MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 341  LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE   Miercuri, 27 iunie 2001

 

SUMAR

 

 

LEGI SI DECRETE

 

321. - Lege privind acordarea gratuitã de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0-12 luni

 

451. - Decret pentru promulgarea Legii privind acordarea gratuitã de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0-12 luni

 

324. - Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

 

454. - Decret pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind acordarea gratuitã de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0-12 luni

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se aprobã acordarea gratuitã de lapte praf, formulã pentru sugari, copiilor cu vârste cuprinse între 0-12 luni care nu beneficiazã de lapte matern.

(2) Costul laptelui praf acordat în conditiile alin. (1) se suportã din bugetul Ministerului Sãnãtãtii si Familiei.

Art. 2. - Distribuirea laptelui praf se realizeazã prin consiliile locale ale municipiilor, oraselor si comunelor, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Art. 3. - Ministerul Sãnãtãtii si Familiei si Ministerul Administratiei Publice elaboreazã norme, aprobate prin ordin comun, privind modul de achizitionare si distribuire a laptelui praf acordat gratuit copiilor cu vârste cuprinse între 0-12 luni, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 5 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 18 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU

 

Bucuresti, 26 iunie 2001.

Nr. 321.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind acordarea gratuitã

de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0-12 luni

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea privind acordarea gratuitã de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0-12 luni si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 25 iunie 2001.

Nr. 451.

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Art. 1. - În temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) din Constitutia României, Guvernul este abilitat ca de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, dar nu mai înainte de încheierea primei sesiuni ordinare, si pânã la reluarea lucrãrilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinarã a anului 2001 sã emitã ordonante în domenii care nu fac obiectul legilor organice, dupã cum

urmeazã:

 

I. Ratificarea unor acorduri si întelegeri internationale, cu exceptia tratatelor:

1. Ratificarea Acordului încheiat între Guvernul României si Guvernul Republicii Portugheze privind sederea temporarã în scopul angajãrii lucrãtorilor români pe teritoriul Republicii Portugheze

2. Ratificarea Acordului încheiat între Guvernul României si Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg pentru angajarea stagiarilor

3. Ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Uniunea Europeanã referitor la Programul PHARE national 2000 pentru România (RO0004 - RO0007), semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000

4. Ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Uniunea Europeanã referitor la Programul PHARE 2000 de cooperare transfrontalierã dintre România si Bulgaria - RO0002, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000

5. Ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Uniunea Europeanã referitor la Programul PHARE 2000 de cooperare transfrontalierã dintre România si Ungaria - RO0003, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000

6. Ratificarea Addendumului la Memorandumul de finantare PHARE RO9916 “Participarea la Cel de-al cincilea program-cadru în domeniul cercetãrii si dezvoltãrii tehnologice”

7. Ratificarea Memorandumului de finantare PHARE privind participarea României la programele comunitare: Leonardo da Vinci II, Socrates II, Youth for Europe si Cel de-al cincilea program-cadru în domeniul cercetãrii si dezvoltãrii tehnologice - RO001, semnat la Bucuresti la 27 iulie 2000

8. Ratificarea Memorandumului de finantare PHARE privind participarea României în anul 2000 la programele comunitare: Întreprinderi mici si mijlocii, Egalitatea sanselor între femei si bãrbati, SAVE II, Prevenirea SIDA si a altor câteva boli contagioase - RO0009, semnat la Bucuresti la 29 decembrie 2000

9. Ratificarea Memorandumului de finantare PHARE privind participarea României în anul 2001 la programele comunitare: LIFE III, Al cincilea program-cadru în domeniul cercetãrii si dezvoltãrii tehnologice, Fiscalis, Leonardo da Vinci II, Socrates II, Youth si Cultura 2000-RO0011, semnat la Bucuresti la 27 decembrie 2000

10. Ratificarea anexei nr. 4 la Memorandumul de întelegere privind Programul de cooperare tehnologicã, Programul PSO pentru aderare si Programul MATRA pentru aderare dintre Guvernul

României si Guvernul Olandei pentru anii 2001-2003, semnat la Bucuresti la 23 martie 2001

11. Ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeanã privind asistenta financiarã nerambursabilã acordatã prin Instrumentul pentru Politici

Structurale de Preaderare pentru mãsura lãProgramul pentru managementul deseurilor solide în Piatra-Neamt”, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2000 si la Bruxelles la 23 octombrie 2000

12. Ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeanã privind asistenta financiarã nerambursabilã acordatã prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru mãsura “Reabilitarea sistemului de tratare a apelor uzate si a canalizãrii în Constanta”, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2000 si la Bruxelles la 16 noiembrie 2000

13. Ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeanã privind asistenta financiarã nerambursabilã acordatã prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru mãsura “Statia de epurare a apelor uzate si colector principal pentru Craiova”, semnat la Bucuresti la 13 aprilie 2000 si la Bruxelles la 22 decembrie 2000

14. Ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeanã privind asistenta financiarã nerambursabilã acordatã prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru mãsura “Îmbunãtãtirea sistemului de apã potabilã si cel al apelor uzate în Iasi în scopul conformãrii cu standardele europene în domeniul calitãtii apei si protectiei mediului”, semnat la Bucuresti la 13 aprilie 2000 si la Bruxelles la 22 decembrie 2000.

15. Ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeanã privind asistenta financiarã nerambursabilã acordatã prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru mãsura “Statie de epurare a apelor uzate Dãnutoni - Valea Jiului - etapa biologicã”, semnat la Bucuresti la 13 aprilie 2000 si la Bruxelles la 22 decembrie 2000

16. Ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeanã privind asistenta financiarã nerambursabilã acordatã prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru mãsura “Reabilitarea retelei de alimentare cu apã, canalizare si epurarea apelor uzate în Brãila”, semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001

17. Ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeanã privind asistenta financiarã nerambursabilã acordatã prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru mãsura “Reabilitarea si modernizarea retelei de canalizare si a statiei de epurare în Arad”, semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001

18. Ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeanã privind asistenta financiarã nerambursabilã acordatã prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru mãsura “Reabilitarea drumului national DN 6, sectiunea Craiova - Drobeta-Turnu Severin”, semnat la Bruxelles la 7 martie 2001

19. Ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeanã privind asistenta financiarã nerambursabilã acordatã prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru mãsura “Asistentã tehnicã pentru proiectare, pregãtirea documentatiei de licitare pentru sectiunea Drobeta-Turnu Severin - Lugoj a drumului national DN 6 si efectuarea studiilor aferente (faza a II-a Craiova - Lugoj), localizare în Oltenia si Banat, România”, semnat la Bruxelles la 7 martie 2001

20. Aderarea României la conventii internationale si ratificarea de conventii, acorduri si alte întelegeri internationale, altele decât cele prevãzute la pct. 1-19.

II. Crearea cadrului juridic necesar în vederea aplicãrii

Programului de relansare a economiei nationale:

1. Reglementãri privind consolidarea sistemului fiscal al impozitelor directe si indirecte pentru persoane fizice si, respectiv, persoane juridice prin perfectionarea cadrului legislativ actual

2. Reglementãri privind modificarea si completarea reglementãrilor în domeniul contabilitãtii, controlului financiar si auditului unitãtilor patrimoniale, în vederea armonizãrii cu normele europene si internationale în domeniu

3. Reglementãri privind rectificarea bugetului de stat si bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2001, pe baza indicatorilor macroeconomici realizati în semestrul I al anului 2001 si a actelor normative adoptate în anul 2001

4. Reglementãri privind politica vamalã si valutarã, precum si regimul metalelor si pietrelor pretioase

5. Reglementãri privind datoria publicã internã si externã

6. Instituirea de mãsuri pentru asigurarea campaniei agricole de toamnã, inclusiv în ceea ce priveste receptionarea, conditionarea, colectarea si depozitarea produselor, precum si perfectionarea relatiilor dintre producãtori si societãtile de prelucrare din industria alimentarã, precum si pentru pregãtirea campaniei agricole din primãvara anului 2002; unele mãsuri financiare si de reorganizare a unor unitãti

7. Mãsuri privind amenajarea, conservarea si dezvoltarea teritorialã durabilã, relansarea activitãtii în domeniul constructiilor, cu precãdere al constructiilor de locuinte, si armonizarea cadrului legislativ impus de procesul de integrare europeanã

8. Reglementãri privind unele mãsuri pentru dezvoltarea Sistemului energetic national si asigurarea functionãrii acestuia în iarna 2001-2002 la parametrii tehnici si economici optimizati

9. Asigurarea achitãrii obligatiilor de platã privind energia electricã si termicã

10. Reglementãri privind fiscalitatea din domeniul extractiei titeiului si gazelor naturale

11. Mãsuri pentru atragerea absolventilor de studii superioare în activitãti din domeniul industriei

12. Perfectionarea cadrului legislativ privind reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea infrastructurilor de transport în vederea alinierii sistemului national de transport la sistemul European

13. Perfectionarea cadrului legislativ în domeniul transporturilor, în vederea alinierii la legislatia comunitarã

14. Instituirea unor mãsuri pentru stimularea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, precum si a cooperatiei

15. Stimularea activitãtilor în cadrul parcurilor industriale prin armonizarea legislatiei nationale în materie cu legislatia si practica europeanã

16. Unele mãsuri pentru realizarea obiectivelor prioritare din Planul national de actiune pentru protectia mediului

17. Mãsuri pentru promovarea si dezvoltarea turismului rural, încurajarea turismului pentru tineret, sustinerea activitãtilor în domeniul turismului.

III. Muncã, protectie socialã, sãnãtate si familie:

1. Organizarea si desfãsurarea unor activitãti economice de cãtre persoanele fizice; unele mãsuri pentru protectia persoanelor încadrate în muncã; controlul contributiei de asigurãri sociale

2. Înlãturarea unor disfunctionalitãti apãrute în domeniul salarizãrii si stabilirea unor normative de cheltuieli, în scopul cresterii productivitãtii muncii si stabilizãrii personalului în sectorul bugetar

3. Asigurarea, pentru familiile cu venituri reduse, a necesarului de pregãtire a copiilor pentru începerea anului scolar

4. Modificarea si completarea reglementãrilor actuale privind organizarea, functionarea si finantarea spitalelor, statiunilor balneare climatice si balneoclimatice, asistenta medicalã balnearã si de recuperare, îmbunãtãtirea calitãtii apei

5. Protectia specialã si încadrarea în muncã a persoanelor cu handicap; finantarea ocrotirii sãnãtãtii

6. Organizarea si functionarea caselor private de asigurãri de sãnãtate

7. Reglementarea prevenirii si combaterii consumului produselor din tutun.

IV. Administratia publicã centralã si localã:

1. Reglementãri privind organizarea si functionarea serviciilor publice de salubrizare a localitãtilor

2. Reglementãri privind organizarea si functionarea serviciilor publice de transport local de cãlãtori

3. Reglementarea unor raporturi de îndrumare metodologicã si acordare de asistentã tehnicã de specialitate pentru asociatiile de proprietari si de locatari

4. Înfiintarea si organizarea Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor si a serviciilor publice comunitare de evidentã a persoanelor

5. Înfiintarea si organizarea Directiei Generale pentru Pasapoarte si a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor

6. Înfiintarea si organizarea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentã si a serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgentã

7. Înfiintarea Institutului National de Administratie (INA) pentru pregãtirea postuniversitarã a functionarilor publici din administratia publicã centralã si localã

8. Organizarea si functionarea serviciilor comunitare pentru cadastru si agriculturã din comune, orase, municipii si din judete

9. Regimul juridic al contraventiilor

10. Modificarea si completarea reglementãrilor privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitãtile de cult cu venituri mici sau fãrã venituri apartinând cultelor religioase din România

11. Stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritãtile si institutiile publice.

V. Puterea judecãtoreascã:

Reglementãri privind:

1. procedura somatiei de platã;

2. modificarea si completarea reglementãrilor privind taxele judiciare de timbru;

3. completarea reglementãrilor privind organizarea si functionarea institutiilor de medicinã legalã;

4. corelarea unor acte normative privind sistemul de salarizare si alte drepturi ale personalului din organele autoritãtii judecãtoresti.

VI. Apãrare nationalã, ordine publicã si sigurantã nationalã:

1. Generalizarea angajãrii agentilor economici în prestarea de servicii pentru armatã

2. Stabilirea normelor de hranã pentru militarii care participã în afara teritoriului national la actiuni de mentinere a pãcii

3. Mãsuri pentru utilizarea cu eficientã a efectivelor de militari, cresterea coeficientilor de ierarhizare a functiilor de ofiteri, maistri militari si subofiteri, precum si soldati si gradati profesionisti

4. Scutirea de la plata taxei pe valoarea adãugatã a importurilor de tehnicã militarã, materiale, piese de schimb, componente, echipamente si servicii aferente acestora, destinate înzestrãrii Ministerului de Interne

5. Corelarea unor reglementãri privind sistemul de salarizare pentru personalul militar si civil din Ministerul de Interne

6. Completarea reglementãrilor actuale privind angajarea si executarea unor prestãri de servicii de cãtre unitãtile Ministerului de Interne

7. Reglementarea regimului de confectionare a plãcilor cu numere de înmatriculare pentru vehiculele rutiere, omologarea vehiculelor rutiere si eliberarea cãrtii de identitate a acestora.

VII. Educatie si învãtãmânt:

Reglementãri privind:

1. institutionalizarea parteneriatului social în educatie si formare profesionalã corespunzãtor cu prevederile Cartei albe asupra educatiei si formãrii, elaboratã de Uniunea Europeanã;

2. mijloace specifice pentru realizarea educatiei permanente pentru toate categoriile de persoane;

3. deschiderea universitãtilor spre mediul economic si social;

4. activitãtile unitãtilor conexe din învãtãmântul preuniversitar.

VIII. Comunicatii si tehnologia informatiei:

Reglementãri privind îmbunãtãtirea cadrului legislativ pentru:

1. asigurarea unui cadru concurential echilibrat în industria de telecomunicatii;

2. stimularea competitivitãtii societãtilor de telecomunicatii;

3. asigurarea extinderii pe verticalã si orizontalã a activitãtii de postã;

4. stimularea industriei nationale de tehnologie a informatiei, atât pe componenta hardware, cât si software si comunicatii.

Art. 2. - (1) În conformitate cu dispozitiile art. 114 alin. (3) din Constitutia României, ordonantele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Camerei Deputatilor si Senatului, potrivit procedurii legislative, pânã la reluarea lucrãrilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinarã a anului 2001.

Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonantei.

(2) Ordonantele adoptate de Guvern potrivit art. 1 vor fi dezbãtute cu prioritate.

Art. 3. - În domeniile de abilitare prevãzute în prezenta lege, dacã au fost adoptate proiecte de lege sau propuneri legislativede una dintre Camerele Parlamentului ori dacã au fost elaborate si depuse rapoarte ale comisiilor permanente sesizate în fond, acestea vor fi avute în vedere de Guvern la emiterea ordonantelor.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 5 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 18 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU

 

Bucuresti, 27 iunie 2001.

Nr. 324.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului

de a emite ordonante

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României,

Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 iunie 2001.

Nr. 454.