MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 313     LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 12 iunie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

298. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale

 

403. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea sicompletarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale

 

301. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

406. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

306. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante si produse vegetale

 

411. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante si produse vegetale

 

307. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2001 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la administrarea companiilor/societătilor nationale si a celorlalte societăti comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar

 

412. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2001 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la administrarea companiilor/societătilor nationale si a celorlalte societăti comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

80. - Ordonantă de urgentă privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuintelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutiilor publice

 

DECIZII

 

5. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 12-15 iunie 2001

 

LEGI  SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 30 ianuarie 1991, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Comerciantii sunt obligati să îsiexercite activitatea cu bună-credintă, potrivit uzantelor cinstite, cu respectarea intereselor consumatorilor si a cerintelor concurentei loiale.”

2. După articolul 1 se introduce articolul 11 cu următorul cuprins:

“Art. 11 - În întelesul prezentei legi:

a) este considerată ca fiind contrară uzantelor comerciale cinstite utilizarea în mod neloial a secretelor comerciale ale unui comerciant prin practici de genul neexecutării unilaterale a contractului sau utilizării unor proceduri neloiale, abuzului de încredere, incitării la delict siachizitionării de secrete comerciale de către tertii care cunosteau că respectiva achizitie implică astfel de practici, de natură să afecteze pozitia comerciantilor concurenti pe piată;

b) constituie secret comercial informatia care, în totalitate sau în conexarea exactă a elementelor acesteia, nu este în general cunoscută sau nu este usor accesibilă persoanelor din mediul care se ocupă în mod obisnuit cu acest gen de informatie si care dobândeste o valoare comercială prin faptul că este secretă, iar detinătorul a luat măsuri rezonabile, tinând seama de circumstante, pentru a fi mentinută în regim de secret; protectia secretului comercial operează atâta timp cât conditiile enuntate anterior sunt îndeplinite;

c) constituie fond de comert ansamblul bunurilor mobile siimobile, corporale si necorporale (mărci, firme, embleme, brevete de inventii, vad comercial), utilizate de un comerciant în vederea desfăsurării activitătii sale.”

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Constituie concurentă neloială, în sensul prezentei legi, orice act sau fapt contrar uzantelor cinstite în activitatea industrială si de comercializare a produselor, de executie a lucrărilor, precum si de efectuare a prestărilor de servicii.”

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Constituie contraventii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârsite în astfel de conditii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni:

a) oferirea serviciilor de către salariatul exclusiv al unui comerciant unui concurent ori acceptarea unei asemenea oferte;

b) divulgarea, achizitionarea sau folosirea unui secret comercial de către un comerciant sau un salariat al acestuia, fără consimtământul detinătorului legitim al respectivului secret comercial si într-un mod contrar uzantelor comerciale cinstite;

c) încheierea de contracte prin care un comerciant asigură predarea unei mărfi sau executarea unor prestatii în mod avantajos, cu conditia aducerii de către client a altor cumpărători cu care comerciantul ar urma să încheie contracte asemănătoare;

d) comunicarea sau răspândirea în public de către un comerciant de afirmatii asupra întreprinderii sale sau activitătii acesteia, menite să inducă în eroare si să îi creeze o situatie de favoare în dauna unor concurenti;

e) comunicarea, chiar făcută confidential, sau răspândirea de către un comerciant de afirmatii mincinoase asupra unui concurent sau asupra mărfurilor/serviciilor sale, afirmatii de natură să dăuneze bunului mers al întreprinderii concurente;

f) oferirea, promiterea sau acordarea nemijlocit sau nemijlocit de daruri ori alte avantaje salariatului unui comerciant sau reprezentantilor acestuia, pentru ca prin purtare neloială să poată afla procedeele sale industriale, pentru a cunoaste sau a folosi clientela sa ori pentru a obtine alt folos pentru sine ori pentru altă persoană în dauna unui concurent;

g) deturnarea clientelei unui comerciant prin folosirea legăturilor stabilite cu această clientelă în cadrul functiei detinute anterior la acel comerciant;

h) concedierea sau atragerea unor salariati ai unui comerciant în scopul înfiintării unei societăti concurente care să capteze clientii acelui comerciant sau angajarea salariatilor unui comerciant în scopul dezorganizării activitătii sale.

Contraventiile prevăzute la lit. a)-c) se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei, iar cele prevăzute la lit. d)-h), cu amendă de la 15.000.000 lei la 150.000.000 lei. Actualizarea cuantumului amenzilor se face prin hotărâre a Guvernului, în functie de rata inflatiei.

Sanctiunea poate fi aplicată si persoanelor juridice.

Contraventiile se constată, la sesizarea părtii vătămate, a camerelor de comert si industrie sau din oficiu, de către personalul de control împuternicit în acest scop de Oficiul Concurentei, care aplică si amenda.

În cazurile de concurentă neloială ce afectează în mod semnificativ functionarea concurentei pe piata relevantă afectată Oficiul Concurentei va sesiza Consiliul Concurentei pentru solutionarea cazului în conformitate cu dispozitiile Legii concurentei nr. 21/1996. Oficiul Concurentei va transmite camerelor de comert si industrie teritoriale actele de decizie adoptate pentru cazurile de concurentă neloială care constituie contraventie, conform prevederilor prezentei legi.

Prevederile alin. 1 se completează cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia art. 13 si art. 25-27. Termenul de prescriptie este de 3 ani.”

5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei:

a) folosirea unei firme, inventii, mărci, indicatii geografice, unui desen sau model industrial, unor topografii ale unui circuit integrat, unei embleme sau unui ambalaj de natură să producă confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant;

b) punerea în circulatie de mărfuri contrafăcute si/sau pirat, a căror comercializare aduce atingere titularului mărcii si induce în eroare consumatorul asupra calitătii produsului/serviciului;

c) folosirea în scop comercial a rezultatelor unor experimentări a căror obtinere a necesitat un efort considerabil sau a altor informatii secrete în legătură cu acestea, transmise autoritătilor competente în scopul obtinerii autorizatiilor de comercializare a produselor farmaceutice sau a produselor chimice destinate agriculturii, care contin compusi chimici noi;

d) divulgarea unor informatii prevăzute la lit. c), cu exceptia situatiilor în care dezvăluirea acestor informatii este necesară pentru protectia publicului sau cu exceptia cazului în care s-au luat măsuri pentru a se asigura că informatiile sunt protejate contra exploatării neloiale în comert, dacă aceste informatii provin de la autoritătile competente;

e) divulgarea, achizitionarea sau utilizarea secretului comercial de către terti, fără consimtământul detinătorului său legitim, ca rezultat al unei actiuni de spionaj commercial sau industrial;

f) divulgarea sau folosirea secretelor comerciale de către persoane apartinând autoritătilor publice, precum si de către persoane împuternicite de detinătorii legitimi ai acestor secrete pentru a-i reprezenta în fata autoritătilor publice;

g) producerea în orice mod, importul, exportul, depozitarea, oferirea spre vânzare sau vânzarea unor mărfuri/servicii purtând mentiuni false privind brevetele de inventii, mărcile, indicatiile geografice, desenele sau modelele industriale, topografiile de circuite integrate, alte tipuri de proprietate intelectuală cum ar fi aspectul exterior al firmei, designul vitrinelor sau cel vestimentar al personalului, mijloacele publicitare sialtele asemenea, originea si caracteristicile mărfurilor, precum si cu privire la numele producătorului sau al comerciantului, în scopul de a-i induce în eroare pe ceilalti comercianti si pe beneficiari.

Prin mentiuni false asupra originii mărfurilor, în sensul alin. 1 lit. g), se întelege orice indicatii de natură a face să se creadă că mărfurile au fost produse într-o anumită localitate, într-un anumit teritoriu sau într-un anumit stat. Nu se socoteste mentiune falsă asupra originii mărfurilor denumirea unui produs al cărui nume a devenit generic si indică în comert numai natura lui, în afară de cazul în care denumirea este însotită de o mentiune care ar putea face să se creadă că are acea origine.”

6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Persoana care săvârseste un act de concurentă neloială va fi obligată să înceteze sau să înlăture actul, să restituie documentele confidentiale însusite în mod ilicit de la detinătorul lor legitim si, după caz, să plătească despăgubiri pentru daunele pricinuite, conform legislatiei în vigoare.”

7. Articolul 7 se completează cu alineatul 2 cu următorul cuprins:

“ La cererea detinătorului legitim al secretului commercial instanta poate dispune măsuri de interzicere a exploatării industriale si/sau comerciale a produselor rezultate din însusirea ilicită a secretului comercial sau distrugerea acestor produse. Interdictia încetează atunci când informatia protejată a devenit publică.”

8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - Actiunea penală în cazurile prevăzute la art. 5 se pune în miscare la plângerea părtii vătămate ori la sesizarea camerei de comert siindustrie teritoriale sau a altei organizatii profesionale ori la sesizarea persoanelor împuternicite de Oficiul Concurentei.

În aplicarea prezentei legi Oficiul Concurentei va avea puterile de investigatie prevăzute la art. 39-46 din Legea concurentei nr. 21/1996.”

Art. II. - Legea nr. 11/1991, cu modificările ulterioare, inclusiv cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 22 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 7 iunie 2001.

Nr. 298.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 iunie 2001.

Nr. 403.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110 din 30 iunie 1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 30 iunie 1999, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 3, alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) În cazul în care resursele Fondului sunt insuficiente pentru plata compensatiilor pentru depozitele garantate de acesta sau pentru rambursarea creditelorangajate de Fond si plata altor obligatii legate de acestea, fiecare bancă plăteste o contributie specială egală cu dublul contributiei anuale aferente exercitiului financiar respectiv.”

2. La articolul I punctul 8, alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - (1) În termen de 30 de zile de la data desemnării sale de către tribunal lichidatorul transmite Fondului lista cuprinzând persoanele fizice care au constituite depozite garantate si negarantate, suma totală a depozitelor fiecărui deponent si a obligatiilor acestuia fată de bancă, în conformitate cu necesitătile si solicitările Fondului.”

3. La articolul I punctul 9, alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - (1) Fondul verifică, pe baza datelor transmise de lichidatorul băncii, creantele deponentilor în raport cu depozitele indisponibile si le plăteste într-un termen de cel mult două luni de la data primirii de la lichidator a datelor conform art. 17 alin. (1).”

4. La articolul II, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 30 august 1996, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 88/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 30 mai 1997, cu modificările si completările ulterioare, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 14 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 7 iunie 2001.

Nr. 301.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) siale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 iunie 2001.

Nr. 406.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante si produse vegetale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 262 din 7 decembrie 2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante si produse vegetale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 15 decembrie 2000, cu următoarea modificare:

- În tot cuprinsul ordonantei de urgentă sintagmele Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si Ministerul Sănătătii, respectiv ministrul agriculturii si alimentatiei, se înlocuiesc cu sintagmele Ministerul Agriculturii,Alimentatiei si Pădurilor, Ministerul Sănătătii si Familiei, respectiv ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 2 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 7 iunie 2001.

Nr. 306.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante si produse vegetale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) siale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante si produse vegetale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 iunie 2001.

Nr. 411.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2001 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la administrarea companiilor/societătilor nationale si a celorlalte societăti comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20 din 8 februarie 2001 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la administrarea companiilor/societătilor nationale sia celorlalte societăti comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 15 februarie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 14 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 7 iunie 2001.

Nr. 307.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2001 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la administrarea companiilor/societătilor nationale si a celorlalte societăti comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2001 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la administrarea companiilor/societătilor nationale si a celorlalte societăti comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 iunie 2001.

Nr. 412.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuintelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutiilor publice

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Prin derogare de la prevederile Legii locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, persoanelor prevăzute la art. 2, care îsi desfăsoară activitatea în cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutiilor publice, li se pot atribui temporar imobile cu destinatia de locuintă de serviciu din fondul locativ aflat în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” si a Regiei Autonome “Locato”.

(2) Atribuirea imobilelor de către Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” si de Regia Autonomă “Locato” se va face la cererea ministerelor, a celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale sau a institutiilor publice interesate, după caz, cu acordul prealabil al Secretariatului General al Guvernului si în limita fondului locativ existent.

(3) Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” si Regia Autonomă “Locato”, în calitate de locatori, sunt autorizate să încheie direct cu beneficiarii, în calitate de locatari, contracte de închiriere pentru locuinte de serviciu.

(4) Contractele de închiriere se încheie pe o perioadă de un an, cu posibilitatea de a fi prelungite prin act aditional.

Art. 2. - Pot beneficia de locuintă de serviciu, în conditiile prezentei ordonante de urgentă, persoanele care ocupă functii de demnitate publică numite sau functii asimilate functiilor de demnitate publică, secretarii generali, precum si persoanele care sunt încadrate pe functii din cabinetul demnitarului în cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutiilor publice.

Art. 3. - (1) Chiria pentru imobilele cu destinatia de locuintă de serviciu, atribuite potrivit art. 1 alin. (1), se stabileste în conformitate cu prevederile cap. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte.

(2) Chiria si cheltuielile de întretinere a locuintelor de serviciu se suportă de beneficiarii prevăzuti la art. 2.

Art. 4. - (1) Contractul de închiriere încetează de drept la data încetării calitătii care a determinat atribuirea locuintei de serviciu.

(2) La data rezilierii contractului de închiriere beneficiarul are obligatia de a preda locatorului imobilul în starea în care acesta se afla la momentul preluării, precum si de a suporta cheltuielile necesare pentru renovarea acestuia în cazul deteriorării din culpa sa.

Art. 5. - Nu pot face obiectul închirierii imobilele care, potrivit legii, au destinatia de locuintă de procotol si nici alte imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” si a Regiei Autonome “Locato”.

Art. 6. - (1) Imobilele care intră sub incidenta prevederilor prezentei ordonante de urgentă nu pot fi înstrăinate, sub sanctiunea nulitătii absolute a actului de înstrăinare.

(2) Imobilele prevăzute la alin. (1) nu pot fi subînchiriate de locatari, sub sanctiunea rezilierii contractului de închiriere.

Art. 7. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă prevederile referitoare la cazarea persoanelor care ocupă functii de demnitate publică numite si a persoanelor care ocupă functii assimilate functiilor de demnitate publică din Hotărârea Guvernului nr. 160/2001 privind modul de suportare a cheltuielilor de cazare în unele situatii speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 15 ianuarie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului

General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 31 mai 2001.

Nr. 80.

 

DECIZII

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

DECIZIE

privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 12-15 iunie 2001

 

În conformitate cu prevederile art. 46 din Regulamentul Senatului, republicat,

 

Presedintele Senatului decide:

 

Articol unic. - Pe perioada absentei din tară a presedintelui Senatului, 12-15 iunie 2001, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Doru Ioan Tărăcilă, vicepresedinte al Senatului.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 8 iunie 2001.

Nr. 5.