MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 338     LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 26 iunie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

314. - Lege pentru reglementarea situatiei unor societăti comerciale

 

432. - Decret privind promulgarea Legii pentru reglementarea situatiei unor societăti comerciale

 

317. - Lege pentru ratificarea Acordului anual de finantare dintre Guvernul României si Comisia Comunitătii Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultură si dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles la 27 februarie 2001

 

Programul special de aderare pentru agricultură si dezvoltare rurală în România - Acord anual de finantare între Guvernul României si Comisia Comunitătii Europene în numele  Comunitătii Europene

 

435. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului anual de finantare dintre Guvernul României si Comisia Comunitătii Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultură si dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles la 27 februarie

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

86. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor în România

 

87. - Ordonantă de urgentă pentru aprobarea plătii contributiei României la Centrul Regional pentru Combaterea Criminalitătii Transfrontaliere (SECI)

 

88. - Ordonantă de urgentă privind înfiintarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie

 

89. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Codul penal referitoare la infractiuni privind viata sexuală

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru reglementarea situatiei unor societăti comerciale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Societătile comerciale care în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi nu îsi vor fi majorat capitalul social la nivelul minim stabilit de Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998, sunt dizolvate de drept si intră în lichidare pe această dată.

Art. 2. - (1) Constatarea dizolvării de drept a societătilor comerciale prevăzute la art. 1 se face prin încheiere a judecătorului delegat la registrul comertului, la.sesizarea camerelor de comert si industrie teritoriale sau a statului, prin Ministerul Finantelor Publice si organele sale teritoriale, cu procedura necontencioasă.

(2) Publicitatea legală a constatării dizolvării se face prin afisarea la oficiul registrului comertului a încheierii judecătorului delegat, cuprinzând în anexă lista cu societătile comerciale dizolvate, pe Internet, precum si în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe tabel si cu

reducerea de 50% a tarifului aferent, costurile de publicitate fiind suportate de Ministerul Finantelor Publice. O data cu afisarea la oficiul registrului comertului încheierea judecătorului delegat se comunică directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, după caz, unde îsi au sediul societătile comerciale prevăzute la art. 1 si 6.

Art. 3. - (1) Încheierea judecătorului delegat este supusă numai recursului. Recursul poate fi declarat de societatea comercială în cauză, de creditorii săi sau de orice persoană interesată, în termen de 15 zile de la data afisării încheierii judecătorului delegat.

(2) Dispozitiile art. 60 alin. (3) si (4) din Legea nr. 31/1990, republicată, si ale art. VIII din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 32/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale rămân aplicabile.

(3) Tribunalul poate admite recursul atunci când constată că societatea comercială a fost în imposibilitate de a se conforma dispozitiilor art. 1 si îi poate acorda un termen de cel mult 3 luni pentru completarea capitalului social.

(4) Societatea comercială care nu îsi va completa capitalul social în termenul acordat de tribunal se dizolvă de drept si se radiază, din oficiu, din registrul comertului, pe data expirării acelui termen.

(5) Dispozitiile art. 2 se aplică în mod corespunzător.

Art. 4. - (1) Dacă nu s-a declarat recurs sau recursul împotriva încheierii judecătorului delegat a fost respins, societatea comercială dizolvată de drept se radiază din oficiu, fără nici o altă formalitate.

(2) Dacă recursul a fost admis, se va proceda conform hotărârii instantei judecătoresti.

(3) Publicitatea legală a radierii se consideră efectuată prin afisarea încheierii judecătorului delegat, prevăzută la art. 2 alin. (2), la care se adaugă o listă rectificativă cuprinzând societătile comerciale cu privire la care s-a admis recursul, mentionându-se hotărârea tribunalului. Lista

rectificativă va fi afisată cel putin 30 de zile si va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în conditiile art. 2 alin. (2). Despre aceasta se înstiintează si Ministerul Finantelor Publice prin organele sale teritoriale.

Art. 5. - (1) Lichidarea societătilor comerciale prevăzute la art. 1 se face cel mai târziu în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Pe data lichidării, dar nu mai târziu de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, societătile comerciale prevăzute la art. 1 se radiază, din oficiu, din registrul comertului.

Art. 6. - (1) Societătile cu răspundere limitată cu asociat unic, constituite cu încălcarea dispozitiilor art. 14 din Legea nr. 31/1990, republicată, sunt dizolvate de drept si se radiază, din oficiu, din registrul comertului, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Asociatul unic al societătilor comerciale prevăzute la alin. (1) răspunde nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale ale societătii comerciale dizolvate de drept.

(3) Dispozitiile art. 2, art. 3 alin. (1) si (2) si ale art. 4 se aplică în mod corespunzător.

Art. 7. - În cazul în care bunurile imobile si mobile din patrimoniul societătilor comerciale prevăzute la art. 1 si 6 nu au intrat în proprietatea altor persoane până la data dizolvării de drept ori în cadrul procedurii lichidării, sunt aplicabile, după data radierii societătilor comerciale, dispozitiile art. 477 din Codul civil.

Art. 8. - Dizolvarea de drept si radierea efectuate în temeiul prezentei legi se înscriu, din oficiu, în registrul comertului, fără plata de taxe.

Art. 9. - Dispozitiile prezentei legi nu se aplică societătilor comerciale aflate la data intrării în vigoare a prezentei legi într-o procedură de lichidare ori de reorganizare judiciară sau de faliment, aceste societăti urmând să fie lichidate si radiate potrivit reglementărilor legale aplicabile acelei proceduri.

Art. 10. - În vederea determinării capitalului social detinut de societatea comercială, echivalentul în lei al valutei liber convertibile, vărsată drept capital social, se calculează la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României din ziua vărsământului.

Art. 11. - Pe data intrării în vigoare a presentei legi se abrogă alin. (5) si (6) ale art. VI din Ordonanta de  urgentă a Guvernului nr. 32/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 27 iunie 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/1997.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 29 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 18 iunie 2001.

Nr. 314

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru reglementarea situatiei

unor societăti comerciale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru reglementarea situatiei unor societăti comerciale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 15 iunie 2001.

Nr. 432.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului anual de finantare dintre Guvernul României si Comisia Comunitătii Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultură si dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles la 27 februarie 2001

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul anual de finantare dintre Guvernul României si Comisia Comunitătii Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultură si dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles la 27 februarie 2001.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 2 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 24 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 18 iunie 2001.

Nr. 317.

 

PROGRAMUL SPECIAL DE ADERARE PENTRU AGRICULTURĂ SI

DEZVOLTARE RURALĂ ÎN ROMÂNIA

 

ACORD ANUAL DE FINANTARE

între Guvernul României si Comisia Comunitătii Europene în numele Comunitătii Europene

 

Guvernul României, actionând pentru si în numele României, denumit în continuare România, pe de o parte, si Comisia Comunitătii Europene, denumită în continuare Comisia, actionând pentru si în numele Comunitătii Europene,

denumită în continuare Comunitatea, pe de altă parte, denumite în continuare părti contractante,

întrucât:

1. un program special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală, denumit în continuare SAPARD, care furnizează o contributie financiară a Comunitătii, a fost stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1.268/1999 din 21 iunie 1999 privind sprijinul Comunitătii pentru măsurile de preaderare în domeniul agriculturii si dezvoltării rurale în tările candidate din centrul si estul Europei în perioada de preaderare;

2. planul transmis de România a fost aprobat ca program pentru agricultură si dezvoltare rurală printr-o decizie luată în conformitate cu art. 4 (5) din Regulamentul (CE) nr. 1.268/1999 la data de 12 decembrie 2000;

3. Acordul multianual dintre România si Comunitate a fost semnat si prevede la art. 2 ca angajamentul financiar al Comunitătii să fie stabilit în acordurile anuale de finantare, este indicat să se stabilească pentru anul 2000 angajamentul financiar maxim al Comunitătii pentru România si perioada de valabilitate pentru acest angajament;

4. este necesar să se stabilească angajamentul financiar al Comunitătii pentru realizarea în România a Programului pentru agricultură si dezvoltare rurală, denumit în continuare Program, si orice amendamente la acesta, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Obiectivul

 

Acest acord stabileste angajamentul financiar al Comunitătii pentru România pentru anul 2000.

 

ARTICOLUL 2

Angajamentul

 

Contributia financiară a Comunitătii pentru anul 2000 este limitată la suma de 153.214.194 euro. Acest angajament este valabil numai pentru realizarea Programului în conformitate cu Acordul multianual de finantare dintre Comunitate si România.

 

ARTICOLUL 3

Durata angajamentului

 

Comisia va anula automat orice parte a angajamentului care nu este stabilită prin plata în cont sau pentru care nu s-a primit o solicitare acceptabilă de plată până cel târziu la data de 31 decembrie 2002.

 

ARTICOLUL 4

Punctele de contact

 

Corespondenta referitoare la orice problemă care face obiectul acestui acord, indicându-se unde este cazul numărul si titlul programului, va fi trimisă la următoarea adresă:

Pentru Comunitate:

Comisia Comunitătii Europene

Directia Generală pentru Agricultură,

Unitatea SAPARD

Rue de la Loi, 200, B-1049 Bruxelles

Telefon: 00 32 2 2967 337

Fax: 00 32 2 29 51746

E-mail: agri-sapard@cec.eu.int

Pentru România:

Ministerul Integrării Europene

Str. Apolodor nr. 17, latura Nord, sectorul 5, Bucuresti

Telefon: 00 40 1 3011623

Fax: 00 40 1 3011626

E-mail: eugen.teodorovici@mie.ro

 

ARTICOLUL 5

Intrarea în vigoare

 

Acest acord va intra în vigoare la data la care ambele părti contractante si-au notificat una alteia îndeplinirea tuturor formalitătilor necesare pentru intrarea sa în vigoare.

 

ARTICOLUL 6

Semnarea

 

Acest acord este redactat în două exemplare în limba engleză si în limba română, doar textul în limba engleză fiind autentic.

Semnat la Bruxelles la 27 februarie 2001.

 

Pentru Comisia Comunitătii Europene,

Franz Fischler,

membru al Comisiei Europene,

Pentru România

Hildegard Carola Puwak

ministrul integrării europene,

coordonatorul national al asistentei

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului annual de finantare dintre Guvernul României si Comisia Comunitătii Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultură si dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles la 27 februarie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului anual de finantare dintre Guvernul României si Comisia Comunitătii Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultură si dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles la 27 februarie 2001, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 15 iunie 2001.

Nr. 435.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1997

privind regimul pasapoartelor în România

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Articolul 14 alineatul (1) litera e) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 216/1998, se modifică si va avea următorul cuprins:

“e) a săvârsit în tară sau în străinătate fapte de natură să aducă atingere sigurantei nationale, mentinerii ordinii publice, protectiei sănătătii sau moralei ori drepturilor si libertătilor fundamentale ale altei persoane, care sunt stabilite prin hotărâri judecătoresti sau fac obiectul urmăririi penale; dovada faptelor săvârsite în străinătate se face cu acte judiciare recunoscute potrivit legii române; în astfel de cazuri măsura se ia de către Directia Generală de Evidentă Informatizată a Persoanei sau de către formatiunile teritoriale de evidentă informatizată a persoanei, după caz, pentru o durată cuprinsă între 6 luni si 3 ani, stabilită proportional cu gravitatea faptei comise si cu consecintele ei. Aceeasi măsură poate fi luată si împotriva persoanei care a fost returnată în baza acordurilor de readmisie încheiate de România cu alte state.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Ioan Rus

p. Ministrul afacerilor externe,

Mihnea Motoc,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 iunie 2001.

Nr. 86.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru aprobarea plătii contributiei României la Centrul Regional

pentru Combaterea Criminalitătii Transfrontaliere (SECI)

 

Având în vedere importanta participării la prevenirea si combaterea infractionalitătii transfrontaliere,

în temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - România, ca membră a Centrului Regional pentru Combaterea Criminalitătii Transfrontaliere (SECI), contribuie la bugetul acestuia, pe perioada functionării, cu o cotizatie stabilită anual de Comitetul Comun de Cooperare al SECI.

Art. 2. - Contributia anuală mentionată la art. 1 se prevede în bugetul Ministerului de Interne.

Art. 3. - În vederea achitării contributiei României la bugetul Centrului Regional pentru Combaterea Criminalitătii Transfrontaliere (SECI) se suplimentează bugetul aprobat Ministerului de Interne pe anul 2001 la capitolul 55.01  “Ordine publică si sigurantă natională”, titlul “Transferuri”, cu suma de 1.152.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările  corespunzătoare în bugetul de stat si în bugetul Ministerului de Interne pe anul 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Mihnea Motoc,

secretar de stat

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 iunie 2001.

Nr. 87.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind înfiintarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Industriei si Resurselor, care functioneză în coordonarea ministrului industriei si resurselor.

(2) Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie are sediul în municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1. Sediul Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie poate fi schimbat prin hotărâre a Guvernului.

(3) Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie va exercita, în numele Ministerului Industriei si Resurselor, atributiile acestuia de institutie publică implicată în domeniul privatizării, stabilite prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările ulterioare.

(4) Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie va derula, în numele Ministerului Industriei si Resurselor, activitătile legate de exercitarea calitătii de actionar al statului la societătile si companiile nationale si la celelalte societăti comerciale din portofoliul acestuia, în limitele competentelor aprobate prin ordin al ministrului industriei si resurselor.

(5) Organizarea, functionarea, numărul de personal si atributiile Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(6) Salarizarea si alte drepturi privind personalul Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie vor fi stabilite prin ordin al ministrului industriei si resurselor în conformitate cu prevederile legale aplicabile institutiilor cu venituri extrabugetare implicate în procesul de privatizare,

în limitele si în conditiile stabilite pentru personalul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(7) Bugetul de venituri si cheltuieli al Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în industrie se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 2. - (1) Finantarea organizării si functionării Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie si a activitătilor sale legate de privatizare se face din venituri extrabugetare încasate din vânzarea actiunilor emise de societătile si companiile nationale si de celelalte societăti comerciale de sub autoritatea Ministerului Industriei si Resurselor si din dividendele realizate de acestea, inclusive cele realizate în anul 2000 si nevărsate până la data prezentei ordonante de urgentă, prin derogare de la prevederile art. 28 din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001.

(2) Veniturile încasate de Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie urmează regimul juridic prevăzut la art. 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Controlul respectării de către Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie a cadrului juridic aplicabil în domeniul privatizării se realizează de către Ministerul Finantelor Publice, porivit legii.

Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă orice dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Iacob Zelenco,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 iunie 2001.

Nr. 88.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Codul penal

referitoare la infractiuni privind viata sexuală

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Codul penal al României, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatele 1, 2 si 3 ale articolului 197 vor avea următorul cuprins:

“Actul sexual, de orice natură, cu o persoană de sex diferit sau de acelasi sex, prin constrângerea acesteia sau profitând de imposibilitatea ei de a se apăra ori de a-si exprima vointa, se pedepseste cu închisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

Pedeapsa este închisoarea de la 5 la 18 ani si interzicerea unor drepturi, dacă:

a) fapta a fost săvârsită de două sau mai multe persoane împreună;

b) victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau în tratamentul făptuitorului;

b1) victima este membru al familiei;

c) s-a cauzat victimei o vătămare gravă a integritătii corporale sau a sănătătii.

Pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi dacă victima nu a împlinit vârsta de 15 ani, iar dacă fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.”

2. Articolul 198 va avea următorul cuprins:

Actul sexual cu un minor - Art. 198. - Actul sexual, de orice natură, cu o persoană de sex diferit sau de acelasi sex care nu a împlinit vârsta de 15 ani se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.

Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează actul sexual, de orice natură, cu o persoană de sex diferit sau de acelasi sex între 15-18 ani, dacă fapta este săvârsită de tutore sau curator, ori de către supraveghetor, îngrijitor, medic curant, profesor sau educator folosind calitatea sa.

Când fapta prevăzută în alin. 1 a fost săvârsită în împrejurările prevăzute în art. 197 alin. 2 lit. b) ori dacă faptele prevăzute în alin. 1 si 2 au avut urmările prevăzute în art. 197 alin. 2 lit. c), pedeapsa este închisoarea de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 18 ani si interzicerea unor drepturi.”

3. Articolul 200 se abrogă.

4. Alineatele 2 si 3 ale articolului 201 vor avea următorul cuprins:

“Actele de perversiune sexuală cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 15 ani se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.

Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează si actele de perversiune sexuală cu o persoană între 15-18 ani, dacă fapta este săvârsită de tutore sau curator, ori de către supraveghetor, îngrijitor, medic curant, profesor sau educator folosind calitatea sa.”

5. La articolul 201, după alineatul 3 se introduc alineatele 4 si 5 cu următorul cuprins:

“Actele de perversiune sexuală cu o persoană în imposibilitate de a se apăra ori de a-si exprima vointa sau prin constrângere se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

Dacă fapta prevăzută în alin. 1-4 are ca urmare vătămarea gravă a integritătii corporale sau a sănătătii, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 18 ani si interzicerea unor drepturi, iar dacă are ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.”

6. La articolul 202, după alineatul 2 se introduce alineatul 3 cu următorul cuprins:

“Ademenirea unei persoane în vederea săvârsirii de acte sexuale cu un minor de sex diferit sau de acelasi sex se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani.”

7. Articolul 204 va avea următorul cuprins:

Sanctionarea tentativei - Art. 204. - Tentativa infractiunilor prevăzute în art. 197, 198 si 201-203 se pedepseste.”

Art. II. - Faptelor prevăzute în art. 200 alin. 2-4, aflate în curs de urmărire sau de judecată, dacă sunt prevăzute în alte texte din Codul penal sau din legi speciale, li se aplică aceste texte.

În cazul în care s-a pronuntat o hotărâre de condamnare definitivă pentru faptele prevăzute în art. 200 alin. 2-4 si pedeapsa este în curs de executare, dacă aceste fapte sunt prevăzute în alte texte din Codul penal sau din legi speciale, instanta de executare, din oficiu sau la cererea procurorului ori a celui condamnat, va proceda de îndată la încadrarea faptelor în aceste texte.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

 

Bucuresti, 21 iunie 2001.

Nr. 89.