MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 350       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri,  29 iunie 2001

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

99. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată

 

100. - Ordonantă de urgentă privind acumularea cantitătii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat în anul 2001

 

101. - Ordonantă de urgentă pentru completarea art. 17 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi

 

102. - Ordonantă de urgentă privind modificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, precum si modificarea si completarea Legii nr. 18/1991, republicată

 

103. - Ordonantă de urgentă pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 73/2001 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Diminuarea fără aprobare legală a cantitătilor de produse rezervă de stat încredintate spre păstrare agentilor economici constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 4 la 18 ani.”

2. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Agentii economici prevăzuti la art. 9 sunt obligati să reîntregească, în termen de 30 de zile de la data constatării diminuării, cantitătile de produse rezervă de stat. Neîndeplinirea obligatiei prevăzute la alin. 1 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei.

Sanctiunea se aplică persoanelor juridice.

Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii se fac de către împuternicitii Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, precum si de alte organe de control financiar anume împuternicite în acest scop.

Contraventiei prevăzute la alin. 2 îi sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia celor prevăzute la art. 25-27, referitoare la plata a jumătate din minimul amenzii.”

Art. II. - Legea nr. 82/1992, republicată, cu completările ulterioare si cu modificările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia de către Parlament.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 iunie 2001.

Nr. 99.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind acumularea cantitătii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat în anul 2001

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Pentru asigurarea nevoilor sectorului energetic national în perioada de iarnă se aprobă livrarea de către Compania Natională a Lignitului Oltenia - S.A. Târgu Jiu, Compania Natională a Huilei - S.A. Petrosani, si Societatea Natională a Cărbunelui - S.A. Ploiesti, până la data de 30 octombrie 2001, a cantitătii de 3 milioane tone de cărbune energetic si acumularea de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat a acestei cantităti, ca stoc rezervă de stat, cu modificarea corespunzătoare a nivelului maxim prevăzut în Nomenclatorul produselor rezervă de stat.

(2) Livrarea cantitătii de 3 milioane tone de cărbune energetic se va efectua în conditia franco-depozit Societătii Comerciale loTermoelectrica” - S.A., Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare si Societătii Comerciale loCET” - S.A. Govora.

(3) Stocul rezervă de stat de cărbune energetic, constituit conform alin. (2), se va păstra pe bază de contracte de depozit fără plată.

Art. 2. - (1) Acumularea cantitătii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat se face prin compensare cu obligatiile datorate si neachitate de Compania Natională a Lignitului Oltenia - S.A. Târgu Jiu, Compania Natională a Huilei - S.A. Petrosani si Societatea Natională a Cărbunelui - S.A. Ploiesti la bugetul de stat la data de 31 decembrie 2000, chiar dacă acestea sunt esalonate la plată.

(2) Compensarea sumelor reprezentând obligatiile datorate si neachitate la bugetul de stat, esalonate la plată, se face în ordinea termenelor de plată a ratelor din graficul de esalonare.

(3) Transportul cărbunelui energetic destinat constituirii stocului rezervă de stat va fi asigurat de Societatea Natională de Transport Marfă laC.F.R. Marfă” - S.A. Bucuresti cu plata de către Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A., Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare si Societatea Comercială “CET” - S.A. Govora.

Art. 3. - Compensarea obligatiilor de plată prevăzute la art. 2 se va realiza în cursul anului 2001, până la data de 24 decembrie 2001, în limita sumei de maximum 1.800 miliarde lei, reprezentând contravaloarea cantitătii de cărbune energetic.

Art. 4. - Scoaterea produsului din stocul de rezervă de stat, constituit în conditiile art. 1 alin. (1), se va face în conditiile art. 1562 din Codul civil, la solicitarea Ministerului Industriei si Resurselor, sub formă de împrumut, pe termen de 180 de zile, prin derogare de la prevederile art. 5 alin. 2 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată.

Art. 5. - (1) În cazul nerestituirii împrumutului în termenul prevăzut la art. 4, pentru necesităti de facturare, valoarea produsului si a T.V.A. aferente se calculează de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat la preturile pietei.

(2) După aplicarea prevederilor art. 5 alin. 4 din Legea nr. 82/1992, republicată, cu modificările ulterioare, societătile comerciale beneficiare vor suporta în continuare, pentru fiecare zi de întârziere la plată, si penalităti calculate cu aceeasi cotă prevăzută pentru creantele bugetare, până la lichidarea debitului.

Art. 6. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se vor aproba, prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului industriei si resurselor, normele metodologice de aplicare a acesteia.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Ion Selaru,

secretar de stat.

 

Bucuresti, 27 iunie 2001.

Nr. 100.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea art. 17 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Articolul 17 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 16 martie 2000, cu completările ulterioare, se completează cu litera g1) cu următorul cuprins:

“g1) utilizarea fondurilor puse la dispozitia României de Uniunea Europeană prin Programul SAPARD si a cofinantării aferente;”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ovidiu Natea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 iunie 2001.

Nr. 101.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, precum si modificarea si completarea Legii nr. 18/1991, republicată

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) În aplicarea prevederilor prezentei legi reconstituirea dreptului de proprietate se face de regulă pe vechile amplasamente, dacă acestea sunt libere.”

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Pentru aplicarea prezentei legi comisia locală dispune de totalitatea terenurilor proprietate privată a unitătii administrativ-teritoriale respective.

(2) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru persoanele fizice prevăzute la art. 9 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, se face pentru diferenta dintre suprafata de 10 ha de familie si cea adusă în cooperativa agricolă de productie sau preluată în orice mod de aceasta, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat.

(3) În cazul în care în localitate nu există suprafete de teren agricol pentru a satisface integral cererile, în conditiile alin. (2), reconstituirea dreptului de proprietate se va face si din suprafetele de teren agricol trecute în proprietatea comunei, a orasului sau a municipiului, conform art. 49 din Legea nr. 18/1991, republicată, si, după caz, în situatiile în care prin hotărâri judecătoresti rămase definitive si irevocabile se constată nulitatea absolută a unor titluri de proprietate, din terenuri agricole care trec în proprietatea privată a statului.

(4) În situatia în care nu se poate face reconstituirea dreptului de proprietate integral, în conditiile alin. (2), se vor acorda despăgubiri pentru diferenta de teren neretrocedat.

(5) Prin proprietar deposedat, în sensul prezentei legi, se întelege persoana titulară a dreptului de proprietate în momentul deposedării.”

3. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Pentru terenurile din extravilanul localitătilor, foste proprietăti ale persoanelor fizice, care au trecut în proprietatea statului în mod abuziv si se găsesc.incluse în diverse amenajări hidrotehnice, de hidroamelioratii sau de altă natură, se restituie, în conditiile legii, fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora suprafete din terenurile aflate la dispozitia comisiilor locale, iar în situatia în care aceste suprafete sunt insuficiente se vor acorda despăgubiri, în conditiile legii.”

4. După articolul 4 se introduce articolul 4 1 cu următorul cuprins:

“Art. 41 . - Pentru terenurile fostilor proprietari, personae fizice, pe care se află bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate, pentru terenurile pe care sunt amenajate sere sau plantatii de hamei, viticole si pomicole, în functiune, restituirea se face pe alt amplasament dac există suprafete suficiente sau se acordă despăgubiri în conditiile legii.”

5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - În cazul persoanelor fizice prevăzute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate în limita suprafetei de teren agricol de până la 10 ha de familie si li s-a aplicat cota de reducere potrivit legii, se restituie si diferenta de suprafată neatribuită sau li se acordă despăgubiri.”

6. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) La stabilirea, prin reconstituire, a dreptului de proprietate pentru terenurile agricole si forestiere, în conformitate cu prevederile prezentei legi, comisiile comunale, orăsenesti, municipale si comisiile judetene, constituite potrivit legii, vor verifica în mod riguros existenta actelor doveditoare prevăzute la art. 9 alin. (5) din Legea nr. 18/1991, republicată, precum si pertinenta, verosimilitatea, autenticitatea si concludenta acestor acte, tinându-se seama si de dispozitiile art. 11 alin. (1) si (2) din aceeasi lege.”

7. După alineatul (1) al articolului 6 se introduc alineatele (11) si (12) cu următorul cuprins:

“(11) La reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile forestiere este admisă numai proba cu înscrisuri: acte de proprietate, cartea funciară, cadastru, cererile de înscriere în cooperativa agricolă, registrul agricol de la data intrării în cooperativă, evidentele cooperativei agricole, ale amenajamentelor silvice si pastorale, precum si alte înscrisuri, cu dată certă din perioada respectivă.

(12) Institutiile care detin înscrisurile prevăzute la alin. (11) au obligatia să elibereze, la cerere, actele solicitate de cei interesati. Refuzul de a elibera înscrisurile solicitate se sanctionează potrivit legii.”

8. Alineatul (3) al articolului 6 se abrogă.

9. După articolul 6 se introduce articolul 61 cu următorul cuprins:

“Art. 61. - (1) În situatia în care anumite suprafete sunt revendicate de 2 solicitanti, dintre care unul este proprietarul deposedat prin măsurile abuzive aplicate în perioada anilor 1953-1959, iar cel de-al doilea este persoana care a fost împroprietărită cu teren preluat de la fostul proprietar, teren ce a fost preluat sub orice formă de cooperativă, se va restitui în natură ambilor solicitanti, în limita resurselor de teren existente.

(2) În cazul în care resursele sunt insuficiente se va atribui în natură teren primului proprietar, iar cel de-al doilea va fi despăgubit în conditiile legii.

(3) În cazul lipsei resurselor se acordă despăgubiri, potrivit legii, ambilor proprietari.

(4) Aplicarea prevederilor de mai sus nu poate afecta drepturile dobândite în conditiile art. 2 alin. (2) din prezenta lege.”

10. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Pentru terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate conform art. 3, 5 si 23 din prezenta lege se va emite un titlu de proprietate suplimentar, dacă persoanele în cauză au deja un titlu emis în conditiile Legii nr. 18/1991; în caz contrar se va emite un singur titlu de proprietate pentru întreaga suprafată.”

11. Alineatele (2) si (3) ale articolului 7 se abrogă.

12. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - Persoanelor fizice cărora li s-a stabilit calitatea de actionar la societătile comerciale pe actiuni cu profil agricol sau piscicol, în temeiul art. 36 din Legea nr. 18/1991, nemodificată, indiferent dacă au încheiat sau nu contracte de locatiune în temeiul art. 25 din Legea arendării nr. 16/1994, cu modificările si completările ulterioare, li se restituie în natură suprafete agricole, pe baza documentelor care atestă fosta proprietate, în perimetrul acestor societăti. Atribuirea efectivă a terenurilor se face în conditii care să nu afecteze exploatatiile agricole, proprietate publică sau privată a statului, în unitatea lor.”

13. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Terenurile proprietate de stat administrate de institutele si statiunile de cercetare, destinate cercetării si producerii de seminte si material săditor din categorii biologice superioare si cele pentru cresterea de animale de rasă, precum si terenurile administrate de unitătile de învătământ cu profil agricol sau silvic apartin domeniului public al statului.”

14. Alineatul (2) al articolului 9 se abrogă.

15. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Persoanelor fizice cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor detinute de institutele si statiunile de cercetare si productie agricolă, precum si de regiile autonome cu profil agricol sau de societătile nationale cu profil agricol li se vor atribui terenuri în natură din terenurile proprietate privată a statului.

(2) În situatia în care suprafetele proprietate privată a statului sunt insuficiente acestea pot fi suplimentate cu suprafete ce se vor scoate din domeniul public al statului, în conditiile legii, la propunerea prefectului, sau se vor acorda despăgubiri.”

16. Articolul 11 se abrogă.

17. Alineatele (1) si (4) ale articolului 12 vor avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Comisiile comunale, orăsenesti sau municipale din unitătile administrativ-teritoriale pe care se află terenurile, împreună cu oficiile de cadastru, geodezie si cartografie judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, ,vor delimita terenurile solicitate pe vechile amplasamente, dacă acestea sunt libere, în sole situate în imediata apropiere a localitătilor, asigurându-se accesul la lucrările de hidroamelioratii, acolo unde ele există.

(4) Procesul-verbal de delimitare împreună cu hotărârea comisiei locale vor fi supuse spre validare comisiei judetene, care este obligată să se pronunte în termen de 30 de zile de la primirea acestuia.”

18. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - Prefectul, în calitatea sa de presedinte al comisiei judetene, va întocmi si va înainta lunar Ministerului Administratiei Publice un raport privind situatia aplicării prevederilor legii, cu propuneri de măsuri, inclusiv de tragere la răspundere a primarilor care împiedică în orice mod reconstituirea dreptului de proprietate în termenele si în conditiile stabilite de lege.”

19. Articolul 14 se abrogă.

20. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) Persoanelor fizice prevăzute la art. 37, 38 si 39 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, li se reconstituie dreptul de proprietate pentru terenurile agricole si pentru diferenta dintre suprafata de 10 ha si cea avută în proprietate, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat.

(2) În toate cazurile în care nu este posibilă restituirea în natură a terenurilor se vor acorda despăgubiri potrivit legii.”

21. Articolul 16 se abrogă.

22. Articolul 17 se abrogă.

23. Articolul 18 se abrogă.

24. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - În cazul în care pe suprafetele de teren care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate în conditiile prezentei legi se află investitii functionale prin care s-a crescut valoarea fondului, contravaloarea acestor investitii se recuperează de la noii proprietari într-o perioadă de maximum 10 ani.”

25. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - (1) În localitătile în care rămân terenuri agricole după aplicarea prevederilor prezentei legi consiliile locale pot atribui în folosintă loturi de până la 5 ha de familie familiilor fără pământ, familiilor tinere nou-întemeiate, specialistilor care lucrează în agricultură, cadrelor medicale, personalului didactic, slujitorilor cultelor religioase legal recunoscute.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază de aceste drepturi numai dacă domiciliază, locuiesc efectiv si profesează în localitatea respectivă, nu au în proprietate alte terenuri agricole si numai pe durata îndeplinirii cumulative a acestor conditii.

(3) În localitătile în care nu există rezervă de terenuri agricole consiliile locale pot cumpăra asemenea terenuri din resurse proprii pentru a le atribui categoriilor de persoane prevăzute la alin. (1).”

26. Articolul 21 se abrogă.

27. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - Reconstituirea dreptului de proprietate, punerea în posesie si eliberarea titlurilor de proprietate, în cazul persoanelor fizice îndreptătite conform prezentei legi, se fac de către comisiile locale si comisiile judetene, în conformitate si în conditiile prevăzute la art. 12 si la art. 51-59 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, în regulamentul de aplicare, precum si cu respectarea prevederilor prezentei legi.”

28. După articolul 22 se introduce articolul 221 cu următorul cuprins:

“Art. 221 . - Suprafetele proprietate de stat formate din terenurile realizate pe seama îndiguirilor, desecărilor si altor lucrări de îmbunătătiri funciare, din terenurile fermelor de stat existente la adoptarea Legii nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare, din cele preluate de la Domeniile Coroanei sau de la Ministerul Apărării Nationale, precum si terenurile repartizate pentru înfiintarea de ferme agricole, prin Legea nr. 187/1945, rămân în domeniul public al statului si nu pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate.”

29. Alineatul (1) al articolului 23 va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - (1) Structurile reprezentative ale unitătilor de cult pot dobândi în proprietate, prin reconstituire, suprafete de teren agricol pe care le-au avut, astfel”

a) centre eparhiale, până la 100 ha;

b) protoierii, până la 50 ha;

c) mânăstiri si schituri, până la 50 ha;

d) parohii si filii, până la 10 ha.”

30. După alineatul (1) al articolului 23 se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

“(11) Structurile reprezentative ale unitătilor de cult, nouînfiintate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, pot dobândi în proprietate, prin constituire, suprafete agricole în limitele prevăzute la alin. (1), din terenurile disponibile ale consiliului local respectiv.”

31. Alineatele (3) si (4) ale articolului 23 vor avea următorul cuprins:

“(3) Unitătilor de învătământ preuniversitar cu profil agricol sau silvic, scolilor generale din mediul rural si institutiilor publice de ocrotire a copiilor li se restituie suprafetele de teren pe care le-au avut în proprietate, în limita a 50 ha.

(4) Unitătilor de învătământ preuniversitar cu profil agricol sau silvic, scolilor generale din mediul rural, care nu au detinut în proprietate terenuri agricole, li se atribuie în folosintă suprafete de teren agricol până la 5 ha, dacă astfel de terenuri există în rezerva comisiilor locale.”

32. Alineatul (1) al articolului 24 va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - (1) Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, pentru diferenta dintre suprafata de un hectar de proprietar deposedat si cea avută în proprietate, dar nu mai mult de 10 ha de proprietar deposedat, persoanelor fizice sau, după caz, mostenitorilor care au formulat cereri conform art. 45 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, se face de regulă pe vechile amplasamente.”

33. La articolul 24, partea introductivă a alineatului (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Se exceptează de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente, pentru persoanele fizice si juridice, următoarele terenuri forestiere:”

34. După litera g) a alineatului (2) al articolului 24 se introduce litera h) cu următorul cuprins:

“h) terenurile forestiere aflate în administrarea Institutului de Cercetări si Amenajări Silvice si a statiunilor de cercetare silvică, în conformitate cu art. 35 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicată.”

35. După alineatul (3) al articolului 24 se introduc alineatele (31) si (32) cu următorul cuprins:

“(3 1 ) În situatia în care prevederea de la alin. (3) nu poate fi pusă în aplicare, stabilirea terenurilor si a amplasamentelor pe care vor fi pusi în posesie fostii proprietari se va efectua de către comisia judeteană, cu acordul Regiei Nationale a Pădurilor, la propunerea comisiilor locale.

(3 2 ) În cazul în care pe raza judetului nu sunt terenuri disponibile se vor acorda despăgubiri potrivit legii.”

36. Alineatul (2) al articolului 25 va avea următorul cuprins:

“(2) Gospodărirea terenurilor forestiere atribuite în conditiile prezentei legi se face în regim silvic, potrivit legii.”

37. Alineatul (4) al articolului 25 se abrogă.

38. Alineatul (2) al articolului 26 va avea următorul cuprins:

“(2) Suprafata restituită formelor asociative se compune din cota-parte indiviză a membrilor asociati, dar nu mai mult de 20 ha de fiecare titular deposedat.”

39. După alineatul (2) al articolului 26 se introduc alineatele (21), (22) si (23 ) cu următorul cuprins:

“(21) În cazul în care forma asociativă a fost în devălmăsie, fără specificarea cotei-părti pentru fiecare asociat deposedat, suprafata ce se restituie se stabileste în cote-părti egale, în limitele prevăzute la alin. (2).

(22) Suprafata restituită formelor asociative cuprinde numai terenurile pentru care s-au formulat cereri.

(23) Suprafata restituită membrilor formelor asociative nu se cumulează cu suprafata dobândită conform prevederilor art. 24 alin. (1).”

40. Alineatul (4) al articolului 26 se abrogă.

41. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

“Art. 27. - Administrarea si exploatarea terenurilor forestiere restituite potrivit prevederilor art. 26 se fac în regim silvic, potrivit legii.”

42. La articolul 28, alineatele (1), (2), (3) si (5) se modifică si se introduc alineatele (6)-(9), astfel:

“Art. 28. - (1) În vederea administrării si exploatării terenurilor forestiere prevăzute la art. 26 membrii formelor asociative de tip composesorate, obsti de mosneni, obsti de răzesi, păduri  grăniceresti si altele sau mostenitorii acestora se vor constitui într-o asociatie autorizată de către judecătorie, potrivit legii.

(2) În termen de 45 de zile de la data validării de către comisie, în conditiile prezentei legi, a cererilor fostilor composesori, mosneni, răzesi sau, după caz, ale mostenitorilor acestora, un comitet ales de adunarea membrilor formei asociative sau/si mostenitorii acestora, cu majoritatea simplă, va solicita judecătoriei competente teritorial, pe baza certificării dreptului de proprietate sau de mostenire de către comisiile locale, autorizarea formelor asociative de administrare a terenurilor forestiere.

(3) Comitetul va prezenta judecătoriei, o dată cu cererea si cu certificatul eliberat de comisia locală, un statut autentificat de notarul public, în care se vor stabili: structura acestora si organele de conducere; modul de administrare si de exploatare a terenurilor forestiere, în conditiile legii;

Drepturile si obligatiile membrilor, care nu pot fi decât cetăteni români cu domiciliul efectiv în România la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă; răspunderi, sanctiuni, modul de dizolvare, precum si alte prevederi specifice, însotite de dovada calitătii de membru dobândite numai pe cale de mostenire legală.

(5) Suprafetele forestiere aflate în proprietate comună rămân în proprietate indiviză pe toată durata existentei asociatiei.

(6) În cazul dizolvării formei asociative suprafetele de teren forestier respective revin în proprietatea statului si în folosinta consiliului local respectiv.

(7) În situatia în care nu vor exista mostenitori legali ai membrilor formelor asociative înfiintate în conformitate cu prevederile prezentei legi cotele aferente acestora trec în proprietatea statului si în folosinta consiliului local respectiv.

(8) Membrii formelor asociative nu pot înstrăina propriile cote-părti între ei sau unor persoane din afara acestora si nu pot transmite drepturile prin testament sau donatie, ci numai prin mostenire legală.

(9) Pe raza localitătilor în care se reconstituie forme asociative si după stabilirea suprafetei totale cuvenite acestora terenurile neatribuite rămân în proprietatea statului si pot fi date în folosintă consiliului local până la limita suprafetei de 200 ha.”

43. Alineatele (2) si (3) ale articolului 29 vor avea următorul cuprins:

“(2) Centrele eparhiale, protoieriile, parohiile, filiile, schiturile, mânăstirile, constituite până la data intrării în vigoare a prezentei legi, dobândesc prin reconstituire suprafete până la limita de 30 ha din fondul bisericesc al cultului căruia îi apartin, recunoscut de lege, dacă acesta a avut în proprietate terenuri forestiere.

(3) Terenurile atribuite potrivit alin. (2) nu vor putea depăsi, cumulat, suprafata avută în proprietate de fondul bisericesc în judetul în care s-a constituit protoieria, parohia, filia, schitul sau mânăstirea care depune cerere pentru reconstituire.”

44. După articolul 29 se introduce articolul 29 1 cu următorul cuprins:

“Art. 29 1 . - (1) Pentru cazurile în care o persoană fizică solicită cu acte doveditoare reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament, pentru o suprafată de teren arabil pe care în prezent se află vegetatie forestieră din fondul forestier national, se va acorda teren arabil sau, la cerere, va fi despăgubită.

(2) În situatiile în care o persoană fizică solicită cu acte doveditoare reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament, pentru o suprafată de teren forestier care în prezent este teren arabil, se va acorda teren arabil sau, la cerere, va fi despăgubită.”

45. Articolul 31 se abrogă.

46. Articolul 37 avea următorul cuprins:

“Art. 37. - Persoanelor fizice ale căror terenuri au intrat în componenta fostelor cooperative agricole de productie si, ca urmare a comasărilor, nu li s-a stabilit dreptul de proprietate în conditiile Legii nr. 18/1991, li se reconstituie dreptul de proprietate în conditiile prezentei legi, de regulă pe vechile amplasamente, în perimetrul societătilor comerciale cu capital de stat, în sole compacte, dacă

acestea nu au fost atribuite în conformitate cu art. 2 alin. (1) din prezenta lege, iar în toate celelalte cazuri li se acordă despăgubiri.”

47. Articolul 38 va avea următorul cuprins:

“Art. 38. - Comisiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) le este interzisă reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere prin transferul lor de la o unitate administrativ-teritorială la alta.”

48. Articolul 39 se abrogă.

49. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

“Art. 40. - Pentru toate terenurile agricole si forestiere solicitate prin cereri întemeiate, aprobate de organele competente, înregistrate în termenele si cu procedura prevăzute de Legea nr. 18/1991, republicată, care nu au putut fi retrocedate, precum si în situatiile în care fostii proprietari

au optat pentru despăgubiri, prin hotărâre a Guvernului, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se vor stabili valoarea terenurilor arabile si a celor forestiere, sursele financiare si modalitătile de plată către fostii proprietari.”

Art. II. - Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 92, după alineatul (7) se introduce alineatul (8) cu următorul cuprins:

“(8) Soldul fondului de ameliorare a fondului funciar constituit potrivit legii, rămas neutilizat la finele anului, se reportează în anul următor si se utilizează cu aceeasi destinatie.”

2. Articolul 109 va avea următorul cuprins:

“Art. 109. - Fapta persoanei fizice care are calitatea de membru al comisiei locale sau judetene de aplicare a prezentei legi, de a împiedica în orice mod reconstituirea sau constituirea, după caz, a dreptului de proprietate ori eliberarea titlului de proprietate către persoanele îndreptătite, precum si eliberarea nejustificată a titlului de proprietate sau pe baza unor mărturii despre care a avut cunostintă ca fiind false, constituie abuz în serviciu si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani.”

3. Anexa nr. 1 se înlocuieste cu anexa la prezenta ordonantă de urgentă.

Art. III. - În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă Guvernul va aproba Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea în posesie a proprietarilor.

Art. IV. - Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se alineatelor si articolelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii si alimentatiei,

Ovidiu Natea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 27 iunie 2001.

Nr. 102.

 

ANEXĂ

(anexa nr. 1 la Legea nr. 18/1991, republicată)

 

TAXA PROCENTUALĂ

datorată pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan

 

Clasa terenului agricol

Taxa procentuală

1

400

2

350

3

300

4

250

5

200

 

NOTĂ:

 

1. Taxa procentuală se aplică la valoarea terenului, prevăzută ca pret de părtile din contractul de înstrăinare.

2. În situatia în care terenul nu a făcut obiectul vânzării-cumpărării si acesta este proprietatea investitorului sau provine din concesionare, donatie etc., taxa procentuală se calculează la valoarea de circulatie a terenului din zona respectivă.

3. Pentru terenurile agricole aflate în extravilan, prevăzute la pct. 1 si 2, care se scot definitiv si temporar din circuitul agricol, se face în mod obligatoriu evaluarea de către evaluatorii atestati de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor. Scoaterea temporară se face pe o perioadă de maximum 2 ani.

4. În cazul în care se constată că valorile rezultate din aplicarea taxelor conform pct. 1 si 2 sunt mai mici decât evaluarea efectuată conform pct. 3, se foloseste la calculul taxei procentuale prevăzute în prezenta anexă valoarea stabilită de evaluatori atestati de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, la care se aplică procentele din tabel.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 73/2001 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Articolul 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 73/2001 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 28 mai 2001, se completează cu un alineat cu următorul cuprins:

“Administrarea contingentelor tarifare se efectuează prin licente eliberate de Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul pentru comert exterior si promovare economică, cu avizul Ministerului Sănătătii si Familiei.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 iunie 2001.

Nr. 103.