MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr.  429     LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 31 iulie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

455. - Lege privind semnãtura electronicã

 

608. - Decret pentru promulgarea Legii privind semnãtura electronicã

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind semnãtura electronicã

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

SECTIUNEA 1

Principii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege stabileste regimul juridic al semnãturii electronice si al înscrisurilor în formã electronicã, precum si conditiile furnizãrii de servicii de certificare a semnãturilor electronice.

Art. 2. - Prezenta lege se completeazã cu dispozitiile legale privind încheierea, validitatea si efectele actelor juridice.

Art. 3. - Nici o dispozitie a prezentei legi nu poate fi interpretatã în sensul limitãrii autonomiei de vointã si a libertãtii contractuale a pãrtilor.

 

SECTIUNEA a 2-a

Definitii

 

Art. 4. - În întelesul prezentei legi:

1. date în formã electronicã sunt reprezentãri ale informatiei într-o formã conventionalã adecvatã creãrii, prelucrãrii, trimiterii, primirii sau stocãrii acesteia prin mijloace electronice;

2. înscris în formã electronicã reprezintã o colectie de date în formã electronicã între care existã relatii logice si functionale si care redau litere, cifre sau orice alte caractere cu semnificatie inteligibilã, destinate a fi citite prin intermediul unui program informatic sau al altui procedeu similar;

3. semnãturã electronicã reprezintã date în formã electronicã, care sunt atasate sau logic asociate cu alte date în formã electronicã si care servesc ca metodã de identificare;

4. semnãturã electronicã extinsã reprezintã acea semnãturã electronicã care îndeplineste cumulativ urmãtoarele conditii:

a) este legatã în mod unic de semnatar;

b) asigurã identificarea semnatarului;

c) este creatã prin mijloace controlate exclusiv de semnatar;

d) este legatã de datele în formã electronicã, la care se raporteazã în asa fel încât orice modificare ulterioarã a acestora este identificabilã;

5. semnatar reprezintã o persoanã care detine un dispozitiv de creare a semnãturii electronice si care actioneazã fie în nume propriu, fie ca reprezentant al unui tert;

6. date de creare a semnãturii electronice reprezintã orice date în formã electronicã cu caracter de unicitate, cum ar fi coduri sau chei criptografice private, care sunt folosite de semnatar pentru crearea unei semnãturi electronice;

7. dispozitiv de creare a semnãturii electronice reprezintã software si/sau hardware configurate, utilizat pentru a implementa datele de creare a semnãturii electronice;

8. dispozitiv securizat de creare a semnãturii electronice reprezintã acel dispozitiv de creare a semnãturii electronice care îndeplineste cumulativ urmãtoarele conditii:

a) datele de creare a semnãturii, utilizate pentru generarea acesteia, sã poatã apãrea numai o singurã datã si confidentialitatea acestora sã poatã fi asiguratã;

b) datele de creare a semnãturii, utilizate pentru generarea acesteia, sã nu poatã fi deduse;

c) semnãtura sã fie protejatã împotriva falsificãrii prin mijloacele tehnice disponibile la momentul generãrii acesteia;

d) datele de creare a semnãturii sã poatã fi protejate în mod efectiv de cãtre semnatar împotriva utilizãrii acestora de cãtre persoane neautorizate;

e) sã nu modifice datele în formã electronicã, care trebuie sã fie semnate, si nici sã nu împiedice ca acestea sã fie prezentate semnatarului înainte de finalizarea procesului de semnare;

9. date de verificare a semnãturii electronice reprezintã date în formã electronicã, cum ar fi coduri sau chei criptografice publice, care sunt utilizate în scopul verificãrii unei semnãturi electronice;

10. dispozitiv de verificare a semnãturii electronice reprezintã software si/sau hardware configurate, utilizat pentru a implementa datele de verificare a semnãturii electronice;

11. certificat reprezintã o colectie de date în formã electronicã ce atestã legãtura dintre datele de verificare a semnãturii electronice si o persoanã, confirmând identitatea acelei persoane;

12. certificat calificat reprezintã un certificat care satisface conditiile prevãzute la art. 18 si care este eliberat de un furnizor de servicii de certificare ce satisface conditiile prevãzute la art. 20;

13. furnizor de servicii de certificare reprezintã orice persoanã, românã sau strãinã, care elibereazã certificate sau care presteazã alte servicii legate de semnãtura electronicã;

14. furnizor de servicii de certificare calificatã este acel furnizor de servicii de certificare care elibereazã certificate calificate;

15. produs asociat semnãturii electronice reprezintã software sau hardware, destinat a fi utilizat de un furnizor de servicii de certificare pentru prestarea serviciilor legate de semnãtura electronicã sau destinat a fi utilizat pentru crearea ori verificarea semnãturii electronice.

 

CAPITOLUL II

Regimul juridic al înscrisurilor în formã electronicã

 

Art. 5. - Înscrisul în formã electronicã, cãruia i s-a încorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnãturã electronicã extinsã, bazatã pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv si generatã cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnãturii electronice, este asimilat, în ceea ce priveste conditiile si efectele sale, cu înscrisul sub semnãturã privatã.

Art. 6. - Înscrisul în formã electronicã, cãruia i s-a încorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnãturã electronicã, recunoscut de cãtre cel cãruia i se opune, are acelasi efect ca actul autentic între cei care l-au subscris si între cei care le reprezintã drepturile.

Art. 7. - În cazurile în care, potrivit legii, forma scrisã este cerutã ca o conditie de probã sau de validitate a unui act juridic, un înscris în formã electronicã îndeplineste aceastã cerintã dacã i s-a încorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnãturã electronicã extinsã, bazatã pe un certificat calificat si generatã prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnãturii.

Art. 8. - (1) În cazul în care una dintre pãrti nu recunoaste înscrisul sau semnãtura, instanta va dispune întotdeauna ca verificarea sã se facã prin expertizã tehnicã de specialitate.

(2) În acest scop, expertul sau specialistul este dator sã solicite certificate calificate, precum si orice alte documente necesare, potrivit legii, pentru identificarea autorului înscrisului, a semnatarului ori a titularului de certificat.

Art. 9. - (1) Partea care invocã înaintea instantei o semnãturã electronicã extinsã trebuie sã probeze cã aceasta îndeplineste conditiile prevãzute la art. 4 pct. 4.

(2) Semnãtura electronicã extinsã, bazatã pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, este prezumatã a îndeplini conditiile prevãzute la art. 4 pct. 4.

Art. 10. - (1) Partea care invocã înaintea instantei un certificat calificat trebuie sã probeze cã furnizorul de servicii de certificare care a eliberat respectivul certificat îndeplineste conditiile prevãzute la art. 20.

(2) Furnizorul de servicii de certificare acreditat este prezumat a îndeplini conditiile prevãzute la art. 20.

Art. 11. - (1) Partea care invocã înaintea instantei un mecanism securizat de creare a semnãturii trebuie sã probeze cã acesta îndeplineste conditiile prevãzute la art. 4 pct. 8.

(2) Dispozitivul securizat de generare a semnãturii, omologat în sensul prezentei legi, este prezumat a îndeplini conditiile prevãzute la art. 4 pct. 8.

 

CAPITOLUL III

Furnizarea serviciilor de certificare

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii comune

 

Art. 12. - (1) Furnizarea serviciilor de certificare nu este supusã nici unei autorizãri prealabile si se desfãsoarã în concordantã cu principiile concurentei libere si loiale, cu respectarea actelor normative în vigoare.

(2) Furnizarea serviciilor de certificare de cãtre furnizorii stabiliti în statele membre ale Uniunii Europene se face în conditiile prevãzute în Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, Comunitãtile Europene si statele membre ale acestora, pe de altã parte.

Art. 13. - (1) Cu 30 de zile înainte de începerea activitãtilor legate de certificarea semnãturilor electronice persoanele care intentioneazã sã furnizeze servicii de certificare au obligatia de a notifica autoritatea de reglementare si supraveghere specializatã în domeniu cu privire la data începerii acestor activitãti.

(2) O datã cu efectuarea notificãrii prevãzute la alin. (1) furnizorii de servicii de certificare au obligatia de a comunica autoritãtii de reglementare si supraveghere specializate în domeniu toate informatiile referitoare la procedurile de securitate si de certificare utilizate, precum si orice alte informatii cerute de autoritatea de reglementare si supraveghere specializatã în domeniu.

(3) Furnizorii de servicii de certificare au obligatia de a comunica autoritãtii de reglementare si supraveghere specializate în domeniu, cu cel putin 10 zile înainte, orice intentie de modificare a procedurilor de securitate si de certificare, cu precizarea datei si orei la care modificarea intrã în vigoare, precum si obligatia de a confirma în termen de 24 de ore modificarea efectuatã.

(4) În cazurile de urgentã, în care securitatea serviciilor de certificare este afectatã, furnizorii pot efectua modificãri ale procedurilor de securitate si de certificare, urmând sã comunice, în termen de 24 de ore, autoritãtii de reglementare si supraveghere specializate în domeniu modificãrile efectuate si justificarea deciziei luate.

(5) Furnizorii de servicii de certificare sunt obligati sã respecte, pe parcursul desfãsurãrii activitãtii, procedurile de securitate si de certificare declarate, potrivit alin. (2), (3) si (4).

Art. 14. - (1) Furnizorul de servicii de certificare va asigura accesul la toate informatiile necesare utilizãrii corecte si în conditii de sigurantã a serviciilor sale.

Informatiile respective vor fi furnizate anterior nasterii oricãrui raport contractual cu persoana care solicitã un certificat sau, dupã caz, la cererea unui tert care se prevaleazã de un asemenea certificat.

(2) Informatiile prevãzute la alin. (1) vor fi formulate în scris, într-un limbaj accesibil, si vor fi transmise prin mijloace  electronice, în conditii care sã permitã stocarea si reproducerea lor.

(3) Informatiile prevãzute la alin. (1) vor face referire cel putin la:

a) procedura ce trebuie urmatã în scopul creãrii si verificãrii semnãturii electronice;

b) tarifele percepute;

c) modalitãtile si conditiile concrete de utilizare a certificatelor, inclusiv limitele impuse utilizãrii acestora, cu conditia ca aceste limite sã poatã fi cunoscute de terti;

d) obligatiile care incumbã, potrivit prezentei legi, titularului certificatului si furnizorului de servicii de certificare;

e) existenta unei acreditãri, dacã este cazul;

f) conditiile contractuale de eliberare a certificatului, inclusiv eventualele limitãri ale rãspunderii furnizorului de servicii de certificare;

g) cãile de solutionare a litigiilor;

h) orice alte informatii stabilite de autoritatea de reglementare si supraveghere specializatã în domeniu.

(4) Furnizorul de servicii de certificare va transmite solicitantului un exemplar al certificatului.

(5) Din momentul acceptãrii certificatului de cãtre solicitant, furnizorul de servicii de certificare va înscrie certificatul în registrul prevãzut la art. 17.

Art. 15. - (1) Persoanele fizice care presteazã, conform legii, în nume propriu servicii de certificare, precum si personalul angajat al furnizorului de servicii de certificare, persoanã fizicã sau juridicã, sunt obligate sã pãstreze secretul informatiilor  incredintate în cadrul activitãtii lor profesionale, cu exceptia celor în legãturã cu care titularul certificatului acceptã sã fie publicate sau comunicate tertilor.

(2) Încãlcarea obligatiei prevãzute la alin. (1) constituie infractiune de divulgare a secretului profesional, prevãzutã si sanctionatã de art. 196 din Codul penal.

(3) Nu constituie divulgare a secretului professional comunicarea de informatii cãtre o autoritate publicã, atunci când aceasta actioneazã în exercitarea si în limitele competentelor sale legale.

(4) Obligatia prevãzutã la alin. (1) incumbã si personalului autoritãtii de reglementare si supraveghere specializate în domeniu, precum si persoanelor împuternicite de aceasta.

Art. 16. - (1) Autoritatea de reglementare si supraveghere specializatã în domeniu si furnizorii de servicii de certificare au obligatia sã respecte dispozitiile legale privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

(2) Furnizorii de servicii de certificare nu pot colecta date cu caracter personal decât de la persoana care solicitã un certificat sau, cu consimtãmântul expres al acesteia, de la terti. Colectarea se face doar în mãsura în care aceste informatii sunt necesare în vederea eliberãrii si conservãrii certificatului. Datele pot fi colectate si utilizate în alte scopuri doar cu consimtãmântul expres al persoanei care solicitã certificatul.

(3) Atunci când se utilizeazã un pseudonim, identitatea realã a titularului nu poate fi divulgatã de cãtre furnizorul de servicii de certificare decât cu consimtãmântul titularului sau în cazurile prevãzute la art. 15 alin. (3).

Art. 17. - (1) Furnizorii de servicii de certificare au obligatia de a crea si de a mentine un registru electronic de evidentã a certificatelor eliberate.

(2) Registrul electronic de evidentã a certificatelor eliberate trebuie sã facã mentiune despre:

a) data si ora exactã la care certificatul a fost eliberat;

b) data si ora exactã la care expirã certificatul;

c) dacã este cazul, data si ora exactã la care certificatul a fost suspendat sau revocat, inclusiv cauzele care au condus la suspendare sau la revocare.

(3) Registrul electronic de evidentã a certificatelor eliberate trebuie sã fie disponibil permanent pentru consultare, inclusiv în regim on-line.

 

SECTIUNEA a 2-a

Furnizarea serviciilor de certificare calificatã

 

Art. 18. - (1) Certificatul calificat va cuprinde urmãtoarele mentiuni:

a) indicarea faptului cã certificatul a fost eliberat cu titlu de certificat calificat;

b) datele de identificare a furnizorului de servicii de certificare, precum si cetãtenia acestuia, în cazul persoanelor fizice, respectiv nationalitatea acestuia, în cazul persoanelor juridice;

c) numele semnatarului sau pseudonimul acestuia, identificat ca atare, precum si alte atribute specifice ale semnatarului, dacã sunt relevante, în functie de scopul pentru care este eliberat certificatul calificat;

d) codul personal de identificare a semnatarului;

e) datele de verificare a semnãturii, care corespund datelor de creare a semnãturii aflate sub controlul exclusiv al semnatarului;

f) indicarea începutului si sfârsitului perioadei de valabilitate a certificatului calificat;

g) codul de identificare a certificatului calificat;

h) semnãtura electronicã extinsã a furnizorului de servicii de certificare care elibereazã certificatul calificat;

i) dacã este cazul, limitele utilizãrii certificatului calificat sau limitele valorice ale operatiunilor pentru care acesta poate fi utilizat;

j) orice alte informatii stabilite de autoritatea de reglementare si supraveghere specializatã în domeniu.

(2) Fiecãrui semnatar i se va atribui de cãtre furnizorul de servicii de certificare un cod personal care sã asigure identificarea unicã a semnatarului.

(3) Generarea codului personal de identificare si a codului de identificare a certificatului calificat se va face pe baza reglementãrilor stabilite de autoritatea de reglementare si supraveghere specializatã în domeniu.

(4) La solicitarea titularului furnizorul de servicii de certificare va putea înscrie în certificatul calificat si alte informatii decât cele mentionate la alin. (1), cu conditia ca acestea sã nu fie contrare legii, bunelor moravuri sau ordinii publice, si numai dupã o prealabilã verificare a exactitãtii acestor informatii.

(5) Certificatul calificat va indica în mod expres faptul cã este utilizat un pseudonim, atunci când titularul se identificã printr-un pseudonim.

Art. 19. - (1) La eliberarea certificatelor calificate furnizorii de servicii de certificare au obligatia de a verifica identitatea solicitantilor exclusiv pe baza actelor de identitate.

(2) La eliberarea fiecãrui certificat calificat furnizorii au obligatia sã emitã douã copii de pe acesta, pe suport de hârtie, dintre care un exemplar este pus la dispozitie titularului, iar celãlalt este pãstrat de cãtre furnizori o perioadã de 10 ani.

Art. 20. - În vederea emiterii certificatelor calificate furnizorii de servicii de certificare trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele conditii:

a) sã dispunã de mijloace financiare si de resurse materiale, tehnice si umane corespunzãtoare pentru garantarea securitãtii, fiabilitãtii si continuitãtii serviciilor de certificare oferite;

b) sã asigure operarea rapidã si sigurã a înregistrãrii informatiilor prevãzute la art. 17, în special operarea rapidã si sigurã a unui serviciu de suspendare si revocare a certificatelor calificate;

c) sã asigure posibilitatea de a se determina cu precizie data si ora exactã a eliberãrii, a suspendãrii sau a revocãrii unui certificat calificat;

d) sã verifice, cu mijloace corespunzãtoare si conforme dispozitiilor legale, identitatea si, dacã este cazul, atributele specifice ale persoanei cãreia îi este eliberat certificatul calificat;

e) sã foloseascã personal cu cunostinte de specialitate, experientã si calificare, necesare pentru furnizarea serviciilor respective, si, în special, competentã în domeniul gestiunii, cunostinte de specialitate în domeniul tehnologiei semnãturii electronice si o practicã suficientã în ceea ce priveste procedurile de securitate corespunzãtoare; de asemenea, sã aplice procedurile administrative si de gestiune adecvate si care corespund standardelor recunoscute;

f) sã utilizeze produse asociate semnãturii electronice, cu un înalt grad de fiabilitate, care sunt protejate împotriva modificãrilor si care asigurã securitatea tehnicã si criptograficã a desfãsurãrii activitãtilor de certificare a semnãturii electronice;

g) sã adopte mãsuri împotriva falsificãrii certificatelor si sã garanteze confidentialitatea în cursul procesului de generare a datelor de creare a semnãturilor, în cazul în care furnizorii de servicii de certificare genereazã astfel de date;

h) sã pãstreze toate informatiile cu privire la un certificat calificat pentru o perioadã de minimum 10 ani de la data încetãrii valabilitãtii certificatului, în special pentru a putea face dovada certificãrii în cadrul unui eventual litigiu;

i) sã nu stocheze, sã nu reproducã si sã nu dezvãluie tertilor datele de creare a semnãturii, cu exceptia cazului în care semnatarul solicitã aceasta;

j) sã utilizeze sisteme fiabile pentru stocarea certificatelor calificate, astfel încât: numai persoanele autorizate sã poatã introduce si modifica informatiile din certificate; exactitatea informatiei sã poatã fi verificatã; certificatele sã poatã fi consultate de terti doar în cazul în care existã acordul titularului acestora; orice modificare tehnicã, care ar putea pune în pericol aceste conditii de securitate, sã poatã fi identificatã de persoanele autorizate;

k) orice alte conditii stabilite de autoritatea de reglementare si supraveghere specializatã în domeniu.

Art. 21. - Furnizorii de servicii de certificare calificatã sunt obligati sã foloseascã numai dispozitive securizate de creare a semnãturii electronice.

Art. 22. - (1) Furnizorul de servicii de certificare calificatã trebuie sã dispunã de resurse financiare pentru acoperirea prejudiciilor pe care le-ar putea cauza cu prilejul desfãsurãrii activitãtilor legate de certificarea semnãturilor electronice.

(2) Asigurarea se realizeazã fie prin subscrierea unei polite de asigurare la o societate de asigurãri, fie prin intermediul unei scrisori de garantie din partea unei institutii financiare de specialitate, fie printr-o altã modalitate stabilitã prin decizie a autoritãtii de reglementare si supraveghere specializate în domeniu.

(3) Suma asiguratã si suma acoperitã prin scrisoarea de garantie sunt stabilite de autoritatea de reglementare si supraveghere specializatã în domeniu.

 

SECTIUNEA a 3-a

Suspendarea si încetarea valabilitãtii certificatelor

 

Art. 23. - (1) Orice furnizor de servicii de certificare are obligatia de a suspenda certificatul în termen de 24 de ore din momentul în care a luat cunostintã sau trebuia si putea sã ia cunostintã despre aparitia oricãruia dintre urmãtoarele cazuri:

a) la cererea semnatarului, dupã o prealabilã verificare a identitãtii acestuia;

b) în cazul în care o hotãrâre judecãtoreascã dispune suspendarea;

c) în cazul în care informatiile continute în certificat nu mai corespund realitãtii, dacã nu se impune revocarea certificatului;

d) în orice alte situatii care constituie cazuri de suspendare a certificatelor eliberate, potrivit procedurilor de securitate si de certificare declarate de furnizor în baza art. 13.

(2) Orice furnizor de servicii de certificare are obligatia de a revoca certificatul în termen de 24 de ore din momentul în care a luat cunostintã sau trebuia si putea sã ia cunostintã despre aparitia oricãruia dintre urmãtoarele cazuri:

a) la cererea semnatarului, dupã o prealabilã verificare a identitãtii acestuia;

b) la decesul sau punerea sub interdictie a semnatarului;

c) în cazul în care o hotãrâre judecãtoreascã irevocabilã dispune revocarea;

d) dacã se dovedeste în mod neîndoielnic cã certificatul a fost emis în baza unor informatii eronate sau false;

e) în cazul în care informatiile esentiale continute în certificat nu mai corespund realitãtii;

f) atunci când confidentialitatea datelor de creare a semnãturii a fost încãlcatã;

g) în cazul în care certificatul a fost utilizat în mod fraudulos;

h) în orice alte situatii care constituie cazuri de revocare a certificatelor eliberate, potrivit procedurilor de securitate si de certificare declarate de furnizor în baza art. 13.

(3) Furnizorul de servicii de certificare îl va informa de urgentã pe titular despre suspendarea sau revocarea certificatului, împreunã cu motivele care au stat la baza deciziei sale.

(4) Furnizorul de servicii de certificare va înscrie mentiunea de suspendare sau de revocare a certificatului în registrul electronic de evidentã a certificatelor eliberate prevãzut la art. 17, în termen de 24 de ore din momentul în care a luat cunostintã sau trebuia si putea sã ia cunostintã despre adoptarea deciziei respective.

(5) Suspendarea sau revocarea va deveni opozabilã tertilor de la data înscrierii sale în registrul electronic de evidentã a certificatelor.

Art. 24. - (1) În cazul în care furnizorul de servicii de certificare intentioneazã sã înceteze activitãtile legate de certificarea semnãturilor electronice sau aflã cã va fi în imposibilitate de a continua aceste activitãti, el va informa, cu cel putin 30 de zile înainte de încetare, autoritatea de reglementare si supraveghere specializatã în domeniu despre intentia sa, respectiv despre existenta si natura împrejurãrii care justificã imposibilitatea de continuare a activitãtilor.

(2) Furnizorului de servicii de certificare îi revine obligatia ca, în situatia în care se aflã în imposibilitate de a continua activitãtile legate de certificarea semnãturilor electronice si nu a putut prevedea aceastã situatie cu cel putin 30 de zile înainte ca încetarea activitãtilor sã se producã, sã informeze autoritatea de reglementare si supraveghere specializatã în domeniu, în termen de 24 de ore din momentul în care a luat cunostintã sau trebuia si putea sã ia cunostintã despre imposibilitatea continuãrii activitãtilor.

Informarea trebuie sã se refere la existenta si natura împrejurãrii care justificã imposibilitatea de continuare a activitãtilor.

(3) Furnizorul de servicii de certificare poate transfera, în tot sau în parte, activitãtile sale unui alt furnizor de servicii de certificare. Transferul va opera potrivit urmãtoarelor conditii:

a) furnizorul de servicii de certificare va înstiinta fiecare titular de certificate neexpirate, cu cel putin 30 de zile înainte, despre intentia sa de transferare a activitãtilor legate de certificarea semnãturilor electronice cãtre un alt furnizor de servicii de certificare;

b) furnizorul de servicii de certificare va mentiona identitatea furnizorului de servicii de certificare cãruia intentioneazã sã îi transfere activitãtile sale;

c) furnizorul de servicii de certificare va face cunoscute fiecãrui titular de certificat posibilitatea de a refuza acest transfer, precum si termenul si conditiile în care refuzul poate fi exercitat; în lipsa unei acceptãri exprese a titularului, în termenul precizat de furnizorul de servicii de certificare, certificatul va fi revocat de cãtre acesta din urmã.

(4) Furnizorul de servicii de certificare, aflat în unul dintre cazurile prevãzute la alin. (1) si (2), ale cãrui activitãti nu sunt preluate de un alt furnizor de servicii de certificare, va revoca certificatele în termen de 30 de zile de la data înstiintãrii titularilor de certificate si va lua mãsurile necesare pentru asigurarea conservãrii arhivelor sale, precum si pentru asigurarea prelucrãrii datelor personale, în conditiile legii.

(5) Sunt considerate cazuri de imposibilitate de continuare a activitãtilor legate de certificarea semnãturilor electronice, în întelesul prezentului articol, dizolvarea sau lichidarea, voluntarã ori judiciarã, falimentul, precum si orice altã cauzã de încetare a activitãtii, cu exceptia aplicãrii sanctiunilor prevãzute la art. 33 alin. (2) si (3).

 

CAPITOLUL IV

Monitorizare si control

 

SECTIUNEA 1

Autoritatea de reglementare si supraveghere

 

Art. 25. - Responsabilitatea aplicãrii dispozitiilor prezentei legi si a reglementãrilor legate de aceasta revine autoritãtii de reglementare si supraveghere specializate în domeniu.

Art. 26. - (1) În termen de cel mult 18 luni de la data publicãrii legii în Monitorul Oficial al României, Partea I, se va înfiinta autoritatea publicã specializatã, cu atributii de reglementare si de supraveghere în domeniu, în sensul prezentei legi.

(2) Pânã la înfiintarea autoritãtii mentionate la alin. (1) atributiile acesteia, în sensul prezentei legi, revin Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

Art. 27. - Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei poate delega, în tot sau în parte, atributiile sale de supraveghere, în sensul prezentei legi, unei alte autoritãti publice aflate în coordonare.

Art. 28. - (1) La data intrãrii în vigoare a prezentei legi se înfiinteazã Registrul furnizorilor de servicii de certificare, denumit în continuare Registru, care se constituie si se actualizeazã de cãtre autoritatea de reglementare si supraveghere specializatã în domeniu.

De la data înfiintãrii autoritãtii publice specializate prevãzute la art. 26 Registrul va fi preluat si actualizat de aceastã autoritate.

(2) Registrul constituie evidenta oficialã:

a) a furnizorilor de servicii de certificare care au sediul în România;

b) a furnizorilor de servicii de certificare cu sediul sau domiciliul în alt stat, ale cãror certificate calificate sunt recunoscute conform art. 40.

(3) Registrul are rolul de a asigura, prin efectuarea înregistrãrilor prevãzute de prezenta lege, stocarea datelor de identificare si a unor informatii legate de activitatea furnizorilor de servicii de certificare, precum si informarea publicului cu privire la datele si informatiile stocate.

(4) Continutul si structura Registrului se stabilesc, prin reglementãri, de cãtre autoritatea de reglementare si supraveghere specializatã în domeniu.

Art. 29. - (1) Înregistrarea în Registrul prevãzut la art. 28 a datelor de identificare si a informatiilor necesare cu privire la activitatea furnizorilor de servicii de certificare mentionati la art. 28 alin. (2) se efectueazã pe bazã de cerere individualã, care trebuie introdusã la autoritatea de reglementare si supraveghere specializatã în domeniu, cel mai târziu la data începerii activitãtii furnizorului.

(2) Continutul obligatoriu al cererii prevãzute la alin. (1) si documentatia necesarã se stabilesc prin reglementãri de cãtre autoritatea de reglementare si supraveghere specializatã în domeniu.

Art. 30. - (1) Registrul este public si se actualizeazã permanent.

(2) Conditiile tinerii Registrului, accesul efectiv la informatiile pe care le contine, informatiile care pot fi oferite solicitantilor si modul de actualizare a acestuia se stabilesc prin normele tehnice si metodologice emise de autoritatea de reglementare si  supraveghere specializatã în domeniu.

 

SECTIUNEA a 2-a

Supravegherea activitãtii furnizorilor de servicii de certificare

 

Art. 31. - (1) Autoritatea de reglementare si supraveghere specializatã în domeniu va putea, din oficiu sau la solicitarea oricãrei persoane interesate, sã verifice sau sã dispunã verificarea conformitãtii activitãtilor unui furnizor de servicii de certificare cu dispozitiile prezentei legi sau cu reglementãri emise de cãtre autoritatea de reglementare si supraveghere specializatã în domeniu.

(2) Atributiile de control ce revin autoritãtii de reglementare si supraveghere specializate în domeniu, potrivit alin. (1), sunt exercitate de personalul anume împuternicit în acest sens.

(3) În vederea exercitãrii controlului, personalul cu atributii de control este autorizat:

a) sã aibã acces liber, permanent, în orice loc în care se aflã echipamentele necesare furnizãrii de servicii de certificare, în conditiile legii;

b) sã solicite orice document sau informatie necesarã în vederea realizãrii controlului;

c) sã verifice punerea în aplicare a oricãror proceduri de securitate sau de certificare utilizate de furnizorul de servicii de certificare supus controlului;

d) sã sigileze orice echipamente necesare furnizãrii de servicii de certificare sau sã retinã orice document ce are legãturã cu aceastã activitate, pe o perioadã care nu poate depãsi 15 zile, dacã aceastã mãsurã se impune;

e) sã ia orice alte asemenea mãsuri, în limitele legii.

(4) Personalul cu atributii de control este obligat:

a) sã nu dezvãluie datele de care a luat cunostintã cu ocazia exercitãrii atributiilor sale;

b) sã pãstreze confidentialitatea surselor de informatii în legãturã cu sesizãrile sau plângerile primite.

Art. 32. - (1) Furnizorii de servicii de certificare au obligatia de a facilita exercitarea atributiilor de control de cãtre personalul anume împuternicit în acest sens.

(2) În cazul neîndeplinirii obligatiei prevãzute la alin. (1), în afarã de aplicarea sanctiunii prevãzute la art. 44 lit. c), autoritatea de reglementare si supraveghere specializatã în domeniu va putea sã suspende activitatea furnizorului pânã la data la care acesta va coopera cu personalul de control.

Art. 33. - (1) Dacã în urma controlului efectuat se constatã nerespectarea dispozitiilor prezentei legi si a reglementãrilor emise de autoritatea de reglementare si supraveghere specializatã în domeniu, aceasta va solicita furnizorului de servicii de certificare sã se conformeze, în termenul pe care îl va stabili, dispozitiilor legale. În acest caz, autoritatea de reglementare si supraveghere specializatã în domeniu poate dispune suspendarea activitãtii furnizorului.

(2) Neîndeplinirea în termenul stabilit a obligatiei de conformare prevãzute la alin. (1) constituie motiv pentru autoritatea de reglementare si supraveghere specializatã în domeniu de a dispune încetarea activitãtii furnizorului de servicii de certificare si radierea acestuia din Registru.

(3) În cazul în care se constatã o încãlcare gravã a dispozitiilor legale, autoritatea de reglementare si supraveghere specializatã în domeniu poate dispune direct si imediat încetarea activitãtii furnizorului de servicii de certificare si radierea acestuia din Registru.

Art. 34. - (1) În cazul în care dispune încetarea activitãtii unui furnizor de servicii de certificare, autoritatea de reglementare si supraveghere specializatã în domeniu va asigura fie revocarea certificatelor furnizorului de servicii de certificare si ale semnatarilor, fie preluarea activitãtii sau cel putin a registrului electronic de evidentã a certificatelor eliberate si a serviciului de revocare a acestora de cãtre un alt furnizor de servicii de certificare, cu acordul acestuia.

(2) Semnatarii vor fi informati imediat de autoritatea de reglementare si supraveghere specializatã în domeniu despre încetarea activitãtii furnizorului, precum si despre revocarea certificatelor sau preluarea acestora de cãtre un alt furnizor.

(3) Dacã activitatea furnizorului de servicii de certificare nu este preluatã de cãtre un alt furnizor, furnizorul de servicii de certificare este obligat sã asigure revocarea tuturor certificatelor eliberate de el. Autoritatea de reglementare si supraveghere specializatã în domeniu va revoca certificatele, pe cheltuiala furnizorului, dacã acesta nu îsi îndeplineste obligatia.

(4) Autoritatea de reglementare si supraveghere specializatã în domeniu va prelua si va mentine arhivele si registrul electronic de evidentã a certificatelor eliberate de furnizorul de servicii de certificare a cãrui activitate nu a fost preluatã de cãtre un alt furnizor.

Art. 35. - (1) Radierea furnizorilor de servicii de certificare din Registru se efectueazã pe baza comunicãrii fãcute de cãtre furnizor autoritãtii de reglementare si supraveghere specializate în domeniu cu cel putin 30 de zile înainte de data încetãrii activitãtii sale.

(2) Radierea se poate efectua si din oficiu de cãtre autoritatea de reglementare si supraveghere specializatã în domeniu, în situatia în care aceasta constatã pe orice altã cale cã furnizorul si-a încetat activitatea.

 

SECTIUNEA a 3-a

Acreditarea voluntarã

 

Art. 36. - (1) În scopul asigurãrii unui grad sporit de securitate a operatiunilor si al protejãrii corespunzãtoare a drepturilor si intereselor legitime ale beneficiarilor de servicii de certificare, furnizorii de servicii de certificare care doresc sã îsi desfãsoare activitatea ca furnizori acreditati pot solicita obtinerea unei acreditãri din partea autoritãtii de reglementare si supraveghere specializate în domeniu.

(2) Conditiile si procedura acordãrii, suspendãrii si retragerii deciziei de acreditare, continutul acestei decizii, durata ei de valabilitate, precum si efectele suspendãrii si ale retragerii deciziei se stabilesc de autoritatea de reglementare si supraveghere specializatã în domeniu, prin reglementãri, cu respectarea principiilor obiectivitãtii, transparentei, proportionalitãtii si tratamentului nediscriminatoriu.

Art. 37. - (1) Furnizorii de servicii de certificare acreditati în conditiile prezentei legi au dreptul de a folosi o mentiune distinctivã care sã se refere la aceastã calitate în toate activitãtile pe care le desfãsoarã, legate de certificarea semnãturilor.

(2) Furnizorii de servicii de certificare acreditati în conditiile prezentei legi sunt obligati sã solicite efectuarea unei mentiuni în acest sens în Registru.

 

SECTIUNEA a 4-a

Omologarea

 

Art. 38. - (1) Conformitatea dispozitivelor securizate de creare a semnãturii electronice cu prevederile prezentei legi se verificã de cãtre agentii de omologare, persoane juridice de drept public sau de drept privat, agreate de autoritatea de reglementare si supraveghere specializatã în domeniu, în conditiile stabilite prin reglementãri emise de aceasta.

(2) În urma îndeplinirii procedurii de verificare se emite certificatul de omologare a dispozitivului securizat de creare a semnãturii electronice. Certificatul poate fi retras în cazul în care agentia de omologare constatã cã dispozitivul securizat de creare a semnãturii electronice nu mai îndeplineste una dintre conditiile prevãzute în prezenta lege.

(3) Conditiile si procedura de agreare a agentiilor de omologare se stabilesc prin reglementãri de cãtre autoritatea de  reglementare si supraveghere specializatã în domeniu.

(4) Decizia de agreare se emite de cãtre autoritatea de reglementare si supraveghere specializatã în domeniu.

Art. 39. - (1) Autoritatea de reglementare si supraveghere specializatã în domeniu vegheazã la respectarea, de cãtre agentiile de omologare, a prevederilor prezentei legi, a reglementãrilor emise, precum si a dispozitiilor cuprinse în decizia de agreare.

(2) Prevederile art. 31-32 se aplicã în mod corespunzãtor controlului exercitat de autoritatea de reglementare si supraveghere specializatã în domeniu asupra activitãtii agentiilor de omologare.

 

CAPITOLUL V

Recunoasterea certificatelor eliberate de furnizorii de servicii de certificare strãini

 

Art. 40. - Certificatul calificat eliberat de cãtre un furnizor de servicii de certificare cu domiciliul sau cu sediul într-un alt stat este recunoscut ca fiind echivalent din punct de vedere al efectelor juridice cu certificatul calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare cu domiciliul sau cu sediul în România, dacã:

a) furnizorul de servicii de certificare cu domiciliul sau sediul în alt stat a fost acreditat în cadrul regimului de acreditare, în conditiile prevãzute de prezenta lege;

b) un furnizor de servicii de certificare acreditat, cu domiciliul sau cu sediul în România, garanteazã certificatul;

c) certificatul sau furnizorul de servicii de certificare care l-a eliberat este recunoscut prin aplicarea unui acord bilateral sau multilateral între România si alte state sau organizatii internationale, pe bazã de reciprocitate.

 

CAPITOLUL VI

Rãspunderea furnizorilor de servicii de certificare

 

Art. 41. - Furnizorul de servicii de certificare, care elibereazã certificate prezentate ca fiind calificate sau care garanteazã asemenea certificate, este rãspunzãtor pentru prejudiciul adus oricãrei persoane care îsi întemeiazã conduita pe efectele juridice ale respectivelor certificate:

a) în ceea ce priveste exactitatea, în momentul eliberãrii certificatului, a tuturor informatiilor pe care le contine;

b) în ceea ce priveste asigurarea cã, în momentul eliberãrii certificatului, semnatarul identificat în cuprinsul acestuia detinea datele de generare a semnãturii corespunzãtoare datelor de verificare a semnãturii mentionate în respectivul certificat;

c) în ceea ce priveste asigurarea cã datele de generare a semnãturii corespund datelor de verificare a semnãturii, în cazul în care furnizorul de servicii de certificare le genereazã pe amândouã;

d) în ceea ce priveste suspendarea sau revocarea certificatului, în cazurile si cu respectarea conditiilor prevãzute la art. 24 alin. (1) si (2);

e) în privinta îndeplinirii tuturor obligatiilor prevãzute la art. 13-17 si la art. 19Ð22, cu exceptia cazurilor în care furnizorul de servicii de certificare probeazã cã, desi a depus diligenta necesarã, nu a putut împiedica producerea prejudiciului.

Art. 42. - (1) Furnizorul de servicii de certificare poate sã indice în cuprinsul unui certificat calificat restrictii ale utilizãrii acestuia, precum si limite ale valorii operatiunilor pentru care acesta poate fi utilizat, cu conditia ca respectivele restrictii sã poatã fi cunoscute de terti.

(2) Furnizorul de servicii de certificare nu va fi rãspunzãtor pentru prejudiciile rezultând din utilizarea unui certificat calificat cu încãlcarea restrictiilor prevãzute în cuprinsul acestuia.

 

CAPITOLUL VII

Obligatiile titularilor de certificate

 

Art. 43. - Titularii de certificate sunt obligati sã solicite, de îndatã, revocarea certificatelor, în cazul în care:

a) au pierdut datele de creare a semnãturii electronice;

b) au motive sã creadã cã datele de creare a semnãturii electronice au ajuns la cunostinta unui tert neautorizat;

c) informatiile esentiale cuprinse în certificat nu mai corespund realitãtii.

 

CAPITOLUL VIII

Contraventii si sanctiuni

 

Art. 44. - Constituie contraventie, dacã, potrivit legii, nu constituie infractiune, si se sanctioneazã cu amendã de la 5.000.000 lei la 100.000.000 lei fapta furnizorului de servicii de certificare care:

a) omite sã efectueze notificarea prevãzutã la art. 13 alin. (1);

b) omite sã informeze autoritatea de reglementare si supraveghere specializatã în domeniu asupra procedurilor de securitate si de certificare utilizate, în conditiile si cu respectarea termenelor prevãzute la art. 13;

c) nu îsi îndeplineste obligatia de a facilita exercitarea atributiilor de control de cãtre personalul autoritãtii de reglementare si supraveghere specializate în domeniu, anume împuternicit în acest sens;

d) realizeazã transferul activitãtilor legate de certificarea semnãturilor electronice cu nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (3).

Art. 45. - Constituie contraventie, dacã, potrivit legii, nu constituie infractiune, si se sanctioneazã cu amendã de la 10.000.000 lei la 250.000.000 lei fapta furnizorului de servicii de certificare care:

a) nu furnizeazã persoanelor mentionate la art. 14 alin. (1), în conditiile prevãzute la art. 14 alin. (1) si (2), informatiile obligatorii prevãzute la art. 14 alin. (3) ori nu furnizeazã toate aceste informatii sau furnizeazã informatii inexacte;

b) încalcã obligatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal prevãzute la art. 16;

c) omite sã efectueze înregistrãrile obligatorii, potrivit legii, în registrul electronic de evidentã a certificatelor eliberate, prevãzut la art. 17, sau le efectueazã cu nerespectarea termenului prevãzut la art. 14 alin. (5), art. 23 alin. (1) sau (2) ori înregistreazã mentiuni inexacte;

d) elibereazã certificate prezentate titularilor ca fiind calificate, care nu contin toate mentiunile obligatorii prevãzute la art. 18;

e) elibereazã certificate calificate care contin informatii inexacte, informatii care sunt contrare legii, bunelor moravuri sau ordinii publice, ori informatii a cãror exactitate nu a fost verificatã în conditiile prevãzute la art. 18 alin. (4);

f) elibereazã certificate calificate fãrã a verifica identitatea solicitantului, în conditiile prevãzute la art. 19;

g) omite sã ia mãsuri de naturã sã garanteze confidentialitatea în cursul procesului de generare a datelor de creare a semnãturilor, în cazul în care furnizorul de servicii de certificare genereazã astfel de date;

h) nu pãstreazã toate informatiile cu privire la un certificat calificat o perioadã de minimum 5 ani de la data încetãrii valabilitãtii certificatului;

i) stocheazã, reproduce sau dezvãluie tertilor datele de creare a semnãturii electronice, cu exceptia cazului în care semnatarul solicitã aceasta, în cazul în care furnizorul elibereazã certificate calificate;

j) stocheazã certificatele calificate într-o formã care nu respectã conditiile prevãzute la art. 20 lit. j);

k) utilizeazã dispozitive de creare a semnãturii electronice, care nu îndeplinesc conditiile prevãzute la art. 4 pct. 8, în cazul în care furnizorul de servicii de certificare elibereazã certificate calificate;

l) în cazul în care intentioneazã sã înceteze activitãtile legate de certificarea semnãturilor electronice sau în oricare dintre situatiile prevãzute la art. 24 alin. (5), când aflã cã va fi în imposibilitate de a continua aceste activitãti, nu informeazã cu cel putin 30 de zile înainte de încetarea activitãtilor autoritatea de reglementare si supraveghere specializatã în domeniu despre intentia sa, respectiv despre existenta si natura împrejurãrii care justificã imposibilitatea de continuare a activitãtilor;

m) în oricare dintre situatiile prevãzute la art. 24 alin. (5), când se aflã în imposibilitate de a continua activitãtile legate de certificarea semnãturilor electronice si nu a putut prevedea aceastã situatie cu cel putin 30 de zile înainte ca încetarea activitãtilor sã se producã, nu a informat autoritatea de reglementare si  supraveghere specializatã în domeniu în termenul prevãzut la art. 24 alin. (2) despre existenta si natura împrejurãrii care justificã imposibilitatea de continuare a activitãtilor;

n) aflându-se în unul dintre cazurile prevãzute la art. 24 alin. (1) si (2), omite sã ia mãsurile necesare pentru asigurarea conservãrii arhivelor sale sau pentru asigurarea prelucrãrii datelor cu caracter personal în conditiile legii;

o) nu suspendã sau nu revocã certificatele eliberate, în cazurile în care suspendarea sau revocarea este obligatorie, sau le revocã cu nerespectarea termenului legal;

p) continuã sã desfãsoare activitãti legate de certificarea semnãturilor electronice în situatia în care autoritatea de reglementare si supraveghere specializatã în domeniu a dispus suspendarea sau încetarea activitãtii furnizorului de servicii de certificare;

q) elibereazã certificate sau desfãsoarã alte activitãti legate de certificarea semnãturilor electronice, folosindu-se fãrã a avea dreptul de calitatea de furnizor de servicii de certificare acreditat, prin prezentarea unei mentiuni distinctive care sã se refere la  aceastã calitate sau prin orice alte mijloace;

r) omite sã solicite, în termenul prevãzut la art. 29 alin. (1), înregistrarea în Registru a datelor si informatiilor mentionate la art. 29.

Art. 46. - Încãlcarea de cãtre agentia de omologare a obligatiei de a facilita exercitarea atributiilor de control de cãtre personalul autoritãtii de reglementare si supraveghere specializate în domeniu, anume împuternicit în acest sens, constituie contraventie si se sanctionazã cu amendã de la 15.000.000 lei la 250.000.000 lei.

Art. 47. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevãzute în cadrul prezentului capitol sunt de competenta personalului cu atributii de control din cadrul autoritãtii de reglementare si supraveghere specializate în domeniu.

Art. 48. - Contraventiilor prevãzute în prezentul capitol le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

 

Art. 49. - (1) Nivelul tarifelor percepute de agentiile de omologare pentru prestarea serviciilor de omologare a dispozitivelor securizate de creare a semnãturii electronice, precum si pentru serviciile accesorii se stabileste în mod liber, cu respectarea prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996.

(2) Agentiile mentionate la alin. (1) pot percepe tarife cu niveluri diferite pentru zone geografice diferite sau pentru serviciile prestate în regim de urgentã, pentru înscrierile on - line, potrivit propriilor strategii comerciale, cu respectarea dispozitiilor legale.

(3) Sunt interzise agentiilor de omologare si împuternicitilor acestora publicarea de tabele comparative privind nivelul tarifelor si adoptarea oricãror mãsuri al cãror scop este sã limiteze reclama privind nivelul tarifelor încasate de alte agentii pentru serviciile prestate.

Art. 50. - (1) Agentiile de omologare sunt supuse prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996 în ceea ce priveste stabilirea tarifelor percepute pentru serviciile prestate, precum si în privinta actelor sau faptelor care au sau pot avea ca efect restrângerea concurentei pe piata serviciilor respective.

(2) Agentiile de omologare sunt, de asemenea, supuse prevederilor Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, cu modificãrile ulterioare.

Art. 51. - Cuantumul amenzilor prevãzute de prezenta lege va fi actualizat prin hotãrâre a Guvernului, în functie de evolutia indicelui de inflatie.

Art. 52. - În termen de 3 luni de la data publicãrii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, autoritatea de reglementare si supraveghere specializatã în domeniu va elabora norme tehnice si metodologice de aplicare a acesteia.

Art. 53. - Prezenta lege va intra în vigoare la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se pune în aplicare la 3 luni de la data intrãrii în vigoare.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 26 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 18 iulie 2001.

Nr. 455.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind semnãtura electronicã

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decreteazã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea privind semnãtura electronicã si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 iulie 2001.

Nr. 608.