MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I               

Anul XIII - Nr. 401      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 20 iulie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

410. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 250/2000 pentru modificarea salariilor de bazã pentru unele functii prevãzute în anexele nr. I, II, IV si V la Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã pentru personalul contractual din sectorul bugetar

 

562. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 250/2000 pentru modificarea salariilor de bazã pentru unele functii prevãzute în anexele nr. I, II, IV si V la Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã pentru personalul contractual din sectorul bugetar

 

411. - Lege pentru abrogarea Legii nr. 157/2000 privind Planul national pentru agriculturã si dezvoltare ruralã aferent Programului SAPARD pentru cofinantarea acestuia de la bugetul de stat

 

563. - Decret privind promulgarea Legii pentru abrogarea Legii nr. 157/2000 privind Planul national pentru agriculturã si dezvoltare ruralã aferent Programului SAPARD pentru cofinantarea acestuia de la bugetul de stat

 

412. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 84/1999 privind scoaterea din functiune a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral, neamortizate, apartinând agentilor economici din constructii

 

564. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 84/1999 privind scoaterea din functiune a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral, neamortizate, apartinând agentilor economici din constructii

 

416. - Lege privind venitul minim garantat

 

568. - Decret pentru promulgarea Legii privind venitul minim garantat

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE
privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 250/2000 pentru modificarea salariilor de bazã pentru unele functii prevãzute în anexele nr. I, II, IV si V la Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã

pentru personalul contractual din sectorul bugetar

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 250 din 30 noiembrie 2000 pentru modificarea salariilor de bazã pentru unele functii prevãzute în anexele nr. I, II, IV si V la Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã pentru personalul contractual din sectorul bugetar, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 15 decembrie 2000.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 26 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Bucuresti, 18 iulie 2001.

Nr. 410.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 250/2000 pentru modificarea salariilor de bazã pentru unele functii prevãzute în anexele nr. I, II, IV si V la Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã pentru personalul contractual din sectorul bugetar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 250/2000 pentru modificarea salariilor de bazã pentru unele functii prevãzute în anexele nr. I, II, IV si V la Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã pentru personalul contractual din sectorul bugetar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 iulie 2001.

Nr. 562.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru abrogarea Legii nr. 157/2000 privind Planul national pentru agriculturã si dezvoltare ruralã aferent Programului SAPARD pentru cofinantarea acestuia de la bugetul de stat

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 157 din 22 septembrie 2000 privind Planul national pentru agriculturã si dezvoltare ruralã aferent Programului SAPARD pentru cofinantarea acestuia de la bugetul de stat, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 28 septembrie 2000, se abrogã.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 23 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 18 iulie 2001.

Nr. 411.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru abrogarea Legii nr. 157/2000 privind Planul national

pentru agriculturã si dezvoltare ruralã aferent Programului SAPARD pentru cofinantarea acestuia de la bugetul de stat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru abrogarea Legii nr. 157/2000 privind Planul national pentru agriculturã si dezvoltare ruralã aferent Programului SAPARD pentru cofinantarea acestuia de la bugetul de stat si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 iulie 2001.

Nr. 563.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 84/1999 privind scoaterea din functiune

a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral, neamortizate, apartinând agentilor economici din constructii

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 84 din 30 august 1999 privind scoaterea din functiune a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral, neamortizate, apartinând agentilor economici din constructii, emisã în temeiul art. 1 lit. G pct. 11 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din

31 august 1999.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 28 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 26 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Bucuresti, 18 iulie 2001.

Nr. 412.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 84/1999 privind scoaterea din functiune a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral, neamortizate, apartinând agentilor economici din constructii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 84/1999 privind scoaterea din functiune a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral, neamortizate, apartinând agentilor economici din constructii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 iulie 2001.

Nr. 564.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind venitul minim garantat

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Familiile si persoanele singure, cetãteni români, au dreptul la un venit minim garantat ca formã de asistentã socialã.

(2) Venitul minim garantat se asigurã prin acordarea ajutorului social lunar, în conditiile prevãzute de prezenta lege.

(3) Instituirea venitului minim garantat se întemeiazã pe principiul solidaritãtii sociale.

Art. 2. - (1) În sensul prezentei legi termenul familie desemneazã sotul si sotia sau sotul, sotia si copiii lor necãsãtoriti, care locuiesc si gospodãresc împreunã.

(2) Este asimilatã termenului familie si situatia persoanei necãsãtorite care locuieste împreunã cu copiii aflati în întretinerea sa.

(3) În sensul alin. (1) se asimileazã termenului familie bãrbatul si femeia necãsãtoriti, cu copiii lor si ai fiecãruia dintre ei, care locuiesc si gospodãresc împreunã.

(4) Prin termenul copil se întelege copilul provenit din cãsãtoria sotilor, copilul unuia dintre soti, copilul adoptat, precum si copilul încredintat unuia sau ambilor soti ori dat în plasament familial sau pentru care s-a instituit tutela sau curatela potrivit legii.

(5) Prin termenul persoanã singurã se întelege persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, locuieste si se gospodãreste singurã.

(6) Beneficiazã de reglementãrile prezentei legi si familiile sau persoanele singure, cetãteni ai altor state sau apatrizi, care au resedinta sau, dupã caz, domiciliul în România, în conditiile legislatiei române.

Art. 3. - (1) Au dreptul la venitul minim garantat în conditiile prezentei legi si sotii despãrtiti în fapt, dacã ancheta socialã justificã acordarea acestuia.

(2) Beneficiazã de reglementãrile prezentei legi si persoanele fãrã domiciliu, aflate în situatie de nevoie, pe baza declaratiei pe propria rãspundere cã nu au solicitat drepturile de la alte primãrii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Nivelul venitului minim garantat

 

Art. 4. - (1) Nivelul lunar al venitului minim garantat este de:

a) 1.134.000 lei pentru familiile formate din 2 persoane;

b) 1.575.000 lei pentru familiile formate din 3 persoane;

c) 1.953.000 lei pentru familiile formate din 4 persoane;

d) 2.331.000 lei pentru familiile formate din 5 persoane;

e) câte 157.500 lei pentru fiecare altã persoanã peste numãrul de 5 persoane, care face parte din familie, în conditiile prezentei legi.

(2) În situatia persoanelor singure nivelul lunar al venitului minim garantat este de 630.000 lei.

(3) Nivelul venitului minim garantat se indexeazã annual prin hotãrâre a Guvernului, în raport cu evolutia preturilor de consum.

 

SECTIUNEA a 3-a

Stabilirea cuantumului ajutorului social

 

Art. 5. - (1) Cuantumul ajutorului social se stabileste ca diferentã între nivelurile prevãzute la art. 4 si venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure.

(2) Dacã din calcul rezultã un ajutor social mai mic de 50.000 lei, se acordã 50.000 lei.

Art. 6. - (1) Familiile si persoanele singure cu venituri nete lunare pânã la nivelul venitului minim garantat beneficiazã de o majorare cu 15% a cuantumului ajutorului social pe familie, în cazul în care cel putin un membru al familiei face dovada cã lucreazã pe bazã de contract individual de muncã sau conventie civilã de prestãri de servicii.

(2) Persoanele apte de muncã din familiile pentru care se asigurã venitul minim garantat vor efectua lunar, cel mult 72 de ore, la solicitarea primarului, actiuni sau lucrãri de interes local fãrã a se putea depãsi regimul normal de lucru si cu respectarea normelor de securitate si igienã a muncii.

(3) Obligatia de a presta muncile prevãzute la alin. (2) nu poate fi transferatã altor persoane.

Art. 7. - (1) Persoanele apte de muncã care nu realizeazã venituri din salarii sau din alte activitãti se iau în considerare la stabilirea numãrului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit pe familie numai dacã fac dovada faptului cã sunt în evidenta agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de muncã pentru încadrare în muncã si nu au refuzat nejustificat un loc de muncã oferit sau nu au refuzat participarea la un program de pregãtire profesionalã.

(2) Nu are obligatia de a face dovada prevãzutã la alin. (1):

a) persoana care are în îngrijire, potrivit legii, unul sau mai multi copii în vârstã de pânã la 7 ani;

b) persoana care urmeazã o formã de învãtãmânt la cursuri de zi, prevãzutã de lege, pânã la împlinirea vârstei de 25 de ani sau de 26 de ani în cazul celor care urmeazã studii superioare cu duratã de scolarizare mai mare de 5 ani;

c) persoana care îndeplineste conditiile legale de pensionare;

d) persoana adultã a cãrei incapacitate de muncã este doveditã prin acte medicale.

Art. 8. - (1) La stabilirea venitului net lunar al familiei si, dupã caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizeazã, inclusiv cele care provin din indemnizatia de somaj, creante legale, conventii civile de întretinere aflate în executare, indemnizatii cu caracter permanent, alocatii de stat pentru copii, alocatii suplimentare pentru familiile cu copii, alocatii de întretinere pentru copiii încredintati sau dati în plasament, burse pentru elevi si studenti acordate în conditiile legii, precum si ajutorul care se acordã sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu.

(2) Dacã familia are în proprietate terenuri, clãdiri, spatii locative sau alte bunuri, mobile ori imobile, la stabilirea venitului net lunar al familiei se iau în considerare arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea, precum si veniturile care se pot obtine din valorificarea bunurilor respective, sub conditia pãstrãrii unei locuinte minime si a bunurilor necesare nevoilor familiale.

(3) În cazul familiei sau al persoanei singure care locuieste si gospodãreste împreunã cu alte familii sau persoane singure si contribuie împreunã la achizitionarea sau la realizarea unor bunuri si a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea cuantumului.ajutorului social se iau în considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât si partea ce îi revine de drept din veniturile lunare nete realizate în comun de persoanele din gospodãrie.

 

SECTIUNEA a 4-a

Stabilirea si plata ajutorului social

 

Art. 9. - (1) Ajutorul social, în conditiile prezentei legi, se acordã pe bazã de cerere si acte doveditoare privind veniturile membrilor de familie.

(2) Lipsa sau, dupã caz, existenta oricãror alte venituri decât cele care pot fi dovedite cu acte se mentioneazã în declaratia pe propria rãspundere a persoanei care solicitã ajutorul social.

(3) Cererea prevãzutã la alin. (1) se face numai de cãtre unul dintre membrii familiei, care are capacitatea deplinã de exercitiu a drepturilor civile.

(4) În cazurile prevãzute de reglementãrile legale în vigoare cererea poate fi întocmitã de curatorul sau tutorele persoanei îndreptãtite.

(5) Titularul ajutorului social este persoana care a fãcut cererea, iar beneficiarul ajutorului social este familia.

Art. 10. - (1) Cererea de acordare a ajutorului social, declaratia privind veniturile realizate de membrii familiei, precum si celelalte acte doveditoare se depun si se înregistreazã la primarul localitãtii în a cãrei razã teritorialã locuieste titularul.

(2) În cazul cetãtenilor strãini sau apatrizi documentele prevãzute la alin. (1) se depun la primarul localitãtii în a cãrei razã teritorialã acestia au resedinta sau, dupã caz, domiciliul.

(3) În cazul persoanelor prevãzute la art. 3 alin. (2) cererea se înregistreazã la primarul localitãtii resedintã de judet sau, dupã caz, la primarul general al municipiului Bucuresti.

Art. 11. - (1) Cererea de acordare a ajutorului social se solutioneazã în termen de 30 de zile de la data înregistrãrii.

(2) În vederea solutionãrii cererii de ajutor social primarul dispune, în mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale, care constituie probã legalã pentru instantele judecãtoresti, în legãturã cu deschiderea dreptului sau respingerea cererii.

(3) Rãspunderea asupra continutului anchetei sociale revine persoanelor care au efectuat si au semnat ancheta socialã.

Art. 12. - (1) Stabilirea dreptului de ajutor social, a cuantumului, precum si plata acestuia se fac prin dispozitia scrisã a primarului, pe baza documentatiei prezentate de personalul din serviciul de asistentã socialã de la primãrie.

Dispozitia primarului se comunicã titularului ajutorului social în termen de 5 zile de la data emiterii.

(2) Plata ajutorului social se face începând cu luna urmãtoare celei în care s-a înregistrat cererea la primarul localitãtii.

(3) Creanta beneficiarilor de ajutor social este o creantã privilegiatã.

Art. 13. - (1) Schimbarea, la cerere sau din oficiu, a titularului ajutorului social se face prin dispozitie a primarului si se comunicã atât noului titular al ajutorului social, cât si celui înlocuit.

(2) În cazul în care schimbarea titularului este cerutã de membrii familiei, dispozitia primarului se comunicã si acestora.

 

SECTIUNEA a 5-a

Obligatiile beneficiarilor de ajutor social

 

Art. 14. - (1) Titularul ajutorului social are obligatia sã comunice primarului, în scris, orice modificare intervenitã cu privire la veniturile si la numãrul membrilor familiei, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea.

(2) În cazul în care eventualele modificãri nu conduc la majorãri sau diminuãri ale ajutorului social mai mari de 50.000 lei pe familie, ajutorul social stabilit anterior se mentine pe o duratã de cel mult 3 luni.

Art. 15. - (1) Persoanele apte de muncã, pentru care se acordã ajutorul social, au obligatia sã dovedeascã cu acte, din 3 în 3 luni, cã îndeplinesc conditiile prevãzute la art. 7 alin. (1).

(2) Neîndeplinirea obligatiilor prevãzute la alin. (1) atrage, dupã caz:

a) suspendarea plãtii ajutorului social în cazul persoanei singure;

b) modificarea cuantumului ajutorului social prin excluderea din numãrul membrilor de familie a persoanelor care nu îndeplinesc obligatiile prevãzute la alin. (1).

Art. 16. - Neîndeplinirea obligatiilor prevãzute la art. 6 alin. (2) atrage, dupã caz:

a) suspendarea plãtii ajutorului social în cazul persoanei singure;

b) modificarea cuantumului ajutorului social acordat familiei prin excluderea din numãrul membrilor acesteia a persoanei care refuzã nejustificat efectuarea actiunilor sau lucrãrilor de interes local.

Art. 17. - (1) Suspendarea plãtii ajutorului social si, dupã caz, modificarea cuantumului se fac prin dispozitia scrisã a primarului si se comunicã titularului în termen de15 zile de la data emiterii acesteia.

(2) Suspendarea plãtii sau modificarea cuantumului ajutorului social se face începând cu luna urmãtoare celei în care nu mai sunt îndeplinite obligatiile prevãzute la art. 6 alin. (2) si la art. 15 alin. (1).

Art. 18. - Prezentarea de cãtre titular a dovezilor prevãzute la art. 15 alin. (1), în termen de 3 luni de la data suspendãrii efective a plãtii ori a modificãrii cuantumului ajutorului social, are ca efect încetarea suspendãrii plãtii drepturilor si, dupã caz, recalcularea cuantumului acestuia. Titularul ajutorului social va primi drepturile corespunzãtoare perioadei în care plata a fost suspendatã sau modificatã.

Art. 19. - (1) Modificarea cuantumului ajutorului social, în conditiile art. 15 alin. (2) lit. b), se stabileste prin dispozitie a primarului.

(2) Dispozitiile prevãzute la alin. (1) produc efecte de la data de întâi a lunii urmãtoare depunerii cererii pentru modificarea cuantumului ajutorului social sau a emiterii dispozitiei în cazul în care decizia s-a luat la initiativa primarului.

Art. 20. - Plata ajutorului social înceteazã în urmãtoarele situatii:

a) în cazul în care beneficiarii ajutorului social nu mai îndeplinesc conditiile prevãzute de prezenta lege;

b) în cazul în care plata ajutorului a fost suspendatã si, în termen de 3 luni de la data suspendãrii efective a plãtii, nu au fost depuse dovezi cã sunt întrunite cerintele prevãzute la art. 15 alin. (1).

Art. 21. - (1) Sumele încasate necuvenit, cu titlu de ajutor social, se recupereazã de la beneficiar în termen de cel mult 3 ani de la efectuarea plãtii.

(2) În cazul în care nu se pot recupera, integral sau partial, sumele plãtite necuvenit cu acest titlu vor fi recuperate, în conditiile legii, de la persoanele vinovate de efectuarea plãtii, pe o perioadã de cel mult 3 ani.

(3) Recuperarea sumelor plãtite cu titlu de ajutor social se face prin dispozitie a primarului, care se comunicã în termen de 15 zile de la constatare.

(4) Dispozitia de recuperare constituie titlu executoriu de la data comunicãrii.

(5) Sumele încasate necuvenit ca urmare a sãvârsirii unei infractiuni se recupereazã integral de la persoanele vinovate, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL II

Ajutorul pentru încãlzirea locuintei

 

Art. 22. - (1) Pentru perioada sezonului rece, 1 noiembrie - 31 martie, persoanele singure si familiile beneficiare de ajutor social potrivit prevederilor prezentei legi primesc, o datã cu acesta, un ajutor pentru încãlzirea locuintei.

(2) Ajutorul pentru încãlzirea locuintei se cuprinde în ajutorul social, prin majorarea nivelului lunar al venitului minim garantat, pentru perioada prevãzutã la alin. (1), dupã cum urmeazã:

a) cu 500.000 lei/familie sau persoanã singurã, în cazul în care utilizeazã pentru încãlzirea locuintei energia termicã furnizatã de sisteme centralizate;

b) cu 250.000 lei/familie sau persoanã singurã, în cazul în care utilizeazã pentru încãlzirea locuintei sisteme de încãlzire cu lemne, cãrbuni, gaze naturale si combustibili petrolieri.

(3) Cuantumurile prevãzute la alin. (2) se indexeazã anual, dacã este cazul, prin hotãrâre a Guvernului.

(4) Sumele necesare pentru majorarea nivelului minim garantat pentru perioada sezonului rece, în cuantumurile prevãzute la alin. (2), se suportã din aceleasi surse ca si ajutorul social pentru asigurarea venitului minim garantat.

 

CAPITOLUL III

SECTIUNEA 1

Ajutorul social care se acordã sotiilor celor care satisfac

serviciul militar obligatoriu

 

Art. 23. - (1) Sotiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, care nu realizeazã venituri sau acestea sunt mai mici decât salariul de bazã minim brut pe tarã, beneficiazã, la cerere, de ajutor social lunar, pe perioada satisfacerii serviciului militar obligatoriu de cãtre sot, dacã se gãsesc în una dintre urmãtoarele situatii:

a) sunt gravide, începând cu luna a patra de sarcinã;

b) au copii în întretinere în vârstã de pânã la 7 ani;

c) sunt încadrate în gradul I sau II de invaliditate.

(2) Stabilirea si plata ajutorului social pentru sotiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu se fac de cãtre centrele militare judetene sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

(3) Cuantumul ajutorului social lunar acordat în conditiile alin. (1) este de 1.400.000 lei.

(4) Cuantumul ajutorului social lunar prevãzut la alin. (3) se indexeazã prin hotãrâre a Guvernului.

Art. 24. - Fondurile necesare pentru plata ajutorului social pentru sotiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu se suportã de la bugetul de stat.

 

SECTIUNEA a 2-a

Alocatia pentru copiii nou-nãscuti

 

Art. 25. - (1) Mamele au dreptul la o alocatie pentru fiecare dintre primii 4 copii nãscuti vii, în cuantum de 1.400.000 lei.

(2) Acordarea dreptului si plata alocatiei pentru copiii nou-nãscuti se realizeazã pe bazã de cerere si acte doveditoare, prin dispozitie a primarului localitãtii în a cãrei razã domiciliazã mama sau, dupã caz, unde a fost înregistratã nasterea copilului.

(3) Alocatia prevãzutã la alin. (1) se acordã o singurã datã pentru fiecare copil nãscut viu.

(4) Alocatia prevãzutã la alin. (1) se poate acorda reprezentantului legal al copilului atunci când mama nu este în situatia de a beneficia de acest drept.

(5) Cuantumul alocatiei prevãzute la alin. (1) se indexeazã prin hotãrâre a Guvernului.

Art. 26. - Fondurile necesare pentru plata alocatiilor pentru copiii nou-nãscuti se suportã din bugetul de stat.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 27. - (1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului social si a ajutorului pentru încãlzirea locuintei se suportã din bugetele locale. La stabilirea criteriilor de repartizare a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pentru echilibrarea bugetelor locale ale unitãtii administrativ-teritoriale se are în vedere si numãrul beneficiarilor de ajutor social si de ajutor pentru încãlzirea locuintei, care se acordã în conditiile prezentei legi.

(2) Fondurile prevãzute la alin. (1) se evidentiazã distinct în bugetele locale si nu pot fi utilizate pentru alte destinatii.

Art. 28. - (1) Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii si Solidaritãtii Sociale, precum si primarii pot acorda ajutoare de urgentã, în limita fondurilor existente, familiilor sau persoanelor care se aflã în situatii de necesitate datorate calamitãtilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum si altor situatii deosebite stabilite prin lege.

(2) Primarii pot organiza acordarea ajutorului social în bani, în naturã si prin plata unor cheltuieli de întretinere si încãlzire a locuintei, la preturile si tarifele stabilite potrivit legii.

(3) Primarii pot dispune ca o parte din cheltuielile cu înmormântarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social sã fie asigurate din fondurile alocate pentru plata ajutorului social, în limita sumelor cuvenite familiilor în cauzã.

Art. 29. - (1) La stabilirea altor drepturi si obligatii nu se iau în considerare ajutoarele sociale si alocatiile prevãzute în prezenta lege, cu exceptia obligatiei legale de întretinere stabilite prin hotãrâre a instantelor judecãtoresti, în conformitate cu prevederile Codului familiei.

(2) Ajutoarele sociale si alocatiile pentru copiii nou-nãscuti, reglementate prin prezenta lege, pot fi supuse executãrii silite în conditiile dispozitiilor privind executarea silitã a creantelor bugetare, numai pentru recuperarea sumelor plãtite necuvenit cu acest titlu, precum si pentru plata obligatiilor legale de întretinere stabilite prin hotãrâre a instantelor judecãtoresti, în conformitate cu prevederile Codului familiei.

Art. 30. - (1) Dispozitia privind acordarea, neacordarea, modificarea, suspendarea, încetarea plãtii drepturilor prevãzute de prezenta lege, schimbarea titularului acestora, precum si cea de recuperare a sumelor încasate necuvenit se poate ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

(2) Cererile, actiunile si cãile de atac privind drepturile prevãzute în prezenta lege sunt scutite de taxa de timbru.

Art. 31. - (1) Consiliul local are obligatia sã asigure, cu prioritate, prin bugetul local, fonduri pentru plata drepturilor prevãzute de prezenta lege.

(2) Primarul rãspunde de plata drepturilor stabilite în prezenta lege.

(3) Primarul are obligatia sã comunice, pânã la data de 10 a fiecãrei luni, directiilor de muncã si solidaritate socialã judetene, respectiv Directiei generale de muncã si solidaritate socialã a municipiului Bucuresti, datele statistice privind numãrul titularilor de ajutor social, plãtile efectuate si drepturile bãnesti aprobate cu acest titlu.

Art. 32. - La solicitarea persoanelor directiile de muncã si solidaritate socialã judetene, respectiv Directia generalã de muncã si solidaritate socialã a municipiului Bucuresti, precum si consiliile locale acordã gratuit consultantã de specialitate.

Art. 33. - Directiile de muncã si solidaritate socialã judetene, respectiv Directia generalã de muncã si solidaritate socialã a municipiului Bucuresti, verificã respectarea prevederilor prezentei legi.

Art. 34. - (1) Prezenta lege va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2002.

(2) În termen de 90 de zile de la data publicãrii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii si Solidaritãtii Sociale va elabora normele metodologice de aplicare, care se aprobã prin hotãrâre a Guvernului.

Art. 35. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei legi se abrogã: Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 29 iunie 1995; Hotãrârea Guvernului nr. 125/1996 cu privire la stabilirea unor mãsuri în legãturã cu acordarea ajutorului social, precum si pentru modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 67/1995, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 15 martie 1996; art. 5 lit. b), art. 6, 7 si 8 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999, cu modificãrile si completãrile ulterioare; art. 10-23 din Normele metodologice de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, cu modificãrile si completãrile ulterioare, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 743/2000, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 6 septembrie 2000; art. 5-13 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea pretului national de referintã pentru energia termicã furnizatã populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acordarea de ajutoare bãnesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 29 octombrie 1999, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 21 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU

 

Bucuresti, 18 iulie 2001.

Nr. 416.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind venitul minim garantat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea privind venitul minim garantat si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 iulie 2001.

Nr. 568.