MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 342     LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Miercuri, 27 iunie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

322. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 136/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 130/1999 privind unele mãsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncã

 

452. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 136/1999 pentru modificarea si completareaLegii nr. 130/1999 privind unele mãsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncã

 

323. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România

 

453. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România

 

448. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadã unor colonei din Ministerul de Interne si trecerea acestora în rezervã

 

449. - Decret privind trecerea în rezervã a unui general din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

 

457. - Decret privind numirea în functie a unor procurori financiari

 

461. - Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 136/1999 pentru modificarea si completarea

Legii nr. 130/1999 privind unele mãsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncã

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 136 din 22 septembrie 1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 130/1999 privind unele mãsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 23 septembrie 1999, cu urmãtoarea completare:

- La articolul I, dupã punctul 4 se introduce punctul 5 cu urmãtorul cuprins:

“5. Dupã articolul 23 se introduce articolul 23 1 cu urmãtorul cuprins:

“Art. 23 1 . - În aplicarea prezentei legi Ministerul Muncii si Solidaritãtii Sociale si Ministerul Finantelor Publice, ca organe de specialitate ale Guvernului, pot emite norme metodologice care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 6 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 29 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 26 iunie 2001.

Nr. 322.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 136/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 130/1999 privind unele mãsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncã

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 136/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 130/1999 privind unele mãsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncã si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 25 iunie 2001.

Nr. 452.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 102/2000

privind statutul si regimul refugiatilor în România

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 102 din 31 august 2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, adoptatã în temeiul art. 1 lit. G pct. 2 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 septembrie 2000, cu urmãtoarele modificãri:

1. Alineatul (5) al articolului 20 va avea urmãtorul cuprins:

“(5) Hotãrârea instantei este definitivã si irevocabilã.”

2. Alineatul (6) al articolului 20 se abrogã.

3. Alineatul (6) al articolului 21 va avea urmãtorul cuprins:

“(6) În cazul prevãzut la alin. (5) lit. a) hotãrârea instantei este definitivã si irevocabilã.”

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 14 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 19 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 27 iunie 2001.

Nr. 323.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 iunie 2001.

Nr. 453.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadã unor colonei din Ministerul de Interne si trecerea acestora în rezervã

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a), art. 45 lit. a), art. 66 alin. 1, art. 85 alin. 1 lit. a) si ale art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare,

având în vedere propunerile ministrului de interne,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Pe data de 30 iunie 2001 se acordã gradul de general de brigadã domnului colonel Vasile-Valerian Ioan Jercea si domnului colonel Neculai Gheorghe Stefãroi si se trec în rezervã cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnãm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

 

Bucuresti, 25 iunie 2001.

Nr. 448.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervã a unui general din Serviciul

de Telecomunicatii Speciale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, ale art. 16 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a), art. 85 alin. 1 lit. e) si ale art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Pe data de 30 iunie 2001 domnul general de brigadã Vasile Ion Atudorei se trece în rezervã.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnãm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

 

Bucuresti, 25 iunie 2001.

Nr. 449.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea în functie a unor procurori financiari

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si ale art. 110 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicatã,

având în vedere propunerile plenului Curtii de Conturi, potrivit Hotãrârii nr. 55 din 14 iunie 2001,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se numesc în functia de procuror financiar, pe termen de 6 ani, doamna Doina Stoian, pe lângã Camera de Conturi a Judetului Brãila, si doamna Lavinia Sisman, pe lângã Camera de Conturi a Judetului Mehedinti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 iunie 2001.

Nr. 457.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. II si ale art. 11 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României,

pentru rezultatele deosebite obtinute în managementul de calitate în domeniul editorial si tipografic,

cu prilejul împlinirii a 10 ani de la aparitia seriei noi a Monitorului Oficial al României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se conferã Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler doamnei Eugenia Ciubâncan, director general al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnãm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

 

Bucuresti, 26 iunie 2001.

Nr. 461.