MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 396      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 18 iulie 2001

 

SUMAR

 

DECRETE

 

624. - Decret privind numirea în functia de adjunct al directorului Serviciului Român de Informatii

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

622. - Hotãrâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea în functia de adjunct al directorului Serviciului Român de Informatii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si ale art. 24 alin. (2) din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Român de Informatii, având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informatii,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Pe data de 16 iulie 2001 domnul general de brigadã Ionel Marin Marin se numeste în functia de adjunct al directorului Serviciului Român de Informatii.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 18 iulie 2001.

Nr. 624.

 

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 41 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Articol unic. - Se aprobã Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministru de interne,

Ioan Rus

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul muncii si solidaritãtii sociale,

Marian Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

Ministrul sãnãtãtii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 27 iunie 2001.

Nr. 622.

 

ANEXÃ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Primirea cererilor, activitãtile de înregistrare si evidentã a solicitantilor statutului de refugiat si a persoanelor care au dobândit o formã de protectie, intervievarea solicitantilor, analizarea motivelor invocate pentru acordarea statutului de refugiat, procedura de solutionare a cererilor pentru acordarea statutului de refugiat, precum si activitãtile legate de asigurarea asistentei solicitantilor statutului de refugiat si a persoanelor care au dobândit o formã de protectie se desfãsoarã potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, denumitã în continuare ordonantã,si ale prezentelor norme metodologice.

Art. 2. - (1) Prin persecutie, în sensul art. 2 alin. (1) si al art. 5 din ordonantã, se întelege o actiune care:

a) este suficient de gravã prin ea însãsi ori prin repetarea faptelor pentru a expune solicitantul unor pericole de naturã sã îi aducã atingere vietii, integritãtii corporale ori libertãtii sale ori pentru a-l împiedica în mod evident sã trãiascã în tara sa de origine; si

b) are la bazã unul sau mai multe dintre urmãtoarele motive: rasã, nationalitate, religie, apartenentã la un anumit grup social sau opinie politicã, indiferent dacã motivele sunt reale sau au fost atribuite persoanei în cauzã de agentul care exercitã persecutia.

(2) Persecutia poate fi exercitatã de autoritãti publice, de organizatii sau partide care controleazã statul ori de terti, în cazul în care acte grave de discriminare sau de naturã infractionalã sunt comise pe scarã largã si sunt tolerate de autoritãti sau acestea refuzã ori se dovedesc incapabile sã ofere o protectie adecvatã.

Art. 3. - (1) În situatiile prevãzute la art. 6 alin. (1) din ordonantã, pânã la stabilirea mãsurilor si perioadei pentru care se acordã protectie Oficiul National pentru Refugiati poate decide suspendarea procedurii de acordare a statutului de refugiat persoanelor care provin din zona de conflict si urmeazã sã beneficieze de protectie umanitarã temporarã.

(2) Pânã la stabilirea mãsurilor si perioadei pentru care se acordã protectie umanitarã temporarã persoana care provine din zona de conflict are drepturile si obligatiile prevãzute la art. 13 din ordonantã.

            (3) Protectia umanitarã temporarã se acordã pe o perioadã determinatã care nu poate depãsi 2 ani.

(4) Dupã încetarea protectiei umanitare temporare persoanele care au beneficiat de aceastã formã de protectie pot solicita în mod individual acordarea statutului de refugiat.

(5) Hotãrârea Guvernului prevãzutã la art. 6 alin. (2) din ordonantã este initiatã de Ministerul de Interne la sesizarea Oficiului National pentru Refugiati, în situatia în care se constatã sau existã informatii cã din zona de conflict urmeazã sã fie înregistrat un aflux masiv si spontan de persoane care au nevoie de protectie.

(6) Prin aflux masiv si spontan de persoane care au nevoie de protectie se întelege deplasarea cãtre teritoriul României a unui numãr semnificativ de persoane care depãseste capacitatea Oficiului National pentru Refugiati de solutionare a cererilor individuale, în conditiile si în termenele prevãzute de ordonantã.

(7) Prin persoanã care are nevoie de protectie se întelege orice persoanã care si-a pãrãsit tara de orgine ca urmare a unui conflict armat si nu se poate întoarce în conditii de sigurantã si demnitate în tara de origine.

 

CAPITOLUL II

Procedura acordãrii statutului de refugiat

SECTIUNEA 1

Procedura ordinarã

 

Art. 4. - O persoanã este consideratã solicitant al statutului de refugiat din momentul manifestãrii de vointã, exprimatã în scris sau oral, din care sã rezulte cã aceasta solicitã protectia statului român pentru unul dintre motivele prevãzute de ordonantã.

Cererea pentru acordarea statutului de refugiat

Art. 5. - (1) Cererea pentru acordarea statutului de refugiat este individualã si se înainteazã personal de cãtre solicitant, cetãtean strãin sau apatrid, sau de reprezentantul legal al acestuia Oficiului National pentru Refugiati, organelor teritoriale ale acestuia sau organelor teritoriale ale Ministerului de Interne.

(2) Cererea pentru acordarea statutului de refugiat se completeazã în limba românã sau într-o limbã pe care solicitantul o cunoaste.

(3) Functionarul autoritãtilor cu competente în primirea cererilor pentru acordarea statutului de refugiat înmâneazã solicitantului formularul prezentat în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice si îi explicã modul în care trebuie completat.

(4) În cazul în care solicitantul nu stie sã scrie functionarul care primeste cererea va completa formularul potrivit declaratiei orale a solicitantului, iar cererea va fi semnatã sau amprentatã de solicitant si va fi semnatã de functionarul care a completat aceastã cerere si de interpret, dupã caz.

(5) Dacã solicitantul detine documente de identitate, functionarul verificã datele înscrise în cerere si semnaleazã solicitantului neconcordantele apãrute în continutul cererii, pentru a fi remediate.

(6) Cererile pentru acordarea statutului de refugiat depuse într-un punct de control pentru trecerea frontierei de stat si cele depuse la Directia pentru strãini si probleme de migrãri din cadrul Directiei Generale de Evidentã Informatizatã a Persoanei sunt înregistrate în registre speciale.

(7) Cererile colective pentru acordarea statutului de refugiat nu sunt acceptate.

Art. 6. - Dupã primirea cererii pentru acordarea statutului de refugiat unitãtile Ministerului de Interne elibereazã solicitantului o adeverintã provizorie cu o valabilitate de 48 de ore, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, si asigurã transportul solicitantului pânã la Oficiul National pentru Refugiati sau pânã la o structurã teritorialã a acestuia, dupã caz.

Înaintarea cererii de cãtre un minor

Art. 7. - (1) În cazul strãinului minor interesele acestuia sunt apãrate de reprezentantul sãu legal.

(2) În situatia în care minorul neînsotit nu poate sã îsi probeze vârsta Oficiul National pentru Refugiati solicitã eliberarea unui certificat medico-legal.

(3) În lipsa unui reprezentant legal Oficiul National pentru Refugiati sesizeazã autoritatea competentã în a cãrei razã teritorialã îsi are resedinta minorul, pentru declansarea procedurii de stabilire a unui reprezentant legal.

(4) Reunificarea familialã în cazul minorilor neînsotiti se face în tara în care se aflã pãrintii, dacã este în interesul minorului.

(5) În analizarea cererilor si a motivelor invocate de minorul neînsotit se tine seama de gradul sãu de dezvoltare intelectualã si de maturitatea sa.

(6) Procedura de solutionare a cererii pentru acordarea statutului de refugiat este suspendatã pânã la stabilirea unui reprezentant legal. Pe perioada suspendãrii procedurii de acordare a statutului de refugiat minorul se bucurã de toate drepturile prevãzute de ordonantã.

(7) Cererea pentru acordarea statutului de refugiat minorului neînsotit va fi analizatã cu prioritate.

Înaintarea cererii pentru terte persoane

Art. 8. - (1) Persoana care a dobândit statutul de refugiat poate depune cerere pentru acordarea statutului de refugiat pentru membrii familiei sale, în conditiile art. 3 din ordonantã, numai în cazul în care acestia nu se aflã pe teritoriul României si poate face dovada cã acestia sunt de acord cu depunerea unei astfel de cereri.

(2) Aceste cereri se depun la Oficiul National pentru Refugiati sau la structurile teritoriale ale acestuia.

(3) Ministerul de Interne împreunã cu Ministerul Afacerilor Externe vor stabili o procedurã comunã de solutionare a acestor cereri prin ordin comun care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Activitãti necesare pentru întocmirea dosarului personal al solicitantului

Art. 9. - Dupã înregistrarea cererii pentru acordarea statutului de refugiat Oficiul National pentru Refugiati si structurile teritoriale ale acestuia, prin personalul desemnat:

a) efectueazã verificãri în evidentele Oficiului National pentru Refugiati pentru a se constata dacã sub identitatea declaratã solicitantul a mai depus anterior o cerere pentru acordarea statutului de refugiat;

b) retin documentul de cãlãtorie al solicitantului, care poate fi returnat temporar titularului, la cerere si pentru motive bine întemeiate;

c) procedeazã la fotografierea, amprentarea si informarea solicitantului cu privire la drepturile, obligatiile si procedura de acordare a statutului de refugiat;

d) întocmesc dosarul personal al solicitantului, care va cuprinde cererea pentru acordarea statutului de refugiat, precum si toate documentele necesare în vederea solutionãrii cazului sãu si care au legãturã cu aceasta;

e) comunicã în scris solicitantului data si ora la care trebuie sã se prezinte pentru sustinerea interviului;

f) elibereazã solicitantului documentul temporar de identitate;

g) înregistreazã cererea pentru acordarea ajutorului material temporar pentru solicitantii statutului de refugiat, necesar pentru întretinere, al cãrei model este prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.

Procedura ce se aplicã solicitantului statutului de refugiatcare a tranzitat anterior o tarã tertã sigurã

Art. 10. - (1) Dacã solicitantul se aflã în una dintre situatiile prevãzute la art. 10 alin. (1) din ordonantã si existã acceptul statului aflat pe lista cuprinzând tãrile terte sigure de a-l readmite pe solicitant pe teritoriul sãu si de a-i asigura accesul la procedura de acordare a statutului de refugiat, Oficiul National pentru Refugiati respinge accesul la procedura de acordare a statutului de refugiat prin hotãrâre motivatã pe care o comunicã solicitantului si solicitã autoritãtilor române competente sã procedeze la retrimiterea solicitantului cãtre tara tertã.

(2) Împotriva hotãrârii solicitantul poate depune plângere în conditiile prevãzute la art. 15 din ordonantã.

(3) În vederea aplicãrii prevederilor art. 10 alin. (2) din ordonantã functionarul anume desemnat sã efectueze interviul si sã solutioneze aceastã cerere emite o hotãrâre prin care solicitantului i se conferã accesul la procedura de acordare a statutului de refugiat.

Art. 11. - Lista cuprinzând tãrile terte sigure, aprobatã prin ordin al ministrului de interne, potrivit art. 11 din ordonantã, se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Intervievarea solicitantilor si solutionarea cererii în etapa administrativã

Art. 12. - (1) Interviul constã într-o audiere a solicitantului statutului de refugiat de cãtre un functionar al Oficiului National pentru Refugiati, anume desemnat.

(2) Interviul va clarifica aspectele necesare în vederea solutionãrii cererii pentru acordarea statutului de refugiat, consemnate într-o notã de interviu ce va cuprinde: datele de identificare a solicitantului, numele functionarului care efectueazã interviul si, dupã caz, numele interpretului, al

reprezentantului legal si/sau al avocatului care îl asistã pe solicitant, limba în care se desfãsoarã interviul, angajamentul solicitantului din care sã reiasã cã toate datele si informatiile prezentate la interviu sunt reale, întrebãrile si, respectiv, rãspunsurile date de solicitant pe durata interviului.

(3) Dupã citirea celor consemnate în nota de interviu aceasta va fi semnatã pe fiecare paginã de solicitantul statutului de refugiat sau de reprezentantul sãu legal, precum si de interpretul, avocatul si functionarul prezenti la interviu.

(4) Acolo unde este necesar functionarul care se ocupã de caz poate efectua un nou interviu.

(5) În cazul în care solicitantul în mod nejustificat nu s-a prezentat la data fixatã pentru sustinerea interviului, functionarul care se ocupã de caz întocmeste un proces-verbal, dupã care solutioneazã cererea pentru acordarea statutului de refugiat pe baza elementelor existente în acel moment la dosar.

(6) La interviu pot asista, cu acordul solicitantului, si reprezentanti ai unor organizatii neguvernamentale care desfãsoarã activitãti în domeniu, precum si reprezentantul în România al Înaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati.

(7) Pe timpul interviului minorul este însotit de reprezentantul legal.

Art. 13. - (1) Functionarul prevãzut la art. 12 alin. (2) din ordonantã efectueazã interviul, analizeazã motivele invocate de solicitant si se pronuntã asupra cererii solicitantului în termen de 30 de zile de la preluarea cazului.

(2) În conditiile aplicãrii art. 14 alin. (2) din ordonantã functionarul întocmeste o notã în care motiveazã necesitatea prelungirii procedurii si o supune spre aprobare sefului Oficiului National pentru Refugiati.

(3) Cererea pentru acordarea statutului de refugiat va fi solutionatã pe baza documentelor existente la dosarul solicitantului si a motivelor invocate de solicitant la interviu, care vor fi analizate în raport cu situatia concretã din tara de origine si cu credibilitatea solicitantului.

(4) Plata serviciilor prestate de interpretii si expertii utilizati în cadrul procedurilor prevãzute de ordonantã se face în conditiile prevãzute de lege si se asigurã de la bugetul Ministerului de Interne.

(5) În situatii deosebite, în care nu pot fi identificati sau utilizati interpreti autorizati, se apeleazã la serviciile altor specialisti cunoscãtori ai limbii respective, acceptati de Oficiul National pentru Refugiati si de solicitantul statutului de refugiat.

(6) În cazul imposibilitãtii exercitãrii atributiilor de cãtre functionarul prevãzut la alin. (1) seful Oficiului National pentru Refugiati poate desemna un alt functionar pentru îndeplinirea acestor atributii.

Cãi de atac

Art. 14. - (1) Plângerea formulatã împotriva hotãrârii de respingere a unei cereri pentru acordarea statutului de refugiat se depune la Oficiul National pentru Refugiati sau la structurile teritoriale ale acestuia în termenul de 10 zile prevãzut la art. 15 alin. (1) din ordonantã.

(2) Functionarul care înregistreazã plângerea verificã si, dacã este cazul, îl îndrumã pe solicitant cu privire la aspectele de formã ce lipsesc din continutul plângerii.

(3) În cazul în care solicitantul nu precizeazã instanta competentã, solutionarea plângerii este de competenta judecãtoriei în a cãrei razã teritorialã îsi are sediul Oficiul National pentru Refugiati.

(4) Oficiul National pentru Refugiati va transmite de îndatã instantei competente plângerea împreunã cu toate documentele necesare în vederea solutionãrii acesteia.

Executarea hotãrârii de respingere

Art. 15. - (1) Oficiul National pentru Refugiati informeazã Directia pentru strãini si probleme de migrãri din cadrul Directiei Generale de Evidentã Informatizatã a Persoanei cu privire la situatia strãinilor ale cãror cereri pentru acordarea statutului de refugiat au fost respinse printr-o hotãrâre definitivã si irevocabilã si care au obligatia, conform art. 14 alin. (3), de a pãrãsi România în termen de 15 zile de la comunicarea acestei hotãrâri.

(2) În cazul în care din motive obiective strãinul nu poate pãrãsi teritoriul României în termen de 15 zile si autoritãtile nu pot pune în executare mãsura de scoatere din tarã, Ministerul de Interne prin Directia pentru strãini si probleme de migrãri din cadrul Directiei Generale de Evidentã Informatizatã a Persoanei acordã acestuia un drept de sedere pe teritoriul României pânã la disparitia motivelor care au împiedicat pãrãsirea teritoriului statului român de cãtre persoana respectivã.

(3) Statutul si regimul juridic ale persoanelor al cãror drept de sedere pe teritoriul României este reglementat în temeiul art. 16 alin. (2) din ordonantã se stabilesc în conformitate cu prevederile legale referitoare la regimul juridic al strãinilor în România.

 

SECTIUNEA a 2-a

Procedura de solutionare a unei noi cereri pentru acordarea statutului de refugiat

 

Art. 16. - (1) Strãinul care depune o nouã cerere pentru acordarea statutului de refugiat, în conditiile art. 16 alin. (3) din ordonantã, se adreseazã personal Oficiului National pentru Refugiati sau structurilor teritoriale ale acestuia, prezentând în scris toate motivele pentru acordarea statutului de refugiat, o copie de pe hotãrârea definitive si irevocabilã prin care a fost respinsã cererea anterioarã, precum si documentele în sustinerea cererii sale.

(2) Functionarul, altul decât cel care s-a pronuntat în cadrul procedurii anterioare, analizeazã cererea în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (3) din ordonantã si în termen de 5 zile hotãrãste:

a) admiterea accesului la o nouã procedurã de acordare a statutului de refugiat; sau

b) respingerea ca inadmisibilã a noii cereri pentru acordarea statutului de refugiat.

(3) Hotãrârile prevãzute la alin. (2) lit. a) si b) se pronuntã fãrã sã se analizeze pe fond motivele invocate de solicitant pentru acordarea statutului de refugiat.

Art. 17. - (1) Dupã pronuntarea unei hotãrâri prin care i s-a acordat accesul la o nouã procedurã de acordare a statutului de refugiat solicitantul este informat cu privire la drepturile, obligatiile, procedura de solutionare a cererii sale si data la care urmeazã sã sustinã interviul.

(2) Solicitantului i se întocmeste un nou dosar la care se anexeazã si dosarul/dosarele anterior/anterioare.

(3) În temeiul hotãrârii prin care s-a acordat accesul la o nouã procedurã de acordare a statutului de refugiat si al art. 16 alin. (6) din ordonantã Oficiul National pentru Refugiati informeazã autoritãtile competente cu privire la anularea dispozitiei prin care strãinul în cauzã era obligat sã pãrãseascã teritoriul României.

(4) Plângerea formulatã de solicitant împotriva hotãrârii prin care a fost respinsã ca inadmisibilã o nouã cerere pentru acordarea statutului de refugiat este analizatã de instanta competentã, cu respectarea art. 16 alin. (3) din ordonantã, iar în cazul în care instanta acordã dreptul la o nouã procedurã de acordare a statutului de refugiat, cererea este trimisã Oficiului National pentru Refugiati pentru a fi analizatã pe fond în cadrul unei noi proceduri de acordare a statutului de refugiat.

 

SECTIUNEA a 3-a

Procedura acceleratã

 

Art. 18. - (1) Procedura acceleratã poate fi declansatã în toate cazurile în care functionarul anume desemnat constatã existenta uneia dintre situatiile prevãzute la art. 17 din ordonantã.

(2) Termenul prevãzut la art. 20 alin. (1) din ordonantã se aplicã în cazul în care una dintre situatiile prevãzute la art. 17 din ordonantã a fost constatatã încã de la depunerea cererii de cãtre solicitant; în celelalte situatii termenul curge de la data la care a fost constatatã existenta uneia dintre situatiile prevãzute la art. 17 din ordonantã, de cãtre functionarul anume desemnat, înainte de pronuntarea unei hotãrâri în procedurã acceleratã.

Art. 19. - Lista cuprinzând tãrile în care în general nu existã risc serios de persecutie, aprobatã prin ordin al ministrului de interne, potrivit art. 19 alin. (1) din ordonantã, se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

SECTIUNEA a 4-a

Procedura în cazul cererilor pentru acordarea statutului de refugiat depuse în punctele de control

pentru trecerea frontierei de stat

 

Art. 20. - (1) Cererile pentru acordarea statutului de refugiat, depuse într-un punct de control pentru trecerea frontierei de stat, sunt transmise de îndatã Oficiului National pentru Refugiati sau structurilor teritoriale ale acestuia.

(2) În cazul în care solicitantul nu vorbeste limba românã si nu i se poate asigura un interpret, lucrãtorul politiei de frontierã va transmite de îndatã Oficiului National pentru Refugiati cererea redactatã de solicitant în limba pe care o cunoaste, datatã si semnatã de acesta, fãcând mentiune despre acest aspect.

(3) Cererile pentru acordarea statutului de refugiat, depuse într-un punct de control pentru trecerea frontierei de stat aeroportuare si transmise Oficiului National pentru Refugiati, sunt însotite de o informare cu privire la solicitant, care va cuprinde ora la care acesta s-a prezentat, cursa cu care a sosit în România si compania transportatoare, documentele pe care le are asupra sa, persoanele care îl însotesc, alte elemente de naturã sã contribuie la solutionarea operativã a cazului.

Art. 21. - Functionarul prevãzut la art. 12 alin. (2) din ordonantã poate hotãrî asupra dreptului de intrare în România si accesului la procedura ordinarã în cazul în care solicitantul statutului de refugiat este minor neînsotit.

Art. 22. - (1) Solicitantii cazati în zona de tranzit sau în centrele prevãzute la art. 22 alin. (3) din ordonantã, care nu dispun de mijloacele materiale necesare pentru întretinere, pot primi hranã în locul sumei*) prevãzute la art. 13 alin. (2) din ordonantã.


*) A se vedea Hotãrârea Guvernului nr. 603/2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 5 iulie 2001.

 

(2) Spatiile din zona de tranzit, destinate cazãrii solicitantilor statutului de refugiat, precum si centrele prevãzute la art. 22 alin. (3) din ordonantã sunt administrate de Inspectoratul General al Politiei de Frontierã din cadrul Ministerului de Interne sau de Oficiul National pentru Refugiati, dupã caz.

Art. 23. - (1) Solicitantul statutului de refugiat poate fi transferat cu însotitor din zona de tranzit a punctului de control pentru trecerea frontierei de stat sau a centrului prevãzut la art. 22 alin. (3) din ordonantã în zona de tranzit a altui punct de control pentru trecerea frontierei de stat, în vederea punerii în executare a dispozitiei de a pãrãsi teritoriul României, continutã de hotãrârea de respingere.

(2) Transferul solicitantului si asigurarea prezentei sale la proces, la cererea instantei, se vor face fãrã ca solicitantul sã fie considerat admis din punct de vedere legal pe teritoriul României.

Art. 24. - În cazul în care solicitantul statutului de refugiat primeste dreptul la acces pe teritoriul României functionarul Inspectoratului General al Politiei de Frontierã din punctul de control pentru trecerea frontierei de stat, la care a fost depusã cererea, elibereazã solicitantului adeverinta provizorie prevãzutã la art. 9 alin. (2) din ordonantã.

 

CAPITOLUL III

Încetarea, retragerea sau anularea statutului de refugiat

si a protectiei umanitare conditionate

 

Art. 25. - Statutul de refugiat si protectia umanitarã conditionatã nu se acordã pe perioade determinate.

Art. 26. - (1) În cazul în care survin modificãri majore în situatia din tara de origine sau în tratamentul aplicat unei categorii de persoane din acea tarã, Oficiul National pentru Refugiati poate demara o procedurã de reanalizare a situatiei persoanelor care au dobândit statutul de refugiat sau protectia umanitarã conditionatã si care provin din tara respectivã.

(2) Pentru cazurile în care în urma reanalizãrii se constatã cã existã una dintre situatiile prevãzute la art. 27 sau 28 din ordonantã se procedeazã la retragerea formei de protectie respective.

Art. 27. - (1) Procedura de constatare a încetãrii unei forme de protectie, de retragere sau de anulare a statutului de refugiat ori a protectiei umanitare conditionate se initiazã pentru cazuri individuale de cãtre Oficiul National pentru Refugiati, din oficiu sau la propunerea uneia dintre institutiile cu atributii în domeniul sigurantei nationale sau rdinii publice.

(2) Functionarul prevãzut la art. 12 alin. (2) din ordonantã analizeazã motivele si hotãrãste, dupã caz, în procedurã ordinarã sau în procedurã acceleratã.

(3) În raport cu gradul de integrare în societate a beneficiarului formei de protectie functionarul se va pronunta în hotãrârea de retragere sau de anulare a unei forme de protectie si cu privire la dispozitia de a pãrãsi teritoriul României de cãtre cel în cauzã.

 

CAPITOLUL IV

Eliberarea documentelor de identitate si a documentelor de cãlãtorie, precum si prelungirea valabilitãtii acestora

 

Art. 28. - Eliberarea documentelor temporare de identitate si prelungirea valabilitãtii acestora pentru solicitantii statutului de refugiat, precum si a documentelor de identitate specifice fiecãrei forme de protectie prevãzute la art. 1 din ordonantã sunt de competenta Oficiului National pentru

Refugiati.

Art. 29. - Prelungirea valabilitãtii documentelor temporare de identitate se face în mod succesiv pe toatã perioada procedurii de acordare a statutului de refugiat si pânã la expirarea termenului de 15 zile de la data rãmânerii definitive si irevocabile a hotãrârii de respingere a cererii pentru acordarea statutului de refugiat, cu exceptia cererilor pentru acordarea statutului de refugiat respinse ca evident nefondate în urma solutionãrii în cadrul procedurii accelerate.

Art. 30. - (1) Dupã acordarea uneia dintre formele de protectie prevãzute la art. 1 din ordonantã strãinului i se va elibera un document de identitate corespunzãtor formei de protectie dobândite.

(2) Valabilitatea documentului de identitate este de un an si se prelungeste succesiv pe perioade de câte un an pânã la încetarea, retragerea sau anularea formei de protectie, cu exceptia documentelor eliberate persoanelor care beneficiazã de protectie umanitarã temporarã.

(3) Pânã la împlinirea vârstei de 14 ani minorii vor fi înscrisi în documentele de identitate ale pãrintilor sau al reprezentantului legal. Se poate elibera un document de identitate minorului si înainte de împlinirea vârstei de 14 ani în cazurile în care motivele impun eliberarea unui astfel de document.

Art. 31. - (1) Eliberarea documentelor pentru trecerea frontierei de stat, precum si prelungirea valabilitãtii documentelor prevãzute la art. 23 alin. (1) lit. a) din ordonantã, denumite în continuare documente de cãlãtorie, sunt de competenta Oficiului National pentru Refugiati.

(2) Pentru activitãtile de eliberare si de prelungire a valabilitãtii documentelor de cãlãtorie pentru refugiati si pentru persoanele care au dobândit protectie umanitarã conditionatã se percep taxe reprezentând costul documentului si taxe consulare, în conditiile legii.

Art. 32. - (1) Documentele de cãlãtorie ale celor care au dobândit statutul de refugiat sau protectie umanitarã conditionatã vor fi anulate în cazul încetãrii, retragerii sau anulãrii formei de protectie respective.

(2) Documentele de identitate si documentele de cãlãtorie vor avea forma prezentatã în anexele nr. 4-7 la prezentele norme metodologice si vor contine elemente de sigurantã pentru prevenirea falsificãrii.

 

CAPITOLUL V

Asistenta materialã pentru solicitantii statutului de refugiat si pentru persoanele care au dobândit o formã de protectie

 

Art. 33. - (1) Prin asistentã materialã pentru întretinere, potrivit art. 9 alin. (4) din ordonantã, se întelege drepturile prevãzute la art. 13 alin. (2) din ordonantã.

(2) În cazul persoanelor cazate în centrele de primire si cazare a solicitantilor statutului de refugiat, aflate în subordinea Oficiului National pentru Refugiati, prin asistentã materialã pentru întretinere pe întreaga duratã a procedurii de acordare a statutului de refugiat se întelege asigurarea conditiilor de cazare, igienã personalã si a conditiilor pentru pregãtirea hranei.

(3) Materialele necesare pentru asigurarea conditiilor prevãzute la alin. (2), precum si durata lor de folosintã se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.

(4) Drepturile de masã prevãzute la art. 13 alin. (2) din ordonantã se acordã solicitantului statutului de refugiat, la cerere, prin plata lunarã în numerar a sumelor stabilite.

(5) Suma prevãzutã pentru masã se poate acorda cu anticipatie pentru o perioadã de cel mult 10 zile, la cerere si pentru motive bine întemeiate.

Art. 34. - (1) Cazarea solicitantilor statutului de refugiat care nu dispun de mijloacele materiale necesare pentru întretinere se face în centrele de primire si cazare, aflate în subordinea Oficiului National pentru Refugiati, în limita locurilor disponibile, pe toatã durata procedurii de acordare a statutului de refugiat.

(2) Prin durata procedurii, în sensul alin. (1), se întelege perioada cuprinsã între momentul depunerii cererii pentru acordarea statutului de refugiat si momentul în care a expirat termenul de 24 de ore de la data la care Oficiul National pentru Refugiati a luat cunostintã de pronuntarea unei hotãrâri prin care se acordã una dintre formele de protectie prevãzute la art. 2, 3 sau 5 din ordonantã ori a unei hotãrâri definitive si irevocabile de respingere a cererii pentru acordarea statutului de refugiat.

Art. 35. - (1) Activitatea centralã de primire si cazare a solicitantilor statutului de refugiat se desfãsoarã în baza regulamentului de ordine interioarã care stabileste drepturile si obligatiile persoanelor cazate în centrul de primire si cazare respectiv.

(2) Persoanei cazate în centrul de primire si cazare i se aduc la cunostintã prevederile regulamentului de ordine interioarã, sub semnãturã, într-o limbã pe care o cunoaste.

(3) Pentru abateri grave sau repetate de la prevederile regulamentului de ordine interioarã, la propunerea sefului centrului de primire si cazare, seful Oficiului National pentru Refugiati poate aproba evacuarea din centru a persoanei în cauzã, urmând ca aceasta sã beneficieze de suma pentru cazare prevãzutã la art. 13 alin. (2) din ordonantã.

 

CAPITOLUL VI

Acordarea drepturilor si recuperarea ajutoarelor acordate refugiatilor

 

Art. 36. - (1) Cererea pentru acordarea ajutorului material prevãzut la art. 23 alin. (3) lit. a) din ordonantã se întocmeste de fiecare membru de familie cu statut de refugiat sau, dupã caz, de reprezentantul legal al minorilor pânã la vârsta de 14 ani si al altor persoane lipsite de capacitate, care îndeplinesc conditiile prevãzute de lege, conform modelului cererii prezentat în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice.

(2) Cererile pentru acordarea ajutorului rambursabil pentru refugiati se depun spre solutionare, în maximum douã luni de la acordarea statutului de refugiat, la Oficiul National pentru Refugiati care le trimite spre solutionare, pânã la data de 5 fiecãrei luni, la directiile de muncã si solidaritate socialã judetene, respectiv la Directia generalã de muncã si solidaritate socialã a municipiului Bucuresti, cu adrese întocmite conform modelului prezentat în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice. Cererile vor fi însotite de copii de pe hotãrârile prin care a fost acordat statutul de refugiat si de pe documentul de identitate.

(3) Cererile pentru acordarea ajutorului se aprobã, pe bazã de anchetã socialã, de directorii directiilor de asistentã socialã din cadrul directiilor de muncã si solidaritate socialã judetene, respectiv al Directiei generale de muncã si solidaritate socialã a municipiului Bucuresti; dupã aprobare documentele se pãstreazã la directiile de asistentã socialã din cadrul acestor institutii publice.

Art. 37. - Ajutorul pentru refugiati se acordã lunar, pentru fiecare persoanã, la nivelul unui salariu minim brut pe tarã. Pentru minorii cu statut de refugiat, care nu au împlinit vârsta de 14 ani, ajutorul se acordã reprezentantului lor legal.

Art. 38. - Plata ajutorului lunar pentru refugiati se face începând cu luna urmãtoare celei în care s-a aprobat cererea, pe bazã de stat de platã sau, dupã caz, prin mandat postal.

Art. 39. - (1) Prelungirea perioadei initiale de acordare a ajutorului cu cel mult 3 luni se poate face, în conditiile stabilite de ordonantã, dacã persoanele apte de muncã cu statut de refugiat fac dovada cã s-au prezentat la agentiile pentru ocuparea fortei de muncã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru solicitarea unui loc de muncã si nu au refuzat un loc de muncã oferit de acestea.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) persoanele aflate în una dintre urmãtoarele situatii:

a) au în îngrijire cel putin un copil în vârstã de pânã la 7 ani;

b) sunt inapte de muncã, dovedind aceasta cu certificat medical;

c) urmeazã una dintre formele de învãtãmânt de zi, prevãzute de lege, pânã la împlinirea vârstei de 25 de ani sau, dupã caz, de 26 de ani;

d) îndeplinesc conditiile legale pentru pensionare la cerere, potrivit legii române.

Art. 40. - (1) La prima platã a ajutorului lunar refugiatii completeazã si semneazã un angajament al cãrui model este prezentat în anexa nr. 10 la prezentele norme metodologice, prin care se obligã sã ramburseze institutiei plãtitoare, într-o perioadã de un, an sumele pe care urmeazã sã le încaseze cu titlu de ajutor potrivit prevederilor ordonantei, dacã realizeazã venituri salariale sau din activitãti desfãsurate ocazional, dovedite prin documente sau prin declaratie pe propria rãspundere, care permit acest lucru, fãrã sã fie afectatã întretinerea sa si a familiei sale. Refuzul de a completa si de a semna angajamentul duce la sistarea acordãrii ajutorului.

(2) Rambursarea sumelor acordate cu titlu de ajutor se face în termen de un an de la încetarea perioadei pentru care s-au acordat.

(3) Urmãrirea obligatiilor pentru rambursarea sumelor prevãzute la alin. (1) se realizeazã de cãtre directiile de muncã si solidaritate socialã judetene, respectiv de Directia generalã de muncã si solidaritate socialã a municipiului Bucuresti, în termenul de prescriptie potrivit legii.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 41. - Anexele nr. 1-10 fac parte integrantã din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

MINISTERUL DE INTERNE

OFICIUL NATIONAL PENTRU REFUGIATI

Centrul ...............................

 

CERERE

de acordare a statutului de refugiat

(Application for the Refugee Status)

nr. ............. din ...................

 

a) Numele solicitantului (Family name, surname) ..........................

b) Numele pãrintilor (Parents’ name/father, mother) ..........................

c) Data si locul nasterii (Date and place of birth)..........................

d) Membrii de familie care vã însotesc (Family members accompanying you)..........................

e) Tara de origine (Country of origin)..........................

f) Document de cãlãtorie (Travel document)..........................

g) Solicit acordarea statutului de refugiat în România pentru urmãtoarele motive: (I request the refugee status in Romania due to the following reasons):..........................

h) Data si modul de pãrãsire a tãrii de origine (Date and way of leaving the country of origin) ..........................

i) Tãrile tranzitate pânã la intrarea în România si perioadele de sedere pe teritoriile acestora

(Tranzit countries before entering Romania and periods of stay on the territories of those countries.)

..........................

..........................

..........................

j) Data si modul de intrare în România (Date and way of entering Romania)..........................

k) Resedinta în România (The rezidence in Romania)..........................

l) Limbile vorbite (Spoken languages)..........................

m) Data programãrii la interviu (The date of interview)..........................

 

Data (Date)

.....................................

Semnãtura (Signature) ............................................

 

Lucrãtorul care a primit cererea ............................................ (numele si prenumele)

Semnãtura ............................................

Dosar nr. ...................../.......................

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

ADEVERINTÃ PROVIZORIE

- model -

(eliberatã de organele Ministerului de Interne la care s-a depus cererea pentru acordarea

statutului de refugiat, valabilã pânã la eliberarea documentului temporar de identitate)

 

ORGANUL MINISTERULUI DE INTERNE ..................................................

Nr. .......................... din ........................................................

 

ADEVERINTÃ

 

Se adevereste prin prezenta cã cetãteanul ..........................................................................

din ............................................ a depus cerere pentru acordarea statutului de refugiat la unitatea noastrã la data de ........................................................, adeverinta fiind valabilã pânã la data de ......................................................, când cel în cauzã se va prezenta la Centrul de cazare ............................................ din subordinea Oficiului National pentru Refugiati.

Acest act tine loc de document de identitate pe durata valabilitãtii.

 

Seful Oficiului National pentru Refugiati,

..........................................................

(semnãtura si stampila)

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

CERERE

pentru acordarea ajutorului material temporar pentru solicitantii statutului de refugiat

 

Subsemnatul ........

Cetãtenia/nationalitatea .......................................................................................................................

Tara de origine/de resedintã .................................................../..............................................................

Data si locul nasterii ........................................................................................................................

Data/locul solicitãrii statutului de refugiat în România ................................./...................................

Numãrul dosarului la Oficiul National pentru Refugiati/seria documentului de identitate

............................................/............................................

Stadiul procedurii/termenul viitor ................................................./....................................................

Valabilitatea documentului temporar de identitate ...............................................................................

Minori aflati în întretinere (numele/data nasterii minorului):

................................................./....................................................

................................................./....................................................

................................................./....................................................

Adresa solicitantului ...............................................................................................................................

Numele si prenumele gãzduitorului .................................................................................................

Talon ajutor material pentru solicitantii statutului de refugiat în România

Numele si prenumele ...........................................................................................................

Cetãtean ................................................................, nãscut la ...............................................

Data depunerii cererii ..............................................................

Data la care se va efectua plata ...........................................

Semnãtura

 

Subofiter administrativ ..................... ...........................................

Nr. ..................... din ........................

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

DOCUMENT TEMPORAR DE IDENTITATE

 

- model –

 

- Documentul va avea forma unui carnet (aproximativ 13 x 9 cm) sau card.

- Documentul va contine elemente de securizare (timbru sec aplicat pe fotografie, stampila organului emitent, hârtie specialã care sã evidentieze stersãturile sau alterãrile prin mijloace chimice sau prin alte metode).

- Dacã identitatea solicitantului statutului de refugiat nu a fost stabilitã cu precizie, pe document se va mentiona “Identitate declaratã”.

- Forma documentului va putea fi adaptatã în functie de necesitãti si de posibilitãtile tehnice, cu respectarea prevederilor legale privind confectionarea si eliberarea acestuia.

 

(Coperta carnetului)

 

ROMÂNIA

MINISTERUL DE INTERNE

OFICIUL NATIONAL PENTRU REFUGIATI

DOCUMENT TEMPORAR DE IDENTITATE PENTRU SOLICITANTII STATUTULUI DE REFUGIAT

(Coperta interioarã)

 

DOCUMENT

seria .......... nr. ..........

 

Informatii utile pentru solicitantii statutului de refugiat * ):

................................................./....................................................

- Fotografia titularului (pe care se aplicã timbrul sec)

 

Semnãtura (amprenta degetului mare de la mâna dreaptã - facultativ) titularului

- Numele si prenumele ..........................................................................................................

- Data nasterii .........................................................................................................................

- Tara de origine ....................................................................................................................

- Resedinta temporarã în România (centrul de cazare, localitatea, strada, numãrul, apartamentul, sectorul/judetul) ................................................................................................................

- Data eliberãrii si data primei expirãri ................................................................................

- Organul emitent, stampila si semnãtura celui care elibereazã documentul ...................

(2)

Mentiuni ale Oficiului National pentru Refugiati

- Membrii familiei care îl însotesc (minori) ..........................................................................

- Alte mentiuni ........................................................................................................................

 

(3, 4, 5, 6, 7)

Prelungirea valabilitãtii documentului .......................................................................................

(8, 9)

 

(Coperta interioarã)

Obligatiile solicitantilor statutului de refugiat (redactate în limbile englezã si francezã).

 


*) Textul va fi stabilit de Oficiul National pentru Refugiati.

 

ANEXA Nr. 5

la normele metodologice

 

DOCUMENT DE IDENTITATE

pentru refugiati si pentru persoanele cãrora li s-a acordat protectie umanitarã conditionatã

 

- model –

 

- Documentul va avea forma unui carnet (aproximativ 8 x 11 cm) sau card.

- Documentul va contine elemente de secretizare (timbru sec aplicat pe fotografie, stampila organului emitent, hârtie specialã care sã evidentieze stersãturile sau alterãrile prin mijloace chimice sau prin alte metode).

- Forma documentului va putea fi adaptatã în functie de necesitãti si de posibilitãtile tehnice, cu respectarea prevederilor legale privind confectionarea si eliberarea acestuia.

 

(Coperta carnetului)

R O M Â N I A

MINISTERUL DE INTERNE

OFICIUL NATIONAL PENTRU REFUGIATI

 

DOCUMENT DE IDENTITATE

(Ordonanta Guvernului privind statutul si regimul refugiatilor în România)

(Coperta interioarã)

 

- Va contine un extras semnificativ din textul privind drepturile si obligatiile refugiatilor si ale persoanelor care au dobândit ................................................................................................

- Seria si numãrul documentului ...........................................................................................

(1)

- Fotografia titularului (pe care se aplicã timbrul sec) si semnãtura acestuia

 

- Forma de protectie ..............................................................................................................

- Numele si prenumele ..........................................................................................................

- Data nasterii .........................................................................................................................

- Tara de origine ....................................................................................................................

- Resedinta în România (localitatea, strada, numãrul, apartamentul, sectorul/judetul) .....

- Data eliberãrii si data expirãrii ...........................................................................................

- Organul emitent, stampila si semnãtura celui care elibereazã documentul ...................

(2)

Mentiuni ale Oficiului National pentru Refugiati

- Membrii familiei care îl însotesc ........................................................................................

- Alte mentiuni ........................................................................................................................

(3, 4)

Prelungirea valabilitãtii documentului ........................................................................................

 

ANEXA Nr. 6

la normele metodologice

 

DOCUMENT DE CÃLÃTORIE

pentru refugiatii recunoscuti în baza Conventiei de la Geneva din 1951

 

- model -

(Textul va fi redactat în limba românã si în limba englezã sau francezã.)

 

(Coperta carnetului)

 

DOCUMENT DE CÃLÃTORIE

(Conventia de la Geneva din 28 iulie 1951)

Nr. ...........

(1)

DOCUMENT DE CÃLÃTORIE

(Conventia de la Geneva din 28 iulie 1951)

 

Acest document expirã la .................................., dacã valabilitatea sa nu este prelungitã.

Numele .......

Prenumele ...

Însotit de copilul (copiii) ...........................................................................................................

1. Acest document este eliberat numai în scopul de a furniza titularului un document de cãlãtorie care poate tine loc de pasaport national. El nu aduce nici un prejudiciu si nu afecteazã în nici un fel nationalitatea titularului.

2. Titularul este autorizat sã se întoarcã în ................................................................................ (se mentioneazã tara ale cãrei autoritãti elibereazã documentul) pânã la ..........................................................., cu exceptia cazului în care se mentioneazã mai jos o datã ulterioarã (perioada în care detinãtorul documentului este autorizat sã se reîntoarcã nu trebuie sã fie mai micã de 3 luni).

3. În cazul stabilirii într-o altã tarã decât cea în care prezentul document a fost eliberat, titularul trebuie, dacã doreste sã se deplaseze din nou, sã solicite un nou document autoritãtilor competente ale tãrii sale de resedintã (vechiul document de cãlãtorie va fi remis autoritãtii care elibereazã noul document pentru a fi trimis autoritãtii care l-a eliberat).

(Acest document contine ........ pagini, exclusiv copertele.)

(2)

Locul si data nasterii ................................................................................................................

Profesia ......

Resedinta actualã .....................................................................................................................

Numele (înainte de cãsãtorie) si prenumele sotiei ................................................................

Numele si prenumele sotului ...................................................................................................

Semnalmente:

Înãltimea .......................................................

Pãrul .............................................................

Culoarea ochilor ..........................................

Nasul ............................................................

Forma fetei ..................................................

Tenul ............................................................

Semne particulare .......................................

Copiii care îl însotesc pe titular:

Numele Prenumele Locul si data nasterii Sexul

......................... .............................. ................................ ...........................

......................... .............................. ................................ ...........................

......................... .............................. ................................ ...........................

......................... .............................. ................................ ...........................

Barati spatiile necompletate.

(Acest document contine ...... pagini, exclusiv copertele.)

(3)

Fotografia titularului si stampila autoritãtii care a eliberat documentul

Amprentele digitale ale titularului (facultativ)

Semnãtura titularului ...................................................................................................................

(Acest document contine .............. pagini, exclusiv copertele.).(4)

1. Acest document este valabil pentru urmãtoarele tãri:

....................

....................

....................

....................

2. Documentul/documentele pe baza cãruia/cãrora este eliberat prezentul document: .....

....................

....................

Eliberat la .................................

Data ..........................................

Semnãtura si stampila autoritãtii care elibereazã documentul ..........................................

Taxa plãtitã ..............................

(Acest document contine .............. pagini, exclusiv copertele.)

(5)

Prelungirea sau reînnoirea valabilitãtii

Taxa plãtitã ...............................................................................................................................

De la .........

Pânã la .....

Întocmit la ....................................................... Data ...............................................................

Semnãtura si stampila autoritãtii care a prelungit sau a reînnoit valabilitatea acestui document

.....................................

Prelungirea sau reînnoirea valabilitãtii

Taxa plãtitã ...............................................................................................................................

De la .........

Pânã la .....

Întocmit la .......................................... Data .........................................................................

Semnãtura si stampila autoritãtii care a prelungit sau a reînnoit valabilitatea acestui document

.....................................

(Acest document contine .............. pagini, exclusiv copertele.)

(6)

Prelungirea sau reînnoirea valabilitãtii

Taxa plãtitã ...............................................................................................................................

De la .........

Pânã la .....

Întocmit la ......................................... Data .........................................................................

Semnãtura si stampila autoritãtii care a prelungit sau a reînnoit valabilitatea acestui document

.....................................

Prelungirea sau reînnoirea valabilitãtii

Taxa plãtitã ...............................................................................................................................

De la .........

Pânã la .....

Întocmit la ......................................... . Data .........................................................................

Semnãtura si stampila autoritãtii care a prelungit sau a reînnoit valabilitatea acestui document

.....................................

(Acest document contine .............. pagini, exclusiv copertele.)

(7-32)

Vize

Numele titularului trebuie mentionat pe fiecare vizã acordatã.

(Acest document contine .............. pagini, exclusiv copertele.)

 

ANEXA Nr. 7

la normele metodologice

 

DOCUMENT DE CÃLÃTORIE

pentru persoanele care au dobândit protectie umanitarã conditionatã în România

 

- model-

(Textul va fi redactat în limba românã si în limba englezã sau francezã.)

 

(Coperta carnetului)

DOCUMENT DE CÃLÃTORIE

(Protectie umanitarã conditionatã în România)

Nr. ..................................

(1)

DOCUMENT DE CÃLÃTORIE

(Protectie umanitarã conditionatã în România)

 

Acest document expirã la ....................................., dacã valabilitatea sa nu este prelungitã.

Numele .......

Prenumele ..

Însotit de copilul (copiii) ........................................................................................................

1. Acest document este eliberat numai în scopul de a furniza titularului un document de cãlãtorie care poate tine loc de pasaport national. El nu aduce nici un prejudiciu si nu afecteazã în nici un fel nationalitatea titularului.

2. Titularul este autorizat sã se întoarcã în ............................................................................. (se mentioneazã tara ale cãrei autoritãti elibereazã documentul)

pânã la ..........................................., cu exceptia cazului în care se mentioneazã mai jos o datã ulterioarã (perioada în care detinãtorul documentului este autorizat sã se reîntoarcã nu trebuie sã fie mai micã de 3 luni).

3. În cazul stabilirii într-o altã tarã decât cea în care prezentul document a fost eliberat, titularul trebuie, dacã doreste sã se deplaseze din nou, sã solicite un nou document autoritãtilor competente ale tãrii sale de resedintã (vechiul document de cãlãtorie va fi remis autoritãtii care elibereazã noul document pentru a fi trimis autoritãtii care l-a eliberat).

(Acest document contine .......................................... pagini, exclusiv copertele.)

(2)

Locul si data nasterii ................................................................................................................

Profesia ......

Resedinta actualã .....................................................................................................................

Numele (înainte de cãsãtorie) si prenumele sotiei ................................................................

Numele si prenumele sotului ...................................................................................................

Semnalmente:

Înãltimea .......................................................

Pãrul .............................................................

Culoarea ochilor ..........................................

Nasul ............................................................

Forma fetei ..................................................

Tenul ............................................................

Semne particulare .......................................

Copiii care îl însotesc pe titular:

Numele Prenumele Locul si data nasterii Sexul

......................... .............................. ................................ ...........................

......................... .............................. ................................ ...........................

......................... .............................. ................................ ...........................

......................... .............................. ................................ ...........................

Barati spatiile necompletate.

(Acest document contine ............ pagini, exclusiv copertele.)

(3)

Fotografia titularului si stampila autoritãtii care a eliberat documentul

Amprentele digitale ale titularului (facultativ)

Semnãtura titularului .................................................................................................................

(Acest document contine ............... pagini, exclusiv copertele.).(4)

1. Acest document este valabil pentru urmãtoarele tãri:

....................

....................

....................

....................

2. Documentul/documentele pe baza cãruia/cãrora este eliberat prezentul document: .....

....................

Eliberat la ...............................................

Data ........................................................

Semnãtura si stampila autoritãtii care elibereazã documentul ..........................................

Taxa plãtitã ...............................................................................................................................

(Acest document contine ............... pagini, exclusiv copertele.)

(5)

Prelungirea sau reînnoirea valabilitãtii

 

Taxa plãtitã ...............................................................................................................................

De la .........

Pânã la .....

Întocmit la ......................................... Data ..........................................................................

Semnãtura si stampila autoritãtii care a prelungit sau a reînnoit valabilitatea acestui document .............

Prelungirea sau reînnoirea valabilitãtii

 

Taxa plãtitã ...............................................................................................................................

De la .........

Pânã la .....

Întocmit la ......................................... Data ..........................................................................

Semnãtura si stampila autoritãtii care a prelungit sau a reînnoit valabilitatea acestui document .............

(Acest document contine ............... pagini, exclusiv copertele.)

(6)

Prelungirea sau reînnoirea valabilitãtii

 

Taxa plãtitã ...............................................................................................................................

De la .........

Pânã la .....

Întocmit la ......................................... Data ..........................................................................

Semnãtura si stampila autoritãtii care a prelungit sau a reînnoit valabilitatea acestui document .............

 

Prelungirea sau reînnoirea valabilitãtii

 

Taxa plãtitã ..............................................................................................................................

De la .........

Pânã la .....

Întocmit la ......................................... Data ..........................................................................

Semnãtura si stampila autoritãtii care a prelungit sau a reînnoit valabilitatea acestui document .............

(Acest document contine ............... pagini, exclusiv copertele.)

(7-32)

Vize

 

Numele titularului trebuie mentionat pe fiecare vizã acordatã.

(Acest document contine ............... pagini, exclusiv copertele.)

 

ANEXA Nr. 8

la normele metodologice

 

Numãrul de înregistrare .....................

Ziua ......... luna ........... anul ............

 

CERERE

pentru acordarea ajutorului rambursabil pentru refugiati

 

Subsemnatul/subsemnata ............................................................, cetãtean .............................., nãscut/nãscutã la data de ........................................., având statutul de refugiat în România din data de ....................., potrivit documentului de identitate seria ......... nr. .........., eliberat de Oficiul National pentru Refugiati din cadrul Ministerului de Interne la data de ..............., cu resedinta în localitatea ..................., str. ................... nr. .........., bl. ...................., sc. ..................., ap. ................., oficiul postal ......................., judetul/sectorul ............., vã rog sã-mi aprobati acordarea unui ajutor lunar rambursabil potrivit prevederilor art. 23 alin. (3) lit. a) din Ordonanta Guvernuluinr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România.

Declar pe propria rãspundere cã nu am venituri proprii, fapt pentru care solicit acest ajutor.

 

Data .......................

 

Semnãtura

.................................

 

ANEXA Nr. 9

la normele metodologice

 

MINISTERUL DE INTERNE

OFICIUL NATIONAL PENTRU REFUGIATI

Nr. ............ din ....................................

 

Cãtre

Directia de muncã si solidaritate socialã a judetului .........................../

Directia generalã de muncã si solidaritate socialã a municipiului Bucuresti

 

Vã trimitem alãturat cererea pentru acordarea ajutorului lunar rambursabil refugiatului/refugiat însotitã de copia de pe hotãrârea de acordare a statutului de refugiat si de pe documentul de identitate al solicitantului/solicitantei. Vã rugãm sã stabiliti dreptul si perioada de acordare a ajutorului, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România.

 

Data ..............................

 

Seful Oficiului National pentru Refugiati,

......................................................................

 

ANEXA Nr. 10

la normele metodologice

 

ANGAJAMENT

privind rambursarea ajutorului

 

Subsemnatul/subsemnata .........................................., cetãtean ..................., având statutul de refugiat în România din data de ................., posesor/posesoare al/a documentului de identitate seria ................... nr. .........., eliberat de Oficiul National pentru Refugiati la data de ................., mã angajez sã plãtesc la Directia de muncã si solidaritate socialã a judetului ................., pânã la data de ................, suma de ....................... reprezentând ajutorul rambursabil.

Am luat cunostintã de faptul cã nerespectarea prezentului angajament atrage rãspunderea în conditiile legii, în vederea recuperãrii integrale a sumei primite cu titlu de ajutor.

Întocmit la data de .............. în 3 exemplare.

Completat si semnat în fata noastrã ................... .