MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 299      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 7 iunie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

268. - Lege privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

 

358. - Decret pentru promulgarea Legii privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri

proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă

si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prin prezenta lege se reglementează:

a) cadrul juridic privind privatizarea societătilor comerciale agricole care detin în exploatare terenuri cu destinatie agricolă, constituite în conformitate cu Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitătilor economice de stat ca regii autonome si societăti comerciale;

b) statutul juridic al Agentiei Domeniilor Statului;

c) administrarea societătilor comerciale si regimul concesionării sau arendării terenurilor proprietate publică si privată a statului, aflate în exploatarea acestora.

Art. 2. - (1) Prevederile prezentei legi se aplică si societătilor comerciale rezultate în urma divizării sau fuziunii societătilor comerciale care detin în exploatare terenuri cu destinatie agricolă, precum si societătilor nationale care functionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

(2) Prin terenuri cu destinatie agricolă se întelege: terenuri agricole productive - arabile, vii, livezi, pepiniere viticole, pomicole, plantatii de hamei si duzi, păsuni, fânete, sere, solarii, răsadnite si altele asemenea -, cele cu vegetatie forestieră, dacă nu fac parte din amenajamente silvice, păsuni împădurite, cele ocupate cu constructii si instalatii zootehnice, amenajări piscicole si de îmbunătătiri funciare, drumuri tehnologice si de exploatare agricolă, plat- forme si spatii de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenuri neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricolă.

(3) Prevederile prezentei legi reglementează regimul juridic al terenurilor cu destinatie agricolă, proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrarea Agentiei Domeniilor Statului.

Art. 3. - (1) Privatizarea societătilor comerciale prevăzute la art. 1 si 2 se face de către Agentia Domeniilor Statului, în numele statului, prin vânzarea de actiuni, vânzarea de active si prin privatizarea managementului către persoane fizice si juridice, române sau străine.

(2) Terenurile pentru care societătile comerciale au obtinut certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului de incintă, eliberat de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu aplicarea prevederilor legale privind reevaluarea imobilizărilor corporale si modificarea capitalului social, fac parte din capitalul social al societătilor comerciale prevăzute la art. 1 si 2.

(3) Terenurile care urmează să fie retrocedate în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, si ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, se transmit, la cererea comisiilor judetene, comisiilor locale.

(4) Terenurile cu destinatie agricolă, altele decât cele prevăzute la alin. (2), nu fac parte din capitalul social al acestor societăti comerciale.

 

CAPITOLUL II

Înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

si delimitarea patrimoniului acesteia

SECTIUNEA 1

Înfiintarea, organizarea si functionarea

Agentiei Domeniilor Statului

 

Art. 4. - (1) Se înfiintează Agentia Domeniilor Statului, institutie de interes public cu personalitate juridică, cu caracter financiar si comercial, finantată din surse extrabugetare, în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, având ca atributii:

a) exercitarea în numele statului a prerogativelor dreptului de proprietate asupra terenurilor cu destinatie agricolă apartinând domeniului privat al statului;

b) gestionarea si exploatarea eficientă a patrimoniului de stat, al cărui proprietar mandatat este, precum si privatizarea societătilor comerciale prevăzute la art. 1 si 2;

c) administrarea terenurilor cu destinatie agricolă apartinând domeniului public si privat al statului, aflate în exploatarea societătilor nationale, a institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricolă si a unitătilor de învătământ agricol si silvic;

d) concesionarea sau arendarea terenurilor cu destinatie agricolă apartinând domeniului public sau privat al statului, aflate în exploatarea societătilor nationale, a institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricolă si a unitătilor de învătământ agricol si silvic;

e) concesionarea sau închirierea bunurilor, activitătilor si serviciilor publice aflate în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

(2) Atributiile si structura organizatorică ale Agentiei Domeniilor Statului se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

Art. 5. - (1) Agentia Domeniilor Statului este condusă de un consiliu de administratie format din 9 membri, numiti pe criterii de competentă profesională prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, iar unul dintre membrii acestuia este desemnat să îndeplinească functia

de presedinte, care este si director general.

(2) Durata mandatului membrilor consiliului de administratie se fixează prin ordinul de numire si nu poate fi mai mare de 4 ani.

(3) Membrii consiliului de administratie pot fi revocati pentru motive întemeiate de autoritatea care i-a numit, în baza unei analize a eficientei activitătii pe perioada în care

au activat în consiliu.

(4) Consiliul de administratie ia decizii valabile în prezenta a cel putin două treimi din numărul membrilor săi.

(5) Consiliul de administratie se va întruni în sedinte cel putin o dată pe lună.

(6) Consiliul de administratie se poate convoca în sedinte extraordinare de către presedinte sau la cererea a cel putin unei treimi din numărul membrilor săi ori prin ordin al autoritătii care i-a numit.

(7) Presedintele consiliului de administratie aduce la îndeplinire hotărârile acestui consiliu si în acest scop exercită următoarele atributii:

a) încheie sau aprobă încheierea de contracte de către Agentia Domeniilor Statului;

b) aprobă operatiuni de plăti si încasări în numele Agentiei Domeniilor Statului;

c) angajează si reprezintă Agentia Domeniilor Statului în relatiile cu persoane fizice sau juridice, precum si în fata instantelor judecătoresti;

d) prezintă anual spre aprobare Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor raportul de activitate al Agentiei Domeniilor Statului si bugetul de venituri si cheltuieli, adoptate de consiliul de administratie.

(8) Atributiile, regulamentul de organizare si functionare, precum si remunerarea membrilor consiliului de administratie se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

(9) Presedintele consiliului de administratie poate să delege dreptul de a semna contracte si/sau conventii ori alte documente unor persoane cu functii de conducere, angajate ale Agentiei Domeniilor Statului.

(10) Agentia Domeniilor Statului va organiza auditul intern pentru realizarea controlului intern al operatiunilor financiar-contabile, conform prevederilor legale.

Art. 6. - (1) Veniturile realizate de Agentia Domeniilor Statului se păstrează în conturi bancare purtătoare de dobânzi.

(2) După deducerea cheltuielilor aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli al Agentiei Domeniilor Statului veniturile astfel rezultate se virează semestrial Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, în contul fondului denumit leDezvoltarea agriculturii românesti”.

(3) Sumele colectate în fondul loDezvoltarea agriculturii românesti” sunt destinate programelor de dezvoltare a pietelor interne si externe, programelor de cercetare, programelor de dezvoltare a fermelor private si altor programe, inclusiv cele de restructurare a societătilor comerciale din domeniul de activitate al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, în scopul privatizării eficiente a acestora.

 

SECTIUNEA a 2-a

Actiuni pentru delimitarea patrimoniului Agentiei Domeniilor Statului

 

Art. 7. - (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Agentia Domeniilor Statului va inventaria terenurile cu destinatie agricolă aflate în exploatarea societătilor comerciale prevăzute la art. 1 si 2 si terenurile detinute în administrare de institutele si statiunile de

cercetare si productie agricolă, de universităti si de unitătile de învătământ agricol si silvic, prevăzute în anexa nr. 2, si a societătilor nationale care functionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 4.

(2) Procedura de inventariere a terenurilor prevăzute la alin. (1), precum si componenta comisiilor de inventariere se vor stabili prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

(3) Planurile cadastrale ale terenurilor cu destinatie agricolă, cu delimitarea suprafetelor pe categorii de folosintă, se vor întocmi de către oficiile de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol si vor fi avizate, pentru conformitate, de comisia de inventariere si de Directia cadastru si îmbunătătiri funciare.

(4) În vederea stabilirii dreptului de proprietate publică sau privată a statului, după caz, pe baza planurilor cadastrale întocmite potrivit alin. (3) si a Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, în termen de 90 de zile de la definitivarea lucrărilor de cadastru Agentia Domeniilor Statului va depune cererea de înscriere a dreptului de proprietate al statului în Cartea funciară, la biroul de carte funciară al judecătoriei în a cărei rază teritorială este situat terenul.

(5) Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la alin. (1) si trecerea lor în patrimoniul Agentiei Domeniilor Statului se fac pe bază de protocol între societătile comerciale, institutele si statiunile de cercetare si productie agricolă, universitătile si unitătile de învătământ agricol si silvic si societătile nationale, pe de o parte, si Agentia Domeniilor Statului, pe de altă parte, în termen de 15 zile de la data inventarierii lor.

(6) La data predării-preluării bunurilor care fac obiectul prezentei legi se va întocmi de către Agentia Domeniilor Statului balanta terenurilor pe fiecare unitate prevăzută la art. 1, 2 si în anexele nr. 1-4, iar terenurile care nu fac obiectul retrocedării, în conformitate cu prevederile legilor în domeniu, vor fi declarate terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului si vor putea fi concesionate sau arendate în conditiile legii.

(7) Agentia Domeniilor Statului, împreună cu oficiul de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol, va inventaria terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate potrivit Legii nr. 18/1991, republicată, si Legii nr. 1/2000 si le va preda pe bază de protocol comisiilor locale în vederea eliberării titlurilor de proprietate si punerii în posesie a celor îndreptătiti.

(8) În situatia în care Agentia Domeniilor Statului constată că au fost săvârsite abuzuri comise prin acte administrative în aplicarea Legii nr. 18/1991, republicată, si a Legii nr. 1/2000, aceasta se poate prevala de prevederile art. 60-62 din Legea nr. 18/1991, republicată, sau poate sesiza instantele judecătoresti în a căror rază teritorială este situat terenul.

Art. 8. - (1) Terenurile agricole apartinând domeniului privat si public al statului, aflate în exploatarea institutelor sau statiunilor de cercetare si productie agricolă, universitătilor si unitătilor de învătământ agricol si silvic, a companiilor sau societătilor nationale, vor fi concesionate direct către acestea în schimbul unei redevente.

(2) Institutele si statiunile de cercetare si productie agricolă si unitătile de învătământ agricol si silvic sunt scutite de plata redeventei pentru terenurile concesionate ce apartin domeniului public, în scopul realizării obiectivelor cercetării.

(3) Până la privatizarea societătilor comerciale cu capital majoritar de stat, a companiilor sau societătilor nationale, precum si a institutelor sau statiunilor de cercetare si productie agricolă acestea vor avea un drept de preemtiune în concesionarea terenurilor detinute în exploatare, apartinând domeniului privat al statului, drept ce va putea fi exercitat în maximum 45 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

CAPITOLUL III

Vânzarea actiunilor societătilor comerciale ce detin în exploatare terenuri cu destinatie agricolă, precum si concesionarea bunurilor proprietate publică

sau privată a statului si a activitătilor ori serviciilor apartinând domeniului public al statului

SECTIUNEA 1

Pregătirea privatizării

 

Art. 9. - (1) La primirea din partea unui investitor interesat a unei scrisori de intentie pentru concesionarea terenului aflat în exploatarea societătilor comerciale ce intră sub incidenta prezentei legi, apartinând domeniului privat al statului, intrat sau prevăzut să intre în administrarea Agentiei Domeniilor Statului, aceasta este obligată să efectueze studiul de oportunitate al concesionării si, concomitent, evaluarea actiunilor detinute la respectiva societate.

(2) În cazul în care investitorul interesat de concesionarea sau arendarea terenului cu destinatie agricolă solicită si cumpărarea de actiuni, cele două contracte se vor negocia în conformitate cu metodele si prevederile de privatizare prevăzute în prezentul capitol.

(3) În cazul în care investitorul este interesat numai de concesionarea sau arendarea terenului cu destinatie agricolă si nu solicită si cumpărarea de actiuni, vor putea fi concesionate sau arendate numai acele terenuri care, potrivit studiului de oportunitate întocmit, nu sunt necesare societătilor comerciale pentru desfăsurarea activitătii, potrivit obiectului lor de activitate.

 

SECTIUNEA a 2-a

Vânzarea de actiuni

 

Art. 10. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Agentia Domeniilor Statului va întocmi liste cuprinzând societătile comerciale care fac obiectul privatizării, respectiv ale căror terenuri detinute sunt oferite spre concesionare sau arendare. Aceste liste vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

2) Listele prevăzute la alin. (1) vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, si vor cuprinde:

a) datele de identificare a agentului economic - denumirea societătii comerciale, sediul, codul fiscal, numărul de înmatriculare la oficiul registrului comertului;

b) capitalul social si structura actionariatului;

c) procentul din capitalul social supus vânzării;

d) suprafata totală de teren agricol ce urmează să fie concesionată;

e) termenul limită de declansare a procesului de privatizare-restructurare.

Art. 11. - (1) În vederea asigurării unui proces de privatizare, respectiv de concesionare, eficient si transparent, pentru fiecare societate comercială scoasă la privatizare si nominalizată în listă Agentia Domeniilor Statului va publica în mijloacele de informare în masă anuntul publicitar elaborat pentru vânzarea actiunilor si concesionarea terenurilor din domeniul public sau privat al statului, detinute în exploatare de aceste societăti.

(2) Anuntul publicitar va fi întocmit în baza dosarului de prezentare si a studiului de oportunitate întocmit de Agentia Domeniilor Statului.

(3) Anuntul publicitar va cuprinde informatii minime cu privire la:

a) denumirea si sediul societătii comerciale;

b) numărul de înmatriculare la oficiul registrului comertului si codul fiscal;

c) obiectul de activitate;

d) capitalul social si numărul de actiuni puse în vânzare;

e) structura actionariatului;

f) suprafata terenului care urmează să fie concesionată;

g) locul si data limită de cumpărare a caietului de sarcini;

h) locul de unde se pot obtine alte date;

i) locul si data limită a depunerii ofertelor;

j) alte date considerate importante.

Art. 12. - Persoanele fizice sau juridice interesate în cumpărarea de actiuni emise de societătile comerciale care detin în exploatare terenuri cu destinatie agricolă si/sau în concesionarea si arendarea terenurilor apartinând domeniului public sau privat al statului, inclusiv a bunurilor, activitătilor sau serviciilor accesorii ale acestor bunuri, vor înregistra la sediul Agentiei Domeniilor Statului o scrisoare de intentie.

Art. 13. - (1) Vânzarea de actiuni emise de societătile comerciale care fac obiectul prezentei legi se va face în baza unui raport de evaluare, la pretul de piată stabilit de cerere si ofertă.

(2) Pentru societătile comerciale ce fac obiectul prezentei legi, care au datorii reprezentând mai mult de jumătate din capitalul social al acestora si care au fost scoase la vânzare de două ori fără să se înregistreze vreo ofertă, din comisia de negociere vor face parte si reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice, astfel încât investitorii interesati să poată negocia atât valoarea actiunilor, cât si

valoarea totală a datoriilor si modul de stingere a acestora.

Art. 14. - (1) Vânzarea actiunilor către investitorii interesati prevăzuti la art. 3 alin. (1) se va face prin următoarele metode:

a) ofertă publică de vânzare;

b) negociere directă cu preselectie.

(2) În cazul vânzării de actiuni prin ofertă publică salariatii si membrii conducerii societătii comerciale au dreptul să cumpere, în termen de 30 de zile, anterior deschiderii ofertei publice, până la 20% din actiunile scoase la vânzare, cu reducere de până la 30% fată de pretul prevăzut în oferta făcută de Agentia Domeniilor Statului.

(3) În cazul vânzării de actiuni prin negociere directă cu preselectie asociatia salariatilor, constituită conform art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, precum si societătile agricole, asociatiile agricole si alte forme asociative din agricultură, cu personalitate juridică, vor avea dreptul de cumpărare preferentială a actiunilor, în situatia în care oferă un pret cu cel mult 40% mai mic decât cel mai mare pret oferit.

(4) Conditiile de participare la cumpărare de actiuni prin negociere directă cu preselectie, în conditiile prevăzute la alin. (3), pentru societătile agricole, asociatiile agricole si alte forme asociative din agricultură, cu personalitate juridică, vor fi prevăzute în mod expres în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(5) Criteriul de departajare a ofertantilor în cadrul ofertei publice este pretul/actiune, iar în negocierea directă cu preselectie este pretul/actiune si pregătirea de specialitate pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice, experienta în exploatarea terenului. În cadrul negocierii se vor stabili clauze pentru păstrarea obiectului de activitate si protectia salariatilor.

Art. 15. - Asociatiile constituite în conformitate cu art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, precum si societătile comerciale agricole, asociatiile agricole si alte forme asociative din agricultură,

cu personalitate juridică, pot cumpăra actiuni emise de societătile comerciale prevăzute la art. 1 si 2, beneficiind de următoarele facilităti: plata în rate, esalonate pe o perioadă de maximum 5 ani de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, cu avans de minimum 20% din pretul de adjudecare si cu o dobândă de 10% pe an.

Art. 16. - (1) Dividendele aferente actiunilor dobândite de o asociatie dintre cele prevăzute la art. 15 sunt neimpozabile pe durata executării contractului de vânzare.

(2) Veniturile obtinute potrivit alin. (1) se transferă asociatiei si se utilizează exclusiv pentru plata ratelor, a dobânzilor si pentru rambursarea creditelor contractate de asociatie în vederea cumpărării de actiuni.

Art. 17. - (1) Actiunile dobândite în conformitate cu prevederile art. 15 se înscriu în registrul actionarilor societătilor comerciale, iar asociatiile vor figura în registrul actionarilor si vor fi înscrise în registrul comertului la pozitia “Actionari”, până la plata integrală a pretului, având drept

de vot în adunarea generală a actionarilor corespunzător cu numărul de actiuni detinute.

(2) Pentru actiunile vândute cu plata în rate actiunile neachitate se constituie gaj si se eliberează de sarcini pe măsura achitării lor.

 

SECTIUNEA a 3-a

Concesionarea sau arendarea terenurilor cu destinatie agricolă,

precum si concesionarea bunurilor proprietate publică

sau privată a statului si a activitătilor si serviciilor publice

 

Art. 18. - (1) Initiativa concesionării o poate avea concedentul sau orice investitor interesat, conform Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.

(2) Persoanele fizice sau juridice române ori străine, inclusiv asociatiile constituite în conformitate cu art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, precum si societătile agricole, asociatiile agricole si alte forme asociative din agricultură, cu personalitate juridică, care doresc să concesioneze terenurile ce fac obiectul acestei sectiuni, vor adresa o scrisoare de intentie concedentului, respectiv Agentiei Domeniilor Statului.

(3) După înregistrarea scrisorii de intentie Agentia Domeniilor Statului va întocmi în termen de 30 de zile studiul de oportunitate continând o evaluare tehnico-economică si caietul de sarcini al concesiunii, pe care îl va depune spre aprobare Consiliului de administratie al Agentiei Domeniilor Statului.

(4) Hotărârea Consiliului de administratie al Agentiei Domeniilor Statului privind aprobarea concesionării va cuprinde si procedura de concesionare, care poate fi:

a) licitatie cu plic închis, dacă investitorul interesat nu a conditionat concesionarea terenului agricol de cumpărarea de actiuni ale societătii comerciale în exploatarea căreia se află acest teren;

b) negociere directă cu preselectie, dacă investitorul interesat conditionează concesionarea terenurilor de cumpărarea de actiuni ale societătilor comerciale ce detin în administrare aceste terenuri.

A. Procedura concesionării prin licitatie cu plic închis

Art. 19. - (1) Procedura concesionării prin licitatie cu plic închis se face într-o singură etapă si are drept scop concesionarea bunurilor, activitătilor sau serviciilor apartinând domeniului privat al statului si se aplică atunci când investitorul nu conditionează concesionarea terenurilor de cumpărarea actiunilor societătilor comerciale ce detin în administrare aceste bunuri.

(2) Selectarea ofertelor se va face în baza grilei de punctare aprobate în caietul de sarcini, care va avea ca principale elemente:

a) redeventa oferită;

b) capacitatea tehnică de a exploata bunul ce face obiectul concesiunii;

c) valoarea investitiilor propuse si posibilităti financiare de realizat.

Art. 20. - (1) Concedentul va încheia contractul de concesiune cu ofertantul cel mai bine plasat, în baza grilei de punctare. Conditiile care au condus la declararea drept câstigător al concesiunii vor fi obligatoriu clauze în contract.

(2) Contractul de concesiune va cuprinde clauza referitoare la împărtirea responsabilitătilor de mediu între concedent si concesionar.

(3) La expirarea contractului de concesiune beneficiarul este obligat să restituie liber de orice sarcini bunul încredintat prin contract, inclusiv investitiile realizate.

(4) Pentru investitiile nerecuperate părtile vor conveni modul de recuperare a acestora.

B. Procedura concesionării sau arendării prin negociere directă

Art. 21. - Procedura concesionării prin negociere directă se aplică în cazul în care investitorul interesat conditionează cumpărarea actiunilor societătilor comerciale care fac obiectul acestei legi de concesionarea sau arendarea terenurilor detinute în exploatare de către aceste societăti comerciale.

 

SECTIUNEA a 4-a

Procedura vânzării actiunilor societătilor comerciale

si a concesionării terenurilor cu destinatie agricolă

 

Art. 22. - (1) În cazul în care un investitor este interesat în cumpărarea actiunilor unei societăti comerciale ce face obiectul prezentei legi, solicitând în scrisoarea de intentie si concesionarea sau arendarea terenului apartinând domeniului public sau privat al statului, detinut în exploatare de această societate, Agentia Domeniilor Statului, în baza raportului de evaluare si apreciere al expertilor, întocmeste, în vederea aprobării:

a) dosarul de prezentare a societătii comerciale;

b) nota de pret privind evaluarea actiunilor;

c) caietul de sarcini.

(2) Agentia Domeniilor Statului întocmeste studiul de oportunitate si îl supune spre aprobare consiliului de administratie. Consiliul de administratie hotărăste asupra continutului caietului de sarcini si totodată specifică:

- durata concesiunii;

- modul de calcul al redeventei si modalitatea de plată;

- investitii făcute de concesionar;

- conditii de exploatare a concesiunii;

- obligatii de mediu;

- regimul bunurilor la încetarea concesiunii.

(3) Comisia de negociere numită prin decizia Consiliului de administratie al Agentiei Domeniilor Statului va negocia conditiile celor două contracte, în baza caietelor de sarcini aprobate.

(4) Departajarea ofetelor se va face în baza unei grille de punctare comune, care va cuprinde:

a) pretul pe actiune si modalitatea de plată;

b) conditiile caietului de sarcini al concesiunii.

 

CAPITOLUL IV

Vânzarea de active apartinând societătilor comerciale

ce detin în administrare terenuri cu destinatie agricolă

SECTIUNEA 1

Pregătirea pentru vânzare

 

Art. 23. - (1) Dacă în urma ofertării de două ori a unei societăti comerciale si a oferirii de facilităti, conform art. 15, nu au fost înregistrate cereri de cumpărare de actiuni, se poate proceda la divizarea acestei societăti comerciale pe ferme si centre de profil, în baza unui studiu de fezabilitate si cu aprobarea adunării generale a actionarilor, potrivit mandatului special acordat de Agentia

Domeniilor Statului, sau la restructurarea societătii, prin vânzare de active, concesionări sau arendare de terenuri, în conformitate cu prevederile prezentului capitol.

(2) Ferma de productie agricolă, definită ca fiind unitatea de productie ce însumează infrastructura investitională si terenurile aferente necesare în vederea desfăsurării procesului de productie agricolă, constituie cea mai mică subdiviziune a unei societăti agricole supuse privatizării. Ferma de productie agricolă poate fi divizată numai în cazurile de dizolvare sau lichidare, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice.

(3) În cazul reorganizării judiciare a societătilor comerciale care detin în administrare terenuri cu destinatie agricolă Agentia Domeniilor Statului împreună cu creditorii se vor pronunta asupra planului de reorganizare propus.

 

SECTIUNEA a 2-a

Vânzarea de active cu plata integrală

 

Art. 24. - (1) Vânzarea activelor societătilor comerciale se va face în baza unui studiu de oportunitate, la propunerea consiliilor de administratie ale societătilor comerciale, avizat de Agentia Domeniilor Statului si aprobat de adunarea generală a actionarilor.

(2) Vânzarea activelor prevăzute la alin. (1) se efectuează pe bază de licitatie cu strigare sau în plic închis cu adjudecare, la pretul cel mai bun oferit.

(3) Procedura prevăzută la alin. (1) si (2) se aplică si în cazul perfectării unui contract de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare, dacă în contractul de leasing nu s-a prevăzut altfel.

(4) Reprezentantii în adunarea generală a actionarilor si în consiliile de administratie ale societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri cu destinatie agricolă au obligatia să întocmească lista cuprinzând activele neutilizate, în vederea avizării acesteia de către Agentia

Domeniilor Statului si publicării ei în presă.

Art. 25. - (1) La cumpărarea de active apartinând societătilor comerciale ce fac obiectul prezentei legi nu au dreptul să participe membrii adunării generale a actionarilor sau ai consiliului de administratie al societătii vânzătoare.

(2) Sumele realizate din vânzarea activelor societătilor comerciale care fac obiectul prezentei legi vor fi utilizate de către acestea pentru:

a) rambursarea datoriilor;

b) efectuarea de investitii;

c) finalizarea activitătii din principalul obiect de activitate.

(3) Sumele prevăzute la alin. (2) nu pot fi utilizate pentru plata drepturilor salariale.

Art. 26. - (1) Societătile comerciale care fac obiectul prezentei legi si care au în derulare contracte de locatie de gestiune, de închiriere pentru activele societătii, altele decât terenurile cu destinatie agricolă, pot vinde prin negociere directă sau pot încheia contracte de leasing imobiliar

cu clauză irevocabilă de vânzare cu locatarii sau chiriasii, dacă acestia au efectuat investitii în activele utilizate si nu au obligatii restante fată de societate.

(2) Contractul de vânzare sau de leasing se încheie în baza raportului de evaluare acceptat de părti si cu scăderea valorii investitiilor efectuate de chirias, respective de locatar.

(3) Încheierea contractelor de vânzare sau de leasing este conditionată de aprobarea prealabilă de către Agentia Domeniilor Statului.

 

SECTIUNEA a 3-a

Vânzarea de active cu plata în rate

 

Art. 27. - Societătile comerciale care fac obiectul prezentei legi pot vinde, cu aprobarea prealabilă a Agentiei Domeniilor Statului, în conditiile stabilite de adunarea generală a actionarilor si de consiliul de administratie, active cu plata în rate salariatilor, precum si societătilor agricole, asociatiilor agricole si altor forme asociative din agricultură, cu personalitate juridică, în următoarele conditii:

a) avans minim de 20% din pretul aprobat de adunarea generală a actionarilor si consiliul de administratie, cu aprobarea Agentiei Domeniilor Statului, dar nu mai mic decât valoarea contabilă a acestuia;

b) rate esalonate pe un termen de până la 5 ani;

c) dobânda anuală de 30%.

Art. 28. - Contractele de vânzare-cumpărare de active vor avea clauze ferme pentru respectarea legislatiei în vigoare privind protectia mediului.

 

CAPITOLUL V

Sanctiuni

 

Art. 29. - (1) Constituie contraventii la prezenta lege, dacă nu au fost săvârsite în astfel de conditii încât să constituie infractiuni, si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei următoarele fapte:

a) nepublicarea listei cuprinzând societătile comerciale care se privatizează potrivit anuntului publicitar;

b) nerespectarea metodei de privatizare stabilite în oferta de vânzare sau în studiul de oportunitate;

c) neincluderea anumitor bunuri din patrimoniul societătii comerciale în oferta de vânzare si în raportul de evaluare ori includerea unor bunuri fictive în oferta de vânzare, cu scop vădit de a induce în eroare investitorul său;

d) neincluderea în caietul de sarcini a situatiilor reale privind situatia bunului care urmează să fie concesionat, în scopul tulburării dreptului de exploatare a concedentului;

e) neîntocmirea raportului de evaluare sau a studiului de oportunitate pentru formarea pretului de ofertă sau stabilirea redeventei ce stau la baza negocierii;

f) atribuirea dreptului de cumpărare/concesionare sau de arendare unei persoane în dauna alteia care a formulat o ofertă mai avantajoasă;

g) divulgarea de informatii confidentiale unor terti, în vederea influentării pretului de ofertă sau redeventei.

(2) Contraventiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25 si 26.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 30. - În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor va întocmi normele metodologice de aplicare, care vor fi supuse spre aprobare Guvernului.

Art. 31. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Agentia Domeniilor Statului va prelua, prin protocol, de la Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, actiunile societătilor comerciale care nu au fost preluate în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă, si a Hotărârii Guvernului nr. 97/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă, precum si actiunile societătilor nationale care functionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

Art. 32. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 33. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 13 decembrie 1999, Hotărârea Guvernului nr. 97/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 16 februarie 2000, Hotărârea Guvernului nr. 46/2000 privind atributiile si structura organizatorică ale Agentiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 26 ianuarie 2000, precum si orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 2 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 28 mai 2001.

Nr. 268.

 

ANEXA Nr. 1

 

SOCIETĂTI COMERCIALE PE ACTIUNI

detinătoare de trenuri cu destinatie agricolă

 

Judetul Alba

1. AGRA ALBA - S.A.

2. AGROINDUSTRIALA PETRESTI - S.A.

3. APOLLON - S.A. GALDA DE JOS

4. BLASIUS BLAJ - S.A.

5. HORTICOLA OIEJDEA - S.A.

6. MURESUL - S.A. LUNCA MURESULUI

7. PERLA TÂRNAVEI JIDVEI - S.A.

8. SUINDPROD - S.A. GALDA

9. TRANSILVANIA - S.A. AIUD

10. VITICOLA - S.A. AIUD

11. VITIS - S.A. SEBES

Judetul Arad

12. AGROINDUSTRIALA ARNO ARADU NOU - S.A.

13. AGROINDUSTRIALA FÂNTÂNELE - S.A.

14. AGROINDUSTRIALA HORIA - S.A.

15. AGROINDUSTRIALA INEU - S.A.

16. AGROINDUSTRIALA LEGUMICOLA PECICA - S.A.

17. AGROINDUSTRIALA NĂDLAC - S.A.

18. AGROINDUSTRIALA PECICA - S.A.

19. AGROINDUSTRIALA SAGU - S.A.

20. AGROINDUSTRIALA SCÂNTEIA - S.A. SIMAND

21. AGROINDUSTRIALA UTVINIS - S.A.

22. ALFAR - S.A. ARAD

23. ARCER CERMEI - S.A.

24. COMFRUCT - S.A. LIPOVA

25. CRISCOM - S.A. CHISINEU-CRIS

26. DARIMEX AGROPRODEX - S.A.

27. HORTICOLA HORIA - S.A.

28. HORTICOLA INEU - S.A.

29. HORTICOLA NĂDLAC - S.A.

30. IZVORIN - S.A.

31. PASTORALA - S.A. ARAD

32. PISCICOLA ARAD - S.A.

33. SEMROM - S.A. SEMLAC

34. SUPERSEM ARAD - S.A.

35. VITIVINICOLA BARATCA - S.A.

36. ZOOLACT - S.A. SEMLAC

Judetul Arges

37. AGROIZ IZVORU - S.A.

38. AGROMIXT - S.A. LEORDENI

39. AGROPIT - S.A. PITESTI

40. AGROSTAR COSTESTI - S.A.

41. AGROTIM - S.A. CURTEA DE ARGES

42. AIASC - S.A. VULPESTI

43. BĂICULESTI - S.A.

44. CERES PITESTI - S.A.

45. FRUCTIS - S.A. CÂMPULUNG

46. HORTICOM ROCIU - S.A.

47. PITSER - S.A. BASCOV

48. VALAHIA - S.A. TOPOLOVENI

Judetul Bacău

49. AGRIBAC FORTUNA - S.A. BACĂU

50. AGROFRUCT - S.A. RĂCĂCIUNI

51. AGROINDUSTRIALA - S.A. TRAIAN

52. AGRO-NOVA - S.A. RĂCĂCIUNI

53. AGROPROD - S.A. PARÂNCEA

54. AGROZOOTEHNICA - S.A. SĂNDULENI

55. AICBAC - S.A. BACĂU

56. AREAL - S.A. BACĂU

57. CERAVIS - S.A. BRAD BERESTI-BISTRITA

58. ESOX - S.A. BACĂU

59. GODOVANA - S.A. FILIPENI

60. HORTIPROD - S.A. BACĂU

61. HORTIPROD - S.A. ORBENI

62. INTENSIV - S.A. BERESTI

63. MULTIPROD - S.A. SASCUT

64. POMICOLA - S.A. LICHITISENI

65. PROTOBAC - S.A. BACĂU

66. SELBAC - S.A. BACĂU

67. SERON - S.A. ONESTI

68. SUINPROD - S.A. BACĂU

69. AGROIND VULTURENI - S.A.

Judetul Bihor

70. AGORA - S.A. ORADEA

71. AGROINDUSTRIALA CAUACEU - S.A.

72. AGROINDUSTRIALA CIGHID - S.A.

73. AGROINDUSTRIALA CRISANA TINCA - S.A.

74. AGROINDUSTRIALA INAND - S.A.

75. AGROPROD VÂNĂTORI - S.A.

76. AVÂNTUL - S.A. ORADEA

77. BIZOOFRUCT BIHARIA - S.A.

78. DEALUL NOU SĂCUENI - S.A.

79. GOLDFRUCT - S.A. URVIND

80. HORTICOLA - S.A. BALC

81. HORTICOLA SĂLARD - S.A.

82. INHOLOD - S.A.

83. LUGAFRUCT - S.A. URVIND

84. MALUS - S.A. ALESD

85. MARGA - S.A. MARGHITA

86. ORSER - S.A. ORADEA

87. OVIPERS - S.A. ORADEA

88. POMUR - S.A. URVIND

89. PRATOSEM - S.A. ORADEA

90. PRO ACVA - S.A. CEFA

91. VALPRODCOM - S.A. VALEA LUI MIHAI

92. VEGANI - S.A. SACADAT

93. SCAZ AVRAM IANCU - S.A.

94. SCAZ - S.A. SALONTA

Judetul Bistrita-Năsăud

95. AGROCOMERCIALA POMBIS - S.A. BISTRITA

96. AGROINDUSTRIALA - S.A. BISTRITA

97. AGROINDUSTRIALA - S.A. DUMITRA

98. AGROINDUSTRIALA - S.A. JELNA

99. AGROINDUSTRIALA - S.A. LECHINTA

100. BISTRITA - S.A. BISTRITA

101. FRULEG - S.A. BISTRITA

102. ZOOHORTICOLA - S.A. TEACA

Judetul Botosani

103. AGROJIM - S.A. DÂNGENI

104. AGROMIH - S.A. RIPICENI

105. AGROSAV - S.A. SĂVENI

106. AGROZINDAL - S.A. ALBESTI

107. AVICOLA - S.A. BOTOSANI

108. COZINDA - S.A. SOCRUJENI

109. EMAGROCOM - S.A. CĂTĂMARESTI

110. FLORA - S.A. BOTOSANI

111. INDAGRO - S.A. BOTOSANI

112. LEGUME-FRUCTE - S.A. BOTOSANI

113. PROAGRO - S.A. DOROHOI

114. SENDORA - S.A. SENDRICENI

115. SITNA - S.A. BOTOSANI

116. SUINPROD AGRIPOR - S.A. LEORDA

117. SUINPROD - S.A. BUCECEA

Judetul Brasov

118. AGROINDUSTRIALA BARSA- S.A. CODLEA

119. AGROINDUSTRIALA FORTUNA - S.A.

120. AGROINDUSTRIALA HOMOROD - S.A.

121. AGROINDUSTRIALA PREJMER - S.A.

122. AGROINDUSTRIALA RÂSNOV - S.A.

123. AGROINDUSTRIALA RUPEA - S.A.

124. AGROMIXT - S.A. FĂGĂRAS

125. AVICOLA CODLEA - S.A.

126. DORIPESCO - S.A. BRASOV

127. HORTICOLA - S.A. FĂGĂRAS

128. PAJISTI - S.A. BRASOV

129. SERE CODLEA - S.A.

130. SERE - S.A. BRASOV

Judetul Brăila

131. AGROINDUSTRIALA FĂUREI - S.A.

132. AGROINDUSTRIALA RÂMNICELU - S.A.

133. AGROLEG - S.A. SILISTRARU

134. AGROMAX - S.A. MĂXINENI

135. AGROMIXT ROMANU - S.A.

136. AGROSIL - S.A. SILISTEA

137. AGROINDUSTRIALA - S.A. DEDULESTI

138. AGROZOOTEHNICA - S.A. TICHILESTI

139. AGROZOOTEHNICA - S.A. VĂDENI

140. CERES - S.A. BRĂILA

141. CEZOMIV MIRCEA VODĂ - S.A.

142. COMAGRIM DUDESTI - S.A.

143. DROPIA - S.A. ÎNSURĂTEI

144. HORTICOLA 1 MAI - S.A.

145. HORTICOLA DUNĂREA - S.A. BRĂILA

146. HORTICOLA VIZIRU - S.A.

147. INSULA MARE A BRĂILEI - S.A.

148. LEGUME-FRUCTE - S.A. BALDOVINESTI

149. LEGUME-FRUCTE - S.A. BRĂILA

150. OREMIXT - S.A. LATINU

151. OREZUL GROPENI - S.A.

152. ORIZICOLA - S.A. BALDOVINESTI

153. PERLA BĂRĂGANULUI GALBENU SĂTUC - S.A.

154. PRODAZUR URLEASCA - S.A.

155. SEMBRA - S.A. BRĂILA

156. STANRIZ STĂNCUTA - S.A.

157. VERMATTA - S.A.

158. ZAGNA - S.A. VĂDENI

Judetul Buzău

159. AGROINDUSTRIAL FRASINU - S.A.

160. AMBLAC - S.A. BUZĂU

161. LEGUMPROD - S.A. BUZĂU

162. ROMNUTRICOMB - S.A. RÂMNICU SĂRAT

163. ROMAGRIBUZ CILIBIA - S.A.

164. ROMAGRIBUZ RÂMNICU SĂRAT - S.A.

165. ROMAGRIBUZ STÂLPU - S.A.

166. ROMAGRIBUZ VALEA RÂMNICULUI - S.A.

167. ROMAGRIBUZ VERGULEASA - S.A.

168. ROVINSAH - S.A. SĂHĂTENI

169. SEMPAJ - S.A. BUZĂU

170. SERE SCURTESTI - S.A.

171. SERE SOLARII - S.A. BUZĂU

172. SUCORS - S.A. RÂMNICU SĂRAT

173. SUINPROD BUZĂU - S.A.

174. VERSEM - S.A. BUZĂU

Judetul Caras-Severin

175. AGROBER BERZOVIA - S.A.

176. AGROGRAD - S.A. GRĂDINARI

177. AGROPRODUCT - S.A. RESITA

178. AGRORACER RĂCĂSDIA - S.A.

179. COMBINATUL AGROINDUSTRIAL CARAS - S.A.

Judetul Călărasi

180. AGRICOLA CIULNITA - S.A.

181. AGRICOM BORCEA - S.A.

182. AGRO CHIRNOGI - S.A.

183. AGROINDUSTRIALA FUNDENI - S.A.

184. AGROINDUSTRIALA IVĂNESTI - S.A.

185. AGROINDUSTRIALA LEHLIU - S.A.

186. AGROINDUSTRIALA - S.A. CĂLĂRASI

187. AGROINDUSTRIALA - S.A. SĂRULESTI

188. AGROIND TURISTICA DRAGALINA - S.A.

189. AGROINDUSTRIALA UNIREA MĂNĂSTIREA - S.A.

190. AGROMIXT BUCIUMENI - S.A.

191. AGROMIXT ROSETI - S.A.

192. AGROMIXT - S.A. CĂLĂRASI

193. AGROSERVCOM - S.A. CĂLĂRASI

194. AGROZOOTEHNICA DRUMUL SUBTIRE - S.A.

195. AGROZOOTEHNICA GRĂDISTEA - S.A.

196. AGROZOOTEHNICA MIRCEA VODĂ - S.A.

197. AGROZOOTEHNICA PIETROIU - S.A.

198. CERES CIOCĂNESTI - S.A.

199. DAPHNES - S.A. OLTENITA

200. HORTICOLA - S.A. CUZA VODĂ

201. HORTICOLA - S.A. LEHLIU-GARĂ

202. INTEGRATA COMSIUN - S.A. CĂLĂRASI

203. LEFRUCT - S.A. CĂLĂRASI

204. LEGOMSEM MĂNĂSTIREA - S.A.

205. LEGUMICOLA OLTENITA - S.A.

206. LEGUROM JEGĂLIA - S.A.

207. MINERVA - S.A. FUNDENI

208. OLRIZ OLTENITA - S.A.

209. PISCICOLA OLTENITA - S.A.

210. PISCICOLA - S.A. CĂLĂRASI

211. PRODASEM JEGĂLIA - S.A.

Judetul Cluj

212. AGRAP - S.A. APAHIDA

213. AGRICOLA GHERLA - S.A.

214. AGROCOM CLUJ - S.A.

215. AGROINDUSTRIALA POIANA TURDA - S.A.

216. AGROINDUSTRIALA - S.A. CLUJ

217. CAMPIASER - S.A. CÂMPIA TURZII

218. LEGUME-FRUCTE - S.A. CLUJ

219. NAPOSEM - S.A. CLUJ

220. PISCICOLA CLUJ - S.A.

221. ROMCON - S.A. DEJ

222. ZOOFRUCT BACIU - S.A.

Judetul Constanta

223. ADCERVIL - S.A. ADAMCLISI

224. AGILOQ - S.A. AGIGEA

225. AGRIAS - S.A. CASTELU

226. AGRO HOLDING - S.A. OVIDIU

227. AGROIND TOUR - S.A. CONSTANTA

228. AGROPIT - S.A. PIETRENI

229. AGROVICERT - S.A. TÂRGUSOR

230. BALCAN - S.A. NICOLAE BĂLCESCU

231. BANCOT - S.A. BĂNEASA

232. CARSOR - S.A. HÂRSOVA

233. CELACOB - S.A. COBADIN

234. CELLAM - S.A. AMZACEA

235. CERES - S.A. MANGALIA

236. CERES - S.A. MIHAIL KOGĂLNICEANU

237. CERLIN - S.A. COGEALAC

238. CEZOTOR - S.A. TORTOMANU

239. CILACER CIOCÂRLIA - S.A.

240. COLINA - S.A. SARAIU

241. CRUCIDAVA - S.A. CRUCEA

242. DOCEFRAN - S.A. DOROBANTU

243. FRUVILEG - S.A. MANGALIA

244. FRUVIMED - S.A. MEDGIDIA

245. FRUVISAT - S.A. MEDGIDIA

246. HORTICOLA - S.A. MIHAIL KOGĂLNICEANU

247. HORTICOLA - S.A. POIANA OVIDIU

248. MUNCA - S.A. OVIDIU CONSTANTA

249. NAZARCEA - S.A. OVIDIU

250. NEVOVECA - S.A. NEGRU VODĂ

251. OLIMPUS - S.A. MANGALIA

252. OSTROVIT - S.A. OSTROV

253. OVIS PALAS - S.A. CONSTANTA

254. PESCO - S.A. PESTERA

255. PESTOM - S.A. CONSTANTA

256. POMICOLA - S.A. CRUCEA

257. PRODSEM - S.A. CONSTANTA

258. PROSPER - S.A. CONSTANTA

259. SEMLACT - S.A. SĂCELE

260. SOLIANA - S.A. INDEPENDENTA

261. STELACER - S.A. STEJARU

262. STUPINA - S.A.

263. TOPLACER - S.A. TOPRAISAR

264. VIE VIN - S.A. MURFATLAR

265. VIFRUCER - S.A. CERNAVODĂ

266. VULTAGRA - S.A. VULTURU

Judetul Covasna

267. AGRO COMPLEX - S.A. ANGHELUS

268. AGROMIXT - S.A. CATALINA

269. GRĂDINARU - S.A. TÂRGU SECUIESC

270. HORTICOM - S.A. SFÂNTU GHEORGHE

271. PAJISTICOV - S.A. SFÂNTU GHEORGHE

272. SOL-LACT - S.A. OZUN

273. ZOOCOMP - S.A. SFÂNTU GHEORGHE

Judetul Dâmbovita

274. AGRICOLA PRODAS RĂZVAD - S.A. TÂRGOVISTE

275. AGRINCOR - S.A. CORNĂTELU

276. AGROINDUSTRIALA - S.A. TÂRGOVISTE

277. AGROINDUSTRIALA GĂESTI - S.A.

278. CREIAS - S.A. CREVEDIA

279. LEGUME-FRUCTE - S.A. TÂRGOVISTE

280. OMNIA - S.A. PUCIOASA

281. PAJISTI - S.A. TÂRGOVISTE

282. PIFCO - S.A. PUCIOASA

283. PISCICULTORUL - S.A. NUCET

284. SAGRICOM - S.A. TÂRGOVISTE

285. SELECTNUTRICOMB - S.A. CREVEDIA

286. SERATOM - S.A. TÂRGOVISTE

287. SOLEX - S.A. BĂLENI

288. TERRA - S.A. TITU

Judetul Dolj

289. AGRICOLA - S.A. BĂILESTI

290. AGRICOLA - S.A. LEU

291. AGROCELACTIS - S.A. RAST

292. AGROFRUCT - S.A. MOTĂTEI

293. AGROINDUSTRIALA - S.A. DĂBULENI

294. AGROINDUSTRIALA - S.A. BRABOVA

295. AGROINDUSTRIALA - S.A. CRAIOVA

296. AGROINDUSTRIALA - S.A. DUNĂRENI

297. AGROINDUSTRIALA - S.A. GIUBEGA

298. AGROINDUSTRIALA - S.A. MĂCESU DE JOS

299. AGROINDUSTRIALA SAVINI - S.A. PISCUL SADOVEI

300. AGROINDUSTRIALA SERVICE - S.A. CRAIOVA

301. AGROPROD - S.A. GOESTI

302. AGROZOOTEHNICA - S.A. PLOPSOR

303. AGROZOOTEHNICA - S.A. ROBĂNESTI

304. AVICOLA - S.A. CRAIOVA

305. CERVINA - S.A. SEGARCEA

306. EXPOM - S.A. VÂRVOR

307. HORTICOLA - S.A. DĂBULENI

308. HORTICOLA - S.A. BOURENI

309. HORTICOLA - S.A. CRAIOVA

310. HORTIPROD - S.A. BREASTA

311. INDUSTRIAL CONSERV - S.A. CALAFAT

312. LEGFRUCT - S.A. BĂILESTI

313. LEGUMICOLA URZICUTA - S.A.

314. HOLDING - S.A. CRAIOVA

315. SERICAROM - S.A. DOLJ

316. LOTUS - S.A. CRAIOVA

317. NĂVODARUL - S.A. CALAFAT

318. VITAFRUCT - S.A. CRAIOVA

Judetul Galati

319. AGRIMAT - S.A. MATCA

320. AGROGAL - S.A. GALATI

321. AGROINDUSTRIALA - S.A. DEALUL BUJORULUI

322. AGROTEC - S.A. TECUCI

323. AGROVIN - S.A. IVESTI

324. BRATES PRUT - S.A. FRUMUSITA

325. CONTEC - S.A. TECUCI

326. GALSEM - S.A. GALATI

327. HORINCEA - S.A. BERESTI

328. HORTIGAL - S.A. GALATI

329. MALINA SMÂRDAN - S.A. GALATI

330. NICORVIN - S.A. TECUCI

331. PESCOGAL - S.A. GALATI

332. PROLLCEF - S.A. SENDRENI

333. RARES - S.A. FOLTESTI

334. SEROMGAL - S.A. GALATI

335. ZATUN - S.A.

Judetul Giurgiu

336. AGRICOLA - S.A. GIURGIU

337. AGRO - S.A. PRUNDU

338. AGROINDUSTRIALA MAHARU - S.A. SLOBOZIA

339. AGROINDUSTRIALA - S.A. CLEJANI

340. AGROINDUSTRIALA - S.A. GOGOSARI

341. AGROIS - S.A. GIURGIU

342. AGROLIMEX - S.A. BOLINTIN-VALE

343. AGROMIXT - S.A. TOPORU

344. AGROZOOTEHNICA - S.A. ADUNATII-COPĂCENI

345. AGROZOOTEHNICA - S.A. MIHĂILESTI

346. AGROZOOTEHNICA - S.A. VEDEA

347. FRUCTONIL - S.A. GIURGIU

348. LEGUMICOLA - S.A. VEDEA

349. PAJISTI VLĂSIA - S.A. GIURGIU

350. PISCICOLA - S.A. GIURGIU

351. SERICAROM - S.A. GIURGIU

Judetul Gorj

352. AGRO - S.A. TÂRGU JIU

353. AGROINDUSTRIALA - S.A. BĂLESTI

354. CERES - S.A. TÂRGU JIU

355. COMBIA - S.A. TÂRGU CĂRBUNESTI

356. PASTORALA - S.A. TÂRGU JIU

357. TURCENI - S.A.

358. ZOOPOMICOLA - S.A. BUMBESTI-PITIC

Judetul Harghita

359. AGROCRIS - S.A. CRISTURU SECUIESC

360. AGROFRUCT - S.A COBĂTESTI

361. AGROINDUSTRIALA - S.A. HARGHITA

362. AGROPISC - S.A. SÂNPAUL

363. AGROPRODCOM - S.A. LAZAREA

364. AGROPRODCOM - S.A. MIERCUREA-CIUC

365. AGROPRODCOM - S.A. ODORHEIU SECUIESC

Judetul Hunedoara

366. AGROCOM - S.A. HATEG

367. AGROMICIA VETEL - S.A.

368. AGROSERV 9 BRĂNISCA - S.A.

369. AGROSIM - S.A. SIMERIA

370. AVICOLA - S.A. MINTIA

371. CERESAGRA - S.A. DEVA

372. CLC AGRICOLA BRETEA - S.A.

373. SANSERE - S.A. SÂNTANDREI

374. SERVAGRA - S.A. DEVA

375. SOLARIS - S.A. SÂNTANDREI

376. SUINPROD - S.A. ORĂSTIE

377. VITICOLA - S.A. SOIMUS

Judetul Ialomita

378. AGRO MIXTĂ ANDRIAS - S.A. ANDRĂSESTI

379. AGROINDUSTRIALA - S.A. BALACIU

380. AGROINDUSTRIALA - S.A. URZICENI

381. AGROINDUSTRIALA - S.A. BORDUSANI

382. AGROINDUSTRIALA - S.A. MOVILA

383. AGROMIXTA - S.A. OGRADA

384. AGROZOOTEHNICA - S.A. VLĂDENI

385. AGROZOOTEHNICA - S.A. FĂCĂENI

386. AGROZOOTEHNICA - S.A. STELNICA

387. CERES - S.A. BORĂNESTI

388. CERES - S.A. SLOBOZIA

389. CONSULTING - S.A. SLOBOZIA

390. FRUMUSICA - S.A. AXINTELE

391. HORTICONS - S.A. FETESTI

392. IALPESCO - S.A. SLOBOZIA

393. LEGUROM - S.A. URZICENI

394. ORIZICOLA - S.A. GIURGENI

395. VITIPOMICOLA - S.A. FETESTI

Judetul Iasi

396. ACVARES - S.A. IASI

397. AGRICOLA MIROSLAVA - S.A.

398. AGRICOLA TÂRGU FRUMOS - S.A.

399. AGROCOM STRUNGA - S.A.

400. AGROFRUCT - S.A. VLĂDENI

401. AGROINDUSTRIALA BUCIUM - S.A.

402. AGROINDUSTRIALA - S.A. HOLBOCA

403. AGROMIXT- S.A. REDIU

404. COTNARI - S.A.

405. IASI NORD - S.A.

406. PESCARIS - S.A. IASI

407. PODGORIA COPOU - S.A.

408. SELEFER IASI - S.A.

409. VINIFRUCT COPOU - S.A.

410. TEHNOSTAR - S.A.

Judetul Ilfov si municipiul Bucuresti

411. AGRO GLINA - S.A.

412. AGROINDAF - S.A. AFUMATI

413. AGROINDUSTRIALA - S.A. PANTELIMON

414. AGROINDUSTRIALA - S.A. MOGOSOAIA

415. AGROPOL - S.A. POPESTI-LEORDENI

416. AVICOLA - S.A. VOLUNTARI

417. CILEZO - S.A. CIOROGÂRLA

418. CONSERV - S.A. BUFTEA

419. LEOSER - S.A. POPESTI

420. MILSER - S.A. BUCURESTI

421. PESCARUL - S.A. BUCURESTI

422. ROMSIUNTEST - S.A. PERIS

423. SAIC - S.A. BRAGADIRU

424. SERICAROM - S.A. BUCURESTI

425. UNISEM - S.A. BUCURESTI

Judetul Maramures

426. AGROINDUSTRIALA - S.A. BAIA MARE

427. FRULEGMAR - S.A. BAIA MARE

428. SCIPOMAR - S.A. BAIA MARE

Judetul Mehedinti

429. AGROFRUCT - S.A. PRUNISOR

430. AGROINDUSTRIALA CORCOVA - S.A.

431. AGROINDUSTRIALA DOBRA - S.A.

432. AGROINDUSTRIALA ROBACHUS - S.A. ROGOVA

433. AGROINDUSTRIALA STIRMINA BALOTESTI - S.A.

434. AGROMIXT - S.A. TÂMNA

435. CEREROM - S.A. GÂRLA MARE

436. HORTICOLA - S.A. SIMIAN

437. HORTIMEX - S.A. DROBETA-TURNU SEVERIN

438. HORTINDUSTRIALA DEALUL VIILOR - S.A.

439. LUXIN - S.A.

440. PISCICOLA - S.A. DROBETA-TURNU SEVERIN

441. ZORILE BURILA MARE - S.A.

Judetul Mures

442. AGROINDUSTRIALA - S.A. IERNUT

443. AGROCONS MURES - S.A.

444. AGROINDUSTRIALA ACĂTARI - S.A.

445. AGROINDUSTRIALA BATOS - S.A.

446. AGROINDUSTRIALA - S.A. ALBESTI

447. AGROINDUSTRIALA - S.A. CRISTESTI

448. AGROINDUSTRIALA - S.A. REGHIN

449. AGROINDUSTRIALA - S.A. SÂNCRAIU DE MURES

450. AGROINDUSTRIALA - S.A. SIGHISOARA

451. AGROMIXT ZAGĂR - S.A.

452. AGROZOOVITICOLA SEUCA - S.A.

453. LEGUME-FRUCTE - S.A. TÂRGU MURES

454. PISCICOLA ZAU - S.A.

455. TESTSUIN - S.A. GORNESTI

456. ZAMUR ZAU - S.A.

457. ANIMALE BLANA MURES - S.A.

Judetul Neamt

458. AGRIBAS - S.A.

459. AGROCOMPLEX - S.A.

460. AGROINDUSTRIALA SERE IZVOARE - S.A. PIATRA-NEAMT

461. AGROINDUSTRIALA - S.A. DUMBRAVA

462. AGROINDUSTRIALA - S.A. PIATRA-NEAMT

463. FASTROM - S.A. ROMAN

464. GIROSTAR - S.A. GIROV

465. PISCICOLA - S.A. PIATRA-NEAMT

Judetul Olt

466. AGROINDUSTRIALA - S.A. PIATRA-OLT

467. AGROINDUSTRIALA - S.A. CURTISOARA

468. AGROINDUSTRIALA - S.A. SLATINA

469. AGROPROD - S.A. CORBU

470. AGROPROD - S.A. SLATINA

471. ALCOR - S.A. CORABIA

472. AVICOLA - S.A. IANCA

473. AVICOLA - S.A. SLATINA

474. BOIANU - S.A. DRĂGĂNESTI-OLT

475. BRIAS BREBENI - S.A.

476. CORIAS - S.A. CORABIA

477. FRUCTUS ROMANATI - S.A.

478. HORTICOLA - S.A. STUDINA

479. HORTINDUSTRIALA - S.A. STOENESTI

480. LACOLTIAS - S.A. DEVESELU

481. LEGUME-FRUCTE - S.A. SLATINA

482. POIANA - S.A. RADOMIRESTI

483. POTAS - S.A. POTELU

484. REDIAS - S.A. REDEA

485. ROVIFRUCT IANCU JIANU - S.A.

486. STUDIAS - S.A. STUDINA

487. SUINPROD - S.A. CARACAL

488. VITI POMICOLA - S.A. SÂMBURESTI

Judetul Prahova

489. AGROINDUSTRIALA CERES - S.A. PLOIESTI

490. AGROS BOLDESTI-SCĂENI - S.A.

491. AGROZOOTEHNICA - S.A. DRĂGĂNESTI

492. AGROZOOTEHNICA - S.A. CIORANI

493. AGROZOOTEHNICA - S.A. PUCHENII MARI

494. AVICOLA - S.A. PLOIESTI

495. CONSERVE - S.A. VĂLENII DE MUNTE

496. DIONYSOS - S.A. CEPTURA

497. PISCICOLA - S.A. FULGA

498. POMICOLA MEHEDINTA - S.A.

499. POMICOLA - S.A. BĂICOI

500. PREST PAJ SEM - S.A. PLOIESTI

501. PRODLEG - S.A. CIORANI

502. PRODPOM PRAHOVA - S.A. MĂGURELE

503. ROVIT - S.A. VALEA CĂLUGĂREASCĂ

504. SEMINA - S.A. ALBESTI

505. SEPRA - S.A. BĂRCĂNESTI

506. SERPLO - S.A. PLOIESTI

507. TOHANI - S.A. GURA VADULUI

508. VIDELMAR URLATI - S.A.

Judetul Satu Mare

509. AGROZOOTEHNICA ARDUD - S.A.

510. AGROCOM - S.A. SATU MARE

511. AGROINDUSTRIALA - S.A. TĂSNAD

512. AGROOZOOCOM - S.A. DECEBAL

513. AGROZOOTEHNICA CAREI - S.A.

514. AGROZOOTEHNICA AUREL VLAICU - S.A.

515. AGROZOOTEHNICA - S.A. ODOREU

516. AGROINDZOOHORT - S.A. SATU MARE

517. HORTICOLA - S.A. CULCIU MARE

518. MERINOS DE TRANSILVANIA - S.A. CAREI

519. PISCICOLA - S.A. SATU MARE

520. SAMLEF - S.A. SATU MARE

521. SAMPAJISTI - S.A. SATU MARE

522. TERRA LEGUMICOLA - S.A. SATU MARE

Judetul Sălaj

523. AGROMIXT SĂLAJ - S.A.

524. MESES - S.A. ZALĂU

Judetul Sibiu

525. AGRICOLA - S.A. DUMBRĂVENI

526. AGRIMEX - S.A. SURA MICĂ

527. AGROBAZN - S.A. BAZNA

528. AGROCOM - S.A. SIBIU

529. AGROINDUSTRIALA AURORA - S.A. AGNITA

530. AGROMIXTA DEALUL OCNEI - S.A.

531. AGROVIMED - S.A. MEDIAS

532. AGROZOO NOCRICH - S.A.

533. DACIA APOLD - S.A.

534. DUSER - S.A. DUMBRĂVENI

535. HAPOMEX - S.A. SLIMNIC

536. HARTIBACIU RUJA - S.A. RUJA

537. HORTICOLA - S.A. SIBIU

538. HORTISEM - S.A. SIBIU

539. LEGUMICOLA - S.A. MEDIAS

540. PISCICOLA - S.A. SIBIU

541. VITICOLA - S.A. AXENTE SEVER

Judetul Suceava

542. ARBUSTUM - S.A. TODIRESTI

543. BOGDANIA - S.A. RĂDĂUTI

544. FIBRACIS - S.A. SUCEAVA

545. LEGUME-FRUCTE - S.A. SUCEAVA

546. PISCICOLA - S.A. FĂLTICENI

547. POMIFAL - S.A. FĂLTICENI

548. PRODINCOM - S.A. SUCEAVA

549. SUINCARN - S.A. SUCEAVA

550. ZOOAGROIND - S.A. FĂLTICENI

Judetul Teleorman

551. AGROINDUSTRIALA ORIZONT - S.A. ALEXANDRIA

552. AGROINDUSTRIALA - S.A. TURNU MĂGURELE

553. AGROMIXT - S.A. TRAIAN

554. AGROZOOTEHNICA AZAL - S.A. ALEXANDRIA

555. AGROZOOTEHNICA - S.A. BEUCA DRĂCSENEI

556. AGROZOOTEHNICA - S.A. BLEJESTI

557. AGROZOOTEHNICA - S.A. MAVRODIN

558. AGROZOOTEHNICA - S.A. PIATRA

559. AGROZOOTEHNICA - S.A. ROSIORI DE VEDE

560. AGROZOOTEHNICA - S.A. SCHELA

561. AGROZOOTEHNICA - S.A. ZIMNICELE

562. BUSCO - S.A. BRÂNCENI

563. CONSERVTURRIS - S.A. TURNU MĂGURELE

564. DANUBIUS - S.A. ZIMNICEA

565. FICALEX - S.A. ALEXANDRIA

566. FRULEG - S.A. ALEXANDRIA

567. HORTICOLA - S.A. PIETROSANI

568. LEGUMICOLA - S.A. ZIMNICEA

569. ORIZICOLA - S.A. VÂNĂTORI LISA

570. PROVALEG - S.A. ZIMNICEA

571. VITICOLA - S.A. ZIMNICEA

572. SERICAROM - S.A. TELEORMAN

Judetul Timis

573. AGRICOLA SAG - S.A. PĂDURENI

574. AGRICOLA - S.A. LOVRIN

575. AGROIND SERE - S.A. SÂNNICOLAU MARE

546. AGROINDUSTRIALA FRUCTIM - S.A. PERIAM

577. AGROINDUSTRIALA IONATIM - S.A. PERIAM

578. AGROINDUSTRIALA RECATIM - S.A. RECAS

579. AGROINDUSTRIALA - S.A. ORBAN BANLOC

580. AGROIMEX - S.A. CĂRPINIS

581. AGROIDUSTRIALA 1 DECEMBRIE - S.A. PERIAM

582. AGROINDUSTRIALA AGROGIARM - S.A. GIARMATA

583. AGROINDUSTRIALA AGROTIM - S.A. TIMISOARA

584. AGROIDUSTRIALA AGROVEST TIMISENI - S.A. SAG

585. AGROINDUSTRIALA BETIM - S.A. BECICHERECU MIC

586. AGROINDUSTRIALA CETIM - S.A. CENEI

587. AGROINDUSTRIALA DETIM - S.A. DETA

588. AGROINDUSTRIALA FOLEA - S.A. LIEBLING

589. AGROINDUSTRIALA GOLDTIM - S.A. PERIAM

590. AGROINDUSTRIALA IOHTIM - S.A. IONEL

591. AGROINDUSTRIALA IOSITIM - S.A. IOSIFALĂU

592. AGROINDUSTRIALA JIMTIM - S.A. JIMBOLIA

593. AGROINDUSTRIALA Km 6 - S.A. TIMISOARA

594. AGROINDUSTRIALA LIVETIM - S.A. LIVEZILE

595. AGROINDUSTRIALA NIZOLIV - S.A. NICHISOARA

596. AGROINDUSTRIALA OVEG - S.A. FIBIS

597. AGROINDUSTRIALA OVITIM - S.A. SARAVALE

598. AGROINDUSTRIALA PERIATIM - S.A. PERIAM

599. AGROINDUSTRIALA PETIM - S.A. PECIU NOU

600. AGROINDUSTRIALA - S.A. BARA

601. AGROINDUSTRIALA - S.A. DUDESTII VECHI

602. AGROINDUSTRIALA - S.A. FADIMAC

603. AGROINDUSTRIALA FATIM - S.A. FĂGET

604. AGROINDUSTRIALA - S.A. HONORICI

605. AGROINDUSTRIALA SANTIM - S.A. SÂNANDREI

606. AGROINDUSTRIALA SATIM - S.A. SAG

607. AGROINDUSTRIALA SELECT - S.A. LIEBLING

608. AGROINDUSTRIALA SERE - S.A. TIMISOARA

609. AGROINDUSTRIALA SIMM POLL - S.A. LIEBLING

610. AGROINDUSTRIALA SINAGRO - S.A. SÂNNICOLAU MARE

611. AGROINDUSTRIALA SOCGAT - S.A. GĂTAIA

612. AGROINDUSTRIALA SPICUL - S.A. CIACOVA

613. AGROINDUSTRIALA TIMAS - S.A. MASLOC

614. AGROINDUSTRIALA TIMBUSIL - S.A. BUZIAS

615. AGROINDUSTRIALA TIMCLO - S.A. CLOPODIA

616. AGROINDUSTRIALA TIMJAM - S.A. JAMU MARE

617. AGROINDUSTRIALA TOMTIM - S.A. TOMNATEC

618. AGROINDUSTRIALA TORMACTIM - S.A. TORMAC

619. AGROINDUSTRIALA TURISM AGRAR - S.A. LUGOJ

620. AGROINDUSTRIALA VARIATIM - S.A. VARIAS

621. AGROINDUSTRIALA VOITIM - S.A. VOITENI

622. BANATER CENTRUM - S.A. BALINT

623. CARTIM - S.A. CARANI

624. COMTIM - S.A. TIMISOARA

625. FRUCTUS - S.A. TIMISOARA

626. GRABTIM - S.A. GRABATI

627. PESCOTIM - S.A. TIMISOARA

628. POMITIM - S.A. PERIAM

629. SEMTIM - S.A. TIMISOARA

630. TEREVIN - S.A. TEREMIA MARE

Judetul Tulcea

631. AGROINDUSTRIALA CONSUL - S.A. NALBANT

632. AGROINDUSTRIALA DEALU - S.A. TULCEA

633. AGROINDUSTRIALA - S.A. CORA NALBANT

634. AGROINDUSTRIALA - S.A. NUFĂRU

635. AGROINDUSTRIALA - S.A. PIATRA OSTROV

636. AGROZOOTEHNICA - S.A. DEALU BEIDAUD

637. AGROZOOTEHNICA - S.A. SPICUL RAHMANU

638. AGROZOOTEHNICA AVÂNTUL - S.A. BAIA

639. AGROZOOTEHNICA - S.A. CASIMCEA

640. AGROZOOTEHNICA - S.A. FĂGĂRASU NOU

641. AGROZOOTEHNICA - S.A. MIHAIL KOGĂLNICEANU

642. AGROZOOTEHNICA - S.A. TRAIANU

643. AGROZOOTEHNICA - S.A. TULCEA

644. AGROZOOTEHNICA - S.A. ZORILE LUNCA

645. AGROZOOTEHNICA - S.A. MĂCIN

646. DALLCO DUNĂREA - S.A. TULCEA

647. DINOGETIA - S.A. VĂCĂRENI

648. HORTICOLA - S.A. ZEBIL

649. LEGUME FRUCTE - S.A. TULCEA

650. OREZICOLA SMÂRDAN - S.A.

651. TRIUMPH - S.A. TULCEA

652. VITICOLA AEGYSSUS - S.A. TULCEA

653. VITICOLA - S.A. SARICA NICULITEL

Judetul Vaslui

654. AGRISEM - S.A. FĂLCIU

655. AGRO OVINEX - S.A. VETRISOAIA

656. AGRO PROD VITIS - S.A. IVĂNESTI

657. AGROCOMPLEX - S.A. BÂRLAD

658. AGROINDUSTRIALA - S.A. LAZA

659. AGROMIXT - S.A. OLTENESTI

660. AGROZOOTEHNICA - S.A. TODIRESTI

661. CYPRINUS - S.A. VASLUI

662. HORTICOLA - S.A. VETRISOAIA

663. MIXT AGROZOOTEHNICA - S.A. VASLUI

664. PODGORIA - S.A. POGĂNESTI

665. POMICOLA - S.A. BÂRLAD

666. PRODAGRO - S.A. ZORLENI

667. PRODINCOM - S.A. VASLUI

668. SERE SOLARII - S.A. BÂRLAD

669. VIDISAMP - S.A. HUSI

670. VITA CONS - S.A. HUSI

Judetul Vâlcea

671. AGROIND COM - S.A. RÂMNICU VÂLCEA

672. AGROINDUSTRIALA - S.A. HOREZU

673. FRALVIL - S.A. RÂMNICU VÂLCEA

674. HORTICOLA - S.A. BĂBENI

675. HORTICOLA - S.A. BĂLCESTI

676. VILSEM - S.A. RÂMNICU VÂLCEA

677. VITICOLA - S.A. DRĂGĂSANI

678. ZOOTEHNICA - S.A.

Judetul Vrancea

679. AGROINDUSTRIALA - S.A. MĂRĂSESTI

680. AGROINDUSTRIALA - S.A. MĂICĂNESTI

681. AGROMIXT - S.A. FOCSANI

682. LEGUME FRUCTE - S.A. ADJUD

683. LEGUME FRUCTE - S.A. PANCIU

684. PAJISTEA VRANCEA - S.A.

685. PISCICOLA MILCOVUL - S.A.

686. ROMVITIS - S.A. ODOBESTI

687. ROVINCO - S.A. COTESTI

688. SALF - S.A. FOCSANI

689. SUINTEST - S.A. FOCSANI

690. VERITAS - S.A. PANCIU

691. VINICOLA - S.A. FOCSANI

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTITUTE SI STATIUNI DE CERCETARE SI PRODUCTIE AGRICOLĂ, UNITĂTI DE ÎNVĂTĂMÂNT AGRICOL SI SILVIC, CARE DETIN ÎN ADMINISTRARE TERENURI CU DESTINATIE AGRICOLĂ

 

1. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE VITI-VINICOLĂ BLAJ - ALBA

2. STATIUNEA PENTRU INDUSTRIA SFECLEI ARAD

3. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD

4. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE VITI-VINICOLĂ MINIS - ARAD

5. STATIUNEA DE CERCETARE AGRICOLĂ CEREALE ALBOTA

6. STATIUNEA PENTRU CULTURĂ PAJISTI ARGES

7. INSTITUTUL DE CERCETARE SI PRODUCTIE POMICOLĂ MĂRĂCINENI - ARGES

8. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE VITI-VINICOLĂ STEFĂNESTI

9. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE PENTRU CRESTEREA OVINELOR BACĂU

10. STATIUNEA DE CERCETARE LEGUME BACĂU

11. STATIUNEA DE CERCETARE AGRO-ZOO ORADEA

12. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE POMICOLĂ BIHOR - ORADEA

13. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE POMICOLĂ BISTRITA

14. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE PENTRU CRESTEREA OVINELOR POPĂUTI - BOTOSANI

15. INSTITUTUL DE CERCETĂRI SI PRODUCTIA CARTOFULUI BRASOV

16. INSTITUTUL DE CERCETĂRI SI PRODUCTIE PENTRU CULTURA PAJISTILOR BRASOV

17. STATIUNEA DE CERCETARE SFECLĂ BRASOV

18. STATIUNEA DE CERCETARE BUBALINE SERCAIA - BRASOV

19. STATIUNEA DE CERCETĂRI MONTANE HĂLCIU - BRASOV

20. STATIUNEA DE AMELIORARE SĂRĂTURI BRĂILA

21. STATIUNEA DE CERCETARE POMICOLĂ CÂNDESTI - BUZĂU

22. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE VITI-VINICOLĂ PIETROASELE - BUZĂU

23. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE PENTRU CRESTEREA OVINELOR RUSETU - BUZĂU

24. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR DULBANU - BUZĂU

25. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE LEGUMICOLĂ BUZĂU

26. STATIUNEA DE CERCETARE POMICOLĂ CARANSEBES - TIMIS

27. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE PENTRU CRESTEREA OVINELOR CARANSEBES - TIMIS

28. INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU CULTURA CEREALELOR SI PLANTELOR TEHNICE FUNDULEA - CĂLĂRASI

29. STATIUNEA DE CERCETARE PLANTE MEDICINALE FUNDULEA

30. STATIUNEA DE CERCETARE PENTRU CULTURI IRIGATE MĂRCULESTI - CĂLĂRASI

31. INSTITUTUL DE CERCETARE SI PRODUCTIE PENTRU CULTURA SI INDUSTRIALIZAREA SFECLEI DE ZAHĂR SI SUBSTANTELOR DULCI FUNDULEA - CĂLĂRASI

32. STATIUNEA DE CERCETARE POMICOLĂ CLUJ

33. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE PENTRU CULTURA PAJISTILOR JUCU - CLUJ

34. STATIUNEA DE CERCETARE AGRICOLĂ TURDA - CLUJ

35. STATIUNEA DE CERCETARE CULTURI IRIGATE VALU LUI TRAIAN - CONSTANTA

36. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE VITI-VINICOLĂ MURFATLAR - CONSTANTA

37. STATIUNEA DE CERCETARE POMICOLĂ CONSTANTA

38. INSTITUTUL PENTRU CRESTEREA OVINELOR CONSTANTA

39. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE A CARTOFULUI TÂRGU SECUIESC - COVASNA

40. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE POMICOLĂ VOINESTI - DÂMBOVITA

41. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE PENTRU CRESTEREA OVINELOR BILCIURESTI - DÂMBOVITA

42. STATIUNEA DE CERCETARE PISCICULTURĂ NUCET - DÂMBOVITA

43. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE POMICOLĂ CRAIOVA – DOLJ

44. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE LEGUMICOLĂ ISALNITA - DOLJ

45. STATIUNEA DE CERCETĂRI AGRICOLE SIMNICU - DOLJ

46. STATIUNEA CENTRALĂ DE CERCETĂRI PENTRU CULTURA PLANTELOR PE NISIPURI DĂBULENI - DOLJ

47. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE A CARTOFULUI MÂRSANI - DOLJ

48. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE VITI-VINICOLĂ BUJORU - GALATI

49. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE VITI-VINICOLĂ GREACA - GIURGIU

50. INSTITUTUL DE CERCETARE SI INGINERIE TEHNOLOGICĂPENTRU IRIGATII SI DRENAJE BĂNEASA – GIURGIU

51. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE CULTURĂ SFECLĂ DE ZAHĂR GIURGIU

52. INSTITUTUL DE CERCETARE SI PRODUCTIE PENTRU APICULTURĂ BUCURESTI

53. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE POMICOLĂ TÂRGU JIU - GORJ

54. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE A CARTOFULUI TÂRGU JIU

55. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE A CARTOFULUI MIERCUREA-CIUC - HARGHITA

56. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE POMICOLĂ GEOAGIU - HUNEDOARA

57. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE POMICOLĂ IASI

58. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE VITI-VINICOLĂ IASI

59. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR DANCU - IASI

60. STATIUNEA DE CERCETĂRI AGRICOLE PODU ILOAIEI - IASI

61. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR SIGHETU MARMATIEI - MARAMURES

62. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE POMICOLĂ MEHEDINTI

63. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR TÂRGU MURES

64. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE PENTRU CRESTEREA OVINELOR REGHIN – MURES

65. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE LEGUMICOLĂ IERNUT - MURES

66. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE POMICOLĂ TÂRGU MURES

67. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR MURES

68. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR MĂRGINENI - NEAMT

69. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE PENTRU CULTURA SI INDUSTRIALIZAREA SFECLEI DE ZAHĂR SI SUBSTANTELOR DULCI ROMAN - NEAMT

70. STATIUNEA DE CERCETARE AGRICOLĂ SECUIENI - NEAMT

71. STATIUNEA DE CERCETARE AGRICOLĂ CARACAL - OLT

72. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE POMICOLĂ STREJESTI - OLT

73. INSTITUTUL DE CERCETARE VITI-VINICOLĂ VALEA CĂLUGĂREASCĂ

74. STATIUNEA DE CERCETARE AGRICOLĂ LIVADA – SATU MARE

75. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE POMICOLĂ VIILE - SATU MARE

76. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE POMICOLĂ ZALĂU - SĂLAJ

77. INSTITUTUL DE MONTANOLOGIE CRISTIAN – SIBIU

78. BANCA DE RESURSE GENETICE SUCEAVA

79. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE POMICOLĂ FĂLTICENI - SUCEAVA

80. STATIUNEA DE CERCETĂRI AGRICOLE SUCEAVA

81. STATIUNEA DE CERCETĂRI AGRICOLE DRĂGĂNESTI-VLASCA - TELEORMAN

82. STATIUNEA DE CERCETARE PAJISTI TIMISOARA

83. STATIUNEA DE CERCETARE AGRICOLĂ LOVRIN - TIMIS

84. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE A CARTOFULUI TULCEA

85. INSTITUTUL DE CERCETĂRI SI PROIECTĂRI PISCICOLE DELTA DUNĂRII - TULCEA

86. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE PENTRU CULTURA PAJISTILOR VASLUI

87. STATIUNEA CENTRALĂ DE CERCETĂRI PENTRU COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI PERIENI - VASLUI

88. STATIUNEA DE CERCETĂRI SI PRODUCTIE VITI-VINICOLĂ DRĂGĂSANI - VÂLCEA

89. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE POMICOLĂ VÂLCEA

90. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE POMICOLĂ FOCSANI - VRANCEA

91. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE VITI-VINICOLĂ ODOBESTI - VRANCEA

92. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE POMICOLĂ BĂNEASA - BUCURESTI

93. INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU PEDOLOGIE SI AGROCHIMIE BUCURESTI

94. INSTITUTUL DE CERCETĂRI PLANTE BUCURESTI

95. INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU LEGUMICULTURĂ SI FLORICULTURĂ VIDRA - ILFOV

96. INSTITUTUL DE BIOLOGIE SI NUTRITIE ANIMALĂ BALOTESTI - ILFOV

97. INSTITUTUL DE CERCETARE SI PRODUCTIE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR BALOTESTI - ILFOV

98. GRUPUL SCOLAR AGRICOL AIUD

99. GRUPUL SCOLAR AGRICOL BLAJ

100. GRUPUL SCOLAR AGRICOL CIUMBRUD

101. GRUPUL SCOLAR AGRICOL ARAD

102. GRUPUL SCOLAR AGRICOL LIPOVA

103. GRUPUL SCOLAR AGRICOL SÂNTANA

104. GRUPUL SCOLAR AGRICOL MINIS

105. GRUPUL SCOLAR AGRICOL CHISINEU-CRIS

106. GRUPUL SCOLAR AGRICOL SICULA

107. GRUPUL SCOLAR AGRICOL CURTEA DE ARGES

108. GRUPUL SCOLAR AGRICOL MĂRĂCINENI

109. GRUPUL SCOLAR AGRICOL COSTESTI

110. GRUPUL SCOLAR AGRICOL HEMEIUSI

111. GRUPUL SCOLAR AGRICOL SASCUT

112. GRUPUL SCOLAR AGRICOL SALONTA

113. GRUPUL SCOLAR AGRICOL VALEA LUI MIHAI

114. GRUPUL SCOLAR AGRICOL MARGHITA

115. GRUPUL SCOLAR AGRICOL CADEA

116. GRUPUL SCOLAR AGRICOL BISTRITA

117. GRUPUL SCOLAR AGRICOL BECLEAN

118. GRUPUL SCOLAR AGRICOL BOTOSANI

119. GRUPUL SCOLAR AGRICOL SENDRICENI

120. GRUPUL SCOLAR AGRICOL FĂGĂRAS

121. GRUPUL SCOLAR AGRICOL PREJMER

122. GRUPUL SCOLAR AGRICOL BRĂILA

123. GRUPUL SCOLAR AGRICOL IANCA

124. GRUPUL SCOLAR AGRICOL BUZĂU

125. GRUPUL SCOLAR AGRICOL BECENI

126. GRUPUL SCOLAR AGRICOL RÂMNICU SĂRAT

127. GRUPUL SCOLAR AGRICOL SMEENI

128. GRUPUL SCOLAR AGRICOL ORAVITA

129. GRUPUL SCOLAR AGRICOL CĂLĂRASI

130. GRUPUL SCOLAR AGRICOL FUNDULEA

131. GRUPUL SCOLAR AGRICOL DRAGALINA

132. GRUPUL SCOLAR AGRICOL CLUJ-NAPOCA

133. GRUPUL SCOLAR AGRICOL CLUJ-NAPOCA

134. GRUPUL SCOLAR AGRICOL TURDA

135. UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINĂ VETERINATĂ CLUJ-NAPOCA

136. GRUPUL SCOLAR AGRICOL CONSTANTA

137. GRUPUL SCOLAR AGRICOL PALAS

138. GRUPUL SCOLAR AGRICOL POARTA ALBĂ

139. GRUPUL SCOLAR AGRICOL CASTELU

140. GRUPUL SCOLAR AGRICOL HÂRSOVA

141. GRUPUL SCOLAR AGRICOL TÂRGU SECUIESC

142. GRUPUL SCOLAR AGRICOL SFÂNTU GHEORGHE

143. GRUPUL SCOLAR AGRICOL GĂESTI

144. GRUPUL SCOLAR AGRICOL TITU

145. GRUPUL SCOLAR AGRICOL VOINESTI

146. GRUPUL SCOLAR AGRICOL NUCET

147. GRUPUL SCOLAR AGRICOL TĂRTĂSESTI

148. GRUPUL SCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ CRAIOVA

149. GRUPUL SCOLAR AGRICOL CALAFAT

150. GRUPUL SCOLAR AGRICOL SEGARCEA

151. GRUPUL SCOLAR AGRICOL MALU MARE

152. GRUPUL SCOLAR AGRICOL CARCEA

153. GRUPUL SCOLAR AGRICOL DĂBULENI

154. GRUPUL SCOLAR AGRICOL BĂILESTI

155. GRUPUL SCOLAR AGRICOL FILIASI

156. UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINĂ VETERINARĂ CRAIOVA

157. GRUPUL SCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ Nr. 1 GALATI

158. GRUPUL SCOLAR AGRICOL TECUCI

159. GRUPUL SCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ Nr. 2 GALATI

160. GRUPUL SCOLAR AGRICOL CUDALBI

161. GRUPUL SCOLAR AGRICOL CĂLUGĂRENI

162. GRUPUL SCOLAR AGRICOL BÂRSESTI - TÂRGU JIU

163. GRUPUL SCOLAR AGRICOL ODORHEIU SECUIESC

164. GRUPUL SCOLAR AGRICOL GEOAGIU

165. GRUPUL SCOLAR AGRICOL TĂNDĂREI

166. GRUPUL SCOLAR AGRICOL ARMĂSESTI

167. GRUPUL SCOLAR AGRICOL URZICENI

168. GRUPUL SCOLAR AGRICOL FETESTI

169. GRUPUL SCOLAR AGRICOL FIERBINTI

170. GRUPUL SCOLAR AGRICOL IASI

171. GRUPUL SCOLAR AGRICOL PODU ILOAIEI

172. GRUPUL SCOLAR AGRICOL HOLBOCA

173. GRUPUL SCOLAR AGRICOL MIROSLAVA

174. UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINĂ VETERINARĂ IASI

175. GRUPUL SCOLAR AGRICOL SOMCUTA MARE

176. GRUPUL SCOLAR AGRICOL SEINI

177. GRUPUL SCOLAR AGRICOL HALÂNGA

178. GRUPUL SCOLAR AGRICOL SIMIAN

179. GRUPUL SCOLAR AGRICOL TÂRGU MURES

180. GRUPUL SCOLAR AGRICOL SIGHISOARA

181. GRUPUL SCOLAR AGRICOL IERNUT

182. GRUPUL SCOLAR AGRICOL REGHIN

183. GRUPUL SCOLAR AGRICOL DUMBRĂVIOARA

184. GRUPUL SCOLAR AGRICOL ROMAN

185. GRUPUL SCOLAR AGRICOL TÂRGU NEAMT

186. GRUPUL SCOLAR AGRICOL HORIA ROMAN

187. GRUPUL SCOLAR AGRICOL SLATINA

188. GRUPUL SCOLAR AGRICOL CARACAL

189. GRUPUL SCOLAR AGRICOL BALS

190. GRUPUL SCOLAR AGRICOL SCORNICESTI

191. GRUPUL SCOLAR AGRICOL CORABIA

192. GRUPUL SCOLAR AGRICOL MIZIL

193. GRUPUL SCOLAR AGRICOL VALEA CĂLUGĂREASCĂ

194. GRUPUL SCOLAR AGRICOL BĂRCĂNESTI

195. GRUPUL SCOLAR AGRICOL CAREI

196. GRUPUL SCOLAR AGRICOL NEGRESTI-OAS

197. GRUPUL SCOLAR AGRICOL LIVADA

198. GRUPUL SCOLAR AGRICOL SIMLEU SILVANIEI

199. GRUPUL SCOLAR AGRICOL ILEANDA

200. GRUPUL SCOLAR AGRICOL NUSFALĂU

201. GRUPUL SCOLAR AGRICOL SIBIU

202. GRUPUL SCOLAR AGRICOL DUMBRĂVENI

203. GRUPUL SCOLAR AGRICOL TÂRNAVA

204. GRUPUL SCOLAR AGRICOL FĂLTICENI

205. GRUPUL SCOLAR AGRICOL RĂDĂUTI

206. GRUPUL SCOLAR AGRICOL DORNA CANDRENILOR

207. GRUPUL SCOLAR AGRICOL ALEXANDRIA

208. GRUPUL SCOLAR AGRICOL TURNU MĂGURELE

209. GRUPUL SCOLAR AGRICOL ROSIORI DE VEDE

210. GRUPUL SCOLAR AGRICOL DRĂGĂNESTI-VLASCA

211. GRUPUL SCOLAR AGRICOL Nr. 1 LUGOJ

212. GRUPUL SCOLAR AGRICOL CIACOVA

213. GRUPUL SCOLAR AGRICOL TIMISOARA

214. GRUPUL SCOLAR AGRICOL BILED

215. GRUPUL SCOLAR AGRICOL SÂNNICOLAU MARE

216. GRUPUL SCOLAR AGRICOL JIMBOLIA

217. GRUPUL SCOLAR AGRICOL Nr. 2 LUGOJ

218. UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINĂ VETERINARĂ TIMISOARA

219. GRUPUL SCOLAR AGRICOL TULCEA

220. GRUPUL SCOLAR AGRICOL TOPOLOG

221. GRUPUL SCOLAR AGRICOL HUSI

222. GRUPUL SCOLAR AGRICOL PUIESTI

223. GRUPUL SCOLAR AGRICOL NEGRESTI

224. GRUPUL SCOLAR AGRICOL MURGENI

225. GRUPUL SCOLAR AGRICOL ZORLENI

226. GRUPUL SCOLAR AGRICOL DRĂGĂNESTI

227. GRUPUL SCOLAR AGRICOL BĂLCESTI

228. GRUPUL SCOLAR AGRICOL FOCSANI

229. GRUPUL SCOLAR AGRICOL ODOBESTI

230. GRUPUL SCOLAR AGRICOL ADJUD

231. GRUPUL SCOLAR AGRICOL FLORESTI

232. GRUPUL SCOLAR AGRICOL BRĂNESTI

233. GRUPUL SCOLAR AGRICOL DRAGOMIRESTI-VALE

234. GRUPUL SCOLAR AGRICOL CIOROGÂRLA

235. GRUPUL SCOLAR AGRICOL BĂNEASA - BUCURESTI

236. UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCURESTI

 

ANEXA Nr. 3

 

SOCIETĂTILE COMERCIALE PE ACTIUNI DETINĂTOARE DE TERENURI AGRICOLE CU DESTINATIE AGRICOLĂ CARE NU AU FOST INCLUSE ÎN ANEXA Nr. 1

 

Judetul Arad

1. AGRICOLA - S.A. CURTICI

2. AGROZOOTEHNICA - S.A. CEALA

3. ARLEFRUCT - S.A. ARAD

4. CARNE - S.A. ARAD

Judetul Arges

5. AGROCOM - S.A. MERISANI

6. TOPOLOG AGROPROD - S.A. TIGVENI

Judetul Bacău

7. AGRIBAC ITESTI - S.A. BERESTI

8. AGRO ZOOTEHNICA - S.A. HORGESTI

9. AGROFRUCT DOJA - S.A.

10. AGROVEG - S.A. ARDEOANI

11. ALIUM - S.A. HORGESTI

12. BĂNESTI - S.A. STĂNISESTI

13. FRUCTEX - S.A. BACĂU

14. MALUS - S.A. HORGESTI

15. SERE COMĂNESTI - S.A.

16. TRITICUM - S.A. RĂCĂCIUNI

Judetul Bihor

17. AGROINDUSTRIALA PATRU INAND - S.A.

18. AGROINDUSTRIALA DOI LIVADA - S.A.

19. AGROINDUSTRIALA SAPTE LES - S.A.

20. AGROINDUSTRIALA SASE CEFA - S.A.

21. AGROINDUSTRIALA TREI LES - S.A.

22. AGROINDUSTRIALA UNU NOJORID - S.A.

23. MERSAGRO PROD - S.A. MIERSIG

Judetul Botosani

24. AGRICOLA 2000 - S.A. SENDRICENI

25. AGRICOLA - S.A. BOTOSANI

26. AGRICOLA - S.A. HAVARNA

27. AGROSEM - S.A. SOCRUJENI

28. BRAIPOR - S.A. BRĂIESTI

29. STÂNCA STÂNCA - S.A.

30. ZOO AGRICOLA - S.A. BUCECEA

31. TICBO - S.A. BOTOSANI

Judetul Buzău

32. AGRICOLA - S.A. DULBANU

33. AGROHORTI - S.A. RÂMNICU SĂRAT

34. AGROZOOTEHNICA - S.A. CIORANCA

35. CARBUZ BUZĂU - S.A.

36. PISCICOLA AMARA - S.A.

37. PISCICOLA BOLDU - S.A.

38. PISCICOLA MIHĂILESTI - S.A.

39. PISCICOLA ROSETTI - S.A.

40. SERIBUZ - S.A. BUZĂU

41. SUINPROD - S.A. VERGULEASA

42. TOMAVIT - S.A. BUZĂU

Judetul Cluj

43. NUTREX - S.A. CLUJ-NAPOCA

44. SEMROM TRANSILVANIA - S.A.

Judetul Constanta

45. AGROZOOMED - S.A. MEDGIDIA

46. MUNCA OVIDIU - S.A.

47. POMICOLA - S.A. VALU LUI TRAIAN

Judetul Dâmbovita

48. AVICOLA - S.A. CREVEDIA

49. BOMBYX COM - S.A. TÂRGOVISTE

50. HORTEX - S.A. LUCIENI

Judetul Dolj

51. AVICOLA - S.A. CRAIOVA

52. CRASER - S.A. CRAIOVA

53. PISCICOLA - S.A. DUNĂRENI

Judetul Galati

54. ZATUN - S.A. GALATI

Judetul Giurgiu

55. AGRO HORTICOLA - S.A. UZUNU

56. SUINPROD - S.A. OINACU

Judetul Hunedoara

57. AGROLACT HAMEI - S.A.

58. AGROTEHNICA - S.A. ROMOS

59. POMICOLA - S.A. AUREL VLAICU

60. ZOOTEHNICA - S.A. BIRCEA MARE

Judetul Ialomita

61. AGRICOLA - S.A. SLOBOZIA

Judetul Iasi

62. AGROFRUCT - S.A. PLUGARI

63. AGROMIXT - S.A. REDIU

64. STATIUNEA DE CERCETARE PENTRU ACVACULTURĂ SI ECOLOGIE - S.A.

Judetul Ilfov si municipiul Bucuresti

65. AGROINDCOM CHITILA - S.A.

66. BERSER - S.A. BUCURESTI

67. COMAICO - S.A.

68. GLINCARN - S.A. POPESTI-LEORDENI

69. HORTICOLA - S.A. BUCURESTI

70. PISCICOLA ILFOV - S.A.

71. SEMTEST - S.A. BALOTESTI

72. SUINPROD - S.A. POPESTI-LEORDENI

Judetul Maramures

73. AGRICOLA - S.A. SATU LUNG

74. AGROINDUSTRIALA - S.A. TÂRGU LĂPUS

75. AGROZOOTEHNICA - S.A. SEINI

76. POMFRUCT - S.A. BAIA MARE

77. POMICOLA - S.A. SOMCUTA MARE

78. SIGMALEF - S.A. SIGHETU MARMATIEI

Judetul Mehedinti

79. AVICOLA - S.A. SIMIAN

80. SUINPROD - S.A. IZVORU BÂRZII

Judetul Mures

81. AVICOLA TÂRGU MURES - S.A.

Judetul Neamt

82. AGRACOM BĂLĂNESTI - S.A.

83. AGROINDTEST - S.A. PIATRA-NEAMT

84. AGROSTAR TRAIAN - S.A.

85. AVICOLA - S.A. PIATRA-NEAMT

86. ROMFLAX - S.A. GIROV

Judetul Olt

87. AGRODĂNEASA - S.A.

88. OLTSEM - S.A. SLATINA

Judetul Prahova

89. COMPORSA - S.A. PLOIESTI

90. PREST PAJ SAM - S.A.

Judetul Satu Mare

91. AGRICOLA - S.A. CIG

92. AGRIPOM - S.A. SAI

93. AGROLAZURI - S.A. LAZURI

94. AGROSERV - S.A. SATU MARE

95. AGROSERVICE - S.A. ODOREU

96. AGROZOO - S.A. BOTIZ

97. AGROZOOHORTICOLA - S.A. HALMEU

98. CHEREUSA - S.A. CHEREUSA

99. CORPARET - S.A. CAREI

100. CUCU - S.A. ODOREU

101. OVIS - S.A. MOFTIN

102. POMICOLA - S.A. CEHAL

103. POMICOLA - S.A. HOMOROD

104. POMICOLA - S.A. JOLTA

105. SĂTMĂREANA - S.A. SATU MARE

Judetul Suceava

106. AGROINDUSTRIALA - S.A. RĂDĂUTI

107. SUINPROD - S.A. VERESTI

Judetul Teleorman

108. AGROTURRIS - S.A. TURNU MĂGURELE

109. AGROPROD - S.A. NĂSTURELU

110. AGROVITIS - S.A. TELEORMAN

111. CARLA PRODIMPEX - S.A.

112. VINCOM IMPEX TURIS - S.A. MAVRODIN

Judetul Timis

113. COMAGRA BEREGSAU - S.A.

114. FLORATIM - S.A. TIMISOARA

115. ORTITIM - S.A. ORTISOARA

116. RECASEM - S.A. RECAS

117. BOMBIX MORI - S.A. LUGOJ

118. SEMTIM - S.A.

119. SERITIM - S.A.

Judetul Tulcea

120. AGRODELTA - S.A. SARINASUF

121. ECODELTA - S.A. TULCEA

122. PISCICOLA - S.A. ISACCEA

123. PISCICOLA - S.A. MĂCIN

124. PISCICOLA - S.A. MILA 23

125. PISCICOLA - S.A. MURIGHIOL

126. PISCICOLA - S.A. SFÂNTU GHEORGHE

127. PISCICOLA - S.A. CHILIA VECHE

128. PISCICOLA - S.A. JURILOVCA

129. PISCICOLA - S.A. SULINA

130. PISCICOLA - S.A. TULCEA

131. VINIFICATIE SI BĂUTURI - S.A. TULCEA

Judetul Vaslui

132. AVICOLA - S.A. VASLUI

133. VINICOLA AVERESTI 2000 - S.A.

Judetul Vâlcea

134. AGROZOOTEHNICA - S.A. DRĂGĂSANI

135. SERE - S.A. RÂMNICU VÂLCEA

 

ANEXA Nr. 4

 

SOCIETĂTILE NATIONALE

detinătoare de terenuri cu destinatie agricolă, care functionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor

 

1. SOCIETATEA NATIONALĂ “ÎMBUNĂTĂTIRI FUNCIARE” - S.A.

2. SOCIETATEA NATIONALĂ “TUTUNUL ROMÂNESC” - S.A.

3. SOCIETATEA NATIONALĂ “CAI DE RASĂ” - S.A.

4. SOCIETATEA NATIONALĂ “INSTITUTUL PASTEUR” - S.A.

5. SOCIETATEA NATIONALĂ A PRODUSELOR AGRICOLE - S.A.

6. SOCIETATEA COMERCIALĂ DE CERCETARE-DEZVOLTARE “CEDER” - S.A.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2001.

Nr. 358.