MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 411      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 25 iulie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

426. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor

 

578. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor

 

439. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã  Guvernului nr. 35/2001 privind abrogarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 129/1999 pentru modificarea Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996 si a Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 69/2000 privind modificarea si completarea Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, precum si pentru modificarea Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996

 

591. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 35/2001 privind abrogarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 129/1999 pentru modificarea Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996 si a Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 69/2000 privind modificarea si completarea Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, precum si pentru modificarea Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996

 

441. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 133/2000 privind învãtãmântul universitar si postuniversitar de stat cu taxã

 

593. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 133/2000 privind învãtãmântul universitar si postuniversitar de stat cu taxã

 

443. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 123/2000 pentru completarea rdonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plãtii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte

 

595. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 123/2000 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plãtii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este

 

447. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 39/2001 privind garantarea de cãtre Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului a unui credit fãrã dobândã acordat Societãtii Comerciale “.C.P.P.A.M.”- S.A. Balotesti

 

599. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 39/2001 privind garantarea de cãtre Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului a unui credit fãrã dobândã acordat Societãtii Comerciale “I.C.P.P.A.M.” - S.A. Balotesti

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 78 din 16 iunie 2000 privind regimul deseurilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 22 iunie 2000, cu urmãtoarele modificãri si completãri:

1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Obiectul prezentei ordonante de urgentã îl constituie reglementarea activitãtilor de gestionare a deseurilor în conditii de protectie a sãnãtãtii populatiei si a mediului.

(2) Prevederile prezentei ordonante de urgentã se aplicã:

a) deseurilor menajere;

b) deseurilor de productie;

c) deseurilor de constructie si demolãri;

d) deseurilor periculoase.

(3) Categoriile de deseuri sunt cele cuprinse în anexa nr. IB.”

2. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Prevederile prezentei ordonante de urgentã nu se aplicã:

a) deseurilor radioactive;

b) rocilor si deponiilor de sol, precum si depozitelor de resurse minerale rezultate de la foraje, din prospectiuni geologice si operatiuni de exploatare subteranã a bogãtiilor subsolului, inclusiv din cariere de suprafatã;

c) carcaselor animalelor si urmãtoarelor deseuri din agriculturã: dejectii si alte materiale naturale, substante nepericuloase utilizate în agriculturã;

d) efluentilor gazosi emisi în atmosferã;

e) apelor uzate, mai putin deseurilor în stare lichidã;

f) deseurilor de explozibili expirati.

(2) Gestiunea deseurilor care sunt generate în urma operatiunilor care au loc în sectorul administrativ al Ministerului Apãrãrii Nationale poate fi realizatã fãrã a se supune prevederilor prezentei ordonante de urgentã în cazul în care aplicarea legii ar putea periclita secretul securitãtii nationale. În aceste cazuri Ministerul Apãrãrii Nationale va recomanda mãsuri pentru gestiunea deseurilor, în acord cu îndrumãrile elaborate de autoritatea publicã centralã de protectie a mediului.

(3) Deseurile mentionate la alin. (1) sunt sau vor fi reglementate de alte acte normative.”

3. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 3. - La baza gestionãrii deseurilor stau urmãtoarele principii generale:

a) principiul utilizãrii cu exclusivitate a acelor activitãti de gestionare a deseurilor care nu aduc prejudicii sãnãtãtii si mediului;

b) principiul «poluatorul plãteste»;

c) principiul responsabilitãtii producãtorului;

d) principiul utilizãrii celor mai bune tehnici disponibile, fãrã antrenarea unor costuri excesive;

e) principiul proximitãtii, care presupune ca deseurile sã fie valorificate si eliminate cât mai aproape de locul de generare;

f) principiile nediscriminãrii, consimtãmântului si permisiunii transportului de deseuri periculoase numai în acele tãri care dispun de tehnologii adecvate de eliminare, care trebuie respectate în comertul international cu deseuri.

4. Titlul capitolului II va avea urmãtorul cuprins:

“CAPITOLUL II

Administrarea deseurilor”

5. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Gestionarea deseurilor are în vedere utilizarea proceselor si metodelor care nu pun în pericol sãnãtatea populatiei si a mediului, iar autoritãtile competente autorizeazã si controleazã activitãtile de valorificare si eliminare a deseurilor, urmãrind ca acestea:

a) sã nu prezinte riscuri pentru sãnãtatea populatiei sipentru apã, aer, sol, faunã sau vegetatie;

b) sã nu producã poluare fonicã sau miros neplãcut;

c) sã nu afecteze peisajele sau zonele protejate.

(2) Se interzice persoanelor fizice si juridice abandonarea, înlãturarea sau eliminarea necontrolatã a deseurilor, precum si orice alte operatiuni neautorizate, efectuate cu acestea.”

6. Articolul 6 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 6. - Autoritãtile competente stabilesc norme, standarde si reguli si adoptã mãsuri stimulative economice si financiare corespunzãtoare pentru:

1. prevenirea generãrii deseurilor si a efectelor nocive ale acestora prin:

a) dezvoltarea de tehnologii curate si economice în utilizarea resurselor naturale;

b) dezvoltarea tehnologiei în vederea obtinerii de produse astfel proiectate încât prin caracteristicile lor de fabricatie, prin comercializarea acestora pentru utilizare si prin eliminarea lor dupã utilizare sã nu contribuie sau sã contribuie în mãsurã cât mai micã la cresterea riscului de poluare si a gradului de nocivitate a deseurilor;

c) dezvoltarea de tehnici adecvate pentru eliminarea sau neutralizarea substantelor periculoase continute în deseurile destinate valorificãrii;

2. valorificarea deseurilor prin reciclare, reutilizare sau prin orice alt proces care vizeazã btinerea de materii prime secundare sau utilizarea unor categorii de deseuri ca sursã de energie.”

7. Articolul 7 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Autoritatea publicã centralã de protectie a mediului va initia si va realiza, pe baza consultãrii cu celelalte autoritãti publice centrale si locale mentionate la cap. VI, un sistem adecvat si integrat la nivel national al instalatiilor de eliminare a deseurilor, tinând seama de cele mai bune tehnologii disponibile, care nu implicã costuri excesive. Acest sistem trebuie sã asigure eliminarea deseurilor la nivel national si sã îsi îndeplineascã scopul la nivel local, tinând seama de conditiile geografice si de necesitatea unor instalatii specifice pentru anumite tipuri de deseuri.

(2) Sistemul mentionat la alin. (1) trebuie sã permitã eliminarea deseurilor prin instalatii specifice si prin intermediul celor mai adecvate metode si tehnologii, care sã asigure un nivel ridicat de protectie a sãnãtãtii populatiei si a mediului.”

8. Articolul 8 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 8. - (1) În vederea diminuãrii impactului negativ al deseurilor asupra mediului si sãnãtãtii autoritatea publicã centralã de protectie a mediului, care este cea mai înaltã autoritate de decizie si control al gestiunii deseurilor, va elabora Planul national de gestionare a deseurilor. La elaborarea Planului national de gestionare a deseurilor se are în vedere ca acesta sã continã:

a) în mod obligatoriu, informatii referitoare la:

- tipurile, cantitãtile si originea deseurilor care urmeazã sã fie valorificate sau eliminate;

- mãsuri specifice pentru categorii speciale de deseuri;

- zone si instalatii de valorificare sau de eliminare a deseurilor;

b) dupã caz, informatii cu privire la:

- persoanele fizice si juridice autorizate sã desfãsoare activitãti de gestionare a deseurilor;

- costurile estimative ale operatiunilor de valorificare si eliminare a deseurilor;

- mãsuri pentru încurajarea colectãrii, valorificãrii si tratãrii deseurilor.

(2) Actele normative privind gestionarea deseurilor urmeazã sã fie elaborate sau modificate în conformitate cu Planul national de gestionare a deseurilor.

(3) Planul national de etapã trebuie sã fie supus spre aprobare Guvernului în termen de un an de la data publicãrii legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Planul national definitiv trebuie finalizat în termen de 2 ani de la data intrãrii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentã si supus spre aprobare Guvernului.”

9. Dupã articolul 8 se introduc articolele 81 si 82 cu urmãtorul cuprins:

“Art. 81 . - (1) Planul national de gestionare a deseurilor se întocmeste pe baza planurilor judetene elaborate de autoritãtile teritoriale de protectie a mediului.

(2) Planurile judetene se elaboreazã în termen de 6 luni de la data intrãrii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentã, pe baza planurilor întocmite de consiliile locale si a planurilor întocmite de producãtorii de deseuri din fiecare judet, în termen de 3 luni de la data intrãrii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentã. Planurile întocmite de consiliile locale si de producãtorii de deseuri au acelasi continut si aceeasi formã ca ale celui national.

(3) Autoritatea teritorialã de protectie a mediului solicitã completarea si/sau modificarea planurilor întocmite de consiliile locale si de producãtorii de deseuri, dacã acestea nu sunt elaborate în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1).

(4) Consiliile judetene coordoneazã elaborarea planurilor consiliilor locale.

(5) Consiliul judetean adoptã planul judetean elaborat de autoritatea teritorialã de protectie a mediului.

(6) Planul judetean adoptat de consiliul judetean este transmis de autoritatea teritorialã de protectie a mediului autoritãtii publice centrale de protectie a mediului, în vederea elaborãrii Planului national de gestionare a deseurilor.

(7) Planul national de gestionare a deseurilor trebuie revizuit periodic, avându-se în vedere progresul tehnic si cerintele de protectie a mediului, fãrã sã se depãseascã însã 5 ani. Planurile sunt publice.

Art. 82 . - (1) Planurile pentru deseuri vor furniza mãsuri pentru urmãtorele obiective:

a) diminuarea sau limitarea generãrii de deseuri si a gradului de periculozitate a acestora;

b) reciclarea, regenerarea sau alte forme de utilizare a deseurilor;

c) neutralizarea din punct de vedere ecologic a deseurilor;

d) remedierea siturilor poluate.

(2) Programele pentru managementul activitãtilor legate de deseuri, prevãzute în planuri, vor cuprinde:

a) analiza situatiei si prognozarea tipului, proprietãtilor si cantitãtilor de deseuri generate si a celor supuse valorificãrii si eliminãrii;

b) obiectivele, etapele si termenele pentru implementarea programelor;

c) metodele, tehnologiile si instalatiile pentru tratarea, valorificarea si eliminarea deseurilor;

d) descrierea metodelor, tehnologiilor si instalatiilor de tratare, valorificare si eliminare a deseurilor, precum si a amplasamentelor destinate acestora;

e) deciziile legate de amenajarea amplasamentelor, aplicarea tehnologiilor si exploatarea instalatiilor de tratare, valorificare si eliminare a deseurilor;

f) resursele pentru implementarea programului;

g) mãsuri pentru sprijinirea, încurajarea si rationalizarea activitãtilor de gestiune legate de deseuri;

h) coordonarea cu alte programe legate de aceastã activitate;

i) implementarea unui sistem de raportare si control, de interventie imediatã, de evaluare a rezultatelor si de aducere la zi a Planului national de gestionare a deseurilor.

(3) Planificarea dezvoltãrii zonelor, cu mentionarea amplasamentelor pentru instalatiile de tratare, valorificare si eliminare a deseurilor specificate la alin. (2) lit. c) si d).

(4) Implicarea publicului si a organizatiilor neguvernamentale.”

10. Articolul 9 se abrogã.

11. Dupã articolul 9 se introduce sectiunea 11 cu urmãtorul cuprins:

“SECTIUNEA 11

Autorizarea activitãtilor legate de deseuri

Art. 91. - (1) În termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentã autoritãtile competente completeazã procedura de autorizare pentru activitãtile sociale si economice cu impact asupra mediului cu procedura specificã activitãtilor

de valorificare si eliminare a deseurilor.

(2) Operatorii care desfãsoarã activitãti de valorificare sau de eliminare a deseurilor enumerate în anexa nr. IIA si, respectiv, nr. IIB trebuie sã se supunã procedurii de autorizare de mediu, specificã pentru aceste activitãti.

(3) Autorizatiile pentru activitãti care implicã colectarea deseurilor, depozitarea si tratarea lor vor fi eliberate de:

a) autoritãtile teritoriale de protectie a mediului, pentru deseuri menajere, deseuri de productie si deseuri periculoase;

b) autoritatea publicã centralã de protectie a mediului, pentru deseuri menajere, deseuri de productie si deseuri periculoase, în cazul în care activitãtile se desfãsoarã pe un teritoriu mai mare decât un judet;

c) consiliile locale în a cãror razã teritorialã se desfãsoarã activitatea pentru deseurile de constructie si demolãri. Consiliile locale pot decide, dacã organizarea gestiunii deseurilor o cere, ca actele normative care guverneazã gestiunea deseurilor din zona construibilã sã poatã fi aplicate si altor zone sau sã nu fie aplicate acolo unde schema de transport nu poate fi organizatã fãrã dificultãti, din pricina cãilor de comunicatii necorespunzãtoare, ori acolo unde transportul este impracticabil sau unde numãrul de locuinte implicat este foarte redus. Prefecturile pot recomanda ca actele normative care guverneazã gestiunea deseurilor din zona construibilã sã fie aplicate si altor zone aflate în raza de autoritate localã, în cazul în care este necesarã remedierea unei deficiente majore.

(4) Acordul de mediu pentru realizarea de noi investitii si/sau modificarea celor existente pentru selectarea si amenajarea unor noi amplasamente, construirea instalatiilor si aplicarea tehnologiilor, în vederea valorificãrii si eliminãrii deseurilor, se emite de:

a) autoritatea teritorialã de protectie a mediului, pentru:

- deseuri menajere;

- deseuri de productie;

- deseuri de constructie si demolãri;

- deseuri periculoase, în cazul în care capacitatea de procesare a acestora este de pânã la 750 kg/h;

b) autoritatea centralã de protectie a mediului, pentru deseuri menajere, deseuri de productie si deseuri de constructie si demolãri, pentru activitãti ce se desfãsoarã pe un teritoriu mai mare decât un judet, si pentru deseuri periculoase, în cazul în care capacitatea de procesare a acestora este mai mare de 750 kg/h.

(5) Acordurile si autorizatiile de mediu pentru desfãsurarea activitãtilor de valorificare si eliminare a deseurilor se emit conform prevederilor Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicatã.

(6) Acordul si/sau autorizatia de mediu pentru activitãtile mentionate la alin. (2), (3) si (4) se elibereazã la cerere si contin în mod obligatoriu:

a) activitãtile pentru care se solicitã autorizarea;

b) tipurile, compozitia, proprietãtile, cantitãtile si originea deseurilor;

c) cerintele tehnice;

d) mãsurile de sigurantã care trebuie sã fie luate;

e) amplasamentele de valorificare sau de eliminare a deseurilor;

f) metodele de tratare, valorificare si eliminare a deseurilor.

(7) Conditiile de timp, comunicare, refuz, amendare, completare si suspendare ale autorizatiei sunt cele stipulate la art. 8 din Legea nr. 137/1995, republicatã.”

12. Articolul 10 se abrogã.

13. Articolul 11 se abrogã.

14. La articolul 12, partea introductivã a alineatului (1) va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Sunt exceptate de la cerinta autorizãrii specifice a activitãtilor de valorificare si eliminare a deseurilor urmãtoarele unitãti:”

15. Dupã articolul 13 se introduce articolul 131 cu urmãtorul cuprins:

“Art. 13 1 . - (1) Costurile aferente activitãtilor de colectare, transport, depozitare, valorificare sau eliminare a deseurilor se suportã de:

a) detinãtorul de deseuri care încredinteazã deseurile unei unitãti specializate;

b) detinãtorul anterior al deseurilor sau producãtorul de produse care genereazã deseuri.

(2) Costurile prevãzute la alin. (1) se acoperã:

a) direct sau printr-un contract încheiat cu unitãti specializate în colectarea, transportul, depozitarea, valorificarea sau eliminarea deseurilor;

b) printr-un sistem fiscal de taxe prevãzut în Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu.

(3) Cheltuielile legate de analizarea deseurilor, de monitorizarea tehnologicã proprie si a factorilor de mediu si de verificare a datelor declarate se suportã de detinãtorii deseurilor.

(4) Dacã generatorii de deseuri sunt necunoscuti, cheltuielile legate de curãtarea si refacerea mediului vor fi asumate de persoanele care sunt identificate ca actuali detinãtori, pânã la aflarea sãvârsitorului; acesta din urmã va acoperi si cheltuielile legate de actiunile actualului detinãtor pentru a-l identifica.

(5) Dacã generatorul deseurilor nu poate fi identificat, persoanele fizice sau juridice ale cãror proprietãti sunt afectate pot primi sprijin financiar din partea autoritãtilor locale, iar în cazul în care sunt implicate deseuri periculoase, din partea Fondului pentru mediu.”

16. Dupã articolul 131 se introduce sectiunea 12 cu urmãtorul titlu:

“SECTIUNEA 1 2

Controlul activitãtilor legate de deseuri”

17. Articolul 14 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 14. - Unitãtile specificate la art. 12 si 13 sunt supuse periodic controalelor autoritãtilor competente în a cãror razã teritorialã îsi desfãsoarã activitatea.”

18. Dupã articolul 14 se introduce articolul 141 cu urmãtorul cuprins:

“Art. 141. - (1) Primarii unitãtilor administrativ-teritoriale si persoanele autorizate de acestia vor controla:

a) generarea, colectarea, stocarea, transportul si tratarea deseurilor menajere si de constructie si implementarea planului de gestiune a acestora;

b) eliminarea deseurilor de productie si a celor periculoase si implementarea planului local de gestiune a acestora;

c) facilitãtile si instalatiile pentru stocarea si neutralizarea deseurilor menajere si de constructie si cele pentru eliminarea deseurilor industriale si periculoase.

(2) Autoritãtile teritoriale de protectie a mediului inspecteazã si iau mãsuri pentru respectarea de cãtre cei implicati în gestionarea deseurilor a legislatiei de mediu în vigoare si a conditiilor de autorizare impuse conform legii, tin evidenta si comunicã celor interesati informatiile legate de deseuri.

(3) Autoritatea centralã de protectie a mediului inspecteazã si ia mãsuri pentru respectarea de cãtre cei implicati în gestionarea deseurilor a legislatiei de mediu în vigoare si a conditiilor de autorizare impuse conform legii pentru investitiile si activitãtile ce se desfãsoarã pe un teritoriu mai mare decât un judet.

(4) Directiile de igienã si sãnãtate publicã vor exercita controlul sanitar al activitãtilor de neutralizare a deseurilor periculoase.

(5) Autoritãtile vamale, cele de control al frontierei si reprezentanti ai autoritãtii de protectie a mediului controleazã împreunã cu alte autoritãti publice centrale si locale si iau mãsuri pentru asigurarea conformitãtii încãrcãturilor cu documentele însotitoare si pentru respectarea prevederilor legale referitoare la îndeplinirea conditiilor de import, export si tranzit ale deseurilor.”

19. Dupã articolul 141 se introduce capitolul II1 cu urmãtorul cuprins:

“CAPITOLUL II1

Gestionarea deseurilor

SECTIUNEA 1

Colectarea, transportul, tratarea si eliminarea deseurilor

Art. 142. - În functie de proprietãti, compozitie, valoare si de alte calitãti deseurile sunt tratate si transportate astfel încât sã nu împiedice utilizarea lor ulterioarã si rationalã.

Art. 143. - Depozitarea si eliminarea deseurilor în amplasamentele de prospectiuni geologice sau de exploatãri miniere ale zãcãmintelor subterane vor fi astfel efectuate încât sã nu aducã daune calitãtii acestor amplasamente si sã nu provoace daune suplimentare calitãtii exploatãrii, apelor subterane si peisajului.

Art. 144. - (1) Amplasamentele destinate amenajãrilor pentru gestionarea deseurilor si construirea instalatiilor pentru eliminarea deseurilor sunt stabilite conform planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism si dispozitiilor cuprinse în legile funciare si în Codul silvic.

(2) Conditiile generale privind stabilirea amplasamentelor, amenajarea acestora, functionarea instalatiilor pentru tratarea si eliminarea deseurilor se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului.

Art. 145. - Pentru cazurile în care activitãtile de tratare si eliminare a deseurilor pe un amplasament trebuie sã se întrerupã din diverse motive operatorul activitãtii are obligatia de a prezenta autoritãtii de protectie a mediului o evaluare a impactului activitãtii asupra mediului si de a întocmi un plan de închidere si urmãrire postînchidere a amplasamentului, pentru a fi aprobat de autoritatea de protectie a mediului, în scopul reconstructiei ecologice a zonei.

Art. 146. - Instalatiile, metodele si tehnologiile, amplasamentele si amenajarea acestora pentru tratarea, valorificarea si eliminarea deseurilor trebuie astfel construite si exploatate încât sã nu afecteze mediul si sãnãtatea populatiei.

Art. 147. - În cazul eliminãrii deseurilor prin depozitare finalã într-un depozit de deseuri operatorul responsabil de aceastã eliminare are obligatia sã informeze autoritãtile competente în momentul în care se atinge circa 75% din capacitatea proiectatã a acestuia, pentru a se demara actiunea de deschidere a unui nou depozit.

Art. 148. - (1) Deseurile depuse în depozite temporare sau deseurile de la demolarea ori reabilitarea constructiilor sunt tratate si transportate de detinãtorii de deseuri, de cei care executã lucrãrile de constructie sau de demolare ori de o altã persoanã, pe baza unui contract.

(2) Primãria indicã amplasamentul pentru eliminarea deseurilor precizate la alin. (1), modalitatea de eliminare si ruta de transport pânã la acesta.

Art. 14 9 . - (1) În termen de 12 luni de la data intrãrii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentã consiliile locale adoptã:

a) taxe, în conditiile legii, pentru diverse servicii privind gestionarea deseurilor;

b) reglementãri referitoare la procedurile si conditiile privind colectarea, inclusiv colectarea selectivã, transportul, transferul, neutralizarea, utilizarea si eliminarea deseurilor menajere si a deseurilor de constructie si de la demolãri nepericuloase din perimetrul pe care îl administreazã.

(2) Primãriile vor permite detinãtorilor de deseuri sã îsi transporte deseurile menajere si de constructie pânã la amplasamentele de eliminare corespunzãtoare.

Art. 1410 . - Deseurile rezultate din activitatea de transport international de cãlãtori se îndepãrteazã si se retin la punctele de iesire din tarã.”

20. Articolele 15 si 16 se abrogã.

21. Dupã titlul sectiunii I a capitolului III se introduce articolul 181 cu urmãtorul cuprins:

“Art. 181. - (1) Autoritãtile competente întocmesc lista cuprinzând deseurile periculoase în termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentã. Lista se elaboreazã pe baza categoriilor sau tipurilor generice de deseuri periculoase, prezentate în anexa nr. I C, si a constituentilor acestor deseuri, prezentati în anexa nr. I D, constituenti care fac ca aceste deseuri sã fie periculoase atunci când au proprietãtile descrise în anexa nr. I E. Lista cuprinzând deseurile periculoase, precum si actualizarea periodicã a acesteia se vor aproba prin hotãrâre a Guvernului.

(2) Deseurile periculoase se identificã si se înregistreazã la fiecare loc de producere, de descãrcare sau de depozitare.

(3) Unitãtile care produc, valorificã, colecteazã sau transportã deseuri periculoase trebuie sã asigure conditiile necesare pentru depozitarea separatã a diferitelor categorii de deseuri periculoase, în functie de proprietãtile fizico-chimice, de compatibilitãti si de natura substantelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deseuri în caz de incendiu. Se interzice amestecul diferitelor categorii de deseuri periculoase, precum si al deseurilor periculoase cu deseuri nepericuloase, cu exceptia situatiilor mentionate la alin. (4).

(4) În scopul îmbunãtãtirii securitãtii operatiunilor de valorificare si eliminare, amestecul de deseuri periculoase cu alte deseuri, substante sau materiale se poate face numai cu acordul autoritãtilor competente si doar în situatiile în care sunt respectate conditiile precizate la art. 5.

(5) În situatiile în care deseurile periculoase sunt deja amestecate cu alte deseuri, substante sau materiale, sepaarea trebuie sã fie efectuatã dacã este fezabilã din punct de vedere tehnic si economic si dacã este necesarã pentru respectarea prevederilor art. 5.”

22. La articolul 19, partea introductivã va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 19. - Producãtorii de deseuri, precum si proiectantii specializati în conceptia si proiectarea activitãtilor ce pot genera deseuri au urmãtoarele obligatii:”

23. La articolul 19, dupã litera n) se introduc literele o), p) si r) cu urmãtorul cuprins:

“o) sã tinã evidenta deseurilor si operatiunilor cu deseuri în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentã;

p) sã permitã accesul autoritãtilor de inspectie si control la metodele, tehnologiile si instalatiile pentru tratarea, valorificarea si eliminarea deseurilor tehnologice, precum si la documentele care se referã la deseuri;

r) sã prevadã si sã realizeze mãsurile restrictive necesare care trebuie sã fie luate dupã închiderea amplasamentelor si încheierea activitãtilor.”

24. Dupã articolul 19 se introduce articolul 191 cu urmãtorul cuprins:

“Art. 191 . - Producãtorii de deseuri sunt obligati sã implementeze Planul national de gestiune a deseurilor care este stabilit conform art. 8 alin. (1).”

25. La articolul 21, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 21. - (1) Producãtorii si detinãtorii de deseuri au obligatia sã asigure valorificarea sau eliminarea deseurilor prin mijloace proprii sau prin predarea deseurilor proprii unor unitãti autorizate, în vederea valorificãrii sau eliminãrii acestora; livrarea si primirea deseurilor de productie, deseurilor menajere, deseurilor de constructie si de la demolãri si deseurilor periculoase, în vederea eliminãrii lor, trebuie sã se efectueze numai pe bazã de contract.”

26. La articolul 22, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 22. - (1) Operatorii de transport specializati pentru transportul urban de deseuri trebuie sã fie autorizati de autoritãtile de protectie a mediului, dupã notificarea activitãtii de transport, de cãtre autoritãtile administratiei publice locale. În cazul în care se efectueazã transporturi inter-

urbane sau internationale de deseuri operatorul de transport rutier trebuie sã detinã si licentã de transport pentru mãrfuri periculoase, emisã de Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei.”

27. La articolul 23, litera b) va avea urmãtorul cuprins:

“b) sã asigure instruirea personalului pentru încãrcarea, transportul si descãrcarea deseurilor în conditii de sigurantã si pentru interventie în cazul unor defectiuni sau accidente;”

28. La articolul 27, literele a) si c) vor avea urmãtorul cuprins:

“a) sã depunã separat deseurile si deseurile de ambalaje reciclabile acolo unde existã recipiente special destinate acestui scop;

................................................................................................

c) sã valorifice deseurile combustibile si degradabile biologic, rezultate în gospodãriile din mediul rural, iar pe cele nerecuperabile sã le depunã în depozitul final de deseuri al localitãtii.”

29. La articolul 28, partea introductivã va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 28. - Persoanele fizice autorizate sã desfãsoare activitãti independente si persoanele juridice din a cãror activitate rezultã deseuri, precum si cele care transportã, eliminã, importã, exportã si executã tranzit de deseuri, pe lângã obligatiile mentionate în cuprinsul sectiunilor 1-3 din prezentul capitol mai au si urmãtoarele obligatii:”

30. Articolul 29 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 29. - Importul în România de deseuri de orice naturã, în stare brutã sau prelucratã, este interzis, cu exceptia anumitor categorii de deseuri ce constituie resurse secundare de materii prime utile, în conformitate cu reglementãrile dispuse prin acte normative propuse de autoritatea publicã centralã de protectie a mediului si aprobate de Guvern.”

31. Articolul 34 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 34. - (1) În scopul stimulãrii investitiilor în domeniul gestionãrii deseurilor, al extinderii activitãtilor de gestionare a deseurilor, prin utilizarea instrumentelor economice si a pârghiilor specifice economiei de piatã, Guvernul poate stabili facilitãti fiscale pentru cei care gestioneazã deseuri si, în mod deosebit, pentru cei care valorificã deseuri.

(2) La propunerea autoritãtii centrale de protectie a mediului se vor aloca anual, prin legea bugetului de stat, resurse destinate pentru construirea si functionarea unor instalatii si aplicarea de tehnologii destinate tratãrii si eliminãrii deseurilor pentru care procesarea în sistem centralizat este avantajoasã economic si rezolvã probleme de mediu la nivel regional sau chiar national.

(3) Prin hotãrâre a Guvernului se pot nominaliza agenti economici care fac dovada cã au astfel de facilitãti cu echipamente adecvate si care nu mai reclamã costuri excesive pentru import.”

32. Articolul 35 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 35. - Consiliile locale hotãrãsc, în conditiile legii, asigurarea cu prioritate a unor terenuri, în vederea realizãrii depozitelor si instalatiilor de valorificare si eliminare a deseurilor pentru localitãti, ce constituie cauzã de utilitate publicã.”

33. Articolul 37 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 37. - Guvernul analizeazã si garanteazã, prin Ministerul Finantelor Publice, în limita plafonului de îndatorare publicã externã aprobat si a prevederilor legii bugetului de stat, împrumuturile si finantãrile externe destinate realizãrii unor proiecte importante sau de interes general în domeniul gestionãrii deseurilor.”

34. Titlul capitolului VI va avea urmãtorul cuprins:

“CAPITOLUL VI

Atributii si rãspunderi ale autoritãtilor administratiei

publice centrale si locale”

35. La articolul 38, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 38. - (1) În conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentã autoritatea competentã cãreia îi revin atributii si responsabilitãti în ceea ce priveste regimul deseurilor este Ministerul Apelor si Protectiei Mediului. Alte autoritãti publice cu atributii în domeniul gestionãrii deseurilor sunt: Ministerul Sãnãtãtii si Familiei, Ministerul Industriei si Resurselor, Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor,

Ministerul de Interne, Ministerul Apãrãrii Nationale, Ministerul Administratiei Publice, consiliile locale si judetene.”

36. La articolul 39, partea introductivã si literele a), c), g) si h) vor avea urmãtorul cuprins:

“Art. 39. - Ministerul Apelor si Protectiei Mediului are urmãtoarele atributii si rãspunderi:

a) elaboreazã, împreunã cu alte autoritãti ale administratiei publice centrale si locale, Strategia nationalã pentru gestionarea deseurilor si Planul national pentru gestionarea deseurilor;

................................................................................................

c) avizeazã reglementãrile specifice în domeniul gestionãrii deseurilor, elaborate de celelalte autoritãti publice;

................................................................................................

g) organizeazã, împreunã cu celelalte autoritãti publice centrale si locale si cu organizatiile neguvernamentale, programe de instruire si educare a populatiei în domeniul gestionãrii deseurilor;

h) reglementeazã, împreunã cu celelalte autoritãti publice, activitatea de import, export si tranzit al deseurilor.”

37. La articolul 40, partea introductivã si litera b) vor avea urmãtorul cuprins:

“Art. 40. - Ministerul Sãnãtãtii si Familiei are urmãtoarele atributii:

................................................................................................

b) elaboreazã strategia si programul de gestionare a deseurilor rezultate de la unitãtile sanitare de asistentã medicalã, de cercetare medicalã si învãtãmânt medical de stat si privat si asigurã conditiile de aducere la îndeplinire a aceastora;”

38. La articolul 41, alineatul (1) partea introductivã, literele a), b), precum si alineatul (2) vor avea urmãtorul cuprins:

“Art. 41. - (1) Ministerul Industriei si Resurselor are urmãtoarele atributii:

a) elaboreazã strategii si programe sectoriale de gestionare a deseurilor industriale, de reconstructie ecologicã si urmãreste aducerea la îndeplinire a acestora de cãtre agentii economici;

b) participã la elaborarea reglementãrilor specifice pentru gestionarea diferitelor tipuri de deseuri industriale, precum si pentru operatiunile de reciclare si de valorificare a acestor deseuri, cu avizul autoritãtii publice centrale de protectie a mediului;

................................................................................................

(2) Ministerul Afacerilor Externe reglementeazã importurile si exporturile de deseuri prin eliberarea licentelor de import-export pentru deseurile supuse licentierii.”

39. La articolul 42, partea introductivã si literele b) si c) vor avea urmãtorul cuprins:

“Art. 42. - Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei are urmãtoarele atributii:

................................................................................................

b) participã, împreunã cu alte autoritãti publice, la elaborarea reglementãrilor specifice pentru gestionarea deseurilor menajere;

c) organizeazã si realizeazã, împreunã cu autoritãtile administratiei publice locale, sisteme de gestionare a deseurilor menajere, integrate în planurile de urbanism general si amenajare a teritoriului, si urmãreste realizarea proiectelor din acest domeniu;”

40. La articolul 42, dupã litera d) se introduc literele e), f) si g) cu urmãtorul cuprins:

“e) participã la elaborarea planurilor sectoriale de gestionare a deseurilor provenite din activitãtile de transport si auxiliare si urmãreste realizarea acestora de cãtre agentii economici aflati în subordinea sau în coordonarea sa;

f) participã la elaborarea reglementãrilor specifice privind gestionarea deseurilor provenite din a ctivitãtile de transport si auxiliare;

g) participã la elaborarea de reglementãri specifice pentru controlarea activitãtii de transport al deseurilor.”

41. La articolul 43, partea introductivã si litera b) vor avea urmãtorul cuprins:

“Art. 43. - Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor are urmãtoarele atributii:

................................................................................................

b) participã la elaborarea de reglementãri specifice privind gestionarea deseurilor provenite din agriculturã si din ndustria alimentarã.”

42. Articolul 44 se abrogã.

43. La articolul 45, partea introductivã va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 45. - Ministerul Muncii si Solidaritãtii Sociale are urmãtoarele atributii:”

44. Articolul 46 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 46. - Ministerul de Interne sprijinã autoritãtile publice în îndeplinirea atributiilor si rãspunderilor ce le revin pentru aplicarea si respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgentã si a altor prevederi legale referitoare la deseuri.”

45. La articolul 47, litera a) va avea urmãtorul cuprins:

“a) elaboreazã strategia si programul de gestionare a deseurilor provenite din domeniul militar si asigurã conditiile necesare pentru realizarea acestora;”

46. Articolul 48 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 48. - Ministerul Administratiei Publice are urmãtoarele atributii:

a) participã la elaborarea planurilor de gestionare a deseurilor în domeniul serviciilor publice de gospodãrie comunalã;

b) urmãreste îndeplinirea obiectivelor din Planul national de gestionare a deseurilor si sprijinã administratia publicã localã pentru aplicarea acestora.”

47. La articolul 49, partea introductivã va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 49. - Primarii si consiliile locale au urmãtoarele obligatii si atributii:”

48. Dupã partea introductivã a articolului 49 se introduce punctul 1 cu urmãtorul cuprins:

“1. urmãresc si asigurã îndeplinirea prevederilor din planurile de gestionare a deseurilor, elaborate în conformitate cu prevederile art. 8, si asigurã curãtenia localitãtilor prin:”

49. La articolul 49, litera a) va avea urmãtorul cuprins:

“a) sistemul de colectare, inclusiv asigurarea etapizatã a colectãrii selective, transport, neutralizare, valorificare, incinerare si depozitare finalã;”

50. La articolul 49, dupã litera h) se introduc punctele 2, 3 si 4 cu urmãtorul cuprins:

“2. aprobã studii si prognoze orientative privind gestionarea deseurilor;

3. hotãrãsc asocierea cu alte autoritãti ale administratiei publice locale, precum si colaborarea cu agentii economici, în scopul realizãrii unor lucrãri de interes public privind gestiunea deseurilor;

4. actioneazã pentru refacerea si protectia mediului.”

51. Dupã articolul 49 se introduce articolul 49 1 , cu urmãtorul cuprins:

“Art. 49 1 . - Consiliile judetene au urmãtoarele atributii:

a) coordoneazã activitatea consiliilor locale, în vederea realizãrii serviciilor publice de interes judetean privind gestionarea deseurilor;

b) acordã consiliilor locale sprijin si asistentã tehnicã în elaborarea planurilor locale de gestiune a deseurilor;

c) adoptã planurile privind gestiunea deseurilor;

d) hotãrãsc asocierea cu alte autoritãti ale administratiei publice judetene pentru realizarea unor lucrãri de interes public privind gestiunea deseurilor;

e) analizeazã propunerile fãcute de consiliile locale, în vederea elaborãrii de prognoze pentru refacerea si protectia mediului;

f) urmãresc si asigurã respectarea de cãtre consiliile locale a prevederilor prezentei ordonante de urgentã.”

Articolul 50 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 50. - În sopul îndeplinirii atributiilor si responsabilitãtilor în domeniul gestionãrii deseurilor, pentru coordonarea activitãtilor si promovarea unor actiuni eficiente în acest domeniu, precum si pentru realizarea unei bune colaborãri între autoritãtile competente responsabile de gestio-

narea deseurilor, în cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului se constituie Directia generalã de deseuri si substante chimice periculoase.”

53. La articolul 51, partea introductivã a punctului 1 si litera b) vor avea urmãtorul cuprins:

1. cu amendã de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoanele fizice si de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru persoanele juridice, pentru:

................................................................................................

b) nerespectarea prevederilor Planului national de gestionare a deseurilor;”

54. La articolul 51, dupã litera d) a punctului 1, se introduc literele e)-l), cu urmãtorul cuprins:

“e) neexecutarea la termenele stabilite a lucrãrilor, dotãrilor si mãsurilor destinate reducerii cantitãtii de deseuri produse, colectãrii si colectãrii selective, transportului, valorificãrii si eliminãrii deseurilor;

f) realizarea de lucrãri si desfãsurarea de activitãti care au ca obiect deseurile, fãrã aprobãrile legale;

g) producerea de deseuri prin formarea unor stocuri de materii prime, materiale auxiliare, produse, subproduse si ambalaje, care depãsesc necesitãtile de productie, de consum si de desfacere;

h) transportul si eliminarea deseurilor fãrã asigurarea mãsurilor de protectie a sãnãtãtii populatiei si a mediului;

i) omiterea prezentãrii publice a proiectelor de investitiipentru eliminarea finalã a deseurilor;

j) acceptarea la depozitare a deseurilor urbane si periculoase fãrã a fi supuse unor operatiuni de tratare;

k) nerespectarea prevederilor acordului si/sau autorizatiei de mediu pentru instalatiile si tehnologiile de eliminare finalã a deseurilor;

l) neanuntarea autoritãtii teritoriale de protectie a mediu- lui si a comisiei de apãrare împotriva dezastrelor despre producerea unor accidente la instalatiile de eliminare finalã a deseurilor.”

55. La articolul 51, punctul 2 se abrogã.

56. La articolul 51, punctul 3 va avea urmãtorul cuprins:

“3. cu amendã de la 15.000.000 lei la 75.000.000 lei pentru neîndeplinirea atributiilor si responsabilitãtilor ce revin primarilor si consiliilor locale, dupã caz, conform art. 49;”

57. La articolul 51, dupã punctul 3 se introduce punctul 4 cu urmãtorul cuprins:

“4. cuantumul amenzilor contraventionale se reactualizeazã prin hotãrâre a Guvernului.”

58. La articolul 53, dupã litera e) a alineatului (1) se introduc literele f)-h) cu urmãtorul cuprins:

“f) introducerea în tarã a unor deseuri în scopul depozitãrii finale;

g) acceptarea de cãtre detinãtorii de depozite, la depozitare, a unor deseuri care au fost importate fãrã acord sau autorizatie de mediu;

h) continuarea activitãtii de eliminare finalã a deseurilor dupã expirarea termenului de suspendare a autorizatiei de cãtre autoritatea teritorialã de protectie a mediului.”

59. La articolul 54 se introduce punctul 3 cu urmãtorul cuprins:

“3. conditiile pentru transportul deseurilor.”

60. Anexa nr. I A va avea urmãtorul cuprins:

“ANEXA Nr. I A

SEMNIFICATIA

unor termeni în sensul prezentei ordonante de urgentã

- ciclu de viatã al produsului - intervalul de timp cuprins între data de fabricatie a unui produs si data când acesta devine deseu;

- colectare - strângerea, sortarea si/sau regruparea (depozitarea temporarã) a deseurilor, în vederea transportului lor;

- deponii - material rezultat prin decopertarea solului în urma excavatiilor;

- deseu - orice substantã sau orice obiect din categoriile stabilite în anexa nr. I B, pe care detinãtorul le aruncã, are intentia sau obligatia de a le arunca;

- deseuri menajere - deseuri provenite din activitãti casnice sau asimilabile cu acestea si care pot fi preluate cu sistemele de precolectare curente din localitãti;

- deseuri asimilabile cu deseuri menajere - deseuri provenite din industrie, din comert, din sectorul public sau administrativ, care prezintã compozitie si proprietãti similare cu deseurile menajere si care sunt colectate, transportate, prelucrate si depozitate împreunã cu acestea;

- deseuri periculoase - deseurile mentionate la art. 181 alin. (1), care se încadreazã la categoriile sau tipurile generice de deseuri periculoase, prezentate în anexa nr. I C, si constituentii acestor deseuri, prezentati în anexa nr. I D, constituenti care fac ca aceste deseuri sã fie periculoase atunci când au una sau mai multe dintre proprietãtile descrise în anexa nr. I E;

- detinãtor - producãtorul de deseuri sau persoana fizicã, persoana fizicã autorizatã sã desfãsoare activitãti independente ori persoana juridicã care are deseuri în posesia sa. Se considerã detinãtor si persoana care transportã deseuri, pe toatã durata transportului, pânã la livrarea lor, pentru tratare ulterioarã, unei alte persoane;

- eliminare - orice operatiune prevãzutã în anexa nr. II A;

- gestionare - colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea deseurilor, inclusiv supravegherea zonelor de depozitare dupã închiderea acestora;

- operator - orice persoanã fizicã sau juridicã învestitã cu atributii si responsabilitãti în activitãti autorizate în domeniul gestiunii deseurilor;

- producãtor - orice persoanã fizicã, persoanã fizicã autorizatã sã desfãsoare activitãti independente sau persoanã juridicã din a cãrei activitate rezultã deseuri (producãtor initial) si/sau care a efectuat operatiuni deretratare, de amestecare sau alte operatiuni care genereazã schimbarea naturii ori a compozitiei acestor deseuri;

- reutilizare - orice operatiune prin care ambalajul care a fost conceput si proiectat pentru a realiza în cadrul ciclului sãu de viatã un numãr minim de parcursuri sau rotatii este reumplut sau reutilizat pentru acelasi scop pentru care a fost conceput;

- reciclare - operatiunea de reprelucrare într-un process de productie a deseurilor pentru scopul original sau pentru alte scopuri;

- titularul proprietãtii - administratorul sau detinãtorul cu titlu al unei proprietãti ori arendasul care detine proprietatea în urma unui contract de arendare sau de locatie.

Prevederile prezentei ordonante de urgentã cu privire la detinãtorii proprietãtii se vor aplica în egalã mãsurã responsabililor cu întretinerea drumurilor publice, proprietarilor cãilor ferate, detinãtorilor micilor porturi si ai zonelor de recreare în aer liber;

- tranzit - transportul pe teritoriul national de la o granitã la alta, cu stationãri de scurtã duratã, exclusiv cu caracter tehnic si fãrã modificarea cantitãtii confirmate prin sigiliul vamal;

- tratare - totalitatea proceselor fizice, chimice si biologice care schimbã caracteristicile deseurilor, în scopul reducerii volumului si caracterului periculos al acestora, facilitând manipularea sau valorificarea lor;

- valorificare - orice operatiune mentionatã în anexa nr. II B;

- zonã construibilã - suprafatã pentru care s-a elaborat si s-a aprobat un plan de urbanizare, un plan de constructie pentru o clãdire sau un magazin, dar si o suprafatã în perimetrul cãreia constructiile sunt sistate pe durata elaborãrii planului de urbanizare sau a planului de constructie.”

61. Anexa nr. I B va avea urmãtorul cuprins:

“ANEXA Nr. I B

CATEGORII

de deseuri

 

1. reziduuri de productie sau de consum nespecificate la pozitiile urmãtoare;

2. produse în afara specificatiilor tehnice;

3. produse cu termenul de valabilitate expirat;

4. materiale împrãstiate sau distruse într-un accident, inclusiv orice material, echipament etc., contaminat în urma accidentului;

5. materiale provenite de la constructii, demolãri, amenajãri în spatii construite etc.;

6. materiale contaminate sau impurificate în urma unei actiuni voluntare (de exemplu: reziduuri de la operatiunile de curãtare, materiale de ambalare, containere etc.);

7. obiecte consumabile si pãrti ale acestora (de exemplu: baterii consumate, catalizatori epuizati etc.);

8. substante devenite improprii utilizãrii (de exemplu: acizi contaminati, solventi contaminati, amestec de sãruri epuizate etc.);

9. reziduuri de la procesele industriale (de exemplu: zguri, blazuri etc.);

10. reziduuri de la procesele de combatere a poluãrii (nãmoluri de scruber, pulberi din filtrele de desprãfuire, filtre uzate etc.);

11. reziduuri de fabricatie/finisare (de exemplu: aschii de la strunjire sau frezare etc.);

12. reziduuri de la extractia si prelucrarea materiilor prime (de exemplu: reziduurile de la exploatãrile miniere sau petroliere etc.);

13. materiale contaminate (de exemplu: uleiuri contaminate cu PCB etc.);

14. toate materialele, substantele sau produsele a cãror utilizare este interzisã de lege;

15. produse pe care detinãtorul nu le mai utilizeazã (de exemplu: reziduuri din agriculturã, menajere, din birouri, activitãti comerciale etc.);

16. materiale, substante sau produse contaminate care rezultã din actiunile de remediere a solului;

17. toate materialele, substantele sau produsele incluse în categoriile de mai sus.”

62. Anexa nr. I C va avea urmãtorul cuprins:

“ANEXA Nr. I C

 

CATEGORII SAU TIPURI GENERICE

de deseuri periculoase

 

A. Deseuri care prezintã una dintre proprietãtile descrise în anexa nr. I E si care constau în:

1. deseuri anatomice, deseuri spitalicesti sau alte deseuri clinice;

2. componente farmaceutice, medicinale sau veterinare;

3. conservanti pentru lemn;

4. biocide si substante fitofarmaceutice;

5. reziduuri de substante refolosite ca solventi;

6. substante organice halogenate, neutilizate ca solventi, cu exceptia materialelor polimerizate inerte;

7. amestecuri de sãruri ce contin cianuri;

8. uleiuri minerale si substante uleioase;

9. amestecuri sau emulsii de uleiuri si hidrocarburi, cu/în apã;

10. substante continând PCB (bifenilpoliclorurati) sau PCT (trifenilpoliclorurati);

11. gudroane rezultate de la rafinare, distilare sau de la orice alt tratament pirolitic;

12. cerneluri, coloranti, pigmenti, vopsele, grunduri, lacuri;

13. rãsini, latex, plastifianti, cleiuri/adezivi;

14. substante chimice rezultate din activitãti de cercetare, dezvoltare sau învãtãmânt, care nu sunt identificate sau/si sunt noi si ale cãror efecte asupra omului sau mediului nu sunt cunoscute (de exemplu, reziduuri de laborator), dar se presupune cã sunt periculoase;

15. materiale pirotehnice sau alte materiale explozibile;

16. substante sau materiale folosite la procesarea filmelor fotografice;

17. orice material contaminat cu un produs din grupa dibenzofuranilor policlorurati;

18. orice material contaminat cu un produs din grupa dibenzo-para-dioxinelor policlorurate.

B. Deseuri care contin unul dintre constituentii cuprinsi în anexa nr. I D si care au proprietãtile descrise în anexa nr. I E, constând în:

19. sãpun, grãsimi, cearã de naturã animalã sau vegetalã;

20. substante organice nehalogenate, neutilizabile ca solventi;

21. substante anorganice, fãrã metale sau compusi metalici;

22. cenusã si/sau zgurã;

23. sol, nisip, argilã, inclusiv material din dragare;

24. amestecuri de sãruri fãrã cianuri;

25. prafuri si pulberi metalice;

26. catalizatori uzati;

27. lichide sau nãmoluri continând metale ori compusi metalici;

28. reziduuri rezultate din tehnologiile de reducere a poluãrii (praful retinut în sacii filtrelor de aer), cu exceptia celor prevãzute la pct. 29, 30 si 33;

29. nãmoluri de la scrubere;

30. nãmoluri de la statiile de tratare a apei;

31. reziduuri de decarbonatare;

32. reziduuri de schimbãtori de ioni;

33. nãmoluri de la statiile de epurare, netratate sau improprii pentru folosintã agricolã;

34. reziduuri de la spãlarea/curãtarea rezervoarelor si/sau a echipamentelor;

35. echipamente contaminate;

36. containere contaminate (de exemplu, butelii de gaz) al cãror continut include unul sau mai multe componente cuprinse în anexa nr. I D;

37. acumulatori, baterii sau alte tipuri de celule electrice;

38. uleiuri vegetale;

39. materiale rezultate din colectarea selectivã a deseurilor menajere si care prezintã una dintre caracteristicile mentionate în anexa nr. I E;

40. orice alte deseuri care contin unul dintre constituentii cuprinsi în anexa nr. I D si oricare dintre proprietãtile înscrise în anexa nr. I E.”

63. Anexa nr. I D va avea urmãtorul cuprins:

“ANEXA Nr. I D

 

CONSTITUENTI

ai deseurilor cuprinse la lit. B din anexa nr. I C, care fac ca aceste deseuri sã fie periculoase atunci când au proprietãtile descrise în anexa nr. I E

 

1. beriliu; compusi ai beriliului;

2. compusi ai vanadiului;

3. compusi ai cromului hexavalent;

4. compusi ai cobaltului;

5. compusi ai nichelului;

6. compusi ai cuprului;

7. compusi ai zincului;

8. arseniu; compusi ai arseniului;

9. seleniu; compusi ai seleniului;

10. compusi ai argintului;

11. cadmiu; compusi ai cadmiului;

12. compusi ai staniului;

13. antimoniu; compusi ai antimoniului;

14. teluriu; compusi ai teluriului;

15. compusi ai bariului, cu exceptia sulfatului de bariu;

16. mercur; compusi ai mercurului;

17. taliu; compusi ai taliului;

18. plumb; compusi ai plumbului;

19. sulfuri anorganice;

20. compusi anorganici ai fluorului, cu exceptia fluorurii de calciu;

21. cianuri anorganice;

22. urmãtoarele metale alcaline sau alcalino-pãmântoase: litiu, sodiu, potasiu, calciu, magneziu în formã necombinatã;

23. solutii acide sau acizi în formã solidã;

24. solutii bazice sau baze în formã solidã;

25. azbest (praf si fibre);

26. fosfor; compusi ai fosforului, cu exceptia fosfatilor minerali;

27. carbonili ai metalelor;

28. peroxizi;

29. clorati;

30. perclorati;

31. azide;

32. PCB (bifenilpoliclorurati) si/sau PCT (trifenilpoliclo-rurati);

33. compusi farmaceutici sau veterinari;

34. biocide si substante fitofarmaceutice;

35. substante infectioase;

36. creozoturi;

37. izocianati; tiocianati;

38. cianuri organice;

39. fenoli; compusi ai fenolului;

40. solventi halogenati;

41. solventi organici, cu exceptia solventilor halogenati;

42. compusi organohalogenati, cu exceptia materialelor polimerizate inerte si a altor substante care sunt cuprinse în prezenta anexã;

43. compusi aromatici; compusi organici policiclici si heterociclici;

44. amine alifatice;

45. amine aromatice;

46. eteri;

47. substante cu caracter exploziv, cu exceptia celor cuprinse în alt punct din anexã;

48. compusi organici cu sulf;

49. orice compus din familia dibenzofuranilor policlorurati;

50. orice compus din familia dibenzo-para-dioxinelor policlorurate;

51. hidrocarburi si compusi ai acestora cu oxigen, azot sau sulf, care nu au fost cuprinsi la alt punct din prezenta anexã.”

64. Anexa nr. I E va avea urmãtorul cuprins:

“ANEXA Nr. I E

 

PROPRIETÃTI

ale deseurilor care fac ca acestea sã fie periculoase

 

H1. explozive - substante si preparate care pot exploda sub efectul unei scântei sau care sunt mai sensibile la foc ori la frecare decât dinitrobenzenul;

H2. oxidante - substante si preparate care produc reactii puternic exoterme în contact cu alte substante, mai ales cu cele inflamabile;

H3.A. foarte inflamabile:

- substante lichide si preparate care au punctul de aprindere sub 21ºC (inclusiv lichide extrem de inflamabile);

- substante si preparate care se pot încãlzi si apoi se pot aprinde în contact cu aerul la termperatura mediului ambiant, fãrã adaos de energie suplimentarã;

- substante solide si preparate care iau foc cu usurintã la contactul cu o sursã de aprindere si care continuã sã ardã sau sã se consume si dupã îndepãrtarea sursei de aprindere;

- substante gazoase si preparate care sunt inflamabile în aer la presiune normalã;

- substante si preparate care, în contact cu apa sau cu aerul umed, produc gaze usor inflamabile în cantitãti periculoase;

H3.B. inflamabile - substante si preparate lichide care au punctul de aprindere egal sau mai mare de 21ºC si mai mic sau egal cu 55ºC;

H4. iritante - substante si preparate necorosive care, prin contact imediat, prelungit sau repetat cu pielea sau cu mucoasele, pot cauza inflamatii;

H5. nocive - substante si preparate care, dacã sunt inhalate sau ingerate ori dacã penetreazã pielea, pot constitui riscuri limitate pentru sãnãtate;

H6. toxice - substante si preparate care, dacã sunt inhalate sau dacã penetreazã pielea, pot provoca vãtãmãri serioase, acute sau cronice ale sãnãtãtii si chiar moartea;

H7. cancerigene - substante si preparate care, dacã sunt inhalate sau ingerate ori dacã penetreazã pielea, pot induce cancer sau un risc crescut de incidentã a acestuia;

H8. corosive - substante si preparate care pot distruge tesuturile vii la contactul cu acestea;

H9. infectioase - substante cu continut de microorganisme viabile sau toxinele acestora, care sunt cunoscute ca producând boli omului sau altor organisme vii;

H10. teratogene - substante si preparate care, dacã sunt inhalate sau ingerate ori dacã penetreazã pielea, pot induce malformatii congenitale neereditare sau cresterea incidentei acestora;

H11. mutagene - substante si preparate care, dacã sunt inhalate sau ingerate ori dacã penetreazã pielea, pot produce defecte genetice ereditare sau cresterea incidentei acestora;

H12. substante si preparate care, în contact cu apa, cu aerul sau cu un acid, produc gaze toxice sau foarte toxice;

H13. substante si preparate capabile ca, dupã depozitare, sã producã pe diferite cãi altã substantã (de exemplu, levigat), care posedã una dintre caracteristicile prezentate mai sus;

H14. ecotoxice - substante si preparate care prezintã sau pot prezenta riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului.”

65. Anexa nr. II A va avea urmãtorul cuprins:

“ANEXA Nr. II A

 

OPERATIUNI

de eliminare a deseurilor

 

1. depozitarea pe sol si în subsol (de exemplu: depunerea în depozite de gunoi);

2. tratarea prin contact cu solul (de exemplu: biodegradarea deseurilor lichide sau a nãmolurilor depozitate pe sol);

3. injectarea în subteran (de exemplu: injectarea deseurilor pompabile în puturi, saline sau în straturi geologice);

4. descãrcarea pe suprafete (de exemplu: descãrcarea de deseuri lichide sau de nãmoluri în depresiuni, iazuri sau lagune);

5. depozitarea pe teren special amenajat (de exemplu: dispunerea în celule etanse separate, acoperite si izolate unele de celelalte si de mediu);

6. evacuarea deseurilor solide în apele interioare de suprafatã si subterane;

7. evacuarea în mãri/oceane, inclusiv îngroparea în subsolul marin;

8. tratament biologic nespecificat la alt punct din prezenta anexã, din care rezultã în final compusi sau amestecuri care sunt eliminate prin intermediul oricãrei operatiuni enumerate la pct. 1-12;

9. tratament fizico-chimic nespecificat la alt punct din prezenta anexã, din care rezultã în final compusi sau amestecuri care sunt eliminate prin intermediul oricãrei operatiuni enumerate la pct. 1-12 (de exemplu: evaporare, uscare, calcinare etc.);

10. incinerare pe sol;

11. incinerare pe mare;

12. stocare permanentã (de exemplu, introducerea de containere cu deseuri într-o minã);

13. amestecare, înainte de a se încadra în oricare dintre operatiunile mentionate la pct. 1-12;

14. reambalare înainte de a se încadra în oricare dintre operatiunile mentionate la pct. 1-13;

15. stocarea înainte de efectuarea oricãrei operatiuni mentionate la pct. 1-14, cu exceptia depozitãrii temporare, înaintea colectãrii, pe zona de producere.”

66. Anexa nr. II B va avea urmãtorul cuprins:

“ANEXA Nr. II B

 

OPERATIUNI

de valorificare a deseurilor

 

1. utilizarea ca material combustibil sau ca mijloc de producere a energiei;

2. reciclarea sau recuperarea substantelor organice care nu sunt utilizate ca solventi;

3. reciclarea sau recuperarea metalelor sau compusilor metalici;

4. reciclarea sau recuperarea altor materiale anorganice;

5. regenerarea acizilor sau bazelor;

6. valorificarea produselor folosite la captarea poluantilor;

7. valorificarea produselor din catalizatori;

8. rerafinarea uleiurilor uzate sau alte reutilizãri ale acestora;

9. recuperarea sau regenerarea solventilor;

10. împrãstierea pe sol, în beneficiul agriculturii sau pentru reconstructie ecologicã, inclusiv operatiunile de compostare si alte procese de transformare biologicã;

11. utilizarea deseurilor obtinute în urma oricãrei operatiuni mentionate la pct. 1-10;

12. schimb de deseuri între detinãtori, pentru a fi supuse uneia dintre operatiunile mentionate la pct. 1-11;

13. stocarea de deseuri în scopul de a fi supuse uneia dintre operatiunile mentionate la pct. 1-12, exclusiv depozitarea temporarã înaintea colectãrii, în zona de producere.”

Art. II. - Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 78/2000, cu modificãrile si completãrile aduse prin prezenta lege, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.”

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 26 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 18 iulie 2001.

Nr. 426.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei

de urgentã a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 iulie 2001.

Nr. 578.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 35/2001 privind abrogarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 129/1999 pentru modificarea Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996 si a Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 69/2000 privind modificarea si completarea Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, precum si pentru modificarea Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 35 din 26 februarie 2001 privind abrogarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 129/1999 pentru modificarea Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996 si a Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 69/2000 privind modificarea si completarea Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, precum si pentru modificarea Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 6 martie 2001.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 2 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 18 iulie 2001.

Nr. 439.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 35/2001

privind abrogarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 129/1999 pentru modificarea

Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996 si a Ordonantei de urgentã

a Guvernului nr. 69/2000 privind modificarea si completarea Legii fondului cinegetic

si a protectiei vânatului nr. 103/1996, precum si pentru modificarea Legii fondului cinegetic

si a protectiei vânatului nr. 103/1996

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 35/2001 privind abrogarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 129/1999 pentru modificarea Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996 si a Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 69/2000 privind modificarea si completarea Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, precum si pentru modificarea Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 iulie 2001.

Nr. 591.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 133/2000

privind învãtãmântul universitar si postuniversitar de stat cu taxã

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 133 din 14 septembrie 2000 privind învãtãmântul universitar si postuniversitar de stat cu taxã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 25 septembrie 2000, cu urmãtoarele modificãri:

1. Titlul ordonantei de urgentã va avea urmãtorul cuprins:

“ORDONANTÃ DE URGENTÃ

privind învãtãmântul universitar si postuniversitar de stat cu taxã, peste locurile finantate de la bugetul de stat”

2. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 1. - Institutiile de învãtãmânt superior de stat sunt autorizate sã admitã peste locurile finantate de la bugetul de stat un numãr de studenti si cursanti care acceptã sã achite cheltuielile de scolarizare.”

3. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 2. - Numãrul de locuri de studiu cu taxã în institutiile de învãtãmânt superior de stat se propune anual de senatul universitar al fiecãrei institutii, în functie de capacitatea de scolarizare stabilitã conform standardelor nationale pentru evaluare si acreditare academicã, si se aprobã de Ministerul Educatiei si Cercetãrii.”

4. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 3. - Cuantumul taxei prevãzute la art. 2 se stabileste de senatul fiecãrei institutii de învãtãmânt superior în functie de costurile specifice scolarizãrii. Cuantumul taxei si numãrul de locuri se anuntã candidatilor cu cel putin 15 zile înainte de începerea admiterii.”

5. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 4. - Studentii acceptati pentru locurile de studiu cu taxã se stabilesc din rândul candidatilor la admitere situati sub ultimul admis pe locurile finantate de la bugetul de stat, în ordinea descrescãtoare a clasificãrii lor fãcute pe baza criteriilor de admitere si la solicitarea scrisã a candidatilor, în termenul stabilit de senatul universitãtii. Candidatii admisi pe locurile cu taxã trebuie sã se situeze peste limita minimã stabilitã în criteriile de admitere.”

6. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Statutul de student cu taxã se pãstreazã, de regulã, pe întreaga duratã de scolarizare. Cuantumul taxei pentru fiecare an de studiu se anuntã cu cel putin 15 zile înainte de începerea anului universitar.

(2) Institutiile de învãtãmânt superior de stat vor face la începutul fiecãrui an universitar evaluarea locurilor rãmase disponibile, finantate de la bugetul de stat, pentru a fi ocupate de studentii înscrisi cu taxã, în ordinea descrescãtoare a clasificãrii lor si în limita numãrului de locuri vacante.

(3) În organizarea formatiunilor de studiu nu se face distinctie între cele douã categorii de studenti admisi.”

7. Articolul 6 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 6. - Învãtãmântul postuniversitar de stat se poate desfãsura si în regim de studii cu taxã, conform legii.”

8. Articolul 7 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Pe întreaga duratã de scolarizare studentii admisi cu taxã pot beneficia de burse finantate de la bugetul de stat.

(2) Senatele universitare pot acorda din venituri proprii, la cerere, pe baza unor criterii specifice de performantã sau sociale, burse studentilor admisi cu taxã.”

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 17 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 18 iulie 2001.

Nr. 441.

 

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 133/2000 privind învãtãmântul universitar si postuniversitar de stat cu taxã

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 133/2000 privind învãtãmântul universitar si postuniversitar de stat cu taxã si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 iulie 2001.

Nr. 593.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 123/2000

pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plãtii cotizatiilor

la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 123 din 30 iunie 2000 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plãtii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 6 iulie 2000, cu urmãtoarele modificãri:

1. Titlul ordonantei de urgentã va avea urmãtorul cuprins:

“ORDONANTÃ DE URGENTÃ

pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului

nr. 41/1994 privind autorizarea plãtii cotizatiilor la

organizatiile internationale interguvernamentale la care

România este parte”

2. Articolul I va avea urmãtorul cuprins:

“Art. I. - Punctul II din anexa nr. 1, cuprinzând «Organizatiile internationale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobãrilor date de conducerea ministerelor si a altor institutii centrale», la Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plãtii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobatã prin Legea nr. 126/1994, se completeazã cu dispozitiile prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta ordonantã de urgentã.”

3. Articolul II va avea urmãtorul cuprins:

“Art. II. - Plata cotizatiilor României, ca membru observator la Comitetul otelului si la Comitetul pentru industria constructiilor navale ale Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economicã (O.C.D.E.), se suportã de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Industriei si

Resurselor, începând cu data introducerii de cãtre O.C.D.E. a cotizatiilor de participare pentru membrii observatori.”

4. Articolul III va avea urmãtorul cuprins:

“Art. III. - Bugetul Ministerului Industriei si Resurselor pe anul 2000 se suplimenteazã la articolul 40 «Transferuri neconsolidabile» alineatul 11 «Contributii si cotizatii la organismele internationale» cu echivalentul în lei al sumei de 120.000 franci francezi de la data efectuãrii plãtii.”

5. Titlul anexei va avea urmãtorul cuprins:

“ORGANIZATIILE INTERNATIONALE

care completeazã pct. II al anexei nr. 1 la Ordonanta

Guvernului nr. 41/1994”

6. Numerele curente 1 si 2 din cuprinsul anexei devin numerele curente 43 si, respectiv, 44.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 1 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 18 iulie 2001.

Nr. 443.

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 123/2000 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plãtii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 123/2000 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plãtii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte si se dis-

pune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 iulie 2001.

Nr. 595.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 39/2001 privind garantarea

de cãtre Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

a unui credit fãrã dobândã acordat Societãtii Comerciale “I.C.P.P.A.M.” - S.A. Balotesti

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 39 din 8 martie 2001 privind garantarea de cãtre Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului a unui credit fãrã dobândã acordat Societãtii Comerciale “I.C.P.P.A.M.” - S.A. Balotesti, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 15 martie 2001.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 21 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 18 iulie 2001.

Nr. 447.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 39/2001

privind garantarea de cãtre Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului a unui credit fãrã dobândã acordat Societãtii Comerciale “I.C.P.P.A.M.” - S.A. Balotesti

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 39/2001 privind garantarea de cãtre Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului a unui credit fãrã dobândã acordat Societãtii Comerciale “I.C.P.P.A.M.” - S.A. Balotesti si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 iulie 2001.

Nr. 599.