MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 400    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 20 iulie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

383. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar

 

528. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar

 

384. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 204/2000 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare

 

529. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 204/2000 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare

 

389. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale

 

534. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale

 

393. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2001 pentru suspendarea aplicării Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piată

 

538. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2001 pentru suspendarea aplicării Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piată

 

394. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2000 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/1997 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere

 

539. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2000 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/1997 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere 

 

395. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii, precum si indemnizatiile si celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului

 

540. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii, precum si indemnizatiile si celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului

 

396. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 121/2000 privind înfiintarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minoritătilor Nationale

 

541. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 121/2000 privind înfiintarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minoritătilor Nationale

 

397. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2001 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protectie socială a personalului militar si civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităti, unitătilor si formatiunilor din compunerea Ministerului Apărării Nationale

 

542. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2001 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protectie socială a personalului militar si civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităti, unitătilor si formatiunilor din compunerea Ministerului Apărării Nationale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

607. - Hotărâre privind aprobarea Programului de iarnă pentru perioada octombrie 2001 - martie 2002

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului

nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază

pentru personalul contractual din sectorul bugetar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24 din 30 martie 2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 31 martie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 10 iulie 2001.

Nr. 383.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul

de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2001.

Nr. 528.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 204/2000 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 204 din 15 noiembrie 2000 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 21 noiembrie 2000, cu următoarele modificări si completări:

1. Titlul ordonantei de urgentă va avea următorul cuprins:

 

“ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Legii nr. 111/1996 privind

desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare”

 

2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

“Articol unic. - Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 18 februarie 1998, se modifică si se completează după cum urmează:”

1. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“:(2) Autorizatia se eliberează persoanelor juridice, la cererea acestora, dacă fac dovada că respectă prevederile prezentei legi.”

2. După alineatul (2) al articolului 8 se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:

“(21) Autorizatia se poate elibera si unitătilor fără personalitate juridică, constituite conform legii, nominalizate în anexa nr. 4 la prezenta lege, dacă fac dovada că respectă prevederile prezentei legi.”

3. După anexa nr. 3 se introduce anexa nr. 4 cu următorul cuprins:

ANEXA Nr. 4

LISTA

cuprinzând unitătile fără personalitate juridică

ce pot fi autorizate în conditiile art. 8 alin. (2 1 )

1. Cabinetele medicale constituite conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, cu modificările ulterioare

2. Cabinetele de liberă practică a serviciilor publice conexe actului medical, constituite conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2000

3. Unitătile legal constituite subordonate unor ministere cu acordul prealabil al persoanei juridice din care fac parte

4. Unitătile legal constituite din regiile autonome, companiile nationale sau marile societăti comerciale, care au obtinut în prealabil acordul persoanei juridice din care fac parte.

Prezenta listă poate fi completată prin hotărâre a Guvernului.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 21 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

PUSKÁS VALENTIN-ZOLTÁN

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 10 iulie 2001.

Nr. 384.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 204/2000 pentru modificarea art. 8

din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 204/2000 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2001.

Nr. 529.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 14 din 26 ianuarie 2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 7 februarie 2001, cu următoarele modificări:

1. Literele e), o) si s) ale alineatului (1) al articolului 9 vor avea următorul cuprins:

“e) elaborează proiectele de acte normative privind apărarea natională si asigură armonizarea acestora cu legislatia din statele membre NATO si U.E.;

................................................................................................

o) conduce activitatea de logistică a armatei; asigură înzestrarea armatei cu armament, tehnică militară si materiale;

................................................................................................

s) elaborează normele de înzestrare, întrebuintare, întretinere si reparare pentru armament, tehnică militară si alte bunuri din dotare, precum si normele de consum pentru munitii si alte materiale; stabileste normele privind planificarea materială si financiară, decontarea, evidenta si controlul mijloacelor materiale si bănesti necesare structurilor subordonate;”

2. Litera r) a alineatului (1) al articolului 9 se abrogă.

3. Alineatul (2) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

“(2) Statul Major General este condus de seful Statului Major General, numit de Presedintele României la propunerea ministrului apărării nationale, cu avizul primului-ministru.”

4. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

“Art. 36. - Ministerul Apărării Nationale are dreptul, numai în îndeplinirea atributiilor sale, să solicite si să obtină de la autoritătile administratiei publice centrale si locale, de la agentii economici si de la orice alte persoane juridice sau persoane fizice date, informatii ori documente.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 7 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

PUSKÁS VALENTIN-ZOLTÁN

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 10 iulie 2001.

Nr. 389.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2001.

Nr. 534.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2001 pentru suspendarea aplicării Ordonantei

Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piată

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 21 din 8 februarie 2001 pentru suspendarea aplicării Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 19 februarie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 10 iulie 2001.

Nr. 393.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2001 pentru suspendarea aplicării Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piată

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2001 pentru suspendarea aplicării Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piată si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2001.

Nr. 538.

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2000 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/1997 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 68 din 2 iunie 2000 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/1997 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 6 iunie 2000.

Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/1997 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de  Reconstructie a Zonelor Miniere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 27 octombrie 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 43/1998, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatele (1), (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Se înfiintează Agentia Natională pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere, denumită în continuare agentie, institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Industriei si Resurselor.

(2) Agentia se organizează si functionează pe baza regulamentului de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului industriei si resurselor.

(3) Structura organizatorică, numărul de posturi si statul de functii pentru personalul agentiei se aprobă prin ordin al ministrului industriei si resurselor.”

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Conducerea agentiei este asigurată de un director general, functionar public, ordonator secundar de credite, numit prin ordin al ministrului industriei si resurselor.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 21 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 10 iulie 2001.

Nr. 394.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2000 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/1997 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2000 pentru modificarea Ordonantei de urgentă

a Guvernului nr. 64/1997 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2001.

Nr. 539.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului

National pentru Studierea Arhivelor Securitătii, precum si indemnizatiile si celelalte drepturi ale membrilor

Colegiului Consiliului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57 din 19 mai 2000 privind salarizarea personalului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii, precum si indemnizatiile si celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 23 mai 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 21 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

PUSKÁS VALENTIN-ZOLTÁN

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 10 iulie 2001.

Nr. 395.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii, precum si indemnizatiile si celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului

National pentru Studierea Arhivelor Securitătii, precum si indemnizatiile si celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2001.

Nr. 540.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 121/2000 privind înfiintarea Institutului pentru Studierea Problemelor

Minoritătilor Nationale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 121 din 31 august 2000 privind înfiintarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minoritătilor Nationale, adoptată în temeiul art. 1 lit. S pct. 1 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 3 septembrie 2000, cu următoarea modificare:

- Litera b) a articolului 3 va avea următorul cuprins:

“b) organizarea de programe de formare destinate îndeosebi acelor categorii de persoane care au răspunderi pentru protectia minoritătilor nationale sau pentru cunoasterea problematicii minoritătilor nationale;”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 18 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 10 iulie 2001.

Nr. 396.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 121/2000 privind înfiintarea

Institutului pentru Studierea Problemelor Minoritătilor Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 121/2000 privind înfiintarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minoritătilor Nationale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2001.

Nr. 541.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2001 pentru modificarea Ordonantei Guvernului

nr. 7/1998 privind unele măsuri de protectie socială a personalului militar si civil, care se vor aplica în perioada

restructurării marilor unităti, unitătilor si formatiunilor din compunerea Ministerului Apărării Nationale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37 din 1 martie 2001 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protectie socială a personalului militar si civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităti, unitătilor si formatiunilor din compunerea Ministerului Apărării Nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 8 martie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 10 iulie 2001.

Nr. 397.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2001 pentru modificarea

Ordonantei Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protectie socială a personalului militar si civil,

care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităti, unitătilor si formatiunilor din compunerea

Ministerului Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2001 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protectie socială a personalului militar si civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităti, unitătilor si formatiunilor din compunerea Ministerului Apărării Nationale, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2001.

Nr. 542.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului de iarnă pentru perioada octombrie 2001 - martie 2002

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 68 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul de iarnă pentru perioada octombrie 2001 - martie 2002, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de  către autoritătile competente.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

p. Ministrul lucrărilor publice,

transporturilor si locuintei,

Ion Selaru,

secretar de stat

p. Ministrul agriculturii,

alimentatiei si pădurilor,

Ovidiu Natea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu.

 

Bucuresti, 27 iunie 2001.

Nr. 607.

 

ANEXĂ

 

PROGRAMUL DE IARNĂ

pentru perioada octombrie 2001 - martie 2002 si pregătirea conditiilor necesare  pentru realizarea acestuia

 

Prezentul program a fost întocmit avându-se în vedere sustinerea, în perioada iunie 2001 - martie 2002 si în special în iarna următoare, a obiectivului principal al strategiei energetice nationale, de satisfacere a necesarului de energie la un pret competitiv, în conditii de calitate si de sigurantă în alimentare.

Pentru perioada de racord, de pregătire a programului de iarnă, respectiv lunile iunie-septembrie 2001, prognoza elaborată a luat în calcul o crestere a consumului de energie electrică cu circa 5% si o crestere a consumului de energie termică cu circa 10%, prognozate în contul relansării economiei românesti.

 

I. PREGĂTIREA CONDITIILOR NECESARE PENTRU REALIZAREA PROGRAMULUI DE IARNĂ

1. Estimarea consumului de energie electrică si termică

 

1.1. Estimarea consumului de energie electrică

 

 

U.M.

2001

Iunie – Septembrie 2001

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Consum intern pe tară, din care:

MW

5.575

5.600

5.450

5.665

5.573

Mii MWh

4.014

4.166

4.055

4.079

16.314

- populatie

MW

745

715

730

765

739

Mii MWh

536

532

543

551

2.162

- rest consum

MW

4.830

4.885

4.720

4.900

4.834

Mii MWh

3.478

3.634

3512

3.528

14.152

 

1.2. Estimarea consumului de energie termică

 

 

U.M.

2001

Iunie – Septembrie 2001

 

Iunie

Iulie

August

Septembrie

 

Consum intern pe tară, din care:

Mii Gcal

800

665

675

770

2.910

- populatie

Mii Gcal

430

380

255

430

1.495

- rest consum

Mii Gcal

370

285

420

340

1.415

 

2. Prognoza balantei de energie electrică, energie termică si de combustibili

Balantele de energie electrică, energie termică si de combustibili au fost întocmite pentru acoperirea, în conditii de sigurantă, a consumului prognozat.

 

2.1. Prognoza balantei de energie electrică

 

 

U.M.

2001

Iunie – Septembrie 2001

Iunie

Iulie

August

Septembrie

1.TOTAL RESURSE

Productie energie electrică

MW

5.575

5.600

5.450

5.665

5.573

Mii MWh

4.014

4.166

4.055

4.079

16.314

1.1. Productie – total

MW

5.575

5.600

5.450

5.665

5.573

Mii MWh

4.014

4.166

4.055

4.079

16.314

1.1.1. TERMOELECTRICA SA

MW

3.062

3.390

3.985

3.882

3.580

Mii MWh

2.205

2.522

2.965

2.795

10.487

-centrale carbune

MW

2.352

2.680

3.076

2.976

2.771

Mii MWh

1.693

1.994

2.289

2.141

8.117

- centrale hidrocarburi

MW

700

700

900

900

800

Mii MWh

504

521

670

648

2.343

- centrale hidroelectrice

MW

10

10

9

8

37

Mii MWh

7

7

7

6

27

1.1.2.HIDROELECTRICA SA

MW

1.600

1.300

1.200

1.100

1.300

Mii MWh

1.152

967

893

792

3.804

1.1.3.NUCLEARELECTRICA SA

MW

700

700

68

443

478

Mii MWh

504

521

51

319

1.395

1.1.4. ELECTRICA SA

MW

15

15

12

10

13

Mii MWh

11

11

9

9

38

1.1.5 Producători independenti si autoproducători

MW

198

195

195

230

205

Mii MWh

143

144

137

166

590

1.1.5.1Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare RAAN

MW

48

45

45

45

46

Mii MWh

35

33

33

32

133

1.1.5.2. GET GOVORA SA

MW

50

50

40

55

49

Mii MWh

36

37

30

40

143

1.1.5.3.Altii*)

MW

100

100

100

130

108

Mii MWh

72

74

74

94

314

1.2. Import*)

MW

0

0

0

0

0

Mii MWh

0

0

0

0

0

2.DESTINATII –total

MW

5.575

5.600

5.450

5.665

5.573

Mii MWh

4.014

4.166

4.055

4.079

16.314

2.1. Consum intern tara

MW

5.575

5.600

5.450

5.665

5.573

Mii MWh

4.014

4.166

4.055

4.079

16.314

2.2. Export

MW

0

0

0

0

0

Mii MWh

0

0

0

0

0

 


*) Este avut în vedere numai în situatii deosebite.

 

2.2. Prognoza balantei de energie termică

 

 

U.M.

2001

Iunie – Septembrie 2001

 

Iunie

Iulie

August

Septembrie

 

Energie electrucă produsă pentru a fi livrata de către TERMOELECTRICA SA din care:

Mii Gcal

800

665

675

770

2.910

-centrale carbune

Mii Gcal

165

145

155

150

614

- centrale hidrocarburi

Mii Gcal

635

250

520

620

2.295

 

3. Asigurarea resurselor energetice necesare pentru productia de energie electrică si termică

Cantitătile de combustibili necesare să fie livrate, consumul, precum si evolutia stocurilor sunt prezentate în tabelul următor:

 

 

U.M.

2001

Iunie – Septembrie 2001

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Livrări de combustibili

1.Lignit

mii tone

2.734

2.750

2.750

2.750

10.984

2.Huilă

mii tone

150

150

150

230

680

3.Gaza naturale

mil.m3

150

155

217

240

762

mil.m3/ zi

5

5

7

8

25

4.Pacură

mii tone

41

50

50

50

191

Cunsum de conbustibil

1.Lignit

mii tone

1.953

2.320

2.810

2.341

9.424

2.Huilă

mii tone

210

240

200

300

950

3.Gaza naturale

mil.m3

150

155

217

240

762

mil.m3/ zi

2

5

7

8

25

4.Pacură

mii tone

120

116

110

84

430

Stocuri de combustibili

1.Lignit stoc la 31.09.2001= 3.700 tone

mii tone

2.652

2.864

3.139

3.499

3.499

2.Huilă 31.09.2001= 500 tone

mii tone

710

620

570

500

500

3.Pacură 31.09.2001= 300 tone

mii tone

4761

395

335

300

300

Grad de umplere al lacurilor

%

49

48

47

44

44

 

În vederea realizării sarcinilor ce le revin unitătile miniere producătoare de cărbune si-au stabilit măsuri care să conducă la realizarea nivelurilor de productie, livrări si stocuri necesare pentru parcurgerea sezonului friguros în conditii de sigurantă.

Astfel, pentru realizarea unei balante energetice satisfăcătoare pe purtători solizi (lignit si huilă), până la data de 30 septembrie 2001 se va realiza un stoc de 6.000 mii tone cărbune (5.500 mii tone lignit si 500 mii tone huilă energetică), stoc ce cuprinde si rezerva Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat.

 

II. REALIZAREA PROGRAMULUI PENTRU IARNA 2001-2002

 

Prognoza consumului de energie electrică, energie termică si de combustibili pentru perioada octombrie 2001 - martie 2002 a fost elaborată pornindu-se de la următoarele ipoteze:

- consumul de energie electrică al populatiei asemănător cu cel din perioada octombrie 1999 - martie 2000 si consumul de energie termică al populatiei mai mare cu 1,8% fată de cel din perioada sus-mentionată;

-o crestere a consumului de energie electrică si termică în industrie cu circa 5% fată de cel din perioada octombrie 2000 - martie 2001, bazat pe o crestere economică reală.

 

1. Estimarea consumului de energie electrică si termică

 

1.1. Estimarea consumului de energie electrică

 

 

U.M.

2001

2002

Octombrie 2001 – Martie 2002

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

Consum intern pe tară, din care:

MW

6.160

6.760

6.930

7.100

7.250

6.770

6.822

Mii MWh

4.583

4.867

5.156

5.282

4.872

5.037

29.797

- populatie

 

MW

880

940

970

980

1.050

960

4.009

Mii MWh

655

677

722

729

706

714

962

- rest consum

MW

5.280

5.280

5.960

6.120

6.200

5.810

5.860

Mii MWh

3.928

4.190

4.434

4.553

4.166

4.232

25.595

 

1.2. Estimarea consumului de energie termică

 

Consumul de energie termică ce urmează să fie asigurat de agentii economici aflati în coordonarea Ministerului Industriei si Resurselor este evaluat la 22.481 mii Gcal, din care 21.270 mii Gcal de către TERMOELECTRICA - S.A. si 1.211 mii Gcal de către Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - R.A.A.N.

Cantitătile de energie termică produse pentru a fi livrate de către TERMOELECTRICA - S.A. sunt prezentate în tabelul următor:

 

 

U.M.

2001

2002

Octombrie 2001 – Martie 2002

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

Energie termică produsă pentru a fi livrată, din care

mii Gcal

1.600

3.300

4.200

4.820

3.900

3.450

21.270

- populatie

mii Gcal

1.100

2.500

3.000

3.500

2.700

2.420

15.220

- rest consum

mii Gcal

500

800

1.200

1.320

1.200

1.030

6.050

 

2. Productia de energie electrică si termică pentru asigurarea consumului:

Au fost luate în calcul 3 variante posibile:

Varianta 1:

- regim pluviometric secetos pentru toate amenajările;

- la data de 30 septembrie 2001 gradul (prognozat) de umplere a lacurilor de 44% si stocurile de combustibili de 3.700 mii tone lignit, 500 mii tone huilă si 300 mii tone păcură, care să asigure siguranta functionării Sistemului electroenergetic national si alimentarea în bune conditii a consumatorilor;

- realizarea unui stoc de cărbune de 6.000 mii tone, din care 2.300 mii tone rezerva Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat;

- la data de 30 septembrie 2001 gradul prognozat de umplere a lacurilor de 44%.

Varianta 2:

- regim pluviometric secetos pentru toate amenajările interioare si normal pentru sistemele hidroenergetice si de navigatie “Portile de Fier”;

- cresterea productiei în hidrocentrale compensată prin reducerea productiei în centralele pe hidrocarburi;

- realizarea unui stoc de cărbune de 6.000 mii tone, din care 2.300 mii tone rezerva Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat;

- la data de 30 septembrie 2001 gradul prognozat de umplere a lacurilor de 44%.

Varianta 3:

- regim pluviometric normal pentru toate amenajările;

- cresterea productiei în hidrocentrale compensată prin reducerea productiei în centralele pe cărbune si pe hidrocarburi;

- realizarea unui stoc de cărbune de 6.000 mii tone, din care 2.300 mii tone rezerva Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat;

- la data de 30 septembrie 2001 gradul prognozat de umplere a lacurilor de 57%.

2.1. Prognoza balantei de energie electrică

 

2.1.1. - Varianta 1

 

U.M.

2001

2002

Octombrie 2001 – Martie 2002

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

1.TOTAL RESURSE

Productie energie electrică

MW

6.160

6.760

6.930

7.100

7.250

6.770

6.822

Mii MWh

4.583

4.867

5.156

5.282

4.827

5.037

29.797

1.1. Productie – total

MW

6.160

6.760

6.930

7.100

7.250

6.770

6.822

Mii MWh

4.583

4.867

5.156

5.282

4.827

5.037

29.797

1.1.1. TERMOELECTRICA SA

MW

4.041

4.672

4.827

4.985

5.124

4.457

4.677

Mii MWh

3.007

3.364

3.591

3.709

3.443

3.316

20.430

-centrale carbune

MW

2.535

2.866

2.719

2.880

3.119

2.948

2.840

Mii MWh

1.886

2.064

2.023

2.143

2.096

2.193

12.404

- centrale hidrocarburi

MW

1.500

1.800

2.100

2.100

2.000

1.500

1.831

Mii MWh

1.116

1.296

1.562

1.562

1.344

1.116

7.997

- centrale hidroelectrice

MW

6

6

8

5

5

9

7

Mii MWh

4

4

6

4

3

7

29

1.1.2.HIDROELECTRICA SA

MW

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.200

1.051

Mii MWh

818

72

744

744

672

893

4.591

1.1.3.NUCLEARELECTRICA SA

MW

700

700

700

700

700

700

700

Mii MWh

521

504

521

521

470

521

3.058

1.1.4. ELECTRICA SA

MW

9

8

8

10

11

23

12

Mii MWh

7

6

6

7

7

17

50

1.1.5 Producători independenti si autoproducători

MW

310

380

395

405

415

390

382

Mii MWh

231

274

294

301

279

290

1.668

1.1.5.1. Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare RAAN

MW

70

90

100

100

100

95

92

Mii MWh

52

65

74

74

67

71

404

1.1.5.2. GET GOVORA SA

MW

64

75

85

90

85

80

80

Mii MWh

48

54

63

67

57

60

349

1.1.5.3.Altii*)

MW

175

215

210

215

230

215

210

Mii MWh

130

155

156

160

115

160

916

1.2. Import*)

MW

0

0

0

0

0

0

0

Mii MWh

0

0

0

0

0

0

0

2.DESTINATII –total

MW

6.160

6.760

6.930

7.100

7.250

6.770

6.822

Mii MWh

4.583

4.867

5.156

5.282

4.827

5.037

29.797

2.1. Consum intern tara

MW

6.160

6.760

6.930

7.100

7.250

6.770

6.822

Mii MWh

4.583

4.867

5.156

5.282

4.827

5.037

29.797

2.2. Export

MW

0

0

0

0

0

0

0

Mii MWh

0

0

0

0

0

0

0

 


*) Este avut în vedere numai în situatii deosebite.

 

2.1.2. - Varianta 2.

 

 

U.M.

2001

2002

Octombrie 2001 – Martie 2002

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

1.TOTAL RESURSE

Productie energie electrică

MW

6.160

6.760

6.930

7.100

7.250

6.770

6.822

Mii MWh

4.583

4.867

5.156

5.282

4.827

5.037

29.797

1.1. Productie – total

MW

6.160

6.760

6.930

7.100

7.250

6.770

6.822

Mii MWh

4.583

4.867

5.156

5.282

4.827

5.037

29.797

1.1.1. TERMOELECTRICA SA

MW

3.841

4.422

4.627

4.785

4.874

4.307

4.470

Mii MWh

2.858

3.184

3.422

3.560

3.275

3.204

19.524

-centrale carbune

MW

2.535

2.866

2.869

2.880

3.119

2.948

2.865

Mii MWh

1.886

2.064

2.135

2.143

2.096

2.193

12.516

- centrale hidrocarburi

MW

1.300

1.550

1.750

1.900

1.750

1.350

1.598

Mii MWh

967

1.116

1.302

1.414

1.176

1.004

6.979

- centrale hidroelectrice

MW

6

6

8

5

5

9

7

Mii MWh

4

4

6

4

3

7

29

1.1.2.HIDROELECTRICA SA

MW

1.300

1.250

1.200

1.200

1.250

1.350

1.259

Mii MWh

967

900

893

893

840

1.004

5.497

1.1.3.NUCLEARELECTRICA SA

MW

700

700

700

700

700

700

700

Mii MWh

521

504

521

521

470

521

3.058

1.1.4. ELECTRICA SA

MW

9

8

8

10

11

23

12

Mii MWh

7

6

6

7

7

17

50

1.1.5 Producători independenti si autoproducători

MW

310

380

395

405

415

390

382

Mii MWh

231

274

294

301

279

290

1.668

1.1.5.1Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare RAAN

MW

70

90

100

100

100

95

92

Mii MWh

52

65

74

74

67

71

404

1.1.5.2. GET GOVORA SA

MW

64

75

85

90

85

80

80

Mii MWh

48

54

63

67

57

60

349

1.1.5.3.Altii*)

MW

175

215

210

215

230

215

210

Mii MWh

130

155

156

160

115

160

916

1.2. Import*)

MW

0

0

0

0

0

0

0

Mii MWh

0

0

0

0

0

0

0

2.DESTINATII –total

MW

6.160

6.760

6.930

7.100

7.250

6.770

6.822

Mii MWh

4.583

4.867

5.156

5.282

4.827

5.037

29.797

2.1. Consum intern tara

MW

6.160

6.760

6.930

7.100

7.250

6.770

6.822

Mii MWh

4.583

4.867

5.156

5.282

4.827

5.037

29.797

2.2. Export

MW

0

0

0

0

0

0

0

Mii MWh

0

0

0

0

0

0

0

 


*) Este avut în vedere numai în situatii deosebite.

 

2.1.3. - Varianta 3

 

 

U.M.

2001

2002

Octombrie 2001 – Martie 2002

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

1.TOTAL RESURSE

Productie energie electrică

MW

6.160

6.760

6.930

7.100

7.250

6.770

6.822

Mii MWh

4.583

4.867

5.156

5.282

4.827

5.037

29.797

1.1. Productie – total

MW

6.160

6.760

6.930

7.100

7.250

6.770

6.822

Mii MWh

4.583

4.867

5.156

5.282

4.827

5.037

29.797

1.1.1. TERMOELECTRICA SA

MW

3.641

4.172

4.427

4.685

4.624

3.957

4.245

Mii MWh

2.709

3.004

3.294

3.486

3.107

2.944

18.543

-centrale carbune

MW

2.335

2.616

2.669

2.780

2.869

2.598

2.641

Mii MWh

1.737

1.884

1.986

2.068

1.928

1.933

11.536

- centrale hidrocarburi

MW

1.30

1.550

1.750

1.900

1.750

1.350

1.598

Mii MWh

967

1.116

1.302

1.414

1.176

1.004

6.979

- centrale hidroelectrice

MW

6

6

8

5

5

9

7

Mii MWh

4

4

6

4

3

7

29

1.1.2.HIDROELECTRICA SA

MW

1.500

1.500

1.400

1.300

1.500

1.700

1.438

Mii MWh

1.116

1.080

1.042

967

1.008

1.265

6.478

1.1.3.NUCLEARELECTRICA SA

MW

700

700

700

700

700

700

700

Mii MWh

521

504

521

521

470

521

3.058

1.1.4. ELECTRICA SA

MW

9

8

8

10

11

23

12

Mii MWh

7

6

6

7

7

17

50

1.1.5 Producători independenti si autoproducători

MW

310

380

395

405

415

390

382

Mii MWh

231

274

294

301

279

290

1.668

1.1.5.1Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare RAAN

MW

70

90

100

100

100

95

92

Mii MWh

52

65

74

74

67

71

404

1.1.5.2. GET GOVORA SA

MW

64

75

85

90

85

80

80

Mii MWh

48

54

63

67

57

60

349

1.1.5.3.Altii*)

MW

175

215

210

215

230

215

210

Mii MWh

130

155

156

160

115

160

916

1.2. Import*)

MW

0

0

0

0

0

0

0

Mii MWh

0

0

0

0

0

0

0

2.DESTINATII –total

MW

6.160

6.760

6.930

7.100

7.250

6.770

6.822

Mii MWh

4.583

4.867

5.156

5.282

4.827

5.037

29.797

2.1. Consum intern tara

MW

6.160

6.760

6.930

7.100

7.250

6.770

6.822

Mii MWh

4.583

4.867

5.156

5.282

4.827

5.037

29.797

2.2. Export

MW

0

0

0

0

0

0

0

Mii MWh

0

0

0

0

0

0

0

 

 


*) Este avut în vedere numai în situatii deosebite.

 

2.2. Prognoza balantei de energie termică

 

Pentru toate cele 3 variante luate în calcul prognoza balantei de energie termică se prezintă astfel:.

 

 

U.M.

2001

2002

Octombrie 2001 – Martie 2002

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

Energie electrucă produsă pentru a fi livrata de către TERMOELECTRICA SA din care:

mii Gcal

1.600

3.300

4.200

4.820

3.900

3.450

21.270

-centrale pe carbune

mii Gcal

400

1.110

1.300

1.400

1.200

1.100

15.220

-centrale pe hidrocarburi

mii Gcal

1.200

2.300

2.900

3.420

2.700

3.350

14.870

 

 

3. Asigurarea resurselor energetice necesare pentru productia de energie electrică si termică

 

3.1. - Varianta 1

 

 

U.M.

2001

2002

Octombrie 2001 – Martie 2002

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

Livrări de combustibili

1. Lignit – total din care :

mii tone

2.300

2.250

2.200

2.000

2.250

2.300

13.500

 - tara

mii tone

2.300

2.250

2.200

2.000

2.250

2.300

13.500

- import

mii tone

-

-

-

-

-

-

-

2. Huilă – total din care :

mii tone

360

300

220

390

320

400

1.990

 - tara

mii tone

300

260

210

310

290

330

1.700

- import

mii tone

60

40

10

80

30

70

290

3. Gaza naturale – total din care :

mil.m3

372

420

496

496

392

372

2.548

mil.m3/ zi

12

14

16

16

14

12

14

 - tara

mil.m3

124

180

186

186

140

155

1.577

- import

mil.m3

248

240

310

310

252

217

2.548

4. Pacură – total din care :

mii tone

300

300

300

255

250

250

1.655

 - tara

mii tone

50

50

50

70

70

70

360

- import

mii tone

250

250

250

185

185

185

1.295

Cunsum de conbustibil

1.Lignit

mii tone

2.143

2.594

2.544

2.756

2.789

2.675

15.500

2.Huilă

mii tone

300

320

385

405

355

425

2.190

3.Gaza naturale

mil.m3

372

420

496

496

392

372

2.548

mil.m3/ zi

12

14

16

16

14

12

14

4.Pacură

mii tone

129

250

316

366

332

262

1.656

Stocuri de combustibili

1.Lignit stoc la 31.09.2001= 3.700 tone

mii tone

3.857

3.514

3.170

2.615

2.615

1.700

1.700

2.Huilă 31.09.2001= 500 tone

mii tone

560

540

375

360

325

300

300

3.Pacură 31.09.2001= 300 tone

mii tone

471

520

505

393

311

299

299

Grad de umplere al lacurilor

%

39

35

32

30

29

34

34

 

3.2. - Varianta 2

 

 

U.M.

2001

2002

Octombrie 2001 – Martie 2002

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

Livrări de combustibili

1. Lignit – total din care :

mii tone

2.300

2.250

2.200

2.000

2.250

2.300

13.500

 - tara

mii tone

2.300

2.250

2.200

2.000

2.250

2.300

13.500

- import

mii tone

-

-

-

-

-

-

-

2. Huilă – total din care :

mii tone

360

300

220

390

320

400

1.990

 - tara

mii tone

300

260

210

310

290

330

1.700

- import

mii tone

60

40

10

80

30

70

290

3. Gaza naturale – total din care :

mil.m3

372

420

496

496

392

372

2.548

mil.m3/ zi

12

14

16

16

14

12

14

 - tara

mil.m3

124

180

186

186

140

155

971

- import

mil.m3

248

240

310

310

252

217

1.557

4. Pacură – total din care :

mii tone

250

250

200

200

240

250

1.390

 - tara

mii tone

50

50

50

70

70

70

360

- import

mii tone

200

200

150

135

175

180

1.030

Cunsum de conbustibil

1.Lignit

mii tone

2.143

2.594

2.701

2.756

2.789

2.675

15.657

2.Huilă

mii tone

300

320

385

405

355

425

2.190

3.Gaza naturale

mil.m3

372

420

496

496

392

372

2.548

mil.m3/ zi

12

14

16

16

14

12

14

4.Pacură

mii tone

91

202

250

325

286

229

1.384

Stocuri de combustibili

1.Lignit stoc la 31.09.2001= 3.700 tone

mii tone

3.857

3.564

3.113

2.557

2.068

1.693

1.693

2.Huilă 31.09.2001= 500 tone

mii tone

560

540

375

360

325

300

300

3.Pacură 31.09.2001= 300 tone

mii tone

459

507

456

331

285

306

306

Grad de umplere al lacurilor

%

39

35

32

30

29

34

34

 

3.3. - Varianta 3

 

 

U.M.

2001

2002

Octombrie 2001 – Martie 2002

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

Livrări de combustibili

1. Lignit – total din care :

mii tone

2.100

2.050

2.000

2.000

2.050

2.050

12.250

 - tara

mii tone

2.100

2.050

2.000

2.000

2.050

2.050

12.250

- import

mii tone

-

-

-

-

-

-

-

2. Huilă – total din care :

mii tone

360

300

220

390

320

400

1.990

 - tara

mii tone

300

260

210

310

290

330

1.700

- import

mii tone

60

40

10

80

30

70

290

3. Gaza naturale – total din care :

mil.m3

372

420

496

496

392

372

2.548

mil.m3/ zi

12

14

16

16

14

12

14

 - tara

mil.m3

124

180

186

186

140

155

971

- import

mil.m3

248

240

310

310

252

217

1.557

4. Pacură – total din care :

mii tone

250

250

200

200

240

220

1.360

 - tara

mii tone

50

50

50

70

70

70

360

- import

mii tone

200

200

150

130

170

150

1.000

Cunsum de conbustibil

1.Lignit

mii tone

1.935

2.349

2.491

2.648

2.538

2.298

14.251

2.Huilă

mii tone

300

320

385

405

355

425

2.190

3.Gaza naturale

mil.m3

372

420

496

496

392

372

2.548

mil.m3/ zi

12

14

16

16

14

12

14

4.Pacură

mii tone

88

197

246

323

281

221

1.356

Stocuri de combustibili

1.Lignit stoc la 31.09.2001= 3.700 tone

mii tone

3.865

3.574

3.083

2.435

1.947

1.699

1.699

2.Huilă 31.09.2001= 500 tone

mii tone

560

540

375

360

325

300

300

3.Pacură 31.09.2001= 300 tone

mii tone

462

515

469

346

305

304

304

Grad de umplere al lacurilor

%

50

45

40

36

33

30

30

 

Cantitătile de cărbune si păcură prevăzute pentru consum în cele 3 variante ale programului se pot asigura numai prin scoaterea din stocurile rezervei nationale a cantitătilor existente în termocentrale, la solicitarea Societătii Comerciale “Termoelectrica” - S.A.

Pentru asigurarea necesarului Unitătii nr. 1 de la CNE Cernavodă se are în vedere fabricarea în cadrul SNN, la FCN Pitesti, a 3.190 fascicule de combustibil nuclear, conform programului pe anul 2001 si prognozei pe anul 2002. Această cantitate de combustibil nuclear se va fabrica utilizându-se uraniul existent în SNN (pastile refolosite si reciclate), fără contractare de uraniu de la Compania Natională a Uraniului.

Pentru functionarea centralei termice de pornire (CTP), în eventualele situatii de repornire a Unitătii nr. 1 de la CNE Cernavodă după declansarea unui reactor nuclear, precum si pentru producerea de energie termică în câteva puncte termice se foloseste CLU. Pentru perioada programmului de iarnă se prognozează un consum maxim de circa 60 tone. Stocul actual (180 tone) permite asigurarea la 30 septembrie 2001 a stocului necesar pentru programul de iarnă, chiar în

conditiile unui consum mai mare în perioada opririi planificate pentru efectuarea reviziei anuale.

 

4. Resurse financiare necesare

Din analizele efectuate împreună cu companiile si societătile nationale producătoare de cărbune a rezultat că pentru sustinerea productiei si a livrărilor de cărbune energetic sunt necesare:

- 2.210 miliarde lei pe întreaga perioadă iunie-septembrie, respectiv circa 550 miliarde lei/lună;

- livrarea lunară de către Societatea Natională a Petrolului lePetrom” - S.A. a cantitătii de 2.600 tone motorină cu plata prin compensare cu Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A. pentru:

- CNLO Târgu Jiu 1.200 t/lună

- CNH - S.A. Petrosani 300 t/lună

- SNC - S.A. Ploiesti 1.000 t/lună

- SC BANAT - S.A. Anina 100 t/lună

 

Necesarul resurselor financiare pentru asigurarea cu combustibili plătibili în moneda natională pentru perioada 1 octombrie 2001-31 martie 2002 este redat în tabelul următor:

 

Tipul combustibilului

Varianta

U.M.

Cantitatea

Pretul

Valorea (miliarde lei)

Lignit

1

mii tone

13.500

400 mii lei/t

5.400

2

mii tone

13.650

400 mii lei/t

5.400

3

mii tone

12.250

400 mii lei/t

4.900