MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 305      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 8 iunie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

281. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

382. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

282. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 77/1994 privind asociatiile salariatilor si membrilor conducerii societătilor comerciale care se privatizează

 

383. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 77/1994 privind asociatiile salariatilor si membrilor conducerii societătilor comerciale care se privatizează

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 100 din 10 aprilie 2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 74, art. 79 alin. (1) si art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

507. - Hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind modalitătile de functionare a Comisiei mixte româno-tunisiene de cooperare economică, stiintifică si tehnică, semnat la Bucuresti la 12 septembrie 2000

 

Protocol privind modalitătile de functionare a Comisiei mixte româno-tunisiene de cooperare economică, stiintifică si tehnică

 

508. - Hotărâre privind accesul la învătământul obligatoriu din România al copiilor lucrătorilor migranti proveniti din statele membre ale Uniunii Europene

 

528. - Hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în vederea vânzării actiunilor detinute la Societatea Comercială “Combinatul Siderurgic SIDEX” - S.A. Galati

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 91 din 15 iunie 1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 17 iunie 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 16 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 4 iunie 2001.

Nr. 281.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/1999

privind repartizarea profitului Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 1 iunie 2001.

Nr. 382.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 77/1994 privind asociatiile salariatilor si membrilor conducerii societătilor comerciale care se privatizează

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 38 din 10 iulie 1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 77/1994 privind asociatiile salariatilor si membrilor conducerii societătilor comerciale care se privatizează, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 11 iulie 1997.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 5 iunie 2001.

Nr. 282.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 77/1994 privind asociatiile salariatilor si membrilor conducerii societătilor comerciale care se privatizează

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 77/1994 privind asociatiile salariatilor si membrilor conducerii societătilor comerciale care se privatizează si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 1 iunie 2001.

Nr. 383.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 100

din 10 aprilie 2001

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 74, art. 79 alin. (1) si art. 80

din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă

 

Lucian Mihai - presedinte

Costică Bulai - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Ioan Muraru - judecător

Nicolae Popa - judecător

Lucian Stângu - judecător

Romul Petru Vonica - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 74, art. 79 alin. (1) si art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă, exceptie ridicată de Gheorghe Onita în Dosarul nr. 6.023/2000 al Tribunalului Bihor.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca fiind neîntemeiată, deoarece dispozitiile criticate nu încalcă prevederile

constitutionale cuprinse în art. 15 alin. (2) referitoare la neretroactivitatea legii civile, ale art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi si nici pe cele cuprinse în art. 21 referitoare la accesul liber la justitie. Se arată că, potrivit art. 128 din Constitutie, “Împotriva hotărârilor judecătoresti,

părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii”, iar în conformitate cu prevederile constitutionale cuprinse în art. 125 alin. (3), “Competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege”. Asa fiind, prevederea unei singure căi de atac prin dispozitiile legale criticate este conformă cu Legea fundamentală, care nu garantează părtilor exercitarea ambelor căi de atac (apel si recurs) prevăzute de Codul de procedură civilă. În final se consideră că textele de lege criticate nu contin dispozitii cu caracter retroactiv, astfel încât nu contravin nici prevederilor art. 15 alin. (2) din Constitutie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 7 noiembrie 2000, pronuntată în Dosarul nr. 6.023/2000, Tribunalul Bihor a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 74, art. 79 alin. (1) si art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă,

exceptie ridicată de Gheorghe Onita.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul exceptiei consideră că prevederile legale criticate vin în contradictie cu dispozitiile constitutionale cuprinse în art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1) si în art. 21 din Legea fundamentală. Tribunalul Bihor, exprimându-si opinia asupra exceptiei de neconstitutionalitate, apreciază că prevederile art. 74, art. 79 alin. (1) si art. 80 din Legea nr. 168/1999 nu contravin dispozitiilor constitutionale amintite, lmavând în vedere

spiritul legii speciale privind solutionarea conflictelor de muncă, potrivit cărora cererile referitoare la solutionarea conflictului de drepturi se solutionează în regim de urgentă”.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintele Camerei Deputatilor, în punctul său de edere, apreciază că exceptia este neîntemeiată, arătând că textele criticate nu contravin prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, deoarece tratamentul egal în fata legii “se impune ca atare doar pentru cetătenii aflati în situatii identice ca subiecti ai raporturilor de muncă, asa cum rezultă din actul normativ respectiv, iar pentru cetătenii aflati în situatii diferite tratamentul aplicat nu poate fi decât diferit”.

Guvernul, în punctul său de vedere, consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Apreciind că prevederile art. 74, art. 79 alin. (1) si art. 80 din Legea nr. 168/1999 nu contravin dispozitiilor constitutionale, arată că legiuitorul a prevăzut prin Legea nr. 168/1999 o procedură de judecată în regim de urgentă, cu termene scurte de judecată si de comunicare a citatiei

si o singură cale ordinară de atac, recursul.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 74, art. 79 alin. (1) si art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 29 noiembrie 1999, dispozitii care au următorul continut:

- Art. 74: “(1) Cererile referitoare la solutionarea conflictelor de drepturi se judecă în regim de urgentă.

(2) Termenele de judecată nu pot fi mai mari de 10 zile.

(3) Părtile sunt legal citate, dacă citatia le-a fost înmânată cel putin cu o zi înaintea judecării.”;

- Art. 79 alin. (1): “Hotărârile instantei de fond sunt definitive.”;

- Art. 80: “Termenul de recurs este de 10 zile de la data comunicării hotărârii pronuntate de instanta de fond.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate consideră că aceste prevederi din Legea nr. 168/1999 contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1) si în art. 21, al căror continut este următorul:

- Art. 15 alin. (2): “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale mai favorabile.”;

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”

Cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată Curtea observă că printr-o interpretare sistematică a prevederilor Legii nr. 168/1999 rezultă că legiuitorul a dorit ca solutionarea litigiilor de muncă să se realizeze cu celeritate.

Pentru aceasta, în cazul conflictelor de drepturi legiuitorul a stabilit ca actiunile referitoare la solutionarea acestor litigii să fie adresate instantei judecătoresti competente în a cărei circumscriptie îsi are sediul unitatea, iar în caz de admitere a recursului instanta de recurs să judece în fond cauza.

În aceste conditii Curtea constată că nu poate fi primită nici una dintre criticile de neconstitutionalitate formulate deautorul exceptiei de neconstitutionalitate.

Astfel, în ceea ce priveste “retroactivitatea” dispozitiilor legale criticate se poate retine că nu sunt încălcate prevederile art. 15 alin. (2) din Constitutie, deoarece textele de lege criticate nu contin o asemenea dispozitie cu caracter retroactiv. Totodată se poate constata că, potrivit art. 90 din Legea nr. 168/1999, această lege leintră în vigoare la data de 1 ianuarie 2000”, dată ulterioară adoptării legii

(12 noiembrie 1999) si publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 (din 29 noiembrie 1999).

Este, de asemenea, neîntemeiată si sustinerea autorului exceptiei de neconstitutionalitate, referitoare la contrarietatea textelor de lege criticate cu prevederile art. 21 din Constitutie, deoarece art. 74, art. 79 alin. (1) si art. 80 din Legea nr. 168/1999 nu îngrădesc accesul liber la justitie,

ci, dimpotrivă, permit solutionarea litigiilor de muncă de către instantele judecătoresti, prevăzând în acest scop două grade de jurisdictie (fond si recurs). Utilizarea unei singure căi de atac ordinare (recursul), cu termen procedural mai scurt în raport cu cel prevăzut de Codul de procedură civilă, precum si suprimarea căii de atac a apelului, măsuri prevăzute de dispozitiile legale criticate, au ca finalitate exclusivă asigurarea celeritătii solutionării unor asemenea litigii, iar nu încălcarea drepturilor fundamentale invocate. Aceste texte sunt în concordantă si cu dispozitiile art. 125 alin. (3) din Constitutie, potrivit cărora “Competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege”, precum si cu cele ale art. 128 din Constitutie, în temeiul cărora “Împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii”.

Legea fundamentală a lăsat în competenta autoritătii legiuitoare (care, potrivit art. 58, este Parlamentul) să stabilească “competenta”, “procedura”, precum si “căile de atac”, în raport cu specificul domeniilor litigioase reglementate. Curtea Constitutională a statuat, prin Decizia Plenului

nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, că “legiuitorul poate institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură, ca si modalitătile de exercitare a drepturilor procedurale, principiul liberului acces la

justitie presupunând posibilitatea neîngrădită a celor interesati de a utiliza aceste proceduri, în formele si în modalitătile instituite de lege. De aceea regula art. 21 alin. (2) din Constitutie, potrivit căreia nici o lege nu poate îngrădi accesul la justitie, are ca semnificatie faptul că legiuitorul

nu poate exclude de la exercitiul drepturilor procesuale pe care le-a instituit nici o categorie sau grup social”.

În fine, în ceea ce priveste încălcarea dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Constitutie Curtea observă că dispozitiile art. 74, art. 79 alin. (1) si art. 80 din Legea nr. 168/1999 nu contravin principiului egalitătii cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, întrucât, asa cum s-a statuat în jurisprudenta Curtii Constitutionale, de exemplu prin Decizia nr. 256/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 2 aprilie 1998, principiul egalitătii nu se opune ca o lege să stabilească reguli diferite în raport cu persoane care se află în situatii diferite.

De altfel unele dintre dispozitiile Legii nr. 168/1999, ca de exemplu art. 79 alin. (1) si art. 80, au mai fost supuse controlului de constitutionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 230 din 16 noiembrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 16 decembrie 2000, si Decizia nr. 53 din 20 februarie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 28 martie 2001, Curtea Constitutională a statuat că aceste texte sunt constitutionale, respingând exceptiile de neconstitutionalitate.

Atât considerentele, cât si solutiile din aceste decizii îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată, neexistând motive care să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 74, art. 79 alin. (1) si art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă, exceptie ridicată de Gheorghe Onita în Dosarul nr. 6.023/2000 al Tribunalului Bihor.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 aprilie 2001.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,

Maria Bratu.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului privind modalitătile de functionare a Comisiei mixte

româno-tunisiene de cooperare economică, stiintifică si tehnică, semnat la Bucuresti

la 12 septembrie 2000

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Protocolul privind modalitătile de functionare a Comisiei mixte româno-tunisiene de cooperare economică, stiintifică si tehnică, semnat la Bucuresti la 12 septembrie 2000.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Mihnea Motoc,

secretar de stat

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 31 mai 2001.

Nr. 507.

 

PROTOCOL

privind modalitătile de functionare a Comisiei mixte româno-tunisiene

de cooperare economică, stiintifică si tehnică

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Tunisiene, denumite în continuare părti contractante,

referindu-se la art. 8 din Acordul de cooperare economică, stiintifică si tehnică, semnat la Tunis la 16 octombrie 1995,

au elaborat prezentul protocol în scopul de a defini modalitătile de functionare a Comisiei mixte româno-tunisiene de cooperare economică, stiintifică si tehnică, denumită în continuare comisia mixtă.

 

ARTICOLUL 1

 

Comisia mixtă are ca atributii:

- examinarea problemelor privind situatia cooperării economice, comerciale, stiintifice si tehnice dintre România si Republica Tunisiană;

- urmărirea aplicării acordurilor si programelor de cooperare economică, comercială, stiintifică si tehnică dintre cele două tări;

- identificarea măsurilor si elaborarea recomandărilor vizând intensificarea cooperării în domeniile sus-mentionate, precum si prezentarea acestor recomandări spre examinare celor două părti contractante;

- încurajarea si sprijinirea organismelor, societătilor si oamenilor de afaceri din cele două tări în scopul de a contribui la dezvoltarea si diversificarea relatiilor economice, comerciale, stiintifice si tehnice;

- urmărirea hotărârilor sale pe baza schimbului de informatii între cele două sesiuni.

 

ARTICOLUL 2

 

Presedintii fiecărei părti contractante în comisia mixtă sunt desemnati de guvernele respective. Comisia mixtă este compusă din reprezentanti desemnati de cele două părti contractante.

 

ARTICOLUL 3

 

Comisia mixtă se reuneste în sesiuni ordinare sau extraordinare. Sesiunile ordinare ale comisiei mixte se tin o dată pe an, alternativ în România si în Republica Tunisiană.

Cele două părti contractante convin data reuniunii comisiei mixte si ordinea de zi, pe cale diplomatică, înainte de desfăsurarea sesiunii respective.

 

ARTICOLUL 4

 

În scopul îndeplinirii atributiilor sale si în functie de necesităti comisia mixtă poate conferi unor subcomisii sau grupe de lucru sarcina de a studia si de a dezbate toate problemele rezultând din domeniile care fac obiectul prezentului protocol.

 

ARTICOLUL 5

 

Rezultatele (hotărârile, recomandările, propunerile) sesiunii comisiei mixte fac obiectul unui proces-verbal semnat de.cei 2 presedinti si redactat în două exemplare originale, în limbile română si franceză.

Hotărârile luate de comisia mixtă intră în vigoare de la data semnării procesului-verbal, cu exceptia cazurilor în care se prevede altfel.

Orice altă hotărâre convenită între cele două părti contractante pe cale diplomatică, în afara sesiunilor, va fi consemnată în procesul-verbal al sesiunii următoare a comisiei mixte.

 

ARTICOLUL 6

 

Cheltuielile privind desfăsurarea lucrărilor sesiunilor comisiei mixte si a reuniunilor grupelor sale de lucru sunt în sarcina tării gazdă.

Partea care îsi trimite reprezentantii să participe la sesiunile comisiei mixte si la reuniunile organelor sale de lucru, permanente sau temporare, va lua în sarcina sa cheltuielile de călătorie si de sejur ale acestora.

 

ARTICOLUL 7

 

Prezentul protocol va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părtile contractante se vor informa reciproc despre îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia.

Prezentul protocol este încheiat pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, si poate fi reînnoit prin tacită reconductiune pentru noi perioade de 5 (cinci) ani, dacă nu este denuntat în scris de către una dintre cele două părti contractante cu cel putin 6 (sase) luni înainte de expirarea duratei convenite.

 

ARTICOLUL 8

 

Acest protocol poate fi modificat cu acordul părtilor contractante. Modificările astfel convenite vor intra în vigoare conform dispozitiilor art. 7 alin. 1.

 

ARTICOLUL 9

 

Expirarea valabilitătii prezentului protocol nu va avea efecte asupra realizării operatiunilor comerciale si a proiectelor de cooperare convenite în cursul perioadei valabilitătii sale si care vor fi continuate până la completa lor realizare.

Semnat la Bucuresti la 12 septembrie 2000, în două exemplare originale în limbile română si franceză, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Mihai Berinde,

subsecretar de stat în Ministerul Industriei si Comertului

Pentru Guvernul Republicii Tunisiene,

Tahar Sioud,

secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind accesul la învătământul obligatoriu din România al copiilor lucrătorilor migranti

proveniti din statele membre ale Uniunii Europene

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Lucrătorul migrant este cetăteanul unui stat membru al Uniunii Europene căruia i s-a acordat dreptul de sedere în România, care are domiciliul sau resedinta în România si care desfăsoară pe teritoriul statului român o activitate în baza unui contract individual de muncă sau

într-o altă formă reglementată de legislatia română.

(2) Prin copil al lucrătorului migrant se întelege copilul în vârstă de până la 18 ani care se află în întretinerea lucrătorului migrant.

(3) Beneficiază de prevederile prezentei hotărâri minorul care îndeplineste conditiile prevăzute la alin. (2).

Art. 2. - Scolarizarea pe perioada învătământului general obligatoriu a persoanelor care îndeplinesc conditiile art. 1 alin. (2) si (3) este gratuită, în conformitate cu prevederile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cumodificările si completările ulterioare.

Art. 3. - (1) În vederea înscrierii în învătământul general obligatoriu din România copiii lucrătorilor migranti trebuie să urmeze si să promoveze un curs de initiere în limba română, cu durata de un an scolar, organizat în unitătile din sistemul national de învătământ.

(2) Minorii care cunosc limba română vor sustine un examen organizat de inspectoratul scolar judetean sau al municipiului Bucuresti.

(3) În urma promovării examenului sau cursului de initiere în limba română minorii urmează să fie înscrisi în învătământul general obligatoriu prin echivalarea studiilor, fără examen de diferentă.

Art. 4. - (1) Ministerul Educatiei si Cercetării asigură formarea initială si continuă a personalului didactic care va preda limba română, ca limbă oficială a statului român, pe perioada anului pregătitor.

(2) Ministerul Educatiei si Cercetării, în colaborare cu autoritătile similare din statele de origine ale lucrătorilor migranti, stabileste măsurile necesare pentru predarea limbii materne si a culturii tării de origine pe întreaga durată a învătământului obligatoriu.

(3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Ministerul Educatiei si Cercetării stabileste prin ordin al ministrului normele metodologice privind scolarizarea copiilor lucrătorilor migranti si asigurarea personalului didactic calificat.

Art. 5. - Copiii lucrătorilor migranti pot urma si celelalte niveluri de învătământ prevăzute de legislatia română, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 288/1993 privind scolarizarea în România a cetătenilor din alte tări, republicată.

Art. 6. - Fondurile necesare pentru scolarizarea pe durata învătământului obligatoriu a persoanelor care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 1 alin. (2) se suportă în conditiile prevăzute de lege pentru finantarea învătământului preuniversitar de stat.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispozitie contrară se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministru de interne,

Ioan Rus

 

Bucuresti, 31 mai 2001.

Nr. 508.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Autoritatea

pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în vederea vânzării actiunilor detinute la Societatea Comercială “Combinatul Siderurgic SIDEX” - S.A. Galati

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 14 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Termenul de valabilitate a ofertei formulate de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în vederea vânzării pachetului de actiuni detinut la Societatea Comercială “Combinatul Siderurgic SIDEX” - S.A. Galati se prelungeste din data de 9 iunie 2001 inclusiv până la data de 31 iulie 2001 inclusiv.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 7 iunie 2001.

Nr. 528.