MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 329      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 19 iunie 2001

 

SUMAR

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

538. - Hotãrâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru finantarea învãtãmântului preuniversitar de stat

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind aprobarea Normelor metodologice pentru finantarea învãtãmântului

preuniversitar de stat

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. XIII alin. (5) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 32/2001 privind reglementarea unor probleme financiare si ale art. 31 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se aprobã Normele metodologice pentru finantarea învãtãmântului preuniversitar de stat, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri Normele metodologice nr. 9.606/1/5.607-17.255/2000 pentru aplicarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 138/1999 privind finantarea unitãtilor de învãtãmânt preuniversitar de stat, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 15 iunie 2000, îsi înceteazã aplicabilitatea.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul educatiei si cercetãrii,

Ecaterina Andronescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 iunie 2001.

Nr. 538.

 

ANEXÃ

 

NORME METODOLOGICE

pentru finantarea învãtãmântului preuniversitar de stat

 

I. Dispozitii generale

Art. 1. - Începând cu anul 2001 cheltuielile privind finantarea institutiilor de învãtãmânt preuniversitar de stat se asigurã din bugetele locale ale unitãtilor administrativ-teritoriale în a cãror razã acestea îsi desfãsoarã activitatea, cu exceptia cheltuielilor suportate de la bugetul de stat.

Art. 2. - (1) Din bugetul de stat se finanteazã în continuare, prin Ministerul Educatiei si Cercetãrii, în conformitate cu prevederile legale, cheltuielile privind:

a) componenta localã aferentã proiectelor de reformã flate în derulare la data de 31 decembrie 2000,

cofinantate de Guvernul României si de organismele financiare internationale, precum si rambursãrile de credite externe, plãtile de dobânzi si comisioane la creditele externe aferente proiectelor respective;

b) bursele pentru elevii din Republica Moldova, precum si bursele pentru elevii strãini si etnicii români din afara granitelor tãrii;

c) organizarea examenelor, concursurilor si olimpiadelor nationale;

d) perfectionarea pregãtirii profesionale a cadrelor didactice (cazare, masã, transport, drepturi salariale si cheltuieli ocazionate de desfãsurarea activitãtilor de perfectionare);

e) cluburile, taberele, palatele copiilor, casele corpului didactic si inspectoratele scolare.

(2) Finantarea unitãtilor, institutiilor si activitãtilor prevãzute la alin. (1) nu face obiectul prezentelor norme metodologice.

Art. 3. - Facilitãtile acordate elevilor privind transportul pe calea feratã si cu metroul se finanteazã prin bugetul Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

Art. 4. - Autoritãtile administratiei publice locale si judetene, conducerile inspectoratelor scolare judetene si ale institutiilor de învãtãmânt preuniversitar de stat sunt obligate sã dispunã mãsurile necesare ca finantarea cheltuielilor cu pregãtirea scolarã în cursul unui exercitiu financiar sã se efectueze în baza prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 32/2001, legilor anuale ale bugetului de stat si în conformitate cu principiile înscrise în Legea învãtãmântului nr. 84/1995, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

Art. 5. - Fiecare institutie de învãtãmânt preuniversitar de stat are obligatia sã îsi desfãsoare activitatea pe baza bugetului propriu, aprobat în conditiile Legii nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si ale Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si cu respectarea dispozitiilor legale privind angajarea si utilizarea fondurilor publice.

Art. 6. - În cazul institutiilor de învãtãmânt special de stat cheltuielile curente si de capital sunt finantate din bugetul consiliului judetean si nu fac obiectul prezentelor norme metodologice.

Art. 7. (1) - Organizarea evidentei contabile sintetice si analitice si executia bugetarã a fiecãrei institutii de învãtãmânt preuniversitar de stat cu personalitate juridical se vor realiza, dupã caz, prin compartimentele financiar-contabile proprii, compartimentele financiar-contabile ale unitãtilor administrativ-teritoriale în a cãror razã îsi desfãsoarã activitatea sau prin compartimentele financiar-contabile ale altor institutii de învãtãmânt preuniversitar de stat din aceeasi unitate administrativ-teritorialã.

(2) Arondarea institutiei de învãtãmânt preuniversitar de stat care nu are compartiment financiar-contabil propriu, pe lângã unitatea administrativ-teritorialã sau institutia de învãtãmânt preuniversitar de stat care are compartiment financiar-contabil, se va face pe baza propunerii inspectoratului scolar judetean si se aprobã prin hotãrâre a consiliului local.

II. Elaborarea si aprobarea bugetului institutiilor de învãtãmânt preuniversitar de stat

Structura bugetului

Art. 8. - (1) Fiecare institutie de învãtãmânt preuniversitar de stat are obligatia sã îsi întocmeascã bugetul propriu.

Bugetul se întocmeste de cãtre fiecare institutie de învãtãmânt preuniversitar de stat cu personalitate juridicã.

În bugetul institutiilor de învãtãmânt preuniversitar de stat cu personalitate juridicã din mediul rural se includ si creditele bugetare pentru scolile fãrã personalitate juridicã din aceeasi unitate administrativ-teritorialã (scolile care au organizate numai clasele I-IV).

(2) În cazul institutiilor de învãtãmânt preuniversitar de stat arondate la alte institutii de învãtãmânt sau la unitãti administrativ-teritoriale bugetele se întocmesc de cãtre conducerile acestora împreunã cu conducerea institutiei la care sunt arondate, distinct, pentru fiecare institutie de învãtãmânt preuniversitar de stat.

Art. 9. - (1) Bugetul institutiei de învãtãmânt preuniversitar de stat se fundamenteazã pe baza:

a) finantãrii proportionale cu numãrul de elevi sau prescolari, pentru cheltuieli de personal, manuale scolare si burse;

b) finantãrii complementare, pentru cheltuieli materiale si servicii, alocatii pentru institutii publice, precum si pentru cheltuieli de capital.

(2) În anexe la bugetul institutiei de învãtãmânt preuniversitar de stat se prezintã bugetul privind veniturile si cheltuielile activitãtilor extrabugetare si bugetul de venituri si cheltuieli al internatelor, cãminelor si cantinelor pentru elevi si prescolari.

(3) Bugetul se întocmeste în faza de elaborare a proiectului bugetului local, respectiv a bugetului de stat, se definitiveazã dupã intrarea în vigoare a legii bugetului de stat si se aprobã o datã cu aprobarea bugetelor locale. Pe parcursul executiei bugetare, în situatia în care au loc rectificãri bugetare, se urmeazã aceleasi etape.

(4) Conducerea institutiei de învãtãmânt preuniversitar de stat are obligatia sã îsi fundamenteze cheltuielile pe bazã de indicatori fizici si valorici care sã reflecte în mod real necesarul de finantare, aplicându-se mãsuri pentru utilizarea cu maximã eficientã a bazei materiale existente si a fondurilor, în interesul procesului de învãtãmânt si al elevilor.

(5) La fundamentarea indicatorilor din bugetul de venituri si cheltuieli se va avea în vedere cã anul financiar bugetar cuprinde sfârsitul unui an scolar si începutul anului scolar urmãtor.

Art. 10. - În vederea cuprinderii în bugetul institutiilor de învãtãmânt preuniversitar de stat a finantãrii proportionale cu numãrul de elevi sau prescolari, asiguratã din bugetele locale, se procedeazã astfel:

a) Consiliul National pentru Finantarea Învãtãmântului Preuniversitar de Stat propune spre aprobare Ministerului Educatiei si Cercetãrii criteriile si standardele pentru.stabilirea finantãrii proportionale a institutiilor de învãtãmânt preuniversitar de stat.

Ministerul Educatiei si Cercetãrii aprobã criteriile si standardele dupã consultarea federatiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncã.

b) Pe baza criteriilor si standardelor aprobate Consiliul National pentru Finantarea Învãtãmântului Preuniversitar de Stat propune Ministerului Educatiei si Cercetãrii costurile medii anuale orientative pe elev/prescolar, pe niveluri si profiluri de instruire, în functie de care se stabileste finantarea proportionalã.

Ministerul Educatiei si Cercetãrii aprobã costurile medii anuale orientative dupã consultarea federatiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncã.

c) Dupã aprobare costurile medii anuale orientative se comunicã de cãtre Ministerul Educatiei si Cercetãrii inspectoratelor scolare judetene, repsectiv al municipiului Bucuresti, în vederea stabilirii necesarului de fonduri pentru finantarea proportionalã.

d) În acest scop, la nivelul fiecãrui inspectorat scolar se constituie Comisia pentru stabilirea cheltuielilor medii anuale pe institutii de învãtãmânt preuniversitar de stat, având urmãtoarea componentã:

- inspectorul scolar general;

- directorul tehnic administrativ al inspectoratului scolar/sef serviciu salarizare;

- contabilul-sef al inspectoratului scolar;

- un director al unei institutii de învãtãmânt preuniversitar de stat;

- un contabil-sef al unei institutii, de învãtãmânt preuniversitar de stat;

- directorul economic al consiliului judetean, respective al Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

- un reprezentant al sindicatelor judetene, desemnat de federatiile sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncã.

e) Comisia prevãzutã la lit. d) are urmãtoarele atributii:

- analizeazã datele prezentate de fiecare institutie de învãtãmânt preuniversitar de stat în ceea ce priveste numãrul de elevi, respectiv de prescolari înscrisi în anul de învãtãmânt, volumul cheltuielilor necesare cu personalul, manualele scolare si bursele elevilor;

- pe baza datelor primite de la institutiile de învãtãmânt preuniversitar de stat si a costurilor medii anuale orientative comunicate de Ministerul Educatiei si Cercetãrii stabileste în mod obiectiv si fundamentat costul anual orientativ pe un elev/prescolar, pe fiecare institutie de învãtãmânt preuniversitar de stat, urmãrindu-se asigurarea bunei functionãri a fiecãrei institutii.

Fundamentarea finantãrii proportionale

Art. 11. - (1) Sumele necesare pentru finantarea proportionalã se calculeazã de fiecare institutie de învãtãmânt preuniversitar de stat pe baza numãrului de elevi/prescolari, pe profiluri de învãtãmânt, si a costului anual orientativ pe un elev/prescolar, comunicat de inspectoratul scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.

(2) În faza de elaborare a proiectului de buget se iau în calcul numãrul de elevi/prescolari estimat de fiecare institutie, în functie de numãrul de clase, si costul annual orientativ pe un elev/prescolar.

(3) Metodologia de editare, difuzare, recuperare, recartare si de finantare a manualelor scolare se elaboreazã de Ministerul Educatiei si Cercetãrii si se aprobã prin ordin al ministrului educatiei si cercetãrii.

(4) Cheltuielile cu bursele elevilor se stabilesc potrivit dispozitiilor legale.

(5) Finantarea proportionalã cu numãrul de elevi/prescolari se fundamenteazã pe baza modelelor prezentate în anexele nr. 1, 1a) si 1b).

Fundamentarea finantãrii complementare

Art. 12. - (1) Finantarea complementarã se efectueazã în functie de necesitãtile de cheltuieli ale institutiei de învãtãmânt preuniversitar de stat. La propunerea institutiilor de învãtãmânt preuniversitar de stat, în bugetele proprii ale comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti se prevãd cheltuielile materiale si servicii (cu exceptia manualelor), alocatiile pentru institutiile publice si cheltuielile de capital, care se asigurã de cãtre acestea.

(2) Institutiile de învãtãmânt preuniversitar de stat fundamenteazã sumele necesare în vederea finantãrii complementare, potrivit normelor metodologice pentru elaborarea proiectelor de buget, transmise de Ministerul Finantelor Publice.

Venituri extrabugetare ale institutiilor de învãtãmânt preuniversitar de stat

Art. 13. - Institutiile de învãtãmânt preuniversitar de stat pot utiliza, pe lângã finantarea proportionalã si finantarea complementarã, si alte surse de venituri realizate în conditiile legii, si anume: venituri proprii provenite din activitatea de productie (ateliere-scoalã, ferme agricole etc.), prestãri de servicii, taxe de la persoane fizice si juridice, venituri din închirieri de spatii, donatii, sponsorizãri si alte venituri realizate din activitatea de învãtãmânt, activitãti cultural-educative, ale internatelor si cantinelor pentru prescolari si elevi.

Art. 14. - Veniturile extrabugetare se înscriu în bugetul de venituri si cheltuieli al activitãtilor extrabugetare, pe surse, astfel:

a) Veniturile rezultate din activitatea de productie (ateliere-scoalã, ferme agricole etc.), prestãri de servicii, care cuprind sumele încasate de institutia de învãtãmânt din activitatea de conversie si reconversie profesionalã, scolarizare, cursuri de initiere de informaticã, limbi strãine, activitãti de productie, prestãri de servicii si alte activitãti, în conditiile legii.

b) Taxele de la persoane fizice si juridice Institutiile de învãtãmânt preuniversitar de stat sunt autorizate, potrivit dispozitiilor legale, sã stabileascã nivelul taxelor pentru desfãsurarea examenului de admitere sau a altor examene, din care se acoperã cheltuielile aferente activitãtilor respective. Pentru stabilirea taxelor fiecare institutie de învãtãmânt preuniversitar de stat îsi estimeazã cheltuielile ocazionate de organizarea si desfãsurarea examenelor si, în functie de numãrul de elevi participanti, stabileste si taxa pentru un elev. Conform acestor elemente se stabilesc si prevederile din buget la subdiviziunea respectivã. Sumele încasate pentru eliberarea certificatelor sau a diplomelor de absolvire, dupã caz, reprezintã o altã sursã proprie de venit, al cãrei nivel se stabileste si se comunicã de inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti. Estimãrile bugetare se calculeazã si se fundamenteazã în functie de elementele respective, astfel: numãrul certificatelor sau al diplomelor de absolvire, ce urmeazã sã fie eliberate, înmultit cu suma pe un certificat sau o diplomã.

Tarifele pe elev/cursant percepute pentru organizarea de cursuri de pregãtire solicitate de persoane juridice sau fizice se stabilesc, pe bazã de conventie, cel putin la nivelul cheltuielilor efectuate pentru desfãsurarea cursurilor respective.

c) Veniturile din închirierea spatiilor disponibile se prevãd în buget la nivelul chiriei stabilite în contractele de închiriere, la care se adaugã obligatoriu cheltuielile cu întretinerea si utilitãtile folosite.

d) Veniturile din donatii reprezintã sumele donate de persoane fizice si juridice pentru a fi folosite la cheltuielile de functionare ale institutiilor de învãtãmânt preuniversitar de stat. Acestea se prevãd fie la nivelul executiei anului precedent, fie la nivelul estimat pentru exercitiul anului curent.

e) Veniturile din sposorizãri primite de la persoanele juridice sau fizice, conform legii.

f) Alte venituri.

Cheltuielile pentru activitãtile extrabugetare

Art. 15. - (1) Cheltuielile pentru activitãtile extrabugetare se înscriu în buget, pe titluri, articole si alineate, în functie de continutul acestora, avându-se în vedere urmãtoarele precizãri:

a) Cheltuielile pentru activitatea de productie (ateliere-scoalã, ferme agricole etc.) se stabilesc pe bazã de devize întocmite pentru fiecare activitate de productie, prestãri de servicii, în limita veniturilor prevãzute sã fie realizate.

b) Cheltuielile pentru desfãsurarea examenelor sau a cursurilor de pregãtire solicitate de persoanele juridice si fizice se stabilesc în limita veniturilor din taxele respective. În acest scop se întocmesc note de fundamentare în care se cuprind taxele cuvenite pentru activitãtile respective si cheltuielile aferente realizãrii acestor venituri, si anume: drepturile cuvenite comisiilor de examen, cheltuielile de întretinere a sãlilor de examene, procurarea rechizitelor (hârtie, stampile, cernealã, tusuri etc.) necesare în vederea desfãsurãrii examenelor. De regulã cheltuielile se încadreazã în limita veniturilor prevãzute sã fie încasate.

c) Cheltuielile necesare pentru tipãrirea certificatelor sau a diplomelor de absolvire se stabilesc în limita sumelor încasate pentru eliberarea certificatelor sau a diplomelor.

d) Cheltuielile din veniturile încasate din închirieri de spatii

e) Cheltuielile din sumele încasate drept donatii si sponsorizãri se înscriu în buget pentru realizarea actiunii stabilite de donator sau în contractele de sponsorizare, dupã caz. În situatia în care nu au fost stabilite destinatii împreunã cu sponsorii si cu donatorii, sumele din sponsorizãri si donatii se folosesc pentru acoperirea celorlalte cheltuieli de functionare ale institutiilor de învãtãmânt preuniversitar de stat.

f) Cheltuielile din alte surse de venituri realizate în conditiile legii

(2) Diferenta dintre totalul veniturilor extrabugetare si suma cheltuielilor prevãzute la alin. (1) lit. a)-f) se foloseste, în completare, în functie de necesitãti, de cãtre institutiile de învãtãmânt preuniversitar de stat la acoperirea altor cheltuieli ale acestora. În acest scop se efectueazã calcule de fundamentare pentru fiecare categorie de cheltuieli, dupã care se cuprind în buget la titlurile, articolele si alineatele respective.

Prezentarea si aprobarea bugetelor institutiilor de învãtãmânt preuniversitar de stat

Art. 16. - Bugetele elaborate de institutiile de învãtãmânt preuniversitar de stat se prezintã autoritãtii administratiei publice locale, în faza de elaborare a proiectului bugetului de stat si a proiectelor bugetelor locale, astfel:

a) Institutiile de învãtãmânt preuniversitar de stat ai cãror conducãtori îndeplinesc calitatea de ordonator tertiar de credite si institutiile de învãtãmânt preuniversitar de stat arondate la unitãtile administrativ-teritoriale prezintã autoritãtii publice locale proiectul de buget si fundamentãrile corespunzãtoare.

b) Institutiile de învãtãmânt preuniversitar de stat cu contabilitate proprie, care organizeazã si evidenta contabilã a altor institutii de învãtãmânt arondate, prezintã bugetul propriu si câte un buget pentru fiecare dintre acestea, precum si un buget centralizat pentru toate institutiile arondate, inclusiv bugetul propriu. Acest buget va fi însotit de fundamentãrile corespunzãtoare. Conducerile institutiilor de învãtãmânt preuniversitar de stat rãspund de exactitatea datelor cuprinse în notele de fundamentare care au stat la baza întocmirii proiectului de buget al fiecãrei institutii de învãtãmânt.

Art. 17. - Dupã aprobarea legii bugetului de stat consiliul judetean si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin hotãrâre si cu asistenta tehnicã a directiei generale a finantelor publice si a inspectoratului scolar, vor repartiza sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele unitãtilor administrativ-teritoriale si, în cadrul acestora, pe fiecare institutie de învãtãmânt preuniversitar de stat. Repartizarea sumelor se va realiza în cuantumul si cu respectarea destinatiilor aprobate prin legea bugetului de stat.

Art. 18. - (1) Consiliile locale, pe baza sumelor repartizate de la bugetul de stat prin consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupã adãugarea sumelor necesare pentru finantarea complementarã, comunicã bugetele, aprobate conform legii, institutiilor de învãtãmânt si trezoreriilor la care acestea sunt arondate.

(2) Dupã aprobare bugetele institutiilor de învãtãmânt preuniversitar de stat reprezintã documentul pe baza cãruia se asigurã finantarea cheltuielilor acestora în exercitiul financiar respectiv.

Art. 19. - (1) Consiliile locale, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor acorda atentie maximã examinãrii propunerilor de cheltuieli ale institutiilor de învãtãmânt preuniversitar de stat si vor cuprinde cu prioritate în bugetele locale fondurile necesare pentru finantarea acestora.

(2) Inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, si institutiile de învãtãmânt preuniversitar de stat au obligatia sã colaboreze cu autoritãtile locale pentru rezolvarea tuturor problemelor ce decurg din finantarea acestora.

III. Executia bugetelor institutiilor de învãtãmânt preuniversitar de stat

Art. 20. - Executia bugetelor institutiilor de învãtãmânt preuniversitar de stat cuprinde în principal operatiuni care se referã la:

1. Deschiderea creditelor bugetare pentru finantarea institutiilor de învãtãmânt preuniversitar de stat

(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale repartizeazã creditele bugetare pentru finantarea institutiilor de învãtãmânt preuniversitar de stat:

a) Pentru activitatea proprie si, dupã caz, pentru activitatea institutiilor arondate, pentru asigurarea în luna urmãtoare a finantãrii proportionale si complementare.

Solicitarea se va face pânã la data de 20 a lunii în curs pentru luna urmãtoare.

b) Deschiderea si repartizarea creditelor bugetare se efectueazã de cãtre ordonatorul principal de credite la nivelul capitolului de cheltuieli 57.02 “Învãtãmânt”, cu desfãsurarea pe titlurile clasificatiei bugetare economice, si anume: 02 “Cheltuieli de personal”, 20 “Cheltuieli materiale si servicii”, 34 “Subventii”, 38 “Transferuri” si 70 “Cheltuieli de capital”. Repartizarea creditelor se efectueazã pe bazã de dispozitii bugetare în perioada 25-30 a lunii în curs pentru luna urmãtoare, pe seama institutiilor de învãtãmânt care au conturi deschise la unitãtile teritoriale de trezorerie si contabilitate publicã.

(2) La primirea dispozitiei bugetare unitatea teritorialã de trezorerie si contabilitate publicã înregistreazã creditele bugetare, repartizate de ordonatorul principal de credite, în contul institutiei de învãtãmânt preuniversitar de stat: 02 “Credite deschise si repartizate pe seama ordonatorilor de credite finantati din bugetele locale”, care se desfãsoarã în conturi analitice, pe titluri, corespunzãtor repartizãrii creditelor bugetare.

c) În cazul în care evidenta contabilã a institutiei de învãtãmânt este realizatã de cãtre compartimentul financiar-contabil al unitãtii administrativ-teritoriale, deschiderea creditelor bugetare, precum si plãtile dispuse în limita acestora se efectueazã direct de primãrie.

(3) Unitãtile teritoriale de trezorerie si contabilitate publicã comunicã institutiilor de învãtãmânt preuniversitar de stat sau primãriilor, dupã caz, primirea dispozitiilor bugetare privind repartizarea creditelor bugetare de cãtre ordonatorul principal de credite, eliberând si extrase de cont.

(4) Conducerea institutiei de învãtãmânt preuniversitar de stat rãspunde administrativ, dacã nu solicitã la termen ordonatorului principal de credite necesarul de fonduri pentru asigurarea în luna urmãtoare a finantãrii proportionale si complementare.

(5) În cazul nedeschiderii la timp a creditelor bugetare din motive imputabile ordonatorului principal de credite, rãspunderea revine acestuia.

2. Încasarea veniturilor extrabugetare

(1) Ordonatorii tertiari de credite cu contabilitate proprie încaseazã veniturile extrabugetare în numerar, prin casieria proprie, de la persoanele fizice si, prin virament, de la persoanele juridice, în conturile deschise la unitãtile teritoriale de trezorerie si contabilitate publicã 50.04 “Disponibil din venituri extrabugetare ale institutiilor de subordonare localã” si 50.10 “Disponibil al institutiilor subventionate din bugetul local”, în cazul veniturilor care privesc activitatea internatelor, cãminelor si cantinelor.

(2) Institutiile de învãtãmânt preuniversitar de stat care îsi executã bugetul prin primãrii sau prin alte institutii de învãtãmânt la care sunt arondate pot încasa în numerar venituri extrabugetare, aplicând regulile stabilite pentru mandatar. Mandatarul se stabileste de cãtre directorul institutiei de învãtãmânt preuniversitar de stat sau de cãtre ordonatorul principal de credite al bugetului local, dupã caz, si poate fi: administratorul, secretarul scolii sau un cadru didactic.

(3) Operatiunile de încasãri prin casieria proprie se organizeazã potrivit dispozitiilor legale în vigoare si se efectueazã numai pe bazã de documente legale aprobate de persoanele în drept, care se înregistreazã cronologic în Registrul jurnal de casã.

(4) Încasãrile zilnice în numerar se depun de cãtre mandatari în conturile 50.04 “Disponibil din venituri extrabugetare ale institutiilor de subordonare localã” si 50.10 “Disponibil al institutiilor subventionate din bugetul local”, dupã caz, deschise pe seama institutiilor de învãtãmânt preuniversitar de stat sau a unitãtilor administrativ-teritoriale, prin care acestea îsi executã bugetul de venituri si cheltuieli, dupã caz, la unitãtile teritoriale de trezorerie si contabilitate publicã, astfel:

a) în prima zi lucrãtoare de la încasare, în cazul în care institutia sau unitatea administrativ-teritorialã, dupã caz, are sediul în localitatea în care functioneazã unitatea trezoreriei la care are contul deschis;

b) în a doua zi lucrãtoare de la încasare, în cazul în care institutia de învãtãmânt preuniversitar de stat sau unitatea administrativ-teritorialã, dupã caz, are sediul în altã localitate decât unitatea trezoreriei la care are contul deschis.

(5) Pentru operatiunile prin virament se utilizeazã ordine de platã tip trezorerie, în care se specificã pe verso natura sumelor virate.

3. Angajarea si efectuarea cheltuielilor aprobate prin buget

(1) Angajarea cheltuielilor se efectueazã de cãtre ordonatorii de credite, pe bazã de documente legale (state de platã salariale, comenzi, contracte, conventii etc.), vizate pentru controlul financiar preventiv, întocmite distinct pentru cheltuieli care se suportã din bugetul local si din venituri extrabugetare, dupã caz.

(2) În toate documentele de platã va fi înscrisã în mod obligatoriu subdiviziunea clasificatiei din buget în care se încadreazã plãtile respective.

(3) Pentru institutiile de învãtãmânt preuniversitar de stat care îsi executã bugetele proprii prin unitãti administrativ-teritoriale sau prin alte institutii de învãtãmânt la care sunt arondate, cheltuielile se angajeazã si se efectueazã astfel:

(4) Directorii institutiilor de învãtãmânt preuniversitar de stat semneazã documentele din punct de vedere al necesitãtii, dupã care le transmit primãriilor si institutiilor de învãtãmânt preuniversitar de stat la care sunt arondate, care acordã viza de control financiar preventiv. Conducerile acestora din urmã, dupã verificarea documentelor din punct de vedere al încadrãrii, respectãrii limitelor si destinatiei creditelor din bugetul unitãtilor respective, precum si a dispozitiilor legale cu privire la efectuarea cheltuielilor institutiilor publice, procedeazã la aprobarea si efectuarea plãtilor propuse. În acest scop se întocmeste ordinul de platã care se prezintã la unitatea trezoreriei statului pentru decontare.

(5) Conducãtorul institutiei de învãtãmânt preuniversitar de stat la care sunt arondate alte institutii de învãtãmânt îndeplineste functia de ordonator tertiar de credite numai pe baza documentelor legale semnate si prezentate de cãtre directorii unitãtilor de învãtãmânt preuniversitar de stat arondate.

(6) La ordonatorii tertiari de credite se organizeazã si functioneazã controlul financiar preventiv în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 123/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cadrul general al atributiilor si exercitãrii controlului financiar preventiv propriu.

(7) În vederea urmãririi executiei bugetelor ordonatorii tertiari de credite efectueazã plãtile de casã prin urmãtoarele conturi deschise la unitãtile trezoreriilor prin care îsi deruleazã operatiunile de încasãri si plãti, si anume:

- contul 24.57.02.02 “Cheltuielile bugetului local pentru învãtãmânt - cheltuieli de personal”;

- contul 24.57.02.20 “Cheltuielile bugetului local pentru învãtãmânt - cheltuilei materiale si servicii”;

- contul 24.57.02.34 “Cheltuielile bugetului local pentru învãtãmânt - subventii”;

- contul 24.57.02.38 “Cheltuielile bugetului local pentru învãtãmânt - transferuri”;

- contul 24.57.02.70 l4Cheltuielile bugetelor locale pentru învãtãmânt - cheltuieli de capital”.

(8) Cheltuielile din venituri extrabugetare se efectueazã din conturile 50.04 “Disponibil din venituri extrabugetare ale institutiilor de subordonare localã” si 50.10 “Disponibil al institutiilor subventionate din bugetul local”, dupã caz.

(9) Ordonatorii tertiari de credite au obligatia sã organizeze si sã conducã contabilitatea operatiunilor de încasãri si plãti, precum si a celorlalte operatiuni patrimoniale, în mod cronologic si sistematic, în conturile corespunzãtoare din planul de conturi pentru institutiile publice, aprobat de Ministerul Finantelor Publice.

(10) Ordonatorii tertiari de credite conduc evidenta analiticã a plãtilor de casã, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, în cadrul urmãtoarelor conturi de finantare bugetarã:

- contul 700.01 l0Finantarea din bugetul de stat” pentru fondurile primite de la Ministerul Educatiei si Cercetãrii prin inspectoratele scolare judetene, care are ca destinatie componenta localã aferentã proiectelor de reformã, bursele pentru elevii din Republica Moldova si pentru elevii strãini si etnicii români din afara granitelor tãrii, organizarea examenelor, concursurilor si olimpiadelor nationale, perfectionarea pregãtirii profesionale a cadrelor didactice;

- contul 700.02 “Finantarea din bugetul local”, pentru fondurile primite de la bugetele locale.

11) În vederea cunoasterii modului de utilizare a creditelor bugetare de cãtre institutiile de învãtãmânt preuniversitar de stat fãrã contabilitate proprie, primãriile sau, dupã caz, institutiile la care sunt arondate vor transmite acestora lunar contul de executie, potrivit formularului-anexã la darea de seamã contabilã pentru institutii publice.

(12) Creditele bugetare repartizate din bugetul de stat si bugetele locale pe seama ordonatorilor tertiari de credite si rãmase neutilizate la încheierea exercitiului bugetar se anuleazã de drept potrivit Legii nr. 72/1996, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si Legii nr. 189/1998, cu modificãrile ulterioare.

IV. Raportarea executiei bugetare de cãtre institutiile de învãtãmânt

Art. 21. - (1) Ordonatorii tertiari de credite întocmesc trimestrial si anual dãri de seamã contabile privind executia bugetarã, în conformitate cu normele metodologice ale Ministerului Finantelor Publice, transmise ordonatorilor principali de credite.

(2) Pentru fondurile primite de la Ministerul Educatiei si Cercetãrii ordonatorii tertiari de credite întocmesc contul de executie a bugetului de stat pe formularul anexat la darea de seamã contabilã pentru institutii publice si îl prezintã inspectoratelor scolare judetene.

(3) O datã cu dãrile de seamã contabile trimestriale si anuale privind executia bugetarã, ce vor fi prezentate ordonatorilor principali de credite de la care primesc credite bugetare, institutiile de învãtãmânt preuniversitar de stat înainteazã inspectoratului scolar Situatia privind executia bugetarã pe trimestrul, inclusiv pentru institutiile arondate, acolo unde este cazul, conform anexei nr. 2.

(4) Inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, prin compartimentele de contabilitate si informatizare, centralizeazã situatiile privind executia bugetarã pe institutii de învãtãmânt si transmit Consiliului National al Finantãrii Învãtãmântului Preuniversitar de Stat Situatia trimestrialã/anualã privind executia bugetarã din institutiile de învãtãmânt preuniversitar de stat, conform anexei nr. 3.

Art. 22. - Consiliul National al Finantãrii Învãtãmântului Preuniversitar de Stat, pe baza datelor transmise de inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, analizeazã modul în care se respectã prevederile legii bugetului de stat si criteriile si principiile finantãrii învãtãmântului preuniversitar de stat, precum si eventualele fenomene perturbatoare care se manifestã în acest domeniu si cauzele care le determinã. Pe baza acestor analize se întocmesc rapoarte trimestriale/anuale care se înainteazã conducerii Ministerului Educatiei si Cercetãrii, însotite de propuneri de îmbunãtãtire a sistemului de finantare si executie bugetarã în sistemul de învãtãmânt preuniversitar de stat.

V. Dispozitii finale

Art. 23. - Institutiile de învãtãmânt preuniversitar de stat care executã bugetele prin unitãtile administrativ-teritoriale sau alte institutii de învãtãmânt îsi vor putea urmãri si executa singure bugetul propriu, cu conditia asigurãrii postului de economist sau contabil, dupã caz, si a dobândirii calitãtii de ordonator tertiar de credite. O datã cu organiza-rea si functionarea contabilitãtii proprii institutia de învãtãmânt preuniversitar de stat va solicita trezoreriei statului deschiderea conturilor prezentate la art. 20 pct. 3 alin. (7).

Art. 24. - Institutiile de învãtãmânt preuniversitar de stat care tin evidenta contabilã si pentru alte institutii arondate si, dupã caz, primãriile vor preda cu proces-verbal executia bugetului propriu institutiilor de învãtãmânt preuniversitar de stat - creditele bugetare repartizate, plãtile de casã din finantarea primitã, veniturile extrabugetare încasate, plãtile din aceste venituri, precum si toate conturile de activ si pasiv care privesc gestiunea institutiei de învãtãmânt preuniversitar de stat.

Art. 25. - Stabilirea politicii de resurse umane si a numãrului de personal necesar pentru buna desfãsurare a  procesului de învãtãmânt sunt de competenta exclusivã a Ministerului Educatiei si Cercetãrii, a inspectoratelor scolare si a institutiilor de învãtãmânt preuniversitar de stat, în conditiile Legii nr. 84/1995, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

Art. 26. - Anexele nr. 1, 1a), 1b), 2 si 3 fac parte integrantã din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Judetul..........................................................................................

Localitatea ....................................................................................

Institutia de învãtãmânt preuniversitar de stat..........................

 

FINANTAREA

proportionalã cu numãrul de elevi

- mii lei –

Nr.

crt.

Nivelurile de învãtãmânt

Numãrul de elevi

Costurile medii pe elev

Total

cheltuieli

1.

1. Prescolar

 

 

 

2.

Primar - gimnazial

 

 

 

3.

Liceal

 

 

 

4.

Profesional

 

 

 

5.

Postliceal

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

Director,

…......................

Contabil-sef,

…......................

 

ANEXA Nr. 1a)

la normele metodologice

 

Judetul..........................................................................................

Localitatea ....................................................................................

Institutia de învãtãmânt preuniversitar de stat..........................

 

NOTÃ DE FUNDAMENTARE

a cheltuielilor cu manualele pentru anul …..

 

Clase

Numãrul de elevi

Costul manualelor pe o clasã

Cheltuieli cu manualele în anul de bazã

Propuneri de cheltuieli cu manualele în anul de plan

% col. 3

fatã de col. 2

0.

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9. – 12.*)

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

Director,

…......................

Contabil-sef,

…......................

 


* ) Gratuitãtile din învãtãmântul liceal.

 

ANEXA Nr. 1b)

la normele metodologice

 

Judetul..........................................................................................

Localitatea ....................................................................................

Institutia de învãtãmânt preuniversitar de stat..........................

 

NOTÃ DE FUNDAMENTARE

a cheltuielilor privind bursele elevilor pentru anul …….

 

Nr.

crt.

Numãrul de elevi în institutiile de învãtãmânt preuniversitar

Numãrul de beneficiari stabilit conform criteriilor de acordare a burselor aprobate de inspectoratele scolare judetene

Fondurile alocate în anul de bazã

Propuneri pentru anul de plan

%

col. 4/col. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director,

…......................

Contabil-sef,

…......................

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Judetul..........................................................................................

Localitatea ....................................................................................

Institutia de învãtãmânt preuniversitar de stat..........................

 

SITUATIA

privind executia bugetarã pe trimestrul  ……/….

 

Categoriile de cheltuieli

Prevederi

Credite deschise

Plãti

Cheltuieli efective

anuale*)

trimestriale

 

 

 

0

1

2

3

4

5

Cheltuieli de personal

 

 

 

 

 

Cheltuieli materiale si servicii

 

 

 

 

 

Subventii

 

 

 

 

 

Transferuri (burse)

 

 

 

 

 

Cheltuieli de capital

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

Director,

…......................

Contabil-sef,

…......................


* ) La raportarea anualã coloana 1 se completeazã cu prevederile aprobate initial, iar coloana 2, cu prevederile definitive.

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

Judetul..........................................................................................

Inspectoratul scolar ....................................................................

 

SITUATIA TRIMESTRIALÃ/ANUALÃ

privind executia bugetarã din institutiile de învãtãmânt

 

 

Treptele si profilurile de învãtãmânt

Numãrul

de clase

Numãrul de elevi

Cheltuieli de personal

Cheltuieli

materiale curente

Subventii

Transferuri

(burse)

Cheltuieli de capital

credite

deschise

plãti

cheltuieli

efective

credite

deschise

plãti

cheltuieli

efectuate

credite

deschise

plãti

cheltuieli

efectuate

credite

deschise

plãti

cheltuieli

efectuate

credite

deschise

plãti

cheltuieli

efectuate

Învãtãmânt prescolar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Învãtãmânt pimar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Învãtãmânt gimnazial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Învãtãmânt liceal, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil teoretic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil tehnologic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil vocational

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Învãtãmânt profesional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Învãtãmânt postliceal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director,

…......................

Contabil-sef,

…......................