MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 397   LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 19 iulie 2001

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1. - Ordonantã pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind înfiintarea, functionarea si exploatarea în România a unei statii de monitorizare a seismelor, semnat la Baza Aerianã Patrick, Florida - S.U.A., la 28 septembrie 2000

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind înfiintarea, functionarea si exploatarea în România a unei statii de monitorizare a seismelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

189. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pãdurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sãnãtate pentru producerea si comercializarea cãrnii de melc si a pulpelor de broascã

 

898. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Precizãrilor metodologice privind stingerea prin compensare a unor obligatii de platã potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001

 

1.281/46. - Ordin al ministrului finantelor publice si al ministrului industriei si resurselor privind unele scutiri de la plata taxelor vamale si a suprataxelor vamale

 

1.350/217. - Ordin al ministrului finantelor publice si al ministrului industriei si resurselor privind unele scutiri de la plata taxelor vamale si a suprataxelor vamale

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTÃ

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind înfiintarea, functionarea si exploatarea în România a unei statii de monitorizare a seismelor, semnat la Baza Aerianã Patrick, Florida - S.U.A., la 28 septembrie 2000

 

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale art. 1 pct. I.20 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptã prezenta ordonantã.

 

Art. 1. - Se ratificã Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind înfiintarea, functionarea si exploatarea în România a unei statii de monitorizare a seismelor, semnat la Baza Aerianã Patrick, Florida - S.U.A., la 28 septembrie 2000.

Art. 2. - Finantarea obiectivelor de investitii cuprinse în acord se asigurã de partea românã, inclusiv administrarea si exploatarea statiei ca instalatie specialã de interes national, si de partea americanã în ceea ce priveste instalarea si întretinerea statiei seismice, în baza fondurilor obtinute în conformitate cu legile si reglementãrile legale în vigoare în cele douã state.

Art. 3. - Importurile de bunuri si servicii destinate punerii în aplicare a prevederilor acordului sunt scutite de plata taxelor vamale si a taxei pe valoarea adãugatã, a obligatiilor fiscale si a altor plãti similare si nu sunt supuse interdictiilor si restrictiilor asupra importurilor si exporturilor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministru delegat pentru activitatea de cercetare,

Serban Constantin Valeca

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 12 iulie 2001.

Nr. 1.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii

privind înfiintarea, functionarea si exploatarea în România a unei statii de monitorizare a seismelor

 

Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii, denumite în continuare pãrti contractante,

dorind sã realizeze împreunã proiecte privind construirea, exploatarea si întretinerea în România a unei statii seismice cu înregistrare continuã, în sprijinul intereselor nationale ale pãrtilor contractante,

au convenit dupã cum urmeazã:

 

ARTICOLUL I

Scop

 

Pãrtile contractante vor construi, vor exploata si vor întretine o statie seismicã cu înregistrare continuã în România, în conformitate cu prevederile prezentului acord.

 

ARTICOLUL II

Agenti executivi

 

Fiecare parte contractantã va desemna un agent executiv care va actiona ca institutie de contact pentru aplicarea prezentului acord. Pentru Statele Unite ale Americii agentul executiv va fi Centrul pentru Aplicatii Tehnice al Fortelor Aeriene din cadrul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii, denumit în continuare AFTAC. Pentru România agentul executiv va fi Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pãmântului, denumit în continuare INCDFP.

 

ARTICOLUL III

Punerea în aplicare prin agentii executivi

 

1. Pãrtile contractante vor coopera prin agentii lor executivi pentru aplicarea prezentului acord. Agentii executivi vor înfiinta o comisie stiintificã mixtã pentru realizarea acestui obiectiv. Dupã cum au convenit de comun acord agentii executivi, Comisia stiintificã mixtã va realiza urmãtoarele:

a) va pregãti si va recomanda agentilor executivi mãsurile necesare pentru îndeplinirea si aplicarea prevederilor tehnice si a conditiilor prezentului acord;

b) va recomanda agentilor executivi amplasamentul statiei si orice modificãri referitoare la acesta;

c) va examina si va recomanda agentilor executivi proceduri de exploatare si întretinere a statiei si modificãri ulterioare referitoare la acestea;

d) periodic va analiza problemele tehnice ce pot apãrea în exploatarea statiei;

e) va elabora si va recomanda agentilor executivi solutii pentru a asigura folosirea în comun, în mod continuu, a datelor obtinute din exploatarea statiei.

2. Agentii executivi îsi asumã responsabilitatea pentru activitatea Comisiei stiintifice mixte, precum si pentru supravegherea acesteia si pot face modificãri în orice moment în componenta, responsabilitãtile si procedurile ei, dupã cum s-a convenit de comun acord.

 

ARTICOLUL IV

Responsabilitãti specifice ale AFTAC

 

Pentru aplicarea prevederilor prezentului acord AFTAC va realiza urmãtoarele:

1. împreunã cu INCDFP va face studii de amplasament în locurile convenite, pentru a stabili cu precizie amplasamentul si configuratia statiei;

2. va furniza asistentã tehnicã necesarã pentru a se asigura ca la terminarea constructiei statia sã îndeplineascã standardele initiale de performantã în functionare, inclusive în ceea ce priveste mijloacele de comunicatii;

3. va furniza aparatura si programele de calcul necesare pentru constructia, exploatarea si întretinerea statiei;

4. va asigura, atunci când este necesar, înlocuirea echipamentului tehnic furnizat de AFTAC;

5. va realiza si va finanta transmisia datelor de la Centrul National de Date din România cãtre AFTAC, în sprijinul cerintelor sale nationale. Transmisia datelor se va realiza potrivit prevederilor prezentului acord si cu respectarea legislatiilor nationale ale statelor celor douã pãrti contractante;

6. va asigura întretinerea tehnicã curentã a statiei si va acorda asistentã pentru reparatii capitale ale echipamentului ehnic furnizat de AFTAC;

7. în mãsura în care se apreciazã cã acest lucru este necesar pentru satisfacerea cerintelor S.U.A., va asigura instruirea personalului INCDFP pentru exploatarea si întretinerea întregului echipament. Instruirea se va realiza la fata locului, în momentul instalãrii echipamentului;

8. îsi rezervã dreptul de proprietate asupra întregului echipament furnizat în aplicarea prevederilor prezentului acord, inclusiv dreptul de a scoate acest echipament din România atunci când acesta nu mai este necesar pentru scopurile prezentului acord sau la încetarea acestuia.

 

ARTICOLUL V

Responsabilitãti specifice ale INCDFP

 

În scopul aplicãrii prezentului acord INCDFP va îndeplini urmãtoarele:

1. va pune la dispozitie bunurile imobile necesare în vederea construirii statiei

2. va pune la dispozitie echipamentul si utilitãtile necesare pentru instalarea, exploatarea si întretinerea statiei, conform celor convenite;

3. va exploata si va întretine statia în conformitate cu prevederile prezentului acord si cu alte proceduri si întelegeri convenite de comun acord;

4. va asigura securitatea fizicã a tuturor instalatiilor si a echipamentului asociat statiei;

5. va transmite toate datele înregistrate la statie direct de la Centrul National de Date din România la AFTAC;

6. atunci când este necesarã instruirea personalului român de specialitate de cãtre AFTAC va asigura personal care sã aibã aptitudinile tehnice necesare. Dacã personalul INCDFP nu are cunostinte tehnice de limbã englezã, INCDFP va pune la dispozitie si un translator care sã asiste echipa de pregãtire a AFTAC pe durata instructajului.

 

ARTICOLUL VI

Intrarea si iesirea personalului Statelor Unite ale Americii

 

Personalul militar si civil al Statelor Unite ale Americii, precum si angajatii furnizorilor sau prestatorilor de servicii din S.U.A. aflati pe teritoriul României în scopul îndeplinirii activitãtilor legate de acest acord, precum si aeronavele si navele maritime care sprijinã aceste activitãti se vor bucura de libertate de miscare, intrare si iesire în conformitate cu Acordul dintre statele pãrti la Tratatul Atlanticului de Nord si celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul fortelor lor, semnat la 13 ianuarie 1996 (PfP SOFA).

 

ARTICOLUL VII

Transferuri cãtre terte pãrti

 

Fãrã acordul scris al Statelor Unite ale Americii, obtinut în prealabil, România nu va transfera nici un fel de material, cunostinte sau servicii obtinute în urma prezentului acord, nici drepturi de proprietate asupra acestora, cãtre alte persoane sau organisme, cu exceptia functionarilor, angajatilor sau agentilor din România, si nu va permite folosirea unor asemenea materiale, cunostinte sau servicii pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost furnizate.

 

ARTICOLUL VIII

Litigii

 

Litigiile invocate împotriva oricãreia dintre pãrtile contractante sau împotriva personalului acesteia, decurgând din activitãtile desfãsurate în România în temeiul acestui acord, vor fi solutionate în conformitate cu prevederile PfP SOFA.

 

ARTICOLUL IX

Disponibilitatea fondurilor

 

Activitãtile pãrtilor contractante, desfãsurate în baza prezentului acord, depind de disponibilitatea fondurilor obtinute în conformitate cu legile si reglementãrile în vigoare în statele lor. Fiecare agent executiv va notifica imediat celuilalt agent executiv, dacã fondurile disponibile nu sunt adecvate pentru a-si îndeplini obligatiile conform prezentului acord. În acest caz agentii executivi se vor consulta imediat în vederea continuãrii operatiunilor pe o bazã modificatã.

 

ARTICOLUL X

Statutul personalului Statelor Unite ale Americii

 

Personalul militar si civil al Statelor Unite ale Americii, precum si angajatii furnizorilor sau prestatorilor de servicii din S.U.A., aflati pe teritoriul României în scopul aplicãrii prezentului acord, vor beneficia de toate drepturile, privilegiile si imunitãtile recunoscute prin PfP SOFA.

 

ARTICOLUL XI

Taxe, taxe vamale si alte plãti

 

În privinta taxelor, taxelor vamale, obligatiilor fiscale si altor plãti similare, legate de executarea prevederilor prezentului acord, se vor aplica prevederile recunoscute prin PfP SOFA.

 

ARTICOLUL XII

Acordarea de contracte de cãtre Statele Unite ale Americii

 

În cazul în care Statele Unite ale Americii vor acorda contracte pentru achizitia de articole si servicii, inclusiv constructii, pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului acord, asemenea contracte vor fi acordate în conformitate cu legile si reglementãrile Statelor Unite ale Americii. Achizitia de materiale si servicii în România de cãtre Statele Unite ale Americii sau din împuternicirea acestora pentru punerea în aplicare a prezentului acord nu va fi supusã nici unor taxe, onorarii sau plãti similare în România.

 

ARTICOLUL XIII

Securitatea informatiei si vizitarea statiei

 

Scopul, activitatea statiei si datele privind statia nu vor fi clasificate de pãrtile contractante ca fiind secrete. Agentii executivi pot folosi datele înregistrate de statie fãrã restrictii. Statia poate fi vizitatã numai cu aprobarea INCDFP, dupã consultarea AFTAC.


ARTICOLUL XIV

Proceduri de solutionare a litigiilor

 

Orice litigiu sau disputã legatã de interpretarea, aplicarea sau executarea prezentului acord va fi rezolvatã prin consultãri între agentii executivi sau prin consultãri între pãrtile contractante si nu va fi deferitã unei terte pãrti sau unui tribunal international.

 

ARTICOLUL XV

Cerinte lingvistice

 

Toatã documentatia furnizatã de AFTAC cãtre INCDFP în sprijinirea prezentului acord va fi întocmitã în limba englezã. Orice cerintã legatã de traducerea acestei documentatii într-o altã limbã va constitui responsabilitatea INCDFP.

 

ARTICOLUL XVI

Analize

 

Prin cerere scrisã, prezentatã cu 30 de zile înainte, reprezentantii pãrtii americane vor avea dreptul ca pe durata prezentului acord sã examineze modul de folosire a oricãrui echipament, precum si pregãtirea si alte servicii furnizate în baza prezentului acord la locul de folosire a acestora.

 

ARTICOLUL XVII

Intrarea în vigoare, durata, amendarea, încetarea valabilitãtii

 

1. Prezentul acord se încheie pentru o perioadã de 10 ani si va intra în vigoare la data primirii ultimei notificãri scrise prin care pãrtile contractante se informeazã reciproc despre încheierea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

2. Oricare dintre pãrtile contractante poate propune în orice moment introducerea de amendamente la prezentul acord. Aceste amendamente vor intra în vigoare potrivit prevederilor paragrafului 1.

3. Oricare dintre pãrtile contractante poate denunta sau suspenda în scris aplicarea prezentului acord. Denuntarea sau suspendarea intrã în vigoare la 6 luni dupã primirea notificãrii scrise referitoare la o asemenea intentie. Chiar dupã încetarea valabilitãtii acordului obligatiile asumate de partea românã, prevãzute la art. VII si VIII, vor exista în continuare, pe o duratã nedeterminatã, dacã nu s-a convenit altfel în scris de cãtre pãrtile contractante.

Semnat la 28 septembrie 2000 la Baza Aerianã Patrick, Florida - S.U.A., în douã exemplare originale, fiecare în limbile românã si englezã, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

prof. dr. ing. Lányi Szabolcs,

presedintele Agentiei Nationale pentru Stiintã, Tehnologie si Inovare

Pentru Guvernul Statelor Unite ale Americii,

dr. David Rusell, directorul Tratatului

de monitorizare nuclearã

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PÃDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sãnãtate

pentru producerea si comercializarea cãrnii de melc si a pulpelor de broascã

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pãdurilor,

în temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 si 2 din Legea sanitarã veterinarã nr. 60/1974, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

în baza Hotãrârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor, modificatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 440/2001,

vãzând Referatul de aprobare nr. 140.758 din 30 mai 2001, întocmit de Agentia Nationalã Sanitarã Veterinarã,

emite urmãtorul ordin:

Art. 1. - Se aprobã Norma sanitarã veterinarã privind conditiile de sãnãtate pentru producerea si comercializarea cãrnii de melc si a pulpelor de broascã, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. - Agentia Nationalã Sanitarã Veterinarã, institutiile centrale de profil si directiile sanitare veterinare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pãdurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 13 iunie 2001.

Nr. 189.

 

ANEXÃ

 

NORMÃ SANITARÃ VETERINARÃ

privind conditiile de sãnãtate pentru producerea si comercializarea cãrnii de melc si a pulpelor de broascã

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta normã sanitarã veterinarã stabileste conditiile sanitare veterinare pentru producerea si comercializarea cãrnii de melc si a pulpelor de broascã.

 

CAPITOLUL II

Definitii

 

Art. 2. - În sensul prezentei norme sanitare veterinare se întelege prin:

a) melci - gasteropodele terestre Helix pomatia Linne, Helix aspersa Muller, Helix lucorum si speciile care apartin familiei de Achatinidae;

b) pulpe de broascã - partea posterioarã a corpului, separatã printr-o sectiune transversalã în spatele picioarelor anterioare, evisceratã si jupuitã de piele, provenitã de la speciile Rana ssp. (familia Ranidae), prezentatã în stare proaspãtã, congelatã sau prelucratã.

 

CAPITOLUL III

Conditii sanitare veterinare pentru producerea si comercializarea melcilor

 

Art. 3. - Autoritatea veterinarã competentã admite comercializarea pentru consumul uman a melcilor scosi din cochilie, preparati sau conservati, numai dacã provin din întreprinderi care:

a) îndeplinesc prevederile legislatiei sanitare veterinare în vigoare;

b) sunt aprobate si controlate de cãtre autoritatea veterinarã conform prevederilor legale în vigoare;

c) au implementat un sistem de autocontrol.

Art. 4. - Melcii la care în urma controalelor organoleptice executate pe probe de produse se constatã cã sunt improprii pentru consumul uman se denatureazã astfel încât sã nu poatã fi reutilizati.

Art. 5. - În vederea obtinerii cãrnii de melc decochiliate unitãtile, în functie de operatiunile pe care le executã, dispun de spatii pentru:

a) receptia si depozitarea melcilor vii;

b) spãlarea, blansarea sau fierberea, scoaterea din cochilii si fasonarea;

c) tratarea termicã, dupã caz, a cãrnii de melc;

d) depozitarea si, dacã este necesar, spãlarea si tratarea cochiliilor;

e) depozitarea materialelor de ambalare si preambalare;

f) preambalarea sau ambalarea cãrnii de melc;

g) depozitarea produselor finite în spatiile de refrigerare.

Art. 6. - Dupã scoaterea din cochilii se îndepãrteazã hepatopancreasul si se controleazã melcii înaintea fierberii, cei morti fiind exclusi de la preparare.

Art. 7. - Întreprinderile în care se obtin melci preparati, în functie de gama operatiunilor pe care le executã, dispun de spatii pentru:

a) depozitarea cãrnii de melc scoase din cochilii în spatii frigorifice;

b) depozitarea cochiliilor curate;

c) depozitarea ingredientelor alimentare;

d) pregãtirea compozitiei pentru umplere;

e) fierberea si rãcirea;

f) umplerea cochiliilor si ambalarea într-o încãpere cu temperaturã controlatã;

g) congelarea, dacã este cazul;

h) depozitarea produselor finite în spatii frigorifice.

Carnea de melc folositã pentru umplerea cochiliilor înainte de tratarea termicã îndeplineste aceleasi conditii ca si carnea de melc scoasã din cochilie.

Art. 8. - În scopul protejãrii sãnãtãtii publice se efectueazã examene de laborator conform prevederilor programului aprobat de autoritatea veterinarã competentã.

Art. 9. - Melcii se ambaleazã, se depoziteazã si se transportã în conditiile de igienã prevãzute de normele sanitare veterinare în vigoare.

Art. 10. - Ambalajele pentru melci poartã o marcã de identificare care cuprinde:

a) numele sau initialele tãrii producãtoare, cu majuscule;

b) numele si numãrul de autorizare veterinarã a întreprinderii;

c) inscriptia “CONTROLAT VETERINAR”, în limba românã, cu majuscule, pentru produsele destinate pietei interne, si în limba englezã sau francezã pentru produsele destinate exportului.

În cazul importurilor, materialele în care au fost preambalati si ambalati melci scosi din cochilie, preparati sau conservati poartã numele sau codul ISO al tãrii de origine, numele si numãrul de autorizare veterinarã ale întreprinderii producãtoare, tipãrite. Importul melcilor scosi din cochilie, preparati sau conservati trebuie sã fie însotit de certificat de sãnãtate.

Art. 3. - Agentia Nationalã Sanitarã Veterinarã va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

CAPITOLUL IV

Conditii specifice pentru producerea, comertul si importul pulpelor de broascã destinate consumului uman

 

Art. 11. - Autoritatea veterinarã competentã admite comercializarea pentru consumul public a pulpelor de broascã numai dacã:

a) provin de la broaste tãiate, sângerate, preparate si, dupã necesitãti, refrigerate, congelate, ambalate si depozitate în întreprinderi care îndeplinesc prevederile normelor sanitare veterinare în vigoare;

b) sunt obtinute în unitãti aprobate si controlate de autoritatea veterinarã competentã conform prevederilor legislatiei sanitare veterinare în vigoare si care au implementat un sistem de autocontrol.

Art. 12. - Pulpele de broascã sunt supuse controalelor organoleptice pe probe de produse recoltate conform prevederilor legale în vigoare, iar cele care nu sunt apte pentru consumul uman se îndepãrteazã si se denatureazã astfel încât sã nu poatã fi reutilizate.

Art. 13. - Întreprinderile detin o încãpere specialã ce corespunde legislatiei sanitare veterinare în vigoare pentru spãlarea si pãstrarea broastelor vii, tãierea si sângerarea acestora. Broastele gãsite moarte înainte de tãiere se exclud de la consumul uman.

Art. 14. - Imediat dupã preparare pulpele de broascã se spalã din abundentã cu apã potabilã si imediat se refrigereazã la temperatura de topire a ghetii, se prelucreazã sau se congeleazã la cel putin -18¼C.

Art. 15. - Prelucrarea pulpelor de broascã se realizeazã în conformitate cu prevederile sanitare veterinare în vigoare.

Art. 16. - Pentru protectia sãnãtãtii publice produsele se supun examenului microbiologic pe probe reprezentative, recoltate conform programului aprobat de autoritatea veterinarã competentã.

Art. 17. - Pulpele de broascã sunt preambalate, depozitate si transportate în conditii de igienã prevãzute de normele sanitare veterinare în vigoare.

Ambalajele si containerele pentru pulpele de broascã trebuie sã poarte o marcã de identificare care sã cuprindã urmãtoarele:

a) numele sau initialele tãrii producãtoare, cu majuscule, pentru produsele destinate exportului;

b) numele si numãrul de autorizare sanitarã veterinarã a întreprinderii;

c) inscriptia “CONTROLAT VETERINAR”, în limba românã, cu majuscule, pentru produsele destinate pietei interne, si în limba englezã sau francezã pentru produsele destinate exportului.

Art. 18. - În cazul importurilor materialele în care au fost preambalate si ambalate pulpele de broascã trebuie sã poarte numele sau codul ISO al tãrii de origine si numãrul de autorizare veterinarã al întreprinderii producãtoare tipãrit.

Fiecare transport de pulpe de broascã provenit din import trebuie sã fie însotit de certificat de sãnãtate.


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Precizãrilor metodologice privind stingerea prin compensare a unor obligatii de platã potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001

 

Ministrul finantelor publice,

în temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si având în vedere dispozitiile art. 53 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,

emite urmãtorul ordin:

Art. 1. - Se aprobã Precizãrile metodologice privind stingerea obligatiilor datorate bugetului de stat, scadente pânã la data de 31 decembrie 2000 si neachitate de cãtre Societatea Nationalã a Petrolului “Petrom” - S.A., prin compensare cu contravaloarea carburantilor si lubrifiantilor livrati de societatea respectivã Ministerului Apãrãrii Nationale, precum si unitãtilor subordonate acestui minister pânã la data de 15 decembrie 2001, în limita sumei de pânã la 1.000,0 miliarde lei, cuprinse în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 mai 2001.

Nr. 898.

 

ANEXÃ

 

PRECIZÃRI METODOLOGICE

privind stingerea prin compensare a unor obligatii de platã potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001

 

Art. 1. - Pentru compensarea obligatiilor datorate bugetului de stat, scadente la data de 31 decembrie 2000 si neachitate de Societatea Nationalã a Petrolului “Petrom” - S.A., se va întocmi procesul-verbal de compensare a obligatiilor de platã, cuprins în modelul prezentat în anexa nr. 1 la prezentele precizãri metodologice, pentru fiecare sucursalã a Societãtii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A., în 6 exemplare originale atunci când acesta este initiat de Ministerul Apãrãrii Nationale si în 7 exemplare originale dacã acesta este initiat de unitãtile subordonate acestui minister.

Art. 2. - (1) Dacã nivelul obligatiilor de platã datorate bugetului de stat de cãtre furnizor, respectiv de sucursalele Societãtii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A., este mai mare decât suma de încasat de la Ministerul Apãrãrii Nationale si/sau de la unitãtile militare din subordinea acestuia, aceste institutii vor înscrie pe propria rãspundere la pct. 1 din procesul-verbal de compensare suma datoratã sucursalelor Societãtii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. pentru livrarea carburantilor sau lubrifiantilor, pe baza facturilor legal întocmite, primite de la acestea.

(2) Toate exemplarele procesului-verbal de compensare a obligatiilor de platã sunt transmise de Ministerul Apãrãrii Nationale si/sau de unitãtile din subordinea sa furnizorului, respectiv sucursalei Societãtii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. mentionatã la pct. 2 din procesul-verbal de compensare, în vederea confirmãrii obligatiilor datorate de aceasta, precum si Ministerului Apãrãrii Nationale mentionat la pct. 3, în calitate de ordonator principal de credite al unitãtii militare, pentru confirmarea pe propria rãspundere a obligatiilor acestora fatã de furnizor si a încadrãrii sumelor în limita precizatã prin Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001.

(3) Dupã obtinerea acestor confirmãri Ministerul Apãrãrii Nationale si/sau unitãtile militare din subordinea acestuia transmit toate exemplarele procesului-verbal de compensare a obligatiilor de platã organului fiscal teritorial mentionat la pct. 4, la care sucursala Societãtii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. este înregistratã ca plãtitor de impozite si taxe.

(4) Organul fiscal teritorial înscrie la pct. 4.1 cuantumul obligatiilor datorate bugetului de stat de cãtre sucursala Societãtii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A., scadente la data de 31 decembrie 2000 si neachitate pânã la data compensãrii, pe felurile de impozite si taxe mentionate în formular, cumulat cu cel al majorãrilor de întârziere aferente acestora, calculate pânã la data de 31 decembrie 2000.

(5) Organul fiscal teritorial efectueazã stingerea obligatiilor datorate bugetului de stat, nominalizate în formular la pct. 4.2, dar nu mai mult decât suma înscrisã la pct. 1, îsi retine un exemplar al procesului-verbal, iar pe celelalte le transmite:

- unitãtii militare care a înregistrat obligatii de platã;

- Ministerului Apãrãrii Nationale, în calitate de ordonator principal de credite;

- furnizorului, respectiv sucursalei Societãtii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A.;

- organului fiscal în evidenta cãruia se aflã înregistratã Societatea Nationalã a Petrolului “Petrom” - S.A., respectiv Directia generalã a finantelor publice a municipiului Bucuresti;

- Societãtii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti;

- directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti (serviciul buget), în a cãrei razã teritorialã îsi are sediul unitatea militarã subordonatã Ministerului Apãrãrii Nationale. În situatia în care procesul-verbal de compensare este întocmit la nivelul Ministerului Apãrãrii Nationale, cele 6 exemplare vor fi distribuite de organul fiscal al furnizorului în mod asemãnãtor.

Art. 3. - (1) În cazul în care sucursala Societãtii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. care a furnizat produse Ministerului Apãrãrii Nationale si/sau unor unitãti militare subordonate acestuia nu are obligatii restante la bugetul de stat sau nivelul acestora este mai mic decât suma de încasat de la Ministerul Apãrãrii Nationale si/sau de la unitãtile militare subordonate acestuia, suma, respectiv diferenta datoratã de minister, va fi stinsã la nivel central cu obligatiile datorate bugetului de stat de cãtre Societatea Nationalã a Petrolului “Petrom” - S.A. cãreia îi este subordonatã unitatea furnizoare respectivã.

(2) Dupã efectuarea procedurii prevãzute la art. 3 alin. (2) si (3) organul fiscal teritorial la care sucursala Societãtii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. este înregistratã ca plãtitor de impozite si taxe înscrie la pct. 4.1 din procesul-verbal de compensare întocmit de Ministerul Apãrãrii Nationale si/sau de unitãtile sale subordonate cuantumul obligatiilor datorate de sucursala respectivã la bugetul de stat si efectueazã stingerea acestora la pct. 4.2. Dacã sucursala Societãtii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. nu are obligatii cãtre bugetul de stat, organul fiscal va mentiona la pct. 4.1 aceastã situatie, completând pct. 4.3 cu suma ce urmeazã sã fie stinsã la nivel central.

Dupã efectuarea operatiunilor prevãzute la alin. (2) organul fiscal retine un exemplar al procesului-verbal, un exemplar îl transmite sucursalei furnizoare, iar pe celelalte le transmite organului fiscal teritorial la care este înregistratã ca plãtitor de impozite si taxe Societatea Nationalã a Petrolului “Petrom” - S.A., respectiv la Directia generalã a finantelor publice a municipiului Bucuresti.

(3) Acest organ fiscal, dupã înscrierea obligatiilor datorate bugetului de stat de cãtre Societatea Nationalã a Petrolului “Petrom” - S.A. la pct. 5.1 si dupã efectuarea stingerii obligatiilor respective, conform pct. 5.2, retine un exemplar al procesului-verbal de compensare, iar pe celelalte 4 exemplare le transmite:

- unitãtii militare;

- Societãtii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A.;

- Ministerului Apãrãrii Nationale;

- directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti (serviciul buget), în a cãrei razã teritorialã îsi are sediul unitatea militarã.

Când procesul-verbal este întocmit de Ministerul Apãrãrii Nationale cele 3 exemplare vor urma acelasi circuit.

Art. 4. - Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în a cãror razã teritorialã îsi au sediul Ministerul Apãrãrii Nationale sau unitãtile militare din subordinea acestuia, vor transmite lunar, pânã în ultima zi lucrãtoare a fiecãrei luni, pentru procesele-verbale de compensare a obligatiilor la bugetul de stat, primite pânã la data de 25 a lunii respective, informatiile respective Ministerului Finantelor Publice - Directia generalã de tehnologia informatiei, în conformitate cu instructiunile transmise de aceastã directie.

Art. 5. - Reflectarea în contabilitate a operatiunilor de compensare a obligatiilor datorate bugetului de stat se face astfel:

a) în contabilitatea Societãtii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. si/sau a sucursalelor acesteia, dupã caz. Societatea Nationalã a Petrolului “Petrom” - S.A. si/sau sucursalele acesteia, cãrora li s-au stins obligatiile datorate bugetului de stat prin compensare cu sumele aferente produselor achizitionate de Ministerul Apãrãrii Nationale si/sau de unitãtile militare din subordinea acestuia, efectueazã în baza procesului-verbal de compensare a obligatiilor de platã, potrivit prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, înregistrarea:

 

%441 “Impozitul pe profit”

4423 “T.V.A. de platã”

444 “Impozitul pe salarii”

446 “Alte impozite, taxe si vãrsãminte asimilate”

447 “Fonduri speciale – taxe si vãrsãminte asimilate”

448 “Alte datorii si creante cu bugetul statului”

= 411 “Clienti”

 

cu sumele compensate, prevãzute la pct. 4.2 si 5.2, dupã caz, din procesul-verbal de compensare a obligatiilor cãtre bugetul de stat prevãzut în modelul prezentat în anexa nr. 1;

b) în contabilitatea Ministerului Apãrãrii Nationale si/sau a unitãtilor militare din subordinea acestuia.

În contabilitatea Ministerului Apãrãrii Nationale si a unitãtilor militare din subordinea acestuia operatiunile de compensare a obligatiilor datorate sucursalelor Societãtii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A., prin compensare cu sumele datorate de acestea la bugetul de stat, se reflectã în creditul contului 701 “Finantarea în baza unor acte normative speciale” - analitic 701.03 “Finantarea în baza prevederilor art. 53 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001”.

În creditul acestui cont Ministerul Apãrãrii Nationale si unitãtile militare din subordinea acestuia înregistreazã sumele datorate si neachitate diversilor furnizori de carburanti si lubrifianti, care au intrat în actiunea de compensare a unor obligatii bugetare, conform prevederilor art. 53 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001.

Pe baza procesului-verbal de compensare a obligatiilor de platã, potrivit prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, se efectueazã înregistrarea:

 

234“Furnizori”/ analitic distinct

= 701 “Finantarea în baza

unor acte normative

speciale” – analytic

701.03 “Finantarea în baza

art. 53 alin. (4) din

Legea bugetului de stat

pe anul 2001

nr. 216/2001”

 

cu sumele compensate prevãzute la pct. 4.2 si 5.2, dupã caz, din documentul cuprins în anexa nr. 1.

Ministerul Apãrãrii Nationale si unitãtile militare subordonate acestuia, ale cãror obligatii de platã rezultate din livrarea unor produse conform Legii bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001 întocmesc “Contul de executie privind cheltuielile bugetare” efectuate prin compensare, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, pe baza sumelor evidentiate în cadrul contului 701.03 “Finantarea în baza art. 53 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001”.

Contul de executie respectiv se prezintã ca anexã distinctã la darea de seamã contabilã trimestrialã si anualã pentru institutii publice.

Sumele compensate nu se cuprind în “Contul de executie a bugetului institutiei publice” (anexa nr. 10) si în Detalierea cheltuielilor (anexa nr. 14) la bilantul contabil pentru institutii publice.

Art. 6. - (1) Procedura de compensare a obligatiilor datorate bugetului de stat, cuprinse în prezentele precizãri metodologice, se aplicã pânã la data de 15 decembrie 2001.

(2) Procesul-verbal reprezintã documentul justificativ de înregistrare a operatiunilor de compensare în evidenta analiticã pe plãtitori persoane juridice, respectiv a Societãtii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. si a sucursalelor acesteia, pe de-o parte, precum si în evidentele Ministerului Apãrãrii Nationale si ale unitãtilor militare subordonate acestuia, pe de altã parte, implicati în procedura de compensare cuprinsã în prezentele precizãri metodologice.

(3) Data compensãrii obligatiilor datorate bugetului de stat de cãtre Societatea Nationalã a Petrolului “Petrom” - S.A. si de sucursalele acesteia este data la care conducãtorul compartimentului competent din cadrul unitãtii fiscale a aprobat operatiunea de compensare mentionatã în procesele-verbale la pct. 4.2 sau 5.2, dupã caz, din anexa nr. 1.

 

ANEXA Nr. 1

la precizãrile metodologice

(model)

 

MINISTERUL ...........................

Institutia 1) .................................

Sediul .......................................

Codul fiscal .............................

 

PROCES - VERBAL Nr. ...../.....

de compensare a obligatiilor de platã, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4)

din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, în relatia cu ............................. 2)

 

Cod fiscal

2)

4)

 

Explicatii

Numãrul rândului

Suma

(lei)

1. Suma reprezentând contravaloarea facturilor neachitate

privind livrarea de ................... 3) pânã la data încheierii

procesului-verbal. Rãspundem pentru datele de mai sus.

Director, L.S.

Conducãtorul compartimentului financiar-contabil,

01

......................

2. Sucursala furnizoare................................................ 2)

Confirmãm exactitatea datelor cuprinse la pct. 1.

Director, L.S.

Conducãtorul compartimentului financiar-contabil,

 

 

3. Ministerul Apãrãrii Nationale

Confirmãm pe proprie rãspundere datele cuprinse la pct. 1

si încadrarea în limita maximã precizatã prin Legea bugetului

de stat pe anul 2001 nr. 216/2001

Director,

L.S.

 

 

4. Organul fiscal teritorial în a cãrui evidentã se aflã înregistratã

sucursala Societãtii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. ........... 2)

 

 

4.1. Obligatii datorate bugetului de stat de ...................... 2) în

sumã totalã de ........................., din care:

02

......................

a) 06.01.02 Impozit pe veniturile din salarii .........................

03

.....................

b) 08.01.07 Contributia agentilor economici pentru învãtãmântul

de stat..........................................................................

04

......................

c) 08.01.09 Contributia agentilor economici pentru persoanele

cu handicap...................................................................

05

......................

d) 17.01.18 Taxa asupra unor activitãti dãunãtoare sãnãtãtii si

din publicitatea lor........................................................

Director, L.S.

Sef serviciu,

06

......................

4.2. Se sting obligatiile cãtre bugetul de stat ale ............. 2) în

sumã totalã de ...................................... ,

din care:

07

......................

a) 06.01.02 Impozit pe veniturile din salarii .....................

08

.....................

b) 08.01.07 Contributia agentilor economici pentru învãtãmântul de stat............................................................................

09

......................

c) 08.01.09 Contributia agentilor economici pentru persoanele cu handicap...................................................................

10

......................

d) 17.01.18 Taxa asupra unor activitãti dãunãtoare sãnãtãtii si din publicitatea lor .....................................................

11

......................

Aprobat compensarea

 

 

Director/Data ............

L.S.

Sef serviciu,

 

 

4.3. Obligatii ale Ministerului Apãrãrii Nationale sau ale

unitãtilor militare din subordine, rãmase nestinse la nivelul

organelor fiscale teritoriale în evidenta cãrora se aflã înre-

gistrate sucursalele, transmise pentru a fi stinse de cãtre

organul fiscal teritorial în evidenta cãruia se aflã înregis-

tratã Societatea Nationalã a Petrolului “Petrom” - S.A.,

respectiv Directia generalã a finantelor publice a munici-

piului Bucuresti (pct. 1 - pct. 4.2).......................................

12

......................

Director

............

L.S.

Sef serviciu,

 

 

5. Organul fiscal teritorial în a cãrui evidentã se aflã înregis-

tratã Societatea Nationalã a Petrolului “Petrom” - S.A. 4) ,

respectiv Directia generalã a finantelor publice a

municipiului Bucuresti

 

 

5.1. Obligatii datorate bugetului de stat de Societatea

Nationalã a Petrolului “Petrom” - S.A. în sumã totalã de ............................................. , din care:

13

......................

a) 01.01.01 Impozit pe profit de la agentii economici ............

14

......................

b) 06.01.02 Impozit pe veniturile din salarii ............................

15

......................

c) 06.01.04 Impozit pe veniturile din dividende ......................

16

......................

d) 08.01.03 Impozit pe dividende de la societãtile comerciale ........................................................................

17

......................

e) 08.01.07 Contributia agentilor economici pentru învãtãmântul de stat ...............................................................

18

......................

f) 08.01.09 Contributia agentilor economici pentru persoanele cu handicap .............................................................

19

......................

g) 13.01. Taxa pe valoarea adãugatã ......................................

20

......................

h) 14.01. Accize .........................................................................

21

......................

i) 17.01.04 Taxa pe activitatea de prospectiuni, explorare si exploatare a resurselor minerale ...........................

22

......................

j) 17.01.18 Taxa asupra unor activitãti dãunãtoare sãnãtãtii si din publicitatea lor ..........................

23

......................

k) 17.01.24 Impozit pe titeiul din productia internã si gazelle naturale ........................

24

......................

l) 22.01.07 Venituri din concesiuni (redevente,..........................

25

......................

5.2. Se sting obligatiile datorate bugetului de stat de Societatea Nationalã a Petrolului “Petrom” - S.A. în suma totalã de ....., din care:

26

......................

a) 01.01.01 Impozit pe profit de la agentii economici .............

27

......................

b) 06.01.02 Impozit pe veniturile din salarii...............................

28

......................

c) 06.01.04 Impozit pe veniturile din dividende.........................

29

......................

d) 08.01.03 Impozit pe dividende de la societãtile comerciale.........................................................................

30

.......................

e) 08.01.07 Contributia agentilor economici pentru învãtãmântul de stat ..............................................................

31

......................

f) 08.01.09 Contributia agentilor economici pentru persoanele cu handicap ............................................................

32

......................

g) 13.01 Taxa pe valoarea adãugatã ......................................

33

......................

h) 14.01 Accize .........................................................................

34

.....................

i) 17.01.04 Taxa pe activitatea de prospectiuni, explorare si exploatare a resurselor minerale ..........................

35

.....................

j) 17.01.18 Taxa asupra unor activitãti dãunãtoare sãnãtãtii si din publicitatea lor .............................................

36

.....................

k) 17.01.24 Impozit pe titeiul din productia internã si pe gazele naturale .................................................................

37

.....................

l) 22.01.07 Venituri din concesiuni (redevente).......................

38

.....................

Aprobat compensarea

 

 

Director/Data ............

L.S.

Sef serviciu,

 

 

 


1) Denumirea completã a unitãtii militare subordonate, fãrã initiale.

2) Denumirea completã a furnizorului, respectiv a sucursalei Societãtii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A.

3) Se înscrie, dupã caz, produsul achizitionat.

4) Se completeazã numai în cazul Societãtii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A.

 

ANEXA Nr. 2

la precizãrile metodologice

(model)

 

MINISTERUL APÃRÃRII NATIONALE

Institutia ........................................

 

CONTUL DE EXECUTIE

privind cheltuielile bugetare efectuate prin compensare în baza Legii bugetului de stat

pe anul 2001 nr. 216/2001

 

- mii lei –

 

Codul* )

Denumirea indicatorilor* )

Capitolul

Titlul

Cheltuieli

Apãrare nationalã

54.01

 

 

Cheltuieli materiale si servicii

 

20

 


* ) Se înscriu denumirea si simbolul capitolelor si titlurilor de cheltuieli.

 

Ordonator de credit, L.S.

Conducãtorul compartimentului financiar-contabil,

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 1.281/19 iunie 2001

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

Nr. 46/26 februarie 2001

 

ORDIN

privind unele scutiri de la plata taxelor vamale si a suprataxelor vamale

 

Ministrul finantelor publice si ministrul industriei si resurselor,

având în vedere prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si ale Hotãrârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificãrile si completãrile ulterioare

în temeiul prevederilor art. 2 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 195/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale, precum si a suprataxelor vamale pentru instalatii, echipamente, utilaje si pãrti ale acestora, know-how, precum si combustibili energetici care sunt importati prin credite externe contractate cu garantia statului de companii si societãti nationale, institutii publice si societãti comerciale,

emit urmãtorul ordin:

Art. 1. - Lista cuprinzând instalatiile, echipamentele, utilajele si pãrtile acestora, know-how, în valoare de 48.395.098 dolari S.U.A., care vor fi achizitionate din import de Societatea Comercialã “Termoelectrica” - S.A. pentru obiectivul de investitii “Reabilitare DEVA Grupul 3”, care beneficiazã de scutire de la plata taxelor vamale si a suprataxelor vamale, este prevãzutã în anexa la prezentul  ordin.

Art.2. - Anexa face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 3. - Prevederile prezentului ordin sunt în vigoare pânã la data de 31 decembrie 2001.

Art. 4. - Directia generalã de politicã si legislatie fiscalã si Directia Generalã a Vãmilor vor lua mãsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

ANEXÃ

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

Agentul economic: Societatea Comercialã “Termoelectrica” - S.A.

Sediul: municipiul Bucuresti, bd Hristo Botev nr. 16-18, sectorul 3

Credit extern B.I.R.D. nr. 3936-RO

Valoarea totalã a creditului: 110.000.000 USD,

din care pentru Societatea Comercialã loTermoelectrica” - S.A.: 74.257.587 USD

Obiectivul de investitii: Reabilitare DEVA Grupul 3

 

LISTA

pentru anul 2001 cuprinzând importurile de instalatii, echipamente, utilaje si pãrti ale acestora, know-how,

finantate din credite externe contractate cu garantia statului, aprobate prin Ordonanta Guvernului nr. 41/1995,

prevãzute în Contractul nr. 3936-RO-2 din 2 decembrie 1999 dintre Societatea Comercialã “Termoelectrica” - S.A.

si consortiul condus de FORTUM Engineering Ltd/Finlanda, care beneficiazã de scutire de taxe vamale

si suprataxe vamale conform Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 195/2000

 

NOTÃ :

Articolele din lista de mai jos reprezintã pãrti ale cazanului, turbinei cu abur, generatorului, statiilor electrice si instalatiilor de automatizare, instalatiilor auxiliare si a gospodãriei de cãrbune, aferente Grupului 3 din CET DEVA

 

Nr.

crt.

Denumirea pozitiei tarifare

Pozitia tarifarã (codul)

Cantitatea

U.M.

Valoarea

(USD)

1.

Alte arzãtoare, inclusiv arzãtoare mixte

8416.20

 32

bucatã

2.078.835

2.

Instrumente si aparate pentru reglare sau control automat

9032.89

71

bucatã

3.304.617(include pozitiile de la 2 la 7)

3.

Masini de prelucrare automatã a datelor si pãrti ale acestora având în acelasi corp cel putin o unitate centralã de prelucrare si o unitate de intrare si una de iesire, chiar combinate

8471.41

 11

bucatã

4.

Monitoare video în culori

8528.21

 10

bucatã

5.

Imprimante

8471.60.40

6

bucatã

6.

Alte pãrti si accesorii pentru instrumente si aparate de reglare sau control automat

9032.90

400

bucatã

7.

Pãrti si accesorii nedenumite pentru masini, aparate sau instrumente de la capitolul 90

9033.00

 

 

8.

Pãrti de arzãtoare

8416.90

32

set

78.770

9.

Instrumente si aparate pentru mãsurarea sau controlul debitului nivelului presiunii sau altor caracteristici ale lichidelor sau gazelor

9026.10

143

set

1.013.346

10.

Alte ventilatoare cu motor electric încorporat cu o putere de maximum 125 W

8414.59

48

bucatã

442.223

11.

Articole de robinetãrie si articole similare

8481.80

745

bucatã

1.765.467

12.

Pãrti de cazane generatoare de abur sau de alti vapori

8402.90

 16

bucatã

75.345

13.

Instrumente, aparate si masini de mãsurã sau control nedenumite

9031.49

32

bucatã

58.221

14.

Pãrti pentru dispozitive auxiliare pentru cazane

8404.90

11.581

bucatã

1.043.199

15.

Compresoare de tipul celor utilizate în echipamentele frigorifice

8414.30

16.

Alte constructii si pãrti de constructii din fontã, fier sau otel

7308.90 60

 

bucatã

58.221

17.

Alte produse si articole textile pentru utilizãri tehnice

5911.90

56

bucatã

93.193

18.

Tevi, conducte si profile tubulare

7304.59

103.634,25

m

2.087.358

19.

Recipiente pentru gaze comprimate din fontã sau otel

7311.00

4

bucatã

38.779

20.

Masini si aparate cu jet de nisip, cu jet de vapori si aparate similare cu jet

8424.30

64

bucatã

254.239

21.

Alte turbine cu abur

8406.81.90

300

bucatã

18.582.343

(include pozitiile de la 21 la 29)

22.

Alte pãrti de turbine cu abur

8406.90.90

300

bucatã

23.

Palete de stator, rotoare si paletele lor

8406.90.10

300

bucatã

24.

Alte suruburi si buloane, chiar cu piulitele, saibele sau inelele lor

7318.15

3.000

bucatã

25.

Alte oteluri aliate în lingouri sau în alte forme primare

7224.90.91

150

bucatã

26.

Alte produse laminate plate, zincate electrolitic

7226.93.20

9

bucatã

27.

Piulite strunjite din bare, profile sau sârme, cu sectiunea plinã, cu diametrul maxim de 6 mm

7318.16.10

100

bucatã

28.

Alte toroane si cabluri

7312.10.99

6

bucatã

29.

Piulite peste 12 mm

7318.16.99

100

bucatã

30.

Alte pompe pentru lichide

8413.81.90

6

bucatã

35.140

31.

Mobilier din lemn de tipul celui utilizat în birouri

9403.30

1

set

14.306

32.

Videoproiectoare

8528.30

1

bucatã

57.221

33.

Masini si aparate pentru sortat

8474.90

8

bucatã

8.163.624

34.

Angrenaje si roti de frictiune

8483.40

8

bucatã

35.

Pompe de carburant sau de ulei

8413.30

8

bucatã

36.

Motoare si generatoare electrice

8501.51

8

bucatã

37.

 Masini si aparate cu jet de vapori

8418.59

8

bucatã

38.

Alte masini si aparate de ridicat si manipulat

8428.90

8

bucatã

39.

Rulmenti cu bile

8482.10

48

bucatã

40.

 Masini si aparate electrice pentru lipire sau sudare

85.15

8

set

41.

Fitinguri si flanse

7307.91

150

bucatã

42.

Articole de robinetãrie

84.81

150

bucatã

43.

Alte articole din materiale minerale pentru izolãri termice

6806.90

3

set

25.140

44.

Analizoare de gaze sau de gaze arse

9027.10

10

bucatã

44.533

45.

Alte instrumente si aparate pentru analize fizice sau chimice

9027.80

10

bucatã

 

46.

Fire cabluri prevãzute cu conectori

8544.41

105

set

600.803

47.

Alte instrumente si aparate pentru mãsurarea sau controlul presiunii

9026.80

20

bucatã

44.533

48.

Motoare si generatoare electrice de o putere mai mare de 750 W, dar de maximum 75 kW

8501.52

 

 

615.937

49.

Convertizoare statice

8504.40

 

 

50.

Contoare de turatii

9029.10

 

 

51.

Motoare si generatoare electrice de o putere mai mare de 75 kW

8501.53

400

bucatã

52.

Pãrti care pot fi recunoscute ca fiind destinate exclusiv sau în principal masinilor de la pozitiile 85.01 sau 85.028

503.00

 

 

53.

 Transformatoare electrice de o putere peste 16 kVA, dar de maximum 500 kVA

8504.33

 

 

54.

Pãrti de transformatoare bobine de reactantã si de inductantã

8504.90

 

 

55.

Alte acumulatoare cu plumb

8507.20

1

set

41.480

56.

Ambreiaje si organe de cuplare

8483.60

60

bucatã

704.021

57.

Pãrti ale ambreiajelor si organelor de cuplare

8483.90

60

bucatã

7.111

58.

Indicatoare de vitezã si tahometre

9029.20

1

set

54.428

59.

Sistem antifurt sau de avertizare împotriva incendiilor

8531.10

1

set

63.138.

60.

Alte pompe centrifuge

8413.70

8

bucatã

532.861

61.

Pãrti de pompe

 8413.91

8

bucatã

16.480

62.

Alte întreruptoare separatoare si comutatoare

8536.50

1

set

55.307

63.

Aparaturã pentru comutarea, tãierea, bransarea, racordarea sau conectarea circuitelor electrice pentru o tensiune sub 72,5 kV

8535.21

30

set

3.916.662

64.

Tablouri, panouri, console, dulapuri pentru controlul sau distribuirea electricitãtii pentru o tensiune de maximum 1000 V

8537.10

30

bucatã

65.

Tablouri, panouri, console, dulapuri pentru controlul sau distribuirea electricitãtii pentru o tensiune de peste 1000 V

8537.20

30

 

66.

Eclatoare pentru paratrãznete, limitatoare de tensiune si regulatoare de undã

8537.40

30

bucatã

67.

Alte articole din cupru

7419.99

20

bucatã

68.

Alte instrumente si aparate pentru mãsurarea sau controlul mãrimilor electrice

9030.39

22

bucatã

67.826

69.

Alte densimetre, areometre cu lichid, cu citire directã

9025.19

497

bucatã

493.776

70.

Densimetre, areometre cu lichid, cu citire directã

9025.11

498

bucatã

406.556

71.

Alte instrumente si aparate

9027.80

6

bucatã

188.188

72.

Instrumente si aparate pentru mãsurarea sau controlul presiunii

9026.20

138

bucatã

1.133.602

73.

Grupuri electrogene de o putere peste 75 kVA, dar de maximum 375 kVA

 8502.12

1

bucatã

138.267

 

 

 

 

 

48.395.098

 

NOTÃ:

- Valoarea în USD a fost obtinutã folosindu-se un curs de schimb 1 USD = 1.07 euro.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 1.350/4 iulie 2001

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

Nr. 217/4 iulie 2001

 

ORDIN

privind unele scutiri de la plata taxelor vamale si a suprataxelor vamale

 

Ministrul finantelor publice si ministrul industriei si resurselor,

având în vedere prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si ale Hotãrârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 195/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale, precum si a suprataxelor vamale pentru instalatii, echipamente, utilaje si pãrti ale acestora, know-how, precum si combustibili energetici care sunt importati prin credite externe contractate cu garantia statului de companii si societãti nationale, institutii publice si societãti comerciale,

emit urmãtorul ordin:

Art. 1. - Instalatiile, echipamentele, utilajele si pãrtile acestora, know-how în valoare de 22.879.000 DM, care urmeazã sã fie achizitionate din import de cãtre Compania Nationalã “Romarm” - S.A. - Filiala Societatea Comercialã “Carfil” - S.A. Brasov pentru obiectivul de investitii “Modernizarea turnãtoriei de fontã”, prevãzute în anexa la prezentul ordin, beneficiazã de scutire de la plata taxelor vamale si a suprataxelor vamale, în conditiile legii.

Art. 2. - Anexa face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 3. - Prevederile prezentului ordin sunt în vigoare pânã la data de 31 decembrie 2001.

Art. 4. - Directia impozite indirecte si Directia Generalã a Vãmilor vor lua mãsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

 

ANEXÃ

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

Agentul economic: Compania Nationalã “Romarm” - S.A. Bucuresti

Filiala Societatea Comercialã “Carfil” - S.A. Brasov

Sediul: Municipiul Brasov, Str. Zizinului nr. 119, judetul Brasov

Obiectivul de investitii: Modernizarea turnãtoriei de fontã

 

LISTA

cuprinzând importurile de instalatii, echipamente, utilaje si pãrti ale acestora, know-how din credite externe

contractate cu garantia statului, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.066/1996,

prevãzute în Contractul nr. RF 01-98/august 1999 dintre Compania Nationalã “Romarm” - S.A. - Filiala Societatea Comercialã “Carfil” - S.A. Brasov si firma Fritz Werner Industrie Ausrustungen GmbH - Germania, care beneficiazã de scutire de taxe vamale si suprataxe vamale conform Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 195/2000

 

Nr.

crt.

Denumirea produsului

Denumirea pozitiei tarifare

codul)

Pozitia tarifarã

(codul)

Cantitatea

U.M.

Valoarea

(USD)

1.

Documentatie, know how

Planuri si desene de inginerie si alte planuri si desene industriale

4906.00.00

1

set

1.300.000

2.

Cuptor de maleabilizare

Furnale si cuptoare industriale neelectrice

8417.10.00

1

bucatã

3.915.000

3.

Macara pentru sarjare

Macarale, poduri rulante

8426.30.00

1

bucatã

489.000

4.

Instalatie transport

Alte cãrucioare de manipulare echipate prin vibratie cu dispozitiv de ridicat sau manipulat

8427.10.90

2

bucatã

200.000

5.

Masini de tãiat filet

Masini unelte de filetat altele

8459.70.00

7

bucatã

2.585.000

6.

Piese de schimb

Pãrti si accesorii destinate exclusiv sau în principal masinilor de la poz. nr. 84.5684.65 – altele

8466.94.90

 

 

450.000

7.

Masini de executat miezuri

Masini si aparate pentru aglomerarea, formarea pastei ceramice

8474.80.10

3

bucatã

600.000

8.

Instalatie formare DISA

 Masini si aparate pentru aglomerarea, formarea pastei ceramice altele

8474.80.90

1

bucatã

2.000.000

9.

Instalatie de preparare a amestecurilor de formare

 Masini si aparate pentru aglomerarea, formarea pastei ceramice altele

8474.80.90

1

bucatã

2.000.000

10.

Instalatie de formare cu rame HWS

Masini si aparate pentru aglomerarea, formarea pastei ceramice altele

8474.80.90

1

bucatã

3.280.000

11.

Instalatie preparare amestecuri pentru miezuri

Masini si aparate pentru aglomerarea formarea pastei ceramice – altele,

8474.80.90

1

bucatã

300.000

12.

Masini de verificare si control fitinguri

Masini si dispozitive mecanice cu functie proprie

8479.60.00

5

bucatã

1.000.000

13.

Instalatie automatã de zincare proprie

Masini si dispozitive mecanice cu functie pentru tratarea metalelor

8479.81.00

1

bucatã

2.000.000

14.

Instalatie de conservare

Masini si dispozitive mecanice cu functie proprie pentru tratarea metalelor

8479.81.00

1

bucatã

150.000

15.

Rame pentru turnãtorie

 Rame pentru turnãtorie

8480.10.00

 

set

80.000

16.

Modele de referintã pentru turnãtorie

Rame pentru turnãtorie

8480.30.90

 

set

150.000

17.

Cuptor de frecventã medie pentru topire

Furnale si cuptoare electrice industriale pentru tratarea termicã, care functioneazã prin inductie

8514.20.10

1

bucatã

2.000.000

18.

Echipamente de verificare si control

Spectrometre, spectrofotometre, spectrografe

9027.30.00

4

bucatã

380.000

TOTAL:

22.879.000.