MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr.  316       LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 13 iunie 2001

 

SUMAR

 

DECRETE

 

422. - Decret privind rechemarea unor ambasadori

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

535. - Hotãrâre pentru abrogarea Hotãrârii Guvernului nr. 1.101/2000 privind aprobarea vânzãrii unui teren proprietate privatã a statului, aflat în administrarea Ministerului Apãrãrii Nationale

 

543. - Hotãrâre privind alocarea unor sume suplimentare de la bugetul de stat pentru sustinerea programelor de sãnãtate a copiilor pe anul 2001

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unor ambasadori

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 99 din Constitutia României, având în vedere propunerile Guvernului,

 

Presedintele României decreteazã:

 

Articol unic. - Se recheamã din calitatea de ambassador extraordinar si plenipotentiar al României si îsi vor încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I, urmãtorii:

- domnul Radu Boroianu, ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Confederatia Elvetianã;

- domnul Vasile Jirjea, ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Slovenia;

- domnul Radu Onofrei, ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnãm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

 

Bucuresti, 11 iunie 2001.

Nr. 422.

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

pentru abrogarea Hotãrârii Guvernului nr. 1.101/2000 privind aprobarea vânzãrii unui teren proprietate privatã a statului, aflat în administrarea Ministerului Apãrãrii Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Articol unic. - Se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 1.101/2000 privind aprobarea vânzãrii unui teren proprietate privatã a statului, aflat în administrarea Ministerului Apãrãrii Nationale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 604 din 24 noiembrie 2000.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

p. Ministrul apãrãrii nationale,

George Maior,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 iunie 2001.

Nr. 535.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind alocarea unor sume suplimentare de la bugetul de stat pentru sustinerea

programelor de sãnãtate a copiilor pe anul 2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobã alocarea de la bugetul de stat a sumei de 6 miliarde lei, reprezentând contributie suplimentarã la sustinerea programelor de sãnãtate a copiilor pe anul 2001, derulate în parteneriat cu Organizatia Mondialã a Sãnãtãtii, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

(2) Suma prevãzutã la alin. (1) se utilizeazã atât pentru finantarea actiunilor nou-intervenite în cursul anului 2001 în derularea programelor de sãnãtate a copiilor cuprinse în anexã, cât si pentru finantarea de noi astfel de programe, convenite cu Uniunea Europeanã.

Art. 2. - (1) Se aprobã alocarea de la bugetul de stat a sumei de 2 miliarde lei pentru sustinerea financiarã a auditului programelor prevãzute la art. 1.

(2) Secretariatul General al Guvernului asigurã derularea programelor de audit prevãzute la alin. (1).

Art. 3. - Sumele prevãzute la art. 1 si 2 se asigurã din bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2001, de la capitolul “Autoritãti publice”.

Art. 4. - Pentru utilizarea sumei prevãzute la art. 1 Ministerul Finantelor Publice este autorizat sã introducã modificãrile corespunzãtoare în bugetul Secretariatului General al Guvernului, al Ministerului Sãnãtãtii si Familiei.si, dupã caz, al Autoritãtii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptii, pe mãsura necesitãtilor de finantare suplimentarã a programelor de sãnãtate a copiilor.

Art. 5. - Sumele provenite din donatii si sponsorizãri, efectuate de persoane fizice si juridice, române sau strãine, inclusiv de organisme si organizatii internationale, în scopul sustinerii financiare a programelor de sãnãtate a copiilor prevãzute la art. 1, se colecteazã de cãtre Secretariatul General al Guvernului, în conturi deschise dupã cum urmeazã:

a) la o bancã, pentru sumele în valutã;

b) la trezorerie, pentru sumele în lei.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihãilescu

Ministrul sãnãtãtii si familiei,

Daniela Bartos

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 iunie 2001.

Nr. 543.

 

ANEXÃ

 

PROGRAMELE DE SÃNÃTATEA COPIILOR

care se deruleazã în anul 2001 în parteneriat cu Organizatia Mondialã a Sãnãtãtii

 

1. Programul National 2: Imunizãri - finantat de la bugetul de stat cu suma de 192.176,9 milioane lei, prin care se asigurã prevenirea prin vaccinare a urmãtoarelor boli cu implicatii majore pentru sãnãtatea copilului: tuberculoza, hepatita B, poliomielita, difteria, tetanosul, tusea convulsivã, rujeola, asigurându-se vaccinarea categoriilor eligibile de populatie conform calendarului national de vaccinare.

Indicator: - numãrul de copii vaccinati 1.500.000

2. Programul National 4: Supravegherea si controlul infectiei HIV/SIDA - finantat în anul 2001 de la bugetul de stat si de la bugetul Fondului asigurãrilor sociale de sãnãtate cu suma de circa 250.000,0 milioane lei, prin care se asigurã:

- supravegherea epidemiologicã a cazurilor de infectie de HIV/SIDA, identificarea grupelor la risc în vederea implementãrii celor mai adecvate mãsuri de control care sã previnã extinderea infectiei si reducerea impactului social al acesteia;

- promovarea comportamentelor sexuale sãnãtoase;

- implementarea sistemului de supraveghere la nivel national;

- asigurarea medicamentelor necesare terapiei.

Indicator: - costul mediu/copil bolnav HIV/SIDA în tratament 83,0 milioane lei

3. Programul National 10: Supravegherea stãrii de sãnãtate în colectivitãti de copii si adolescenti – finantat de la bugetul de stat cu suma de 161.994,7 milioane lei, prin care se asigurã:

- evaluarea stãrii de sãnãtate si a factorilor de risc în vederea promovãrii sãnãtãtii si a preventiei îmbolnãvirilor la copii si tineri;

- dotarea cabinetelor medicale scolare.

Indicatori: - numãrul de sinteze privind evaluarea statusului somato-functional si a adaptabilitãtii copiilor si tinerilor în relatie cu factorii care le conditioneazã 12

- numãrul de subiecti monitorizati cu privire la riscul comportamental, 4.200.000 din care: copii institutionalizati 60.766

- numãrul de cabinete medicale scolare 400

4. Programul National 12: Planificare familialã si protectia stãrii de sãnãtate a femeii si copilului - finantat în anul 2001 de la bugetul de stat cu suma de 67.000,0 milioane lei, prin care se asigurã:

- reducerea numãrului de sarcini nedorite si implicit a morbiditãtii si mortalitãtii infantile si materne;

- actiuni privind modificarea comportamentului igienico-sanitar a unor grupe populationale minoritare (rromi, localitãti izolate si defavorizate).

Indicatori:- numãrul de copii testati 22.400

- numãrul de copii tratati profilactic 74.905

- numãrul de gravide testate 26.500

- numãrul de gravide tratate profilactic 25.000

5. Programul National 21: Preventia în patologia endocrinã - finantat în anul 2001 de la bugetul Fondului asigurãrilor sociale de sãnãtate cu suma de 12.000,0 milioane lei, prin care se asigurã:

- profilaxia, supravegherea, prevenirea complicatiilor si tratamentul pentru gusã prin carentã de iod, tumorile endocrine benigne si maligne, osteoporoza, tratamentul handicapului statural la copii, adolescenti si tineri cu boli hipotalamo-hipofizare.

Indicator:- numãrul de copii, adolescenti si tineri tratati de boli endocrine 600

6. Programul National 22: Preventia stomatologicã - finantat în anul 2001 de la bugetul de stat cu suma de 7.000,0 milioane lei, prin care se asigurã:

- cresterea cario-rezistentei la elevii din clasele I-IV, cu aplicarea concomitentã a metodelor specifice promovãrii si educatiei pentru sãnãtate în vederea adoptãrii de cãtre acestia a unui comportament favorabil sãnãtãtii;

- sustinerea activitãtilor de preventie primarã, secundarã si tertiarã stomatologicã din unitãtile clinice de învãtãmânt stomatologic.

Indicator: - numãrul de truse pentru clãtiri orale 10.000.000

7. Programul National 25: Promovarea sãnãtãtii si educatia pentru sãnãtate - finantat în anul 2001 de la bugetul de stat cu suma de 26.000,0 milioane lei, prin care se asigurã:

- utilizarea metodelor specifice promovãrii sãnãtãtii si educatiei pentru sãnãtate în vederea adoptãrii de cãtre populatia generalã a unui stil de viatã sãnãtos;

- actiuni privind modificarea comportamentului igienico-sanitar a unor grupe populationale minoritare (rromi, localitãti izolate si defavorizate).

Indicatori: - numãrul de campanii de informare, educare, comunicare pentru promovarea sãnãtãtii si educatia pentru sãnãtate la adulti si copii 301

- numãrul de centre-pilot de consiliere privind renuntarea la fumat pentru adulti si copii 5

8. Programul National 29: Reabilitarea serviciilor de urgentã prespitaliceascã - finantat în anul 2001 de la bugetul de stat cu suma de 34.000,0 milioane lei, prin care se asigurã:

- formarea de personal specializat în serviciile medicale de urgentã, inclusiv pentru identificarea cazurilor de copii abuzati;

- pregãtirea serviciilor de urgentã pentru adulti si copii.

Indicator: - numãrul de persoane formate, 500 din care: pentru copii abuzati 100

TOTAL FINANTARE: 750.171,6 milioane lei