MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 312      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 12 iunie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

305. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 22/2001 pentru abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 219/1999 privind Programul national pentru tărănime bazat pe cupoane atribuite gratuit

 

410. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 22/2001 pentru abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 219/1999 privind Programul national pentru tărănime bazat pe cupoane atribuite gratuit

 

308. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 291/2000 privind stabilirea de măsuri referitoare la organizarea si functionarea unor ministere

 

413. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 291/2000 privind stabilirea de măsuri referitoare la organizarea si functionarea unor ministere

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

520. - Hotărâre privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile proprietate a statului, aflate în administrarea sau folosinta unor institutii publice, regii autonome si societăti comerciale

 

521. - Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2000 privind transmiterea unor imobile, situate în judetul Brasov, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională

 

522. - Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucuresti în luna mai 2001 a celei de-a 60-a Adunări generale a Comisiei Europene pentru Turism (CET).

 

525. - Hotărâre privind transmiterea cu plată a unui imobil din patrimoniul Societătii Comerciale “Neptun Olimp” - S.A. în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului de Interne

 

526. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii “Modernizarea si retehnologizarea exploatărilor miniere Vulcan si Paroseni si a Uzinei de preparatie Coroiesti” si “Reabilitarea Grupului nr. 4 de 150 MW din Centrala Electrică de Termoficare Paroseni”

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 22/2001

pentru abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 219/1999

privind Programul national pentru tărănime bazat pe cupoane atribuite gratuit

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22 din 8 februarie 2001 pentru abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 219/1999 privind Programul national pentru tărănime bazat pe cupoane atribuite gratuit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 19 februarie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 12 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 7 iunie 2001.

Nr. 305.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului

nr. 22/2001 pentru abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 219/1999 privind Programul national pentru tărănime bazat pe cupoane atribuite gratuit

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 22/2001 pentru abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 219/1999 privind Programul national pentru tărănime bazat pe cupoane atribuite gratuit si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 iunie 2001.

Nr. 410.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 291/2000

privind stabilirea de măsuri referitoare la organizarea si functionarea unor ministere

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 291 din 29 decembrie 2000 privind stabilirea de măsuri referitoare la organizarea si functionarea unor ministere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000, cu următoarele modificări si completări:

1. Titlul ordonantei va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ DE URGENTĂ privind organizarea si functionarea unor ministere”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Se înfiintează Ministerul Administratiei Publice, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, iar Ministerul Functiei Publice se desfiintează.

(2) Ministerul Administratiei Publice asigură realizarea strategiei si programului de guvernare în domeniul administratiei publice locale si monitorizează elaborarea si aplicarea programelor de reformă de către ministere si celelalte autorităti publice centrale.”

3. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“(2) În subordinea consiliilor judetene, respectiv a consiliilor municipale, orăsenesti si comunale, precum si ale sectoarelor municipiului Bucuresti se organizează servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor. Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor asigură coordonarea si controlul metodologic al acestor servicii publice comunitare.”

4. Alineatul (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“(2) În subordinea consiliilor locale si judetene se organizează servicii publice comunitare pentru situatii de urgentă. Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă, organ de specialitate al administratiei publice centrale, asigură coordonarea si controlul metodologic al acestor servicii publice comunitare.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 21 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

VALENTIN-ZOLTÁN PUSKÁS

 

Bucuresti, 7 iunie 2001.

Nr. 308.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 291/2000 privind stabilirea de măsuri referitoare la organizarea si functionarea unor ministere

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 291/2000 privind stabilirea de măsuri referitoare la organizarea si functionarea unor ministere si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 iunie 2001.

Nr. 413.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile proprietate a statului,

aflate în administrarea sau folosinta unor institutii publice, regii autonome si societăti comerciale

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Alineatul (1) al articolului 15 din Hotărârea Guvernului nr. 14/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Integrării Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) Ministerul Integrării Europene va prelua pe bază de protocol parterul, mezaninul, etajele 1, 2, 3 si 4 din sediul fostului Minister al Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului, situat în municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, latura Nord, sectorul 5.”

Art. II. - (1) Ministerul Finantelor Publice va prelua pe bază de protocol subsolul si etajele 5 si 6 din sediul fostului Minister al Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului, situat în municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, latura Nord, sectorul 5.

(2) Ministerul Finantelor Publice va utiliza, până la data de 31 decembrie 2001 inclusiv, etajul 4 din imobilul situat în municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, latura Nord, sectorul 5, preluat de Ministerul Integrării Europene.

Art. III. - (1) Se împuterniceste Ministerul Educatiei si Cercetării să închirieze în conditiile legii spatii în suprafată totală de circa 1.300 m 2 în imobilul situat în municipiul Bucuresti, str. D. I. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1.

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Societatea Comercială “TeleromProiect”-S.A. - Institutul National de Proiectări pentru Telecomunicatii va elibera spatiile pe care le detine în imobilul situat în municipiul Bucuresti, bd Dinicu Golescu

nr. 38, sectorul 1, pe care le va pune la dispozitie Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

Art. IV. - Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. V. - Orice dispozitii contrare prezentei hotărâri se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

 

Bucuresti, 31 mai 2001.

Nr. 520.

 

ANEXĂ

 

SPATIILE SI UTILITĂTILE

detinute de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si de Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. în clădirea “Palat C.F.R.”

 

Proprietarul patrimoniului

Nivelurile

Suprafata construită

(m2)

Suprafata utilă

(m2)

Ponderea

(%)

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

Subsol

666,00

598,83

0,83

Parter

395,00

355,27

0,54

Mezanin

1.095,00

985,32

1,47

Etajul I

5.936,00

5.342,40

7,98

Etajul II

5.936,00

5.342,40

7,98

Etajul V

4.945,40

4.450,86

6,65

TOTAL I:

 

18.973,40

17.075,08

25,50

Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

Subsol

9.250,58

7.906,69

12,51

 

Parter

7.757,58

6.981,82

10,44

 

Mezanin

6.016,33

5.414,70

8,10

 

Etajul I

992,25

893,03

1,33

 

Etajul III

5.936,00

5.342,40

7,98

 

Etajul IV

4.945,40

4.450,86

6,65

 

Etajul VI

4.945,40

4.450,86

6,65

 

Etajul VII

4.945,40

4.450,86

6,65

 

Etajul VIII

4.945,40

4.450,86

6,65

 

Etajul IX

1.884,40

1.695,96

2,53

 

Etajul X

1.884,40

1.695,96

2,53

 

Etajul XI

1.884,40

1.695,96

2,53

TOTAL II :

 

55.393,54

49.943,76

74,50

TOTAL GENERAL:

 

74.366,94

67.018,84

100,00

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2000

privind transmiterea unor imobile, situate în judetul Brasov, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2000 privind transmiterea unor imobile, situate în judetul Brasov, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 15 noiembrie 2000, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Imobilele proprietate privată a statului – Vila Timis nr. 8 si Vila Timis nr. 14 -, situate în localitatea Timisu de Jos nr. 26, judetul Brasov, împreună cu anexele acestora, inclusiv cantonul, livada si terenul aferent, în suprafată totală de 123.353,40 m 2 , rămân în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 31 mai 2001.

Nr. 521.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucuresti în luna mai 2001

a celei de-a 60-a Adunări generale a Comisiei Europene pentru Turism (CET)

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Cheltuielile aferente organizării la Bucuresti a celei de-a 60-a Adunări generale a Comisiei Europene pentru Turism (CET), în sumă totală de 218.721 mii lei, se suportă din bugetul Ministerului Turismului, de la capitolul 51.01 “Autorităti publice”, titlul “Cheltuieli materiale si servicii”, cu respectarea prevederilor legale, conform devizului anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul turismului,

Matei-Agathon Dan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 31 mai 2001.

Nr. 522.

 

ANEXĂ

 

DEVIZ DE CHELTUIELI

 

La cea de-a 60-a Adunare generală a Comisiei Europene pentru Turism (CET), organizată la Bucuresti în perioada 16-19 mai 2001, vor participa 50 de persoane, dintre care 45 de invitati străini.

Capitolul 1. - Cocteil la primire (oferit în seara de 16 mai 2001 la Hotelul “Intercontinental”)

50 de persoane x 86.100 lei/persoană = 4.305.000 lei

Cină festivă (oferită de ministrul turismului pe data de 17 mai 2001 la Hotelul “Intercontinental”)

- 70 de persoane x 388.400 lei/persoană = 27.188.000 lei

Cină cu program folcloric (oferită de ministrul turismului pe data de 18 mai 2001 la Restaurantul “Pescărus”)

- 70 de persoane x 388.400 lei/persoană = 27.188.000 lei

Capitolul 2. - Cheltuieli pentru masa zilnică

- 45 de persoane x 2 zile x 582.000 lei/persoană = 52.380.000 lei

Capitolul 3. - Alte cheltuieli

1. Cazarea a 4 membri ai conducerii CET

- 4 persoane x 4 nopti x 1.600.000 lei/persoană = 25.600.000 lei

2. Transport: aeroport-hotel, hotel-aeroport

- 3 persoane din cadrul Biroului executiv al CET - autoturism de lux:

- 6 transporturi x 750.000 lei/transport = 4.500.000 lei

- 40 de persoane grupate în functie de zboruri:

- 10 transporturi x 1.050.000 lei/transport = 10.500.000 lei

3. Transport în localitate

- 1 autocar x 2 zile x 1.500.000 lei/zi = 3.000.000 lei

4. Răcoritoare si cafea în timpul discutiilor

- 50 de persoane x 2 zile x 44.900 lei/persoană = 4.490.000 lei

5. Ghizi (limba franceză, limba engleză)

- 2 ghizi x 4 zile x 400.000 lei/zi = 3.200.000 lei

6. Cadouri

- 27 de delegatii x 1.000.000 lei/delegatie = 27.000.000 lei

7. Program turistic pentru ziua de 19 mai 2001

Excursie pe Valea Prahovei - transport cu autocarul, dejun si cină pe drum, vizitare Muzeu Peles, Hotel “Holliday Inn”, ghizi însotitori

Transport cu autocarul = 9.000.000 lei

Cheltuieli de masă pentru 35 de persoane x 582.000 lei/zi = 20.370.000 lei

 

TOTAL: 218.721.000 lei.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea cu plată a unui imobil din patrimoniul Societătii Comerciale

“Neptun Olimp” - S.A. în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului de Interne

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 8 alin. (3) si ale art. 12 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea cu plată a unui imobil situat în statiunea Neptun, judetul Constanta, împreună cu mijloacele fixe si obiectele de inventar aferente, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din patrimoniul Societătii Comerciale “Neptun

Olimp” - S.A. în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului de Interne.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului si a bunurilor transmise potrivit prevederilor art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Plata se va face din creditele bugetare si din veniturile extrabugetare aprobate Ministerului de Interne pentru anul 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministru de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul turismului,

Matei-Agathon Dan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul lucrărilor publice,

transporturilor si locuintei,

Ion Selaru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 mai 2001.

Nr. 525.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în patrimoniul Societătii Comerciale “Neptun Olimp” - S.A.,

care se transmite cu plată în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului de Interne

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite

Vila “Piersicul”, statiunea Neptun, judetul Constanta

Societatea Comercială “Neptun Olimp” - S.A.

Ministerul de Interne

Suprafata construită (corp A+B) = 435,00 m 2

Suprafata desfăsurată = 711,04 m 2

Suprafata terenului = 3.900 m 2

Valoarea constructiei = 384.224.174 lei Valoarea mijloacelor fixe = 29.990.164 lei

Valoarea obiectelor de inventar = 35.368.215 lei

Valoarea terenului = 150.738.042 lei

Total = 600.320.695 lei

T.V.A. = 114.060.932 lei

Valoarea totală = 714.381.627 lei.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii

“Modernizarea si retehnologizarea exploatărilor miniere Vulcan si Paroseni

si a Uzinei de preparatie Coroiesti” si “Reabilitarea Grupului nr. 4 de 150 MW

din Centrala Electrică de Termoficare Paroseni”

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 22 alin. (5) din Legea finantelor publice nr. 72/1996, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Modernizarea si retehnologizarea exploatărilor miniere Vulcan si Paroseni si a Uzinei de preparatie Coroiesti”, cuprinsi în anexele nr. 1-3.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face din venituri proprii si din credite bancare, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.192/2000.

Art. 3. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitarea Grupului nr. 4 de 150 MW din Centrala Electrică de Termoficare Paroseni”, cuprinsi în anexa nr. 4.

Art. 4. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 3 se face din surse proprii, din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic si din credite externe garantate de stat, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.192/2000.

Art. 5. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre si se comunică numai titularului si beneficiarilor obiectivelor de investitii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 31 mai 2001.

Nr. 526.