MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 315       LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 13 iunie 2001

 

SUMAR

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

531. - Hotãrâre privind acordarea unor ajutoare de urgentã

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

38. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Metodologiei de atestare a competentei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentatii si/sau executã lucrãri de cercetare geologicã, lucrãri de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care întocmesc documentatii si/sau executã lucrãri de cercetare geologicã si de expertizare

 

Lista cuprinzând agentii economici (societãti comerciale) avizati sã distribuie aparate de marcat electronice fiscale, completare la listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 641 din 29 decembrie 1999, nr. 60 din 10 februarie 2000, nr. 158 din 17 aprilie 2000, nr. 226 din 23 mai 2000, nr. 340 din 21 iulie 2000, nr. 470 din 27 septembrie 2000, nr. 561 din 13 noiembrie 2000 si nr. 127 din 14 martie 2001

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgentã

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Articol unic. - Se aprobã acordarea unor ajutoare de urgentã în sumã totalã de 400 milioane lei, din fondurile prevãzute cu aceastã destinatie în bugetul Ministerului Muncii si Solidaritãtii Sociale, familiilor din judetele Constanta si Vaslui, mentionate în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul muncii si solidaritãtii sociale,

Marian Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

 

Bucuresti, 7 iunie 2001.

Nr. 531.

 

ANEXÃ

 

Nr.

crt.

Beneficiarul

Adresa

Suma

acordatã

(milioane lei)

1.

Agapia Valerica

Municipiul Constanta, str. Baba Novac nr. 167, bl. G, sc. A, et. 4, ap. 61, judetul Constanta

40

2.

Bucur Mihaela

Municipiul Constanta, str. Spiru Haret nr. 22, judetul Constanta

40

3.

Cruceru Elena 

Municipiul Constanta, Str. Progresului nr. 1, bl. N1, judetul Constanta 

40

4.

Bontea Georgeta 

Municipiul Constanta, Str. Unirii bl. IR1, sc. B, ap. 29, judetul Constanta 

40

5.

Manolache Mihaela

Orasul Nãvodari, Str. Cabanei nr. 16, bl. G4, ap. 4, judetul Violeta Constanta 

40

6.

Hagicalil Ainur 

Municipiul Constanta, Str. Curcubeului nr. 10, bl. FD35, sc. D, ap. 33, judetul Constanta 

40

7.

Ziadin Facredin

Comuna Ciocârlia, judetul Constanta 

40

8.

Trofin Rodica 

Municipiul Constanta, Str. Curcubeului nr. 13, bl. FC26, sc. A, ap. 7, judetul Constanta 

40

9.

Vasilache Stefan

Satul Chersãcosu,Comuna Stãnilesti, judetul Vaslui 

40

10.

Popiteanu Daniela

Comuna Mereni, judetul Constanta 

40

 

TOTAL:  

400

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de atestare a competentei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentatii si/sau executã lucrãri de cercetare geologicã, lucrãri de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care întocmesc documentatii si/sau executã lucrãri de cercetare geologicã si de expertizare

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

 

având în vedere dispozitiile art. 3 lit. c) din Hotãrârea Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

în temeiul dispozitiilor art. 4 alin. (3) din aceeasi hotãrâre, emite prezentul ordin.

 

Art. 1. - Se aprobã Metodologia de atestare a competentei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentatii si/sau executã lucrãri de cercetare geologicã, lucrãri de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care întocmesc documentatii si/sau executã lucrãri de cercetare geologicã si de expertizare, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. - Tarifele de atestare se stabilesc de Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale, cu avizul Oficiului Concurentei, si se constituie ca venituri extrabugetare destinate acoperirii cheltuielilor ocazionate de atestare.

Art. 3. - La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 147 din 18 decembrie 1995 privind aprobarea Metodologiei de atestare a capacitãtii tehnice a agentilor economici români pentru executarea lucrãrilor de cercetare geologicã si pentru executarea lucrãrilor de dezvoltare si de exploatare a substantelor minerale utile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 30 decembrie 1995.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 16 martie 2001.

Nr. 38.

 

ANEXÃ

 

M E T O D O L O G I E

de atestare a competentei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentatii si/sau executã lucrãri de cercetare geologicã, lucrãri de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care întocmesc documentatii si/sau executã lucrãri de cercetare geologicã si de expertizare

 

CAPITOLUL I

 

Dispozitii generale

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 lit. c) din Hotãrârea Guvernului nr. 368/1999, pentru îndeplinirea atributiilor ce îi revin, Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale, denumitã în continuare ANRM, organizeazã si efectueazã atestarea competentei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentatii cu caracter tehnicogeologic si/sau executã lucrãri de cercetare geologicã, lucrãri de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care întocmesc documentatii si/sau executã lucrãri de cercetare geologicã si de expertizare.

Art. 2. - Prezenta metodologie are ca obiect stabilirea procedurilor de atestare de cãtre ANRM a persoanelor fizice si juridice care efectueazã operatiuni petroliere si/sau activitãti miniere specifice care intrã sub incidenta Legii petrolului nr. 134/1995 si a Legii minelor nr. 61/1998.

Art. 3. - Prevederile prezentei metodologii stabilesc cadrul organizatoric necesar si regulile unitare pentru atestarea capacitãtii persoanelor juridice si fizice de a întocmi si a executa ansamblul de lucrãri enumerate mai sus.

Art. 4. - Atestarea competentei tehnice de a executa lucrãri de cercetare geologicã, de exploatare a petrolului si a celorlalte resurse minerale, de expertizare si de întocmire a documentatiilor aferente acestora nu este obligatory pentru persoanele juridice. Pentru persoanele juridice care executã lucrãri finantate din fonduri de la bugetul de stat atestarea competentei tehnice si profesionale este obligatorie.

Pentru persoanele fizice care întocmesc documentatii, conduc lucrãri care intrã sub incidenta Legii minelor nr. 61/1998 si a Legii petrolului nr. 134/1995, executã lucrãri de cercetare geologicã si de expertizare a studiilor si rapoartelor cu calcul si evaluare de rezerve si resurse minerale, atestarea este obligatorie.

Pânã la modificãrile necesare a fi efectuate la cele douã legi mai sus mentionate, referitoare la procedeul si la obligativitatea atestãrii, precum si la domeniile de aplicabilitate prevederile art. 3 lit. c) din Hotãrârea Guvernului nr. 368/1999 rãmân valabile în sensul celor arãtate mai sus.

 

CAPITOLUL II

Organizarea, functionarea si atributiile comisiei

de atestare

 

SECTIUNEA 1

Organizarea si functionarea comisiei de atestare

 

Art. 5. - Comisia de atestare si secretariatul acesteia vor fi înfiintate si vor fi stabilite prin ordin al presedintelui ANRM pentru o perioadã de 2 ani.

Comisia de atestare este formatã din 7 specialisti din cadrul ANRM si din unele unitãti de învãtãmânt superior de specialitate, de cercetare si de proiectare, de executie si exploatare de profil, având componenta prezentatã în anexa nr. 1. Comisia de atestare poate fi ajutatã în cadrul lucrãrilor sale, dupã caz, de consultanti tehnici pe probleme specifice, convocati la solicitarea presedintelui ANRM.

Membrii comisiei de atestare îsi pãstreazã calitatea de angajati ai unitãtilor de la care provin, precum si toate drepturile si obligatiile ce decurg din aceastã calitate.

Art. 6. - Comisia de atestare este condusã de un presedinte, specialist în domeniu, din cadrul ANRM, iar în lipsa acestuia, de vicepresedintele desemnat de presedintele ANRM.

Art. 7. - Secretariatul comisiei de atestare se asigurã de seful Biroului instructiuni si atestate din cadrul ANRM.

Art. 8. - Comisia de atestare functioneazã legal în prezenta presedintelui sau a vicepresedintelui desemnat si a minimum 4 membri.

Hotãrârile comisiei de atestare se iau cu votul a cel putin jumãtate plus unul din numãrulmembrilor prezenti.

Voturile se înregistreazã nominal în procesul-verbal al sedintei.

Art. 9. - În cazul în care un membru al comisiei de atestare înregistreazã absente nemotivate la mai mult de douã sedinte consecutive, se considerã cã activitatea acestuia este necorespunzãtoare si presedintele comisiei va sesiza conducerea ANRM în vederea înlocuirii.

În situatii deosebite (plecãri în strãinãtate, în caz de boalã etc.) membrii comisiei de atestare care nu pot participa la sedinte vor transmite punctul lor de vedere, în scris, la secretariat, cu douã zile înaintea sedintei programate.

Art. 10. - În functie de volumul lucrãrilor comisia de atestare va stabili un grafic de sedinte adecvat si se va întruni ori de câte ori este necesar, astfel încât sã nu producã perturbãri în desfãsurarea activitãtilor miniere si a operatiunilor petroliere.

 

SECTIUNEA a 2-a

Atributiile comisiei de atestare

 

Atributiile presedintelui comisiei de atestare

 

Art. 11. - Atributiile presedintelui comisiei de atestare sunt urmãtoarele:

- aprobã graficele cuprinzând programarea sedintelor comisiei de atestare;

- conduce si coordoneazã lucrãrile sedintelor de analizã a solicitãrilor de atestare prezentate de persoanele juridice si fizice;

- semneazã procesele-verbale cuprinzând hotãrârile comisiei de atestare si, dupã caz, comunicãrile privind respingerea motivatã a cererilor de atestare;

- verificã prezenta membrilor comisiei de atestare la sedintele acesteia si propune conducerii ANRM înlocuirea celor care absenteazã nemotivat la mai mult de douã sedinte consecutive;

- informeazã conducerea ANRM despre modul de desfãsurare a activitãtii comisiei de atestare si despre hotãrârile luate;

- întocmeste anual un raport asupra activitãtii comisiei de atestare, pe care îl prezintã conducerii ANRM pânã la data de 20 ianuarie a anului urmãtor.

 

Atributiile vicepresedintelui comisiei de atestare

 

Art. 12. - În lipsa presedintelui atributiile acestuia sunt preluate de vicepresedinte.

 

Atributiile membrilor comisiei de atestare

 

Art. 13. - Membrii comisiei de atestare au urmãtoarele atributii:

- examineazã cererile si documentatiile prezentate de persoanele fizice si juridice în vederea atestãrii;

- prezintã documentele si punctul lor de vedere în sedinta de atestare;

- propun eliberarea certificatelor de atestare pentru cei care îndeplinesc conditiile si criteriile de atestare;

- propun respingerea cererilor de atestare ale celor care nu întrunesc conditiile si criteriile de atestare;

- participã la sedintele comisiei de atestare, cu drept de vot direct în adoptarea hotãrârilor acesteia;

- semneazã procesele-verbale întocmite la fiecare sedintã, pe baza cãrora se vor formula rãspunsurile la cererile de atestare prezentate de persoanele fizice si juridice;

- solicitã consemnarea în procesele-verbale ale sedintelor a opiniilor si punctelor de vedere divergente fatã de hotãrârile adoptate.

 

Atributiile secretariatului comisiei de atestare

 

Art. 14. - Secretariatul comisiei de atestare are urmãtoarele atributii:

- primeste si înregistreazã cererile-tip de atestare, însotite de documentele necesare;

- întocmeste graficul de sedinte si îl supune spre aprobare presedintelui comisiei de atestare;

- convoacã membrii comisiei de atestare la sedinte;

- comunicã, dupã caz, persoanelor fizice si juridice data prezentãrii pentru interviu. Persoanele juridice vor fi reprezentate la interviu de conducãtorul institutiei;

- întocmeste procesele-verbale ale sedintelor comisiei de atestare;

- pãstreazã documentele comisiei de atestare;

- prezintã certificatul de atestare presedintelui ANRM spre semnare si eliberare;

- comunicã hotãrârile comisiei de atestare celor interesati si solicitã eventuale completãri.

 

CAPITOLUL III

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii commune

 

Art. 15. - Persoana juridicã sau fizicã care doreste sã obtinã atestarea competentei pentru întocmirea documentatiilor geologo-tehnice si/sau executã lucrãri de cercetare geologicã, lucrãri de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare va înainta la secretariatul comisiei de atestare din cadrul ANRM cererea-tip de atestare (anexele nr. 2 si 3) însotitã de documentele prin

care sã dovedeascã cã îndeplineste conditiile prevãzute în dosarul de atestare [art. 33 lit. b)-i)].

Art. 16. - Dosarul de atestare se depune la secretariatul comisiei de atestare din cadrul ANRM, care va atribui solicitantului un numãr de înregistrare.

Secretariatul comisiei de atestare verificã toate actele si documentele cuprinse în dosare, în conformitate cu instructiunile de întocmire.

Secretariatul comisiei de atestare prezintã presedintelui comisiei de atestare lista cuprinzând cererile si propunerea privind graficul sedintei urmãtoare.

Art. 17. - Comisia de atestare analizeazã dosarele prezentate si decide:

a) atestarea persoanelor fizice sau juridice;

b) solicitarea de completãri;

c) respingerea dosarului;

d) invitarea solicitantului pentru interviu.

Art. 18. - Deciziile comisiei de atestare se consemneazã în registrul special de sedinte si se transmit persoanelor interesate în termen de 15 zile lucrãtoare de la data dezbaterii în sedintã.

Art. 19. - Dacã solicitantul nu se prezintã la data stabilitã pentru interviu, se stabileste o nouã datã. În cazul în care solicitantul nu se prezintã la al doilea termen, comisia de atestare decide respingerea cererii de atestare.

Art. 20. - Examinarea candidatului, persoanã juridical sau persoanã fizicã, constã într-un interviu de specialitate, având la bazã una sau mai multe lucrãri reprezentative din activitatea acestuia si din legislatia specificã domeniului pentru care solicitã atestarea.

Art. 21. - Persoanele fizice sau conducãtorii persoanelor juridice, care solicitã atestarea, vor fi invitati pentru interviu în sedinta de atestare, prin grija secretariatului comisiei de atestare.

Dacã solicitantul nu a întrunit conditiile de atestare, comisia de atestare îl va înstiinta în acest sens.

Dacã solicitantul a întrunit conditiile de atestare, comisia de atestare va acorda certificatul de atestare semnat de presedintele ANRM.

Art. 22. - Certificatul de atestare va fi înmânat persoanei fizice sau conducãtorului persoanei juridice spre a-l folosi drept recunoastere a capacitãtii profesionale si tehnice de a executa lucrãrile specificate.

Art. 23. - Perioadele de lucru stabilite potrivit graficului de sedinte aprobat de presedintele comisiei de atestare, precum si programarea persoanelor pentru interviu vor fi comunicate celor interesati de cãtre secretariatul comisiei de atestare cu cel putin 10 zile înainte de data tinerii sedintei de atestare.

Concluziile analizelor efectuate si hotãrârile adoptate de comisia de atestare se consemneazã în procese-verbale semnate de toti membrii prezenti.

În registrul cuprinzând procesele-verbale se înscriu datele de bazã privind persoana fizicã sau juridicã, precum si hotãrârea comisiei de atestare cu privire la eliberarea certificatului de atestare sau, dupã caz, de respingere a cererii de atestare.

Art. 25. - Membrii comisiei de atestare poartã întreaga rãspundere pentru hotãrârile luate.

Art. 26. - Certificatele de atestare se întocmesc conform modelelor anexate.

Certificatele de atestare vor fi numerotate în ordine curentã, mentionându-se într-un registru special de evidentã, care se va pãstra în conditii de sigurantã la secretariatul comisiei de atestare,

având caracter confidential.

Certificatul de atestare confirmã calitatea persoanei fizice sau juridice de a executa lucrãrile pentru care a fost atestatã.

 

SECTIUNEA a 2-a

Atestarea persoanelor fizice

 

Activitãti pentru care se acordã atestatul

 

Art. 27. - Activitãtile pentru care se pot solicita si emite certificate de atestare în domeniul     întocmirii de documentatii, al cercetãrii geologice si de expertizare sunt:

a) efectuarea lucrãrilor de teren si de laborator aferente:

- studiilor geologice (mineralogice, stratigrafice, geochimice, hidrogeologice etc.);

- altor studii specifice;

b) elaborarea/expertizarea documentatiilor geologice, geologo-tehnice si tehnico-economice pentru activitãti miniere si operatiuni petroliere:

- proiecte, rapoarte si programe de explorare-dezvoltare-exploatare;

- evaluarea resurselor/rezervelor pentru substante minerale si petrol;

- studii de prefezabilitate si fezabilitate;

- documentatii pentru instituirea perimetrelor de protectie hidrogeologicã;

- documentatii pentru instituirea perimetrelor de prospectiune, explorare, exploatare si dezvoltare;

- alte documentatii de specialitate;

c) expertizarea, conducerea/coordonarea activitãtilor legate de cercetarea geologicã.

Art. 28. - Atestarea persoanelor fizice care desfãsoarã activitãti în domeniul cercetãrii geologice, întocmirea documentatiilor si expertizelor geologo-tehnice se solicitã si se acordã cu respectarea specializãrii si a criteriilor cuprinse în prezenta metodologie.

Art. 29. - Criteriile ce trebuie îndeplinite pentru atestarea ca specialist sau ca expert în domeniile si specialitãtile prevãzute în prezenta metodologie sunt cuprinse în anexa nr. 7.

 

Continutul dosarului de atestare

 

Art. 30. - În vederea atestãrii persoanele fizice interesate vor depune la ANRM un dosar de atestare continând urmãtoarele documente:

- cerere-tip, conform anexei nr. 3;

- copie legalizatã de pe carnetul de muncã;

- copie legalizatã de pe diploma de studii, titluri stiintifice etc.;

- copii de pe certificatele de apartenentã la organizatii tehnice, stiintifice ori profesionale;

- copii de pe certificate sau alte documente care demonstreazã frecventarea de cãtre solicitant a unor cursuri postuniversitare si de specialitate în domeniul pentru care se solicitã atestarea, nivelul tehnic si durata acestora;

- memoriu de activitate, cu specificarea clarã a activitãtilor de cercetare, studii, proiectare si/sau productie, desfãsurate de solicitant în domeniul geologico-minier si/sau petrolier;

- listã cuprinzând lucrãrile efectuate în domeniul cercetãrilor geologice, specificându-se calitatea si responsabilitatea detinutã; se vor prezenta si lucrãrile stiintifice redactate, sustinute si/sau publicate în cadrul unor manifestãri interne si/sau internationale de specialitate;

- recomandãri din partea institutiilor, organizatiilor tehnice, stiintifice ori profesionale pentru care au efectuat astfel de activitãti.

 

SECTIUNEA a 3-a

Atestarea persoanelor juridice

 

Activitãti pentru care se acordã atestatul

 

Art. 31. - Activitãtile pentru care se pot solicita si emite atestãri în domeniul întocmirii de documentatii, executãrii lucrãrilor de cercetare geologicã, lucrãrilor de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare sunt:

a) efectuarea lucrãrilor de teren si de laborator aferente:

- studiilor geologice (mineralogice, stratigrafice, geochimice, hidrogeologice etc.);

- altor studii specifice;

b) elaborarea/expertizarea documentatiilor geologice, geologo-tehnice si tehnico-economice pentru activitãti miniere si operatiuni petroliere:

- proiecte, programe si rapoarte de explorare-dezvoltare-exploatare;

- evaluarea resurselor/rezervelor pentru substante minerale si petrol;

- studii de prefezabilitate si fezabilitate;

- documentatii pentru instituirea perimetrelor de protectie hidrogeologicã;

- alte documentatii de specialitate;

c) executia, conducerea/coordonarea si expertizarea lucrãrilor legate de exploatarea resurselor minerale prin:

- activitãti miniere;

- operatiuni petroliere.

Art. 32. - Atestarea persoanelor juridice care desfãsoarã activitãti în domeniul întocmirii de documentatii, executãrii lucrãrilor de cercetare geologicã, lucrãrilor de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare se solicitã si se acordã cu respectarea specializãrii si a criteriilor cuprinse în prezenta metodologie.

 

Continutul dosarului de atestare

 

Art. 33. - În vederea atestãrii persoanele juridice interesate vor depune la ANRM un dosar care va cuprinde urmãtoarele documente:

a) cerere-tip de atestare, conform anexei nr. 2, cu specificarea clarã a activitãtilor miniere si/sau a operatiunilor petroliere pentru care se solicitã atestarea. Activitãtile pentru care persoana juridicã solicitã atestarea trebuie sã fie conforme cu cele prevãzute în codul de clasificãri CAEN;

b) documente ce atestã calitatea de persoanã juridicã a solicitantului (în copie):

- statutul societãtii comerciale;

- denumirea, sedii;

- capitalul social;

- certificatul de înregistrare la oficiul registrului comertului;

- certificatul fiscal;

- dovada înscrierii la oficiul registrului comertului a activitãtilor miniere si/sau a operatiunilor petroliere pentru care se solicitã atestarea;

- alte documente relevante, la latitudinea solicitantului;

c) memoriu privind activitãtile miniere si/sau operatiunile petroliere reprezentative, desfãsurate anterior (anexa nr. 4):

- în domeniul cercetãrii geologice;

- în domeniul explorãrii-dezvoltãrii-exploatãrii resurselor minerale si/sau petroliere;

- alte domenii conexe de activitate;

d) documente care sã ateste pregãtirea, calificarea tehnicã si experienta profesionalã ale personalului/specialistilor (curriculum vitae, cu specificarea activitãtilor miniere si/sau a operatiunilor petroliere desfãsurate) (anexa nr. 5);

e) declaratii care sã ateste dotarea tehnicã, proprietate a societãtii comerciale sau închiriate: instalatii, aparaturã, echipamente si utilaje specifice executãrii activitãtilor miniere si/sau operatiunilor petroliere (anexa nr. 9);

f) documente care sã ateste capacitatea financiarã a solicitantului (scrisoare de bonitate cu principalii indicatori: lichiditate patrimonialã, solvabilitate, rentabilitate);

g) nota de constatare a inspectoratului teritorial (zonal) pentru resurse minerale privind capacitatea tehnicã a solicitantului;

h) apartenenta în bloc sau individualã la organisme/organizatii tehnice ori profesionale de specialitate (anexa nr. 6);

i) dupã caz, documente de certificare care sã ateste îndeplinirea unor standarde de calitate în urmãrirea si executia lucrãrilor (ISO 9001 etc.).

 

CAPITOLUL IV

Reînnoirea certificatelor de atestare

 

Art. 34. - Durata valabilitãtii certificatului de atestare este de 3 ani, cu posibilitatea de a fi revizuit sau anulat în cazul în care persoana fizicã sau juridicã nu mai îndeplineste conditiile si criteriile de atestare. Aceastã situatie este sesizatã de organele abilitate de lege pentru controlul

tehnic si financiar si de persoanele competente din cadrul ANRM, aducându-se la cunostintã comisiei de atestare, care are obligatia de a analiza cazul în mod operativ în sedintã extraordinarã.

Art. 35. - Procedura de reînnoire a certificatului de atestare presupune depunerea si analizarea unei noi documentatii, în conformitate cu prevederile cap. III sectiunile a 2-a si a 3-a.

Dacã reînnoirea nu se considerã îndreptãtitã datoritã executãrii de lucrãri de slabã calitate, comisia de atestare va returna solicitantului dosarul, explicând cauzele respingerii.

Dacã cererea de reînnoire se considerã îndreptãtitã, comisia de atestare va pregãti un nou certificat de atestare si va chema la interviu persoana fizicã sau conducerea persoanei juridice implicate.

Art. 36. - Persoanele juridice care au fost atestate conform vechii metodologii aprobate prin Ordinul presedintelui ANRM nr. 147/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 30 decembrie 1995, trebuie sã trimitã cereri de reînnoire a atestatului, conform prezentei metodologii, în termen de un an de la data publicãrii acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

CAPITOLUL V

Retragerea certificatului de atestare

 

Art. 37. - Certificatul de atestare eliberat unei persoane fizice sau juridice poate fi retras în situatia în care nu mai sunt întrunite conditiile si criteriile cuprinse în prezenta metodologie si în cazul neîndeplinirii repetate a obligatiilor ce revin agentilor economici, situatii care vor fi decise de comisia de atestare, cu aprobarea presedintelui ANRM.

Art. 38. - Certificatul de atestare nu va fi eliberat persoanelor juridice sau persoanelor fizice în situatia în care se constatã cã acestea au elaborat si au înaintat la ANRM documentatii tehnice necorespunzãtoare în mod repetat (de trei ori pentru persoane juridice si de douã ori pentru persoane fizice).

Art. 39. - Prezentarea de date eronate sau false în documentele din dosarul depus în vederea atestãrii atrage anularea certificatului de atestare eliberat de ANRM.

 

CAPITOLUL VI

Procedura de contestare

 

Art.  -40. - Persoanele juridice sau fizice care au solicitat atestarea de cãtre comisia de atestare si care considerã cã nu au fost tratate corect pot face contestatie.

Art. 41. - Partea nemultumitã înainteazã comisiei de atestare o contestatie scrisã în care evidentiazã motivele contestãrii, precum si cauzele pentru care apreciazã cã nu s-a acordat consideratia cuvenitã cazului sãu.

Dupã primirea contestatiei scrise comisia de atestare analizeazã cazul si decizia sa anterioarã.

Dacã se considerã întemeiatã contestatia, comisia de atestare va revoca decizia anterioarã si va elibera atestatul persoanei fizice sau juridice. Dacã comisia de atestare considerã cã nu este justificatã modificarea deciziei sale anterioare, va informa în scris solicitantul asupra acestui fapt si asupra  motivelor deciziei luate.

Art. 42. - Contestatiile cu privire la rezultatul examinãrii se depun la ANRM - comisia de atestare, în termen de 5 zile lucrãtoare de la data comunicãrii deciziei.

Contestatiile se rezolvã de comisia de atestare în termen de 30 de zile lucrãtoare de la data expirãrii termenului de depunere a contestatiilor.

Art. 43. - Tarifele pentru obtinerea certificatului de atestare se stabilesc de cãtre ANRM, cu avizul Oficiului Concurentei, diferentiat pentru persoane fizice si pentru persoane juridice, în functie de activitãtile pe care acestea le desfãsoarã.

Art. 44. - Persoana fizicã sau juridicã care solicitã atestarea plãteste în numerar, la casieria ANRM, tariful prevãzut. Tariful se poate actualiza periodic, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 45. - ANRM va suporta din tarifele încasate cheltuielile legate de functionarea comisiei de atestare [în baza art. 70 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 72/1996].

Anexele nr. 1-10 fac parte integrantã din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

COMPONENTA

comisiei de atestare a persoanelor fizice si juridice care întocmesc documentatii geologo-tehnice, executã lucrãri de cercetare geologicã, lucrãri de exploatare a petrolului si resurselor minerale si de expertizare

 

Presedinte - specialist în cadrul ANRM

Vicepresedinte - reprezentant al ANRM

Membri: - 2 reprezentanti din cadrul ANRM

- un reprezentant al unei institutii de învãtãmânt superior

- un reprezentant al executantilor de activitãti miniere

- un reprezentant al executantilor de operatiuni petroliere

Secretariat - sef birou atestate ANRM.

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

PERSOANA JURIDICÃ

Nr. ................. din ..................

 

CERERE

pentru obtinerea atestãrii privind competenta tehnicã de a desfãsura urmãtoarele activitãti (se completeazã, dupã caz, activitãtile solicitate):

 

- întocmirea de documentatii geologo-tehnice;

- cercetare geologicã complexã;

- exploatarea petrolului;

- exploatarea resurselor minerale;

- expertizare în: executarea lucrãrilor de prospectiuni;

executarea lucrãrilor de explorare;

executarea lucrãrilor de dezvoltare;

executarea lucrãrilor geofizice:

- seismice;

- magnetometrice;

- gravimetrice;

executarea de studii de laborator:

- geotehnice;

- mineralogice;

- petrografice;

- paleontologice-micro-geochimice; executarea de lucrãri hidrogeologice:

- elaborarea de documentatii hidrogeologice;

- foraje hidrogeologice;

- testãri hidrogeologice;

- elaborarea de documentatii pentru instituiri de perimetre de protectie hidrogeologicã;

- alte lucrãri cu caracter geologo-tehnic.

 

Persoana juridicã .............................................................................................................., cu sediul în .............................................., str. ........................................... nr. ............, judetul ........................, telefon ..............................., fax ..........................., e-mail ......................, înmatriculatã la Registrul comertului ............................................. cu nr. ................................. din ........................................., reprezentatã de ..................................................., având functia de ................................................, solicitãm, în conformitate cu prevederile art. .................................................. din Metodologia de atestare a persoanelor fizice si juridice, aprobatã prin Ordinul ......................................., eliberarea certificatului de atestare privind capacitatea de a efectua ............................................................ .

 

Anexãm la prezenta cerere documentele prevãzute de metodologia aprobatã prin Ordinul nr. ....................., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ............................. .

 

Data

............................

.....................................................

(numele, prenumele si semnãtura).

 

 ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

CRITERII

de atestare pentru persoanele fizice

 

Domeniile, calitãtile si criteriile de atestare sunt cele stabilite în continuare.

A. Pentru calitatea de expert

Criterii de atestare

1. Studii - absolvent de studii universitare

- masterat

- doctor

- membru al Academiei Române

- profesor universitar

- alt titlu academic

2. Vechime - cel putin 10 ani de activitate efectivã în domeniu

3. Experientã - 10 lucrãri complexe în domeniu

- lucrãri de sintezã

- tezã de doctorat

- cursuri universitare predate

4. Polivalentã - experientã stiintificã

- experientã practicã

- experientã didacticã

- experientã publicisticã

B. Pentru calitatea de specialist

Specializãri: - studii

- sinteze

- cercetãri

- diriginte de santier

- executãri de lucrãri

- inspectie, urmãrire, control al lucrãrilor geologice, miniere si petroliere

- proiecte, verificare proiecte, sef de proiect

- verificãri documentatii, întocmire de documentatii cu calcul de rezerve

Criterii de atestare:

1. Studii - absolvent de studii universitare cu diplomã de licentã

2. Vechime - activitate efectivã de 5 ani în:

- proiectare, executie, avizare

- pregãtire postuniversitarã de specialitate

3. Experientã: - participarea la întocmirea a 5 documentatii, proiecte, studii si executarea a cel putin 3 lucrãri ca autor direct

- avizare de lucrãri specifice domeniului solicitat pentru atestare

- executare de lucrãri

- diriginte de santier

- conducãtor de lucrãri de cercetare, explorare si exploatare

- operatiuni geofizice:

- seismice

- gravimetrice

- magnetometrice

- de sondã

- mãsurãtori complexe pentru foraje de petrol, testãri hidrogeologice, ape minerale, ape termominerale, ape subterane potabile si industriale

- hidrogeologie

- alte lucrãri legate de activitatea de bazã

4. Interviu la comisia de atestare cu privire la legislatia în vigoare.

 

 ANEXA Nr. 4

la metodologie

 

PERSOANA JURIDICÃ

 

SITUATIA

privind activitatea desfãsuratã în domeniul ......................................................... în ultimii 3 ani

 

Nr. crt.

Anul

Lucrarea

Beneficiarul

Alte elemente specifice

Observatii*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Se va mentiona activitatea reprezentativã desfãsuratã - proiecte, studii, lucrãri etc.

 

Data completãrii

...............................

Semnãtura autorizatã

............................................

 

Stampila

 

ANEXA Nr. 5

la metodologie

 

PERSOANA JURIDICÃ

 

CALIFICÃRI PROFESIONALE SI INSTRUIRE RELEVANTÃ

 

Numele si prenumele personalului de specialitate

Denumirea cursului si durata de învãtãmânt

Anul absolvirii, calificativul obtinut (diplomã, masterat, doctorat)

Institutia

Principala atributie în societatea

comercialã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data

.........................................

Semnãtura autorizatã

....................................................

 

(Atasati copiile de pe certificatele pentru calificarea de cel mai înalt grad si pentru cursurile de instruire pentru persoanele mentionate mai sus).

 

ANEXA Nr. 6

la metodologie

 

PERSOANA JURIDICÃ

 

APARTENENTA

la organisme stiintifice de specialitate - organizatii tehnice profesionale

 

Organismul profesional

(Rugãm bifati organizatia.)

Data intrãrii

Nivelul/Calificarea

Tipul apartenentei

 

Camera de comert si industrie

 

 

 

Asociatia Hidrologilor din România

 

 

 

AGIT

 

 

 

BGF

 

 

 

IADC

 

 

 

IGA

 

 

 

IAH

 

 

 

IAHT

 

 

 

 

(Rugãm anexati copiile de pe certificatele sau documentele care atestã aceastã apartenentã.)

 

ANEXA Nr. 7

la metodologie

 

PERSOANA JURIDICÃ

 

CRITERII DE ATESTARE

 

A. Domenii

 

a) studii de teren si de laborator specifice activitãtii de cercetare geologicã;

b) elaborarea si/sau expertizarea documentatiilor geologice, geologo-tehnice si tehnico-economice pentru activitãti miniere si operatiuni petroliere:

- întocmirea de proiecte, rapoarte si programe de explorare-dezvoltare-exploatare;

- expertizarea studiilor de evaluare a resurselor si rezervelor de petrol si de substante minerale utile;

- studii de prefezabilitate si fezabilitate în domeniul cercetãrilor geologice;

- documentatii de instituire a perimetrelor de protectie hidrogeologicã;

- documentatii pentru instituirea de perimetre de prospectiune, explorare si exploatare;

- alte documentatii si rapoarte de specialitate;

c) expertizarea, conducerea/coordonarea activitãtilor legate de cercetarea geologicã si exploatarea resurselor minerale.

 

B. Criterii

 

Pentru calitatea de expert:

1. Studii:

a) absolvent de studii universitare cu diplomã de licentã;

b) masterat în domeniul geologo-geofizic;

c) doctor în stiintele Pãmântului;

d) membru al Academiei Române;

e) alte titluri stiintifice sau universitare.

            2. Vechime:

- 10 ani de activitate în domeniul cercetãrilor geologice, al exploatãrii resurselor de petrol si substante minerale utile, de verificare si expertizare a studiilor si documentatiilor geologice

3. Experientã si lucrãri executate:

a) 10 lucrãri în domeniul cercetãrilor geologice si/sau geofizice;

b) lucrãri de sintezã în domeniul stiintelor geologice-teoretice sau practice;

c) tezã de doctorat;

d) cursuri universitare predate;

e) experientã stiintificã;

f) experientã practicã;

g) experientã didacticã;

h) experientã publicisticã

Pentru calitatea de specialist:

1. Studii:

- absolvent de studii universitare cu diplomã de licentã

2. Vechime:

a) 5 ani de activitate efectivã în domeniul cercetãrii geologice, explorãrii, dezvoltãrii si exploatãrii resurselor minerale;

b) 5 ani în activitatea de proiectare, executie si avizare în domeniul resurselor

minerale;

c) pregãtire postuniversitarã de specialitate.

3. Experientã:

a) participare la întocmirea a cel putin 5 documentatii sau rapoarte geologice sau geofizice, proiecte, studii si întocmirea a cel putin 3 lucrãri ca autor direct;

b) diriginte de santier la lucrãri de cercetare-exploatare a resurselor minerale;

c) conducãtor al unor lucrãri de cercetare-exploatare a resurselor minerale;

d) efectuarea de operatiuni geofizice:

- seismice;

- gravimetrice;

- magnetometrice;

- de sondã - investigarea gãurilor de sondã prin diverse metode;

e) efectuarea de mãsurãtori complexe pentru forajele de hidrocarburi si ape subterane;

f) lucrãri hidrogeologice - foraje, teste de productie, exploatare resurse de ape subterane;

g) alte lucrãri legate de activitatea geologicã.

 

ANEXA Nr. 8

la metodologie

 

PERSOANA JURIDICÃ

 

REFERINTE CLIENTI

 

Compania ..........................................................

Numele si prenumele ......................................

Pozitia/functia ....................................................

Adresa ...............................................................

Nr. telefon .........................................................

Declaratie

 

Semnãtura

...............................................

Data

...............................................

 

ANEXA Nr. 9

la metodologie

 

PERSOANA JURIDICÃ

 

SITUATIA

privind dotarea cu instalatii si utilaje specifice pentru desfãsurarea activitãtii de ..............................................................................................................

 

Nr.

crt.

Denumirea si marca instalatiilor si utilajelor

Anul fabricatiei

(gradul de uzurã)

Starea tehnicã

 

Observatii*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTÃ :

Se pot înscrie si performantele tehnice ale utilajelor.

 

Data completãrii

....................................................

Semnãtura autorizatã

....................................................

 

Stampila

 

*) Se va mentiona dacã se asigurã realizarea de lucrãri la nivelul de calitate propus.

 

ANEXA Nr. 10

la metodologie

 

PERSOANA JURIDICÃ

 

FISÃ

cu privire la asigurarea cu personal pentru activitatea de ......................................................................................

 

Categorii de personal

Numãrul de persoane cu atributii de conducere executie

Ingineri (profesia)

 

Tehnicieni (profesia)

 

Economisti

 

Juristi

 

Maistri (meseria)

 

Muncitori calificati (meseria)

 

Alte categorii de muncitori

 

Total:

 

 

Data

....................................................

Semnãtura autorizatã

....................................................

 

Stampila.

 

LISTA

cuprinzând agentii economici (societãti comerciale) avizati sã distribuie aparate de marcat electronice fiscale, completare la listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 641 din 29 decembrie 1999, nr. 60 din 10 februarie 2000, nr. 158 din 17 aprilie 2000, nr. 226 din 23 mai 2000, nr. 3 -40 din 21 iulie 2000, nr. 470 din 27 septembrie 2000, nr. 561 din 13 noiembrie 2000 si nr. 127 din 14 martie 2001

 

1. BILLA ROMÂNIA - S.R.L. Bucuresti, Calea Cãlãrasi nr. 3, bl. 101, sc. 3, ap. 59, sectorul 3, cod fiscal R 9657315, telefon/fax: 3209120, 3229268, aviz de distributie si utilizare nr. 0122 din 1 februarie 2001 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip BILLA EPOS, model 2000, configuratie: aplicatie PC: BILLA EPOS; imprimantã fiscalã ND 77 - MF, afisaj client 2X20; tipul hârtiei: normalã; destinatie: comert, prestãri de servicii; retea de distributie si service: 1 agent economic si, respectiv, 1 agent economic.

2. ROHEÐROMÂNIA - S.R.L. Bucuresti, str. Clejani nr. 8, sectorul 5, cod fiscal R 5129660, telefon/fax: 3129250, 3133918, aviz de distributie si utilizare nr. 0123 din 1 februarie 2001 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip TMS 10, model EP 10, configuratie: aparat cu functii de casã de marcat - PC SBC 10/20, aplicatie SBC MICOS 6.01 - pupitru de comandã - casã de marcat EP 10 - panou interfatare MASTER.10 - cutie de conexiuni AK 10 - UPS APC - MATRIX; tipul hârtiei: termicã; destinatie: comert, prestãri de servicii, comert cu carburanti; retea de distributie si service: 1 agent economic si, respectiv, 1 agent economic.

3. GLYKON - S.R.L. Constanta, str. I.L. Caragiale nr. 1, bl. L25, judetul Constanta, cod fiscal R 1895230, telefon/fax: 041/515100, 041/697769, aviz de distributie si utilizare nr. 0125 din 2 martie 2001 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip IBM POS 4694, model UniFO, configuratie: aplicatie PC: UniFO; imprimantã fiscalã IBM, model 3F; display client 2X20; tipul hârtiei: normalã; destinatie: comert, prestãri de servicii, comert cu carburanti; retea de distributie si service: 1 agent economic si, respectiv, 1 agent economic.

4. TRADITIE APOTHEKA ROMÂNIA - S.R.L. Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 113, bl. 17, sc. 2, ap. 35, judetul Cluj, cod fiscal R 11848333, telefon/fax: 064/447502, 064/424807, aviz de distributie si utilizare nr. 0126 din 21 martie 2001 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip PRIMULA, model PRIMULA POS, configuratie: casã de marcat fiscalã computerizatã: aplicatie PC: PRIMULA, imprimantã fiscalã EPSON MF România - produsã de MASTER COMPUTERS - S.R.L.; display client 2X20; tipul hârtiei: autocopiativã; destinatie: comert, prestãri de servicii; retea de distributie si service: 2 agenti economici si, respectiv, 2 agenti economici.

5. VALMED FREEMEX - S.R.L. Bucuresti, Str. Avionului nr. 11-15, bl. 6C, ap. 7, sectorul 1, cod fiscal R 6301606, telefon/fax: 2420760, 2420821, aviz de distributie si utilizare nr. 0127 din 7 mai 2001 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip ELKA, model MICRO 04, configuratie:  structurã închisã, retea; tipul hârtiei: termicã; destinatie: comert, prestãri de servicii; retea de distributie si service: 68 de agenti economici si, respectiv, 69 de agenti economici.

6. REL COMPUTER - S.R.L. Bucuresti, Str. Biruintei nr. 4, sectorul 1, cod fiscal R 3510209, telefon/fax: 22 -40027, 2241777, avize de distributie si utilizare nr. 0128 si nr. 0129 din 25 aprilie 2001 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip CARAT, model COMPACT si model COLIBRI T, configuratie: structurã închisã, retea; tipul hârtiei: termicã; destinatie: comert, prestãri de servicii; retea de distributie si service: 5 agenti economici si, respectiv, 5 agenti economici.

7. REGIO IMPEX - S.R.L. Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 59, sc. 1, et. 1, ap. 3, sectorul 1, cod fiscal R 1594483, telefon/fax: 2100100, aviz de distributie si utilizare nr. 0130 din 3 mai 2001 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip PUMACRO, model PASSPORT EUROPE, configuratie: aplicatie PC: PASSPORT EUROPE; imprimantã fiscalã EPSON MF România, produsã de MASTER COMPUTERS - S.R.L.; display client 2X20; tipul hârtiei: autocopiativã; destinatie: comert, prestãri de servicii, comert cu carburanti; retea de distributie si service: 1 agent economic si, respectiv, 1 agent economic.

8. INTRAROM - S.A. Bucuresti, str. Fabrica de Glucozã nr. 17, sectorul 1, cod fiscal R 4879159, telefon/fax: 20 -402 -40, 20 -40245, aviz de distributie si utilizare nr. 0131 din 21 mai 2001 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip INTRAROM, model CR 703R; configuratie: structurã închisã; tipul hârtiei: termicã; destinatie: comert, prestãri de servicii; retea de distributie si service: 1 agent economic si, respectiv, 1 agent economic.

9. EXCEL COMP. - S.R.L. Bucuresti, Str. Pecetei nr. 3, bl. 25, sc. A, ap. 1, sectorul 1, cod fiscal R 6330199, telefon/fax: 6687036, aviz de distributie si utilizare nr. 0132 din 21 mai 2001 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip CARAT, model COMPACT,.configuratie: structurã închisã, retea; tipul hârtiei: termicã; destinatie: comert, prestãri de servicii; retea de distributie si service: 12 agenti economici si, respectiv, 11 agenti economici.

 

NOTÃ:

Reteaua de distributie si service inclusã în avizele privind distribuirea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale poate fi modificatã prin acreditarea, respectiv retragerea acreditãrii unor agenti economici.

 

MODIFICARE:

 

În Lista cuprinzând agentii economici avizati sã distribuie aparate de marcat electronice fiscale (societãti comerciale), publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 23 mai 2000, la pozitia 18 denumirea Societãtii Comerciale NCR ROMÂNIA INFORMATION TECHNOLOGY - S.R.L. se schimbã în Societatea Comercialã PRINTEC GROUP ROMÂNIA - S.R.L., conform Certificatului de înmatriculare emis de Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti - oficiul registrului comertului, seria A nr. 916554, eliberat la data de 27 februarie 2001.