MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 405      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 20 iulie 2001

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

3. - Ordonantã privind aprobarea si implementarea Programului special de dezvoltare turisticã a zonei Sighisoara

 

4. - Ordonantã pentru ratificarea Scrisorii de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor si aplicarea legii, semnatã la Bucuresti la 3 iulie 2001

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

428. - Ordin al ministrului sãnãtãtii si familiei pentru aprobarea nominalizãrii Statiei de Verificare si Întretinere a Aparaturii Medicale (SVIAM) ca organism de certificare notificat în domeniul dispozitivelor medicale

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTÃ

privind aprobarea si implementarea Programului special de dezvoltare turisticã a zonei Sighisoara

 

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (3) din Constitutia României si ale art. 1 pct. II.17 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptã prezenta ordonantã.

 

Art. 1. - Se aprobã Programul special de dezvoltare turisticã a zonei Sighisoara, ca program de interes national, denumit în continuare Program special, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta ordonantã.

Art. 2. - (1) Implementarea Programului special se va realiza în etape de cãtre Societatea Comercialã “Fondul pentru Dezvoltare Turisticã Sighisoara” - S.A., individual sau în asociere cu alte persoane juridice române sau strãine.

(2) Societatea Comercialã “Fondul pentru Dezvoltare Turisticã Sighisoara” - S.A. este societate comercialã de interes local înfiintatã de Consiliul Local al Municipiului Sighisoara, în conditiile legii.

(3) În termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante Societatea Comercialã “Fondul pentru Dezvoltare Turisticã Sighisoara” - S.A., în vederea respectãrii caracterului de produs turistic de interes national si a standardelor tehnice si ecologice aplicate în Uniunea.Europeanã, va încheia cu Ministerul Turismului un contract de realizare a Programului special.

(4) În termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante Ministerul Turismului, la propunerea Societãtii Comerciale “Fondul pentru Dezvoltare Turisticã Sighisoara” - S.A., va supune spre aprobare Guvernului studiul de fezabilitate privind implementarea Programului special.

(5) Studiul de fezabilitate prevãzut la alin. (4) va fi supus spre avizare Ministerului Administratiei Publice, Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerului Culturii si Cultelor si Ministerului Dezvoltãrii si Prognozei.

(6) Studiul de fezabilitate va cuprinde si aria geograficã strict delimitatã în care se va implementa Programul special.

Art. 3. - Sursele de finantare a Programului special se constituie, dupã caz, din:

a) resurse ale persoanelor juridice prevãzute la art. 2 alin. (1), dupã cum urmeazã:

- echipamente, materiale si servicii;

- disponibilitãti financiare;

b) ajutoare financiare interne sau externe nerambursabile;

c) credite interne sau externe;

d) sume alocate de la bugetul local sau de la bugetul de stat, în conditiile legii;

e) alte surse atrase.

Art. 4. - În termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante, prin ordin al ministrului turismului vor fi stabilite conditiile privind monitorizarea implementãrii Programului special.

Art. 5. - Programul special va fi implementat în maximum 3 ani de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul turismului,

Matei-Agathon Dan

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

Ministrul culturii si cultelor,

Rãzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 12 iulie 2001.

Nr. 3.

 

ANEXÃ

 

PROGRAMUL SPECIAL

de dezvoltare turisticã a zonei Sighisoara

 

Programul special are drept scop lansarea unui produs turistic integrat prin promovarea unui parteneriat activ între reprezentantii autoritãtilor publice centrale si locale, agentilor economici cu capital de stat si privat, sindicatelor, organizatiilor neguvernamentale, agentiilor regionale, precum si ai altor persoane juridice române sau strãine.

I. Obiectivele Programului special

Lucrãrile care se vor executa în cadrul Programului special au în vedere realizarea urmãtoarelor obiective:

1. Reabilitarea si revitalizarea Cetãtii Sighisoara, ansamblu inclus în patrimoniul UNESCO, si crearea în acest patiu a unei zone exclusiv turistic-culturale

În acest sens se vor stabili:

a) conditiile institutionale de organizare a programului de investitii, cu accent pe eficientizarea procesului de avizare, aprobare si autorizare a investitiilor;

b) conditiile de încurajare a participãrii sectorului privat, român sau international, în cadrul programului de revitalizare;

c) conditiile de rezolvare a situatiei locative a proprietarilor si chiriasilor - persoane fizice si juridice - din zonã;

d) regulamentele privind planurile urbanistice, clãdirile, sãnãtatea, punerea în sigurantã si protectia constructiilor si a valorilor cultural-istorice ale patrimoniului existent.

2. Constructia, punerea în functiune si exploatarea Parcului tematic Sighisoara (Dracula Land)

3. Constructia, punerea în functiune si exploatarea unui teren de golf

4. Constructia, punerea în functiune si exploatarea unei instalatii de transport pe cablu care sã faciliteze accesul din Cetatea Sighisoara cãtre Parcul tematic Sighisoara

5. Reabilitarea infrastructurii prin construirea si modernizarea unor drumuri, realizãri de alimentãri cu apã, gaze, curent electric, canalizãri, statii de pompare si statii de epurare a apelor uzate

6. Reconversia fortei de muncã disponibilizate existente în zonã.

II. Implementarea Programului special

Programul special se va implementa în zona descrisã la art. 2 alin. (6) din ordonantã.

Implementarea Programului special se va face de Societatea Comercialã “Fondul pentru Dezvoltare Turisticã Sighisoara” - S.A., în asociere cu persoane juridice române sau strãine.

Forta de muncã necesarã în vederea derulãrii acestui program va fi asiguratã în special din forta de muncã neocupatã, existentã în aria geograficã de implementare a Programului special, precum si din specialisti în domeniu.

III. Raportarea, monitorizarea si evaluarea Programului special

Societatea Comercialã “Fondul pentru Dezvoltare Turisticã Sighisoara” - S.A. va prezenta rapoarte tehnico-financiare, semestrial sau ori de câte ori se solicitã, la Ministerul Turismului, care va asigura monitorizarea fiecãrei etape de implementare a Programului special, în conditiileprevãzute la art. 5 din ordonantã.

La sfârsitul fiecãrui an de implementare a Programului special Ministerul Turismului, cu avizul Ministerului Administratiei Publice, Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerului Culturii si Cultelor si Ministerului Dezvoltãrii si Prognozei, va efectua o evaluare, selectând în acest scop un agent economic specializat în domeniu, care va întocmi un raport de evaluare si va indica solutii în cazul în care se constatã abateri de la program.

Cheltuielile privind evaluarea vor fi suportate de Societatea Comercialã “Fondul pentru Dezvoltare Turisticã Sighisoara” - S.A.


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTÃ

pentru ratificarea Scrisorii de întelegere dintre Guvernul României

si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor si aplicarea legii,

semnatã la Bucuresti la 3 iulie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României, ale art. 4 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor si ale art. 1 pct. I.20 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptã prezenta ordonantã.

 

Articol unic. - Se ratificã Scrisoarea de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor si aplicarea legii, semnatã la Bucuresti la 3 iulie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoanã

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 19 iulie 2001.

Nr. 4.

 

SCRISOARE DE ÎNTELEGERE

între Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor si aplicarea legii

 

I. Dispozitii generale

Guvernul României, denumit în continuare GR, reprezentat de ministrul de interne, domnul Ioan Rus, si Guvernul Statelor Unite ale Americii, denumit în continuare GSU, reprezentat de însãrcinatul cu afaceri, doamna Susan R. Johnson, ambele denumite în continuare pãrti, convin sã initieze si sã sprijine un proiect destinat sã consolideze institutiile române cu atributii în aplicarea legii, prin acordarea de asistentã, care include instruire si dotare cu echipamente.

Actiunile ce vor fi întreprinse si resursele ce vor fi furnizate de GR si, respectiv, de GSU pentru sprijinirea proiectului, astfel cum se prevede mai jos, sunt acceptate de pãrti drept angajamente ferme, dacã nu intervin amendamente introduse de comun acord. Fondurile acordate de GSU în temeiul prezentei scrisori de întelegere sunt de 573.401 USD pentru cursuri de pregãtire si 198.400 USD pentru echipamente specifice destinate aplicãrii legii.

Viitoarea finantare a acestor proiecte este posibilã în baza aprobãrii Congresului S.U.A., alocãrii fondurilor si aprobãrii acestora de cãtre adjunctul secretarului de stat pentru  afaceri internationale în domeniul combaterii drogurilor si aplicãrii legii.

Modificarea prezentei scrisori de întelegere se poate face de comun acord de cãtre pãrti, sub formã de protocoale aditionale la aceasta.

Ministrul de interne, domnul Ioan Rus, reprezentând GR, si însãrcinatul cu afaceri, doamna Susan R. Johnson, reprezentând GSU, convin sã sprijine toate prevederile prezentei scrisori de întelegere, de la data semnãrii si pânã la încetarea valabilitãtii acesteia, inclusiv modificãrile efectuate de comun acord la prezenta scrisoare de întelegere.

II. Descrierea proiectului

Prezentul proiect este destinat sã întãreascã capacitatea institutiilor române cu atributii în aplicarea legii de a lupta împotriva activitãtilor si organizatiilor criminale. Acest efort de cooperare va include sustinerea de seminarii de pregãtire de scurtã duratã si furnizarea de echipamente specifice destinate aplicãrii legii.

Seminariile de pregãtire sustinute de diverse agentii vor aborda domenii cum sunt: managementul fortelor de politie, stupefiante, infractiuni ecologice si infractiuni financiare.

Aceste seminarii urmãresc sã îmbunãtãteascã tehnicile de investigatie ale politistilor români, sã dezvolte relatii strânse la nivelul contactelor de muncã între participanti si sã intensifice pe termen lung schimbul de informatii dintre cele douã state.

Aceste cursuri de pregãtire vor fi suplimentate de un program de asistentã tehnicã în valoare de 198.400 USD, destinat Ministerului de Interne. Unitãtilor Ministerului de Interne li se vor furniza echipament politienesc de bazã pentru cercetare judiciarã si criminalisticã, calculatoare, incluzând, fãrã ca lista sã fie limitativã, veste antiglont, bastoane, cãtuse, lanterne, binocluri, echipamente de vedere pe timp de noapte, echipamente de telecomunicatii, sisteme individuale de înregistrare, truse de prelevare a probelor, truse de analizã a drogurilor, aparate foto digitale si vehicule.

Pentru realizarea acestui obiectiv pãrtile vor întreprinde actiuni în vederea sprijinirii acestui efort si vor aloca anual resurse, conform competentelor si potrivit procedurilor legislative în vigoare în statele lor.

Durata planificatã a prezentului proiect este de 2 ani.

Acesta va începe din momentul semnãrii prezentei scrisori de întelegere de cãtre reprezentantii autorizati ai pãrtilor si nu va depãsi data de 30 septembrie 2002. Continuarea finantãrii acordate de GSU dupã încheierea anului fiscal în curs este conditionatã de înregistrarea unui progres

satisfãcãtor în realizarea obiectivelor proiectului si de disponibilitatea fondurilor aprobate si alocate în fiecare an de Congresul S.U.A. si aprobate de Departamentul de Stat al S.U.A., Biroul afacerilor internationale în domeniul combaterii drogurilor si aplicãrii legii (INL).

III. Obiectivul proiectului si verificarea rezultatelor obtinute

Obiectivul specific al acestui proiect este de a sprijini personalul român cu atributii în aplicarea legii, pentru prevenirea, depistarea si cercetarea eficientã a criminalitãtii transnationale, pentru intensificarea schimbului de informatii si dezvoltarea unor relatii strânse la nivelul contactelor de muncã între diferitele agentii specializate.

Progresele înregistrate în realizarea obiectivului proiectului vor fi apreciate prin cresterea capacitãtii de investigatie a institutiilor române specializate, în domeniile care au fãcut obiectul cursurilor de pregãtire asigurate prin programul INL.

Metodele de verificare a rezultatelor obtinute în cadrul acestui proiect includ observarea de cãtre personalul pãrtilor si evidenta oficialã a numãrului de infractori arestati care opereazã în domeniile ce fac obiectul pregãtirii oferite de INL în cadrul acestui proiect.

IV. Prevederi standard

1. Finantare

A. Plata fondurilor alocate de GSU pentru achizitionarea de bunuri si servicii se va face prin debitare în baza documentelor de subcontractare pregãtite si emise de Ambasada S.U.A. în România sau de INL.

B. Fondurile alocate de GSU, care nu au fost subcontractate în termen de 12 luni de la încheierea anului fiscal al GSU, în care este semnatã prezenta scrisoare de întelegere, pot fi retrase de cãtre GSU. Perioada de subcontractare poate fi prelungitã în baza unei cereri adresate Departamentului de Stat al S.U.A., INL.

C. GR va asigura desfãsurarea eficientã a activitãtii curente a unitãtilor Ministerului de Interne care beneficiazã de asistentã în baza acestei scrisori de întelegere, prin asigurarea finantãrii corespunzãtoare a cheltuielilor administrative curente si a celor conexe, cum sunt: plata utilitãtilor si a chiriei spatiilor, a cheltuielilor privind telecomunicatiile, a salariilor si beneficiilor, inclusiv a asigurãrilor medicale si a altor mãsuri de protectie, precum si prin angajarea si mentinerea unui personal competent.

D. GR va depune toate diligentele necesare pentru a se asigura cã fondurile sau alte ajutoare furnizate în baza prezentei scrisori de întelegere nu sunt în nici un fel folosite în sprijinirea traficului cu droguri.

2. Titlul de proprietate

Dacã nu se specificã altfel, titlul de proprietate asupra tuturor bunurilor achizitionate prin finantarea acordatã de GSU va apartine GR.

3. Bunuri si personal

A. Bunuri

1. Bunurile furnizate GR prin finantare de cãtre GSU vor fi destinate exclusiv acestui proiect si vor fi folosite în continuare pentru realizarea obiectivelor proiectului.

GR este de acord sã restituie sau sã ramburseze GSU contravaloarea oricãror bunuri pe care le obtine prin finantare de cãtre GSU si care nu sunt folosite conform acestei prevederi. Fondurile provenite din vânzarea oricãror bunuri furnizate de GSU pentru acest proiect vor fi folosite pentru realizarea obiectivelor proiectului.

2. Utilizatorul final va pune la dispozitie Ambasadei S.U.A. în România evidenta tuturor echipamentelor, rezervelor si materialelor, într-o manierã cel putin la fel de riguroasã ca în cazul în care acestea ar fi fost achizitionate de GR din propriile fonduri.

B. Personal

1. Înainte de finantarea în baza acestei scrisori de întelegere a activitãtilor de pregãtire, a burselor sau schimburilor de experientã destinate personalului propus de GR persoanele care candideazã pentru participarea la aceste activitãti trebuie sã prezinte o declaratie scrisã, conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la aceastã scrisoare de întelegere, din care sã rezulte cã nu au fost condamnate pentru o infractiune în legãturã cu drogurile si cã nu au fost implicate în traficul de droguri în ultimii 10 ani.

2. GR se angajeazã sã mentinã în domeniul pentru care a fost pregãtit, pentru o perioadã de minimum 2 ani, personalul care a beneficiat de pregãtire în cadrul proiectului finantat în baza acestei scrisori de întelegere.

Exceptarea de la aceastã cerintã se poate face printr-un acord scris încheiat între reprezentantii desemnati ai ambelor guverne.

4. Monitorizare si evaluare

A. Fiecare parte va avea dreptul: 1. sã examineze orice bunuri achizitionate prin intermediul pãrtii respective sau finantate de aceasta în baza acestei scrisori de întelegere, pentru a stabili dacã bunurile respective sunt utilizate în conformitate cu termenii acestei scrisori de întelegere; si 2. sã inspecteze si sã facã auditul oricãror evidente si conturi referitoare la fondurile, bunurile si serviciile pe bazã de ontract, furnizate de partea respectivã în baza acestei scrisori de întelegere, pentru a stabili dacã aceste fonduri, servicii sau bunuri sunt folosite conform termenilor prezentei scrisori de întelegere.

B. Pãrtile convin sã supravegheze în comun derularea proiectului si sã monitorizeze utilizarea echipamentelor si materialelor în cadrul acestuia cel putin o datã pe an pe parcursul duratei proiectului. Fiecare parte îsi va desemna personalul calificat care va participa la procesul de monitorizare si evaluare.

C. Fiecare parte va pune la dispozitie celeilalte pãrti informatiile necesare pentru evaluarea eficacitãtii operatiunilor proiectului, potrivit prezentei scrisori de întelegere. La încheierea proiectului se va redacta un raport final, ca parte integrantã a acestui proces. Raportul final va include o sintezã privind contributiile GR si GSU la acest proiect, evidenta activitãtilor desfãsurate, obiectivele îndeplinite si datele conexe de bazã.

5. Legislatia aplicabilã

A. Pãrtile vor folosi fondurile si vor sprijini operatiunile proiectului în conformitate cu legile si reglementãrile în vigoare aplicabile în statele lor.

B. Toate bunurile si serviciile achizitionate cu fondurile GSU vor fi achizitionate în si expediate din S.U.A., cu exceptia cazurilor în care prezenta scrisoare de întelegere nu prevede contrariul sau GSU nu dispune altfel.

6. Impozite

A. Materiale si echipamente

Toate fondurile, materialele si echipamentele introduse de GSU în România în baza acestei scrisori de întelegere vor fi scutite de impozite, taxe de servicii, conditii de investitii sau de depozit si de control valutar aplicabile în România, iar importul, exportul, achizitia, utilizarea sau dispunerea de orice asemenea bunuri ori fonduri în legãturã cu aceastã scrisoare de întelegere vor fi scutite de orice tarife, taxe vamale, taxe de import-export, taxe de achizitie sau folosire, precum si de orice alte impozite ori taxe similare aplicabile în România.

B. Contracte de servicii

Orice antreprenor strãin, inclusiv orice firmã de consultantã, si orice alt personal strãin al unui astfel de antreprenor finantat în baza proiectului, precum si orice alte bunuri sau tranzactii având legãturã directã cu astfel de contracte si orice tranzactie privind achizitionarea de bunuri, finantatã în baza proiectului, sunt scutite de taxe, tarife, impozite sau de alte taxe identificabile impuse prin legislatia în vigoare în România. Prevederile prezentului articol vor fi aplicate de GR oricãrui antreprenor strãin, inclusiv firmelor de consultantã si oricãrui personal strãin al unui astfel de antreprenor, în baza notificãrii corespunzãtoare de cãtre GSU.

7. Statutul personalului GSU în România

A. GR este de acord sã primeascã persoanele desemnate de GSU pentru a îndeplini  responsabilitãtile asumate de GSU în temeiul acestei scrisori de întelegere. Pe baza notificãrii corespunzãtoare de cãtre GSU GR va acorda acestor persoane privilegiile si imunitãtile de care se bucurã personalul tehnic si administrativ al GSU care este atasat pe lângã Ambasada S.U.A. în România, dacã nu se prevede altfel în aceastã scrisoare de întelegere.

B. Întregul personal al GSU desemnat sã îsi desfãsoare activitatea în România în legãturã cu programele si proiectele de asistentã tehnicã si de cooperare potrivit acestei scrisori de întelegere, precum si membrii de familie care îl însotesc vor fi scutiti de toate impozitele române pe venit si de impozitele pentru asigurãri sociale în ceea ce priveste veniturile obtinute pe perioada sederii lor în România, precum si de impozitele pe bunuri pentru bunurile personale folosite în scop personal. Personalul respectiv si membrii de familie care îl însotesc vor beneficia de acelasi tratament pe care îl acordã GR personalului diplomatic al Ambasadei S.U.A. în România în ceea ce priveste plata taxelor vamale si de import pentru bunurile personale, echipamentele si proviziile importate în România pentru uzul lor personal.

8. Drepturile omului

Pãrtile recunosc si sunt de acord cã protectia drepturilor omului este un element important al acestei scrisori de întelegere bilaterale. În acest sens pãrtile înteleg si convin cã:

A. Asistenta GSU pentru efortul GR de combatere a drogurilor si criminalitãtii este conditionatã de asigurarea de cãtre GR a unei protectii active a drepturilor omului în România.

B. În conformitate cu legislatia si cu politicile Statelor Unite ale Americii nici asistenta GSU si nici fondurile nu vor fi furnizate în baza acestei scrisori de întelegere unei unitãti a fortelor de securitate a GR sau pentru utilizarea de cãtre o astfel de unitate în cazul în care secretarul de stat al Departamentului de Stat al S.U.A. detine probe credibile cã respectiva unitate a comis grave încãlcãri ale drepturilor omului, exceptând situatia în care secretarul de stat al Departamentului de Stat al S.U.A. constatã cã GR ia mãsuri eficiente pentru a deferi justitiei pe acei membri ai fortelor de securitate care se fac vinovati de aceste încãlcãri. Pãrtile înteleg si convin cã prin mãsuri eficiente se întelege desfãsurarea unei anchete credibile de cãtre GR si cã persoanele implicate fac obiectul unor sanctiuni disciplinare adecvate sau al unei urmãriri penale impartiale, în conformitate cu legislatia nationalã.

9. Încetarea valabilitãtii

A. Prezenta scrisoare de întelegere va intra în vigoare la data primirii de cãtre GSU a notificãrii scrise prin care GR informeazã despre îndeplinirea procedurii legale interne necesare pentru intrarea sa în vigoare, dacã aceastã notificare este primitã în termen de 20 de zile de la semnarea prezentei scrisori de întelegere. Orice parte poate denunta aceastã scrisoare de întelegere prin notificarea prealabilã a unei astfel de intentii, transmisã celeilalte pãrti cu 90 de zile înaintea datei avute în vedere pentru încetarea valabilitãtii prezentei scrisori de întelegere. Încetarea valabilitãtii acestei scrisori de întelegere va anula orice obligatii asumate de pãrti privind contributiile în temeiul acesteia, cu exceptia plãtilor pentru angajamente fãcute cu terti înaintea datei notificãrii intentiei de denuntare a prezentei scrisori de întelegere.

B. GSU îsi rezervã dreptul de a sista orice asistentã acordatã în temeiul acestei scrisori de întelegere, în baza unei notificãri, sau de a lua alte mãsuri adecvate, dacã se stabileste cã o institutie a GR, care beneficiazã de sau prin intermediul cãreia se acordã asistentã în temeiul acestei scrisori de întelegere, ori cã o persoanã importantã din cadrul unei asemenea institutii sau orice alte persoane beneficiare ale diferitelor categorii de burse ori de pregãtire, finantate în baza acestei scrisori de întelegere, au fost condamnate pentru o infractiune în legãturã cu drogurile sau sunt ori au fost implicate în traficul de droguri, astfel cum sunt ele definite în Codul Federal nr. 22 al S.U.A., sectiunea 140, si în anexa nr. 2 la prezenta scrisoare de întelegere.

C. Se întelege în mod explicit cã obligatiile prevãzute la art. IV alin. 3 din aceastã scrisoare de întelegere, cu privire la folosirea bunurilor, vor rãmâne în vigoare si dupã încetarea valabilitãtii acesteia.

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantã din prezenta scrisoare de întelegere.

            Semnatã la Bucuresti la 3 iulie 2001, în douã exemplare originale, fiecare în limbile românã si englezã, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Ioan Rus, ministru de interne

Pentru Guvernul Statelor Unite ale Americii

Susan R. Johnson, însãrcinat cu afaceri

 

ANEXA Nr. 1

 

DECLARATIA PARTICIPANTULUI

 

Infractiuni legate de droguri si trafic cu droguri

1. Prin prezenta declar cã în ultimii 10 ani:

A. Nu am fost condamnat pentru încãlcarea sau pentru conspiratie în scopul încãlcãrii oricãrei legi ori reglementãri legale a Statelor Unite ale Americii sau a altui stat, în legãturã cu stupefiante, substante psihotrope ori alte substante controlate.

B. Nu sunt si nu am fost traficant ilicit de nici un fel de astfel de droguri sau alte substante controlate.

C. Nu sunt si nu am fost în situatia de a omite denuntarea, de a instiga, de a conspira sau de a fi complice la trafic ilicit cu orice astfel de droguri sau substante.

2. Înteleg cã Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii (DS) poate sã dispunã încetarea instruirii mele dacã se stabileste cã am fost implicat în una dintre activitãtile descries mai sus în ultimii 10 ani sau pe perioada instruirii mele finantate de DS.

 

Semnãtura .............................................

Numele ......................................................

Data ............................................................

 

NOTÃ:

1. Vi se cere sã semnati aceastã declaratie în baza prevederilor Codului Federal nr. 22 al S.U.A., sectiunea 140, privind interzicerea acordãrii oricãrei asistente pentru traficantii de droguri.

Aceastã reglementare a fost emisã de DS si impune ca anumiti participanti sã semneze aceastã declaratie.

2. Dacã faceti o declaratie falsã, veti fi supus urmãririi penale în baza prevederilor Codului Penal al S.U.A., 18-1001.

 

ANEXA Nr. 2

 

EXTRAS

din sectiunea 140 a Codului Federal nr. 22 al Statelor Unite ale Americii

Titlul 22 - Relatii internationale

Sectiunea 140 - Interzicerea acordãrii asistentei cãtre traficantii de droguri

 

SUBSECTIUNEA A

Dispozitii generale

 

140.1. Scop

a) Prezenta sectiune implementeazã sectiunea 487 a Legii privind asistenta externã (Foreign Assistance Act) din 1961, cu modificãrile ulterioare (22 U.S.C. Sectiunea 2291 f).

b) Sectiunea 487 a) prevede cã Presedintele va lua “toate mãsurile corespunzãtoare” pentru a se asigura cã asistenta acordatã potrivit Legii privind asistenta externã din 1961 (FAA) si Legii controlului exportului de arme (AECA) “nu este acordatã nici unei persoane sau prin intermediul nici unei persoane ori entitãti despre care Presedintele cunoaste sau are motive juste sã creadã cã”:

1. a fost condamnatã pentru încãlcarea sau pentru conspiratie în vederea încãlcãrii unei legi sau prevederi legale a Statelor Unite ale Americii, a unui stat federal, a Districtului Columbia sau a unui stat strãin, în legãturã cu stupefiante ori substante psihotrope sau alte substante controlate;

2. este sau a fost traficant ilegal de orice astfel de substantã controlatã ori este sau a fost un instigator, conspirator ori complice cu alte persoane la traficul ilegal cu orice substantã de acest fel, inclusiv prin omisiunea denuntãrii unei astfel de infractiuni.

140.2. Autoritãti

Autoritatea pentru aplicarea sectiunii 487 FAA a fost delegatã de cãtre Presedinte secretarului de stat prin documentul E.O. 12163, cu modificãrile ulterioare, aceasta fiind în continuare delegatã de secretarul de stat secretarului de stat adjunct pentru afaceri internationale în domeniul stupefiantelor si aplicãrii legii, prin Delegatia de autoritate nr. 145 din 4 februarie 1980 (45 FR 11655), cu modificãrile ulterioare.

140.3. Definitii

Pentru scopul prezentei sectiuni se aplicã urmãtoarele definitii:

a) Condamnat - actul de a fi gãsit vinovat de sau rãspunzãtor legal pentru o infractiune si de a primi o condamnare sau o hotãrâre a unei instante cu jurisdictie competentã, fie în urma unui verdict sau a recunoasterii vinovãtiei si incluzând condamnãrile în urma unei pledoarii nolo contendere.

b) Coordonator de tarã pe probleme de stupefiante - persoana desemnatã de seful unei misiuni diplomatice a Statelor Unite ale Americii în alt stat, dupã consultarea secretarului de stat adjunct, pentru a coordona aplicarea politicilor si activitãtilor Guvernului S.U.A. în statul respectiv în legãturã cu eforturile de combatere a drogurilor.

c) Asistentã acoperitã - orice asistentã acordatã de o agentie a Guvernului S.U.A. în baza FAA sau AECA, dacã aceasta nu include:

1. asistenta care prin efectul legii nu intrã sub incidenta sectiunii 487 FAA, cum ar fi:

(i) ajutorul si reconstructia în caz de dezastre în baza capitolului 9 al sectiunii I din FAA; si

(ii) asistenta furnizatã micilor fermieri, dacã aceasta face parte dintr-un program alternativ de dezvoltare a comunitãtii, conform sectiunii I sau capitolului 4 al sectiunii II din FAA;

2. asistenta a cãrei valoare totalã nu depãseste 100.000 USD pentru o anumitã activitate, program sau acord, cu exceptia procedurilor prevãzute la 140.8, care se vor aplica, indiferent de sumã, celor care beneficiazã de diverse tipuri de burse si forme de pregãtire a participantilor. Totusi asistenta se va considera asistentã acoperitã, indiferent de sumã, dacã agentia care acordã asistentã are motive întemeiate de a suspecta cã o persoanã sau o entitate acoperitã poate fi ori a fost implicatã în traficul cu droguri; sau

3. plata taxelor sau a altor contributii determinate cãtre o organizatie internationalã.

d) Tarã acoperitã - o tarã care a fost stabilitã de Presedinte ca fiind fie “mare producãtoare de droguri ilegale”, fie “cu tranzit mare de droguri”, potrivit capitolului 8 al sectiunii I din FAA. Lista tãrilor acoperite se prezintã anual Congresului si este inclusã în Raportul asupra strategiei internationale de control al stupefiantelor.

e) Trafic de droguri - orice activitate desfãsuratã illegal pentru cultivarea, producerea, fabricarea, distribuirea, vânzarea, finantarea sau transportul ori pentru a sprijini, a instiga, a conspira sau a participa în baza unei întelegeri secrete cu alte persoane la activitãti ilegale, inclusiv de spãlare a banilor, în legãturã cu stupefiante sau substante psihotrope, precursori chimici ori alte substante controlate, precum si omisiunea denuntãrii celor de mai sus.

f) Spãlarea banilor - procesul prin care produsele rezultate din activitatea infractionalã sunt transportate, transferate, transformate, preschimbate sau amestecate cu fonduri dobândite legal, în scopul tãinuirii sau mascãrii adevãratei lor naturi, surse, vânzãri, dispuneri, deplasãri ori a proprietarului acestor produse. Scopul spãlãrii banilor este de a face ca fondurile obtinute din sau asociate cu o activitate ilicitã sã parã cã au fost obtinute prin mijloace legale.

g) Infractiune legatã de stupefiante - încãlcarea sau conspiratia în scopul încãlcãrii oricãrei legi sau reglementãri legale a Statelor Unite ale Americii, a unui stat federal, a Districtului Columbia sau a unui stat strãin în legãturã cu stupefiante sau substante psihotrope ori alte substante controlate.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SÃNÃTÃTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea nominalizãrii Statiei de Verificare si Întretinere a Aparaturii Medicale (SVIAM) ca organism de certificare notificat în domeniul dispozitivelor medicale

 

Ministrul sãnãtãtii si familiei,

având în vedere prevederile art. 13 lit. b), ale art. 14 si 15 din Legea nr. 176/2000 privind  dispozitivele medicale,

în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sãnãtãtii si Familiei, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

vãzând Referatul de aprobare al Serviciului de tehnologii medicale, certificare si derulare contracte din credite externe nr. DB 5.997,

emite urmãtorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobã nominalizarea Statiei de Verificare si Întretinere a Aparaturii Medicale (SVIAM) ca organism de certificare notificat în domeniul dispozitivelor medicale. Art. 2. - La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin orice dispozitie contrarã se abrogã.

Art. 3. - Directia generalã de asistentã medicalã si farmaceuticã, Serviciul de tehnologii medicale, certificare si derulare contracte din credite externe, celelalte directii din cadrul Ministerului Sãnãtãtii si Familiei, directiile de sãnãtate publicã si Statia de Verificare si Întretinere a Aparaturii Medicale (SVIAM) vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sãnãtãtii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 25 iunie 2001.

Nr. 428.