MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 297      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 7 iunie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

278. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2001 privind garantarea de către Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului a unui credit acordat Societătii Comerciale “Tractorul UTB” - S.A. Brasov

 

379. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2001 privind garantarea de către Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului a unui credit acordat Societătii Comerciale “Tractorul UTB” - S.A. Brasov

 

279. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2000 privind înfiintarea Institutului National de Medicină Aeronautică si Spatială “General doctor aviator Victor Anastasiu”

 

380. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2000 privind înfiintarea Institutului National de Medicină Aeronautică si Spatială “General doctor aviator Victor Anastasiu”

 

280. - Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitătilor din sectorul gazelor naturale

 

381. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitătilor din sectorul gazelor naturale

 

354. - Decret privind trecerea în rezervă a unor generali si a unui contraamiral din Ministerul de Interne

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

79. - Ordonantă de urgentă privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar

 

510. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgentă

 

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2001

privind garantarea de către Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului a unui credit acordat Societătii Comerciale “Tractorul UTB” - S.A. Brasov

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28 din 26 februarie 2001 privind garantarea de către Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului a unui credit acordat Societătii Comerciale “Tractorul UTB” - S.A. Brasov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 28 februarie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 4 iunie 2001.

Nr. 278.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2001 privind garantarea de către Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului a unui credit acordat Societătii Comerciale “Tractorul UTB” - S.A. Brasov

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2001 privind garantarea de către Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului a unui credit acordat Societătii Comerciale “Tractorul UTB” - S.A. Brasov si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 1 iunie 2001.

Nr. 379.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2000

privind înfiintarea Institutului National de Medicină Aeronautică si Spatială

“General doctor aviator Victor Anastasiu”

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4 din 14 februarie 2000 privind înfiintarea Institutului National de Medicină Aeronautică si Spatială “General doctor aviator Victor Anastasiu”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 16 februarie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 24 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 4 iunie 2001.

Nr. 279.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2000

privind înfiintarea Institutului National de Medicină Aeronautică si Spatială “General doctor aviator Victor Anastasiu”

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2000 privind înfiintarea Institutului National de Medicină Aeronautică si Spatială “General doctor aviator Victor Anastasiu” si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 1 iunie 2001.

Nr. 380.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2000

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 60/2000

privind reglementarea activitătilor din sectorul gazelor naturale

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 44 din 28 aprilie 2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitătilor din sectorul gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 3 mai 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

VALENTIN-ZOLTÁN PUSKÁS

 

Bucuresti, 4 iunie 2001.

Nr. 280.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitătilor din sectorul gazelor naturale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitătilor din sectorul gazelor naturale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 1 iunie 2001.

Nr. 381.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unor generali si a unui contraamiral din Ministerul de Interne

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a), art. 85 alin. 1 lit. a) si ale art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare,

având în vedere propunerile ministrului de interne,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Pe data de 31 mai 2001 se trec în rezervă următorii:

- domnul general de divizie Ioan Costache Bălăei;

- domnul general de flotilă aeriană Viorel Ovidiu Nicolescu;

- domnul contraamiral Anatoli Mihail Zemba.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 22 mai 2001.

Nr. 354.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - În sensul prezentei ordonante de urgentă, regiile autonome, societătile si companiile nationale si societătile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este actionar majoritar sunt denumite în continuare agenti economici.

Art. 2. - (1) În scopul rentabilizării activitătii economice si întăririi disciplinei economico-financiare, încasării creantelor si plătii obligatiilor restante - arieratelor -, precum si al evitării sau, după caz, reducerii pierderilor în economie agentii economici prevăzuti la art. 1 vor anexa la bugetele de venituri si cheltuieli anuale programe de reducere a plătilor restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, alti creditori, programe de reducere a creantelor restante, precum si programe anuale pentru reducerea pierderilor.

(2) Programele de reducere a creantelor si plătilor restante trebuie să cuprindă indicatorii respectivi, exprimati în preturi curente si comparabile, în functie de indicele de crestere a preturilor fată de data de 31 decembrie a anului anterior.

(3) În programele prevăzute la alin. (1) se stabilesc limite maxime ale creantelor si plătilor restante.

(4) Consiliile de administratie ale agentilor economici prevăzuti la art. 1, indiferent de subordonarea acestora, vor lua măsurile corespunzătoare de punere în aplicare a prezentei ordonante de urgentă, inclusiv la agentii economici ale căror bugete de venituri si cheltuieli au fost deja aprobate, si răspund, potrivit legii, de realizarea acestora.

Art. 3. - (1) Înainte de aprobarea, în conditiile legii, a bugetelor de venituri si cheltuieli ministerele, Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, organele administratiei publice centrale sau ale administratiei publice locale, după caz, le prezintă spre avizare comisiilor de dialog social constituite, potrivit legii, la nivelul acestora. Indicele câstigului salarial mediu nu poate fi mai mare decât indicele productivitătii muncii, calculat în unităti fizice sau, după caz, în unităti valorice în conditii comparabile, în functie de specificul activitătii. La stabilirea câstigului mediu nu se iau în calcul sumele reprezentând premiul anual acordat conducătorului agentului economic.

Începând cu anul 2001 fondul de salarii se corectează cu influentele rezultate din aplicarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale.

(2) Pentru anul 2001 bugetele de venituri si cheltuieli se aprobă sau, după caz, se modifică, potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

Art. 4. - (1) Conducerea agentilor economici prevăzuti la art. 1 se asigură de către persoane fizice în baza unui contract de performantă, anexă la contractul individual de muncă, încheiat în conditiile prezentei ordonante de urgentă.

(2) Contractul de performantă este acordul de vointă încheiat între agentul economic, printr-un reprezentant al acestuia, desemnat de adunarea generală a actionarilor, în cazul societătilor comerciale, sau, după caz, de consiliul de administratie, în cazul regiilor autonome, si conducătorul agentului economic, care are ca obiect îndeplinirea obiectivelor si criteriilor de performantă, aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli, în schimbul drepturilor salariale stabilite prin contractul individual de muncă.

(3) La nivelul agentului economic, în contractul de performantă, în afara indicatorilor de performantă se prevăd în mod obligatoriu obiective si criterii cuantificate privind reducerea creantelor si plătilor restante, a pierderilor înregistrate, precum si cresterea productivitătii muncii, calculată potrivit prevederilor art. 3 alin. (1). Contractul de performantă se revizuieste anual.

Art. 5. - (1) Contractul de performantă se poate încheia si cu actualii conducători ai agentilor economici prevăzuti la art. 1.

(2) În cazul în care acestia nu acceptă indicatorii de performantă, precum si celelalte obiective prevăzute la art. 4 alin. (3), ministerele, Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, organele administratiei publice centrale sau ale administratiei publice locale, după caz, stabilesc criteriile si modul de selectie a unui nou conducător.

Art. 6. - Contractul de performantă prevăzut la art. 4 se încheie în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului de venituri si cheltuieli, cu avizul ministerelor, Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, al organelor administratiei publice centrale sau ale administratiei publice locale, după caz, referitor la obiectivele si criteriile de performantă aprobate prin acesta.

Art. 7. - (1) Drepturile salariale ale conducătorului agentului economic se evidentiază distinct în cadrul fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri si cheltuieli.

(2) Conducătorul agentului economic va fi remunerat, tinându-se seama de volumul si importanta activitătii, cu un salariu de bază lunar care nu poate depăsi indemnizatia lunară pentru functia de secretar de stat prevăzută de lege. Lunar conducătorului agentului economic i se poate acorda, pe lângă salariul de bază, si o sumă egală cu cel mult 50% din acesta, sub formă de sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natură salarială.

(3) După aprobarea bilantului contabil anual, conditionat de realizarea criteriilor prevăzute în contractele de performantă, inclusiv a programelor de reducere a creantelor si plătilor restante, a pierderilor, precum si a altor obiective, conducătorului agentului economic i se poate acorda un premiu anual de până la 12 salarii de bază lunare.

(4) Premiul anual se reflectă distinct în executie, în fondul de salarii al anului următor, după aprobarea bilantului contabil al anului expirat pe baza căruia se analizează realizarea criteriilor de performantă. Cheltuiala respectivă este deductibilă fiscal pentru agentul economic.

Art. 8. - Conducătorii ministerelor, Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, organelor administratiei publice centrale sau ale administratiei publice locale, după caz, au următoarele obligatii:

a) să prezinte Guvernului spre aprobare sau să aprobe, după caz, bugetele de venituri si cheltuieli;

b) să dispună măsuri pentru urmărirea lunară a bunei executii a contractelor de performantă, precum si pentru urmărirea modului de realizare a programelor prevăzute la art. 2;

c) să dispună măsuri de sanctionare, mergând până la mandatarea celor în drept pentru schimbarea din functie a conducătorilor agentilor economici care nu îndeplinesc criteriile de performantă;

d) să aprobe nivelul drepturilor bănesti cuvenite conducătorilor agentilor economici, în limita prevăzută la art. 7 alin. (2);

e) să aprobe acordarea premiilor anuale în limita prevăzută la art. 7 alin. (3).

Art. 9. - (1) Pentru conducătorul agentului economic si pentru celelalte persoane care ocupă functii de conducere în cadrul agentilor economici drepturile salariale se acordă integral, în fiecare lună, numai dacă criteriile de performantă, inclusiv programul de reducere a plătilor restante în preturi comparabile, sunt îndeplinite cumulat de la începutul anului.

(2) Drepturile salariale stabilite în conditiile legii se diminuează proportional cu gradul de neîndeplinire a conditiilor prevăzute la alin. (1), dar nu mai mult de 30% din salariul de bază.

Art. 10. - Urmărirea modului de acordare a drepturilor salariale lunare cuvenite, inclusiv încadrarea în fondul de salarii aprobat, stabilite în conditiile prezentei ordonante de urgentă, se asigură astfel:

a) de către ministere, Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, organele administratiei publice centrale sau ale administratiei publice locale, după caz, pentru conducătorul agentului economic;

b) de către conducătorul agentului economic pentru celelalte persoane cu functii de conducere prevăzute la art. 9 alin. (1).

Art. 11. - (1) Conducătorii agentilor economici au obligatia de a transmite lunar ministerelor, Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, organelor administratiei publice centrale sau ale administratiei publice locale, după caz, până la data de 25 a fiecărei luni, situatia privind cheltuielile cu salariile realizate în luna anterioară si cumulat de la începutul anului, structura fondului de salarii, inclusiv fondul de salarii pentru conducătorul agentului economic, situatia indicatorilor privind evolutia creantelor si plătilor restante si a pierderilor, însotite de o analiză a cauzelor nerealizării programelor prevăzute la art. 2, precum si de măsuri pentru realizarea acestora.

(2) Ministerele, Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, organele administratiei publice centrale sau ale administratiei publice locale, după caz, au obligatia de a transmite lunar Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si Ministerului Finantelor Publice, până la data de 30 a fiecărei luni, situatiile centralizate privind cheltuielile cu salariile realizate în luna anterioară si cumulat de la începutul anului, structura fondului de salarii, respectiv situatia indicatorilor privind evolutia creantelor si plătilor restante, precum si a pierderilor înregistrate pentru agentii economici. Situatiile de raportare întocmite în structura si formatul solicitate de aceste ministere vor fi însotite de o analiză a cauzelor nerealizării programelor respective pe fiecare agent economic, precum si de măsuri pentru realizarea acestora. Aceste măsuri se aprobă de către conducătorii ministerelor, Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, organele administratiei publice centrale sau ale administratiei publice locale, după caz.

(3) Lista cuprinzând agentii economici pentru care ministerele, Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, organele administratiei publice centrale sau ale administratiei publice locale, după caz, au obligatia de a transmite Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si Ministerului Finantelor Publice situatiile prevăzute la alin. (2) se stabileste prin hotărâre a Guvernului, cu consultarea comisiilor de dialog social constituite, potrivit legii, la nivelul acestora.

Art. 12. - (1) Constituie contraventii, dacă nu sunt săvârsite în astfel de conditii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni, si se sanctionează cu amendă:

a) de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei nerespectarea termenului prevăzut la art. 6;

b) de la 25.000.000 lei la 75.000.000 lei nerespectarea obligatiilor de raportare prevăzute la art. 11 alin. (1);

c) de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei nerespectarea prevederilor art. 9.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac, după caz, de reprezentantii împuterniciti ai Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si ai organelor administratiei publice locale.

(3) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia prevederilor art. 25-27.

(4) Drepturile salariale plătite fără respectarea prevederilor art. 8 si 9 sunt venituri ilicite care se recuperează potrivit legii.

Art. 13. – Prevederile prezentei ordonante de urgentă nu se aplică societătilor financiar-bancare si de asigurări, precum si agentilor economici la care stabilirea tarifelor, facturarea si încasarea prestatiilor se fac de organismele internationale abilitate în baza unor conventii internationale la care România a aderat.

Art. 14. - Organele de control abilitate de lege vor verifica, până la data de 31 decembrie 2001, agentii economici beneficiari ai facilitătilor prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2000 pentru diminuarea arieratelor la bugetul de stat si care, potrivit art. 15 alin. (3) din ordonantă, au depus în termen la organele fiscale teritoriale la care sunt înregistrati ca plătitori de impozite si taxe situatia privind majorările de întârziere calculate si neplătite, pe feluri de impozite, taxe si alte venituri ale bugetului de stat.

Art. 15. - (1) Angajatorii care înregistrează obligatii bugetare neachitate la scadentă, dar pentru care au obtinut înlesniri la plata acestora de la Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale si celelalte autorităti ale administratiei publice centrale sau ale administratiei publice locale, după caz, pot acorda salariatilor tichete de masă, în conditiile legii, începând cu luna următoare celei în care si-au achitat obligatiile bugetare restante sau au obtinut înlesniri la plata acestora.

            (2) Începând cu luna în care înregistrează obligatii bugetare restante sau pierd înlesnirile la plata acestora angajatorii nu mai pot acorda tichete de masă salariatilor pe perioada în care înregistrează obligatii bugetare restante, în conditiile legii.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplică si pentru anul 2001.

Art. 16. - Contractele de administrare încheiate în baza dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/1999 privind administrarea companiilor/societătilor nationale, a societătilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si a regiilor autonome, precum si contractele de management încheiate în baza Legii nr. 66/1993, cu modificările si completările ulterioare, la regiile autonome încetează la data încheierii contractelor de performantă.

Art. 17. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă alin. (2) al art. 52 din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul Muncii si Solidaritătii Sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 31 mai 2001.

Nr. 79.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor de urgentă

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unui ajutor de urgentă în sumă de 25 milioane lei, din fondurile prevăzute cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, familiei domnului Chiriac Gheorghe, cu domiciliul în municipiul Onesti, str. Pajura bl. 4, ap. 3, judetul Bacău, pentru acoperirea cheltuielilor de repatriere a cadavrului fiului decedat în străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 31 mai 2001.

Nr. 510.