MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 304      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 8 iunie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

286. - Lege pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 106/2000 privind constituirea si organizarea clerului militar

 

387. – Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 106/2000 privind constituirea si organizarea clerului militar

 

HOTĂRÂRI ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Hotărârea nr. 10 din 7 iunie 2001

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

81. - Ordonantă de urgentă privind aprobarea achizitiei unui imobil de către Regia Autonomă “Monitorul Oficial”

 

523. - Hotărâre privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii si a unor venituri ale populatiei pentru trimestrul II al anului 2001

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 106/2000 privind constituirea si organizarea clerului militar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 106 din 31 august 2000  privind constituirea si organizarea clerului militar, emisă în temeiul art. 1 lit. G pct. 8 in Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 septembrie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 1 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 5 iunie 2001.

Nr. 286.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 106/2000 privind constituirea si organizarea clerului militar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 106/2000 privind constituirea si organizarea clerului militar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 1 iunie 2001.

Nr. 387.

 

 

HOTĂRÂRI ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

Plen

 

HOTĂRÂREA Nr. 10

din 7 iunie 2001

 

În temeiul dispozitiilor art. 140 alin. (3) din Constitutia României,

având în vedere prevederile art. 9 alin. (1) si (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 7 august 1997,

tinând seama de prevederile art. 4 din Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, aprobat prin Hotărârea Plenului Curtii Constitutionale nr. 12 din 4 noiembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 12 noiembrie 1997,

având în vedere prevederile art. 5 lit. H din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 10 noiembrie 1998,

văzând procesul-verbal din care rezultă că în privinta candidaturii domnului judecător Nicolae Popa la functia de presedinte al Curtii Constitutionale au fost exprimate 9 voturi “pentru”,

Plenul Curtii Constitutionale, întrunit în ziua de 7 iunie 2001, a adoptat prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Domnul judecător Nicolae Popa este ales în functia de presedinte al Curtii Constitutionale pe o perioadă de 3 ani.

            Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată de Plenul Curtii Constitutionale în sedinta din data de 7 iunie 2001, prezidată de domnul judecător Costică Bulai, la care au participat domnii judecători Nicolae Cochinescu, Constantin Doldur, Koszokár Gábor, Petre Ninosu, Nicolae Popa, Serban Viorel Stănoiu, Lucian Stângu si Ioan Vida.

 

PRESEDINTE,

Costică Bulai

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind aprobarea achizitiei unui imobil de către Regia Autonomă “Monitorul Oficial”

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Prin derogare de la prevederile art. 42 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, se aprobă achizitia directă, cu plata din surse proprii, de către Regia Autonomă “Monitorul Oficial” a unui imobil proprietate a Societătii Comerciale “Publirom” - S.A., compus din constructii si terenul aferent, situat în municipiul Bucuresti, Bd Expozitiei nr. 2 bis, sectorul 1, având datele tehnice si pretul prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul turismului,

Matei-Agathon Dan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 iunie 2001.

Nr. 81.

 

ANEXĂ

 

Adresa imobilului

Persoana juridică de la care se achizitionează imobilul

Persoana juridică care achizitionează

imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea imobilului

(fără T.V.A.)

- lei -

Municipiul Bucuresti, Bd Expozitiei nr. 2 bis, sectorul 1

Societatea Comercială “Publirom” - S.A.

Regia Autonomă“Monitorul Oficial”

Clădirea principală: - suprafata construită = 1.346,93 m2

- suprafata desfăsurată = 3.773,00 m2

Constructii anexe:

- cabină poartă = 48,40 m2

- magazie = 18,74 m2

- ateliere de tâmplărie = 208,16 m2

- sopron = 15,42 m2

Total suprafată construită = 1.637,65 m2

Total suprafată desfăsurată = 4.063,72 m2

Terenul aferent:

- suprafata terenului = 3.120 m2

Clădiri: 5.168.790.000

Terenul aferent: 655.223.000

Total: 5.824.013.000

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii si a unor venituri ale populatiei pentru trimestrul II al anului 2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 81 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Începând cu luna iunie 2001 pensionarii din sistemul public de pensii, ale căror cuantumuri de pensie cuvenite sau aflate în plată sunt mai mici de sau egale cu 4.791.696 lei, reprezentând echivalentul în lei al unui punctaj mediu anual de 3 puncte, beneficiază de indexarea pensiilor în conditiile prezentei hotărâri.

Art. 2. - (1) Valoarea unui punct de pensie, stabilită potrivit art. 11 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001 nr. 191/2001, se actualizează prin indexare cu 6,0%.

(2) Valoarea actualizată a punctului de pensie este de 1.693.066 lei si nu include contributia pentru asigurările sociale de sănătate.

(3) Valoarea actualizată a punctului de pensie se aplică la punctajul mediu anual rezultat conform prevederilor art. 180 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările ulterioare, rezultând pensia indexată.

(4) Se exceptează de la prevederile alin. (3) persoanele prevăzute la art. 180 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările ulterioare, ale căror cuantumuri de pensie cuvenite sau aflate în plată sunt mai mari decât cuantumul corespunzător punctajului mediu estimat. Aceste personae beneficiază de un cuantum al pensiei indexat cu un procent de 2,0%.

(5) Cuantumul pensiei indexate potrivit prevederilor alin. (4) nu poate fi mai mic decât cuantumul actualizat corespunzător punctajului mediu estimat, pentru fiecare categorie de pensie.

(6) Punctajul mediu estimat, pe categorii de pensii, stabilit conform art. 180 alin. (4) din Legea nr. 19/2000, cu modificările ulterioare, este de:

- 1,15074 puncte pentru pensia pentru limită de vârstă cu vechime integrală;

- 0,60711 puncte pentru pensia pentru limită de vârstă cu vechime incompletă;

- 0,91393 puncte pentru pensia de invaliditate de gradul I;

- 0,75325 puncte pentru pensia de invaliditate de gradul II;

- 0,49108 puncte pentru pensia de invaliditate de gradul III;

- 0,40538 puncte pentru pensia de urmas, în cazul unui singur urmas;

- 0,59629 puncte pentru pensia de urmas, în cazul a 2 urmasi;

- 0,74884 puncte pentru pensia de urmas, în cazul a 3 sau mai multi urmasi.

(7) Cuantumul pensiei cuvenite sau aflate în plată, pentru pensionarii al căror punctaj mediu anual este mai mare de 3 puncte, nu poate fi mai mic decât cuantumul actualizat aferent punctajului mediu anual de 3 puncte, în sumă de 5.079.198 lei.

Art. 3. - În situatia în care din aplicarea prevederilor art. 2 rezultă un cuantum al pensiei mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată se mentine cuantumul avantajos.

Art. 4. - Pentru drepturile de pensie care se deschid după data de 31 mai 2001 în baza Legii nr. 19/2000 cuantumurile se stabilesc conform prevederilor art. 76, luându-se în considerare valoarea punctului de pensie de 1.597.232 lei, stabilită conform prevederilor art. 81, la care se aplică indexarea de 6,0%, cu respectarea prevederilor art. 1-3 din prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) Cuantumurile prevăzute la art. 1-4 nu includ contributia pentru asigurările sociale de sănătate.

(2) Sumele rezultate din indexarea pensiilor în sistemul public conform prevederilor prezentei hotărâri se evidentiază distinct pe talonul de pensie.

Art. 6. - Începând cu luna iunie 2001 se indexează cu procentul de 6,0% următoarele venituri ale populatiei:

a) pensiile I.O.V.R.;

b) indemnizatia pentru incapacitate temporară de muncă, din a 91-a zi de concediu medical;

c) indemnizatia de maternitate, din 91-a zi de concediu de maternitate;

d) indemnizatia pentru îngrijirea copilului bolnav, precum si indemnizatia pentru cresterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani sau a copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani, din a 91-a zi de plată.

Art. 7. - Începând cu luna iunie 2001 următoarele venituri ale populatiei se indexează cu procentul de 2,0%:

a) indemnizatiile lunare acordate în baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare, si a Legii nr. 189/2000;

b) indemnizatiile si sporurile ce se acordă invalizilor, veteranilor si văduvelor de război în temeiul Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si văduvelor de război, cu modificările ulterioare, si al Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8. - Sumele rezultate în urma aplicării măsurilor de protectie socială prevăzute de prezenta hotărâre se suportă din aceleasi fonduri ca si drepturile de bază.

Art. 9. - Prezenta hotărâre se aplică începând cu luna iunie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 31 mai 2001.

Nr. 523.