MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 289     LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 1 iunie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

244. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult cu venituri mici sau fără venituri apartinând cultelor religioase din România

 

325. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult cu venituri mici sau fără venituri apartinând cultelor religioase din România

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 65 din 27 februarie 2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 198 din 10 decembrie 1999 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă si a dispozitiilor art. 322 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, modificată si completată prin Legea

nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

139. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea vânării vulpilor, până la data de 14 septembrie 2001, în fondurile de vânătoare situate în zonele declarate oficial ca fiind contaminate cu virusul turbării

 

142. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru constituirea Comisiei Nationale de Evaluare a Trofeelor de Vânat

 

143. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru modificarea perioadei de vânare a masculului de căprior

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult cu venituri mici sau fără venituri apartinând cultelor religioase din România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 72 din 24 august 2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult cu venituri mici sau fără venituri, apartinând cultelor religioase din România, emisă în temeiul art. 1 lit. U din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 29 august 2000, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 1, după alineatul 1 se introduce alineatul 1 1 cu următorul cuprins:

“Unitătile si posturile prevăzute la alin. 1 vor fi nominalizate de conducerea centrelor de cult, potrivit criteriilor stabilite de acestea.”

2. La articolul 1, alineatul 2 partea introductivă si litera a) vor avea următorul cuprins:

“Sprijinul financiar de la bugetul de stat se asigură pentru personalul neclerical angajat în unitătile ce apartin cultelor religioase din România, prin Ministerul Culturii si Cultelor - structura specifică de coordonare a activitătii cultelor, în limita prevederilor bugetare anuale, după cum urmează:

a) 17.000 de contributii pentru personalul neclerical angajat în unitătile de cult din tară prevăzute la alin. 1, o contributie lunară echivalentă cu salariul de bază minim brut pe tară;”

3. Articolul 2 se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 17 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

VALENTIN-ZOLTÁN PUSKÁS

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 24 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESDEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 16 mai 2001.

Nr. 244.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 72/2000

privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult cu venituri mici

sau fără venituri apartinând cultelor religioase din România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult cu venituri mici sau fără venituri apartinând cultelor religioase din România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 15 mai 2001.

Nr. 325.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 65

din 27 februarie 2001

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (4) din Ordonanta

de urgentă a Guvernului nr. 198 din 10 decembrie 1999 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă si a dispozitiilor art. 322 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, modificată si completată prin Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice

 

Lucian Mihai - presedinte

Costică Bulai - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Ioan Muraru - judecător

Nicolae Popa - judecător

Lucian Stângu - judecător

Romul Petru Vonica - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Cristina Radu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiilor de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 198 din 10 decembrie 1999 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă si a dispozitiilor art. 32 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, modificată si completată prin pct. 43 al art. I din titlul I al Legii nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, exceptii ridicate de.Societatea de Investitii Financiare Moldova - S.A. Bacău în dosarele nr. 6.500/COM/2000, 6.634/2000, 6.689/2000, 6.690/2000 si 6.752/2000 ale Tribunalului Galati – Sectia comercială.

La apelul nominal răspunde consilier juridic Cristina Gascu pentru Societatea de Investitii Financiare Moldova - S.A. Bacău si consilier juridic Iuliana Plopeanu pentru Societatea Comercială “Seromgal” - S.A. Galati, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor nr. 425C/2000, 426C/2000, 427C/2000 si 428C/2000 la Dosarul nr. 424C/2000, întrucât au ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate si au fost invocate de acelasi autor. Reprezentantii autorului exceptiei, cel al părtii prezente, precum si cel al Ministerului Public nu se opun conexării dosarelor. Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, coroborate cu cele ale art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea dosarelor nr. 425C/2000, 426C/2000, 427C/2000 si 428C/2000 la Dosarul nr. 424C/2000. Reprezentantul Societătii de Investitii Financiare Moldova - S.A. Bacău solicită admiterea exceptiei, deoarece consideră că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 41 din Constitutie, întrucât prin diminuarea capitalului social al societătilor comerciale agricole cu valoarea terenurilor agricole si a celor aflate permanent sub luciu de apă i se produce un prejudiciu corespunzător actiunilor aferente valorii acestor terenuri. Se apreciază că astfel se încalcă principiul protectiei proprietătii private, actiunile detinute de societătile de investitii financiare fiind expresia  proprietătii private din capitalul social.

Reprezentantul Societătii Comerciale ‘Seromgal” - S.A. Galati solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, considerând că dispozitiile art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgentă aGuvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă, precum si cele ale art. 32 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, modificată si completată prin Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice nu contravin dispozitiilor art. 41 din Constitutie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierile din 11 octombrie 2000, pronuntate în dosarele nr. 6.500/COM/2000, nr. 6.634/COM/2000 si nr. 6.752/COM/2000 Tribunalul Galati a sesizat Curtea Constitutională cu exceptiile de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 198 din 19 decembrie 1999 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă. De asemenea, prin Încheierile din 11 octombrie 2000, pronuntate în dosarele nr. 6.689/COM/2000 si nr. 6.690/COM/2000 Tribunalul Galati a sesizat Curtea Constitutională cu exceptiile de  neconstitutionalitate atât a dispozitiilor art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 198 din 19 decembrie 1999 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în  administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă, cât si a dispozitiilor art. 32 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, modificată si completată prin Legea nr. 99 din 26 mai 1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 198/1999, prin care terenurile agricole sau terenurile aflate sub luciu de apă sunt scoase din capitalul social, după ce, prin Hotărârea Guvernului nr. 746/1991, s-a prevăzut că aceste terenuri vor intra în capitalul social si dispozitiile acestei hotărâri si-au produs efectele, contravin prevederilor art. 41 din Constitutie, provocând un prejudiciu prin diminuarea numărului de actiuni la societatea comercială respectivă. Se mai arată că prin art. 32 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997, modificată prin Legea nr. 99/1999, este încălcat art. 41 din Constitutie, întrucât s-a dispus în mod abuziv ca terenurile de incintă să fie considerate drept aport în natură al statului la capitalul social, actiunile aferente urmând să fie distribuite Fondului Proprietătii de Stat, chiar în situatia în care acesta nu mai avea   calitatea deactionar. Se sustine că astfel a fost încălcat dreptul de proprietate asupra actiunilor, prejudiciul constând în numărul de actiuni aferente cotei de capital detinute la acea societate.

Tribunalul Galati, exprimându-si opinia, consideră că exceptiile de neconstitutionalitate sunt neîntemeiate, deoarece terenurile agricole aflate permanent sub luciu de apănu fac parte din capitalul social al societătilor comerciale prevăzute la art. 1 si 2. Prin adoptarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 198/1999 s-a urmărit reglementarea situatiei juridice a terenurilor aflate în  administrarea societătilor agricole care urmează să se privatizeze. Actul normativ în discutie stabileste care terenuri intră în proprietatea societătilor agricole, respectiv cele pentru care s-a obtinut certificat de atestare a dreptului de proprietate, si care terenuri nu pot face parte din capitalul social al societătilor agricole. Statul a fost, până la aparitia Legii nr. 1/2000, proprietarul terenurilor aflate în administrarea fostilor actionari, efectuând, în această calitate, acte de gestiune. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 198/1999 este un act normativ de gestiune prin care a fost reglementată situatia juridică a terenurilor proprietatea statului aflate în administrarea societătilor agricole care urmează să fie privatizate. În consecintă, prevederile art. 3 alin. (4) din această ordonantă nu încalcă prevederile art. 41 din Constitutie si nu aduc atingere dreptului de proprietate asupra actiunilor aferente valorii terenului, iar actionarilor nu le cauzează nici un prejudiciu.

În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 322 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, seapreciază că această exceptie este neîntemeiată. Legea nr. 99 din 26 mai 1999, prin titlul I, a modificat si a completat Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale. În capitolul VI este reglementată situatia unor imobile detinute de societătile comerciale care fac obiectul privatizării. Prin art. 322 se dispune cu privire la capitalul social al societătilor comerciale cărora li s-a eliberat certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor în sensul că acesta se majorează de drept cu valoarea terenurilor mentionate în certificat, iar în cazul în care eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate nu a fost urmată anterior privatizării de majorarea corespunzătoare a capitalului social sau dacă certificatul se eliberează după privatizare, capitalul social se majorează de drept cu valoarea terenurilor care va fi considerată aport în natură al statului sau al unei unităti administrativ-teritoriale, după caz, în schimbul căruia se vor emite actiuni suplimentare ce vor reveni de drept institutiei publice implicate.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiilor de neconstitutionalitate.

Guvernul, în punctul său de vedere, consideră că exceptiile de neconstitutionalitate sunt neîntemeiate. Dispozitiile art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 198/1999, potrivit cărora terenurile agricole si terenurile aflate permanent sub luciu de apă nu fac parte din capitalul social al societătilor comerciale prevăzute la art. 1 si 2 din această ordonantă de urgentă, nu aduc atingere dreptului de proprietate privată, garantat prin art. 41 din Legea fundamentală, acestea  concretizând optiunea politicii statului în privinta reformei economice si strategiei de privatizare. Textul criticat nu este neconstitutional nici în perspectiva aplicării acestor prevederi, care ar putea conduce la diminuarea capitalului social al societătilor comerciale agricole ce au inclus în capitalul social valoarea terenurilor agricole aflate în administrare, deoarece nu există nici un temei legal pentru majorarea capitalului social al societătilor comerciale agricole cu valoarea acestor terenuri. Se mai arată că Hotărârea Guvernului nr. 746/1991 privind stabilirea valorii de patrimoniu a terenurilor agricole în vederea aplicării art. 36 si 38 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, invocată în sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate, cuprinde dispozitii privind majorarea capitalului social al societătilor comerciale cu valoarea terenurilor aflate în proprietatea acestora. În consecintă, aceste dispozitii nu pot constitui temeiul legal pentru majorarea capitalului social al societătilor agricole cu valoarea terenurilor agricole aflate în exploatarea acestora, a căror situatie juridică nu a fost clarificată. De asemenea, Hotărârea Guvernului nr. 46/1991 stabileste valoarea de patrimoniu a terenurilor agricole în vederea aplicării art. 36 si 38 din Legea nr. 18/1991 si reglementează dreptul persoanelor ale căror terenuri agricole au fost trecute în proprietate de stat si se află în administrarea unitătilor agricole de stat, reorganizate în societăti comerciale agricole, la un număr de actiuni

determinat în functie de valoarea medie a unui hectar de teren echivalent. Cu privire la aceste terenuri Legea privatizării societătilor comerciale nr. 58/1991 stabileste prin art. 75 că din masa capitalului social al societătii comerciale, supus distribuirii către Fondul Proprietătii Private si Fondul Proprietătii de Stat, se exclude capitalul aferent actiunilor emise în conditiile prevăzute la art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991. Deci nici valoarea terenurilor agricole apartinând persoanelor fizice cărora li s-a stabilit calitatea de actionar în temeiul art. 36 si 38 din Legea nr. 18/1991 nu a fost inclusă în capitalul supus distribuirii către Fondul Proprietătii de Stat si Fondul Proprietătii Private. Astfel dispozitiile art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 198/1999, potrivit cărora terenurile agricole si terenurile aflate permanent sub luciu de apă nu fac parte din capitalul social al societătilor comerciale prevăzute la art. 1 si 2 din acelasi act normativ, nu aduc atingere dreptului de proprietate privată garantat prin art. 41 din Legea fundamentală.

De asemenea, se consideră că prevederile art. 322 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997, modificată si completată prin Legea nr. 99/1999, sunt constitutionale, întrucât societătile comerciale, potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, sunt proprietarele tuturor bunurilor din patrimoniul lor, inclusiv asupra terenurilor, iar potrivit art. 98 alin. (1) si (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, actionarii sunt proprietari numai ai actiunilor. Se mai arată că actionarii sunt creditorii speciali ai societătii pentru sumele depuse ca aport, care, fată de creditorii obisnuiti, au dreptul, constituiti în adunarea generală, să participe la conducerea societătii. Astfel, prin art. 32 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997, modificată prin Legea nr. 99/1999, care dispune mărirea capitalului social al societătii comerciale cu valoarea terenurilor nou-dobândite, nu sunt lezate drepturile actionarilor. Asa fiind, textul de lege nu contravine dispozitiilor art. 41 din Constitutie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, rapoartele întocmite în cauze de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine  următoarele:

Curtea Constitutională constată că este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 13 decembrie 1999, dispozitii care au următorul cuprins:

“Terenurile agricole si terenurile aflate permanent sub luciu de apă nu fac parte din capitalul social al societătilor comerciale prevăzute la art. 1 si 2.”

Art. 1 din ordonantă prevede: “Prezenta ordonantă de urgentă stabileste cadrul juridic privind privatizarea societătilor comerciale agricole, care detin în exploatare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă, constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitătilor economice de stat ca regii autonome si societăti comerciale, precum si regimul concesionării terenurilor proprietate publică si privată a statului, aflate în exploatarea acestor societăti.

 Totodată art. 2 al aceleiasi ordonante precizează: “Prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică si societătilor comerciale rezultate din divizarea sau fuziunea societătilor comerciale mentionate la art. 1, care detin în exploatare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă.”

De asemenea, obiect al exceptiilor de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 322 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997), modificată si completată prin pct. 43 al art. I din titlul I al Legii nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 27 mai 1999), text potrivit căruia:

“(1) Capitalul social al societătilor comerciale cărora li s-a eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor se majorează de drept cu valoarea terenurilor mentionate în certificat.

(2) Administratorii sunt obligati să înregistreze majorarea capitalului social la registrul comertului în termen de 60 de zile de la data emiterii certificatului, societatea comercială fiind scutită de plata taxelor si a oricăror alte obligatii legate de această operatiune.

(3) În cazul în care eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor nu a fost urmată, anterior privatizării, de majorarea corespunzătoare a capitalului social sau dacă certificatul se eliberează după privatizare, capitalul social se majorează de drept cu valoarea terenurilor, care va fi considerată aport în natură al statului sau al unei unităti administrativ-teritoriale, după caz, în schimbul căruia se vor emite actiuni suplimentare ce vor reveni de drept institutiei publice implicate. Cumpărătorul are un drept de optiune la cumpărarea de la institutia publică implicată, la un pret convenit în contractul initial de vânzare a actiunilor ori, în lipsa unei clauze în acest sens, la pretul plătit de cumpărător pentru

pachetul initial de actiuni, reactualizat în conformitate cu prevederile normelor metodologice emise în aplicarea acestei ordonante de urgentă, a unui număr de actiuni suplimentare reprezentând un procent din actiunile nou-emise egal cu cota de participare a cumpărătorului la capitalul social la data când s-a emis certificatul sau la data achizitionării pachetului initial de actiuni, după caz. Cumpărătorul îsi poate exercita această optiune în termen de două luni de la data înregistrării majorării capitalului social. Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor nou-emise are loc în momentul plătii integrale a actiunilor.

(4) Până la expirarea termenului de exercitare a dreptului de optiune, drepturile de vot conferite de actiunile emise în conformitate cu prevederile alin. (3) sunt suspendate.

(5) Adunarea generală care decide emiterea actiunilor suplimentare corespunzătoare valorii terenului poate să hotărască convertirea automată a acestora în actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot, pe data expirării termenului de exercitare a dreptului de optiune ori, după caz, la data rezolutiunii contractului de vânzare-cumpărare a actiunilor.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că textul de lege criticat contravine prevederilor art. 41 alin. (1), (2), (3), (5) si (7) din Constitutie, care au următorul cuprins:

- Art. 41 alin. (1) teza întâi:

Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate.”;

- Art. 41 alin. (2) teza întâi: “Proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular.”;

- Art. 41 alin. (3): “Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă si prealabilă despăgubire.”;

- Art. 41 alin. (5): “Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) si (4) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergentă, prin justitie.” ;

- Art. 41 alin. (7): ‘Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că asupra dispozitiilor art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 198 din 10 decembrie 1999, prin raportare la art. 41 alin. (2) din Constitutie, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat, si anume prin Decizia nr. 206 din 17 octombrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 13 decembrie 2000, statuând în sensul constitutionalitătii acestor dispozitii legale. De asemenea, prin Decizia nr. 203 din 17 octombrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 5 martie 2001, respingând exceptia de neconstitutionalitate a acelorasi dispozitii legale, Curtea a retinut că “textul de lege criticat nu afectează dreptul de proprietate al vreunui titular”, deoarece un pachet de actiuni “conferă un drept de creantă asupra patrimoniului societătii comerciale, iar nu un drept de proprietate asupra bunurilor acesteia”. Curtea nu poate primi nici sustinerea că autorul exceptiei suferă o pagubă materială prin diminuarea valorii actiunilor datorită neincluderii în capitalul social a terenurilor agricole. Potrivit prevederilor Legii privatizării nr. 58/1991, “actiunile corespunzătoare capitalului social al fiecărei societăti comerciale au fost repartizate procentual între Fondul Proprietătii de Stat si fostele Fonduri ale Proprietătii Private, antecesorii societătilor de investitii financiare. Repartizarea procentuală a actiunilor societătilor comerciale rămâne identică, indiferent de orice modificare a valorii capitalului social”.

Asa fiind si întrucât nu au intervenit împrejurări noi de natură să modifice această jurisprudentă, Curtea Constitutională urmează să respingă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 198 din 10 decembrie 1999 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă, cu raportare la prevederile art. 41 din Constitutie.

Examinând art. 32 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, modificată si completată, Curtea constată că acest text de lege se referă la procedura de majorare a capitalului social al societătilor comerciale cu valoarea terenurilor detinute de acestea pentru desfăsurarea activitătii în conformitate cu obiectul lor de activitate, iar nu la  atribuirea actiunilor aferente majorării capitalului social cu valoarea terenurilor care se realizează într-o etapă ulterioară. Este adevărat că majorarea capitalului social se face cu aprobarea adunării generale a actionarilor, dar în spetă actionarii nu au contestat majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor, ci numai modalitatea de atribuire a actiunilor aferente care, după opinia lor, trebuia să se facă în conformitate cu cota detinută de fiecare actionar, asa cum de fapt s-a si procedat, iar nu în conformitate cu dispozitiile art. 5 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 55/1998, completată prin Hotărârea Guvernului nr. 361/1998, referitoare la modul de atribuire a actiunilor aferente majorării capitalului social cu valoarea terenurilor, cum sustine Fondul Proprietătii de Stat.

Dispozitiile art. 32 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, modificată si completată prin Legea nr. 99/1999, se referă la situatia unor imobile detinute de societătile comerciale care fac obiectul privatizării. În art. 32 1 din aceeasi ordonantă se prevede că societătile comerciale care detin terenuri ce sunt necesare pentru desfăsurarea activitătii în conformitate cu obiectul lor de activitate si al căror regim juridic urmează să fie clarificat vor continua să folosească aceste terenuri până la clarificarea regimului lor juridic, privatizarea acestor societăti urmând să se facă fără a se include în capitalul social valoarea terenului aferent. După clarificarea regimului juridic terenurile clasificate ca apartinând domeniului public al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale, după caz, rămân în folosinta societătilor comerciale privatizate sau care urmează să fie privatizate, pe baza unei concesiuni acordate de autoritatea competentă pentru perioada maximă prevăzută de lege. Terenurile clasificate ca apartinând domeniului privat al statului ori unitătilor administrativ-teritoriale, după caz, pot fi concesionate în conditiile arătate de lege, închiriate sau oferite societătii comerciale pentru a fi cumpărate. Potrivit art. 32 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997, modificată si completată prin Legea nr. 99/1999, capitalul social al societătilor comerciale cărora li s-a eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor se majorează de drept cu valoarea terenurilor mentionate în certificat, care va fi considerată ca aport în natură al statului sau al unei unităti administrativ-teritoriale, după caz, la capitalul social al societătii comerciale, în schimbul căruia se vor emite actiuni suplimentare ce vor reveni de drept institutiei publice implicate [alin. (3) al art. 322 ].

Cumpărătorul are un drept de optiune la cumpărarea de la institutia publică implicată, la un pret convenit în contractul initial de vânzare a actiunilor ori, în lipsa unei clauze în acest sens, la pretul plătit de cumpărător pentru pachetul initial de actiuni, reactualizat, a unui număr de actiuni suplimentare, reprezentând un procent din actiunile nou-emise, egal cu cota de participare a cumpărătorului la capitalul social la data când s-a emis certificatul sau la data achizitionării pachetului initial de actiuni, după caz.

Prin urmare titularul dreptului de proprietate asupra terenurilor este statul sau unitătile administrativ-teritoriale, denumite în lege “institutiile publice implicate”. Societatea comercială care detine acest teren pentru desfăsurarea activitătii sale are numai un drept de folosintă, în conformitate cu dispozitiile art. 322 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997, modificată si completată. Dacă terenurile respective constituie un aport al statului sau al unitătilor sale administrativ-teritoriale, în conditiile art. 8 lit. e) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, numai statul sau unitătile administrativ-teritoriale, în calitate de actionari, au dreptul la un număr de actiuni, în conditiile dispozitiilor art. 210 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, republicată.

Conform art. 65 din Legea nr. 31/1990, republicată, numai în lipsă de stipulatie contrară bunurile constituite aport în societătile comerciale devin proprietatea acestora.

Terenurile aferente constituie un aport pentru care actiunile ce se emit revin de drept institutiei publice implicate, situatie în care este evident că nici autorul exceptiei si nici alti actionari nu pot pretinde vreun drept asupra actiunilor acordate în schimbul terenurilor.

Autorul exceptiei, Societatea de Investitii Financiare Moldova - S.A. Bacău, nu a dobândit la data înfiintării sale, astfel cum rezultă din dispozitiile Legii nr. 133/1996, decât un drept de administrare si gestionare a actiunilor societătilor comerciale pentru care s-au emis actiuni proprii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, iar nu si un drept de proprietate asupra terenurilor aflate în folosinta societătilor comerciale, necesare pentru desfăsurarea activitătii lor. Actionarii sunt  numai titulari ai actiunilor, în conformitate cu art. 98 alin. (1) si (2) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată. Totodată ei sunt creditori speciali ai societătilor comerciale pentru sume egale cu valoarea aportului lor la capitalul social.

Asa fiind, art. 322 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997, modificată si completată, nu lezează drepturile Societătii de Investitii Financiare Moldova - S.A. Bacău si nici pe cele ale celorlalti actionari ale căror actiuni le administrează si le gestionează, ci se limitează să reglementeze pentru viitor efectele emiterii unor actiuni suplimentare corespunzătoare valorii terenului, constituite aport în natură, fără să prejudicieze în vreun mod drepturile persoanelor asociate, care rezultă din calitatea de asociat.

În acest sens este si jurisprudenta constantă a Curtii Constitutionale (de exemplu, Decizia nr. 91 din 9 mai 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 22 august 2000, precum si Decizia nr. 250 din 23 noiembrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 12 februarie 2001).

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptiile de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 198 din 10 decembrie 1999 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă si exceptiile de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 322 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, modificată si completată prin Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, ridicate de Societatea de Investitii Financiare

Moldova - S.A. Bacău în dosarele nr. 6.500/COM/2000, 6.634/2000, 6.689/2000, 6.690/2000 si 6.752/2000 ale Tribunalului Galati - Sectia comercială.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 27 februarie 2001.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,

Cristina Radu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea vânării vulpilor, până la data de 14 septembrie 2001, în fondurile de vânătoare situate în zonele declarate oficial ca fiind contaminate cu virusul turbării

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

având în vedere prevederile Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 8 lit. g) si z) si ale art. 29 alin. (1) din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 lit. B.b) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă vânarea vulpilor (Vulpes vulpes L.), până la data de 14 septembrie 2001, în fondurile de vânătoare situate în zonele declarate oficial ca fiind contaminate cu virusul turbării în conformitate cu reglementările sanitare veterinare în vigoare.

Art. 2. - (1) Gestionarii fondurilor de vânătoare situate în zonele declarate oficial ca fiind contaminate cu virusul turbării vor elibera autorizatii de vânătoare personalului tehnic de specialitate angajat al acestora, în scopul vânării exemplarelor de vulpe care prezintă simptomele specifice turbării, prin metodele de vânare prevăzute de reglementările legale în vigoare.

(2) Organizarea actiunilor de vânare a vulpilor se face tinându-se seama de deciziile comandamentelor epizootice constituite conform legii.

(3) Cadavrele vulpilor împuscate cu ocazia actiunilor de vânătoare vor fi distruse numai după ce de la acestea s-au recoltat si s-au trimis probe, în vederea efectuării analizelor pentru diagnosticarea rabiei, la laboratorul sanitar-veterinar de stat judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.

Recoltarea de probe si distrugerea cadavrelor vulpilor vânate se fac în prezenta medicului veterinar oficial.

Art. 3. - (1) Gestionarii fondurilor de vânătoare situate în zonele declarate oficial ca fiind contaminate cu virusul turbării răspund de aplicarea prevederilor art. 1 si 2.

(2) Controlul modului de aplicare a prevederilor prezentului ordin se exercită de către Directia de vânătoare si salmonicultură din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si de oficiile cinegetice din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 27 aprilie 2001.

Nr. 139.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru constituirea Comisiei Nationale de Evaluare a Trofeelor de Vânat

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

având în vedere prevederile art. 8 lit. j), z) si x) din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 lit. B.b) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor,

luând act de recomandarea Comisiei de Expozitii si Trofee din cadrul Comisiei Internationale de Vânătoare (CIC), emisă în urma celei de-a 47-a adunări generale, tinută la Berlin în perioada 4-7 mai 2000,

emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se constituie Comisia Natională de Evaluare a Trofeelor de Vânat, cu următoarea componentă:

1. prof. dr. ing. Aurel Negrutiu, expert CIC;

2. dr. ing. Neculai Selaru, membru CIC;

3. dr. ing. Nicolae Goicea, expert CIC;

4. ing. George Capanu, membru CIC;

5. ing. Viorel Marinescu, expert CIC..(2) Regulamentul de organizare si functionare a comisiei se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ovidiu Natea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 aprilie 2001.

Nr. 142.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea perioadei de vânare a masculului de căprior

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

având în vedere prevederile art. 8 lit. g) si ale art. 10 lit. a) din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 lit. B.b) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor,

în baza Avizului Consiliului National de Vânătoare nr. 1/24 aprilie 2001,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Perioada legală de vânare a masculului de căprior (Capreolus capreolus), prevăzută la cap. A pct. 3 din anexa nr. 1 la Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, cu modificările si completările ulterioare, respectiv 1 iunie - 15 septembrie, se modifică si va fi 15 mai - 15 septembrie.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ovidiu Natea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 aprilie 2001.

Nr. 143.