MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 328      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 19 iunie 2001

 

SUMAR

 

HOTÃRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

14. - Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Parlamentului României nr. 47/2000 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentarã a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa

 

15. - Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Parlamentului României nr. 49/2000 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei Parlamentului României pentru Integrare Europeanã

 

16. - Hotãrâre privind numirea domnului Dan Serban Dragos Iliescu în functia de presedinte al Consiliului Legislativ

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

545. - Hotãrâre privind propunerea în functia de arhiereu-vicar al Mitropoliei Cultului Crestin de Rit Vechi a Preacuviosului Nafanail (Ichim Nicolae), în vederea recunoasterii prin decret al Presedintelui României

 

547. - Hotãrâre privind scoaterea definitivã din circuitul agricol a unor terenuri situate în municipiul Arad, judetul Arad

 

548. - Hotãrâre privind aprobarea încadrãrii în categoria functionalã a drumurilor comunale a unor drumuri din comuna Lungani, judetul Iasi

 

549. - Hotãrâre privind aprobarea încadrãrii în categoria functionalã a drumurilor comunale, sub denumirea “DC 100”, a unor drumuri nenominalizate, situate în judetul Giurgiu

 

553. - Hotãrâre pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 212/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei

 

HOTÃRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTÃRÂRE

pentru modificarea Hotãrârii Parlamentului României nr. 47/2000

privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României

la Adunarea Parlamentarã a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa

 

Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Articol unic. - Hotãrârea Parlamentului României nr. 47/2000 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentarã a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa, completatã prin Hotãrârea Parlamentului României nr. 6/2001, se modificã dupã cum urmeazã:

- domnul deputat Stãnisoarã Mihai, apartinând Grupului parlamentar al P.D., se numeste în calitatea de membru titular si în functia de presedinte al delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentarã a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa în locul domnului deputat Cristian Dumitrescu;

- domnul deputat Mircea Man, apartinând Grupului parlamentar al P.D., îl înlocuieste pe domnul deputat Mihai Stãnisoarã în calitatea de membru supleant al delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentarã a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa.

 

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comunã din 14 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Bucuresti, 14 iunie 2001.

Nr. 14.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTÃRÂRE

pentru modificarea Hotãrârii Parlamentului României nr. 49/2000

privind aprobarea componentei nominale a Comisiei Parlamentului României

pentru Integrare Europeanã

 

Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Articol unic. - Hotãrârea Parlamentului României nr. 49/2000 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei Parlamentului României pentru Integrare

Europeanã se modificã în sensul cã domnul deputat Cristian Dumitrescu se înlocuieste cu domnul senator Aurel Panã, apartinând Grupului parlamentar al P.D.

 

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comunã din 14 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Bucuresti, 14 iunie 2001.

Nr. 15.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTÃRÂRE

privind numirea domnului Dan Serban Dragos Iliescu în functia de presedinte al Consiliului Legislativ

 

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 73/1993 pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Legislativ,

 

Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Articol unic. - Domnul Dan Serban Dragos Iliescu se numeste în functia de presedinte al Consiliului Legislativ.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Bucuresti, 14 iunie 2001.

Nr. 16.

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind propunerea în functia de arhiereu-vicar al Mitropoliei Cultului Crestin de Rit Vechi

a Preacuviosului Nafanail (Ichim Nicolae), în vederea recunoasterii

prin decret al Presedintelui României

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 21 alin. (1) din Decretul-lege nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase din România, modificat prin Decretul nr. 150/1974,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Articol unic. - Se propune Presedintelui României recunoasterea prin decret în functia de arhiereu-vicar al Mitropoliei Cultului Crestin de Rit Vechi a Preacuviosului Nafanail (Ichim Nicolae).

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

p. Ministrul culturii si cultelor,

Florin Rotaru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 iunie 2001.

Nr. 545.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind scoaterea definitivã din circuitul agricol a unor terenuri situate

în municipiul Arad, judetul Arad

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 92 alin. (3) si (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Articol unic. - În vederea realizãrii unor obiective de investitii se aprobã scoaterea definitivã din circuitul agricol a terenurilor în suprafatã de 71,83 ha, amenajate cu lucrãri de desecare si care fac parte din sistemul de desecare “Ier - Arad - frontierã”, aflate în proprietatea privatã a municipiului Arad, judetul Arad, identificate potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Plata taxei pentru scoaterea definitivã din circuitul agricol se face din sumele prevãzute cu aceastã destinatie în bugetul municipiului Arad.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pãdurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 7 iunie 2001.

Nr. 547

 

ANEXÃ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor agricole în suprafatã totalã de 71,83 ha, situate în intravilanul municipiului Arad,

zona industrialã, scoase definitiv din circuitul agricol în vederea realizãrii unor obiective

de investitii

 

 

Nr. crt

Tarlaua

Parcela

Suprafata (ha)

Clasa de calitate

1.

133

A1401/3/1/1/1/1/1/1/1/1

13,19

IV

2.

133

A1401/3/1/1/1/1/1/1/1/2

1,50

IV

3.

133

A1401/3/1/1/1/1/1/1/1/3

14,27

IV

4.

133

A1401/3/1/1/1/1/1/1/1/4

3,20

IV

5.

133

A1401/3/1/1/1/1/1/1/1/5

3,30

IV

6.

141

A/1399/3/1/1/1/1

7,14

IV

7.

141

A/1388/3/1/1/1

5,60

IV

8.

132

A/1389/1/1

13,65

IV

9.

141

A/1399/3/1/1/1/3

0,72

IV

10.

141

A/1388/3/1/1/3

1,19

IV

11.

141

A/1399/3/2

0,25

IV

12.

141

A/1399/3/1/1/2

0,99

IV

13.

141

A/1399/3/1/1/3/1

0,50

IV

14.

133

Ps1400/3

0,37

IV

15.

133

A1401/40/1/2

2,33

IV

16.

141

A1399/3/1/1/1/2

0,81

IV

17.

141

A1388/3/1/1/2

0,88

IV

18.

133

A1401/3/1/1/1/2

0,90

IV

19.

133

A1401/3/1/1/1/3

0,50

IV

20.

133

A1401/3/1/3

0,13

IV

TOTAL SUPRAFATÃ:

 

 

71,83 ha

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind aprobarea încadrãrii în categoria functionalã a drumurilor comunale

a unor drumuri din comuna Lungani, judetul Iasi

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicatã,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se aprobã încadrarea în categoria functionalã a drumurilor comunale a unor drumuri din comuna Lungani, judetul Iasi, potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. - Anexa nr. 3 la Hotãrârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrãrii în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privatã deschise circulatiei publice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 20 iulie 2000, se modificã în mod corespunzãtor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei,

Ion Selaru,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 iunie 2001.

Nr. 548.

 

ANEXÃ

 

ÎNCADRAREA

în categoria functionalã a drumurilor comunale a unor drumuri din comuna Lungani, judetul Iasi

 

Nr.

crt.

Indicativul drumului

Traseul drumului

Pozitia kilometricã

Lungimea realã

(km)

origine

destinatie

1.

DC 90 A

DJ 282 E - Zmãu

0+000

3+006

3,006

2.

DC 90 DB

DJ 282 E - Crucea

0+000

1+200

1,200

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind aprobarea încadrãrii în categoria functionalã a drumurilor comunale, sub denumirea

“DC 100”, a unor drumuri nenominalizate, situate în judetul Giurgiu

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicatã,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Articol unic. - Se aprobã încadrarea în categoria functionalã a drumurilor comunale, sub denumirea “DC 100”, cu traseul “DJ 413 - Pietrele - UM 02475 Az” si lungimea de 6,200 km, a unor drumuri nenominalizate, situate în comuna Bãneasa, judetul Giurgiu, potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

p. Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei,

Ion Selaru,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 iunie 2001.

Nr. 549.

 

ANEXÃ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumurilor nenominalizate situate în judetul Giurgiu, care se claseazã ca drum comunal,

având denumirea “DC 100”

 

Încadrarea sectorului de drum

Traseul drumului clasat

Pozitii

kilometrice

Lungimea

(km)

Drum de exploatare agricolã

DJ 413 - Pietrele - UM 02475 Az

0+000+4+000

4,000

Drum local nenominalizat

4+400+6+600

2,200

TOTAL “DC 100”:

 

6,200.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 212/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 40 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. I. - Hotãrârea Guvernului nr. 212/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 5 februarie 2001, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:

1. Dupã punctul 5 al alineatului (1) al articolului 4 se introduce punctul 51 cu urmãtorul cuprins:

“51 . negociazã, implementeazã si monitorizeazã programele internationale de asistentã tehnicã si financiarã pentru sistemul justitiei.”

2. Punctul 28 al alineatului (1) al articolului 4 va avea urmãtorul cuprins:

“28. asigurã conditiile materiale necesare în vederea desfãsurãrii activitãtii instantelor judecãtoresti si a unitãtilor subordonate ministerului; fundamenteazã si elaboreazã proiectul bugetului de stat pentru activitatea proprie, a institutiilor aflate sub autoritatea sa si a unitãtilor subordonate; repartizeazã alocatiile bugetare ordonatorilor secundari si tertiari de credite si controleazã modul de folosire a acestora; coordoneazã si îndrumã activitatea economicã, de investitii si administrativã a institutiilor si unitãtilor aflate sub autoritatea sau în subordinea sa; coordoneazã si îndrumã activitatea de informatizare a instantelor judecãtoresti si a unitãtilor subordonate ministerului;”

3. Alineatul (2) al articolului 9 va avea urmãtorul cuprins:

“(2) Secretarul general exercitã urmãtoarele atributii principale:

a) coordoneazã buna functionare a compartimentelor si activitãtilor cu caracter functional din cadrul ministerului si asigurã legãtura operativã dintre ministru si conducãtorii tuturor compartimentelor din minister si unitãtile subordonate;

b) colaboreazã cu compartimentele de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, cu secretarii generali din celelalte ministere, precum si cu secretarii judetelor si cu directorii generali din prefecturi, în probleme de interes comun;

c) primeste si transmite spre avizare ministerelor proiectele de acte normative initiate de minister si asigurã avizarea actelor normative primite de la alti initiatori;

d) transmite Secretariatului General al Guvernului proiectele de acte normative initiate de minister, pentru a fi discutate în sedinta Guvernului;

e) urmãreste si asigurã finalizarea actelor normative aprobate de Guvern, care au fost initiate de minister;

f) monitorizeazã si controleazã elaborarea raportãrilor periodice prevãzute de reglementãrile în vigoare;

g) coordoneazã întregul personal al ministerului, activitatea de elaborare a politicilor de personal si principiile directoare pentru managementul de personal din cadrul compartimentelor.”

4. Dupã alineatul (2) al articolului 9 se introduce alineatul (21) cu urmãtorul cuprins:

“(21) Secretarul general poate îndeplini si alte însãrcinãri prevãzute de regulamentul de organizare si functionare a ministerului ori încredintate de ministrul justitiei.”

5. Dupã alineatul (3) al articolului 13 se introduce alineatul (4) cu urmãtorul cuprins:

“(4) Pentru acordarea asistentei medicale ambulatorii si stabilirea diagnosticului, a recomandãrilor terapeutice si tratamentului ambulator se înfiinteazã Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulator, prin preluarea a 80 de posturi de la Directia Medicalã, unitate cu personalitate juridicã, finantatã exclusiv din venituri extrabugetare provenite din sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate.”

6. Anexa nr. 1 “Structura organizatoricã a Ministerului Justitiei” si anexa nr. 3 “Unitãtile subordonate Ministerului Justitiei si cele aflate în coordonarea sa” se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezenta hotãrâre.

Art. II. - Hotãrârea Guvernului nr. 212/2001, cu modificãrile si completãrile aduse prin prezenta hotãrâre, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stãnoiu

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 7 iunie 2001.

Nr. 553.

 

ANEXA Nr. 1

 

Numãrul maxim de posturi = 345 (exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetelor acestora)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICÃ

a Ministerului Justitiei

 

 

ANEXA Nr. 2

 

UNITÃTILE

subordonate Ministerului Justitiei si cele aflate în coordonarea sa

 

 

Numãrul maxim de posturi

I. Institutii publice finantate integral de la bugetul de stat

 

A. Institutul National al Magistraturii

44

B. Centrul de Pregãtire si Perfectionare a Grefierilor si a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate

 40

C. Serviciul Independent de Protectie si Anticoruptie

172

II. Institutii publice finantate din venituri extrabugetare si alocatii acordate de la bugetul de stat

A. Institutul National de Expertize Criminalistice

54

a) Laboratorul Interjudetean de Expertize Criminalistice Bucuresti

 

b) Laboratorul Interjudetean de Expertize Criminalistice Cluj

 

c) Laboratorul Interjudetean de Expertize Criminalistice Iasi

 

d) Laboratorul Interjudetean de Expertize Criminalistice Timisoara

 

B. Directia Generalã a Penitenciarelor

13.256

a) 9 penitenciare de maximã sigurantã

 

b) 24 de penitenciare

 

c) 1 penitenciar pentru minori si tineri

 

d) 2 centre de reeducare pentru minori

 

e) Scoala Militarã de Administratie Penitenciarã

 

f) Centrul de Pregãtire si Perfectionare a Personalului de Penitenciare

 

g) Baza de Aprovizionare, Gospodãrire si Reparatii

 

h) Subunitatea de acces, pazã si escortare detinuti transferati

 

i) 5 spitale penitenciare*)

 

III. Institutii publice finantate de la bugetul de stat, din venituri extrabugetare prin sistemul de asigurãri sociale de sãnãtate si din alte venituri proprii

A. Directia Medicalã

22

B. Spitalul “Prof. dr. Constantin Angelescu”

175**)

C. Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulator

80**)

IV. Institutii publice finantate integral din venituri extrabugetare

 

A. Centrul de Pregãtire a Magistratilor, a Grefierilor si a Celuilalt

 

Personal din Sistemul Justitiei - Sovata

 

V. Agenti economici în coordonarea Ministerului Justitiei

 

A. Regia Autonomã “Multiproduct”

 

 


*) Veniturile extrabugetare provin din sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate.

**) Posturi finantate din venituri extrabugetare provenite din sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate.