MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 423    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 30 iulie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

464. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive

 

617. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive

 

467. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 40/2001 pentru abrogarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei a fondului pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrãrilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, în perioada 1998-2001, si a Ordonantei Guvernului nr. 36/1999 privind sprijinul acordat de stat producãtorilor agricoli pentru achizitionarea, din productia internã, de tractoare, combine, masini si utilaje agricole, instalatii pentru irigat, animale de prãsilã, precum si pentru construirea si amenajarea de spatii pentru cazarea si cresterea animalelor, sere, solarii, înfiintãri de plantatii viticole nobile, pomicole, arbusti fructiferi

 

620. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 40/2001 pentru abrogarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei a fondului pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrãrilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, în perioada 1998-2001, si a Ordonantei Guvernului nr. 36/1999 privind sprijinul acordat de stat producãtorilor agricoli pentru achizitionarea, din productia internã, de tractoare, combine, masini si utilaje agricole, instalatii pentru irigat, animale de prãsilã, precum si pentru construirea si amenajarea de spatii pentru cazarea si cresterea animalelor, sere, solarii, înfiintãri de plantatii viticole nobile, pomicole, arbusti fructiferi

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

666. - Hotãrâre privind darea în folosintã gratuitã a unui imobil, proprietate publicã a statului, aflat în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, Clubului Sportiv “Fotbal Club Farul” Constanta

 

673. - Hotãrâre privind aprobarea prealabilã, în vederea recunoasterii functionãrii în România a Fundatiei “University Research Corporation International”

 

LE I SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explosive

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 28 decembrie 1995, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:

1. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 3. - Materiile explozive fabricate în tarã si cele importate pot fi experimentate sau folosite numai cu aprobarea Ministerului Muncii si Solidaritãtii Sociale, în baza unui aviz de specialitate emis de un organ autorizat stabilit prin hotãrâre a Guvernului.

Amestecurile explozive simple pot fi preparate numai de persoane autorizate, conform normelor specifice de protectie a muncii pentru depozitarea, transportul si folosirea materiilor explozive.

Dacã organele prevãzute la alin. 1 completeazã sau modificã normele privind producerea de materii explosive din import, beneficiarii au obligatia respectãrii si a acestor norme.

Materiile explozive cu destinatie militarã, fabricate în tarã, precum si cele importate pot fi experimentate sau folosite cu aprobarea Ministerului Apãrãrii Nationale, în baza unui aviz de specialitate emis de un organ autorizat stabilit prin hotãrâre a Guvernului.”

2. Alineatul 2 al articolului 5 se abrogã.

3. La articolul 8, alineatele 1, 2 si 3 vor avea urmãtorul cuprins:

“Art. 8. - Pentru a putea produce si prepara materii explozive, persoanele fizice si juridice care, potrivit legii, au ca obiect astfel de operatiuni sunt obligate sã obtinã, în prealabil, autorizatia inspectoratului de stat teritorial pentru protectia muncii si a inspectoratului de politie al judetului sau a Directiei Generale de Politie a Muncipiului Bucuresti si sã se înregistreze la aceste autoritãti.

Obligatia de a obtine, în prealabil, autorizatia si de a se înregistra la autoritãtile prevãzute la alin. 1 revine si persoanelor care detin, transportã, folosesc sau comercializeazã materii explozive, cu exceptia unitãtilor si formatiunilor Ministerului Apãrãrii Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Protectie si Pazã si Comandamentului Protectiei Civile.

Aceleasi obligatii le au si persoanele care produc, detin, transportã sau comercializeazã obiecte artizanale de distractie pe bazã de amestecuri pirotehnice, precum si persoanele care folosesc, în scopuri tehnice, asemenea obiecte pe bazã de amestecuri pirotehnice.”

4. Articolul 13 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 13. - Transportul si mânuirea explozivilor propriuzisi si ale mijloacelor de initiere si aprindere, cu exceptia obiectelor artizanale de distractie pe bazã de amestecuri pirotehnice si a celor pentru scopuri tehnice pe bazã de amestecuri pirotehnice, se efectueazã sub directa supraveghere a artificierilor autorizati si numai cu personal special instruit pentru asemenea operatiuni. Transportul si mânuirea obiectelor artizanale de distractie pe bazã de amestecuri pirotehnice si ale celor pentru scopuri tehnice pe bazã de amestecuri pirotehnice, se efectueazã de cãtre personal special instruit.”

5. Articolul 18 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 18. - Paza transporturilor de materii explozive de la producãtor la depozitele de bazã, de consum sau complexe, indiferent de mijlocul de transport, se asigurã de cãtre unitãtile competente ale Ministerului de Interne, pe cheltuiala beneficiarului.

Pentru transportul de materii explozive de la depozitele de bazã la depozitele de consum, precum si de la depozitele de consum la locurile de utilizare situate în afara incintei unitãtii, paza se asigurã de cãtre agentii economici prin personal dotat cu arme de foc. Pentru transportul de materii explozive de la depozitele de bazã la cele de consum agentul economic este obligat sã anunte în scris, în prealabil, unitatea competentã a Ministerului de Interne pe teritoriul cãreia se efectueazã transportul.

Paza materiilor explozive în tranzit pe teritoriul României se asigurã de cãtre unitãtile competente ale Ministerului de Interne, contra cost, dupã verificarea prealabilã a integritãtii sigiliilor aplicate de expeditori, la solicitarea organelor care au atributii privind transporturile si expeditiile internationale.

Paza transporturilor de materii explozive cu destinatie militarã pe teritoriul României se asigurã de cãtre unitãtile Ministerului Apãrãrii Nationale.”

6. La articolul 26, alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:

“Nu necesitã sã fie autorizate ca artificieri urmãtoarele categorii de personal:

a) personalul calificat care verificã materiile explozive la producãtor si la laboratoarele de specialitate autorizate în acest scop;

b) personalul care mânuieste si foloseste materii explozive, altele decât explozivii propriu-zisi si mijloacele de initiere si aprindere;

c) personalul militar care mânuieste si foloseste materiale explozive la activitãti în cadrul unitãtilor si formatiunilor.apartinând Ministerului Apãrãrii Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Protectie si Pazã si Comandamentului Protectiei Civile.”

7. Articolul 29 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 29. - Persoanele juridice si fizice autorizate sã fabrice, sã confectioneze sau sã comercializeze obiecte artizanale de distractie pe bazã de amestecuri pirotehnice si cele pentru scopuri tehnice pe bazã de amestecuri pirotehnice sunt obligate ca la depozitarea, pãstrarea si mânuirea acestora, precum si a materiilor din care sunt fãcute, sã respecte normele tehnice privind regimul materiilor explozive.”

8. Dupã articolul 29 se introduc articolele 29 1 -29 3 , cu urmãtorul cuprins:

“Art. 29 1 . - Vânzarea obiectelor artizanale de distractie fabricate sau confectionate pe bazã de amestecuri pirotehnice se realizeazã numai dupã inscriptionarea pe ambalajul acestora, în limba românã, a instructiunilor de folosire si a clasei din care fac parte.

Art. 29 2 . - Se interzice vânzarea obiectelor artizanale de distractie fabricate sau confectionate pe bazã de amestecuri pirotehnice, indiferent de clasa în care sunt clasificate, persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

Art. 29 3 . - Vânzarea obiectelor de distractie artizanale fabricate sau confectionate pe bazã de amestecuri pirotehnice se face numai de cãtre persoanele autorizate în acest sens si numai în locurile autorizate.”

9. La articolul 30, alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:

“Vânzarea de materii explozive, cu exceptia obiectelor artizanale de distractie pe bazã de amestecuri pirotehnice si a celor pentru scopuri tehnice pe bazã de amestecuri pirotehnice, se face numai dupã înscrierea în registrul prevãzut la art. 24 alin. 2, a numelui cumpãrãtorului, a autorizatiei din care rezultã cã are dreptul sã detinã, sã oloseascã sau sã facã operatiuni cu astfel de materii, precum si cantitatea comercializatã.”

10. Articolul 32 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 32. - Constituie contraventii încãlcarea prevederilor prezentei legi, dacã faptele nu sunt sãvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sã constituie infractiuni, si se sanctioneazã dupã cum urmeazã:

a) nerespectarea dispozitiilor art. 10 alin. 2, art. 14 alin. 2, art. 19, art. 21, art. 23, art. 24 alin. 1 si 2, art. 25, art. 26 alin. 2, art. 27 si art. 28 alin. 1, 2 si 4 – cu amendã de la 2.000.000 lei la 6.000.000 lei;

b) nerespectarea dispozitiilor art. 8, art. 10 alin. 3, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14 alin. 1, art. 20, art. 29, art. 29 2 si art. 30 - cu amendã de la 4.000.000 lei la 12.000.000 lei;

c) nerespectarea dispozitiilor art. 3, art. 4, art, 5, art. 7, art. 9, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 22, art. 24 alin. 3, art. 26 alin. 1 si art. 29 1 - cu amendã de la 6.000.000 lei la 20.000.000 lei.

d) nerespectarea dispozitiilor art. 29 3 - cu închisoare contraventionalã de la o lunã la 6 luni sau cu amendã de  la 8.000.000 lei la 25.000.000 lei.

Sanctiunile contraventionale cu amendã pot fi aplicate si persoanelor juridice.”

11. La articolul 33, alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:

“Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de cãtre inspectorii de muncã din cadrul Inspectiei Muncii, precum si de cãtre politisti.”

12. Articolul 38 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 38. - Ministerul Muncii si Solidaritãtii Sociale, Ministerul de Interne, Ministerul Apãrãrii Nationale si Ministerul Industriei si Resurselor vor emite în comun, în termen de 60 de zile de la data publicãrii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, norme tehnice privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea si folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operatiuni specifice în activitãtile detinãtorilor, precum si autorizarea artificierilor si a pirotehnistilor.

Normele tehnice prevãzute la alin. 1 vor fi aprobate prin hotãrâre a Guvernului.

Ministerul Apãrãrii Nationale, în acelasi termen, va elabora norme tehnice proprii, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.”

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU

 

Bucuresti, 18 iulie 2001.

Nr. 464.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explosive

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 iulie 2001.

Nr. 617.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 40/2001 pentru abrogarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei a fondului pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrãrilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, în perioada 1998-2001, si a Ordonantei Guvernului nr. 36/1999 privind sprijinul acordat de stat producãtorilor agricoli pentru achizitionarea, din productia internã, de tractoare, combine, masini si utilaje agricole, instalatii pentru irigat, animale de prãsilã, precum si pentru construirea si amenajarea de spatii pentru cazarea si cresterea animalelor, sere, solarii, înfiintãri de plantatii viticole nobile, pomicole, arbusti fructiferi

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 40 din 8 martie 2001 pentru abrogarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei a fondului pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrãrilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, în perioada 1998-2001, si a Ordonantei Guvernului nr. 36/1999 privind sprijinul acordat de stat producãtorilor agricoli pentru achizitionarea,din productia internã, de tractoare, combine, masini si utilaje agricole, instalatii pentru irigat, animale de prãsilã, precum si pentru construirea si amenajarea de spatii pentru cazarea si cresterea animalelor, sere, solarii, înfiintãri de plantatii viticole nobile, pomicole, arbusti fructiferi, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din

21 martie 2001, cu urmãtoarele modificãri:

1. Articolul I va avea urmãtorul cuprins:

“Art. I. - Legea nr. 165/1998 privind constituirea la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei a fondului pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrãrilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, în perioada 1998-2001, cu modificãrile si completãrile ulterioare, publicatã în Monitorul  Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 6 august 1998, se abrogã începând cu data de 1 ianuarie 2002.”.

2. La articolul II, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:

“(2) Sumele neutilizate din fond, precum si cele provenite din rambursãri de credite si din dobânzi în anul 2001 se reporteazã si se utilizeazã în continuare, în conditiile prezentei legi, pânã la data de 31 decembrie 2001.”

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 21 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 18 iulie 2001.

Nr. 467.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 40/2001 pentru abrogarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei a fondului  pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrãrilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, în perioada 1998-2001, si a Ordonantei Guvernului nr. 36/1999 privind sprijinul acordat de stat producãtorilor agricoli pentru achizitionarea, din productia internã, de tractoare, combine, masini si utilaje agricole, instalatii pentru irigat, animale de prãsilã, precum si pentru construirea si amenajarea de spatii pentru cazarea si cresterea animalelor, sere, solarii, înfiintãri de plantatii  viticole nobile, pomicole, arbusti fructiferi

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 40/2001 pentru abrogarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei a fondului pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrãrilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, în perioada 1998-2001, si a Ordonantei Guvernului nr. 36/1999 privind sprijinul acordat de stat producãtorilor agricoli pentru achizitionarea, din productia internã, de tractoare, combine, masini si utilaje agricole, instalatii pentru irigat, animale de prãsilã, precum si pentru

construirea si amenajarea de spatii pentru cazarea si cresterea animalelor, sere, solarii, înfiintãri de plantatii viticole nobile, pomicole, arbusti fructiferi si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 iulie 2001.

Nr. 620.

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind darea în folosintã gratuitã a unui imobil, proprietate publicã a statului, aflat în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului,

Clubului Sportiv “Fotbal Club Farul” Constanta

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se aprobã darea în folosintã gratuitã, pe o perioadã de 49 de ani, Clubului Sportiv “Fotbal Club Farul” Constanta a unui imobil, proprietate publicã a statului, aflat în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. - Transmiterea imobilului prevãzut la art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între Ministerul Tineretului si Sportului si Clubul Sportiv “Fotbal Club Farul” Constanta, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

Art. 3. - Protocolul cuprinde si obligatiile ce revin Clubului Sportiv “Fotbal Club Farul” Constanta în legãturã  cu folosinta imobilului transmis.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

p. Ministrul tineretului si sportului,

Nicolae Mãrãsescu

secretar de stat

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihãilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 12 iulie 2001.

Nr. 666.

 

ANEXÃ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, care se dã în folosintã gratuitã Clubului Sportiv “Fotbal Club Farul” Constanta

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridicã de la care se transmite imobilul

Persoana juridical

la care se transmite

imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite

Municipiul Constanta, Str. Primãverii nr. 2,

judetul Constanta

Ministerul Tineretului si Sportului

Clubul sportive “Fotbal Club Farul” Constanta

1. Teren principal de fotbal  - suprafata cu gazon

2. Teren antrenament fotbal

- suprafata cu gazon

3. Teren antrenament fotbal

- suprafata cu zgurã

4. Pavilion administrativ, din care propus spre atribuire Clubului

Sportiv “Fotbal Club Farul” Constanta:

A. subsol:

a) cinci vestiare juniori;

b) douã magazii materiale si o magazie alimente;

c) o spãlãtorie, vestiar, pentru îngrijitoare, cu grup sanitar.

B. parter:

a) restaurant cu salã de mese si bucãtãrie;

b) douã vestiare cu grupuri sanitare si dusuri;

c) saunã cu anexe;

d) club analizã;

e) douã magazii si un atelier de reparatii echipament sportiv;

f) cabinet medical;

g) birou + trei camere

h) magazin de prezentare articole sportive.

C. etajul I

a) salã de fortã;

b) saunã cu grup sanitar;

c) patru cabinete medicale cu douã grupuri sanitare si dusuri;

d) douã vestiare pentru juniori, cu grupuri sanitare si dusuri;

e) birou antrenor;

f) salaã de protocol, cu douã vestiare pentru îngrijitoare;

g) salã de conferinte;

h) salã de mese pentru protocol, cu grup sanitar;

i) birou presedinte, cu secretariat;

j) birou contabil-sef.

D. etajul al II-lea

a) cincisprezece camere de cazare sportivi, cu grupuri sanitare si dusuri;

b) trei magazii, dintre care douã, arhivã de presã.

5. Tribune stadion principal cu urmãtoarele spatii existente sub tribune:

A. Tribuna A

- latura de sud:

a) patru ateliere de lucru (încãperi pentru diverse reparatii), cu grup sanitar;

 

b) birou, cu grup sanitar si anexã (debara);

- latura de nord:

douã ateliere si un grup sanitar.

 

B. Tribuna B

a) cinci camere cu douã holuri;

b) trei încãperi cu grupuri sanitare;

c) douã magazii.

 

C. Tribuna (peluza nord)

magazie pe toatã suprafata de sub peluzã.

 

D. Tribuna oficialã

a) subsol: magazii + casa liftului;

b) demisol;

- douã sãli de protocol, cu douã grupuri sanitare

- terasã - tribuna propriu-zisã;

- douã magazii;

c) parter:

- trei camere protocol;

- cabinã TV, încãperi pentru oficiali, statie de amplificare,

grup sanitar.

 

E. Tribuna stadion 2 antrenament - suprafata cu gazon

 

6. Nocturnã stadion

a) infrastructura - patru stâlpi de beton armat cu cãi de acces si incinte la baza lor;

b) instalatia de iluminat cu tot echipamentul aferent de functionare (tablouri de distributie a energiei electrice - patru bucãti -, traseu cabluri, corpuri de iluminat etc.

c) comandã centralizatã de instalatie nocturnã.

 

7. Centrala termicã

 

8. Tunel acces jucãtori (vestiare - suprafata de joc)

 

9. Alte suprafete construite:

- PT 101 si PT 102 (puncte de transformare) care apartin Societãtii Comerciale loElectrica” - S.A.

- Spatiu comercial – “Club 96”.

Total suprafatã = 78.143,29 m 2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind aprobarea prealabilã, în vederea recunoasterii functionãrii în România

a Fundatiei “University Research Corporation International”

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 43 alin. (2) din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, precum si ale art. 76 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se aprobã, în vederea recunoasterii prin hotãrâre judecãtoreascã, functionarea pe teritoriul României a Fundatiei “University Research Corporation International” din Statele Unite ale Americii, persoanã juridicã de drept privat americanã, fãrã scop patrimonial, cu sediul real în statul Maryland 2105 Morrell Hall, College Park, Maryland 20742, prin intermediul reprezentantei IRIS CENTER ROMANIA.

Art. 2. - Fundatia “University Research Corporation International” are ca scop promovarea, sponsorizarea si implementarea activitãtii de cercetare stiintificã si servicii, primind si administrând Acordul de Cooperare al USAID (Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internationalã), cunoscut ca Proiectul de Reformã Institutionalã si Sectorul Informal (IRIS), iar unde este cazul, va acorda servicii similare de cercetare internationalã din fonduri externe, exclusiv în beneficiul Universitãtii din Maryland, College Park.

Art. 3. - Fundatia luUniversity Research Corporation International” va functiona printr-o reprezentantã, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Londra nr. 25, etajul 1, sectorul 1.

Art. 4. - Fundatia luUniversity Research CorporationInternational”, prin filiala sa din România, IRIS CENTER ROMANIA, îsi va desfãsura activitatea cu respectarea legilor române, dupã obtinerea hotãrârii judecãtoresti de recunoastere.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul dezvoltãrii si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoanã

Ministrul pentru întreprinderile

mici si mijlocii si cooperatie,

Silvia Ciornei

 

Bucuresti, 19 iulie 2001.

Nr. 673.