speciale - taxe si vãrsãminte assimilate”, analitic distinct, intitulat “Taxa de functionare”, iar virarea sumelor reprezentând taxa de functionare se va reflecta în debitul contului 447 “Fonduri speciale - taxe si vãrsãminte assimilate”, analitic distinct, intitulat “Taxa de functionare”, prin creditul contului “Conturi la bãnci în lei”.

8. Sumele reprezentând taxe de functionare si majorãri de întârziere aferente, virate de asigurãtori si de brokerii de asigurare, constituie venituri ale Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor.

9. Asigurãtorii si brokerii de asigurare vor transmite trimestrial Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, pânã la data de 30 a lunii urmãtoare încheierii trimestrului, situatia privind primele brute, respectiv comisioanele încasate, precizând si sumele reprezentând taxele de functionare si majorãrile de întârziere aferente, virate în trimestrul încheiat.

10. Eventualele sume virate în plus se vor regulariza în lunile urmãtoare, cu notificarea prealabilã a Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor.

11. În conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 51/2001 pentru modificarea art. 44 din Legea nr. 32/2000 privind societãtile de asigurare si supravegherea asigurãrilor si având în vedere Hotãrârea Parlamentului României nr. 20 din 27 iunie 2001, suma aferentã taxei de functionare pentru luna iulie 2001 se va vira în contul prevãzut la pct. 5 pânã la data de 25 august 2001.