MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 347      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 29 iunie 2001

 

SUMAR

 

DECRETE

 

459. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului de prietenie si colaborare dintre România si Republica Macedonia

 

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

92. - Ordonantã de urgentã pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adãugatã a unor importuri de bunuri si servicii, efectuate în anul 2001, destinate înzestrãrii Ministerului Apãrãrii Nationale

 

93. - Ordonantã de urgentã pentru modificarea si completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu

 

94. - Ordonantã de urgentã pentru completarea art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit

 

95. - Ordonantã de urgentã privind constituirea si utilizarea Fondului România

 

576. - Hotãrâre privind organizarea la Bucuresti a Festivalului International “George Enescu”, editia a XV-a, 8-28 septembrie 2001

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului de prietenie si colaborare

dintre România si Republica Macedonia

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, la propunerea Guvernului, potrivit Hotãrârii nr. E 143 din 14 iunie 2001,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Tratatul de prietenie si colaborare dintre România si Republica Macedonia, semnat la Bucuresti la 30 aprilie 2001, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia

României, contrasemnãm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

 

Bucuresti, 26 iunie 2001.

Nr. 459.

 

ANEXÃ

 

CONTRACTELE DE IMPORT

pentru bunuri si servicii cu livrare în anul 2001, scutite de la plata taxei pe valoarea adãugatã,

destinate înzestrãrii Ministerului Apãrãrii Nationale

 

Nr.

crt.

Numãrul contractului

Valoarea importului

0

1

2

1.

02/063/99

7.334.480 USD

2.

02/064/99

179.898 USD

3.

02/SAP/159/1998, Add. 2

6.800.000 DEM

4.

97-123 cu Add. 5, 6 si 7

329.290 EUR

5.

4071/S.PROG./AV/99/018

392.800 FRF

6.

4071/S.PROG./AV/99/021

2.056.000 FRF

7.

02/070/AV/99

227.979 FRF

8.

CZ5930

 200.000 USD

9.

02/004/01

236.000 FRF

10.

Add. 5 la Contractul 100/S4/95

35.239.385.000 ITL

11.

02/017/99

 980.000 USD

12.

940224/QUARTO I

1.400.000 CHF

13.

960911/QUARTO VI

700.000 CHF

14.

76-071/64201

196.000 USD

15.

02/98/SA/014- RV/864211324002, Supliment 064211324008

2.866.500 USD

16.

02/98/SA/015- RV/864211324001, Supliment 064211324007

483.000 USD

17.

02/059/00

17.500 EUR

18.

02/010/2000

18.000 USD

19.

02/043/00

265.000 EUR

20.

02/057/2000

24.940 EUR

21.

ROAF 01/2000 Add.1

800.000 USD

22.

Add. 3 la Contractul 100/S4/95

996.254.000 ITL

23.

4071/S.PROG./98/AV/010

585.000 FRF

24.

02/013/2001

150.000 USD

25.

1676/212-01

500 USD

 

 

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTÃ DE URGENTÃ

pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adãugatã a unor importuri de bunuri si servicii, efectuate în anul 2001, destinate înzestrãrii

Ministerului Apãrãrii Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptã prezenta ordonantã de urgentã.

 

Art. 1. - Se aprobã scutirea de la plata taxei pe valoarea adãugatã a importurilor efectuate pentru înzestrarea Ministerului Apãrãrii Nationale cu produse de tehnicã militarã, materiale, piese de schimb, componente, echipamente si servicii aferente acestora, prevãzute în contractile nominalizate în anexa care face parte integrantã din prezenta ordonantã de urgentã.

Art. 2. - Importurile pentru care s-a aprobat scutirea de la plata taxei pe valoarea adãugatã, prevãzute la art. 1, se efectueazã prin Regia Autonomã “Romtehnica” de sub autoritatea Ministerului Apãrãrii Nationale.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

p. Ministrul apãrãrii nationale,

Gheorghe Matache,

secretar de stat

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 21 iunie 2001.

Nr. 92.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTÃ DE URGENTÃ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptã prezenta ordonantã de urgentã.

 

Art. I. - Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 11 mai 2000, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:

1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 1. - Se înfiinteazã Fondul pentru mediu, instrument economico-financiar destinat sustinerii si realizãrii cu prioritate a proiectelor cuprinse în Planul national de actiune pentru protectia mediului, în conformitate cu normele si standardele de mediu în vigoare.”

2. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Fondul pentru mediu se constituie, se gestioneazã si se utilizeazã în conformitate cu prevederile prezentei legi si ale Legii nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificãrile ulterioare.

(2) Bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului pentru mediu se aprobã de cãtre Guvern, la propunerea autoritãtii publice centrale pentru protectia mediului.”

3. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Unitatea care rãspunde de gestionarea Fondului pentru mediu este Administratia Fondului pentru Mediu, denumitã în cele ce urmeazã Administratia Fondului, institutie de utilitate publicã cu personalitate juridicã, sub autoritatea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, având sediul în municipiul Bucuresti.

(2) Administratia Fondului are, în principal, urmãtoarele atributii:

a) urmãreste respectarea prevederilor legale privind alimentarea si gestionarea Fondului pentru mediului;

b) întocmeste planul anual de lucru si bugetul de venituri si cheltuieli;

c) asigurã selectarea proiectelor prioritare din cadrul proiectelor înaintate;

d) supravegheazã implementarea proiectelor aprobate;

e) asigurã punerea în aplicare a deciziilor pe care le adoptã Comitetul de avizare.

(3) Structura organizatoricã si Regulamentul de organizare si functionare ale Administratiei Fondului se aprobã prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea autoritãtii publice centrale pentru protectia mediului, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi.

(4) Administratia Fondului are personal propriu care asigurã functiile de conducere, de executie si de control, potrivit Regulamentului de organizare si functionare a Administratiei Fondului.

(5) În îndeplinirea functiilor stabilite prin regulamentul de organizare si functionare Administratia Fondului are urmãtoarele structuri de decizie:

a) Comitetul de avizare;

b) Comitetul director.”

4. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Comitetul de avizare are urmãtoarea componentã:

a) câte un reprezentant, la nivel de director general sau director, împuternicit prin ordin al ministrului de resort, din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Sãnãtãtii si Familiei, Ministerului Industriei si Resurselor, Ministerului Dezvoltãrii si Prognozei, Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor si Secretariatului General al Guvernului;

b) directorul general al Administratiei Fondului;

c) un reprezentant al organizatiilor neguvernamentale de mediu, desemnat prin vot de cãtre acestea.

(2) Comitetul de avizare este condus de un presedinte, ajutat de 2 vicepresedinti. Presedintele Comitetului de avizare este reprezentantul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului. Vicepresedintii sunt reprezentantii nominalizati de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Sãnãtãtii si Familiei. Presedintele Comitetului de avizare convoacã membrii acestuia si conduce sedinta de avizare.

(3) Membrii Comitetului de avizare nu primesc indemnizatii pentru activitatea desfãsuratã.

(4) Comitetul de avizare analizeazã si adoptã prin vot:

a) criteriile si metodologiile de selectare a proiectelor;

b) planul anual, inclusiv categoriile de proiecte propuse pentru finantare în anul respectiv;

c) proiectele prioritare ce urmeazã sã fie finantate din Fondul pentru mediu, dintre cele propuse de Comitetul director;

d) modalitãtile de sustinere a proiectelor si, dupã caz, dobânda cu care se acordã creditele rambursabile;”

5. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 5 - (1) Comitetul director este constituit din presedinte, care este directorul general al Administratiei Fondului, si directorii directiilor de specialitate ai acesteia.

(2) Directorul general al Administratiei Fondului este numit si revocat, în conditiile legii, de cãtre ministrul apelor si protectiei mediului si este asimilat cu functia de director general din minister. Directorul general asigurã conducerea curentã a Administratiei Fondului si o reprezintã în relatiile cu tertii.

(3) Comitetul director are urmãtoarele atributii:

a) elaboreazã manualul de operare, inclusiv criteriile si metodologiile de selectare a proiectelor, pe care le înainteazã spre adoptare Comitetului de avizare;

b) fundamenteazã si elaboreazã proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Fondului pentru mediu;

c) elaboreazã planul anual incluzând categoriile de proiecte pentru finantare în anul respectiv, pe care îl înainteazã spre adoptare Comitetului de avizare;

d) evalueazã si prezintã prioritãtile si proiectele pentru care se solicitã sustinere financiarã din Fondul pentru mediu, pe care le înainteazã spre adoptare Comitetului de avizare;

e) propune modalitãtile de sustinere a proiectelor si, dupã caz, dobânda cu care se acordã creditele rambursabile;

f) întocmeste bilantul contabil pe care îl înainteazã autoritãtii publice centrale pentru protectia mediului;

g) asigurã respectarea prevederilor legale privind alimentarea, gestionarea Fondului pentru mediu si supravegheazã implementarea proiectelor adoptate;

h) întocmeste raportul anual privind utilizarea Fondului de mediu, pe care îl face public.”

6. Articolul 6 se abrogã.

7. Articolul 7 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 7 - (1) În primul an de activitate, pânã la constituirea surselor proprii de finantare, cheltuielile curente si de capital ale Administratiei Fondului se asigurã prin bugetul autoritãtii publice centrale pentru protectia mediului.

(2) Începând cu al doilea an de functionare cheltuielile curente si de capital ale Administratiei Fondului se asigurã din Fondul pentru mediu, în limita a 3% din veniturile acestuia.”

8. Articolul 8 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 8 - (1) Operatiunile financiare ale Fondului pentru mediu, care privesc constituirea, gestionarea si utilizarea resurselor financiare, se deruleazã prin unitãtile trezoreriei statutului.

(2) Fondurile financiare provenite din surse externe se gestioneazã pe baza contractelor încheiate si în conformitate cu prevederile prezentei legi.”

9. Titlul capitolului III va avea urmãtorul cuprins:

“CAPITOLUL III

Veniturile Fondului pentru mediu”

10. Articolul 9 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 9. - Veniturile Fondului pentru mediu se constituie din:

a) o cotã de 20% din valoarea încasatã pentru exportul de fier vechi;

b) o cotã de 30% din valoarea încasatã pentru exportul de deseuri de metale neferoase;

            c) o cotã de 30% din valoarea încasatã pentru exportul de busteni;

d) o cotã de 5% din valoarea de import a deseurilor de hârtie;

e) o cotã de 10% din valoarea încasatã la comercializarea pe piata internã a substantelor periculoase si a produselor cu potential toxicologic ridicat asupra sãnãtãtii populatiei, indiferent de provenienta acestora;

f) alocatii de la bugetul pe stat, vãrsãminte, donatii, sponsorizãri, asistentã financiarã din partea persoanelor fizice sau juridice române sau strãine;

g) sumele încasate din restituirea creditelor acordate, dobânzi, alte operatiuni financiare derulate din sursele financiare ale Fondului pentru mediu;

h) asistentã financiarã din partea unor organisme internationale;

i) sumele încasate de la manifestãri organizate în beneficiul Fondului pentru mediu.”

11. Dupã articolul 9 se introduce articolul 91 cu urmãtorul cuprins:

“Art. 91. - (1) Sumele prevãzute la art. 9 lit. a)-e) se plãtesc pânã la data de 25 a lunii urmãtoare celei în care s-a desfãsurat activitatea, într-un cont de trezorerie al Fondului pentru mediu;

(2) Obligatia calculãrii si vãrsãrii sumelor rezultate din aplicarea prevederilor art. 9 lit. a)-e) revine persoanelor fizice si juridice care desfãsoarã respectivele activitãti.”

12. Articolul 10 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Fondul pentru mediu se utilizeazã pentru sustinerea proiectelor si realizarea unui numãr limitat de categorii de obiective de interes public major, cu prioritate a proiectelor din Planul national de actiune pentru protectia mediului.

(2) Categoriile specifice de proiecte eligibile pentru finantare se stabilesc prin planul anual adoptat de Comitetul de avizare, având ca scop transpunerea în practicã a prioritãtilor investitionale ce decurg din preluarea aquisului comunitar, si vizeazã:

a) controlul si reducerea poluãrii aerului, apei si solului, inclusiv prin utilizarea unor tehnologii curate;

b) protectia resurselor naturale;

c) gestionarea sau reciclarea deseurilor;

d) tratarea si/sau eliminarea deseurilor periculoase;

e) protectia si conservarea biodiversitãtii;

f) educatia si constientizarea privind protectia mediului.

(3) Din Fondul pentru mediu sunt sustinute proiectele prioritare din categoriile mentionate la alin. (2), prin una sau mai multe dintre urmãtoarele modalitãti propuse de Comitetul director si adoptate de Comitetul de avizare:

a) finantarea proiectelor prin credite rambursabile sau nerambursabile

b) cofinantarea unor proiecte finantate din surse externe prin credite rambursabile sau granturi;

c) subventionarea totalã sau partialã a unor dobânzi ale creditelor acordate de bãnci;

d) garantarea unor credite interne pentru finantarea proiectelor, în limita a maximum 60% din valoarea acestora.

(4) Sumele rãmase neutilizate la sfârsitul anului se reporteazã în anul urmãtor, fiind utilizate cu aceeasi destinatie, cu exceptia sumelor alocate de la bugetul de stat.”

13. Articolul 11 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Administratia Fondului nu sprijinã proiecte ale unor beneficiari care nu si-au achitat obligatiile financiare cãtre stat si/sau cãtre Fondul pentru mediu ori proiecte ale celor care sponsorizeazã activitãti cu efect negativ asupra mediului.

(2) Resursele Fondului nu pot fi utilizate pentruoperatiuni financiare speculative de orice fel.”

14. Articolul 12 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Încãlcarea prevederilor prezentei legi atrage rãspunderea civilã, contraventionalã sau penalã, dupã caz.

(2) Neplata sumelor prvãzute la art. 9 lit. a) - e) constituie contraventie si se sanctioneazã astfel:

a) cu amendã de la 10 la 20 milioane lei pentru persoane fizice;

b) cu amendã de la 100 la 500 milioane lei pentru persoane juridice.”

15. Dupã articolul 12 se introduce articolul 121 cu urmãtorul cuprins:

“Art. 121 . - Sãvârsirea în mod repetat a faptei prevãzute la art. 12 alin. (2) constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendã.”

16. Articolul 13 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevãzute la art. 12 alin. (2) se fac de cãtre personalul împuternicit, la nivel teritorial, al Ministerului Apelor si Protectiei Mediului si, dupã caz, al Ministerului Finantelor Publice si al administratiei publice locale.

(2) Contraventiilor prevãzute în prezenta lege le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25-27.”

Art. II. - Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, cu modificãrile si completãrile aduse prin prezenta ordonantã de urgentã, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, dupã aprobarea acesteia de cãtre Parlament, dându-se articolelor o nouã numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Aurel Constantin Ilie

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 21 iunie 2001.

Nr. 93.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTÃ DE URGENTÃ

pentru completarea art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptã prezenta ordonantã de urgentã.

 

Art. I. - Articolul 6 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 31 august 1999, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se completeazã cu litera j) cu urmãtorul cuprins:

“j) veniturile din salarii ca urmare a activitãtii de creare de programe pentru calculator; încadrarea în activitatea de creatie de programe pentru calculator se face prin ordin comun al ministrului muncii si solidaritãtii sociale, al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului finantelor publice;”

Art. II. - Prevederile prezentei ordonante de urgentã se aplicã veniturilor realizate dupã data de 1 iulie 2001.

Art. III. - Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, cu modificãrile si completãrile ulterioare, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare, dupã aprobarea actelor modificatoare de cãtre Parlament.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 21 iunie 2001.

Nr. 94.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTÃ DE URGENTÃ

privind constituirea si utilizarea Fondului România

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptã prezenta ordonantã de urgentã.

 

Art. 1. - (1) Se constituie Fondul România, denumit în continuare Fondul, în vederea promovãrii imaginii reale a tãrii în exterior.

 (2) Fondul se gestioneazã în regim extrabugetar de cãtre Secretariatul General al Guvernului si se aprobã ca anexã la bugetul acestuia.

Art. 2. - (1) Sursele de constituire a Fondului sunt:

a) o cotã de 1% care se plãteste de cãtre contribuabilii care au încasat printr-un cont bancar din România venituri în valutã din exportul bunurilor realizate din activitatea proprie, direct sau prin contract de comision, precum si din prestãri de servicii pentru partea din profitul impozabil care corespunde ponderii acestor venituri în volumul total al veniturilor. Aceastã cotã este aditionalã celei prevãzute la art. 7 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

b) sponsorizãri;

c) donatii;

d) dobânda aferentã disponibilitãtilor Fondului;

e) alte venituri dobândite în conditiile legii.

(2) Pentru constituirea Fondului, în anul 2001, pe lângã sursele mentionate la alin. (1) se alocã suplimentar suma de 7 miliarde lei din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului.

(3) Se autorizeazã Ministerul Finantelor Publice sã introducã modificãrile corespunzãtoare în bugetul de stat si în bugetul Secretariatului General al Guvernului, pe anul 2001.

(4) Utilizarea sumelor colectate la Fond se face cu respectarea prevederilor legale.

(5) Sumele rãmase neutilizate la sfârsitul anului se reporteazã în anul urmãtor si vor fi utilizate potrivit destinatiilor stabilite de Consiliul interministerial pentru imagine externã, în conformitate cu obiectivul prevãzut la art. 1 alin. (1).

Art. 3. - (1) Plãtitorii cotei prevãzute la art. 2 alin. (1) lit. a) au obligatia sã calculeze si sã vireze la Fond sumele reprezentând aceastã cotã o datã cu plata impozitului pe profit.

(2) Modalitatea de calcul al contributiei prevãzute la art. 2 alin. (1) lit. a) si termenele de platã sunt cele prevãzute în Ordonanta Guvernului nr. 70/1994, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

(3) Pentru neplata la termen a cotei prevãzute la art. 2 alin. (1) lit. a) se datoreazã majorãri de întârziere calculate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

(4) Modul de gestionare a sumelor aferente cotei prevãzute la art. 2 alin. (1) lit. a) se reglementeazã prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

Art. 4. - (1) Strategia si prioritãtile anuale în utilizarea Fondului se stabilesc de Consiliul interministerial pentru imagine externã, denumit în continuare Consiliul interministerial, format din primul-ministru, ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, ministrul afa-

cerilor externe, ministrul informatiilor publice, ministrul integrãrii europene, ministrul culturii si cultelor, ministrul turismului, ministrul tineretului si sportului, ministrul finantelor publice si presedintele Fundatiei Culturale Române.

(2) Presedintele Consiliului interministerial este primul-ministru.

(3) Secretarul executiv al Consiliului interministerial este ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.

(4) În cadrul Consiliului interministerial functioneazã Comisia de evaluare, formatã din secretarii de stat cu atributii în domeniul imagine-comunicare din cele 7 ministere, un secretar de stat din cadrul Secretariatului Generalal Guvernului si vicepresedintele Fundatiei Culturale Române.

(5) Consiliul interministerial functioneazã în baza regulamentului propriu de organizare si functionare, elaborat de Secretariatul General al Guvernului în colaborare cu celelalte ministere reprezentate în Consiliul interministerial si aprobat prin decizie a primului-ministru.

(6) Evaluarea proiectelor se face în raport cu criteriile stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului interministerial.

(7) Proiectele evaluate potrivit alin. (6) vor fi supuse de cãtre secretarul executiv spre aprobare Consiliului interministerial, care decide ce proiecte vor primi finantare din Fond.

Art. 5. - Din Fond se finanteazã:

a) proiecte de promovare a imaginii României, realizate prin angajarea unor servicii specializate ale unor companii române si strãine;

b) realizarea unor pagini de prezentare a României în cotidiene de notorietate din strãinãtate si a unor emisiuni pe posturi de televiziune;

c) proiecte de prezentare a economiei românesti în ansamblu sau a unor sectoare economice si informãri periodice destinate agentiilor de rating, bãncilor de investitii, mediilor economice occidentale în general;

d) sustinerea editãrii de material documentar cu tematici diverse - prezentare generalã a tãrii, economie, turism, culturã - pe suporturi diferite, cum sunt tipãriturile, compact-discurile, casetele video etc.;

e) organizarea de actiuni comune cu grupuri de reflectie prestigioase din Statele Unite ale Americii si Europa pe teme de integrare europeanã si euroatlanticã;

f) proiecte de programe culturale si de informare, precum si de investitii în echipamente informatice si de comunicare, vizând sustinerea activitãtii institutelor si centrelor culturale si de informare românesti din strãinãtate;

g) proiecte de sprijinire a activitãtii consulatelor onorifice si a asociatiilor comunitãtilor românesti;

h) sprijinirea aparitiei unor ziare si publicatii ale comunitãtilor românesti din tãrile vecine si finantarea unor programe de învãtãmânt la distantã pentru tinerii de origine românã din comunitãti românesti de pretutindeni;

i) proiecte de anvergurã prezentate în centre de interes politic si economic; cicluri sub genericul “Festivalul/Anul/Luna/Sãptãmâna/Zilele României”; mari evenimente aniversare românesti, manifestãri culturale complementare pentru reuniuni politice, diplomatice, economice, internationale din tarã si din strãinãtate; participãri la expozitii mondiale; candidaturi românesti pentru Capitala Europeanã a Culturii;

j) realizarea si amplasarea în strãinãtate a unor monumente care omagiazã personalitãti si evenimente românesti.

Art. 6. - (1) Controlul respectãrii obligatiilor de platã ale contribuabililor la Fond, în conditiile si la termenele stabilite prin prezenta ordonantã de urgentã, se efectueazã de cãtre organele fiscale.

(2) Obiectiunile, contestatiile si plângerile formulate la actele de control sau de impunere ale organelor fiscale se solutioneazã conform prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 13/2001 privind solutionarea contestatiilor împotriva mãsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finantelor Publice.

Art. 7. - Prevederile prezentei ordonante de urgentã se aplicã începând cu data de 1 august 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihãilescu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoanã

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

Ministrul informatiilor publice,

Vasile Dîncu

 

Bucuresti, 21 iunie 2001.

Nr. 95.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind organizarea la Bucuresti a Festivalului International “George Enescu”,

editia a XV-a, 8-28 septembrie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 22 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - (1) În perioada 8-28 septembrie 2001 se organizeazã la Bucuresti, sub înaltul patronaj al Presedintelui României, Festivalul International “George Enescu”, editia a XV-a, denumit în continuare festival, care include si Concursul International “George Enescu”, denumit în continuare concurs.

(2) Concursul - sectiunile “Pian”, “Vioarã” si “Canto” - se desfãsoarã în perioada 15-23 septembrie 2001.

Art. 2. - În vederea realizãrii demersurilor si luãrii mãsurilor necesare pentru buna organizare si desfãsurare a festivalului si a concursului se constituie un comitet la nivel înalt si o comisie de organizare.

Art. 3. - (1) Comitetul la nivel înalt este condus de primul-ministru si este format din:

- ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului;

- ministrul culturii si cultelor;

- ministrul finantelor publice;

- ministrul administratiei publice;

- ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei;

- ministrul de interne;

- ministrul afacerilor externe;

- ministrul educatiei si cercetãrii;

- ministrul turismului.

(2) La activitatea Comitetului la nivel înalt participã, în calitate de invitat, si un reprezentant al Administratiei prezidentiale.

Art. 4. - (1) Comisia de organizare este condusã de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului si are în componentã câte un reprezentant, la nivel de secretar de stat, din cadrul urmãtoarelor autoritãti:

- Secretariatul General al Guvernului;

- Ministerul Culturii si Cultelor;

- Ministerul Finantelor Publice;

- Ministerul Administratiei Publice;

- Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei;

- Ministerul de Interne;

- Ministerul Afacerilor Externe;

- Ministerul Educatiei si Cercetãrii;

- Ministerul Turismului.

(2) Din Comisia de organizare mai face parte si câte un reprezentant autorizat al Societãtii Române de Radiodifuziune si al Societãtii Române de Televiziune.

(3) La lucrãrile Comisiei de organizare participã, în calitate de invitat, si un reprezentant al Administratiei prezidentiale.

(4) În vederea organizãrii si desfãsurãrii festivalului si concursului, Comisia de organizare colaboreazã cu autoritãti si institutii publice, persoane juridice de drept privat, precum si cu organizatii neguvernamentale.

Art. 5. - (1) Bugetul festivalului si concursului se stabileste în sumã de 149 miliarde lei, în urmãtoarea structurã, pe surse:

a) 90 miliarde lei - din bugetul Secretariatului General al Guvernului;

b) 10 miliarde lei - din bugetul Ministerului Culturii si Cultelor aprobat pe anul 2001;

c) 49 miliarde lei - fonduri provenite din donatii si sponsorizãri ale persoanelor fizice si ale persoanelor juridice, din tarã si din strãinãtate, din alte surse atrase în conditiile legii, precum si din veniturile realizate din publicitate si încasãri.

(2) Pentru finantarea partialã a cheltuielilor de organizare a festivalului si a concursului se suplimenteazã bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2001 cu suma de 90 miliarde lei din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului.

(3) Bugetul detaliat al festivalului si concursului se aprobã de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.

Art. 6. - (1) Comisia de organizare va coordona, printr-un departament operational, nominalizat de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, toate activitãtile destinate organizãrii si desfãsurãrii festivalului si concursului, scop în care va realiza toate demersurile necesare si se va întruni, sãptãmânal sau ori de câte ori va fi necesar, pentru analiza stadiului pregãtirilor, informând operativ Comitetul la nivel înalt.

(2) Secretariatul General al Guvernului are în responsabilitate:

a) asigurarea tuturor bunurilor si serviciilor necesare pentru buna organizare si desfãsurare a festivalului si concursului, prin achizitionarea acestora, în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare si în limita sumelor din bugetul Secretariatului General al Guvernului prevãzute la art. 5 alin. (1) lit. a) si c);

b) asigurarea realizãrii unui program promotional si de imagine care sã punã în valoare spiritualitatea româneascã si sã contribuie la afirmarea imaginii pozitive a României în lume, în contextul eforturilor de integrare în structurile europene.

Art. 7. - (1) Pentru participantii din strãinãtate - inter- preti, concurenti si membri ai juriilor festivalului si concursului -, plata onorariilor se va asigura prin ARTEXIM, institutie subordonatã Ministerului Culturii si Cultelor.

(2) Achitarea partialã a onorariilor pentru interpretii individuali, specialistii si colectivele artistice din strãinãtate se face din suma prevãzutã la art. 5 alin. (1) lit. b), cu avizul Secretariatului General al Guvernului, si în completare din celelalte sume prevãzute cu aceastã destinatie în bugetul festivalului si concursului.

Art. 8. - Plata onorariilor pentru interpretii individuali, specialistii si colectivele artistice din strãinãtate se va efectua potrivit dispozitiilor legale, conform contractelor internationale încheiate, cu încadrarea în bugetul aprobat.

Art. 9. - Sumele prevãzute în bugetul festivalului si concursului si neutilizate se restituie la bugetul de stat pânã la data de 30 octombrie 2001, pentru reîntregirea Fondului de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului.

Art. 10. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 786/2000 privind organizarea editiei a XV-a a Festivalului si Concursului International “George Enescu” România, 9-28 septembrie 2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 26 septembrie 2000.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihãilescu

p. Ministrul culturii si cultelor,

Florin Rotaru,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 21 iunie 2001.

Nr. 576.