MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 334     LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Vineri, 22 iunie 2001

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

555. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile pentru supunerea proiectelor de acte normative spre adoptare Guvernului

 

561. - Hotărâre pentru aprobarea programelor de sănătate finantate în anul 2001 din bugetul  Ministerului Sănătătii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate

 

563. - Hotărâre privind stabilirea parcului normat de autovehicule si a consumului de carburanti pentru Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile

pentru supunerea proiectelor de acte normative spre adoptare Guvernului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 80 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative si ale art. 26 alin. (2) teza finală din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind procedurile pentru supunerea proiectelor de acte normative spre adoptare Guvernului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si prefecturile vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 400/2000 pentru aprobarea.Regulamentului privind procedurile pentru pregătirea, elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de acte normative care se înaintează Guvernului, precum si procedurile de supunere spre adoptare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 14 iunie 2000, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 iunie 2001.

Nr. 555.

           

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind procedurile pentru supunerea proiectelor de acte normative spre adoptare Guvernului

 

CAPITOLUL I

Dispozitii privind pregătirea, elaborarea si avizarea proiectelor de acte normative

 

Art. 1. - Reglementarea relatiilor sociale prin acte normative se realizează cu respectarea principiilor generale de legiferare proprii sistemului dreptului românesc.

Art. 2. - (1) Actele normative se initiază, se elaborează, se adoptă si se aplică în conformitate cu prevederile Constitutiei României, cu dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, precum si cu principiile ordinii de drept.

(2) Actul normativ trebuie să se integreze organic în sistemul legislatiei, scop în care:

a) proiectul de act normativ trebuie corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de acelasi nivel, cu care se află în conexiune, precum si cu reglementările comunitare si cu tratatele internationale la care România este parte;

b) proiectul de act normativ, întocmit pe baza unui act de nivel superior, nu poate depăsi limitele competentei instituite prin acel act si nici nu poate contraveni principiilor si dispozitiilor acestuia.

Art. 3. - (1) Potrivit Constitutiei României Guvernul adoptă hotărâri si ordonante.

(2) Hotărârile Guvernului se emit pentru organizarea executării legilor.

(3) Ordonantele simple, emise în domenii care nu fac obiectul legilor organice, se adoptă numai în temeiul unei legi speciale de abilitare a Guvernului, în limitele si în conditiile prevăzute de aceasta, iar ordonantele de urgentă, numai în situatiile prevăzute la art. 114 alin. (4) din Constitutia României.

(4) Guvernul îsi exercită initiativa legislativă potrivit Constitutiei României, prin însusirea proiectelor de lege elaborate de ministere sau de alte autorităti ale administratiei publice si transmiterea acestora spre dezbatere si adoptare uneia dintre Camerele Parlamentului.

Art. 4. - (1) Proiectele de acte normative se elaborează de către autoritătile abilitate să le initieze, cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000.

(2) Au dreptul să initieze proiecte de acte normative, în conformitate cu atributiile si cu domeniul lor de activitate, următoarele autorităti publice:

a) ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale aflate în subordinea Guvernului, precum si autoritătile administrative autonome;

b) organele de specialitate ale administratiei publice centrale aflate în subordinea sau în coordonarea ministerelor - prin ministerele în a căror subordine sau coordonare se află;

c) prefecturile, consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti - prin Ministerul Administratiei Publice.

Art. 5. - (1) În vederea elaborării proiectelor de acte normative, la toate autoritătile publice prevăzute la art. 4 alin. (2) se constituie, prin ordin sau, după caz, prin dispozitie a conducătorului acestora, colective speciale în componenta cărora sunt desemnati: juristi, specialisti în domeniul integrării europene, precum si specialisti din compartimentele corespunzătoare profilului propunerilor de reglementare. Colectivul va fi coordonat de un secretar de stat, respectiv de secretarul general.

(2) Colectivul prevăzut la alin. (1) întocmeste o primă formă a proiectului de act normativ, care este prezentat conducătorului autoritătii publice initiatoare ori persoanei desemnate prin ordin sau, după caz, prin dispozitie a acestuia.

Art. 6. - (1) Proiectele de acte normative trebuie însotite de următoarele instrumente de prezentare si motivare:

a) expuneri de motive - în cazul proiectelor de legi;

b) note de fundamentare - în cazul ordonantelor, al ordonantelor de urgentă si al hotărârilor Guvernului;

c) referate de aprobare - pentru celelalte acte normative.

(2) Instrumentele de prezentare si motivare a actelor normative trebuie să cuprindă mentiunile prevăzute la art. 29 alin. (1)-(3) din Legea nr. 24/2000.

Art. 7. - Proiectul de act normativ însusit de conducătorul autoritătii publice initiatoare se transmite concomitent, în copie, autoritătilor publice interesate în aplicarea acestuia, în functie de obiectul reglementării, care au obligatia să analizeze si să comunice initiatorului eventualele observatii si propuneri în termen de cel mult 5 zile de la primirea proiectului, dacă nu s-a stabilit un alt termen.

Proiectele de acte normative care urmăresc armonizarea legislatiei nationale cu prevederile comunitare se transmit spre analiză si Ministerului Integrării Europene, însotite de tabelul de concordantă între actul comunitar propus să fie transpus si proiectul de act normativ pe care îl transpune. În această etapă proiectu  de act normativ nu se transmite Ministerului Justitiei decât în situatia în care acesta are calitatea de minister coinitiator. Pentru obtinerea avizului din punct de vedere al legalitătii proiectul de act normative se transmite Ministerului Justitiei în conditiile art. 8 alin. (6).

Art. 8. - (1) După obtinerea punctelor de vedere ale autoritătilor publice care urmează să avizeze, initiatorul definitivează proiectul de act normativ. La operatiunea de definitivare de către colectivul prevăzut la art. 5 alin. (1) pot participa si reprezentanti ai autoritătilor publice avizatoare.

(2) Dacă în urma propunerilor si observatiilor primite de la autoritătile publice avizatoare s-au adus modificări proiectului de act normativ, instrumentele de prezentare si motivare initiale vor fi reformulate în mod corespunzător, astfel încât acestea să se refere la forma proiectului de act normativ care va fi transmisă spre avizare.

(3) După definitivare originalul proiectului de act normativ, însotit de instrumentul de prezentare si motivare, refăcut conform modificărilor operate, se transmite succesiv spre avizare de către initiator autoritătilor publice prevăzute la alin. (2) în termen de maximum 3 zile de la primirea punctelor de vedere ale acestora.

(4) Proiectele de acte normative ce transpun prevederi comunitare se transmit spre avizare si Ministerului Integrării Europene.

(5) În situatia în care între initiator si autoritătile publice avizatoare există puncte de vedere diferite, proiectul de act normativ va fi avizat în termen de maximum 3 zile de la primirea acestuia, cu obiectii, care vor fi anexate si prezentate în cadrul sedintei Guvernului.

(6) Proiectele de acte normative se transmit Ministerului Justitiei în original, împreună cu o copie si numai după obtinerea avizelor autoritătilor publice interesate. Ministerul Justitiei avizează proiectele de acte normative exclusiv din punct de vedere al legalitătii, încheind succesiunea operatiunilor din etapa de avizare.

(7) Avizul Ministerului Justitiei nu este obligatoriu în cazul hotărârilor Guvernului cu caracter individual ce au ca obiect numiri si revocări din functie, stabilirea unor date, precum si aprobarea de indicatori tehnico-economici de investitii, care sunt avizate din punct de vedere al legalitătii de Secretariatul General al Guvernului.

Art. 9. - Proiectele de acte normative pentru care, potrivit legii, este necesar avizul Consiliului Concurentei se supun spre adoptare Guvernului numai după obtinerea acestui aviz. Avizul Consiliului Concurentei se obtine de către autoritatea publică initiatoare a respectivului proiect de act normativ.

Art. 10. - Proiectele de acte normative pentru care, potrivit legii, este necesar avizul Consiliului Suprem de Apărare a Tării se supun spre adoptare Guvernului numai după obtinerea acestui aviz.

Art. 11. - (1) Întelegerile internationale la nivel guvernamental sau departamental se negociază si se semnează de către persoanele desemnate în acest scop, pe baza împuternicirii Guvernului.

(2) Memorandumurile prin care se supun spre aprobare Guvernului negocierea si/sau semnarea întelegerilor internationale prevăzute la alin. (1) vor fi initiate, în functie de obiectul reglementării, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe si/sau Ministerul Integrării Europene si vor fi avizate de autoritătile publice interesate. Avizul Ministerului Justitiei este obligatoriu în cazul în care se solicită împuternicirea de semnare a actelor internationale.

(3) După aprobare Secretariatul General al Guvernului comunică autoritătilor publice initiatoare decizia Guvernului.

Art. 12. - (1) În cazul acordurilor, conventiilor si al altor întelegeri internationale care se supun Parlamentului de către Guvern în vederea ratificării sau pentru care competenta de aprobare revine, potrivit legii, Guvernului, proiectul de act normativ trebuie să fie însotit de textul actului international în limba originară si în traducere oficială sau autorizată.

(2) Proiectele de acte normative prevăzute la alin. (1) vor fi initiate, în functie de obiectul reglementării, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Integrării Europene si cu celelalte ministere sau autorităti publice interesate.

(3) Textele actelor cu caracter international care se supun ratificării sau aprobării se vor stampila pe fiecare pagină, iar pe ultima pagină se vor mentiona explicit numele persoanelor semnatare si se va atesta, prin semnătura persoanei autorizate si prin aplicarea stampilei, conformitatea documentului cu originalul.

Art. 13. - Prin decizie a primului-ministru, pe lângă Secretariatul General al Guvernului se pot constitui grupuri e lucru formate din specialisti - colaboratori externi - pentru analizarea proiectelor de acte normative sub aspectul solutiilor propuse, cerintelor de corelare cu ansamblul reglementărilor interne, armonizării cu legislatia europeană si tratatele internationale la care România este parte, precum si al respectării normelor de tehnică legislativă.

Art. 14. - (1) Proiectele de acte normative avizate se transmit de către initiator atât în original, stampilate pe fiecare pagină, cât si pe suport magnetic Secretariatului General al Guvernului.

(2) Secretariatul General al Guvernului va solicita de îndată următoarele avize:

a) avizul Consiliului Legislativ, ce urmează să fie emis, potrivit legii, în termenul solicitat de Guvern, care nu poate fi mai mic de:

- 24 de ore pentru proiectele de ordonantă de urgentă;

- 2 zile pentru proiectele de lege care urmează să fie transmise Parlamentului cu solicitarea dezbaterii în procedură de urgentă;

- 10 zile pentru celelalte proiecte de acte normative;

b) avizul Consiliului Suprem de Apărare a Tării, în cazul proiectelor de acte normative prevăzute la art. 10;

c) avizul Consiliului Economic si Social, în cazul proiectelor de acte normative care privesc  omeniile prevăzute la art. 5 din Legea nr. 109/1997 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social, care urmează să fie emis, potrivit legii, în termen de:

- 10 zile calendaristice de la primirea solicitării, în cazul proiectelor de hotărâri, de ordonante si de legi ordinare;

- 20 de zile calendaristice de la primirea solicitării, în cazul proiectelor de legi organice.

(3) Secretariatul General al Guvernului verifică îndeplinirea conditiilor de formă ale fiecărui proiect de act normativ, inclusiv respectarea normelor de tehnică legislative prevăzute de Legea nr. 24/2000, întocmind, dacă este cazul, o notă cuprinzând propuneri si/sau observatii.

Art. 15. - Autoritătile publice, inclusiv Secretariatul General al Guvernului, sunt obligate să furnizeze Consiliului Legislativ informatiile si documentatiile necesare privind avizarea proiectelor de acte normative, în termenele si în conditiile stabilite prin Legea nr. 73/1993 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Legislativ.

Art. 16. - Proiectele de acte normative care nu corespund conditiilor de formă prevăzute de prezentul regulament vor fi restituite initiatorilor de către Secretariatul General al Guvernului, în vederea refacerii lor.

Art. 17. - (1) După parcurgerea etapelor prevăzute la art. 14 Secretariatul General al Guvernului transmite initiatorului, după caz, următoarele documente:

a) avizul Consiliului Legislativ;

b) avizul Consiliului Suprem de Apărare a Tării;

c) avizul Consiliului Economic si Social;

d) nota cuprinzând propunerile si/sau observatiile sale.

(2) Pe baza documentelor mentionate la alin. (1) colectivul prevăzut la art. 5 alin. (1) are obligatia de a reanaliza si, după caz, de a reface proiectul de act normativ.

Proiectul de act normativ refăcut va fi transmis Secretariatului General al Guvernului, stampilat pe fiecare filă, cu cel putin 5 zile înainte de data sedintei Guvernului pe a cărei agendă de lucru se solicită să fie înscris.

(3) În situatia în care initiatorul nu acceptă, total sau partial, observatiile si propunerile formulate în documentele prevăzute la alin. (1), acesta va transmite Secretariatului General al Guvernului forma proiectului de act normativ ce urmează să fie supusă spre adoptare Guvernului, însotită de o notă justificativă cuprinzând argumentele care au condus la neacceptarea observatiilor si/sau a propunerilor respective.

 

CAPITOLUL II

Dispozitii privind analiza si supunerea spre adoptare a proiectelor de acte normative

 

Art. 18. - (1) Pregătirea sedintelor Guvernului se realizează de Secretariatul General al Guvernului.

(2) Membrii Guvernului, reprezentantii autoritătilor publice interesate, precum si ceilalti invitati a căror prezentă este necesară pentru buna desfăsurare a sedintelor Guvernului se convoacă de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, conform dispozitiei primului-ministru.

(3) Agenda de lucru a Guvernului cuprinde: proiecte de acte normative, rapoarte, note, note-mandat, memorandumuri, puncte de vedere, informări si alte materiale, în functie de necesităti.

(4) Pe agenda de lucru a Guvernului se înscriu numai proiectele de acte normative care au avizele tuturor autoritătilor publice interesate în aplicarea acestora, avizul din punct de vedere al legalitătii si, după caz, avizul Consiliului Legislativ, avizul Consiliului Suprem de Apărare a Tării si avizul Consiliului Economic si Social.

(5) Proiectul agendei de lucru, avizat de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, este prezentat de acesta spre aprobare primului-ministru.

Agenda de lucru aprobată se comunică de Secretariatul General al Guvernului tuturor membrilor Guvernului, precum si conducătorilor altor autorităti publice interesate, cu cel putin 36 de ore înainte de începerea sedintei Guvernului.

Art. 19. - (1) Înainte de începerea dezbaterilor sau în cursul acestora initiatorii pot solicita primului-ministru, motivat, retragerea sau amânarea proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru.

(2) În cazuri exceptionale primul-ministru poate aproba ca pe durata desfăsurării sedintei Guvernului să fie luate în discutie si proiecte de acte normative sau materiale neînscrise pe agenda de lucru. În cazul adoptării de către Guvern a acestor proiecte de acte normative initiatorul are obligatia să îsi însusească observatiile si propunerile cu privire la forma si legalitatea acestor proiecte, cuprinse în documentele prevăzute la art. 17 alin. (1).

(3) Decizia Guvernului cu privire la fiecare proiect de act normativ, luată ca urmare a rezultatului dezbaterilor, este marcată prin anuntul primului-ministru privind adoptarea, amânarea, respingerea sau retragerea acestuia, după caz.

Art. 20. - (1) După adoptare Secretariatul General al Guvernului finalizează proiectul de act normativ prin operarea observatiilor de tehnică legislativă.

(2) În situatia în care în sedinta Guvernului au fost formulate observatii de fond, Secretariatul General al Guvernului le va comunica initiatorilor atât prin fax, cât si prin posta specială, imediat după ce stenograma sedintei Guvernului a fost redactată.

(3) În termen de cel mult două zile de la primirea observatiilor formulate în sedinta Guvernului initiatorul este obligat să transmită Secretariatului General al Guvernului reformulările textelor vizate de acestea; în acest răspuns vor fi cuprinse, dacă este cazul, si reformulările textelor avizate de observatiile de fond cuprinse în documentele prevăzute la art. 17 alin. (1). Initiatorul aplică stampila conducătorului institutiei pe fiecare pagină ce contine textele reformulate. Reformulările textelor vizate, însotite de o adresă din partea initiatorului, se transmit prin fax, precum si prin posta specială, originalul urmând să fie atasat la dosarul actului normativ în cauză.

(4) După finalizare Secretariatul General al Guvernului transmite autoritătii publice initiatoare forma finală a actului normativ.

(5) În situatia în care initiatorul nu acceptă propunerile si/sau observatiile aprobate de Guvern, proiectul de act normativ va fi repus în mod obligatoriu pe agenda de lucru a sedintei Guvernului.

Art. 21. - (1) Proiectele de acte normative cărora li s-au adus modificări de fond ca urmare a discutării si adoptării lor în sedinta Guvernului vor fi supuse unei noi avizări a Consiliului Legislativ, a Consiliului Suprem de Apărare a Tării si a Consiliului Economic si Social, după caz. În situatia în care, ca urmare a noii avizări de către aceste autorităti, este necesară operarea unor modificări de fond ori avizul respectiv este negativ, proiectul de act normativ va fi repus în mod obligatoriu pe agenda de lucru a sedintei Guvernului.

(2) Repunerea pe agenda de lucru a sedintei Guvernului este obligatorie si în cazul proiectelor de acte normative adoptate potrivit art. 19 alin. (2), dacă:

a) acceptarea ulterioară a observatiilor cuprinse în documentele prevăzute la art. 17 alin. (1) determină modificări de fond ale proiectului;

b) avizul Consiliului Legislativ si/sau avizul Consiliului Economic si Social sunt negative, după transmiterea de către initiator a punctului său de vedere Secretariatului General al Guvernului.

(3) În toate cazurile, dacă ulterior adoptării initiatorul solicită operarea altor modificări care nu au fost aprobate de Guvern, Secretariatul General al Guvernului are obligatia să repună respectivul proiect de act normativ pe agenda de lucru.

Art. 22. - (1) După sedinta Guvernului Secretariatul General al Guvernului va proceda la:

a) definitivarea actului normativ adoptat, în conditiile art. 20;

b) prezentarea actului normativ adoptat primului-ministru, în vederea semnării, si ministrilor care au obligatia punerii lui în executare, în vederea contrasemnării. Contrasemnarea unui act normativ adoptat de Guvern este obligatorie în termen de cel mult 24 de ore de la data semnării lui de către primul-ministru;

c) numerotarea actelor normative în cadrul anului calendaristic; actele Guvernului vor purta data sedintei Guvernului în care acestea au fost adoptate;

d) transmiterea la Senat sau la Camera Deputatilor, după caz, a proiectelor de legi, însotite de expunerile de motive ale acestora si de hotărârile de supunere a lor spre adoptare, semnate de primul-ministru;

e) transmiterea către secretarul general al Camerei Deputatilor, cu solicitarea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordonantelor si a hotărârilor Guvernului, împreună cu notele de fundamentare ale acestora, semnate de ministrul sau de ministrii initiatori. Sunt exceptate de la publicare hotărârile Guvernului care intră sub incidenta prevederilor art. 107 alin. (4) ultima teză din Constitutia României, care se comunică numai institutiilor interesate;

f) transmiterea la Senat sau la Camera Deputatilor, după caz, a ordonantelor si a ordonantelor de urgentă ale Guvernului, însotite de expunerile de motive ale proiectelor de legi pentru aprobarea acestora si de hotărârile de adoptare, semnate de primul-ministru.

(2) În vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, initiatorilor le revine obligatia să transmită Secretariatului General al Guvernului, imediat după adoptare, nota de fundamentare semnată numai de conducătorul/conducătorii autoritătii/autoritătilor publice initiatoare, care să se refere la forma finală a actului normativ, precum si la avizul Consiliului Legislativ.

Art. 23. - Instrumentele de prezentare si motivare, variantele si formele succesive ale proiectelor de acte normative, precum si originalul actului normativ adoptat se păstrează de Secretariatul General al Guvernului, astfel încât să se asigure cunoasterea întregului proces de elaborare a actului normativ respectiv.

Art. 24. - (1) Actul normativ modificat sau completat în mod substantial va fi republicat având la bază dispozitia cuprinsă în actul de modificare, respectiv de completare.

(2) Republicarea actelor normative modificate sau completate prin ordonante ale Guvernului se poate face numai după aprobarea acestora din urmă prin lege, pentru a nu se crea eventuale discrepante cu actul de aprobare, în cazul în care acesta aduce alte modificări ordonantei supuse aprobării.

(3) Legile, precum si ordonantele si hotărârile Guvernului vor fi republicate în Monitorul Oficial al

României, Partea I, prin grija autoritătii publice care a emis actul de modificare, respectiv de completare. În acest sens autoritătile publice initiatoare ale proiectelor de ordonante sau hotărâri ale Guvernului de modificare, respectiv de completare, au obligatia de a transmite Secretariatului

General al Guvernului textul actului normativ de bază, în forma republicabilă, cu solicitarea de republicare în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2000.

(4) Forma republicabilă contine textul actului normative de bază, în care se integrează prevederile modificate sau cele de completare, se actualizează denumirile schimbate între timp, cum ar fi cele ale unor institutii sau localităti, si se dă, atunci când s-a dispus în mod expres, o nouă numerotare alineatelor, articolelor, capitolelor si celorlalte structuri ale actului normativ în cauză.

(5) Legile, precum si ordonantele si hotărârile Guvernului vor fi republicate cu avizul Consiliului Legislativ asupra noului text, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului adresată secretarului general al Camerei Deputatilor.

Art. 25. - (1) În cazul în care după publicarea ordonantelor sau hotărârilor Guvernului se descoperă erori materiale în cuprinsul acestora, se procedează la publicarea unei note cuprinzând rectificările necesare.

(2) Rectificarea textelor ordonantelor si hotărârilor Guvernului se face cu avizul Consiliului Legislativ, la cererea Secretariatului General al Guvernului adresată secretarului general al Camerei Deputatilor. În acest sens autoritătile publice initiatoare ale proiectelor de ordonante sau hotărâri ale Guvernului, care contin erori materiale, au obligatia de a transmite Secretariatului General al Guvernului textele vizate, în forma rectificabilă, justificând necesitatea îndreptării erorii materiale, cu solicitarea de a se dispune rectificarea necesară în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2000.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii privind ordinele, instructiunile si celelalte acte normative emise de conducătorii

ministerelor si ai celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si de prefecti

 

Art. 26. - (1) Ordinele cu caracter normativ, instructiunile si alte asemenea acte ale conducătorilor ministerelor si ai celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si cele ale prefectilor se emit pe baza si în executarea legilor, a ordonantelor si a hotărârilor Guvernului.

(2) Ordinele, instructiunile si alte asemenea acte se emit atunci când se prevede aceasta printr-o dispozitie legală, cu încadrarea în termenul stabilit si cu indicarea expresă a temeiului legal.

(3) Ordinele, instructiunile si alte asemenea acte vor fi elaborate respectându-se normele de tehnică legislativ prevăzute de Legea nr. 24/2000, cu consultarea compartimentelor de specialitate din cadrul autoritătii publice respective, si vor fi avizate în mod obligatoriu de compartimentul juridic propriu.

(4) Actele prevăzute la alin. (1) se semnează numai de către conducătorii autoritătilor publice emitente.

Art. 27. - (1) Toate ordinele, instructiunile si alte asemenea acte cu caracter normativ ale ministrilor si conducătorilor celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija acestora.

(2) Prefectii vor dispune publicarea ordinelor emise în monitoarele oficiale ale judetelor, potrivit reglementărilor în vigoare.

(3) Nu sunt supuse regimului de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, dacă legea nu dispune altfel, ordinele, instructiunile si alte acte cu caracter normativ care au ca obiect reglementări din sectorul de apărare, ordine publică si sigurantă natională.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 28. - (1) Pe întregul parcurs al elaborării proiectelor de acte normative se interzice personalului autoritătilor publice initiatoare si avizatoare furnizarea în afara institutiilor respective a unor date sau informatii cu privire la respectivele proiecte de acte normative.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) actele, datele sau informatiile referitoare la proiectele de acte normative, care sunt furnizate în afara institutiilor, cu adresă oficială, datată si sub semnătura conducerii autoritătilor publice initiatoare sau avizatoare.

Art. 29. - Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si prefectii vor analiza periodic stadiul aplicării actelor normative din domeniul lor de activitate si vor face propuneri temeinic justificate de adaptare a reglementărilor legale la cerintele impuse de evolutia vietii economico-sociale.

Art. 30. - (1) În situatia în care împotriva unui act al Guvernului se formulează o reclamatie administrativă în conditiile prevederilor legale privind contenciosul administrativ, adresată Secretariatului General al Guvernului, aceasta se comunică de îndată initiatorului, care are obligatia să reanalizeze actul respectiv si să comunice Secretariatului General al Guvernului, în termen de 10 zile de la solicitare, propuneri de mentinere, de modificare si/sau de completare ori de abrogare a acestuia.

(2) În situatia în care initiatorul propune mentinerea actului administrativ Secretariatul General al Guvernului comunică reclamantului solutia de respingere a reclamatiei administrative. Secretariatul General al Guvernului va sustine solutia de mentinere a actului administrativ în fata instantelor de judecată, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2001 privind stabilirea atributiilor Secretariatului General al Guvernului.

(3) În situatia în care initiatorul propune admiterea reclamatiei administrative acesta are obligatia de a promova un proiect de modificare, de completare sau de abrogare, după caz, a actului administrativ contestat, respectând dispozitiile prezentului regulament si ale legislatiei privind contenciosul administrativ.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea programelor de sănătate finantate în anul 2001

din bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurări sociale

de sănătate

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 55 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, precum si ale art. 16 alin. (3) si ale art. 34 din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) În anul 2001 programele de sănătate prevăzute în anexa nr. 1 se finantează din  bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei pentru activitătile care se desfăsoară în scopul prevenirii îmbolnăvirilor, pentru promovarea si asigurarea sănătătii întregii populatii, precum si pentru alte activităti specifice si din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, pentru asigurarea unor medicamente si materiale sanitare specifice unor boli cu consecinte grave asupra stării de sănătate a populatiei.

(2) Programele de sănătate se detaliază prin ordin al ministrului sănătătii si familiei sau prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, după caz, care se transmite tuturor unitătilor implicate în implementarea, derularea, finantarea si controlul acestora.

(3) Definitiile termenilor si indicatorilor utilizati în cuprinsul programelor sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 2. - (1) Indicatorii aferenti programelor de sănătate prevăzute la art. 1 sunt orientativi si sunt stabiliti în conditiile macroeconomice care au stat la baza elaborării bugetului de stat si a bugetului Fondului de asigurări sociale de sănătate. Indicatorii se monitorizează pe baza evidentei tehnico-operative conduse la nivelul unitătilor sanitare, al directiilor de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si al Ministerului Sănătătii si Familiei, precum si de către casele de asigurări de sănătate si Casa Natională de Asigurări de Sănătate pentru sumele reprezentând contributia bugetului Fondului asigurărilor sociale de sănătate.

(2) Sumele utilizate pentru finantarea programelor de sănătate, până la aprobarea Legii bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, rămân cheltuieli ale programelor respective.

(3) Executarea, raportarea si controlul indicatorilor specifici privind realizarea programelor de sănătate se efectuează pe baza normelor metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

Art. 3. - (1) În cadrul Programului de planificare familială si protectie a stării de sănătate a mamei si copilului se acordă contraceptive fără plată, prin cabinetele de planificare familială, pe baza unei liste aprobate de Ministerul Sănătătii si Familiei, următoarelor categorii de persoane: somere, eleve, studente, persoane care fac parte din familii beneficiare de ajutor social, precum si alte persoane fără venituri.

(2) Pentru celelalte categorii de persoane care se adresează cabinetelor de planificare familială contraceptivele se acordă cu plată. Sumele rezultate din recuperarea valorii contraceptivelor se utilizează în continuare pentru realizarea unei aprovizionări ritmice si diversificate cu contraceptive.

La sfârsitul anului financiar cu sumele rămase în cont se reîntregesc creditele bugetare utilizate pentru plata acestora.

(3) În zonele rurale si în orasele în care nu sunt organizate cabinete de planificare familială contraceptivele se distribuie prin cabinetele medicilor de familie.

Art. 4. - (1) Din fondurile prevăzute pentru programele de sănătate aprobate prin bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei se finantează si cheltuielile de personal aferente personalului ce urmează să fie angajat pe durată determinată, cu normă întreagă sau fractiune de normă, special pentru realizarea unor activităti specifice programelor.

(2) Activitătile pentru care se utilizează personalul prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului sănătătii si familiei.

Art. 5. - (1) Sumele prevăzute pentru finantarea programelor de sănătate includ si cheltuielile ocazionate de monitorizarea derulării si de controlul acestora.

(2) În cadrul programului de reabilitare a serviciilor de urgentă prespitalicească se cuprind si cheltuielile ocazionate de organizarea transportului, în cazuri speciale, cu aeronave.

Art. 6. - (1) Sumele prevăzute în bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate pentru finantarea programelor de sănătate se utilizează pentru asigurarea în spital si în ambulatoriu a unor medicamente si materiale sanitare specifice unor boli cu consecinte grave asupra stării de sănătate a populatiei.

(2) Alocarea sumelor prevăzute la alin. (1) se face pe bază de contracte distincte, încheiate între casele de asigurări de sănătate si unitătile sanitare furnizoare de servicii medicale.

Art. 7. - Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei pentru finantarea programelor de sănătate se alocă prin directiile de sănătate publică judetene si prin institutiile subordonate, după caz.

Art. 8. - Sumele reprezentând finantarea programelor de sănătate se cuprind în bugetele de venituri si cheltuieli ale unitătilor sanitare si se aprobă o dată cu acestea.

Art. 9. - (1) Achizitia unor medicamente ce se acordă în spital si în ambulatoriu, a unor vaccinuri, materiale sanitare si a altor materiale necesare în vederea derulării programelor de sănătate, nominalizate prin ordin comun al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, se efectuează prin licitatie la nivel national, în conditiile legii.

(2) Medicamentele ce se acordă în ambulatoriu în cadrul programelor de sănătate se asigură prin farmaciile apartinând unitătilor sanitare prin care se derulează aceste programe.

Art. 10. - Modificarea volumului si a structurii programelor de sănătate pe parcursul derulării finantării acestora, în functie de necesităti si cu încadrarea în bugetul aprobat Ministerului Sănătătii si Familiei si Fondului de asigurări sociale de sănătate, după caz, se aprobă de ministrul sănătătii si familiei si, respectiv, de presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, în calitate de ordonatori principali de credite.

Art. 11. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Conrasemnează:

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 iunie 2001.

Nr. 561.

 

ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

PROGRAME DE SĂNĂTATE

ANUL 2001

 

A. Scop: Supravegherea si controlul bolilor transmisibile în vederea limitării izbucnirilor epidemice

Obiective: Prevenirea bolilor transmisibile prin depistarea precoce activă si pasivă a cazurilor; raportarea si investigarea acestora; supravegherea factorilor de risc din mediul înconjurător si din mediul de muncă; promovarea unui comportament sănătos; asigurarea medicamentelor, materialelor sanitare specifice si produselor biologice necesare

Indicatori de rezultate:

 

Incidenta bolilor transmisibile

0,4%

A.1. Program: Supravegherea si controlul bolilor infectioase (PN1)

75.000,0 milioane lei

Îmbunătătirea calitătii sistemelor de supraveghere a principalelor boli transmisibile, în vederea identificării precoce a pericolului aparitiei unor eventuale epidemii, si instituirea măsurilor adecvate de control

Indicatori:

 

Eficientă

 

Cost mediu/interventie în focare de boli infectioase

20,0 milioane lei

Cost mediu/test de diagnostic de laborator pentru boli infectioase (altele decât cele din focare)

150 mii lei

Fizici

 

Număr de focare ale bolilor infectioase

300

Număr de teste de diagnostic de laborator pentru boli infectioase (altele decât cele din focare)

400.000

Finantare:

 

Bugetul de stat

75.000,0 milioane lei

A.2. Program: Imunizări (PN2)

192.176,9 milioane lei

Prevenirea prin vaccinare a următoarelor boli cu implicatii majore pentru sănătatea publică: tuberculoza, hepatita B, poliomielită, difteria, tetanosul, tusea convulsivă, rujeola, asigurându-se vaccinarea categoriilor eligibile de populatie conform calendarului national de vaccinare.

Indicatori

 

Fizici

 

Număr de doze de vaccin distribuite

8.000.000

Finantare:

 

Bugetul de stat

192.176,9 milioane lei

A.3. Program: Supravegherea si controlul tuberculozei (PN3)

335.539,0 milioane lei

Prevenirea transmiterii tuberculozei prin supravegherea epidemiologică a cazurilor existente;

depistarea cazurilor noi; administrarea tratamentului profilactic la contactii acestora; asigurarea medicamentelor necesare terapiei

Indicatori:

 

Eficientă

 

Cost mediu/program screening (examene RFM)

200 mii lei

Cost mediu/proiect- pilot

6,0 miliarde lei

Cost mediu/campanie de informare, educare, comunicare

60,0 milioane lei

Cost mediu/bolnav tratat de tuberculoză

4,2 milioane lei

Fizici

 

Număr de programe screening (examene RFM)

70.000

Număr de proiecte-pilot

10

Număr de campanii de informare, educare, comunicar

52

Număr de bolnavi tratati de tuberculoză

54.698

Finantare:

 

Bugetul de stat

102.000,0 milioane lei

Bugetul Fondului asigurărilor sociale de sănătate

233.539,0 milioane lei

A.4. Program: Supravegherea si controlul infectiei HIV/SIDA (PN4)

552.900,0 milioane lei

Supravegherea epidemiologică a cazurilor de infectie HIV/SIDA, identificarea grupelor la risc, în vederea implementării celor mai adecvate măsuri de control care să prevină extinderea infectiei si reducerea impactului social al acesteia; promovarea comportamentelor sexuale sănătoase; implementarea sistemului de supraveghere la nivel national; asigurarea medicamentelor necesare terapiei

Indicatori:

 

Eficientă

 

Cost mediu/centru de consiliere

1,3 miliarde lei

Cost mediu/test de sarcină pentru profilaxia transmiterii verticale -mamă/făt

320 mii lei

Cost mediu/contaminat accidental HIV/SIDA

107,0 milioane lei

Cost mediu/bolnav HIV/SIDA în tratament

83,0 milioane lei

Fizici

 

Număr de centre de consiliere

12

Număr de teste de sarcină pentru profilaxia transmiterii verticale - mamă/făt

 300.000

Număr de contaminati accidental HIV/SIDA

100

Număr de bolnavi HIV/SIDA în tratament

4.410

Finantare:

 

Bugetul de stat

185.000,0 milioane lei

Bugetul Fondului asigurărilor sociale de sănătate

367.900,0 milioane lei

A.5. Program: Prevenirea si controlul bolilor cu transmitere sexuală (PN5)

97.100,0 milioane lei

Evaluarea situatiei actuale a bolilor cu transmitere sexuală; supravegherea epidemiologică a cazurilor existente; derularea unor actiuni de depistare si de prevenire a transmiterii (inclusiv promovarea unui comportament sexual sănătos); asigurarea medicamentelor necesare profilaxiei la contactii cazurilor de sifilis si terapiei

Indicatori:

 

Eficientă

50 mii lei

Cost mediu/test de depistare a gonoreei

50 mii lei

Cost mediu/test de depistare a sifilisului

200 mii lei

Cost mediu/test de depistare a chlamydiei

2,3 milioane lei

Cost mediu/bolnav tratat de boli cu transmitere sexuală

 

Fizici

30.000

Număr de teste de depistare a gonoreei

140.000

Număr de teste de depistare a sifilisului

30.000

Număr de teste de depistare a chlamydiei

 25.533

Număr de bolnavi tratati de boli cu transmitere sexuală

 

Finantare:

36.500,0 milioane lei

Bugetul de stat

60.600,0 milioane lei

Bugetul Fondului asigurărilor sociale de sănătate

 

A.6. Program: Prevenirea si controlul infectiilor nosocomiale (PN6)

20.000,0 milioane lei

Supravegherea epidemiologică a infectiilor nosocomiale, identificarea factorilor de risc, elaborarea si implementarea măsurilor de control

Indicatori:

 

Eficientă

 

Cost mediu/actiune de depistare a infectiilor nosocomiale

16,0 milioane lei

Cost mediu/interventie în focarul de infectie nosocomială

20,0 milioane lei

Fizici

 

Număr de actiuni de depistare a infectiilor nosocomiale

500

Număr de interventii în focarul de infectie nosocomială

50

Finantare:

 

Bugetul de stat

20.000,0 milioane lei

A.7. Program: Transfuziologie si hematologie transfuzională (PN7)

320.000,2 milioane lei

Testarea sângelui si a derivatelor de sânge pentru realizarea transfuziilor în conditii sigure, în vederea scăderii incidentei bolilor transmisibile prin sânge si a accidentelor posttransfuzionale

Indicatori:

 

Eficientă

 

Cost mediu/testare completă a unitătii de sânge donate

1,4 milioane lei

Finantare:

 

Bugetul de stat

320.000,2 milioane lei

B. Scop: Prevenirea, combaterea si controlul bolilor netransmisibile care determină reducerea sperantei medii de viată

 

Obiective: Reducerea mortalitătii si a prevalentei în rândul populatiei a bolilor netransmisibile; profilaxia primară, secundară si tertiară în diabet si boli de nutritie; reducerea complicatiilor bolilor cronice; terapii alternative; protejarea populatiei împotriva riscurilor legate de mediul înconjurător; supravegherea factorilor de risc din mediul profesional; scăderea prevalentei afectiunilor orodentare; evidenta cazurilor în Registrul national; asigurarea medicamentelor si materialelor sanitare specifice unor boli cu consecinte grave asupra stării de sănătate a populatiei

Indicatori de rezultate:

 

Cresterea procentului de pacienti testati pentru depistarea precoce a afectiunilor oncologice

100%

B.1. Program: Actiuni pentru sănătate în relatia cu mediul (impactul factorilor de risc din mediu) (PN9)

30.000,0 milioane lei

Prevenirea posibilelor efecte nocive exercitate de factorii de mediu asupra sănătătii populatiei, prin actiuni de supraveghere a calitătii factorilor de mediu si prin studii de evaluare a actiunii acestora asupra sănătătii populatiei; accesul publicului la informatia de sănătate în relatia cu mediul

Indicatori:

 

Eficientă

 

Cost mediu/actiune de investigare a sănătătii în relatia cu mediul

47,0 milioane lei

Cost mediu/proiect privind starea de sănătate în relatia cu mediul

91,0 milioane lei

Fizici

 

Număr de actiuni de investigare a sănătătii în relatia cu mediul

402

Număr de proiecte privind starea sănătătii în relatia cu mediul

99

Finantare:

 

Bugetul de stat

30.000,0 milioane lei

B.2. Program: Supravegherea stării de sănătate în colectivităti de copii si adolescenti (PN10)

161.994,7 milioane lei

Evaluarea stării de sănătate si a factorilor de risc în vederea promovării sănătătii si a preventiei îmbolnăvirilor la copii si tineri; dotarea cabinetelor medicale scolare

 

Indicatori:

 

Eficientă

 

Cost mediu/sinteză privind evaluarea statusului somato-functional si a adaptabilitătii copiilor si tinerilor în relatia cu factorii care le conditionează

5,0 miliarde lei

Cost mediu/cabinet medical scolar

264,98 milioane lei

Fizici

 

Număr de sinteze privind evaluarea statusului somato- functional si a adaptabilitătii copiilor si tinerilor în relatia cu factorii care le conditionează

12

Număr de cabinete medicale scolare

400

Finantare:

lei

Bugetul de stat

161.994, 7 milioane

B.3. Program: Supravegherea factorilor de risc din mediul de muncă si de risc profesional (PN11)

112.762,7 milioane lei

Mentinerea si ameliorarea sănătătii angajatilor prin prevenirea eventualelor efecte nocive exercitate de factorii din mediul de muncă si profesional, prin actiuni de investigare a impactului expunerii profesionale la factorii de risc din mediul de muncă si profesional; reducerea incapacitătii temporare de muncă si a absenteismului rezultate din afectarea sănătătii în urma expunerii la riscuri profesionale

Indicatori:

 

Eficientă

200,0 milioane lei

Cost mediu/actiune de supraveghere a factorilor de risc din mediul de muncă si profesional

75,0 milioane lei

Cost mediu/actiune de investigare a impactului expunerii la noxe în mediul de muncă si profesional

90,0 milioane lei

Cost mediu/actiune de reducere a morbiditătii profesionale si a celei cu incapacitate temporară de muncă

81.607,7 milioane lei

Cost/cabinete de medicina muncii si medicină sportivă

 

Fizici

72

Număr de actiuni de supraveghere a factorilor de risc din mediul de muncă si profesional

167

Număr de actiuni de investigare a impactului expunerii la noxe în mediul de muncă si profesional

47

Număr de actiuni de reducere a morbiditătii profesionale si incapacitătii temporare de muncă

Finantare:

 

Bugetul de stat

112. 151.199,0 milioane lei

B.4. Program: Sănătatea mintală si profilaxia în patologia psihiatrică si psihosocială (PN13)

762,7 milioane lei

Preventie si diagnostic precoce în schizofrenie si depresii; alternative terapeutice pentru bolnavii psihici cu monitorizare îndelungată; asigurarea medicamentelor si a materialelor sanitare necesare terapiei

Indicatori:

 

Eficientă

 

Cost mediu/program de instruire în sănătatea mintală

250,0 milioane lei

Cost mediu/centru de ergoterapie

1,0 miliarde lei

Cost mediu/bolnav psihic tratat

52,0 milioane lei

Fizici

 

Număr de programe de instruire în sănătatea mintală

30

Număr de centre de ergoterapie

10

Număr de bolnavi psihici tratati

2.500

Finantare:

 

Bugetul de stat

21.200,0 milioane lei

Bugetul Fondului asigurărilor sociale de sănătate

129.999,0 milioane lei

B.5. Program: Preventia geriatrică si protectia vârstnicului (PN14) 5.000,0 milioane lei

Monitorizarea afectiunilor specifice vârstei a II-a; evitarea aparitiei complicatiilor unor boli specifice vârstei

 

Indicatori:

 

Eficientă

 

Cost mediu/persoană vârstnică testată si monitorizată

3,0 milioane lei

Fizici

 

Număr de persoane vârstnice testate si monitorizate

1.500

Finantare:

 

Bugetul de stat

5.000,0 milioane lei

B.6. Program: Prevenirea si combaterea bolilor cardiovasculare (PN15)

 

284.000,0 milioane lei

Identificarea factorilor de risc pentru bolile cardiovasculare; efectuarea screeningului populational; depistarea bolnavilor cardiaci; asigurarea medicamentelor si a materialelor sanitare specifice terapiei si chirurgiei cardiovasculare

 

Indicatori:

 

Eficientă

 

Cost mediu/test screening în boli cardiovasculare

500 mii lei

Cost mediu/bolnav protezat cardiac

79,3 milioane lei

Fizici

 

Număr de teste screening în boli cardiovasculare

100.000

Număr de bolnavi protezati cardiac

2.900

Finantare:

 

Bugetul de stat

54.000,0 milioane lei

Bugetul Fondului asigurărilor sociale de sănătate

230.000,0 milioane lei

B.7. Program: Preventia în patologia nefrologică si dializa renală (PN16)

610.009,0 milioane lei

Efectuarea screeningului la suspiciunea de afectare renală cu potential evolutiv; depistarea activă a persoanelor cu factori de risc pentru boli renale; evaluarea bolnavilor depistati cu nefropatii si tratamentul cu medicamente si materiale sanitare specifice

Indicatori:

 

Eficientă

 

Cost mediu/investigare a suspectilor de boli renale

3,0 milioane lei

Cost mediu/bolnav renal tratat

155,2 milioane lei

Fizici

 

Număr de bolnavi suspecti de boli renale examinati

5.000

Număr de bolnavi renal tratati

3.833

Finantare:

 

Bugetul de stat

15.005,0 milioane lei

Bugetul Fondului asigurărilor sociale de sănătate

595.004,0 milioane lei

B.8. Program: Preventia si controlul în patologia oncologică (PN17)

820.200,0 milioane lei

Profilaxia primară si secundară în cancer; deplasarea semnificativă a depistărilor de la stadiile avansate spre stadii initial curabile; asigurarea cu medicamente specifice tratamentului bolnavilor neoplazici

Indicatori:

 

Eficientă

 

Cost mediu/test screening pentru col uterin si glandă mamară

39 mii lei

10.Cost mediu/pacient cu afectiuni oncologice

1,7 milioane lei

Fizici

 

Număr de examene screening pentru cancer de col uterin si glandă mamară

500.000

Număr de pacienti tratati de afectiuni oncologice

464.753

Finantare:

 

Bugetul de stat

19.500,0 milioane lei

Bugetul Fondului asigurărilor sociale de sănătate

800.700,0 milioane lei

B.9. Program: Preventia si controlul talasemiei si hemofiliei (PN18)

30.600,0 milioane lei

Profilaxia prin consiliere genetică a cazurilor cu talasemie minoră; screening pentru dozare de factori pentru hemofilie; reinsertia socială a bolnavilor si prelungirea duratei de viată a acestora fără complicatii; asigurarea cu medicamente specifice tratamentului bolnavilor de hemofilie si talasemie

Indicatori:

 

Eficientă

 

Cost mediu/pacient cu hemofilie

1,5 milioane lei

Cost mediu/pacient cu talasemie minoră

450 mii lei

Cost mediu/pacient tratat de hemofilie sau talasemie

12,0 milioane lei

Fizici

 

Număr de bolnavi investigati pentru hemofilie

1.000

Număr de examene de screening pentru talasemie

5.000

Număr de bolnavi tratati de hemofilie si talasemie

2.200

Finantare:

 

Bugetul de stat

4.000,0 milioane lei

Bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate

26.600,0 milioane lei

B.10. Program: Preventia si controlul în diabetologie si alte boli de nutritie - adulti si copii (PN19)

655.000,0 milioane lei

Profilaxia primară în diabet, identificarea pacientilor cu risc pentru diabet; profilaxia secundară: diagnosticul diabetului la persoanele cu risc; profilaxia tertiară: automonitorizare pentru copii, tineri, gravide; screening pentru complicatiile cronice ale diabetului (retinopatii, nefropatii, neuropatii, boli cardiovasculare etc.); medicamente antidiabetice orale, insulină si materiale sanitare specifice

Indicatori:

 

Eficientă

 

Cost mediu/test screening pentru diabet

50 mii lei

Cost mediu/pacient tratat de diabet

2,3 milioane lei

Fizici

 

Număr de teste screening pentru diabet

700.000

Număr de bolnavi tratati de diabet

257.702

Finantare:

 

Bugetul de stat

 50.000,0 milioane lei

Bugetul Fondului asigurărilor sociale de sănătate

 605.000,0 milioane lei

B.11. Program: Preventia în ortopedie si traumatologie; ortopedia protetică - adulti si copii (PN20)

141.500,0 milioane lei

Preventia în ortopedie si traumatologie; depistarea precoce a deformatiilor de pe coloana vertebrală, preexistente si dobândite; asigurarea endoprotezelor, implanturilor si a altor materiale sanitare specifice

Indicatori:

 

Eficientă

 

Cost mediu/bolnav înregistrat

2,8 milioane lei

Cost mediu/bolnav endoprotezat

34,9 milioane lei

Fizici

 

Număr de bolnavi înregistrati

7.000

Număr de bolnavi endoprotezat

3.480

Finantare:

 

Bugetul de stat

20.000,0 milioane lei

Bugetul Fondului asigurărilor sociale de sănătate

121.500,0 milioane lei

B.12. Program: Preventia în patologia endocrină (PN21)

62.000,0 milioane lei

Profilaxia, supravegherea, prevenirea complicatiilor si tratamentul pentru gusa prin carentă de iod, tumorile endocrine benigne si maligne, osteoporoza, infertilitatea de origine endocrină; tratamentul handicapului statural la copii, adolescenti si tineri cu boli hipotalamo-hipofizare

Indicatori:

 

Eficientă

 

Cost mediu/screening endocrin

350 mii lei

Cost mediu/pacient tratat de boli endocrine

910 mii lei

Fizici

 

Număr de persoane examinate endocrinologic

20.000

Număr de pacienti tratati de boli endocrine,

59.100

din care:

 

copii, adolescenti si tineri

240

11.Finantare:

 

Bugetul de stat

8.000,0 milioane lei

Bugetul Fondului asigurărilor sociale de sănătate,

54.000,0 milioane lei

din care:

 

copii, adolescenti si tineri

12.000,0 milioane lei

B.13. Program: Preventia stomatologică (PN22) 7.000,0 milioane lei

Cresterea cariorezistentei la elevii din clasele I - IV, cu aplicarea concomitentă a metodelor specifice promovării si educatiei pentru sănătate în vederea adoptării de către acestia a unui comportament favorabil sănătătii; sustinerea activitătilor de preventie primară, secundară si tertiară stomatologică din unitătile clinice de învătământ stomatologic

 

 

Indicatori:

 

Eficientă

 

Cost mediu/trusă pentru clătire orală

600 lei

Fizici

 

Număr de truse pentru clătiri orale

10.000.000

Finantare:

 

Bugetul de stat

7.000,0 milioane lei

B.14. Program: Preventia si diagnosticarea precoce în bolile neurologice (PN28)

113.000,0 milioane lei

Profilaxia secundară si diagnosticul precoce în accidentele vasculare cerebrale de tip ischemic si evitarea recurentelor; asigurarea tratamentului cu medicamente specifice bolnavilor cu scleroză multiplă

Indicatori:

 

Eficientă

 

Cost mediu/screening pentru profilaxia accidentelor vasculare

3,5 milioane lei

Cost mediu/bolnav tratat

79,0 milioane lei

Fizici

 

Număr de teste screening pentru profilaxia accidentelor vasculare

4.000

Număr de bolnavi tratati în scleroză multiplă

200

Număr de bolnavi cu afectiuni vasculare

1.000

Finantare:

 

Bugetul de stat

18.000,0 milioane lei

Bugetul Fondului asigurărilor sociale de sănătate

95.000,0 milioane lei

B.15. Program: Profilaxia si recuperarea balneofizioclimatologică (PN31)

2.100,0 milioane lei

Depistarea precoce, profilaxia si recuperarea afectiunilor aparatului locomotor la copii; profilaxia sindromului dureros lombar

Indicatori:

 

Eficientă

 

Cost mediu/pacient cu afectiuni ale aparatului locomotor sau cu sindrom dureros lombar

3,0 milioane lei

Fizici

 

Număr de pacienti cu afectiuni ale aparatului locomotor sau cu sindrom dureros lombar

700

Finantare:

 

Bugetul de stat

2.100,0 milioane lei

B.16. Program: Transplant de organe, tesuturi si transplant medular

70.000,0 milioane lei

Restabilirea stării de sănătate a unor bolnavi aflati în fază terminală prin insuficienta diferitelor organe

Indicatori:

 

Eficientă

 

Cost mediu/pacient cu transplant

1.550,5 milioane lei

Fizici

 

Număr de bolnavi cu transplant de organe

45

Finantare:

 

Bugetul de stat

35.000,0 milioane lei

Bugetul Fondului asigurărilor sociale de sănătate

35.000,0 milioane lei

C. Scop: Dezvoltarea de politici si strategii în sectorul sanitar

 

Obiective: Îmbunătătirea stării de sănătate a femeii si copilului, planificarea familială, standardizarea serviciilor medicale, evaluarea stării de sănătate a populatiei, îmbunătătirea activitătii de asistentă medicală; sustinerea centrelor nationale de referintă pentru laborator; promovarea în rândul populatiei a unui comportament favorabil prevenirii si depistării bolilor cronice; evidenta cazurilor în Registrul national; asigurarea medicamentelor si materialelor sanitare specifice unor boli cu consecinte grave asupra stării de sănătate a populatiei

12.Indicatori de rezultate:

 

Reducerea mortalitătii materne prin avort

0,18

C.1. Program: Prevenirea si controlul dependentei de droguri si patologia indusă – adulti si copii (PN8)

116.000,0 milioane lei

Prevenirea uzului si abuzului de droguri si controlul dependentei prin activităti adresate grupelor de populatie cu risc, diagnosticarea si testarea pacientilor, terapia de reabilitare si insertie socială; înfiintarea Centrului national de prevenire si control al dependentei de droguri si al intoxicatiilor acute; înfiintarea Registrului national unic pentru evidenta intoxicatiilor acute si toxico dependentei; asigurarea medicamentelor necesare terapiei bolnavilor toxicodependenti

Indicatori:

 

Eficientă

 

Cost mediu/centru de postcură

10,0 miliarde lei

Cost mediu/centru de consiliere

500,0 milioane lei

Cost mediu/centru de dezintoxicare

10,0 miliarde lei

Cost mediu/campanie de informare, educare, comunicare

70,0 milioane lei

Cost mediu/studiu national

1,0 miliarde lei

Cost Centru national de prevenire si control al dependentei de droguri si al intoxicatiilor acute

10,0 miliarde lei

Cost mediu/pacient toxicoman tratat

2,0 milioane lei

Fizici

 

Număr de centre de postcură

2

Număr de centre de consiliere

10

Număr de centre de dezintoxicare

2

Număr de campanii de informare, educare, comunicare

42

Număr de studii nationale

1

Număr de pacienti toxicomani tratati

5.000

Finantare:

 

Bugetul de stat

106.000,0 milioane lei

Bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate

10.000,0 milioane lei

C.2. Program: Planificare familială si protectia stării de sănătate a femeii si copilului (PN12)

67.000,0 milioane lei

Reducerea numărului de sarcini nedorite si implicit a morbiditătii si mortalitătii infantile si materne

Indicatori:

 

Eficientă

 

Cost mediu/test si tratament profilactic

153 mii lei

Fizici

 

Număr de copii testati

22.400

Număr de copii tratati profilactic

74.905

Număr de femei testate

38.125

Număr de femei tratate profilactic

250.000

Număr de gravide testate

26.500

Număr de gravide tratate profilactic

25.000

Finantare:

 

Bugetul de stat

67.000,0 milioane lei

C.3. Program: Sustinerea centrelor nationale de referintă pentru laborator (PN23)

12.140,0 milioane lei

Sustinerea functională a centrelor nationale de referintă în România; reabilitarea acestora în vederea îmbunătătirii diagnosticului de laborator pentru bolile infectioase

Indicatori:

 

Eficientă

 

Cost mediu/test de confirmare

550 mii lei

Fizici

 

Număr de teste de confirmare

20.000

Finantare:

 

Bugetul de stat

12.140,0 milioane lei

C.4. Program: Standardizarea serviciilor medicale în sănătatea publică (PN24)

3.147,0 milioane lei

Acreditare de dispozitive medicale; implementare de standarde internationale si europene în vederea evaluării si certificării dispozitivelor medicale; elaborarea de norme nationale privind supravegherea dispozitivelor medicale; definirea standardelor nationale pentru oferta si calitatea serviciilor medicale

Indicatori:

 

Fizici

 

Număr de lucrări/tipodimensiuni

700

Finantare:

 

Bugetul de stat

3.147,0 milioane lei

13.C.5. Program: Promovarea sănătătii si educatia pentru sănătate (PN25)

26.000,0 milioane lei

Utilizarea metodelor specifice promovării sănătătii si educatiei pentru sănătate pentru adoptarea de către populatia generală a unui stil de viată sănătos

Indicatori:

 

Eficientă

 

Cost mediu/campanie de informare, educare si comunicare pentru promovarea sănătătii si educatia pentru sănătate

 40,0 milioane lei

Cost mediu/persoană participantă la cursuri de formare în promovarea sănătătii

1,5 milioane lei

Cost mediu/centru-pilot de consiliere privind renuntarea la fumat

330,0 milioane lei

Fizici

 

Număr de campanii de informare, educare, comunicare pentru promovarea sănătătii si educatia pentru sănătate

301

Număr de persoane participante la cursuri de formare în promovarea sănătătii

3.210

Număr de centre-pilot de consiliere privind renuntarea la fumat

5

Finantare:

 

Bugetul de stat

26.000,0 milioane lei

C.6. Program: Evaluarea stării de sănătate a populatiei si supravegherea demografică (PN26)

3.000,0 milioane lei

Identificarea si ierarhizarea problemelor de sănătate, stabilirea nevoilor (materiale si umane) si a criteriilor de alocare a resurselor; măsurarea calitătii vietii populatiei pe baza analizei datelor colectate în sistemul sanitar si a anchetelor realizate

Indicatori:

 

Eficientă

 

Cost mediu/actiune de evaluare a perceptiei problemelor de sănătate

180,0 milioane lei

Cost mediu/sinteză a stării de sănătate

10,4 milioane lei

Cost mediu/persoană participantă la cursuri de formare în domeniul evaluării stării de sănătate a populatiei

1,5 milioane lei

Cost mediu/program screening pentru starea de sănătate a populatiei

900,0 milioane lei

Fizici

 

Număr de actiuni de evaluare a perceptiei problemelor de sănătate

5

Număr de sinteze ale stării de sănătate

1

Număr de persoane participante la cursurile de formare în domeniul evaluării stării de sănătate a populatiei

65

Număr de programe de screening pentru starea de sănătate a populatiei

2

Finantare:

 

Bugetul de stat

3.000,0 milioane lei

C.7. Program: Perfectionarea continuă si strategia resurselor umane (PN27)

210.002,0 milioane lei

Elaborarea, derularea, certificarea si evaluarea programelor educationale adresate resurselor umane din sectorul sanitar, organizarea examenelor si concursurilor pentru specializarea si obtinerea gradelor profesionale de către personalul cu studii superioare si medii; organizarea si finantarea rezidentiatului si stagiaturii în sectorul sanitar

Indicatori:

 

Fizici

 

Număr de persoane

4.110

Finantare:

 

Bugetul de stat

210.002,0 milioane lei

C.8. Program: Reabilitarea serviciilor de urgentă prespitalicească (PN29)

34.000,0 milioane lei

Formarea de personal specializat în serviciile medicale de urgentă; pregătirea serviciilor de urgentă; monitorizarea si controlul de către Ministerul Sănătătii si Familiei al programelor de sănătate; asigurarea în cazuri speciale a transportului de urgentă cu aeronave

Indicatori:

 

Eficientă

 

Cost mediu/persoană formată pentru urgentă prespitalicească

1,0 milioane lei

Cost mediu/actiune a statiei de ambulantă

1,0 miliarde lei

Fizici

 

Număr de persoane formate

500

Număr de actiuni ale statiilor de ambulantă

30

Finantare:

 

Bugetul de stat

34.000,0 milioane lei

C.9. Program: Acreditarea unitătilor de sănătate publică si a serviciilor de interes national (PN30)

1.000,0 milioane lei

Introducerea în spitale a clasificării internationale a bolilor (CIM) - revizia - forma detaliată de codificare cu patru caractere

10

Finantare:

1.000,0 milioane lei

Bugetul de stat

18.000,0 milioane lei

14.C.10. Program: Tratament în străinătate

 

Rezolvarea situatiei medicale a unor bolnavi care nu pot fi tratati în tară; investigatii de înaltă performantă pentru precizare de diagnostic, tratament chirurgical, transplant de tesuturi si organe

Indicatori:

 

Eficientă

 

Cost mediu/pacient

360,0 milioane lei

Fizici

 

Număr de pacienti

50

Finantare:

 

Bugetul de stat

18.000,0 milioane lei

C.11. Program: Rezerva Ministerului Sănătătii si Familiei pentru situatii speciale

5.000,0 milioane lei

Aprovizionarea cu medicamente, produse biologice, antiseptice, produse parafarmaceutice si cu alte materiale specifice pentru folosirea lor în situatii speciale (dezastre, crize si situatii, altele decât războiul)

Finantare:

 

Bugetul de stat

5.000,0 milioane lei

C.12. Program: Profilaxia anemiei feriprive si a distrofiei la sugari

100000,0 milioane lei

Acordarea gratuită a laptelui praf pentru sugarii cu vârste între 0 - 12 luni alimentati artificial sau mixt, concomitent cu o campanie sustinută de promovare a alimentatiei naturale la sân, în scopul reducerii morbiditătii si mortalitătii infantile prin cauze favorizante (anemie, distrofie)

Indicatori:

 

Fizici

 

Număr de copii cu vârste între 0 - 12 luni

131.514

Finantare:

 

Bugetul de stat

100000,0 milioane lei

D. Cheltuielile materiale ale administratiei

54.481,4 milioane lei

D1. Program: Administratia centrală si alte institutii

 

Total general:

5.498.851,9 milioane lei

Finantat din:

 

bugetul de stat

2.134.009,9 milioane lei

cheltuieli materiale si servicii

1.013.323,0 milioane lei

transferuri

1.120.686,9 milioane lei

bugetul Fondului asigurărilor sociale de sănătate

3.364.842,0 milioane lei

din care:

 

cheltuieli materiale si servicii

3.364.842,0 milioane lei

 

NOTĂ:

În sumele aferente fiecărui program de sănătate sunt cuprinse si fondurile necesare activitătilor complementare de realizare a scopului si obiectivelor programelor stabilite de Ministerul Sănătătii si Familiei.

 

ANEXA Nr. 2

 

DEFINITII

ale termenilor utilizati în cuprinsul programelor de sănătate

 

- scop - tel general spre care institutia îsi directionează eforturile, în concordantă cu măsurile propuse prin programul de guvernare si cu prioritătile stabilite în functie de conditiile economice, financiare si sociale;

- obiective - instrumente prin care institutia îsi defineste actiunile pentru realizarea scopului propus. În formularea lor accentul se pune pe rezultatele activitătii la finele unei perioade determinate;

- indicatori de rezultate - rezultatul final, impactul sau efectul unei actiuni ori al unei politici, legat direct de scop si obiective; măsoară performantele institutiei, indicând gradul de îndeplinire a obiectivelor, precum si beneficiile publice derivate din acestea; oferă posibilitatea luării de decizii asupra actiunilor viitoare ale institutiei;

- indicatori fizici - bunurile si serviciile produse de institutie, precum si alti factori implicati în realizarea programelor exprimate numeric sau cantitativ;

- indicatori de eficientă - costul pe unitate asociat cu indicatorii fizici si cu indicatorii de rezultate dati; exprimă eficienta si reflectă schimbările la nivelul rezultatelor;

- programe - instrumente prin care se realizează scopurile si obiectivele institutiei, asigurând transformarea indicatorilor fizici în indicatori de eficientă si, în final, în indicatori de rezultate, cu utilizarea în modul cel mai eficient a resurselor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea parcului normat de autovehicule si a consumului de carburanti

pentru Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale notei din anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile si institutiile publice, aprobată prin Legea nr. 13/1995, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) În vederea desfăsurării activitătilor specifice Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale si casele judetene de pensii detin, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, mijloacele de transport auto în numărul si structura prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri numărul de autoturisme detinute si utilizate de Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale pentru desfăsurarea activitătilor specifice directiilor de muncă si solidaritate socială judetene, respectiv ale Directiei generale de muncă si solidaritate socială a municipiului Bucuresti, se reduce cu 42.

(3) Consumul lunar de carburant pentru fiecare mijloc de transport auto este prevăzut în anexă.

Art. 2. - Numărul mijloacelor de transport auto pentru fiecare casă judeteană de pensii se stabileste prin ordin al ministrului muncii si solidaritătii sociale.

Art. 3. - Hotărârea Guvernului nr. 503/1995 privind stabilirea parcului normat de autovehicule si a consumului de carburanti pentru activitătile specifice unitătilor subordonate Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 2 august 1995, se modifică în mod corespunzător prevederilor art. 1 alin. (2).

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 iunie 2001.

Nr. 563.

 

ANEXĂ

 

Parcul normat de mijloace de transport auto si consumul lunar de carburant

 

Nr.

crt.

Activităti specifice

Parc normat de carburant

Consumul lunar

(litri/lună/vehicul)

1.

Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale autoturisme - total, din care:

5

300

 

- autoturisme pentru transport de marfă

1

300

2.

Casele judetene de pensii

110

250

 

NOTĂ:

Nu se consideră depăsiri ale consumului normat de carburanti pe autoturisme consumul care la nivelul anului se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul total de autoturisme aprobate pentru fiecare dintre casele judetene de pensii subordonate Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale.