MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 422    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 30 iulie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

465. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile

 

618. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile

 

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

5. - Ordonantã privind procedura somatiei de platã

 

6. - Ordonantã privind organizarea celei de-a XI-a editii a cursurilor de varã destinate tinerilor diplomati români si strãini, sub egida Fundatiei Europene “Titulescu”

 

669. - Hotãrâre privind criteriile si modalitãtile de ajustare a preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, precum si coeficientul de corectie care reflectã avantajul consumatorului

 

670. - Hotãrâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice

 

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor

industriale reciclabile

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 16 din 26 ianuarie 2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 7 februarie 2001, cu urmãtoarele modificãri si completãri:

1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 1. - Scopul prezentei ordonante de urgentã îl constituie asigurarea gestionãrii eficiente a deseurilor industriale reciclabile în conditii de protectie a mediului si a sãnãtãtii populatiei.”

2. Alineatul (1) al articolului 2 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Grupele de deseuri industriale reciclabile sunt prevãzute în anexa nr. 1, care face parte integrantã din prezenta ordonantã de urgentã.”

3. Partea introductivã a articolului 3 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 3. - La baza gestionãrii grupelor de deseuri industriale reciclabile care fac obiectul anexei nr. 1 stau urmãtoarele principii generale:”

4. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 5. - Detinãtorii de deseuri industriale reciclabile, persoane juridice, sunt obligati sã asigure strângerea, sortarea si depozitarea temporarã a acestora, cu respectarea normelor de protectie a mediului si a sãnãtãtii populatiei, precum si reintroducerea lor în circuitul productiv prin:

a) reutilizarea în propriile procese de productie;.b) valorificarea, cu respectarea prevederilor art. 8, si comercializarea materiilor prime secundare si, respectiv, a produselor reutilizabile obtinute prin reciclare;

c) predarea cãtre agentii economici specializati, autorizati pentru valorificare, a deseurilor industriale reciclabile, pe baza documentelor de provenientã.”

5. Litera a) a articolului 6 va avea urmãtorul cuprins:

“a) sã nu depoziteze si sã nu abandoneze deseurile industriale reciclabile în conditii care contravin normelor de protectie a mediului si a sãnãtãtii populatiei;”

6. Alineatul (1) al articolului 7 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Agentii economici care realizeazã activitãti de colectare a deseurilor industriale reciclabile de la persoane fizice îsi pot desfãsura activitatea numai în baza autorizatiei de colectare emisã de prefectura judetului, cu avizul primãriei comunei, orasului sau municipiului în care îsi desfãsoarã activitatea agentul economic respectiv, pe baza dovezii cã detine spatiul si dotãrile corespunzãtoare necesare pentru depozitarea deseurilor colectate si pe baza autorizatiei de mediu emisã de autoritatea teritorialã pentru protectia mediului, conform reglementãrilor în vigoare.”

7. Dupã alineatul (1) al articolului 7 se introduce alineatul (11) cu urmãtorul cuprins:

“(11) Se interzice pe o perioadã de 2 ani achizitionarea de la persoane fizice a metalelor neferoase, a aliajelor acestora si a deseurilor neferoase reciclabile, cu exceptia metalelor pretioase si a acumulatorilor auto uzati.”

8. Alineatul (4) al articolului 7 va avea urmãtorul cuprins:

“(4) Agentii economici care colecteazã deseuri industriale reciclabile de la persoane fizice sunt obligati sã elibereze detinãtorilor adeverinta de primire si platã, care va contine în mod obligatoriu urmãtoarele elemente:

a) denumirea agentului economic colector;

b) datele de identificare a detinãtorului:

- numele si prenumele;

- actul de identitate, seria si numãrul, codul numeric personal;

- domiciliul;

c) deseul reciclabil predat si definirea naturii acestuia;

d) cantitatea, pretul, valoarea;

e) provenienta deseului, declaratã de detinãtor pe propria rãspundere;

f) semnãtura agentului colector si a persoanei fizice detinãtoare.”

9. Alineatul (1) al articolului 8 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Agentii economici specializati definiti la art. 7 alin. (3), precum si detinãtorii de deseuri industriale definiti la art. 5, care realizeazã operatiuni de valorificare a deseurilor industriale reciclabile, în sensul definit prin prezenta ordonantã de urgentã, pot desfãsura aceastã activitate numai pe bazã de autorizatie de valorificare emisã de Comisia Nationalã pentru Reciclarea Materialelor, aflatã în subordinea Ministerului Industriei si Resurselor.”

10. Alineatul (1) al articolului 9 va avea urmãtorul cuprins:

l:Art. 9. - (1) Procedura privind acordarea, prelungirea, suspendarea sau anularea autorizatiei de colectare si, respectiv, a autorizatiei de valorificare se stabileste prin norme emise de Comisia Nationalã pentru Reciclarea Materialelor, aprobate prin ordin al ministrului industriei si resurselor, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã.”

11. Articolul 11 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 11. - Agentii economici specializati în activitãti de valorificare a deseurilor industriale reciclabile sunt obligati sã livreze materiile prime secundare sau produsele reutilizabile obtinute, numai însotite de documente de certificare a calitãtii sau de certificate de garantie, dupã caz, conform reglementãrilor în vigoare.”

12. Articolul 12 va avea urmãtorul cuprins:

l:Art. 12. - Agentii economici care detin, colecteazã si/sau valorificã deseuri industriale reciclabile sunt obligati sã tinã evidenta lor, sã raporteze si sã furnizeze informatii la cererea persoanelor cu drept de control, conform prevederilor prezentei ordonante de urgentã si ale celorlalte reglementãri în vigoare.”

13. Dupã litera a) a articolului 13 se introduce litera a 1 ) cu urmãtorul cuprins:

“a1 ) cu amendã de la 200.000.000 lei la 400.000.000 lei si anularea autorizatiei de colectare pentru nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2);”

14. Dupã articolul 13 se introduce articolul 131 cu urmãtorul cuprins:

“Art. 131 . - (1) Falsul în declaratia detinãtorului de deseuri industriale reciclabile referitoare la provenienta acestora, precum si furturile sau sustragerile de materiale, produse sau echipamente în vederea valorificãrii ca deseu constituie infractiune si se pedepseste conform Codului penal.

(2) Dacã furturile sau sustragerile de materiale, produse si echipamente în vederea valorificãrii pun în pericol mediul, precum si sãnãtatea si/sau siguranta populatiei, aceasta constituie infractiune si se pedepseste ca agravantã conform Codului penal.

15. Articolul 14 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de persoanele împuternicite în acest scop de Ministerul Industriei si Resurselor, Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, Ministerul de Interne, Ministerul Administratiei Publice, Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei si de Ministerul Finantelor Publice, dupã caz.

(2) Contraventiilor prevãzute la art. 13 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25-27.

(3) Deseurile industriale reciclabile a cãror provenientã nu poate fi doveditã ca fiind legalã sau care fac obiectul valorificãrii ori al unor acte sau fapte de comert neconforme cu prevederile legale se confiscã si se valorificã în conditiile legii, contravaloarea acestora fãcându-se venit la bugetul local al localitãtii în a cãrei razã teritorialã s-a fãcut constatarea fapticã, dacã acestea nu au fost returnate celor în drept.

16. Articolul 15 se abrogã.

17. Anexa nr. 1 va avea urmãtorul cuprins:

 

ANEXA Nr. 1

 

Grupe de deseuri industriale reciclabile

Deseuri metalice feroase

Deseuri metalice neferoase

Deseuri de hârtii-cartoane

Deseuri de sticlã (spãrturi de sticlã)

Deseuri de mase plastice

Deseuri de cauciuc (anvelope uzate, camere de aer si articole din cauciuc uzate)

Deseuri textile”

18. Anexa nr. 2 va avea urmãtorul cuprins:

 

ANEXA Nr. 2

 

Definirea termenilor specifici

Deseu - orice substantã sau orice produs din categoriile prevãzute în anexa nr. 1, pe care detinãtorul nu-l mai utilizeazã sau pe care are intentia ori obligatia sã nu îl mai utilizeze

Colectare - strângerea, sortarea si/sau regruparea (depozitarea temporarã), a deseurilor în vederea transportãrii lor spre valorificare

Valorificare - orice operatiune de dezmembrare, sortare, reciclare, tãiere, mãruntire, presare, balotare, topire-turnare, pretratare, amestec sau altã operatiune care determinã schimbarea naturii sau a compozitiei, efectuatã asupra unui deseu industrial prin procedee industriale, în vederea reutilizãrii

Detinãtor - persoanã fizicã sau juridicã ce detine la un moment dat, sub orice formã, deseuri industriale reciclabile

Gestionare - colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea deseurilor, inclusiv supravegherea zonelor de depozitare dupã închiderea acestora

Reciclare - operatiunea de reprelucrare într-un proces de productie a deseurilor industriale pentru a fi reutilizate în scopul initial sau pentru alte scopuri”

Art. II. - În termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi se vor stabili prin hotãrâre a Guvernului:

a) lista cuprinzând deseurile industriale reciclabile care constituie materii prime deficitare pe plan national, precum si conditiile în care aceste deseuri pot fi valorificate prin export;

b) reglementãrile privind eliberarea de licente statistice de export pentru deseurile valorificate prin export;

c) prevederi privind obligativitatea, încurajarea sau stimularea unor agenti economici interni, dupã caz, de a consuma în procesele tehnologice, în anumite cote, materiile prime deficitare definite la lit. a).

Art. III. - Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 16/2001, cu modificãrile si completãrile aduse prin prezenta lege, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 21 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 25 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Bucuresti, 18 iulie 2001.

Nr. 465.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 iulie 2001.

Nr. 618.

 

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTÃ

privind procedura somatiei de platã

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptã prezenta ordonantã.

 

Art. 1. - (1) Procedura somatiei de platã se desfãsoarã, la cererea creditorului, în scopul realizãrii de bunãvoie sau prin executare silitã a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezintã obligatii de platã a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris,.însusit de pãrti prin semnãturã ori în alt mod admis de lege si care atestã drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrãri sau orice alte prestatii.

(2) Suma ce reprezintã obligatia prevãzutã la alin. (1), precum si dobânzile, majorãrile sau penalitãtile datorate potrivit legii se actualizeazã în raport cu rata inflatiei aplicabilã la data plãtii efective.

Art. 2. - (1) Cererile, indiferent de valoarea obiectului acestora, se depun la judecãtorie în cazul celor formulate în materie civilã si la tribunal în cazul celor formulate în materie comercialã.

(2) La instantele prevãzute la alin. (1) cererile se solutioneazã de un singur judecãtor.

(3) Judecãtorul verificã din oficiu competenta instantei, procedând potrivit legii.

Art. 3. - (1) Cererea introdusã potrivit art. 2 va cuprinde:

a) numele si domiciliul sau, dupã caz, denumirea si sediul creditorului;

b) numele si domiciliul debitorului persoanã fizicã, iar în cazul debitorului persoanã juridicã, denumirea si sediul, precum si, dupã caz, numãrul certificatului de înmatriculare în registrul comertului sau în registrul persoanelor juridice, codul fiscal si contul bancar;

c) sumele prevãzute la art. 1 alin. (2), temeiul de fapt si de drept al obligatiilor de platã, perioada la care se referã acestea, termenul la care trebuia fãcutã plata si orice element necesar pentru determinarea datoriei.

(2) La cerere se anexeazã contractul sau orice alt înscris doveditor al sumelor datorate.

(3) Cererea si actele anexate la aceasta se depun în copie în atâtea exemplare câte pãrti sunt, plus unul pentru instantã.

Art. 4. - (1) Judecãtorul poate proceda, fãrã citarea pãrtilor, la examinarea cererii si a înscrisurilor depuse în sustinerea acesteia.

(2) Când considerã necesar pentru solutionarea cererii, judecãtorul poate, potrivit dispozitiilor Codului de procedurã civilã referitoare la citarea în pricinile urgente, sã citeze pãrtile pentru explicatii si lãmuriri, precum si pentru a stãrui în efectuarea plãtii sumei datorate de debitor ori pentru întelegerea pãrtilor asupra modalitãtilor de platã.

(3) La citatia pentru debitor se vor anexa în copie cererea creditorului si actele depuse de acesta în sustinerea cererii.

(4) În citatie se va face mentiunea cã pânã cel mai târziu în ziua fixatã pentru înfãtisare debitorul poate sã depunã întâmpinare, precum si actele ce pot contribui la solutionarea cererii.

Art. 5. - În cazul în care creditorul primeste plata datoriei ori declarã cã este multumit cu întelegerea asupra plãtii, judecãtorul va lua act despre aceasta si va proceda la închiderea dosarului, pronuntând o încheiere irevocabilã.

Încheierea privind întelegerea pãrtilor asupra plãtii constituie titlu executoriu.

Art. 6. - (1) Dacã nu a intervenit închiderea dosarului în conditiile art. 5, judecãtorul va examina cererea pe baza actelor depuse, precum si a explicatiilor si lãmuririlor pãrtilor, ce i-au fost prezentate potrivit art. 4 alin. (2)-(4).

(2) Când în urma examinãrii prevãzute la alin. (1) constatã cã pretentiile creditorului sunt justificate, judecãtorul emite ordonanta care va contine somatia de platã cãtre creditor, precum si termenul de platã.

(3) Termenul de platã nu va fi mai mic de 10 zile si nici nu va depãsi 30 de zile. Judecãtorul va putea stabili alt termen potrivit întelegerii pãrtilor.

(4) Ordonanta se va înmâna pãrtii prezente sau se va comunica fiecãrei pãrti de îndatã prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire. Totodatã debitorului i se vor comunica cererea creditorului si actele anexate la aceasta, dacã acestea nu i-au fost comunicate potrivit art. 4 alin. (3).

Art. 7. - Ordonanta prin care judecãtorul a respins cererea creditorului este irevocabilã. În acest caz, precum si în cazul în care prin ordonantã cererea sa a fost admisã în parte, creditorul poate introduce cerere de chemare în judecatã potrivit dreptului comun.

 Art. 8. - (1) Împotriva ordonantei prevãzute la art. 6 alin. (2) debitorul poate formula actiune în anulare în termen de 30 de zile de la data înmânãrii sau comunicãrii acesteia.

(2) Actiunea în anulare se solutioneazã de instanta competentã pentru judecarea fondului cauzei în primã instantã.

(3) Actiunea în anulare se depune la instanta la care functioneazã judecãtorul care a dat ordonanta. Aceasta, dacã nu constatã propria competentã, va trimite dosarul instantei competente potrivit alin. (2).

(4) Dacã instanta învestitã admite actiunea în anulare, aceasta va anula ordonanta, iar la cererea creditorului va proceda, în conditiile dreptului comun, la judecarea în fond a cauzei.

(5) Hotãrârea prin care a fost respinsã actiunea în anulare poate fi atacatã cu recurs de cãtre debitor.

Art. 9. - (1) Ordonanta de admitere în tot sau în partea cererii creditorului, împotriva cãreia nu a fost introdusã actiune în anulare potrivit art. 8, este irevocabilã.

(2) La cererea creditorului, ordonanta prevãzutã la alin. (1) sau, dupã caz, ordonanta împotriva cãreia a fost introdusã actiunea în anulare prevãzutã la art. 8, care însã a fost respinsã prin hotãrâre rãmasã irevocabilã prin nerecurare ori prin respingerea recursului, va fi învestitã cu formulã executorie, potrivit dispozitiilor Codului de procedurã civilã. Astfel învestitã, ordonanta constituie titlu executoriu care se elibereazã creditorului. Totodatã titlul, în copie, se comunicã si debitorului.

Art. 10. - (1) Cel interesat poate face contestatie la executare, potrivit dispozitiilor Codului de procedurã civilã.

(2) Prin contestatia la executare debitorul poate invoca apãrãri de fond împotriva titlului executoriu, cu exceptia cazului în care a atacat ordonanta de dmitere a cererii creditorului cu actiunea în anulare prevãzutã la art. 8.

Art. 11. - Prevederile prezentei ordonante se completeazã cu dispozitiile Codului de procedurã civilã.

Art. 12. - Prezenta ordonantã va intra în vigoare la data de 15 august 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stãnoiu

 

Bucuresti, 19 iulie 2001.

Nr. 5.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTÃ

privind organizarea celei de-a XI-a editii a cursurilor de varã destinate tinerilor diplomati români si

strãini, sub egida Fundatiei Europene “Titulescu”

 

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale art. 1 pct. VII.2 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptã prezenta ordonantã.

 

Art. 1. - Se aprobã organizarea, în cursul trimestrului III al anului 2001, a celei de-a XI-a editii a cursurilor de varã destinate tinerilor diplomati români si strãini, sub egida Fundatiei Europene “Titulescu”, cu durata de 10 zile.

Art. 2. - Suma de 720.000.000 lei destinatã organizãrii cursurilor prevãzute la art. 1 se suportã din fondurile aprobate prin buget Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2001, conform devizului prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta ordonantã.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 19 iulie 2001.

Nr. 6.

 

ANEXÃ

 

DEVIZ ESTIMATIV 1)

Cheltuieli cu caracter organizatoric (circa 45 2) de persoane)

 

1. Cazare - 503 750 000 lei:

- 20 de cetãteni strãini x 10 nopti x 1 300 000 lei = 260 000 000 lei

- 25 de cetãteni români x 10 nopti x 975 000 lei = 243 750 000 lei

2. Masã zilnicã - 149 850 000 lei:

- 45 de persoane x 370 000 lei x 9 zile = 149 850 000 lei

3. Chirie pentru sala de conferinte - 30 000 000 lei

- 30 de ore x 10 000 lei/m 2 /orã x 100 m 2 = 30 000 000 lei

4. Cafele si apã mineralã pentru cursanti si profesori în pauzele dintre cursuri - 8 000 000 lei:

- 40 de persoane x 5 tratatii x 40 000 = 8 000 000 lei

5. Transport cu autocar de 50 de locuri - 19 200 000 lei:

- Bucuresti - loc de desfãsurare si retur = 8 700 000 lei

- transport pentru deschiderea oficialã - Brasov = 10 500 000 lei

6. Elemente de biroticã (ecusoane, diplome, afise, bannere, coroanã de flori, consumabile pentru aparatura tehnicã, inscriptionãri mape etc.): 9 200 000 lei

TOTAL GENERAL: 720 000 000 lei


1) La calcularea devizului estimativ s-a folosit un curs anticipat leu/dolar de 30 000 ROL pentru 1 USD.

2) 20 de cursanti si profesori strãini + 25 de cursanti, profesori si organizatori români. Cursantii sunt selectionati din ministerele afacerilor externe.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind criteriile si modalitãtile de ajustare a preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, precum si coeficientul de corectie care reflectã avantajul consumatorului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Preturile si tarifele avizate de Oficiul Concurentei în limita prevãzutã la art. 2 alin. (2) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 36/2001 se determinã pe baza analizei situatiei economico-financiare a producãtorilor sau a prestatorilor, precum si a influentelor reale în costuri, stabilite pe baza urmãtoarelor criterii:.a) pentru cheltuielile cu materii prime de bazã, energie, combustibili si materiale cu pondere semnificativã în costuri, din tarã, se ia în calcul modificarea preturilor de aprovizionare fatã de precedenta ajustare, în limita preturilor de piatã. În cazul cheltuielilor cu materii prime de bazã si materiale cu pondere semnificativã în costuri, din import, se are în vedere modificarea pretului extern, în limita preturilor practicate pe piata mondialã, si evolutia cursului de schimb valutar, fatã de precedenta ajustare;

b) pentru alte cheltuieli cu materii prime si materiale se ia în calcul evolutia, fatã de ultima ajustare, a indicelui preturilor productiei industriale pentru piata internã pentru fiecare activitate (clasã) prevãzutã în Clasificarea activitãtilor din economia nationalã (CAEN), publicat de Institutul National de Statisticã. În cazurile în care nu existã date publicate în acest sens, se are în vedere evolutia indicelui preturilor productiei industriale pe diviziuni sau, dupã caz, pe total industrie;

c) consumurile specifice de materii prime, energie, combustibili si materiale vor fi luate în calcul cel mult la nivelul celor avute în vedere la ajustarea precedentã;

d) în cazul cheltuielilor cu personalul se are în vedere ca ponderea acestora în pret sã scadã de la o perioadã la alta sau, în mod exceptional, sã rãmânã constantã;

e) cheltuielile cu amortizarea se iau în calcul respectându-se reglementãrile legale în vigoare;

f) pentru cheltuielile indirecte, determinate rational ca fiind legate de realizarea produsului sau de prestarea serviciului, modificãrile vor fi luate în calcul în limita evolutiei, fatã de precedenta ajustare, a indicelui preturilor productiei industriale pe total industrie.

Art. 2. - Cererile de ajustare a preturilor si tarifelor,  înaintate spre avizare Oficiului Concurentei conform art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 36/2001, trebuie sã continã elementele necesare în vederea verificãrii îndeplinirii criteriilor prevãzute la art. 1.

Art. 3. - (1) Limita maximã în cadrul cãreia pretul sau tariful poate fi ajustat conform art. 2 alin. (2) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 36/2001 se determinã pe baza urmãtoarei formule de calcul:

 

P n1 = P n0 (1 + Y x K n ),

 

în care:

P n1 = limita maximã de pret sau tarif pentru produsul sau serviciul n,

P n0 = pretul sau tariful stabilit la precedenta ajustare pentru produsul sau serviciul n;

n = produsul sau serviciul cu pret sau tarif reglementat;

Y = modificarea parametrului de ajustare determinat conform prevederilor art. 3 alin. (3) si (4) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 36/2001, care se determinã dupã formula:

 

Y = (V n1 - V n0)/V n0

unde:

V n1 = valoarea parametrului la data ajustãrii;

V n0 = valoarea parametrului la data ajustãrii precedente;

K n = coeficientul de corectie a parametrului de ajustare, care reflectã avantajul consumatorilor.

(2) La ajustarea preturilor si tarifelor produselor si serviciilor pentru care s-a instituit avizul Oficiului Concurentei se ia în calcul un coeficient de corectie de 0,9 în cazul cresterii parametrului de ajustare si de 1,1 în cazul scãderii parametrului de ajustare.

(3) Fac exceptie de la aplicarea prevederilor alin. (2) preturile si tarifele produselor si serviciilor subventionate de la bugetul de stat si cele reglementate conform prevederilor art. 4 si art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 36/2001, la care coeficientul de corectie are valoarea 1,0.

(4) Coeficientii de corectie K n se stabilesc periodic prin hotãrâre a Guvernului, de regulã, în functie de evolutia prognozatã a inflatiei, a cursului de schimb si a preturilor externe.

Art. 4. - Nivelurile concrete de preturi si tarife, avizate de Oficiul Concurentei, se determinã pe baza prevederilor art. 1 si se stabilesc în limita rezultatã din aplicarea prevederilor art. 3.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

Seful Oficiului Concurentei,

Nicu Tãnase,

secretar de stat

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

Ministrul sãnãtãtii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pãdurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Aurel Constantin Ilie

Ministru de interne

Ioan Rus

 

Bucuresti, 19 iulie 2001.

Nr. 669.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre

 

Art. 1. - Se aprobã Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 25 octombrie 2000, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. - Prezenta hotãrâre va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicãrii acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

p. Ministrul industriei si resurselor,

Iulian Iancu,

secretar de stat

Ministrul sãnãtãtii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul integrãrii europene,

Hildegard Carola Puwak

Presedintele Autoritãtii Nationale

pentru Protectia Consumatorilor,

Rovana Plumb

 

Bucuresti, 19 iulie 2001.

Nr. 670.

 

ANEXÃ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice cuprind dispozitii în vederea aplicãrii unitare a Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice.

Art. 2. - În sensul prezentelor norme definitiile termenilor si expresiilor folosite sunt urmãtoarele:

a) notificare - un demers administrativ care constã în transmiterea în formã scrisã cãtre Ministerul Sãnãtãtii si Familiei a intentiei de comercializare a unui produs cosmetic;

b) dosarul produsului cosmetic, numit în general dosar – o colectie de informatii necesare, care se referã la un singur produs cosmetic si care se pãstreazã la locul indicat cu ocazia notificãrii, fiind accesibil organelor de control;

c) principii de bunã practicã de fabricatie a produselor cosmetice - ansamblu de reguli care grupeazã principii generale, proceduri, actiuni si verificãri care se exercitã asupra procesului de fabricatie a produselor cosmetice;

d) persoana rãspunzãtoare cu evaluarea produsului cosmetic – o persoanã fizicã, calificatã, care are o diplomã de studii superioare în unul dintre domeniile: farmacie, medicinã, chimie, biologie si o experientã practicã de cel putin 2 ani într-un laborator din domeniu.

 

CAPITOLUL II

Notificarea produselor cosmetice

 

Art. 3. - (1) Notificarea unui produs cosmetic care se comercializeazã pe teritoriul României se face la Ministerul Sãnãtãtii si Familiei, prin directia de sãnãtate publicã judeteanã, respectiv a municipiului Bucuresti, în a cãrei razã teritorialã se aflã adresa indicatã pe eticheta produsului cosmetic, unde poate fi accesat dosarul acestuia, în conformitate cu modelul documentului de notificare prezentat în anexa nr. 1.

(2) Data notificãrii este consideratã data la care a fost semnatã confirmarea de primire a documentului de notificare prevãzut la alin. (1).

(3) Orice modificare a informatiilor transmise potrivit alin. (1), referitoare la adresa sediului din România al producãtorului sau al importatorului produsului cosmetic, la locul de fabricatie sau la locul de depozitare pentru produsele cosmetice importate, va fi transmisã în termen de 5 zile de la data aparitiei ei.

(4) Pentru modificãrile celorlalte date prevãzute în notificare este necesarã reluarea procedurii conform alin. (1).

(5) Dacã în termen de 10 zile de la data notificãrii Ministerul Sãnãtãtii si Familiei, prin directia de sãnãtate publicã judeteanã, respectiv a municipiului Bucuresti, în urma studierii documentatiei prevãzute la alin. (1), nu a comunicat în scris interzicerea punerii pe piatã a produsului cosmetic, producãtorii si, respectiv, importatorii de produse cosmetice pot comercializa produsul cosmetic respectiv.

 

CAPITOLUL III

Dosarul produsului cosmetic

 

Art. 4. - Conform dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 178/2000 producãtorul/importatorul de produse cosmetice este obligat sã întocmeascã dosarul produsului cosmetic, al cãrui cuprins este prevãzut în anexa nr. 2.

Art. 5. - La dosarul produsului cosmetic metoda de fabricare a acestuia va cuprinde descrierea detaliatã a fluxului tehnologic, pe fazele acestuia, cu respectarea principiilor de bunã practicã de fabricatie aprobate prin ordin al ministrului industriei si resurselor si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

Art. 6. - Fiecare dintre piesele componente si/sau atasate la dosarul produsului cosmetic va purta data la care a fost întocmitã sau modificatã.

Art. 7. - La dosarul produsului cosmetic se vor atasa rezultatele controlului efectuat de organele de control, observatiile acestora, mãsurile si termenele de realizare stabilite de organele de control, semnate de luare la cunostintã de reprezentantul acestora si de producãtor sau importator.

Art. 8. - În lista cuprinzând ingredientele care fac parte din compozitia produsului cosmetic, prevãzutã la art. 13 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 178/2000, numele unor ingrediente pentru care a fost acordat dreptul de confidentialitate potrivit prevederilor legale se înscrie sub forma unui cod numeric format din 7 cifre.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 9. - Este interzisã înscrierea pe etichetã sau folosirea în reclamele produselor cosmetice de texte, nume, marcã comercialã, fotografii, semne figurative si altele, care sã sugereze unele caracteristici pe care respectivul produs nu le posedã.

Art. 10. - Produsele cosmetice si materiile prime degradate constituie deseuri si se distrug conform reglementãrilor legale în vigoare.

Art. 11. - Avizul produsului cosmetic eliberat de Ministerul Sãnãtãtii si Familiei anterior intrãrii în vigoare a prezentelor norme metodologice este valabil pânã la data de 31 decembrie 2002 numai în cazul în care informatiile comunicate cu ocazia obtinerii avizului nu au fost modificate.

Art. 12. - Nerespectarea prevederilor art. 4 se sanctioneazã conform prevederilor art. 17 din Legea nr. 178/2000.

Art. 13. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantã din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

DOCUMENT DE NOTIFICARE

 

I. DATE PRIVIND PRODUCÃTORUL/IMPORTATORUL DE PRODUS COSMETIC

1. Numele/Denumirea producãtorului/importatorului

- numãr de înregistrare la registrul comertului

- cod fiscal

2. Adresa/Sediul în România al producãtorului/importatorului

- numãr de telefon

- fax

- adresa electronicã*)

3. Tara de origine pentru produsul fabricat în afara teritoriului României

4. Locul de fabricatie pentru produsul cosmetic fabricat pe teritoriul României

- adresã

- telefon

- fax

- adresã electronicã*)

5. Locul de depozitare pentru produsele cosmetice importate

- adresã

- telefon

- fax

- adresã electronicã*)

6. Numele persoanei rãspunzãtoare care a evaluat produsul cosmetic din punct de vedere al securitãtii pentru sãnãtatea umanã.

II. DATE PRIVIND PRODUSUL COSMETIC

1. Denumirea comercialã a produsului cosmetic

2. Categoria de produs cosmetic în conformitate cu anexa la Legea nr. 178/2000

3. Compozitia calitativã a produsului cosmetic - datele sunt prezentate conform denumirilor din Nomenclatorul international pentru produsele cosmetice INCI si/sau Indexul culorilor - Colour Index (va purta semnãtura conducerii producãtorului/importatorului)

4. Caracteristicile fizico-chimice si microbiologice ale produsului cosmetic (se va anexa, în fotocopie, buletinul de analizã emis de un laborator

care respectã principiile de bunã practicã de laborator)

5. Evaluarea riscului pentru sãnãtatea umanã a produsului cosmetic (se va anexa, în fotocopie, documentul de evaluare a riscului pentru sãnãtatea umanã, semnat de persoana rãspunzãtoare care a evaluat produsul cosmetic din acest punct de vedere)

6. Denumirea si adresa laboratorului prevãzut la pct. 4

7. Fotocopie a ambalajului si a etichetei de comercializare a produsului cosmetic

8. Codul numeric atribuit pentru ingredientul cãruia i s-a acordat dreptul de confidentialitate*)

9. Datele sunt prezentate în limba românã.

III. SEMNAREA DOCUMENTULUI DE NOTIFICARE DE CÃTRE PRODUCÃTOR/IMPORTATOR

- Nume, prenume si functie

- Semnãturã si stampilã.


*) Acolo unde existã.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

CUPRINSUL DOSARULUI PRODUSULUI COSMETIC

 

1. DENUMIREA COMERCIALÃ A PRODUSULUI

2. GRUPA DE PRODUS COSMETIC - conform anexei la Legea nr. 178/2000

3. COMPOZITIA CALITATIVÃ SI CANTITATIVÃ A PRODUSULUI COSMETIC - va purta semnãtura conducerii producãtorului/importatorului, iar ingredientul pentru care s-a acordat, potrivit prevederilor legale, dreptul de confidentialitate se înscrie sub forma unui cod numeric format din 7 cifre

 

Nr. crt.

DENUMIREA INGREDIENTULUI conform INCI si/sau Colour Index

Cantitatea g/g %

 

 

 

 

 

4. CARACTERISTICILE FIZICO-CHIMICE SI MICROBIOLOGICE ALE MATERIEI PRIME SI ALE PRODUSULUI COSMETIC (se va anexa, în fotocopie, buletinul de analizã emis de un laborator care respectã principiile de bunã practicã de laborator)

5. METODA DE FABRICARE - conform art. 5 din normele metodologice

6. METODA DE ANALIZÃ PENTRU CONTROLUL CALITÃTII PRODUSULUI COSMETIC - se va mentiona de cãtre producãtor, dupã caz, standardul de metodã de analizã folosit sau o descriere a metodei utilizate, cu toate informatiile necesare pentru ca aceasta sã poatã fi reprodusã

7. INFORMATII PRIVIND STABILITATEA PRODUSULUI COSMETIC - se va prezenta de cãtre producãtor metoda de evaluare a stabilitãtii produsului cosmetic si date care sã sustinã stabilitatea declaratã în conditii de transport si depozitare recomandate de acesta

8. EVALUAREA RISCULUI PENTRU SÃNÃTATEA UMANÃ PRODUSULUI COSMETIC - se face pe baza profilului toxicologic general al ingredientelor folosite si/sau prin evaluare într-un laborator, cu respectarea principiilor de bunã practicã de laborator; se prezintã sub forma documentului de evaluare a riscului pentru sãnãtatea umanã si va fi semnat de persoana rãspunzãtoare care a evaluat produsul cosmetic din acest punct de vedere

9. DENUMIREA SI ADRESA LABORATOARELOR care au efectuat analizele prevãzute la pct. 4 si 8

10. NUMELE SI ADRESA PERSOANEI RÃSPUNZÃTOARE care a evaluat produsul cosmetic din punct de vedere al securitãtii acestuia pentru sãnãtatea umanã

11. DATELE REFERITOARE LA EFECTELE NEDORITE PENTRU SÃNÃTATEA UMANÃ provocate de produsul cosmetic respectiv sunt înregistrate de producãtor/importator pe baza reclamatiilor primite de la consumatori

12. DOVADA PRIVIND EFECTUL DECLARAT AL PRODUSULUI COSMETIC, în cazul în care natura acestuia o justificã, se face prin teste in vitro sau in vivo.