MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 229     LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE      Vineri, 4 aprilie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

222. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2001 privind exceptarea de la plata accizelor pentru produsele petroliere acordate ca ajutor umanitar Republicii Federate Iugoslavia

 

289. - Decret privind promulgarea Legii pentru apro­barea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2001 privind exceptarea de la plata accizelor pentru produsele petroliere acordate ca ajutor umanitar Republicii Federate Iugoslavia

 

223. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 177/2000 pentru comple­tarea Legii notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995

 

290. - Decret pentru promulgarea Legii privind respin­gerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 177/2000 pentru completarea Legii notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995

 

224. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/1999 privind măsuri pentru asigurarea finantării actiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 

291. - Decret privind promulgarea Legii pentru apro­barea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/1999 privind măsuri pentru asigurarea finantării actiunilor legate de aplicarea Legii fondu­lui funciar nr. 18/1991

 

225. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 296/2000 privind înfiintarea Autoritătii pentru Privatizarea si Administrarea Participatiilor Statului

 

292. - Decret privind promulgarea Legii pentru apro­barea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 296/2000 privind înfiintarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

 

226. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 268/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România

 

293. - Decret pentru promulgarea Legii privind apro­barea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 268/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în Români

 

227. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 265/2000 privind desfiintarea unilaterală a regimului de vize pentru cetătenii apartinând statelor membre ale Uniunii Europene

 

294. - Decret privind promulgarea Legii pentru apro­barea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 265/2000 privind desfiintarea unilaterală a regi­mului de vize pentru cetătenii apartinând statelor membre ale Uniunii Europene

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

3. - Ordin privind coeficientul de actualizare a valorii leului de la data de 11 iunie 1948 până la data de 14 februarie 2001

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului

nr. 8/2001 privind exceptarea de la plata accizelor pentru produsele petroliere acordate ca ajutor umanitar Republicii Federate Iugoslavia

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8 din 11 ianuarie 2001 privind exceptarea de la plata accizelor pentru produ­sele petroliere acordate ca ajutor umanitar Republicii Federate Iugoslavia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 19 ianuarie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 aiin. (2) din Constitutia României

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 aprilie 2001, cu res­pectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 30 aprilie 2001.

Nr. 222.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei

de urgentă a Guvernului nr. 8/2001 privind exceptarea de la plata accizelor pentru produsele petroliere acordate ca ajutor umanitar Republicii Federale Iugoslavia

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2001 privind exceptarea de la plata accizelor pentru produsele petroliere acordate ca ajutor umanitar Republicii Federate Iugoslavia si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 aprilie 2001.

Nr. 289.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului

nr. 177/2000 pentru completarea Legii notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/199

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177 din 26 octombrie 2000 pentru completarea Legii notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Fartea I, nr. 535 din 31 octombrie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 8 febru­arie 2001, cu respectarea prevederiior art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 aprilie 2001, cu res­pectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 30 aprilie 2001.

Nr. 223.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEl

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei

de urgentă a Guvernului nr. 177/2000 pentru completarea Legii notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 177/2000 pentru completarea Legii notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 27 aprilie 2001.

Nr. 290.

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului  nr. 168/1999 privind măsuri pentru asigurarea finantării actiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unit. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168 din 1 noiembrie 1999 privind măsuri pentru asigurarea finantării actiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 3 noiembrie 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 aprilie 2001, cu res­pectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 30 aprilie 2001.

Nr. 224.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/1999 privind măuri pentru asigurarea finantării actiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unit. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/1999 privind măsuri pentru asigurarea finantării actiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României,  Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 27 aprilie 2001.

Nr. 291.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 296/2000

privind înfiintarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 296 din 30 decembrie 2000 privind înfiintarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2000, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Autoritatea pentru Privatizare pune în apli­care strategia Guvernului privind procesul de privatizare pentru societătile comerciale din portofoliul propriu.

(2) În acest scop Autoritatea pentru Privatizare va exer­cita, în principal, următoarele atributii:

a) administrarea ca actionar, cu toate drepturile ce decurg din această calitate, a societătilor comerciale aflate în portofoliul propriu, la care statul detine actiuni;

b) vânzarea către sectorul privat sau către agentii eco­nomici la care participarea statului nu depăseste 33%, prin metodele prevăzute de lege, a pachetelor de actiuni detinute de stat în societătile comerciale;

c) controlul cu privire la modul în care sunt respectate clauzele din contractele de privatizare, inclusiv în cazul celor încheiate de Fondul Proprietătii de Stat, precum si supravegherea societătilor comerciale în cauză în ceea ce priveste gradul de realizare a performantelor economice si financiare asumate prin contractul de privatizare, în cazul nerespectării acestora făcându-se apel la solutii legate: cale amiabilă, arbitraj, instante;

d) restructurarea societătilor comerciale si acordarea asistentei financiare necesare în vederea retehnologizării si modernizării acestora;

e) acordă ministerelor si autoritătilor administratiei publice locale, la solicitarea acestora, asistentă privind pro­cesul de privatizare;

f) alte atributii prevăzute de lege."

2. Alineatele (2), (3) si (4) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:

“(2) Pe lângă Autoritatea pentru Privatizare functionează Consiliul Interministerial format din 9-11 membri, reprezen­tanti ai ministerelor economice.

(3) Atributiile presedintelui, vicepresedintilor, secretarului general si ale Consiliului Interministerial, precum si repre­zentarea în cadrul acestuia vor fi stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pen­tru Privatizare, ce va fi elaborat si supus spre aprobare Guvernului în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(4) Până la adoptarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare atributiile fostului Consiliu de administratie al Fondului Proprietătii de Stat vor fi îndeplinite de presedinte, vicepresedinti si de secretarul general ai Autoritătii peritru Privatizare.”

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Patrimoniul si personalul Fondului Proprietătii de Stat vor fi preluate de Autoritatea pentru Privatizare în structura existentă, prin protocol de predare-primire. Personalul astfel preluat se consideră transferat în interes de serviciu.”

4. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

„(1) În baza bilantului încheiat la 31 decembrie 2000, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, fostul Consiliu de administratie al Fondului Proprietătii de Stat va prezenta raportul de gesti­une, însotit de raportul cenzorilor, care va fi înaintat Guvernului de către Autoritatea pentru Privatizare".

5. Alineatul (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“(2) În toate actele normative în care apare sintagma Fondul Proprietătii de Stat aceasta se înlocuieste cu sin­tagma Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă."

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 februarie 2007, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senar în sedinta din 5 aprilie 2007, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 30 aprilie 2001.

Nr. 225.


 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 296/2000 privind înfiintarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 296/2000 privind înfiintarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 27 aprilie 2001.

Nr. 292.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 268/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 268 din 7 decembrie 2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 15 decembrie 2000, cu următoarea modificare:

- La punctul 4, articolul 15 alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) În vederea finantării cheltuielilor de asistentă tehnică necesare pentru selectia si monitorizarea programelor si proiectelor de dezvoltare regi­onală se poate aloca un anumit procent din bugetele programelor si proiec­telor respective."

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 aprilie 2001, cu res­pectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 30 aprilie 2001.

Nr. 226.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 268/2000 pentru modificarea, si completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea, regională în România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 268/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea L

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 27 aprilie 2001.

Nr. 293.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 265/2000 privind desfiintarea unilaterală a regimului de vize pentru cetătenii apartinând statelor mernbre

ale Uniunii Europene

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 265 din 7 decembrie 2000 privind desfiintarea unilaterală a regimului de vize pentru cetătenii apartinând statelor membre ale Uniunii Europene, publicată în MonitoruI Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 15 decembrie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 februarie 2001, cu respectarea prevederiior art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 aprilie 2001, cu res­pectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 30 aprilie 2001.

Nr. 227.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEl

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei  de urgentă a Guvernului nr. 265/2000 privind desfiintarea  unilaterală a regimului de vine pentru cetătenii apartinând  statelor membre ale Uniunii Europene

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art, 99 alin. (1) din  Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de  urgentă a Guvernului nr. 265/2000 privind desfiintarea unilaterală a regimului  de vize pentru cetătenii apartinând statelor membre ale Uniunii Europene si  se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 27 aprilie 2001.

Nr. 294.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind coeficientul de actualizare a valorii leului

de la data de 11 iunie 1948 până la data de 14 februarie 2001 

 

Având în vedere prevederile art. 32 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 pri­vind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv, în perioada  6 martie 1945 - 22 decembrie 1989,

în temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii  Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare,

 

Bnca Natională a României emite prezentul ordin.

 

Articol unic. - Coeficientul de actualizare a valorii leului de la data de  11 iunie 1948 până la data de 14 februarie 2001 este de 1.303,33.

(1 leu 11 iunie 148 - 1.303,33 lei 14 februarie 2001)

 

p. PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

AL  BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

EMIL IOTA GHIZARI

 

Bucuresti, 27 aprilie 2001. 

Nr. 3.