MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr.  425     LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 31 iulie 2001

 

SUMAR 

 

LEGI SI DECRETE

 

461. - Lege privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înfiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali din România

 

614. - Decret pentru promulgarea Legii privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înfiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali din România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

692. - Hotărâre privind unele măsuri de redresare financiară la Societatea Comercială “Gavazzi Steel” - S.A. Otelu Rosu (fosta Societate Comercială “Socomet” - S.A. Otelu Rosu)

 

694. - Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2000 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetării, care în anul 2000 au functionat în coordonarea Agentiei Nationale pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare

 

695. - Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 456/2001 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru învătământul preuniversitar si superior de stat în anul scolar/universitar 2001-2002

 

699. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2001 pentru finantarea lucrărilor de edificare a Mânăstirii “Sfântul Dimitrie” din Sighisoara

 

700. - Hotărâre privind plata contributiei financiare a României pentru participarea în anul 2001 la Programul Comunitătii Europene “Socrates II”

 

701. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului de Interne în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înfiintarea, organizarea si functionarea

Ordinului Asistentilor Medicali din România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Exercitarea profesiunii de asistent medical

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Exercitarea profesiunii de asistent medical cu profil clinic sau paraclinic este un drept al oricărei persoane fizice, cetătean român sau străin, posesor al diplomei de asistent medical, eliberată de o institutie de învătământ recunoscută de lege, si având competenta necesară pentru participarea la îngrijirea sănătătii persoanei, a familiei si a comunitătii.

(2) Exercitarea profesiunii de asistent medical cu profil clinic sau paraclinic este autorizată de Ministerul Sănătătii si Familiei.

Art. 2. - Asistentul medical, prin natura profesiunii sale, nu poate fi considerat functionar public si nici nu va putea fi asimilat functionarului public, conform legii.

Art. 3. - Profesiunea de asistent medical cuprinde responsabilităti care rezultă din prescriptia medicală si din fisa postului.

Art. 4. - Autorizarea pentru practica profesiunii de asistent medical se face conform reglementărilor privind înscrierea în Registrul unic al asistentilor medicali, elaborate de Ministerul Sănătătii si Familiei.

Art. 5. - Profesiunea de asistent medical poate fi exercitată de către persoana care îndeplineste următoarele conditii:

a) este posesoare a diplomei de absolvire a unei forme de învătământ de specialitate, de stat sau privat, acreditată în conditiile legii;

b) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei profesiuni;

c) este autorizată să practice această profesiune prin înscrierea în Registrul unic al asistentilor medicali, tinut la Ministerul Sănătătii si Familiei.

Art. 6. - Asistentul medical poate practica profesiunea în unităti medico-sanitare de stat sau private si în institutii de învătământ si cercetare cu profil medical.

Art. 7. - Asistentul medical angajat în unităti medicosanitare din reteaua de stat sau privată are obligatii ce decurg din normele si reglementările legale, din prevederile contractului individual de muncă si din regulamentele de ordine interioară.

Art. 8. - Protectia asistentului medical pentru riscurile ce decurg din practica profesională se realizează de angajator prin societătile de asigurări.

Art. 9. - Continutul si caracteristicile activitătii asistentului medical sunt:

a) efectuează îngrijiri de natură preventivă, curativă si recuperatorie ale persoanei, familiei si comunitătii, în limita competentelor sale;

b) participă la programe de educatie sanitară a populatiei;

c) participă la formarea practică a viitorilor asistenti medicali;

d) participă, sub îndrumarea medicilor, la cercetarea în domeniul medical si al îngrijirilor pentru sănătate;

e) participă alături de alte categorii de personal la protejarea mediului ambiant.

 

SECTIUNEA a 2-a

Formarea, perfectionarea si specializarea asistentului medical

 

Art. 10. - Formarea asistentului medical se realizează în institutii de învătământ recunoscute de lege, în baza programelor elaborate de Ministerul Sănătătii si Familiei si de Ministerul Educatiei si Cercetării. Finantarea scolarizării asistentilor medicali în sistemul de stat, prin scoli postliceale sanitare, se face de Ministerul Educatiei si Cercetării, cifra de scolarizare fiind stabilită în colaborare cu Ministerul Sănătătii si Familiei.

Art. 11. - Asistentul medical are obligatia profesională de a se pregăti prin programe de formare continuă, elaborate de Ministerul Sănătătii si Familiei, cu consultarea Ordinului Asistentilor Medicali din România, si de a fi atestat periodic.

Art. 12. - Specializarea asistentului medical se realizează prin programe având continut si durată specifice, conform cerintelor, în institutii abilitate scopului propus.

Art. 13. - Angajarea si promovarea profesională sau administrativă a asistentului medical în sistemul sanitare public se realizează prin concurs, potrivit legii.

Art. 14. - Formele de pregătire, specializare si perfectionare profesională, efectuate de asistentul medical în străinătate, sunt asimilate celor echivalente în tară, potrivit reglementărilor în vigoare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Norme de etică si deontologie profesională

 

Art. 15. - În exercitarea profesiunii asistentul medical respectă demnitatea fiintei umane si principiile eticii, dând dovadă de responsabilitate profesională si morală, actionând întotdeauna în interesul pacientului, familiei pacientului si al comunitătii.

Art. 16. - În exercitarea profesiunii asistentul medical are obligatia fundamentală de a îndeplini, conform competentelor, responsabilitătilor sale si deciziilor medicului, orice activitate pentru a evita punerea în pericol a vietii pacientului.

Art. 17 - Asistentul medical este obligat să păstreze secretul profesional, iar informatiile referitoare la pacienti, obtinute în urma sau în legătură cu exercitarea profesiunii sale, nu pot fi împărtăsite altei persoane din afara echipei medicale, cu exceptia cazurilor prevăzute în mod expres de lege.

Art. 18. - Asistentul medical are obligatia de a lua măsuri de acordare a primului ajutor medical, indiferent de persoana, locul sau de situatia în care se găseste.

Art. 19. - Litigiile sau abaterile de la etica profesională se analizează, după caz, de către seful echipei medicale, de conducerea unitătii si de Colegiul Medicilor din România, cu participarea unui reprezentant desemnat de Ordinul Asistentilor Medicali din România, potrivit Codului de etică si deontologie profesională al asistentului medical.

 

SECTIUNEA a 4-a

Relatii care se stabilesc în exercitarea profesiunii de asistent medical

 

Art. 20. - Activitatea asistentului medical se desfăsoară individual, conform unui plan stabilit de către medic, sau în cadrul unei echipe medicale, în functie de natura activitătii.

Art. 21. - Asistentul medical se subordonează medicului si recunoaste rolul lui si al celorlalti membri ai echipei medicale, participând la mentinerea relatiilor amiabile în cadrul acesteia si contribuind la calitatea actului medical.

Art. 22. - Relatiile dintre asistentii medicali se bazează pe corectitudine, colaborare, respect reciproc si solidaritate profesională, potrivit Codului de etică si deontologie profesională al asistentului medical.

 

CAPITOLUL II

Ordinul Asistentilor Medicali din România

SECTIUNEA 1

Caracteristici generale

 

Art. 23. - (1) Ordinul Asistentilor Medicali din România se înfiintează ca organizatie profesională, neguvernamentală, apolitică, nonprofit si cu personalitate juridică, care reprezintă interesele profesionale ale asistentilor medicali membri.

(2) Ordinul Asistentilor Medicali din România cuprinde asistenti medicali autorizati să practice profesiunea de asistent medical în unităti ale Ministerului Sănătătii si Familiei sau ale altor ministere cu retea sanitară proprie, precum si în sectorul privat.

Art. 24. - Ordinul Asistentilor Medicali din România are sediul central în municipiul Bucuresti.

 

SECTIUNEA a 2-a

Atributiile Ordinului Asistentilor Medicali din România

 

Art. 25. - Ordinul Asistentilor Medicali din România are următoarele atributii: 

a) apără prestigiul si demnitatea profesională ale asistentilor medicali membri în relatiile cu terte persoane fizice si juridice;

b) apără si promovează drepturile si interesele profesionale ale membrilor săi;

c) emite norme cu caracter intern, cu respectarea dispozitiilor legale;

d) elaborează si supraveghează respectarea Codului de etică si deontologie profesională al asistentului medical, adoptat după avizarea de către Ministerul Sănătătii si Familiei si de Colegiul Medicilor din România;

e) reprezintă membrii săi în relatiile cu organizatii neguvernamentale si cu sindicate, pe plan intern si international;

f) desemnează reprezentanti în situatiile de judecare a cazurilor de abateri de la normele de etică si deontologie profesională, precum si de solutionare a litigiilor;

g) colaborează cu Ministerul Sănătătii si Familiei în scopul elaborării reglementărilor privind înregistrarea în Registrul unic al asistentilor medicali;

h) colaborează cu Ministerul Sănătătii si Familiei la formarea, specializarea si perfectionarea pregătirii profesionale practice a asistentilor medicali;

i) colaborează cu Ministerul Sănătătii si Familiei în scopul elaborării normelor specifice si a reglementărilor privind profesiunea de asistent medical.

 

SECTIUNEA a 3-a

Membrii Ordinului Asistentilor Medicali din România

 

Art. 26. - Calitatea de membru al Ordinului Asistentilor Medicali din România se pierde ca urmare a suspendării sau anulării dreptului de exercitare a profesiunii de asistent medical.

Art. 27. - Membrii Ordinului Asistentilor Medicali din România sunt obligati:

a) să respecte reglementările legale privind exercitarea profesiunii de asistent medical;

b) să respecte statutul Ordinului Asistentilor Medicali din România privind exercitarea profesiunii de asistent medical;

c) să respecte si să aplice normele de etică si deontologie profesională.

Art. 28. - Veniturile Ordinului Asistentilor Medicali din România se constituie din:

a) taxa de înscriere si cotizatiile lunare ale membrilor;

b) donatii, sponsorizări, potrivit legii;

c) fonduri rezultate din manifestări culturale si din drepturi editoriale;

d) alte surse, cu respectarea prevederilor legale.

 

SECTIUNEA a 4-a

Organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali din România

 

Art. 29. - Ordinul Asistentilor Medicali din România este organizat la nivel national, judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.

Art. 30. - Organele de conducere ale Ordinului Asistentilor Medicali din România la nivel judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, sunt:

a) consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti;

b) biroul consiliului.

Art. 31. - (1) Consiliile judetene au un număr de membri proportional cu numărul asistentilor medicali înscrisi în evidentă, după cum urmează:

a) până la 1.000 de asistenti medicali înscrisi în registru - 11 membri;

b) între 1.001-2.000 de asistenti medicali înscrisi în registru - 15 membri;

c) între 2.001-4.000 de asistenti medicali înscrisi în registru - 19 membri;

d) peste 4.000 de asistenti medicali înscrisi în registru -21 de membri.

(2) Consiliul constituit la nivelul municipiului Bucuresti este format din 25 de membri.

(3) Alegerea membrilor consiliilor judetene, respectiv  al municipiului Bucuresti, se face prin vot secret, cu majoritate simplă, prin participarea a minimum două treimi din numărul total al delegatilor alesi de adunările generale locale, potrivit normei de reprezentare de un delegat la 20 de membri înscrisi în registru. Alegerea reprezentantilor pentru Adunarea generală a Ordinului Asistentilor Medicali din România se va face prin vot secret, cu majoritate simplă, potrivit normei de reprezentare de un delegat la 100 de membri înscrisi în registru. Alegerile sunt validate în prezenta a două treimi din numărul total al delegatilor. În cazul în care la conferinta de alegeri nu sunt prezente două treimi din numărul total al delegatilor, după două săptămâni se va organiza o altă conferintă de alegeri al cărei rezultat va fi validat indiferent de numărul participantilor.

(4) Consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, va alege dintre membrii săi un birou format din presedinte, 2 vicepresedinti si un secretar.

(5) Functiile de presedinte, vicepresedinte si secretar sunt incompatibile cu functia corespunzătoare dintr-un sindicat profesional.

Art. 32. - Alegerile pentru organele de conducere ale Ordinului Asistentilor Medicali din România, la nivel national, judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se desfăsoară o dată la 4 ani.

Art. 33. - (1) Organizarea primelor alegeri la nivel national, judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se desfăsoară în baza regulamentului elaborat de comisia electorală centrală, formată din:

a) 4 reprezentanti ai Ministerului Sănătătii si Familiei;

b) 4 reprezentanti ai Colegiului Medicilor din România;

c) câte un reprezentant al ministerelor cu retea sanitară proprie;

d) 4 persoane desemnate de asociatiile profesionale reprezentative ale asistentilor medicali;

e) 4 persoane desemnate de sindicatele representative ale asistentilor medicali.

(1) Membrii primului consiliu national, consiliu judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se aleg pe o durată de 2 ani.

Art. 34. - (1) Organele de conducere ale Ordinului Asistentilor Medicali din România la nivel national sunt:

a) adunarea generală;

b) consiliul national;

c) biroul executiv.

(2) Organele de conducere ale Ordinului Asistentilor Medicali din România îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile legale si cu regulamentele proprii.

Art. 35. - (1) Adunarea generală a Ordinului Asistentilor Medicali din România, constituită din reprezentantii alesi la nivel judetean si al municipiului Bucuresti, se întruneste anual.

(2) Adunarea generală alege prin vot secret, cu majoritate simplă, membrii Consiliului National al Ordinului Asistentilor Medicali din România (Consiliul National), în prezenta a cel putin două treimi din numărul total al reprezentantilor alesi.

(3) Adunarea generală adoptă în prezenta a cel putin două treimi din numărul total al reprezentantilor alesi Codul de etică si deontologie profesională al asistentului medical, statutul si Regulamentul de organizare si functionare ale Ordinului Asistentilor Medicali din România.

Art. 36. - (1) Consiliul National este alcătuit din câte 2 reprezentanti ai fiecărui judet, respectiv 4 reprezentanti ai municipiului Bucuresti, si câte 2 reprezentanti din retelele paralele, alesi de către Adunarea generală a Ordinului Asistentilor Medicali din România.

(2) Consiliul National este legal constituit în prezenta a jumătate plus unul din numărul membrilor săi si hotărăste cu majoritate simplă.

(3) Consiliul National se întruneste în sesiuni anuale, ordinare si extraordinare.

(4) În cadrul Consiliului National functionează comisii de specialitate.

Art. 37. - Ordinul Asistentilor Medicali din România este coordonat între sesiunile Consiliului National de biroul executiv.

Art. 38. - (1) Biroul executiv al Ordinului Asistentilor Medicali din România asigură activitatea permanentă a acestuia, conform legii si regulamentelor proprii.

(2) Biroul executiv este alcătuit din presedinte, 3 vicepresedinti si un secretar, alesi prin vot secret de către membrii Consiliului National.

(3) Functiile de presedinte, vicepresedinte si secretar sunt incompatibile cu functiile corespunzătoare dintr-un sindicat profesional.

Art. 39. - Persoanele care exercită functii de conducere la nivel judetean sau national în structurile Ordinului Asistentilor Medicali din România îsi mentin locul de muncă pe perioada în care îndeplinesc functiile respective.

 

SECTIUNEA a 5-a

Proceduri si sanctiuni

 

Art. 40. - (1) Membrilor Ordinului Asistentilor Medicali din România care încalcă regulamentele specifice privind exercitarea profesiunii de asistent medical, precum si Codul de etică si deontologie profesională al asistentului medical li se aplică următoarele sanctiuni:

a) mustrare;

b) avertisment;

c) suspendarea temporară a calitătii de membru al Ordinului Asistentilor Medicali din România;

d) retragerea calitătii de membru al Ordinului Asistentilor Medicali din România si propunerea către Ministerul Sănătătii si Familiei de anulare a autorizatiei de practică profesională pentru o perioadă limitată sau definitiv.

(2) Sanctiunile prevăzute la alin. (1) lit. c) si d) sunt de competenta Consiliului National.

Art. 41. - Concluziile anchetei si sanctiunile aplicate se comunică în scris persoanei în cauză, consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti al Ordinului Asistentilor Medicali din România, persoanei juridice cosemnatare a contractului individual de muncă si, după caz, Ministerului Sănătătii si Familiei si Colegiului Medicilor din România.

Art. 42. - (1) Contestatiile împotriva sanctiunilor prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. a) si b) se pot introduce la comisiile competente în termen de 30 de zile de la comunicare.

(2) Împotriva sanctiunilor prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. c) si d) se poate introduce contestatie la judecătoria în a cărei rază teritorială îsi desfăsoară activitatea asistentul medical sanctionat, în termen de 30 de zile de la comunicarea sanctiunii.

Art. 43. - Răspunderea disciplinară a membrilor Ordinului Asistentilor Medicali din România, prevăzută la art. 40, nu exclude răspunderea civilă, materială, contraventională si penală, potrivit prevederilor legale.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 44. - Practicarea profesiunii de asistent medical de către persoanele care nu au această calitate constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii.

Art. 45. - Asistentii medicali sunt obligati să respecte dispozitiile prezentei legi si reglementările specifice sectorului în care îsi desfăsoară activitatea.

Art. 46. - În sensul prezentei legi profesiunea de asistent de farmacie si profesiunea de tehnician dentar se asimilează profesiunii de asistent medical.

Art. 47. - Ordinul Asistentilor Medicali din România functionează în baza prezentei legi si în baza reglementărilor proprii, elaborate în conformitate cu prevederile acesteia.

Art. 48. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 379/1992 privind aprobarea principiilor de bază ale Statutului asistentului medical din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 22 iulie 1992, si orice ale prevederi contrare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 18 iulie 2001.

Nr. 461.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înfiintarea, organizarea

si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali din România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înfiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali din România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 iulie 2001.

Nr. 614.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri de redresare financiară la Societatea Comercială

“Gavazzi Steel”- S.A. Otelu Rosu (fosta Societate Comercială “Socomet” - S.A. Otelu Rosu)

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobată si modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Pentru Societatea Comercială “Gavazzi Steel” - S.A. Otelu Rosu (fosta Societate Comercială “Socomet” - S.A. Otelu Rosu), denumită în continuare societate comercială, si la care a fost încheiat contractul de privatizare, se acordă următoarele înlesniri la plata obligatiilor restante către bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetul asigurărilor de sănătate, cu exceptia contributiei pentru pensia suplimentară, a contributiei de 1% la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, precum si a contributiei la fondul asigurărilor sociale de sănătate datorate de asigurati:

a) esalonarea sus-mentionatelor obligatii bugetare restante, pe o perioadă de 5 ani, cu o perioadă de gratie de 6 luni cuprinsă în perioada de esalonare;

b) scutirea la plată a majorărilor de întârziere aferente sus-mentionatelor obligatii bugetare restante.

(2) Plata ratelor se efectuează până în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni.

(3) Stabilirea graficului de esalonare la plată si precizarea sumelor reprezentând majorări de întârziere scutite la plată se fac de către fiecare creditor bugetar pentru creantele sale, prin ordin al  conducătorului institutiei creditoare, astfel: anul I - 5%, anul II - 15%, anul III - 20%, anul IV - 25%, an V - 35%.

(4) Înlesnirile la plată îsi pierd valabilitatea în situatia în care societatea comercială nu îsi achită obligatiile bugetare, mentionate la art. 1 alin. (1), curente ale fiecărui an fiscal, cu termene scadente începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei hotărâri, împreună cu majorările de întârziere aferente.

(5) De la data aprobării înlesnirilor la plata obligatiilor bugetare mentionate la art. 1 alin. (1), pentru sumele esalonate la plată se datorează si se calculează majorări, conform prevederilor legale, pentru fiecare sumă achitată în contul ratelor aprobate, plata acestora efectuându-se împreună cu rata respectivă. Pe perioada de gratie acordată la esalonare majorările datorate conform legii se achită lunar.

(6) Nerespectarea conditiilor si a termenelor în care s-au aprobat înlesnirile la plată atrage anularea acestora, începerea sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga sumă neplătită si obligatia de plată a majorărilor de întârziere calculate de la data la care termenele si/sau conditiile nu au fost respectate.

Art. 2. - (1) Sumele reprezentând obligatiile bugetare restante care se esalonează la plată sunt cele stabilite în certificatul de obligatii bugetare eliberat de organele teritoriale ale Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, prin Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale si Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, la data transferului de proprietate asupra actiunilor.

(2) Sumele reprezentând majorări de întârziere aferente obligatiilor bugetare restante, care se scutesc la plată, sunt cele stabilite în certificatul de obligatii bugetare eliberat de organele teritoriale ale Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, prin Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale si Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, calculate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - În situatia în care contractul de vânzare-cumpărare de actiuni este rezolutionat din vina exclusivă a cumpărătorului pachetului de actiuni de la Societatea Comercială “Gavazzi Steel” - S.A. Otelu Rosu, înlesnirile la plată îsi pierd valabilitatea, iar societatea comercială va.achita obligatiile bugetare restante ce fac obiectul înlesnirilor la plată, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 4. - Prezenta hotărâre intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 19 iulie 2001.

Nr. 692.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind plata contributiei financiare a României pentru participarea în anul 2001

la Programul Comunitătii Europene “Socrates II”

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se suplimentează bugetul Ministerului Culturii si Cultelor cu suma de 2 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2001, pentru finantarea lucrărilor de edificare a Mânăstirii “Sfântul Dimitrie” din Sighisoara.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri în bugetul de stat si în bugetul Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2001.

Art. 3. - Ministerul Culturii si Cultelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Directorul Serviciului Român de Informatii,

Alexandru Radu Timofte

 

Bucuresti, 19 iulie 2001.

Nr. 695.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2000 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetării, care în anul 2000 au functionat în coordonarea Agentiei Nationale pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare

 

În temeiul prevederilor art. 59 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2000 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetării, care în anul 2000 au functionat în coordonarea Agentiei Nationale pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare, prevăzute în anexele nr. 1-18.

(2) Anexele nr. 1-18 fac parte integrantă din prezenta hotărâre si se vor transmite Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Educatiei si Cercetării.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru delegat la Ministerul Educatiei

si Cercetării - pentru activitatea de cercetare,

Serban Constantin Valeca

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 19 iulie 2001.

Nr. 694.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 456/2001 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru învătământul preuniversitar

si superior de stat în anul scolar/universitar 2001-2002

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 54 si art. 141 lit. b) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului  nr. 456/2001 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru învătământul preuniversitar si superior de stat în anul scolar/universitar 2001-2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 18 mai 2001, se completează cu punctul IX cu următorul cuprins: “IX - Numărul de locuri cu finantare de la bugetul de stat pentru studentii din anul I, învătământul superior militar, organizate de Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne, Ministerul Justitiei si Serviciul Român de Informatii:

1. învătământ universitar 1.500 de locuri

2. învătământ postuniversitar 1.000 de locuri.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministerul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 19 iulie 2001.

Nr. 699.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2001 pentru finantarea lucrărilor de edificare a Mânăstirii “Sfântul Dimitrie” din Sighisoara

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult cu venituri mici sau fără venituri apartinând cultelor religioase din România, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contributiei României pentru participarea în anul 2001 la Programul Comunitătii Europene “Socrates II”, în limita echivalentului în lei a sumei de 4.021.614,20 euro.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se suportă din creditele bugetare aprobate Ministerului Educatiei si Cercetării la capitolul 57.0 “Învătământ”, titlul 38 “Transferuri”, art. 40.55, “Contributii la programe realizate cu finantare internatională”, prin Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Radu Damian,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 iulie 2001.

Nr. 700.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea

Ministerului de Interne în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, situate în municipiul Ploiesti, str. Titu Maiorescu, judetul Prahova, compuse din blocurile de locuinte 33 U.1 si U.2 - obiective în curs de executie - si terenul aferent, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului de Interne în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - La darea în folosintă a blocurilor, în baza unui nou protocol, Ministerul de Interne redobândeste dreptul de administrare asupra unui număr de apartamente având o suprafată locuibilă proportională cu ponderea valorii actualizate a lucrărilor executate prin bugetul propriu, din valoarea finală a obiectivului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministru de interne,

Ioan Rus

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Ion Selaru

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 iulie 2001.

Nr. 701.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor, proprietate publică a statului, care se transmit din administrarea Ministerului de Interne

în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti

 

Locul unde este situat imobilul care transmite

Persoana juridică de la care se transmite

Persoana juridică la care se transmite

Caracteristicile se tehnice ale imobilului

Municipiul Ploiesti, str. Titu Maiorescu, bl. 33 U.1 Ploiesti

Ministerul de Interne

Consiliul Local al Municipiului

Suprafata construită = 371,90 m2

Suprafata desfăsurată = 3.452,30 m2

Terenul aferent = 371,90 m2

Municipiul Ploiesti, str. Titu Maiorescu, bl. 33 U.2 Ploiesti

Ministerul de Interne

Consiliul Local al Municipiului

Suprafata construită = 371,90 m2

Suprafata desfăsurată = 3.064,70 m2

Terenul aferent = 371,90 m2