MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 418      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 27 iulie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

454. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 112/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei “Delta Dunãrii”

 

606. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 112/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei “Delta Dunãrii”

 

457. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 184/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Vârstnice

 

610. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 184/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Vârstnice

 

458. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 56/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritãtii Judecãtoresti

 

611. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 56/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritãtii Judecãtoresti

 

459. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitãtii si functionarea institutiilor de medicinã legalã

 

612. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitãtii si functionarea institutiilor de medicinã legalã

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 112/2000 pentru modificarea

si completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei “Delta Dunãrii”

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 112 din 29 iunie 2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei “elta Dunãrii”, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 4 iulie 2000, cu urmãtoarele modificãri si completãri:

1. La articolul I punctul 1, articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 4. - Pentru administrarea patrimoniului natural din domeniul public de interes national al rezervatiei, precum si pentru refacerea si protectia unitãtilor fizico-geografice definite la art. 1 se înfiinteazã Administratia Rezervatiei, institutie publicã cu personalitate juridicã, cu sediul în municipiul Tulcea, în subordinea autoritãtii publice centrale pentru protectia mediului.

Conducerea Administratiei Rezervatiei este realizatã de Consiliul stiintific, care are în subordine Colegiul executiv.

Componenta nominalã a Consiliului stiintific si Statutul de organizare si functionare a Administratiei Rezervatiei se aprobã de Guvern la propunerea autoritãtii publice centrale pentru protectia mediului. Din Consiliul stiintific, format din 15 membri, fac parte si 3 reprezentanti ai administratiei publice locale. Membrii Colegiului executiv sunt numiti prin ordin de cãtre conducãtorul autoritãtii publice centrale pentru protectia mediului.

Guvernatorul Administratiei Rezervatiei este numit, în conditiile legii, de Guvern, la propunerea conducerii autoritãtii publice centrale pentru protectia mediului, cu avizul prefectului judetului Tulcea, si îndeplineste functia de presedinte al Consiliului stiintific si al Colegiului executiv.

Functia de guvernator este asimilatã cu functia de subsecretar de stat.

În componenta Administratiei Rezervatiei functioneazã Corpul de inspectie si pazã. Corpul de inspectie si pazã realizeazã supravegherea întregului teritoriu al rezervatiei si sanctioneazã nerespectarea mãsurilor de protectie stabilite în Statutul de organizare si functionare a Administratiei Rezervatiei.”

2. La articolul I punctul 3, litera e) a articolului 6 va avea urmãtorul cuprins:

“e) îndeplineste functia de autoritate de mediu, în conditiile legii, pe teritoriul rezervatiei;”

3. La articolul I punctul 3, litera p) a articolului 6 se abrogã.

4. La articolul I, punctul 4 se abrogã.

5. La articolul I punctul 5, articolul 10 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 10. - Suprafetele terestre si acvatice, inclusive terenurile aflate permanent sub ape, existente în perimetrul rezervatiei, delimitat potrivit art. 1, împreunã cu resursele naturale pe care le genereazã, constituie patrimoniu natural, domeniu public de interes national, aflat în administrarea Administratiei Rezervatiei.

Sunt exceptate de la prevederile alin. 1:

a) terenurile din perimetrul rezervatiei care, potrivit legii, sunt proprietate privatã a persoanelor fizice;

b) terenurile din perimetrul rezervatiei, care, potrivit legii, sunt proprietate publicã sau privatã a unitãtilor administrativ-teritoriale;

c) terenurile din perimetrul rezervatiei, ocupate de amenajãrile agricole si piscicole, cuprinse în anexa nr. 2, care constituie domeniu public de interes judetean si care sunt în administrarea Consiliului Judetean Tulcea. Persoanele fizice si juridice care desfãsoarã activitãti în perimetrul rezervatiei sunt obligate sã foloseascã numai mijloace ecologice admise, atât traditionale, cât si noi, în conditiile de reglementare si de autorizare stabilite de Administratia Rezervatiei.

Terenurile care constituie domeniu public de interes judetean sau local, utilizate ca amenajãri agricole sau piscicole, si care datoritã degradãrii sau altor cauze nu mai pot fi exploatate în scopul pentru care au fost amenajate vor fi integrate în regimul natural de folosintã prin efectuarea lucrãrilor corespunzãtoare de reconstructie ecologicã, stabilite de Administratia Rezervatiei si de Consiliul

Judetean Tulcea pentru terenurile din domeniul public de interes judetean, respectiv de consiliile locale pentru terenurile din domeniul public de interes local.

Valorificarea resurselor regenerabile terestre si acvatice, precum si utilizarea unor terenuri pentru realizarea de obiective de investitii în zonele valorificabile din punct de vedere economic ale domeniului public de interes national pot fi concesionate în conditiile legii de Administratia  rezervatiei. Populatia localã are drept de preemtiune. Valorificarea resurselor naturale prin activitãti economice traditionale - pãsunat, cultivarea terenurilor iesite temporar de sub ape, albinãrit, recoltarea florei si a faunei naturale terestre si acvatice, practicarea serviciilor de turism si agrement, a pescuitului si vânãtorii sportive, realizarea de servicii de transport pe canalele navigabile, cu exceptia bratelor Dunãrii -, desfãsurate pe terenurile apartinând domeniului public de interes national, se efectueazã pe baza permisului de practicare a activitãtilor respective, eliberat de Administratia Rezervatiei.”

6. La articolul I punctul 6, alineatul 2 al articolului 11 va avea urmãtorul cuprins:

“Desfãsurarea de activitãti economice, de turism si agrement de cãtre persoane fizice si juridice se autorizeazã de Consiliul Judetean Tulcea pe baza acordului si autorizatiei de mediu emise de Administratia Rezervatiei. Taxele încasate din autorizãri se vor constitui într-un fond special la dispozitia Consiliului Judetean Tulcea, pentru finantarea activitãtilor cu caracter social ale autoritãtilor publice locale din teritoriul rezervatiei.”

7. La articolul I, punctul 7 se abrogã.

8. La articolul I punctul 9, articolul 14 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 14. - Contraventiile se constatã si se sanctioneazã de persoanele împuternicite de Administratia Rezervatiei si de organele Ministerului de Interne competente.”

9. Articolul II va avea urmãtorul cuprins:

“Art. II. - La data intrãrii în vigoare a Hotãrârii Guvernului privind aprobarea Statutului de organizare si functionare a Administratiei Rezervatiei Biosferei «Delta Dunãrii» si a componentei nominale a Consiliului stiintific, precum si a ordinului de numire a Colegiului executiv se abrogã art. 2 si 3 si anexele nr. 2 si 3 din Hotãrârea Guvernului nr. 248/1994 pentru adoptarea unor mãsuri în vederea aplicãrii Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei «Delta Dunãrii».”

10. Anexa nr. 2 la Legea nr. 82/1993 va avea urmãtorul cuprins:

 

ANEXA Nr. 2

la Legea nr. 82/1993

 

SITUATIA

terenurilor ocupate de amenajãrile agricole si piscicole, care constituie domeniu public de interes judetean aflat în administrarea Consiliului Judetean Tulcea

 

Nr.

crt.

Denumirea amenajãrii

Suprafata conform Legii nr. 69/1996 (ha)

Suprafata ce apartine domeniului public de interes local

(ha)

 

Suprafata domeniului

public de interes judetean

aflatã în administrarea Consiliului Judetean Tulcea

(ha)

0

1

2

3

4

 

AMENAJÃRI AGRICOLE

 

 

 

1.

Sireasa

5.480

910

4.570

2.

Pardina

27.032

502

26.530

3.

Tãtaru

2.061

222

1.839

4.

Carasuhat

2.863

1.209

1.654

5.

Dunavãt -Murighiol

2.538

201

2.337

 

SUPRAFATA TOTALÃ DE AMENAJÃRI

AGRICOLE

36.930

39.947

3.044

 

AMENAJÃRI PISCICOLE

 

 

 

1.

Babadag

1.800

-

1.800

2.

Carasuhat

220

-

220

3.

Ceamurlia I

2.900

2.900

 

4.

Ceamurlia II (Sarica)

600

600

 

5.

Chilia I

2.230

-

2.230

6.

Chilia II (Hreblea)

720

-

720

7.

Dranov- ghiol

2.270

-

2.270

8.

Dunavãt I

1.505

-

1.505

9.

Dunavãt II

1.575

-

1.575

10.

Enisala

420

-

420

11.

Grãdina Olandezului

265

-

265

12.

Iazurile

1.651

-

1.651

13.

Independenta (Murighiol)

2.260

334

1.926

14.

Litcov

700

-

700

15.

Lunca

1.070

-

1.070

16.

Maliuc

452

137

315

17.

6 Martie

1.050

-

1.050

18.

Obretin I

2.683

375

2.308

19.

Obretin II

617

617

-

20.

Perisor

1.350

-

1.350

21.

Periteasca

1.709

-

1.709

22.

Popina

6.400

224

6.176

23.

Rusca

2.615

-

2.615

24.

Sarinasuf

590

-

590

25.

Stipoc

1.344

-

1.344

26.

Tãuc

331

18

313

27.

Topraichioi

240

-

240

 

SUPRAFATA TOTALÃ DE AMENAJÃRI

PISCICOLE

39.567

5.205

34.362

 

SUPRAFATA TOTALÃ DE AMENAJÃRI

79.541

8.249

71.292”

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 26 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 18 iulie 2001.

Nr. 454.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 112/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei “Delta Dunãrii”

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 112/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei “Delta Dunãrii” si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 iulie 2001.

Nr. 606.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 184/2000

pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiintarea, organizarea

si functionarea Consiliului National al Persoanelor Vârstnice

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 184 din 3 noiembrie 2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Vârstnice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 9 noiembrie 2000, cu urmãtoarele modificãri si completãri:

1. La articolul I, înainte de punctul 1, care devine punctul 11 , se introduce un nou punct, ca punct 1, cu urmãtorul cuprins:

l.1. Litera e) a articolului 4 va avea urmãtorul cuprins:

e) avizeazã proiecte de acte normative care privesc persoanele vârstnice, avizul fiind consultativ.”

2. La articolul I punctul 1, devenit punctul 1 1 , litera c) a articolului 5 va avea urmãtorul cuprins:

“c) câte un reprezentant al Ministerului Muncii si Solidaritãtii Sociale, Ministerului Sãnãtãtii si Familiei, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului de Interne, Institutului National de Statisticã, Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate si Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurãri Sociale, fiecare fiind desemnat de conducerea autoritãtii publice respective.”

3. La articolul 1 punctul 2, alineatul (2) al articolului 16 se abrogã.

4. La articolul I, dupã punctul 5 se introduce punctul 51 cu urmãtorul cuprins:

“51 . Dupã articolul 24 se introduce articolul 241 cu urmãtorul cuprins:

Art. 241 . - Prefecturile, consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale vor sprijini consiliile judetene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si Consiliul National al Persoanelor Vârstnice pentru repartizarea sediilor necesare desfãsurãrii activitãtii.”

5. La articolul I punctul 6, alineatul (2) al articolului 25 va avea urmãtorul cuprins:

“(2) Fondurile alocate de la bugetul de stat sunt destinate urmãtoarelor categorii de cheltuieli:

a) cheltuieli de personal aferente celor 10 posturi ale Secretariatului tehnic al Consiliului National al Persoanelor Vârstnice. Salarizarea acestor posturi se realizeazã la nivelul prevãzut de dispozitiile legale pentru aparatul ministerelor, iar functia de secretar al Consiliului National al Persoanelor Vârstnice se salarizeazã la nivelul directorului general din ministere;

b) cheltuieli cu indemnizatiile lunare ale presedintelui Consiliului National al Persoanelor Vârstnice si ale membrilor comisiei permanente;

c) cheltuieli de transport, diurnã si cazare pentru membrii Consiliului National al Persoanelor Vârstnice si ai consiliilor judetene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucuresti, în cuantumurile stabilite de dispozitiile legale;

d) cheltuieli materiale pentru întretinerea si functionarea sediului Consiliului National al Persoanelor Vârstnice;

e) cheltuieli de capital aferente dotãrii Consiliului National al Persoanelor Vârstnice.”

6. Punctul 7, articolul 25 1 se abrogã.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comunã din 27 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VÃCÃROIU

 

Bucuresti, 18 iulie 2001.

Nr. 457.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 184/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiintarea,

organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Vârstnice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei de rgentã a Guvernului nr. 184/2000 pentru modificarea si completarea Legiinr. 16/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Vârstnice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 iulie 2001.

Nr. 610.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 56/1998 privind înfiintarea, organizarea

si functionarea Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice,

Sigurantei Nationale si Autoritãtii Judecãtoresti

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 56 din 19 august 1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritãtii Judecãtoresti, emisã în temeiul art. 1 pct. 7 lit. g) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 25 august 1998, cu urmãtoarele modificãri:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Se înfiinteazã Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritãtii Judecãtoresti, ca institutie publicã, nelucrativã, cu personalitate juridicã, care desfãsoarã activitãti de asigurãri sociale de sãnãtate pentru personalul ministerelor si institutiilor cu retele sanitare proprii din domeniile apãrãrii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritãtii judecãtoresti.”

2. La articolul 3, literele b) si d) vor avea urmãtorul cuprins:

“b) contributia personalului militar si civil, a personalului si magistratilor din autoritatea judecãtoreascã, în activitate si pensionat, a militarilor angajati pe bazã de contract, din ministerele, institutiile si structurile prevãzute la art. 1 alin. (1), precum si a altor categorii stabilite de adunarea reprezentantilor prevãzutã la art. 7 alin. (1);

...........................................................................................

d) contributiile suportate de cãtre bugetul asigurãrilor sociale de stat pentru persoanele prevãzute la lit. b) care se aflã în concediu medical, concediu pentru sarcinã si lehuzie sau în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstã de pânã la 6 ani.”

3. La articolul 5, alineatele (1) si (3) vor avea urmãtorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Prin furnizori de servicii medicale din domeniul apãrãrii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritãtii judecãtoresti se întelege: spitalele si policlinicile, centrele medicale de diagnostic si tratament, centrele medicale judetene si ale municipiului Bucuresti, centrele medicale de recuperare si odihnã, cabinetele medicale, complexurile balneare de tratament si odihnã militare si civile, serviciile de ambulantã proprii si alte structuri sanitare stabilite potrivit

dispozitiilor legale.

...........................................................................................

(3) Furnizorii de servicii medicale prevãzuti la alin. (1) încheie, conform legii, contracte si în afara Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritãtii Judecãtoresti cu casele judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, precum si cu alte persoane fizice sau juridice care solicitã servicii medicale.”

4. Dupã articolul 5 se introduce articolul 51 cu urmãtorul cuprins:

“Art. 51 . - (1) Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate si Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritãtii Judecãtoresti împreunã cu ministerele si institutiile din domeniul apãrãrii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritãtii judecãtoresti, vor elabora, prin ordin comun, norme proprii de aplicare a contractului-cadru anual, adaptate la specificul organizãrii asistentei medicale în retelele sanitare proprii acestor ministere si institutii.

(2) Furnizorii de servicii din domeniul apãrãrii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritãtii judecãtoresti, precum si din sistemul civil au obligatia de a asigura servicii medicale la cererea asiguratilor, pe baza principiilor solidaritãtii si subsidiaritãtii, urmând ca decontãrile cheltuielilor sã se facã prin Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritãtii Judecãtoresti si prin casele de asigurãri de sãnãtate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.”

5. La articolul 8, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 8. - (1) În cadrul Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritãtii Judecãtoresti functioneazã un serviciu medical format din 7 medici, respectiv câte un reprezentant din ministerele, institutiile si structurile prevãzute la art. 1 alin. (1), condos de un medic-sef.”

6. Articolul 10 se abrogã.

7. Articolul 11 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 11. - Pentru controlul serviciilor medicale oferite de cãtre furnizorii de servicii medicale prevãzuti la art. 5 alin. (1) Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate împreunã cu Colegiul Medicilor din România vor organiza comisii de control din care vor face parte reprezentanti ai Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate, ai Colegiului Medicilor din România, precum si ai Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritãtii Judecãtoresti.”

8. Articolul 12 se abrogã.

9. Articolul 13 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Pentru sustinerea bugetelor caselor de asigurãri de sãnãtate judetene cu dezechilibre financiare, Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritãtii Judecãtoresti va vãrsa din încasãrile lunare cota prevãzutã de dispozitiile Legii asigurãrilor sociale de sãnãtate nr. 145/1997, cu modificãrile ulterioare, în contul Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate.

(2) În cazul unor dezechilibre financiare, Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritãtii Judecãtoresti poate beneficia, prin redistribuire, de sume alocate de la Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate.”

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 56/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritãtii Judecãtoresti, cu modificãrile aduse prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 72/1998, precum si cu modificãrile aduse prin prezenta lege, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 21 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 25 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Bucuresti, 18 iulie 2001.

Nr. 458.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 56/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii,

Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritãtii Judecãtoresti

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 56/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritãtii Judecãtoresti si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 iulie 2001.

Nr. 611.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitãtii

si functionarea institutiilor de medicinã legalã

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 1 din 20 ianuarie 2000 privind organizarea activitãtii si functionarea institutiilor de medicinã legalã, adoptatã în temeiul art. 1 lit. M pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 2000, cu urmãtoarele modificãri:

1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 1. - Activitatea de medicinã legalã, parte integrantã a asistentei medicale, constã în efectuarea de expertize, examinãri, constatãri, examene de laborator si alte lucrãri medico-legale asupra persoanelor în viatã, cadavrelor, produselor biologice si corpurilor delicte, în vederea stabilirii adevãrului în cauzele privind infractiunile contra vietii, integritãtii corporale si sãnãtãtii persoanelor ori în alte situatii prevãzute de lege, precum si în efectuarea de expertize medico-legale psihiatrice si de cercetare a filiatiei.”

2. La articolul 12, alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins:

“(3) Directorul general al Institutului National de Medicinã Legalã «Mina Minovici» Bucuresti si directorii institutelor de medicinã legalã din centrele medicale universitare sunt numiti prin ordin al ministrului sãnãtãtii si familiei, pe bazã de concurs.”

3. La articolul 13, litera e) va avea urmãtorul cuprins:

“e) propune spre aprobare Ministerului Sãnãtãtii si Familiei componenta nominalã si modul de functionare ale Comisiei superioare medico-legale si ale comisiilor de avizare si control al actelor medico-legale;”

4. La articolul 15, litera f) va avea urmãtorul cuprins:

“f) contribuie la sprijinirea asistentei medicale atât prin analiza aspectelor medico-legale din activitatea unitãtilor sanitare, cât si prin efectuarea unor analize de specialitate, la cererea acestora;”

5. La articolul 17 litera g) se abrogã.

6. La articolul 20, alineatul (1) litera f) va avea urmãtorul cuprins:

“f) 2-4 medici primari legisti, cu experientã în specialitate, desemnati la propunerea directorului general al Institutului National de Medicinã Legalã «Mina Minovici» Bucuresti, cu acordul comisiei de specialitate din cadrul Ministerului Sãnãtãtii si Familiei.”

7. La articolul 21, alineatul (1) litera b) va avea urmãtorul cuprins:

“b) 2-4 medici primari legisti, cu experientã în specialitate, desemnati la propunerea directorului general al Institutului National de Medicinã Legalã «Mina Minovici» Bucuresti, cu acordul comisiei de specialitate din cadrul Ministerului Sãnãtãtii si Familiei.”

8. Titlul capitolului VI va avea urmãtorul cuprins:

Dispozitii tranzitorii si finale”.

9. Articolul 29 devine articolul 31.

10. Articolul 30 devine articolul 32.

11. Articolul 31 devine articolul 29.

12. Articolul 32 devine articolul 30 cu urmãtorul cuprins:

“Art. 30. - Tarifele pentru efectuarea expertizelor, a constatãrilor si a altor lucrãri medico-legale se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

Art. II. - În cuprinsul ordonantei denumirile leInstitutul de Medicinã Legalã «Prof. dr. Mina Minovici» Bucuresti” si «Ministerul Sãnãtãtii” se înlocuiesc cu “Institutul National de Medicinã Legalã «Mina Minovici» Bucuresti”, respectiv cu “Ministerul Sãnãtãtii si Familiei”.

Art. III. - Ordonanta Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitãtii si functionarea institutiilor de medicinã legalã, cu modificãrile aduse prin prezenta lege, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor si alineatelor o nouã numerotare.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 21 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 25 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Bucuresti, 18 iulie 2001.

Nr. 459.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitãtii si functionarea institutiilor de medicinã legalã

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitãtii si functionarea institutiilor de medicinã legalã si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 iulie 2001.

Nr. 612.