MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 410      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 25 iulie 2001 

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

428. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 133/1999 privind completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat

 

580. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 133/1999 privind completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat

 

456. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 207/2000 privind modificarea si completarea Codului penal si a Codului de procedurã penalã

 

609. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 207/2000 privind modificarea si completarea Codului penal si a Codului de procedurã penalã

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2. - Ordonantã privind regimul juridic al contraventiilor

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 133/1999 privind completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 133 din 16 septembrie 1999 privind completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 20 septembrie 1999, cu urmãtoarea modificare:

- La articolul I punctul 1, alineatul 2 1 al articolului 5 va avea urmãtorul cuprins:

“Prevederile alineatului precedent nu se aplicã în situatia în care beneficiarul împrumutului intrã sau, dupã caz, se aflã sub incidenta prevederilor Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare si a falimentului, cu modificãrile ulterioare. În aceste situatii restituirea împrumutului se asimileazã cheltuielilor efectuate pentru conservarea si administrarea bunurilor din averea debitorului, care se satisfac cu prioritate fatã de toti creditorii.”

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 6 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 18 iulie 2001.

Nr. 428.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 133/1999 privind completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 133/1999 privind completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 iulie 2001.

Nr. 580.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 207/2000 privind modificarea

si completarea Codului penal si a Codului de procedurã penalã

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 207 din 15 noiembrie 2000 privind modificarea si completarea Codului penal si a Codului de procedurã penalã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 22 noiembrie 2000, cu urmãtoarele modificãri si completãri:

1. La articolul I punctul 1, alineatul 3 al articolului 81 va avea urmãtorul cuprins:

“Suspendarea conditionatã a executãrii pedepsei nu poate fi dispusã în cazul infractiunilor intentionate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani, precum si în cazul infractiunilor prevãzute la art. 182, art. 183, art. 197 alin. 1 si 2 si art. 267 1 alin. 1 si 2.”

2. La articolul I punctul 2, alineatul 3 al articolului 861 va avea urmãtorul cuprins:

“Suspendarea executãrii pedepsei sub supraveghere nu poate fi dispusã în cazul infractiunilor intentionate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani, precum si în cazul infractiunilor prevãzute la art. 182, art. 183, art. 197 alin. 1 si 2 si art. 267 1 alin. 1 si 2. Suspendarea executãrii pedepsei sub supraveghere poate fi dispusã în cazul infractiunii de furt calificat prevãzute la art. 209 alin. 3, dacã pedeapsa aplicatã este închisoarea de cel mult 2 ani.”

3. La articolul I punctul 3, alineatul 3 al articolului 867 va avea urmãtorul cuprins:

“Executarea pedepsei la locul de muncã nu poate fi dispusã în cazul infractiunilor intentionate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani, precum si în cazul infractiunilor prevãzute la art. 182, art. 183, art. 197 alin. 1 si 2 si art. 267 1 alin. 1 si 2. Executarea pedepsei la locul de muncã poate fi dispusã în cazul infractiunii de furt calificat prevãzute la art. 209 alin. 3, dacã pedeapsa aplicatã este închisoarea de cel mult 2 ani.”

4. La articolul I punctul 5, articolul 146 va avea urmãtorul cuprins:

“Consecinte deosebit de grave

Art. 146. - Prin consecinte deosebit de grave se întelege o pagubã materialã mai

mare de 2.000.000.000 lei sau o perturbare deosebit de gravã a activitãtii, cauzatã unei autoritãti publice sau oricãreia dintre unitãtile la care se referã art. 145, ori altei persoane juridice sau fizice.”

            5. La articolul I punctul 7, alineatul 3 al articolului 209 va avea urmãtorul cuprins:

“Furtul privind urmãtoarele categorii de bunuri:

a) titei, produse petroliere, gazolinã, condensat, etan ichid sau gaze naturale din conducte, depozite, cisterne ori vagoane-cisternã;

b) componente ale sistemelor de irigatii;

c) componente ale retelelor electrice;

d) un dispozitiv ori un sistem de semnalizare, alarmare ori alertare în caz de incendiu sau alte situatii de urgentã publicã;

e) un mijloc de transport sau orice alt mijloc de interventie la incendiu, la accidente de cale feratã, rutiere, navale sau aeriene, ori în caz de dezastru;

f) instalatii de sigurantã si dirijare a traficului feroviar, rutier, naval, aerian si componente ale acestora, precum si componente ale mijloacelor de transport aferente;

g) bunuri prin însusirea cãrora se pune în pericol siguranta traficului si a persoanelor pe drumurile publice;

h) cabluri, linii, echipamente si instalatii de telecomunicatii, radiocomunicatii, precum si componente de comunicatii se pedepseste cu închisoare de la 4 la 18 ani.”

6. La articolul II punctul 1, litera a) a punctului 1 al articolului 27 va avea urmãtorul cuprins:

“a) infractiunile prevãzute de Codul penal la art. 174-177, art. 179, art. 189 alin. 3, art. 190, art. 197 alin. 3, art. 209 alin. 3 si 4, art. 211 alin. 2 si 3, art. 212, art. 215 alin. 5, art. 215 1 alin. 2, art. 218, art. 238, art. 252, art. 254, art. 255, art. 257, art. 266-270, art. 273-276 când s-a produs o catastrofã de cale feratã, art. 279 1 , art. 298, art. 312 si art. 317, precum si infractiunea de contrabandã, dacã a avut ca obiect arme, munitii sau materii explozive ori radioactive;”

7. La articolul II punctul 2, litera d) a punctului 1 al articolului 27 va avea urmãtorul cuprins:

“d) infractiunea de spãlare a banilor, precum si infractiunile privind traficul si consumul ilicit de droguri;”

8. La articolul II, punctele 3, 4, 5, 6 si 7 se abrogã.

9. Dupã articolul II se introduc articolele II 1 si II 2 cu urmãtorul cuprins:

“Art. II 1 . - Infractiunile prevãzute la art. 209 alin. 3 din Codul penal se urmãresc si se judecã potrivit procedurii stabilite la art. 467-479 din Codul de procedurã penalã.

Art. II 2 . - Hotãrârile pronuntate înainte de data intrãrii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentã sunt supuse cãilor de atac ordinare prevãzute în aceastã lege.”

Art. II. - Codul penal si Codul de procedurã penalã, cu modificãrile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministerul Justitiei este singurul autorizat sã republice, sã editeze si sã publice în volum editia oficialã a Codului penal si a Codului de procedurã penalã.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 25 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 18 iulie 2001.

Nr. 456.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei

de urgentã a Guvernului nr. 207/2000 privind modificarea

si completarea Codului penal si a Codului de procedurã penalã

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 207/2000 privind modificarea si completarea Codului penal si a Codului de procedurã penalã si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 iulie 2001.

Nr. 609.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANT Ã

privind regimul juridic al contraventiilor

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. IV.9 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptã prezenta ordonantã.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Constituie contraventie fapta sãvârsitã cu vinovãtie, stabilitã si sanctionatã ca atare prin lege, prin hotãrâre a Guvernului ori prin hotãrâre a consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, a consiliului judetean ori a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art. 2. - (1) Prin legi sau prin hotãrâri ale Guvernului se pot stabili si sanctiona contraventii în toate domeniile de activitate.

(2) Prin hotãrâri ale autoritãtilor administratiei publice locale sau judetene prevãzute la art. 1 se stabilesc si se sanctioneazã contraventii în toate domeniile de activitate în care acestora li s-au stabilit atributii prin lege, în mãsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contraventii prin legi sau prin hotãrâri ale Guvernului.

(3) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti pot stabili si sanctiona contraventii în urmãtoarele domenii: salubritate; activitatea din piete, curãtenia si igienizarea acestora; întretinerea parcurilor si spatiilor verzi, a spatiilor si locurilor de joacã pentru copii; amenajarea si curãtenia spatiilor din jurul blocurilor de locuinte; întretinerea bazelor si obiectivelor sportive aflate în administrarea lor; întretinerea strãzilor si trotuarelor, a scolilor si a altor institutii de educatie si culturã; întretinerea clãdirilor, împrejmuirilor si a altor constructii; depozitarea si colectarea gunoaielor si a resturilor menajere.

(4) Consiliul General al Municipiului Bucuresti poate stabili si alte domenii de activitate din competenta consiliilor locale ale sectoarelor, în care acestea pot stabili si sanctiona contraventii.

Art. 3. - (1) Actele normative prin care se stabilesc contraventii vor cuprinde descrierea faptelor ce constituie contraventii si sanctiunea ce urmeazã sã se aplice pentru fiecare dintre acestea; în cazul sanctiunii cu amendã se vor stabili limita minimã si maximã a acesteia sau, dupã caz, cote procentuale din anumite valori; se pot stabili si tarife de determinare a despãgubirilor pentru pagubele pricinuite prin sãvârsirea contraventiilor.

(2) Persoana juridicã rãspunde contraventional în cazurile si în conditiile prevãzute de actele normative prin care se stabilesc si se sanctioneazã contraventii.

Art. 4. - (1) Actele normative prin care se stabilesc si se sanctioneazã contraventii intrã în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii sau, dupã caz, de la data aducerii lor la cunostintã publicã, potrivit legii, în afarã de cazul în care în cuprinsul acestora se prevede un termen mai lung.

(2) În cazuri urgente se poate prevedea intrarea în vigoare într-un termen mai scurt, dar nu mai putin de 10 zile.

(3) Hotãrârile autoritãtilor administratiei publice locale sau judetene prevãzute la art. 1, prin care se stabilesc si se sanctioneazã contraventii, pot fi aduse la cunostintã publicã prin afisare sau prin orice altã formã de publicitate prevãzutã de lege, numai pe baza avizului de legalitate emis de prefect.

Art. 5. - (1) Sanctiunile contraventionale sunt principale si complementare.

            (2) Sanctiunile contraventionale principale sunt:

a) avertismentul;

b) amenda contraventionalã;

c) obligarea contravenientului la prestarea unei activitãti în folosul comunitãtii;

d) închisoarea contraventionalã, dacã nu existã consimtãmântul contravenientului pentru aplicarea sanctiunii prevãzute la lit. c).

(3) Sanctiunile contraventionale complementare sunt:

a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventii;

b) suspendarea sau anularea, dupã caz, a avizului, acordului sau a autorizatiei de exercitare a unei activitãti;

c) închiderea unitãtii;

d) blocarea contului bancar;

e) suspendarea activitãtii agentului economic;

f) retragerea licentei sau a avizului pentru anumite operatiuni ori pentru activitãti de comert exterior, temporar sau definitiv;

g) desfiintarea lucrãrilor si aducerea terenului în starea initialã.

(4) Prin legi speciale se pot stabili si alte sanctiuni principale sau complementare.

(5) Sanctiunea stabilitã trebuie sã fie proportionalã cu gradul de pericol social al faptei sãvârsite. Sanctiunile complementare se aplicã în functie de natura si de gravitatea faptei si pot fi cumulate.

Art. 6. - (1) Avertismentul, amenda contraventionalã si obligarea la prestarea unei activitãti în folosul comunitãtii se pot aplica oricãrui contravenient persoanã fizicã ori juridicã.

(2) Sanctiunea închisorii contraventionale se poate aplica numai persoanelor fizice.

Art. 7. - (1) Avertismentul constã în atentionarea verbalã sau scrisã a contravenientului asupra pericolului social al faptei sãvârsite, însotitã de recomandarea de a respecta dispozitiile legale.

(2) Avertismentul se aplicã în cazul în care fapta este de gravitate redusã.

(3) Avertismentul se poate aplica si în cazul în care actul normativ de stabilire si sanctionare a contraventiei nu prevede aceastã sanctiune.

Art. 8. - (1) Amenda contraventionalã are caracter administrativ.

(2) Pentru contraventiile stabilite prin hotãrâri ale Guvernului se pot prevedea amenzi între 500.000 lei si 100.000.000 lei.

(3) Pentru contraventiile stabilite prin hotãrâri ale consiliilor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti, ale consiliilor judetene ori ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti se pot prevedea amenzi între 250.000 lei si 25.000.000 lei..(4) Limitele amenzilor prevãzute în actele normative care contin reglementãri cu privire la stabilirea si sanctionarea unor fapte ce constituie contraventii, precum si limitele minime si maxime ale amenzilor prevãzute la alin. (2) si (3) pot fi reduse sau majorate periodic prin hotãrâri ale Guvernului.

(5) Sumele provenite din amenzi se fac venit la bugetul de stat, cu exceptia celor provenite din amenzile aplicate în temeiul hotãrârilor autoritãtilor administratiei publice locale sau judetene prevãzute la alin. (3), care se fac venit la bugetul local respectiv, precum si a celor pentru care legea prevede altfel. Amenzile aplicate în temeiul unei legi sau al unei hotãrâri a Guvernului se fac venit la bugetul de stat în cotã de 75%, diferenta revenind unitãtii din care face parte agentul constatator. Aceastã sumã se retine integral ca venituri extrabugetare, cu titlu permanent, si va fi repartizatã pentru dotarea cu mijloace specifice activitãtilor din domeniu.

Art. 9. - (1) Închisoarea contraventionalã si obligarea la prestarea unei activitãti în folosul comunitãtii pot fi stabilite numai prin lege si numai pe o duratã ce nu poate depãsi 6 luni, respectiv 300 de ore.

(2) Sanctiunile prevãzute la alin. (1) se stabilesc îotdeauna alternativ cu amenda.

Art. 10. - (1) Dacã aceeasi persoanã a sãvârsit mai multe contraventii sanctiunea se aplicã pentru fiecare contraventie.

(2) Când contraventiile au fost constatate prin acelasi proces-verbal sanctiunile contraventionale se cumuleazã fãrã a putea depãsi dublul maximului amenzii prevãzut pentru contraventia cea mai gravã sau, dupã caz, maximul general stabilit în prezenta ordonantã pentru închisoarea contraventionalã ori obligarea la prestarea unei activitãti în folosul comunitãtii.

(3) În cazul în care la sãvârsirea unei contraventii au participat mai multe persoane, sanctiunea se va aplica fiecãreia separat.

Art. 11. - (1) Caracterul contraventional al faptei este înlãturat în cazul legitimei apãrãri, stãrii de necesitate, constrângerii fizice sau morale, cazului fortuit, iresponsabilitãtii, betiei involuntare complete, erorii de fapt, precum si infirmitãtii, dacã are legãturã cu fapta sãvârsitã.

(2) Minorul sub 14 ani nu rãspunde contraventional.

(3) Pentru contraventiile sãvârsite de minorii care au împlinit 14 ani minimul si maximul amenzii stabilite în actul normativ pentru fapta sãvârsitã se reduc la jumãtate.

(4) Minorul care nu a împlinit vârsta de 16 ani nu poate fi sanctionat cu închisoare contraventionalã sau cu obligarea la prestarea unei activitãti în folosul comunitãtii.

(5) Cauzele care înlãturã caracterul contraventional alfaptei se constatã numai de instanta de judecatã.

Art. 12. - (1) Dacã printr-un act normativ fapta nu mai este consideratã contraventie, ea nu se mai sanctioneazã, chiar dacã a fost sãvârsitã înainte de data intrãrii învigoare a noului act normativ.

(2) Dacã sanctiunea prevãzutã în noul act normativ este mai usoarã se va aplica aceasta. În  cazul în care noul act normativ prevede o sanctiune mai gravã, contraventia sãvârsitã anterior va fi sanctionatã conform dispozitiilor actului normativ în vigoare la data sãvârsirii acesteia.

Art. 13. - (1) Aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie în termen de 6 luni de la data sãvârsirii faptei.

(2) În cazul contraventiilor continue termenul prevãzut la alin. (1) curge de la data constatãrii faptei. Contraventia este continuã în situatia în care încãlcarea obligatiei legale dureazã în timp.

(3) Când fapta a fost urmãritã ca infractiune si ulterior s-a stabilit cã ea constituie contraventie, prescriptia aplicãrii sanctiunii nu curge pe tot timpul în care cauza s-a aflat în fata organelor de cercetare sau de urmãrire penalã ori în fata instantei de judecatã, dacã sesizarea s-a fãcut înãuntrul termenului prevãzut la alin. (1) sau (2). Prescriptia opereazã totusi dacã sanctiunea nu a fost aplicatã în termen de un an de la data sãvârsirii, respectiv constatãrii faptei, dacã prin lege nu se dispune altfel.

(4) Prin legi speciale pot fi prevãzute si alte termene de prescriptie pentru aplicarea sanctiunilor contraventionale.

Art. 14. - (1) Executarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie dacã procesul-verbal de constatare a contraventiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de o lunã de la data aplicãrii sanctiunii.

(2) Executarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie în termen de 2 ani de la data aplicãrii.

(3) Executarea sanctiunii închisorii contraventionale se prescrie în termen de un an de la data rãmânerii irevocabile a hotãrârii judecãtoresti, dacã contravenientul nu a optat pentru prestarea unei activitãti în folosul comunitãtii.

 

CAPITOLUL II

Constatarea contraventiei

 

Art. 15. - (1) Contraventia se constatã printr-un proces-verbal încheiat de persoanele anume prevãzute în actul normativ care stabileste si sanctioneazã contraventia, denumite în mod generic agenti constatatori.

(2) Pot fi agenti constatatori: primarii, ofiterii si subofiterii din cadrul Ministerului de Interne, special abilitati, persoanele împuternicite în acest scop de ministri si de alti conducãtori ai autoritãtilor administratiei publice centrale, de prefecti, presedinti ai consiliilor judetene, primari, de primarul general al municipiului Bucuresti, precum si de alte persoane prevãzute în legi speciale.

(3) Ofiterii si subofiterii din cadrul Ministerului de Interne constatã contraventii privind: apãrarea ordinii publice; circulatia pe drumurile publice; regulile generale de comert; vânzarea, circulatia si transportul produselor alimentare si nealimentare, tigãrilor si bãuturilor alcoolice; alte domenii de activitate stabilite prin lege sau prin hotãrâre a Guvernului.

Art. 16. - (1) Procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde în mod obligatoriu: data si locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupatia si locul de muncã ale contravenientului; descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului în care a fost sãvârsitã, precum si arãtarea tuturor împrejurãrilor ce pot servi la aprecierea gravitãtii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneazã contraventia; indicarea societãtii de asigurãri, în situatia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie; posibilitatea achitãrii în termen de 48 de ore a jumãtate din minimul amenzii prevãzute de actul normativ, dacã acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a cãii de atac si organul la care se depune plângerea.

(2) La intrarea în România a cetãtenilor strãini sau a cetãtenilor români cu domiciliul în strãinãtate organele politiei de frontierã de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României vor elibera acestora tichete de înscriere a contraventiilor.

(3) În cazul contravenientilor cetãteni strãini sau cetãteni români cu domiciliul în strãinãtate în procesul-verbal vor fi cuprinse urmãtoarele date de identificare a acestora: numele, prenumele, seria si numãrul pasaportului, statul emitent si data eliberãrii documentului, precum si seria si numãrul tichetului de înscriere a contraventiilor.

(4) La iesirea din tarã organele politiei de frontierã de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României, o datã cu controlul documentelor vor solicita cetãtenilor strãini si cetãtenilor români cu domiciliul în strãinãtate tichetul de înscriere a contraventiilor si, dupã caz, dovada plãtii amenzii contraventionale.

(5) În cazul în care contravenientul este minor procesul-verbal va cuprinde si numele, prenumele si domiciliul pãrintilor sau ale altor reprezentanti ori ocrotitori legali ai acestuia.

(6) În situatia în care contravenientul este persoanã juridicã în procesul-verbal se vor face mentiuni cu privire la denumirea, sediul, numãrul de înmatriculare în registrul comertului si codul fiscal ale acesteia, precum si datele de identificare a persoanei care o reprezintã.

(7) În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat sã aducã la cunostintã contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare. Obiectiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica “Alte mentiuni”, sub sanctiunea nulitãtii procesului-verbal.

Art. 17. - Lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei sãvârsite si a datei comiterii acesteia sau a semnãturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constatã si din oficiu.

Art. 18. - Contravenientul este obligat sã prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate ori documentele în baza cãrora se fac mentiunile prevãzute la art. 16 alin. (3). În caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului agentul constatator poate apela la ofiteri sisubofiteri de politie, jandarmi sau gardieni publici.

Art. 19. - (1) Procesul-verbal se semneazã pe fiecare paginã de agentul constatator si de contravenient. În cazul în care contravenientul nu se aflã de fatã, refuzã sau nu poate sã semneze, agentul constatator va face mentiune despre aceste împrejurãri, care trebuie sã fie confirmate de cel putin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde si datele personale din actul de identitate al martorului si semnãtura acestuia.

(2) Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator.

(3) În lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.

Art. 20. - (1) Dacã o persoanã sãvârseste mai multe contraventii constatate în acelasi timp de acelasi agent constatator, se încheie un singur proces-verbal.

(2) Pentru aceeasi faptã nu se pot aplica douã sau mai multe sanctiuni principale, repetate.

 

CAPITOLUL III

Aplicarea sanctiunilor contraventionale

 

Art. 21. - (1) În cazul în care prin actul normativ de stabilire si sanctionare a contraventiilor nu se prevede altfel, agentul constatator, prin procesul-verbal de constatare, aplicã si sanctiunea.

(2) Dacã, potrivit actului normativ de stabilire si sanctionare a contraventiei, agentul constatator nu are dreptul sã aplice si sanctiunea, procesul-verbal de constatare se trimite de îndatã organului sau persoanei competente sã aplice sanctiunea. În acest caz sanctiunea se aplicã prin rezolutie scrisã pe procesul-verbal.

(3) Sanctiunea se aplicã în limitele prevãzute de actul normativ si trebuie sã fie proportionalã cu gradul de pericol social al faptei sãvârsite, tinându-se seama de împrejurãrile în care a fost sãvârsitã fapta, de modul si mijloacele de sãvârsire a acesteia, de scopul urmãrit, de urmarea produsã, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date înscrise în procesul-verbal.

Art. 22. - (1) În cazul contraventiilor pentru care legea prevede sanctiunea închisorii contraventionale alternativ cu amenda, dacã agentul constatator apreciazã cã sanctiunea amenzii nu este îndestulãtoare, încheie procesul-verbal de constatare si îl înainteazã în cel mult 48 de ore judecãtoriei în a cãrei razã teritorialã a fost sãvârsitã contraventia, pentru aplicarea sanctiunii corespunzãtoare.

(2) În cazul în care se apreciazã cã se impune aplicarea închisorii contraventionale, instanta va dispune înlocuirea închisorii cu sanctiunea obligãrii la prestarea unei activitãti în folosul comunitãtii, dacã persoana care a sãvârsit contraventia este de acord.

(3) Aplicarea sanctiunii închisorii contraventionale sau, dupã caz, obligarea la prestarea unei activitãti în folosul comunitãtii, exercitarea cãilor de atac, precum si locul si modalitatea de executare a sanctiunilor se fac potrivit dispozitiilor cuprinse în legile speciale.

Art. 23. - (1) În cazul în care prin sãvârsirea contraventiei s-a cauzat o pagubã si existã tarife de evaluare a acesteia, persoana împuternicitã sã aplice sanctiunea stabileste si despãgubirea, cu acordul expres al persoanei vãtãmate, fãcând mentiunea corespunzãtoare în procesul-verbal.

(2) Dacã nu existã tarif de evaluare a pagubei persoana vãtãmatã îsi va putea valorifica pretentiile potrivit dreptului comun.

Art. 24. - (1) Persoana împuternicitã sã aplice sanctiunea dispune si confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventii. În toate situatiile agentul constatator va descrie în procesul-verbal bunurile supuse confiscãrii si va lua în privinta lor mãsurile de conservare sau de valorificare prevãzute de lege, fãcând mentiunile corespunzãtoare în procesul-verbal.

(2) În cazul în care bunurile nu se gãsesc contravenientul este obligat la plata contravalorii lor în lei.

(3) Agentul constatator are obligatia sã stabileascã cine este proprietarul bunurilor confiscate si, dacã acestea apartin unei alte persoane decât contravenientul, în procesul-verbal se vor mentiona, dacã este posibil, datele de identificare a proprietarului sau se vor preciza motivele pentru care identificarea nu a fost posibilã.

Art. 25. - (1) Procesul-verbal se va înmâna sau, dupã caz, se va comunica, în copie, contravenientului si, dacã este cazul, pãrtii vãtãmate si proprietarului bunurilor confiscate.

(2) Comunicarea se face de cãtre organul care a aplicat sanctiunea, în termen de cel mult o lunã de la data aplicãrii acesteia.

(3) În situatia în care contravenientul a fost sanctionat cu amendã, precum si dacã a fost obligat la despãgubiri, o datã cu procesul-verbal acestuia i se va comunica si înstiintarea de platã. În înstiintarea de platã se va face mentiunea cu privire la obligativitatea achitãrii amenzii si, dupã caz, a despãgubirii, în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând sã se procedeze la executarea silitã.

Art. 26. - (1) Dacã agentul constatator aplicã si sanctiunea, iar contravenientul este prezent la încheierea procesului-verbal acestuia copia de pe acesta si înstiintarea de platã se înmâneazã contravenientului, fãcându-se mentiune în acest sens în procesul-verbal. Contravenientul va semna de primire.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplicã si fatã de celelalte persoane cãrora trebuie sã li se comunice copia de pe procesul-verbal, dacã sunt prezente la încheierea acestuia.

(3) În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, desi prezent, refuzã sã semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum si a înstiintãrii de platã se face de cãtre agentul constatator în termen de cel mult o lunã de la data încheierii.

Art. 27. - Comunicarea procesului-verbal si a înstiintãrii de platã de face prin postã, cu aviz de primire, sau prin afisare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operatiunea de afisare se consemneazã într-un proces-verbal semnat de cel putin un martor.

Art. 28. - (1) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal jumãtate din minimul amenzii prevãzute în actul normativ, agentul constatator fãcând mentiune despre aceastã posibilitate în procesul-verbal. În actul normativ de stabilire a contraventiilor aceastã posibilitate trebuie mentionatã în mod expres.

(2) Plata amenzii se face la Casa de Economii si Consemnatiuni sau la trezoreria finantelor publice, iar o copie de pe chitantã se predã de cãtre contravenient agentului constatator sau se trimite prin postã organului din care acesta face parte, în termenul prevãzut la alin. (1).

(3) În cazul în care contravenientul a achitat jumãtate din minimul amenzii prevãzute în actul normativ pentru fapta sãvârsitã orice urmãrire înceteazã.

Art. 29. - Dispozitiile art. 28 se aplicã si în cazurile prevãzute la art. 10 alin. (2), dacã contravenientul achitã jumãtate din minimul amenzii prevãzute de actul normativ pentru fiecare dintre contraventiile constatate, fãrã ca prin totalizare sã se depãseascã maximul prevãzut pentru contraventia cea mai gravã.

Art. 30. - (1) Dacã persoana împuternicitã sã aplice sanctiunea apreciazã cã fapta a fost sãvârsitã în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, constituie infractiune, sesizeazã organul de urmãrire penalã competent.

(2) În cazul în care fapta a fost urmãritã ca infractiune si ulterior s-a stabilit de cãtre procuror sau de cãtre instantã cã ea ar putea constitui contraventie, actul de sesizare sau de constatare a faptei, împreunã cu o copie de pe rezolutia, ordonanta sau, dupã caz, de pe hotãrârea judecãtoreascã, se trimite de îndatã organului în drept sã constate contraventia, pentru a lua mãsurile ce se impun conform legii.

(3) Termenul de 6 luni pentru aplicarea sanctiunii în cazul prevãzut la alin. (2) curge de la data sesizãrii organului în drept sã aplice sanctiunea.

 

CAPITOLUL IV

Cãile de atac

 

Art. 31. - (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânãrii sau comunicãrii acestuia.

(2) Partea vãtãmatã poate face plângere numai în ceea ce priveste despãgubirea, iar cel cãruia îi apartin bunurile confiscate, altul decât contravenientul, numai în ceea ce priveste mãsura confiscãrii.

Art. 32. - (1) Plângerea însotitã de copia de pe procesul-verbal de constatare a contraventiei se depune la organul din care face parte agentul constatator, acesta fiind obligat sã o primeascã si sã înmâneze depunãtorului o dovadã în acest sens.

(2) Plângerea împreunã cu dosarul cauzei se trimit de îndatã judecãtoriei în a cãrei circumscriptie a fost sãvârsitã contraventia.

(3) Plângerea suspendã executarea. Plângerea persoanelor prevãzute la art. 31 alin. (2) suspendã executareanumai în ceea ce priveste despãgubirea sau, dupã caz,  mãsura confiscãrii.

Art. 33. - (1) Judecãtoria va fixa termen de judecatã, care nu va depãsi 30 de zile, si va dispune citarea contravenientului sau, dupã caz, a persoanei care a fãcut plângerea, a organului care a aplicat sanctiunea, a martorilor indicati în procesul-verbal sau în plângere, precum si a oricãror alte persoane în mãsurã sã contribuie la rezolvarea temeinicã a cauzei.

(2) În cazul în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie, judecãtoria va cita si societatea de asigurãri mentionatã în procesul-verbal de constatare a contraventiei.

Art. 34. - (1) Instanta competentã sã solutioneze plângerea, dupã ce verificã dacã aceasta a fost introdusã în termen, ascultã pe cel care a fãcut-o si pe celelalte persoane citate, dacã acestia s-au prezentat, administreazã orice alte probe prevãzute de lege, necesare în vederea verificãrii legalitãtii si temeiniciei procesului-verbal, si hotãrãste asupra sanctiunii, despãgubirii stabilite, precum si asupra mãsurii confiscãrii.

(2) Hotãrârea judecãtoreascã prin care s-a solutionat plângerea poate fi atacatã cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Motivarea recursului nu este obligatorie. Motivele de recurs pot fi sustinute si oral în fata instantei. Recursul suspendã executarea hotãrârii.

Art. 35. - Plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor se solutioneazã cu precãdere.

Art. 36. - Plângerea împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, recursul formulat împotriva hotãrârii judecãtoresti prin care s-a solutionat plângerea, precum si orice alte cereri incidente sunt scutite de taxa judiciarã de timbru.

 

CAPITOLUL V

Executarea sanctiunilor contraventionale

 

Art. 37. - Procesul-verbal neatacat în termenul prevãzut la art. 31, precum si hotãrârea judecãtoreascã irevocabilã prin care s-a solutionat plângerea constituie titlu executoriu, fãrã vreo altã formalitate.

Art. 38. - (1) Avertismentul se adreseazã oral atunci când contravenientul este prezent la constatarea contraventiei si sanctiunea este aplicatã de agentul constatator.

(2) În celelalte cazuri avertismentul se socoteste executat prin comunicarea procesului-verbal de constatare a contraventiei, cu rezolutia corespunzãtoare.

(3) Dacã sanctiunea a fost aplicatã de instantã prin înlocuirea amenzii contraventionale cu avertisment, comunicarea acesteia se face prin încunostintare scrisã.

Art. 39. - (1) Punerea în executare a sanctiunii amenzii contraventionale se face astfel:

a) de cãtre organul din care face parte agentul constatator, ori de câte ori nu se exercitã calea de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei în termenul prevãzut de lege;

b) de cãtre instanta judecãtoreascã, în celelalte cazuri.

(2) În vederea executãrii amenzii organele prevãzute la alin. (1) vor comunica din oficiu organelor de specialitate ale directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si unitãtilor subordonante acestora, în a cãror razã teritorialã domiciliazã sau îsi are sediul contravenientul, procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei sau, dupã caz, dispozitivul hotãrârii judecãtoresti prin care s-a solutionat plângerea.

(3) Executarea se face în conditiile prevãzute de dispozitiile legale privind executarea silitã a creantelor bugetare.

(4) Împotriva actelor de executare se poate face contestatie la executare, în conditiile legii.

Art. 40. - Executarea sanctiunilor contraventionale complementare se face potrivit dispozitiilor legale.

Art. 41. - (1) Confiscarea se aduce la îndeplinire de organul care a dispus aceastã mãsurã, în conditiile legii.

(2) În caz de anulare sau de constatare a nulitãtii procesului-verbal bunurile confiscate, cu exceptia celor a cãror detinere sau circulatie este interzisã prin lege, se restituie de îndatã celui în drept.

(3) Dacã bunurile prevãzute la alin. (2) au fost valorificate, instanta va dispune sã se achite celui în drept o despãgubire care se stabileste în raport cu valoarea de circulatie a bunurilor.

Art. 42. - În scopul executãrii despãgubirii stabilite pe bazã de tarif actele prevãzute la art. 39 alin. (2) se comunicã si pãrtii vãtãmate, care va proceda potrivit dispozitiilor legale referitoare la executarea silitã a creantelor.

Art. 43. - Executarea sanctiunii închisorii contraventionale se face în locurile si în modalitãtile prevãzute de legea specialã.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii speciale si tranzitorii

 

Art. 44. - (1) Sanctiunile prevãzute în prezenta ordonantã nu se aplicã în cazul contraventiilor sãvârsite de militarii în termen. Procesul-verbal de constatare se trimite comandantului unitãtii din care face parte contravenientul, pentru a i se aplica mãsuri disciplinare, dacã se constatã cã acesta este întemeiat.

(2) Dacã prin contraventia sãvârsitã de un militar în termen s-a produs o pagubã sau dacã sunt bunuri supuse confiscãrii, organul competent potrivit legii va stabili despãgubirea pe bazã de tarif si va dispune asupra confiscãrii. Câte o copie de pe procesul-verbal se comunicã contravenientului, pãrtii vãtãmate si celui cãruia îi apartin bunurile confiscate.

Art. 45. - În termen de 15 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante Ministerul de Interne si Ministerul Finantelor Publice vor elabora si vor supune spre aprobare Guvernului norme metodologice privind regimul tichetelor de înscriere a contraventiilor, prevãzute la art. 16 alin. (2) si (4).

Art. 46. - Ministerul Apãrãrii Nationale, Ministerul de Interne, precum si celelalte autoritãti ale administratiei publice care au structuri militare vor stabili prin regulamentele interne organele competente sã constate si sã aplice sanctiunile în cazul contraventiilor sãvârsite de cadrele militare si de angajatii civili în legãturã cu serviciul.

Art. 47. - Dispozitiile prezentei ordonante se completeazã cu dispozitiile Codului de procedurã civilã.

Art. 48. - Ori de câte ori într-o lege specialã sau în alt act normativ anterior se face trimitere la Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, trimiterea se va socoti fãcutã la dispozitiile corespunzãtoare din prezenta ordonantã.

Art. 49. - Cauzele aflate în curs de solutionare la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante vor continua sã se judece potrivit legii aplicabile în momentul constatãrii contraventiei.

Art. 50. - Actele normative prin care se stabilesc contraventii, în vigoare la data publicãrii prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I, vor fi modificate sau completate, dacã este cazul, în termen de 3 luni, potrivit prevederilor acesteia.

Art. 51. - (1) Prezenta ordonantã va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe aceeasi datã se abrogã Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, publicatã în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 148 din 14 noiembrie 1968, cu modificãrile si completãrile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

p. Ministrul justitiei,

Doru Crin Trifoi,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

Ministru de interne,

Ioan Rus

 

Bucuresti, 12 iulie 2001.

Nr. 2.