MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 408     DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 24 iulie 2001 

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

351. - Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localităti

 

489. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localităti

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a -

Reteaua de localităti

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se aprobă Planul de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localităti, potrivit anexelor nr. I-V care fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 2. - (1) Reteaua natională de localităti este compusă din localităti urbane si din localităti rurale, ierarhizate pe ranguri, potrivit anexelor nr. II-IV.

(2) Potrivit prezentei legi, ierarhizarea localitătilor pe ranguri este următoarea:

a) rangul 0 - Capitala României, municipiu de importantă europeană;

b) rangul I - municipii de importantă natională, cu influentă potentială la nivel european;

c) rangul II - municipii de importantă interjudeteană, judeteană sau cu rol de echilibru în reteaua de localităti;

d) rangul III - orase;

e) rangul IV - sate resedintă de comună;

f) rangul V - sate componente ale comunelor si sate apartinând municipiilor si oraselor.

Art. 3. - (1) Trecerea localitătilor de la un rang la altul se face prin lege, la propunerea consiliilor locale, cu consultarea populatiei prin referendum si a institutiilor implicate, în conditiile legii, cu respectarea principalilor indicatori cantitativi si calitativi minimali prevăzuti în anexa nr. II, pentru localitătile urbane, si în anexa nr. IV, pentru localitătile rurale.

(2) Principalii indicatori, elementele si nivelurile de dotare prevăzute de lege pentru ierarhizarea localitătilor urbane si rurale vor sta la baza criteriilor de stabilire a impozitelor si

taxelor.

Art. 4. - În zonele lipsite de orase pe o rază de 25-30 km Guvernul, cu participarea autoritătilor administratiei publice locale, va actiona în mod prioritar pentru:.a) modernizarea unor localităti rurale cu rol de servire în zona de influentă;

b) declararea de noi orase, promovând programe speciale de coparticipare la sustinerea financiară a dezvoltării institutionale, necesare în vederea înfiintării acestor noi orase.

Art. 5. - Organizarea de noi comune se face prin lege, la propunerea consiliului local, în urma consultării prin referendum local a populatiei din unitatea administrativ-teritorială de la care se preiau localitătile rurale si a populatiei din unitătile administrativ-teritoriale care preiau localitătile

rurale în cauză, pe baza documentatiei prin care se atestă îndeplinirea conditiilor minime cuprinse în anexa nr. IV.

Art. 6. - Pentru dezvoltarea echilibrată a localitătilor urbane si rurale Guvernul, cu participarea autoritătilor administratiei publice locale, va actiona pentru sprijinirea si revi-

talizarea unor comune cuprinse în anexele nr. IV si V, în care s-au produs scăderi accentuate de populatie în ultimii 30 de ani.

Art. 7. - (1) În vederea dezvoltării echilibrate a teritoriului din zona Capitalei României si a municipiilor de rangul I unitătile administrativ-teritoriale de bază din aceste zone se pot asocia într-un parteneriat voluntar în scopul înfiintării de zone metropolitane aferente spatiului urban.

Asocierea contribuie la întărirea complementaritătilor între aceste unităti si factorii de decizie interesati în dezvoltarea teritoriului.

(2) Zonele metropolitane prevăzute la alin. (1) functionează ca entităti independente fără personalitate juridică.

(3) Zonele metropolitane pot functiona pe un perimetru independent de limitele unitătilor administrativ-teritoriale, stabilit de comun acord de autoritătile administratiei publice locale.

Art. 8. - Asociatia zonei metropolitane, cu acordul consiliilor locale si cu consultarea populatiei în conditiile legii, în a cărei rază teritorială s-a constituit, adoptă programul de dezvoltare a zonei.

Art. 9. - În vederea optimizării evolutiei marilor aglomerări urbane, prin lege se pot înfiinta în cadrul acestora zone de dezvoltare. Legea va prevedea perimetrul, durata de functionare, cadrul institutional de administrare, precum si facilitătile acordate.

Art. 10. - În vederea protejării elementelor cadrului natural, a prevenirii extinderii necontrolate a localitătilor urbane si a asigurării de spatii de agrement si recreare, în planurile urbanistice elaborate si aprobate potrivit legii se va prevedea înfiintarea de centuri sau zone verzi în jurul Capitalei României si al municipiilor de rangul I.

Art. 11. - Planurile de dezvoltare natională, regionale, inclusiv cele transfrontaliere si de dezvoltare pentru integrarea în spatiul european, precum si cele sectoriale se vor elabora pe baza prevederilor sectiunilor Planului de amenajare a teritoriului national - Căi de comunicatie, Ape,

Zone protejate, Reteaua de localităti, Zone de risc natural, precum si ale altor sectiuni ale Planului de amenajare a teritoriului national aprobate prin lege.

Art. 12. - Nerespectarea prevederilor prezentei legi conduce la anularea actelor, inclusiv a măsurilor si prevederilor de dezvoltare enumerate la art. 11.

Art. 13. - Autoritătile administratiei publice centrale si ale administratiei publice locale vor coopera pentru asigurarea aplicării prevederilor prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 14 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 6 iulie 2001.

Nr. 351.

 

ANEXA Nr. I

 

DEFINIREA

principalilor termeni utilizati

 

1. Localitate - formă de asezare stabilă a populatiei în teritoriu, alcătuind un nucleu de viată umană, cu structuri si mărimi variabile, diferentiate în functie de specificul activitătilor de productie dominante ale locuitorilor, caracteristicile organizării administrativ-teritoriale, numărul de locuitori, caracterul fondului construit, gradul de dotare social-culturală si de echipare tehnico-edilitară.

În functie de specificul si de ponderea activitătii economice dominante, de numărul de locuitori, caracterul fondului construit, densitatea populatiei si a locuintelor, de nivelul de dotare social-culturală si de echipare tehnică localitătile se împart în două mari grupe:  localităti urbane si localităti rurale.

2. Localitate urbană - localitate în care majoritatea resurselor de muncă este ocupată în activităti neagricole cu un nivel diversificat de dotare si echipare, exercitând o influentă socioeconomică constantă si semnificativă asupra zonei înconjurătoare.

3. Localitate rurală (sat) - localitate în care:

a) majoritatea fortei de muncă se află concentrată în agricultură, silvicultură, pescuit, ofe-

rind un mod specific si viabil de viată locuitorilor săi, si care prin politicile de moderni-

zare îsi va păstra si în perspectivă specificul rural;

b) majoritatea fortei de muncă se află în alte domenii decât cele agricole, silvice, piscicole,

dar care oferă în prezent o dotare insuficientă necesară în vederea declarării ei ca oras

si care, prin politicile de echipare si de modernizare, va putea evolua spre localitătile de

tip urban.

4. Unităti administrativ - teritoriale - potrivit legii unitătile administrativ-teritoriale sunt comunele, orasele si judetele.

Unitătile administrativ-teritoriale de bază sunt orasele si comunele care cuprind una sau

mai multe localităti.

5. Oras - unitate administrativ-teritorială de bază alcătuită fie dintr-o singură localitate urbană, fie din mai multe localităti, dintre care cel putin una este localitate urbană.

Ca unitate administrativ-teritorială de bază si ca sistem social-economic si geografic

orasul are două componente:

a) componenta teritorială - intravilanul, care reprezintă suprafata de teren ocupată sau

destinată constructiilor si amenajărilor (de locuit, social-culturale, industriale, de depozitare, de productie, de circulatie, de recreare, de comert etc.) si extravilanul care reprezintă restul teritoriului administrativ al orasului;

b) componenta demografică socioeconomică, care constă în grupurile de populatie si acti-

vitătile economice, sociale si politico-administrative ce se desfăsoară pe teritoriul loca-

litătii.

Dimensiunile, caracterul si functiile orasului prezintă mari variatii, dezvoltarea sa fiind

strâns corelată cu cea a teritoriului căruia îi apartine.

Orasele care prezintă o însemnătate deosebită în viata economică, social-politică si cul-

tural-stiintifică a tării sau care au conditii de dezvoltare în aceste directii sunt declarate

municipii.

6. Comună - unitate administrativ-teritorială de bază care cuprinde populatia rurală reunită prin comunitatea de interese si traditii, alcătuită din unul sau mai multe sate, în functie de

conditiile economice, social-culturale, geografice si demografice. Satele în care îsi au sediul autoritătile publice ale comunei sunt sate resedintă.

7. Teritoriu administrativ - suprafată delimitată prin lege pentru judete, municipii, orase si comune. Este constituit din suprafata agricolă (teren arabil, păsuni si fânete, vii si livezi), suprafata fondului forestier, suprafata ocupată de constructii si amenajări de infrastructură (căi de comu-

nicatie, altele decât cele apartinând domeniului public al statului, echipare energetică, lucrări de gospodărire a apelor), ape si bălti si suprafata aferentă intravilanului (constructii si amenajări), delimitată prin planurile urbanistice.

8. Retea de localităti - totalitatea localitătilor de pe un teritoriu (national, judetean, zonă functională), ale căror existentă si dezvoltare sunt caracterizate printr-un ansamblu de relatii desfăsurate pe multiple planuri (politico-administrativ, social-cultural, economic etc.). Reteaua de localităti este constituită din localităti urbane si localităti rurale.

9. Ierarhizarea functională a localitătilor urbane si rurale - clasificarea localitătilor pe ranguri în functie de importanta în retea si de rolul teritorial,  asigurându-se un sistem de servire a populatiei eficient din punct de vedere economic si social si o dezvoltare echilibrată a localitătilor în teritoriu.

10. Rang - expresie a importantei actuale si în perspectivă imediată a unei localităti în cadrul

retelei din punct de vedere administrativ, politic, social, economic, cultural etc., în raport cu dimensiunile ariei de influentă polarizate si cu nivelul de decizie pe care îl implică în alocarea de resurse. Această importantă trebuie să îsi găsească corespondentul si în nivelul de modernizare.

11. Zonă metropolitană - zonă constituită prin asociere, pe bază de parteneriat voluntar, între marile centre urbane (Capitala României si municipiile de rangul I) si localitătile urbane si rurale

aflate în zona imediată, la distante de până la 30 km, între care s-au dezvoltat relatii

de cooperare pe multiple planuri.

12. Centură verde - zonă delimitată în jurul Capitalei României si al municipiilor de rangul I, în vederea protejării elementelor cadrului natural, a prevenirii extinderii necontrolate a acestor municipii si a asigurării spatiilor suplimentare de agrement si recreare.

13. Zonă de dezvoltare - perimetru delimitat în cadrul teritoriului administrativ al unui municipiu sau în cadrul unei zone metropolitane în care se propun unele facilităti de natură fiscală, în scopul favorizării dezvoltării economice prin atragerea de investitii de capital străin sau autohton.

14. Zonă de influentă - teritoriul si localitătile care înconjoară un centru urban si care sunt influentate direct de evolutia orasului si de relatiile de interconditionare si de cooperare care se dezvoltă pe linia activitătilor economice, a aprovizionării cu produse agroalimentare, a accesului la

dotările sociale si comerciale, a echipării cu elemente de infrastructură si cu amenajări pentru odihnă, recreere si turism. Dimensiunile zonei de influentă sunt în relatie directă cu mărimea si cu functiunile centrului urban polarizator.

15. Sistem urban - sistem de localităti învecinate între care se stabilesc relatii de cooperare economică, socială si culturală, de amenajare a teritoriului si de protectie a mediului, echipare teh-

nico-edilitară, fiecare păstrându-si autonomia administrativă.

 

ANEXA Nr. II

 

LOCALITĂTI URBANE

 

1.0.  Principalii indicatori cantitativi si calitativi minimali de definire a localitătilor urbane*)

 

Nr. crt.

Indicatori minimali

Municipiu

Oras

0

1

2

3

1.1.

Număr de locuitori

25.000

5.000

1.2.

Populatia ocupată în activităti neagricole (% din totalul populatiei ocupate)

85

75

1.3.

Dotarea locuintelor cu instalatii de alimentare

cu apă (% din totalul locuintelor)

80

 

70

1.4.

Dotarea locuintelor cu baie si WC în locuintă

(% din totalul locuintelor)

75

55

1.5.

Număr de paturi în spitale la 1.000 de locuitori

10

7

1.6.

Număr de medici care revin la 1.000 de locuitori

2,3

1,8

1.7.

Unităti de învătământ

postliceal

liceal sau altă formă de învătământ secundar

1.8.

Dotări culturale si sportive

săli de spectacol, eventual teatre, institutii muzicale, săli de sport

săli de spectacol, biblioteci publice, spatii biblioteci publice, stadion, pentru activităti sportive

1.9.

Locuri în hoteluri

100

50

1.10.

Străzi modernizate (% din lungimea totală a străzilor)

60

50

1.11.

Străzi cu retele de distributie a apei (% din lungimea totală a străzilor)

70

60

1.12.

Străzi cu conducte de canalizare (% din lungimea totală a străzilor)

60

50

1.13.

Epurarea apelor uzate

statie de epurare cu treaptă mecanică si biologică

statie de epurare  cu treaptă mecanică

1.14.

Străzi cu retele de hidranti exteriori pentru stingerea incendiilor (% din lungimea totală

a străzilor)

70

60

1.15.

Spatii verzi (parcuri, grădini publice, scuaruri) - m 2 /locuitor

15

10

1.16.

 

Depozit controlat de deseuri, cu acces asigurat

parc public

grădină publică

 


*) În prezent există municipii si orase în care nu sunt încă atinsi indicatorii cantitativi si calitativi minimali.

 

2.0. Ierarhizarea localitătilor urbane existente pe ranguri

 

Rangul

Statutul localitătii

Numărul de localităti

0

municipiu, capitală

1

I

municipii

11

II

municipii

81

III

orase

172

TOTAL LOCALITĂTI URBANE:

265

 

 

3.0. Elemente si nivel de dotare ale localitătilor urbane de rangul 0 si ale localitătilor urbane de rangul I

3.1. Localizare geografică favorabilă:

Situare geostrategică de interes international sau european, constituind centre de dezvoltare si atractivitate, locaizate în lungul axelor majore de căi de comunicatie de importantă internatională/europeană.

3.2. Populatie:

a) număr important de locuitori: minimum 200.000 de locuitori;

b) formare profesională de înaltă specializare: fortă de muncă cu o calificare superioară si pregătire continuă,caracterizată prin flexibilitate/dinamism;

c) identitate proprie: identificarea caracterului specific al orasului simultan cu constiinta apartenentei sale la grupa oraselor de acelasi rang.

3.3. Accesibilitate:

La nivel international, paneuropean: accesibilitate directă la reteaua majoră de căi de comunicatii paneuropene (rutiere, feroviare, navale si aeriene)

La nivel national: accesibilitate la reteaua de căi de comunicatii nationale (autostrăzi, drumuri expres, căi ferate cu viteză mare/sporită, căi navigabile maritime sau fluviale, porturi, aeroporturi).

3.4. Functiuni economice: bază economică la înalt nivel tehnologic si flexibilă (sector secundar, servicii productive, social-culturale si de natură informatică).

3.5. Nivel de dotare/echipare:

Localitătile asigură un potential de găzduire/primire a unor functii si echipamente ale căror importantă, calitate si capacitate corespund standardelor/cerintelor europene.

Caracterul international sau european al acestor localităti constă în caracterul si dimensiunea internatională sau europeană a functiilor si echipamentelor lor.

3.6. Principalele categorii si tipuri de dotări, echipamente pentru rangurile 0 si I:

- institutii de decizie politică, juridică si economică de importantă internatională, natională sau regională:

- Parlament, Guvern, ministere si alte institutii centrale, instante supreme (Curtea Supremă de Justitie, Curtea Constitutională, Consiliul Legislativ), ambasade etc.;

 

- sedii ale administratiei publice locale, sedii de servicii descentralizate în

teritoriu ale ministerelor si ale altor organe centrale, judecătorii, tribunale,

parchete, sedii ale organizatiilor politice, sedii de sindicat, fundatii, sedii ale

unor organizatii neguvernamentale etc.;

- institutii nationale si regionale de reputatie internatională/europeană- sau active în domeniul relatiilor internationale/europene:

- sedii ale filialelor organismelor internationale, mari institutii nationale cu caracter stiintific de deschidere internatională/europeană (academie, centre si institute nationale de cercetare etc.);

- sedii pentru congrese si conferinte, sedii pentru expozitii si târguri, hoteluri de lux si de mare capacitate, scoli internationale, birouri pentru profesiuni recunoscute pe plan international, de arbitraj international etc.

- institutii străine si internationale cu sediul permanent:

- firme si bănci străine, diverse alte institutii social-economice, culturale si stiintifice, organizatii internationale neguvernamentale, institutii stiintifice străine (scoli, universităti), consulate si alte reprezentante diplomatice, comerciale, turistice etc.

- diferite organizatii cu sucursale, agentii în străinătate:

- sedii financiar-bancare, de asigurări, sedii ale unor organizatii culturale si filiale si stiintifice;

- alte dotări/echipamente:

 

- educatie, cercetare stiintifică:

- universităti, institute de învătământ superior diversificate, institute nationale

de cercetare sau filiale ale acestora;

- sănătate:

- clinici universitare si spitale;

- cultură:

- muzee, teatre dramatice, de comedie, de revistă, de păpusi, operă, ope-

retă, filarmonică, săli de concerte, săli polivalente, mari biblioteci, edituri,

tipografii;

- comert, servicii comerciale- prestate populatiei si agentilor economici:

- centre de comert si de afaceri, burse de valori si de mărfuri, servicii comerciale diversificate si de înaltă calitate;

- mass-media:

 

 

- sistem cu rază de difuzare si acoperire internatională/europeană sau

regională, agentii de presă, posturi nationale si regionale de radio si televiziune;

- sport, agrement:

- complexuri sportive, stadioane, săli de competitii sportive de nivel international/european, national sau regional, piscine, patinoare artificiale, bază turistică si de agrement diversificată, parcuri, grădini botanice, zoologice, cazinouri, cluburi pentru sport si agrement etc.;

- protectia mediului:

- agentii de protectie a mediului si servicii ecologice dotate cu echipamente

specifice pentru mentinerea unui mediu de calitate (organizarea auditului

de mediu, igiena urbană etc.);

- alimentare cu apă si canalizare:

- retele de alimentare cu apă, sistem colector de canalizare, statie de epurare;

- culte:

- centre ecumenice, mitropolii, episcopii, arhidioceze, dioceze, centre ale cultelor autorizate;

- transport/comunicatii:

- aeroporturi internationale, gări feroviare racordate la reteaua europeană, servicii de postă cu acoperire internatională;

- ordine publică, apărarea tării si sigurantă natională:

- institutii specifice si racordate la organizatii internationale.

 

 

3.7. Localităti urbane de rangul 0

 

Nr. crt.

Localitatea

Statutul localitătii

Numărul de locuitori

la 1 ianuarie 1999

1.

Bucuresti

municipiu

Capitala României

2.013.911

 

 

3.8. Localităti urbane de rangul I

Sunt de rangul I următoarele localităti:

 

Nr. crt.

Localitatea

Statutul localitătii

Judetul

Numărul de locuitori

la 1 ianuarie 1999

1.

Bacău

municipiu resedintă de judet

Bacău

210.469

2.

Brasov

municipiu resedintă de judet

Brasov

314.219

3.

Brăila

sistem urban

Brăila

233.447

4.

Galati municipii resedintă de judet

Galati

328.596

 

5.

Cluj

Napoca municipiu resedintă de judet

Cluj

331.476

6.

Constanta

municipiu resedintă de judet

Constanta

342.394

7.

Craiova

municipiu resedintă de judet

Dolj

314.920

8.

Iasi

municipiu resedintă de judet

Iasi

348.489

9.

Oradea

municipiu resedintă de judet

Bihor

221.824

10.

Ploiesti

 

municipiu resedintă de judet Prahova

251.981

11.

Timisoara

municipiu resedintă de judet

Timis

329.111

 

4.0. Elemente si nivel de dotare ale localitătilor urbane de rangul II

4.1. Municipii resedintă de judet

4.1.1. Populatie - de la circa 50.000 la circa 200.000 de locuitori - zona de influentă: circa 200.000-500.000 de locuitori

4.1.2. Rază de servire: circa 60-80 km

4.1.3. Accesul la căile de comunicatie: acces direct la cel putin două sisteme majore de căi de comunicatie (traseu de cale ferată principală, drumuri nationale ce tranzitează sau pornesc din acel loc, eventual aeroport, porturi si/sau gări fluviale)

4.1.4. Functiuni economice: capacităti de productie diversificate din sectorul secundar si al serviciilor productive, social-culturale si informative cu rază de servire prioritar judeteană

4.1.5. Nivel de dotare-echipare:

- institutii de decizie politică, administrativă, juridică de importantă judeteană:

- sedii ale administratiei publice locale; sedii de servicii descentralizate în teritoriu ale ministerelor si ale altor organe centrale neguvernamentale; sedii de partid, de sindicat, sedii ale organizatiilor neguvernamentale;

- judecătorii, tribunale, procuratură, parchet si alte institutii juridice;

- educatie, cercetare stiintifică:

- institute de învătământ superior sau filiale ale acestora, colegii, institute sau filiale ale unor institute nationale de cercetare;

- sănătate, asistentă socială:

- spital clinic universitar sau spital general, spitale de specialitate, statie de salvare judeteană, asistentă de specialitate (boli cronice, persoane cu handicap, recuperări functionale, centre psihiatrice), cămine de bătrâni, centre de recuperare, orfelinate etc.;

- cultură:

- case de cultură cu săli de spectacol, eventual teatre, săli de concert, de

expozitie, de conferinte, săli polivalente, cluburi, muzee, biblioteci, edituri,

tipografii etc.;

- comert, servicii comerciale pre state populatiei si agentilor economici:

- centre comerciale, camere de comert, centre de afaceri, burse de valori si de mărfuri, magazine specializate pentru vânzări cu ridicata si cu amănuntul, magazine de prezentare, servicii diversificate de înaltă calitate; -  posibilităti de organizare a unor târguri importante;

- turism:

- hoteluri de 3 stele cu cel putin 200 de locuri;

- mass-media:

- mass-media judeteană (posturi de radio si de televiziune), publicatii cotidiene sau periodice;

- finante, bănci, asigurări:

- sucursale sau filiale ale unitătilor financiar-bancare si de asigurări;

- sport, agrement:

- zone de recreare si agrement, grădini zoologice, săli de competitii sportive

de nivel national/regional, judetean, stadioane si alte dotări diversificate

pentru petrecerea timpului liber si sport (săli polivalente, terenuri de sport,

piscine, eventual patinoare artificiale etc.);

- protectia mediului:

- agentii de protectie a mediului si servicii dotate cu echipamente specifice

pentru mentinerea unui mediu de calitate si a igienei urbane;

- alimentare cu apă si canalizare:

- retele de alimentare cu apă, sistem colector de canalizare, statie de

epurare;

- culte:

- lăcasuri de cult, episcopii, sedii eparhiale, vicariate, subcentre ale cultelor

autorizate;

- transport/comunicatii:

- gări, autogări, transport în comun, centrale telefonice automate, fax, postă etc;

- ordine, securitate:

- institutii specifice cerintelor la nivel judetean.

 

4.2. Alte municipii

4.2.1. Populatie - de regulă între 25.000 si circa 70.000 de locuitori;

- din zona de influentă: între circa 30.000 si circa 100.000 de locuitori

4.2.2. Rază de servire: circa 20 km

4.2.3. Accesul la căile de comunicatie: acces direct la calea ferată, drum national, drum judetean si accese facile ale localitătilor din zona de influentă

4.2.4. Functiuni economice: capacităti de productie diversificate din sectorul secundar si tertiar, eventual si din agricultură

4.2.5. Nivel de dotare-echipare:

- administratie publică, autorităti judecătoresti, partide politice, sindicat: 

- sedii ale administratiei publice locale; judecătorie, parchet, sedii de partid,

de sindicat si alte asociatii;

- educatie, cercetare stiintifică:

- gimnazii, licee generale si de specialitate, colegii, scoli de maistri;

- filiale ale unor institute de cercetare;

- sănătate, asistentă socială:

- spital general, statie de salvare, dispensar, leagăn de copii, crese, cămine

de bătrâni;

- cultură:

- case de cultură, cinematograf, biblioteci publice, muzee, săli de expozitie,

club etc.

- comert, servicii comerciale:

- unităti comerciale diversificate: magazine universale si specializate, super-

magazine, piată agroalimentară;

- unităti pentru prestări de servicii diversificate si/sau flexibile;

- turism:

- hotel de 3 stele cu minimum 50 de locuri;

- finante, bănci, asigurări:

 

- sucursale sau filiale ale unitătilor financiar-bancare si de asigurări;

- sport, agrement:

- stadioane, terenuri si săli de sport (competitii de nivel judetean sau local),

alte spatii destinate sportului, grădini publice si alte spatii verzi amenajate

pentru petrecerea timpului liber;

- protectia mediului:

- servicii dotate cu echipamente specifice pentru protectia mediului, monitorizarea emisiilor poluante si igiena urbană;

- alimentare cu apă si canalizare:

- retele de alimentare cu apă, sistem colector de canalizare, statie de epurare;

- culte:

- protopopiate, parohii;

- transport/comunicatii:

- gară, autogară, postă, centrală telefonică;

- ordine, securitate:

- politie, obiective specifice.

 

 

 

4.3. Localităti urbane de rangul II

Sunt de rangul II următoarele localităti:

 

Nr. crt.

Localitatea

Statutul localitătii

Judetul

Numărul de locuitori la 1 ianuarie 1999

1.

Aiud

municipiu

Alba

28.909

2.

Adjud

municipiu

Vrancea

20.776

3.

Alba Iulia

municipiu resedintă de judet

Alba

72.615

4.

Alexandria

municipiu resedintă de judet

Teleorman

58.651

5.

Arad

municipiu resedintă de judet

Arad

184.290

6.

Baia Mare

municipiu resedintă de judet

Maramures

150.613

7.

Bârlad

municipiu

Vaslui

78.633

8.

Bistrita

municipiu resedintă de judet

Bistrita Năsăud

87.355

9.

Blaj

municipiu

Alba

21.819

10.

Botosani

municipiu resedintă de judet

Botosani

128.591

11.

Brad

municipiu

Hunedoara

18.075

12.

Buzău

municipiu resedintă de judet

Buzău

147.627

13.

Calafat

municipiu

Dolj

21.227

14.

Caracal

municipiu

Olt

39.276

15.

Caransebes

municipiu

Caras Severin

31.199

16.

Carei

municipiu

Satu Mare

25.590

17.

Călărasi

municipiu resedintă de judet

Călărasi

77.669

18.

Câmpia Turzii

municipiu

Cluj

29.852

19.

Câmpina

municipiu

Prahova

40.569

20.

Câmpulung

municipiu

Arges

43.634

21.

Câmpulung Moldovenesc

municipiu

Suceava

21.862

22.

Codlea

municipiu

Brasov

24.814

23.

Curtea de Arges

municipiu

Arges

34.867

24.

Dej

municipiu

Cluj

41.120

25.

Deva

municipiu resedintă de judet

Hunedoara

76.498

26.

Dorohoi

municipiu

Botosani

35.298

27.

Drăgăsani

municipiu

Vâlcea

22.499

28.

Drobeta Turnu Severin

municipiu resedintă de judet

Mehedinti

118.069

29.

Făgăras

municipiu

Brasov

44.535

30.

Fălticeni

municipiu

Suceava

33.867

31.

Fetesti

municipiu

Ialomita

36.649

32.

Focsani

municipiu resedintă de judet

Vrancea

98.581

33.

Gherla

municipiu

Cluj

24.232

34.

Giurgiu

municipiu resedintă de judet

Giurgiu

72.763

35.

Hunedoara

municipiu

Hunedoara

79.967

36.

Husi

municipiu

Vaslui

33.320

37.

Lugoj

municipiu

Timis

49.028

38.

Mangalia

municipiu

Constanta

43.924

39.

Medgidia

municipiu

Constanta

46. 783

40.

Medias

municipiu

Sibiu

62.543

41.

Miercurea Ciuc

municipiu resedintă de judet

Harghita

46.819

42.

Motru

municipiu

Gorj

25.860

43.

Odorheiu Secuiesc

municipiu

Harghita

39.661

44.

Oltenita

municipiu

Călărasi

31.434

45.

Onesti

municipiu

Bacău

60.507

46.

Orăstie

municipiu

Hunedoara

24.354

47.

Orsova

municipiu

Mehedinti

15.379

48.

Pascani

municipiu

Iasi

45.898

49.

Petrosani

municipiu

Hunedoara

50.964

50.

Piatra Neamt

municipiu resedintă de judet

Neamt

124.859

51.

Pitesti

municipiu resedintă de judet

Arges

187.001

52.

Rădăuti

municipiu

Suceava

32.151

53.

Râmnicu Sărat

municipiu

Buzău

42.125

54.

Râmnicu Vâlcea

municipiu resedintă de judet

Vâlcea

119.791

55.

Reghin

municipiu

Mures

38.925

56.

Resita

municipiu resedintă de judet

Caras Severin

93.590

57.

Roman

municipiu

Neamt

81.803

58.

Rosiori de Vede

municipiu

Teleorman

36.603

59.

Satu Mare

municipiu resedintă de judet

Satu Mare

130.072

60.

Săcele

municipiu

Brasov

29.967

61.

Sebes

municipiu

Alba

29.475

62.

Sfântu Gheorghe –

municipiu resedintă de judet

Covasna

66.896

63.

Sibiu

municipiu resedintă de judet

Sibiu

169.299

64.

Sighetu Marmatiei

municipiu

Maramures

44.433

65.

Sighisoara

municipiu

Mures

36.222

66.

Slatina

municipiu resedintă de judet

Olt

87.137

67.

Slobozia

municipiu resedintă de judet

Ialomita

56.310

68.

Suceava

municipiu resedintă de judet

Suceava

118.311

69.

Târgoviste

municipiu resedintă de judet

Dâmbovita

99.086

70.

Târgu Jiu

municipiu resedintă de judet

Gorj

98.206

71.

Târgu Mures

municipiu resedintă de judet

Mures

164.928

72.

Târgu Secuiesc

municipiu

Covasna

22.251

73.

Târnăveni

municipiu

Mures

29.828

74.

Tecuci

municipiu

Galati

46.785

75.

Tulcea

municipiu resedintă de judet

Tulcea

95.957

76.

Turnu Măgurele

municipiu

Teleorman

35.527

77.

Turda

municipiu

Cluj

60.998

78.

Urziceni

municipiu

Ialomita

19.088

79.

Vaslui

municipiu resedintă de judet

Vaslui

79.070

80.

Vatra Dornei

municipiu

Suceava

17.864

81.

Zalău

municipiu resedintă de judet

Sălaj

71.148

 

5.0. Elemente si nivel de dotare ale localitătilor urbane de rangul III

5.1.  Populatie: - de regulă de la circa 5.000 la circa 30.000 de locuitori;

- din zona de influentă: între circa 5.000 si 40.000 de locuitori

5.2. Rază de servire: circa 10-20 km

5.3. Accesul la căile de comunicatie: acces direct la drum national sau judetean, la centrul de rang superior si legături facile cu localitătile din zona de influentă

5.4. Functiuni economice: capacităti de productie din domeniul secundar (industrie prelucrătoare si constructii), tertiar (servicii sociale si comerciale) si primar (industrie extractivă, agricultură, piscicultură, silvicultură)

 

5.5.Nivel de dotare-echipare:

- administratie publică, autorităti judecătoresti si asociatii: - primărie, judecătorie, parchet, tribunal, notariat, sedii pentru diferite asociatii;

- educatie: - învătământ prescolar, primar, gimnazial, liceal;

- sănătate, asistentă socială: - spital general sau sectie-spital, maternitate, dispensar policlinic, statie de salvare, cresă, farmacie, cămin de bătrâni;

- cultură: - casă de cultură, cinematograf, bibliotecă publică, muzee, sală de expozitii, club etc.

- comert, prestări de servicii: - magazine universale si magazine specializate, piată agroalimentară;

- turism: - hotel de două stele cu minimum 50 de locuri;

- finante-bănci, asigurări: - sucursale sau filiale de bănci, institutii de credit si societăti de asigurare, C.E.C.;

- sport, agrement: - terenuri, eventual stadion mic, săli de sport, eventual pentru competitii

locale, grădini publice si alte spatii verzi amenajate;

- protectia mediului: - serviciu de protectie a mediului;

- alimentare cu apă si canalizare: - retele de alimentare cu apă, sistem colector de canalizare, statie de epurare;

- culte: - lăcas de cult;

- transport-comunicatii: - autogară, eventual gară, postă, centrală telefonică;

- ordine, securitate: - sedii de politie si de jandarmerie.

 

5.6.- Localităti urbane de rangul III:

Sunt de rangul III următoarele localităti:

 

Nr. crt.

Localitatea

Statutul localitătii

Judetul

Numărul de locuitori la 1 ianuarie 1999

1.

Abrud

oras

Alba

6.803

2.

Agnita

oras

Sibiu

12.115

3.

Alesd

oras

Bihor

10.852

4.

Anina

oras

Caras Severin

10.594

5.

Aninoasa

oras

Hunedoara

6.108

6.

Avrig

oras

Sibiu

16.215

7.

Azuga

oras

Prahova

6.119

8.

Babadag

oras

Tulcea

10.878

9.

Baia de Aramă

oras

Mehedinti

5.724

10.

Baia de Aries

oras

Alba

4.877

11.

Baia Sprie

oras

Maramures

15.735

12.

Bals

oras

Olt

23.147

13.

Baraolt

oras

Covasna

10.464

14.

Basarabi

oras

Constanta

11.070

15.

Băicoi

oras

Prahova

20.234

16.

Băile Govora

oras

Vâlcea

3.147

17.

Băile Herculane

oras

Caras Severin

6.051

18.

Băile Olănesti

oras

Vâlcea

4.814

19.

Băile Tusnad

oras

Harghita

1.802

20.

Băilesti

oras

Dolj

22.231

21.

Bălan

oras

Harghita

9.295

22.

Beclean

oras

Bistrita Năsăud

12.033

23.

Beius

oras

Bihor

12.089

24.

Beresti

oras

Galati

3.9 26

25.

Bicaz

oras

Neamt

8.911

26.

Bocsa

oras

Caras Severin

19.023

27.

Boldesti Scăeni

oras

Prahova

11.505

28.

Bolintin Vale

oras

Giurgiu

11.464

29.

Borsec

oras

Harghita

3.109

30.

Borsa

oras

Maramures

27.247

31.

Breaza

oras

Prahova

18.863

32.

Brezoi

oras

Vâlcea

7.589

33.

Budesti

oras

Călărasi

9.596

34.

Buftea

oras

Ilfov

19.617

35.

Buhusi

oras

Bacău

21.993

36.

Bumbesti Jiu

oras

Gorj

11.882

37.

Busteni

oras

Prahova

11.787

38.

Buzias

oras

Timis

8.128

39.

Cavnic

oras

Maramures

5.494

40.

Călan

oras

Hunedoara

14.714

41.

Călimănesti Căciulata

oras

Vâlcea

8.923

42.

Câmpeni

oras

Alba

8.587

43.

Cehu Silvaniei

oras

Sălaj

8.468

44.

Cernavodă

oras

Constanta

20.514

45.

Chisineu

Cris

oras Arad

8.724

46.

Cisnădie

oras

Sibiu

17.204

47.

Comarnic

oras

Prahova

13.532

48.

Comănesti

oras

Bacău

26.237

49.

Copsa Mică

oras

Sibiu

5.157

50.

Corabia

oras

Olt

21.932

51.

Costesti

oras

Arges

12.091

52.

Covasna

oras

Covasna

12.306

53.

Cristuru Secuiesc

oras

Harghita

11.291

54.

Cugir

oras

Alba

30.244

55.

Curtici

oras

Arad

9.762

56.

Dărăbani

oras

Botosani

12.002

57.

Dărmănesti

oras

Bacău

14.232

58.

Deta

oras

Timis

7.059

59.

Drăgănesti Olt

 

oras Olt

13.181

60.

Dumbrăveni

oras

Sibiu

8.812

61.

Eforie

oras

Constanta

9.294

62.

Făget

oras

Timis

7.519

63.

Făurei

oras

Brăila

4.626

64.

Fieni

oras

Dâmbovita

8.092

65.

Filiasi

oras

Dolj

20.159

66.

Fundulea

oras

Călărasi

6.217

67.

Găesti

oras

Dâmbovita

16.598

68.

Geoagiu

oras

Hunedoara

6.290

69.

Gheorgheni

oras

Harghita

21.245

70.

Gura Humorului

oras

Suceava

16.740

71.

Hateg

oras

Hunedoara

12.507

72.

Hârlău

oras

Iasi

12.260

73.

Hârsova

oras

Constanta

11.198

74.

Horezu

oras

Vâlcea

7.446

75.

Huedin

oras

Cluj

9.955

76.

Ianca

oras

Brăila

12.886

77.

Iernut

oras

Mures

9.833

78.

Ineu

oras

Arad

10.416

79.

Isaccea

oras

Tulcea

5.614

80.

Însurătei

oras

Brăila

7.501

81.

Întorsura Buzăului

oras

Covasna

9.081

82.

Jibou

oras

Sălaj

12.283

83.

Jimbolia

oras

Timis

10.497

84.

Lehliu Gară

oras

Călărasi

6.667

85.

Lipova

oras

Arad

11.491

86.

Ludus

oras

Mures

18.647

87.

Lupeni

oras

Hunedoara

11.409

88.

Măcin

oras

Tulcea

11.803

89.

Mărăsesti

oras

Vrancea

13.070

90.

Marghita

oras

Bihor

18.650

91.

Mihăilesti

oras

Giurgiu

7.161

92.

Mioveni

oras

Arges

35.889

93.

Mizil

oras

Prahova

17.075

94.

Moinesti

oras

Bacău

25.532

95.

Moldova Nouă

oras

Caras Severin

15.112

96.

Moreni

oras

Dâmbovita

22.868

97.

Nădlac

oras

Arad

8.422

98.

Năsăud

oras

Bistrita Năsăud

11.365

99.

Năvodari

oras

Constanta

34.669

100.

Negresti

oras

Vaslui

10.481

101.

Negresti Oas

oras

Satu Mare

16.356

102.

Negru Vodă

oras

Constanta

5.529

103.

Nehoiu

oras

Buzău

12.650

104.

Novaci

oras

Gorj

6.151

105.

Nucet

oras

Bihor

2.851

106.

Ocna Mures

oras

Alba

15. 697

107.

Ocna Sibiului

oras

Sibiu

4.184

108.

Ocnele Mari

oras

Vâlcea

3.591

109.

Odobesti

oras

Vrancea

7.985

110.

Oravita

oras

Caras Severin

15.222

111.

Otopeni

oras

Ilfov

10.515

112.

Otelu Rosu

oras

Caras Severin

13.128

113.

Ovidiu

oras

Constanta

13.458

114.

Panciu

oras

Vrancea

9.834

115.

Pâncota

oras

Arad

7.418

116.

Petrila

oras

Hunedoara

28.742

117.

Piatra Olt

oras

Olt

6.583

118.

Plopeni

oras

Prahova

10.083

119.

Pogoanele

oras

Buzău

7.614

120.

Predeal

oras

Brasov

6.735

121.

Pucioasa

oras

Dâmbovita

16.489

122.

Râsnov

oras

Brasov

16.242

123.

Rovinari

oras

Gorj

12.603

124.

Rupea

oras

Brasov

6.246

125.

Salonta

oras

Bihor

20.006

126.

Săveni

oras

Botosani

8.685

127.

Sângeorz ăi

oras-

Bistrita Năsăud

10.702

128.

Sânnicolau Mare

oras

Timis

13.007

129.

Scornicesti

oras

Olt

13.751

130.

Sebis

oras

Arad

6.829

131.

Segarcea

oras

Dolj

8.704

132.

Seini

oras

Maramures

9.439

133.

Simeria

oras

Hunedoara

14.571

134.

Sinaia

oras

Prahova

14.636

135.

Siret

oras

Suceava

10.003

136.

Slănic

oras

Prahova

7.249

137.

Slănic Moldova

oras

Bacău

5.375

138.

Solca

oras

Suceava

4.687

139.

Sovata

oras

Mures

12.219

140.

Strehaia

oras

Mehedinti

12.564

141.

Sulina

oras

Tulcea

5.140

142.

Simleu Silvaniei

oras

Sălaj

17.053

143.

Stei

oras

Bihor

9.466

144.

Tălmaciu

oras

Sibiu

9.147

145.

Tăsnad

oras

Satu Mare

10.188

146.

Târgu Bujor

oras

Galati

8.044

147.

Târgu Cărbunesti

oras

Gorj

9.338

148.

Târgu Frumos

oras

Iasi

13.763

149.

Târgu Lăpus

oras

Maramures

14.139

150.

Târgu Neamt

oras

Neamt

22.634

151.

Târgu Ocna

oras

Bacău

14.184

152.

Techirghiol

oras

Constanta

7.388

153.

Teius

oras

Alba

7.338

154.

Titu

oras

Dâmbovita

10.711

155.

Toplita

oras

Harghita

16.839

156.

Topoloveni

oras

Arges

10.329

157.

Tăndărei

oras

Ialomita

14.591

158.

Ticleni

oras

Gorj

5.205

159.

Uricani

oras

Hunedoara

12.177

160.

Urlati

oras

Prahova

11.858

161.

Valea lui Mihai

oras

Bihor

10.665

162.

Vascău

oras

Bihor

3.032

163.

Vălenii de Munte

oras

Prahova

13.898

164.

Vânju Mare

oras

Mehedinti

7.074

165.

Victoria

oras

Brasov

10.896

166.

Videle

oras

Teleorman

12.498

167.

Viseu de Sus

oras

Maramures

18.444

168.

Vlăhita

oras

Harghita

7.392

169.

Vulcan

oras

Hunedoara

33.186

170.

Zărnesti

oras

Brasov

26.520

171.

Zimnicea

oras

Teleorman

16.787

172.

Zlatna

oras

Alba

9.254

 

6.0. Zone lipsite de orase pe o rază de circa 25-30 km, care necesită actiuni prioritare pentru dezvoltarea de localităti cu rol de servire intercomunală

 

Zona

Judetul

Suprafata orientativă

Numărul de locuitori la 1 ianuarie 1999

Numărul de comune

Numărul de sate

Zona 1

Constanta

147.156

25.769

8

31

 

Tulcea

181.397

39.719

14

52

 

Total zona 1

328.553

65.488

22

83

Zona 2

Constanta

157.150

36.160

11

51

 

Total zona 2

157.150

36.160

11

51

Zona 3

Brăila

36.115

13.774

4

15

 

Călărasi

30.834

11.896

2

6

 

Ialomita

80.898

30.857

10

26

 

Total zona 3

147.847

56.527

16

47

Zona 4

Arges

84.586

42.396

13

52

 

Olt

57.019

32.323

10

27

 

Teleorman

82.339

44.999

14

50

 

Total zona 4

223.944

119.718

37

129

Zona 5

Dolj

177.423

101.701

21

52

 

Total zona 5

177.423

101.701

21

52

Zona 6

Dolj

33.764

12.432

4

41

 

Gorj

65.823

36.148

11

74

 

Vâlcea

184.012

118.507

35

279

 

Total zona 6

283.599

167.087

50

394

Zona 7

Dolj

102.778

38.230

17

72

 

Mehedinti

79.882

38.714

11

31

 

Total zona 7

182.660

76.944

28

103

Zona 8

Arad

152.554

30.200

12

83

 

Timis

53.713

7.016

6

28

 

Total zona 8

206.267

37.216

18

111

Zona 9

Arad

29.019

8.329

3

19

 

Bihor

75.393

37.007

10

60

 

Total zona 9

104.412

42.336

13

79

Zona 10

Sălaj

111.983

31.469

13

70

 

Total zona 10

111.983

31.469

13

70

Zona 11

Maramures

41.417

24.173

5

33

 

Sălaj

48.481

14.035

7

52

 

Total zona 11

89.898

38.208

12

85

Zona 12

BistritaNăsăud

82.187

31.459

11

67

 

Cluj

44.716

19.054

8

42

 

Mures

68.322

40.952

14

104

 

Total zona 12

195.225

91.207

33

213

Zona 13

Botosani

118.290

73.208

17

89

 

Iasi

59.072

29.437

7

39

 

Total zona 13

177.362

102.645

24

128

Zona 14

Iasi

49.789

31.724

9

31

 

Vaslui

46.054

24.723

8

41

 

Total zona 14

95.843

56.447

17

72

Zona 15

Bacău

134.037

66.819

20

176

 

Iasi

43.213

35.951

8

50

 

Neamt

22.398

12.710

4

28

 

Vaslui

222.906

99.720

28

198

 

Total zona 15

422.554

215.200

60

452

Zona 16

Buzău

159.832

96.782

29

241

 

Vrancea

228.597

75.311

22

149

 

Total zona 16

388.429

172.093

51

390

Zona 17

Brăila

59.288

15.372

7

27

 

Buzău

13.203

4.506

2

5

 

Galati

94.792

72.921

13

26

 

Vrancea

33.965

13.966

4

17

 

Total zona 17

201.248

106.765

26

75

 

NOTĂ :

Reprezentarea grafică a zonelor cuprinse în prezenta anexă este redată în anexa nr. III.

 

Continuarea în pagina a 2-a