MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 241      LEGI, DECRETE, HOTĆRĀRI SI ALTE ACTE    Vineri, 11 mai 2001

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

            60. – Ordonantć de urgentć privind achizitiile publice

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind achizitiile publice

 

Īn temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romāniei,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

 

SECTIUNEA 1
Scop. Principii

 

Art. 1. - Prezenta ordonantă de urgentă are drept scop stabilirea principiilor, cadrului general si a procedurilor pentru atribuirea contractului de achizitie publică, precum si a căilor de atac al actului sau deciziei autoritătii contractante care aplică una dintre procedurile de atribuire a contractului de achizitie publică.

Art. 2. - Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publică sunt:

a) libera concurentă, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca orice furnizor de produse, executant de lucrări sau prestator de servicii, indiferent de nationalitate, să aibă dreptul de a deveni, īn conditiile legii, contractant;

b) eficienta utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential si a criteriilor economice pentru atribuirea contractului de achizitie publică;

c) transparenta, respectiv punerea la dispozitie tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică;

d) tratamentul egal, respectiv aplicarea īn mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie si a criteriilor pentru atribuirea contractului de achizitie publică, astfel īncāt orice furnizor de produse, executant de lucrări sau prestator de servicii să aibă sanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

e) confidentialitatea, respectiv garantarea protejării secretului comercial si a proprietătii intelectuale a ofertantului.

 

SECTIUNEA a 2-a
Definitii

 

Art. 3. - Īn sensul prezentei ordonante de urgentă, se īntelege prin:

a) achizitie publică - dobāndirea, definitivă sau temporară, de către o persoană juridică definită ca autoritate contractantă, a unor produse, lucrări sau servicii, prin atribuirea unui contract de achizitie publică;

b) contract de achizitie publică - contract, īncheiat īn formă scrisă, īntre autoritatea contractantă si contractant;

c) contractant - ofertantul căruia i se atribuie contractul de achizitie publică īn urma aplicării uneia dintre procedurile prevăzute īn prezenta ordonantă de urgentă;

d) contract de furnizare - contract de achizitie publică care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, asa cum sunt acestea cuprinse īn clasificările statistice oficiale, pe baza cumpărării, inclusiv īn rate, a īnchirierii sau a leasingului cu sau fără optiune de cumpărare;

e) contract de servicii - contract de achizitie publică care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, asa cum sunt acestea cuprinse īn clasificările statistice oficiale;

f) contract de lucrări - contract de achizitie publică care are ca obiect executia sau, după caz, atāt proiectarea, cāt si executia, uneia sau mai multor lucrări de constructii, asa cum sunt acestea cuprinse īn clasificările statistice oficiale, sau a oricărei combinatii a acestor lucrări de constructii, care conduce sau nu conduce la un rezultat menit să īndeplinească prin el īnsusi o functie tehnico-economică;

g) asociatie contractantă - asociatia constituită prin conventie civilă, īntre două sau mai multe autorităti contractante, fără a se constitui o nouă persoană juridică, īn scopul atribuirii, īn comun, a unui contract de achizitie publică;

h) fonduri publice - sume alocate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele locale, bugetele institutiilor publice finantate din venituri extrabugetare, ajutoare financiare externe acordate Romāniei sau institutiilor publice si credite externe contractate sau garantate de stat ori de autorităti ale administratiei publice locale, precum si īmprumuturi interne contractate de autorităti ale administratiei publice locale;

i) candidat - oricare furnizor, executant sau prestator, persoană fizică sau juridică, care solicită invitatie de participare la o licitatie restrānsă sau la o negociere competitivă;

j) ofertant - oricare furnizor, executant sau prestator, persoană fizică sau juridică, care a depus ofertă;

k) concurent - oricare prestator, persoană fizică sau juridică, care a depus solutie la un concurs de solutii;

l) ofertă - documentatie care cuprinde propunerea tehnică si propunerea financiară;

m) propunere tehnică - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini, stabilite de autoritatea contractantă;

n) propunere financiară - document al ofertei prin care se furnizează informatiile cerute prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale;

o) specificatii tehnice - cerinte de natură tehnică ale autoritătii contractante, care definesc caracteristici ale unui set de produse, servicii sau lucrări si care permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris īn mod obiectiv īntr-o astfel de manieră īncāt să corespundă acelei necesităti care este īn intentia autoritătii contractante;

p) garantie pentru participare - depozit valoric, titluri de credit sau alte forme de garantie acceptate de către autoritatea contractantă, puse la dispozitie autoritătii contractante de către ofertant īnainte de deschiderea ofertei;

q) garantie de bună executie a contractului - depozit valoric, titluri de credit sau alte forme de garantie acceptate de către autoritatea contractantă, puse la dispozitie autoritătii contractante de către ofertantul invitat să īncheie contractul de achizitie publică;

r) retea de transport - retea care asigură prestarea de servicii īn domeniul transportului īn conditii de operare prestabilite de o autoritate competentă, conditii de operare care vizează rutele deservite, capacitatea de transport si frecventa serviciului de transport;

s) retea publică de telecomunicatii - infrastructura publică de telecomunicatii care permite transportul semnalelor īntre diferite puncte terminale de retea, prin cablu, microunde, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;

t) punct terminal de retea - ansamblul conexiunilor fizice si specificatiile de acces tehnice aferente, care fac parte din reteaua publică de telecomunicatii si care sunt necesare pentru a asigura accesul īn această retea si pentru realizarea eficientă a comunicării;

u) servicii de telecomunicatii - servicii care constau, īn totalitate sau īn parte, īn transmiterea si directionarea de semnale prin reteaua publică de telecomunicatii, prin procedee de telecomunicatii, cu exceptia radiodifuziunii si televiziunii;

v) servicii publice de telecomunicatii - servicii de telecomunicatii a căror prestare este īncredintată de autoritătile publice competente, īn mod explicit si specific, uneia sau mai multor persoane juridice care desfăsoară activitătile relevante prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. f);

w) căi de atac - contestatiile sau actiunile īn justitie īmpotriva unor acte sau decizii invocate ca nelegale si prin care se solicită:

(i) suspendarea, corectarea, repetarea, revocarea, modificarea sau anularea unui act, a unei decizii sau a unei proceduri aplicate de către autoritatea contractantă;

(ii) plata de despăgubiri ca urmare a unui act, a unei decizii sau a unei proceduri aplicate de autoritatea contractantă.

 

SECTIUNEA a 3-a
Domeniu de aplicare

 

Art. 4. - (1) Prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică pentru atribuirea oricărui contract de achizitie publică.

(2) Oricare autoritate contractantă care finantează contracte de achizitie publică ce se atribuie de către o altă persoană juridică, are obligatia de a impune, prin contractul de finantare, aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă pentru atribuirea contractului respectiv.

Art. 5. - (1) Este autoritate contractantă, īn sensul prezentei ordonante de urgentă:

a) oricare autoritate publică, asa cum este aceasta definită īn Constitutia Romāniei, inclusiv autoritatea judecătorească;

b) oricare institutie publică, de interes general sau local, autonomă ori aflată īn subordinea sau sub controlul unei autorităti publice;

c) Academia Romānă si institutiile subordonate acesteia;

d) oricare persoană juridică ce desfăsoară activităti relevante īn unul dintre sectoarele de utilităti publice - apă, energie, transporturi si telecomunicatii - si care beneficiază de drepturi speciale sau exclusive pentru desfăsurarea unor astfel de activităti, īn sensul că nu are piată concurentială datorită existentei unei pozitii de monopol sau prin efectul unui act normativ ori administrativ.

(2) Este autoritate contractantă si asociatia contractantă; īn acest caz, prin conventie civilă părtile desemnează din rāndul lor acea persoană juridică ce le reprezintă, īn calitate de achizitor unic, īn raporturile cu orice furnizor, executant sau prestator.

(3) Prin hotărāre a Guvernului se pot stabili si alte persoane juridice care au obligatia de a efectua achizitii publice potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, īn cazul īn care activitatea acestora se desfăsoară pe piete īn care concurenta este exclusă prin efectul unui act normativ sau administrativ ori datorită existentei unei pozitii de monopol.

Art. 6. - (1) Īn sensul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. d) sunt considerate activităti relevante următoarele:

a) punerea la dispozitie sau exploatarea de retele fixe destinate să asigure, īn beneficiul publicului, activităti īn domeniul productiei, transportului sau distributiei de apă potabilă, energie electrică, combustibili gazosi sau energie termică si apă caldă, precum si furnizarea de apă potabilă, de energie electrică, de combustibili gazosi sau de energie termică si de apă caldă către aceste retele;

b) evacuarea sau tratarea apelor uzate;

c) exploatarea unui areal geografic īn scopul prospectării sau extractiei de petrol brut, gaze naturale, cărbuni sau alti combustibili solizi;

d) exploatarea unui areal geografic īn scopul punerii la dispozitie transportatorilor care operează pe căi rutiere, aeriene, maritime sau fluviale, de drumuri publice, de aeroporturi, de porturi maritime/fluviale sau de alte terminale de retea de transport;

e) punerea la dispozitie sau exploatarea de retele de transport destinate să asigure prestarea de servicii īn beneficiul publicului, īn domeniul transportului pe calea ferată si transportului terestru de călători, programate;

f) punerea la dispozitie sau exploatarea de retele publice de telecomunicatii ori asigurarea, īn beneficiul publicului, a unuia sau mai multor servicii de telecomunicatii.

(2) Activitătile prevăzute la alin. (1) lit. a) nu sunt considerate ca fiind activităti relevante dacă:

a) īn cazul apei potabile si energiei electrice:

- productia de apă potabilă sau de energie electrică este destinată desfăsurării unei alte activităti decāt cele prevăzute la alin. (1);

- alimentarea retelei publice depinde numai de consumul propriu al furnizorului, iar cantitatea furnizată retelei nu a depăsit 30% din productia totală de apă potabilă sau energie electrică, avāndu-se īn vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul īn curs;

b) īn cazul combustibililor gazosi, energiei termice si apei calde:

- productia de combustibili gazosi sau de energie termică si apă caldă este consecinta inevitabilă a desfăsurării unei alte activităti decāt cele prevăzute la alin. (1);

- alimentarea retelei publice este făcută numai īn scopul de a exploata īn mod economic această productie, iar cifra de afaceri rezultată din alimentarea retelei nu a depăsit 20% din cifra de afaceri totală realizată, avāndu-se īn vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul īn curs.

(3) Prestarea de servicii de transport efectuat cu autobuze sau autocare nu este considerată activitate relevantă īn cazul īn care si alte persoane juridice au dreptul să presteze acelasi tip de servicii, īn aceeasi zonă geografică si īn aceleasi conditii.

(4) Autoritatea contractantă nu are obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante de urgentă īn cazul achizitiei de produse, servicii sau lucrări destinate īn mod exclusiv prestării unuia sau mai multor servicii de telecomunicatii, īn cazul īn care si alte persoane juridice au dreptul să presteze servicii de telecomunicatii similare, īn aceeasi zonă geografică si īn aceleasi conditii.

Art. 7. - (1) O autoritate contractantă din domeniul apărării nationale, ordinii publice, sigurantei si securitătii nationale are obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante de urgentă, cu exceptia cazului īn care achizitionează produse si servicii īn legătură cu productia sau comertul de arme, munitie si sisteme de armament pentru război sau a cazului īn care atribuirea contractului de servicii sau de furnizare ar putea conduce la difuzarea de informatii contrare intereselor de apărare si securitate a tării.

(2) Lista cuprinzānd produsele si serviciile la care se face referire la alin. (1), precum si procedurile pentru atribuirea unor astfel de contracte se stabilesc prin hotărāre a Guvernului.

Art. 8. - (1) Autoritatea contractantă nu are obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante de urgentă atunci cānd atribuie contracte de achizitie publică, dacă:

a) contractul are caracter secret sau īndeplinirea sa implică măsuri speciale de securitate, īn concordantă cu prevederile legale referitoare la apărarea natională, ordinea publică, siguranta si securitatea natională;

b) procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publică sunt stabilite ca urmare a:

- unui tratat sau a unui acord international ce vizează implementarea sau exploatarea unui proiect, īn comun cu unul sau mai multi parteneri străini;

- unui tratat, acord international sau a altor asemenea referitoare la stationarea de trupe;

- aplicării unei proceduri specifice unor organisme financiare internationale sau a altor donatori/creditori;

c) contractul este contract de servicii si se atribuie unei persoane juridice care este ea īnsăsi autoritate contractantă si care prestează aceste servicii īn baza unor drepturi exclusive stabilite conform prevederilor legale;

d) contractul are ca obiect cumpărarea apei de suprafată sau din subteran;

e) contractul are ca obiect cumpărarea de energie, de produse energetice ale industriei extractive sau de alti combustibili, īn scopul:

- desfăsurării de activităti īn domeniul productiei, transportului sau distributiei de apă potabilă, energie electrică, combustibili gazosi sau energie termică si apă caldă;

- desfăsurării de activităti īn domeniul prospectării sau extractiei de petrol brut, gaze naturale, cărbuni sau alti combustibili solizi;

f) contractul are ca obiect:

- cumpărarea sau īnchirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri/clădiri/alte bunuri imobiliare existente sau a drepturilor asupra acestora;

- cumpărarea, dezvoltarea, productia sau coproductia de programe de către institutii de radiodifuziune si televiziune, precum si achizitia de timpi de emisie;

- prestarea de servicii de telefonie, de telegrafie, telex si īntretinere a retelei, de radioficare si de comunicatii prin satelit;

- prestarea de servicii de arbitrare si conciliere;

- prestarea de servicii de intermediere financiară īn legătură cu emiterea, cumpărarea, vānzarea sau transferul valorilor mobiliare, precum si prestarea de servicii de către Banca Natională a Romāniei;

- angajarea de mānă de lucru (contracte de muncă);

- prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare remunerate integral de către autoritatea contractantă si ale căror rezultate nu sunt necesare autoritătii contractante īn propriul beneficiu.

Īn oricare din cazurile prevăzute la lit. f) autoritatea contractantă are obligatia de a atribui contractul de achizitie publică pe baza respectării unor criterii de natură economică si, īn măsura īn care este posibil, prin utilizarea sistemului concurential adaptat la specificul achizitiei.

(2) Autoritatea contractantă nu are obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante de urgentă atunci cānd achizitionează:

a) servicii hoteluri si restaurante;

b) servicii de transport pe calea ferată;

c) servicii de transport pe apă;

d) servicii anexe si auxiliare transportului;

e) servicii juridice;

f) servicii de selectie si plasare a fortei de muncă;

g) servicii de investigatie si protectie a bunurilor si persoanelor;

h) servicii de īnvătămānt;

i) servicii de sănătate si asistentă socială;

j) servicii recreative, culturale si sportive.

Īn oricare dintre aceste cazuri autoritatea contractantă are obligatia de a atribui contractul de achizitie publică pe baza respectării unor criterii de natură economică si, īn măsura īn care este posibil, prin utilizarea sistemului concurential adaptat la specificul achizitiei.

(3) Autoritătile contractante care desfăsoară activităti relevante īn sectoarele de utilităti publice nu au obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante de urgentă atunci cānd achizitionează:

a) produse, īn scopul de a le revinde sau de a le īnchiria, si nu beneficiază de nici un drept special sau exclusiv cu privire la produsele pe care urmează să le vāndă sau să le īnchirieze, iar alte persoane juridice au si ele dreptul de a vinde sau de a īnchiria produse similare īn aceleasi conditii ca si autoritatea contractantă;

b) produse, lucrări sau servicii destinate altor scopuri decāt desfăsurarea de activităti relevante;

c) produse, lucrări sau servicii destinate desfăsurării unor activităti relevante īn altă tară decāt Romānia, īn conditiile īn care realizarea acestui scop nu presupune utilizarea fizică a unei retele sau a unui areal geografic din Romānia.

(4) Autoritatea contractantă are dreptul de a proceda la cumpărare directă, potrivit normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgentă, fără a avea obligatia de a aplica procedurile prevăzute la art. 9, īn cazul īn care achizitionează produse, lucrări sau servicii, a căror valoare, fără T.V.A., cumulată pe parcursul unui an, nu depăseste echivalentul īn lei a 1.500 euro.

 

CAPITOLUL II
Proceduri pentru atribuirea contractului de achizitie publică

 

Art. 9. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a aplica una dintre procedurile de mai jos pentru atribuirea unui contract de achizitie publică:

a) licitatie deschisă, respectiv procedura prin care orice furnizor, executant sau prestator interesat are dreptul de a depune ofertă;

b) licitatie restrānsă, respectiv procedura care se desfăsoară īn două etape distincte si prin care numai candidatii selectati de către autoritatea contractantă īn prima etapă sunt invitati să depună oferte;

c) negociere, care poate fi:

- negociere competitivă, respectiv procedura prin care autoritatea contractantă se consultă si negociază clauzele contractuale, exclusiv pretul, cu mai multi furnizori, executanti sau prestatori;

- negociere cu o singură sursă, respectiv procedura prin care autoritatea contractantă se consultă si negociază clauzele contractuale, inclusiv pretul, cu un singur furnizor, executant sau prestator;

d) cerere de ofertă, respectiv procedura simplificată prin care autoritatea contractantă solicită, fără publicarea unui anunt publicitar, oferte de la mai multi furnizori, executanti sau prestatori.

(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de solutii, respectiv o procedură care permite acesteia să achizitioneze, īn special īn domeniul amenajării teritoriului, al proiectării urbanistice si peisagistice, al arhitecturii sau īn cel al prelucrării datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurentiale de către un juriu, cu sau fără acordarea de premii concurentului/concurentilor cāstigător/cāstigători.

Concursul de solutii poate fi o procedură independentă sau parte a unei proceduri care conduce la atribuirea unui contract de achizitie publică.

Art. 10. - Contractele de achizitie publică se atribuie de regulă prin aplicarea procedurilor de licitatie deschisă sau restrānsă.

Art. 11. - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere competitivă numai īn următoarele cazuri:

a) atunci cānd, īn urma aplicării unei proceduri de licitatie deschisă sau restrānsă nu a fost primită nici o ofertă sau nici o ofertă corespunzătoare si numai dacă autoritatea contractantă, după consultarea si negocierea cu furnizorii, executantii sau prestatorii, nu modifică substantial cerintele prevăzute initial īn documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;

b) īn situatii exceptionale, temeinic motivate, atunci cānd autoritatea contractantă īsi propune să dobāndească servicii sau lucrări care nu permit o estimare initială a valorii contractului de achizitie publică datorită naturii serviciilor sau lucrărilor respective ori datorită riscurilor pe care le implică prestarea sau executia acestora;

c) atunci cānd serviciile pe care autoritatea contractantă īsi propune să le dobāndească sunt de asa natură īncāt caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achizitie publică prin licitatie deschisă sau restrānsă;

d) atunci cānd autoritatea contractantă achizitionează produse care urmează să fie fabricate sau lucrări ce urmează să fie executate exclusiv īn scopul cercetării stiintifice, experimentării sau dezvoltării tehnologice si numai dacă autoritatea contractantă nu urmăreste asigurarea unei rentabilităti sau acoperirea costurilor aferente cercetării stiintifice, experimentării sau dezvoltării tehnologice;

e) atunci cānd, ca urmare a organizării unui concurs de solutii, trebuie să atribuie contractul de achizitie publică unuia dintre concurentii cāstigători ai concursului respectiv si numai dacă autoritatea contractantă transmite invitatie de participare tuturor concurentilor cāstigători ai concursului respectiv.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) autoritătile contractante care desfăsoară activităti relevante īn sectoarele de utilităti publice au dreptul de a aplica procedura de negociere competitivă, fără restrictii, īn cazul īn care finantarea contractului de achizitie publică nu implică utilizarea de fonduri publice.

Art. 12. - Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere cu o singură sursă numai īn următoarele cazuri:

a) atunci cānd produsele, lucrările sau serviciile pot fi furnizate, executate sau prestate doar de un singur contractant, din motive de natură tehnică, artistică sau din motive legate de protectia unui drept de exclusivitate asupra acestora;

b) atunci cānd autoritatea contractantă īsi propune să achizitioneze, īn mod aditional, produse destinate īnlocuirii partiale, suplimentării sau extinderii echipamentelor si instalatiilor achizitionate, anterior, de la un anumit furnizor si cānd constată că aceste produse nu se pot achizitiona decāt de la acelasi furnizor, īn vederea evitării incompatibilitătii sau dificultătilor tehnice sporite de operare si īntretinere pe care le implică achizitionarea de produse cu caracteristici tehnice diferite de cele deja achizitionate. Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica această procedură numai īntr-un interval de cel mult 3 ani de la atribuirea contractului de achizitie publică initial;

c) atunci cānd autoritatea contractantă īsi propune să achizitioneze servicii suplimentare sau lucrări suplimentare, care, desi nu au fost incluse īn contractul de servicii, respectiv īn contractul de lucrări, atribuit anterior unui contractant, au devenit, ca urmare a unor situatii neprevăzute, necesare pentru finalizarea contractului īn cauză si numai dacă se respectă, īn mod cumulativ, următoarele conditii:

- atribuirea să fie făcută aceluiasi contractant;

- serviciile/lucrările suplimentare nu pot fi separate, din punct de vedere tehnic si economic, de contractul initial, īntrucāt altfel ar aduce prejudicii majore autoritătii contractante sau, desi separabile de contractul initial, sunt strict necesare īn vederea īndeplinirii acestuia;

- valoarea estimată a noului contract nu trebuie să depăsească 50% din valoarea actualizată a contractului de servicii, respectiv de lucrări, atribuit initial;

d) atunci cānd, ulterior atribuirii unui contract de servicii sau de lucrări, autoritatea contractantă īsi propune să achizitioneze noi servicii, respectiv noi lucrări, care sunt similare serviciilor sau lucrărilor achizitionate prin contractul atribuit initial, si numai dacă se respectă, īn mod cumulativ, următoarele conditii:

- noile servicii sau lucrări sunt īn conformitate cu cerintele din caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii contractului initial, iar această atribuire s-a realizat prin procedura de licitatie deschisă sau prin procedura de licitatie restrānsă;

- īn anuntul de participare pentru atribuirea contractului initial de servicii sau de lucrări s-a precizat că pentru achizitionarea ulterioară de servicii similare, respectiv de lucrări similare, se va putea aplica procedura de negociere cu o singură sursă;

- valoarea estimată a contractului initial de servicii sau de lucrări s-a determinat inclusiv prin luarea īn calcul a serviciilor similare, respectiv a lucrărilor similare ce se vor achizitiona ulterior;

- autoritatea contractantă achizitionează astfel de servicii sau de lucrări īntr-un interval de cel mult 3 ani de la atribuirea contractului initial;

e) atunci cānd, ca urmare a organizării unui concurs de solutii, trebuie să atribuie contractul de achizitie publică concurentului cāstigător al concursului respectiv;

f) atunci cānd o autoritate contractantă care desfăsoară activităti relevante īn sectoarele de utilităti publice achizitionează produse cotate si tranzactionate la burse de mărfuri recunoscute oficial;

g) atunci cānd o autoritate contractantă care desfăsoară activităti relevante īn sectoarele de utilităti publice beneficiază de posibilitatea valorificării unei oportunităti de scurtă durată, extrem de avantajoase, si īn urma căreia poate cumpăra produse la un pret considerabil mai scăzut decāt cel practicat pe piată, pentru produse de acelasi nivel tehnic si calitativ;

h) īn situatie de fortă majoră (calamitate naturală, conflagratie) sau īn orice alte cazuri temeinic motivate care nu au putut fi prevăzute si ale căror circumstante nu se datorează, sub nici o formă, vreunei actiuni a autoritătii contractante, dar numai pentru achizitionarea produselor, serviciilor, lucrărilor necesare pentru a face fată situatiei de extremă urgentă, īntr-o perioadă imediată, de regulă nu mai mult de o lună.

Art. 13. - Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de cerere de ofertă numai īn cazul īn care valoarea estimată, fără T.V.A., a contractului de achizitie publică este mai mică decāt echivalentul īn lei a următoarelor praguri:

a) pentru contractul de furnizare: 40.000 euro;

b) pentru contractul de servicii: 40.000 euro;

c) pentru contractul de lucrări: 100.000 euro.

Art. 14. - Indiferent de procedura aplicată, autoritatea contractantă are obligatia să asigure respectarea principiilor liberei concurente, transparentei, tratamentului egal si confidentialitătii īn relatia cu furnizorii, executantii sau prestatorii interesati să participe la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică.

Art. 15. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a estima valoarea contractului de achizitie publică prin luarea īn considerare a duratei contractului si a tuturor costurilor implicate pentru īndeplinirea acestuia. Regulile care urmează să fie aplicate pentru estimarea valorii contractului de achizitie publică se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achizitie publică īn mai multe contracte distincte de valoare mai mică, īn scopul de a evita aplicarea procedurilor de licitatie deschisă sau restrānsă.

 

CAPITOLUL III
Transparentă si publicitate

 

SECTIUNEA 1
Anuntul de intentie, anuntul de participare si anuntul
de atribuire a contractului de achizitie publică

 

Art. 16. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a face cunoscută īn mod public intentia de a efectua achizitii publice, scop īn care trebuie să transmită spre publicare īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, un anunt de intentie.

(2) Anuntul de intentie se va publica īn mod separat pentru produse, lucrări si servicii, īn cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autoritătii contractante.

(3) Anuntul de intentie trebuie să cuprindă cel putin toate contractele de achizitie publică previzionate să fie atribuite pānă la sfārsitul anului bugetar si a căror valoare estimată, fără T.V.A., este egală sau mai mare decāt echivalentul īn lei a 750.000 euro. Pentru contracte a căror valoare estimată, fără T.V.A., este mai mică decāt echivalentul īn lei a 750.000 euro, publicarea anuntului de intentie este optională.

(4) Publicarea anuntului prevăzut la alin. (1) nu creează autoritătii contractante obligatia de a efectua respectiva achizitie publică.

(5) Autoritătile contractante care desfăsoară activităti relevante īn sectoarele de utilităti publice fac exceptie de la prevederile alin. (2), īn sensul că acestea au dreptul să transmită spre publicare anuntul de intentie oricānd pe parcursul anului.

Art. 17. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia să transmită spre publicare īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, un anunt de participare, īn toate cazurile īn care aplică una dintre procedurile prin licitatie deschisă, restrānsă sau prin negociere competitivă, precum si īn cazul īn care intentionează să organizeze un concurs de solutii.

(2) Autoritatea contractantă are obligatia de a preciza īn anuntul de participare la concursul de solutii dacă acesta este urmat de atribuirea unui contract de achizitie publică unuia dintre concurentii cāstigători ai concursului.

(3) Autoritatea contractantă are dreptul, īn scopul asigurării unei transparente maxime, să facă cunoscut anuntul de participare si prin alte mijloace de informare locală, nationale sau internationale, dar numai după publicarea anuntului respectiv īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, si cu obligatia de a respecta īntocmai continutul si forma anuntului publicat.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) autoritatea contractantă nu are obligatia, atunci cānd aplică procedura prin negociere competitivă, de a transmite spre publicare un anunt de participare īn oricare dintre următoarele cazuri:

a) atunci cānd, īn urma aplicării unei proceduri prin licitatie deschisă sau restrānsă, nu a fost prezentată nici o ofertă;

b) atunci cānd, īn urma aplicării unei proceduri prin licitatie deschisă sau restrānsă, au fost respinse toate ofertele prezentate si numai dacă autoritatea contractantă transmite invitatie de participare cel putin tuturor ofertantilor care au fost calificati īn cadrul procedurii initiale;

c) atunci cānd, ca urmare a organizării unui concurs de solutii, trebuie să atribuie contractul de achizitie publică unuia dintre concurentii cāstigători ai concursului respectiv;

d) atunci cānd autoritatea contractantă achizitionează lucrări ce urmează să fie executate exclusiv īn scopul cercetării stiintifice, experimentării sau dezvoltării tehnologice si prin care autoritatea contractantă nu urmăreste asigurarea unei rentabilităti sau acoperirea costurilor aferente cercetării stiintifice, experimentării sau dezvoltării tehnologice.

Art. 18. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a transmite spre publicare īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, un anunt de atribuire a contractului de achizitie publică, nu mai tārziu de 30 de zile de la data īncheierii contractului de achizitie publică.

(2) Autoritatea contractantă care a organizat un concurs de solutii are obligatia de a transmite spre publicare īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, un anunt privind rezultatul concursului respectiv nu mai tārziu de 30 de zile de la data deciziei juriului.

(3) Īn cazul aplicării procedurii prin cerere de ofertă autoritatea contractantă nu are obligatia de a respecta prevederile alin. (1).

Art. 19. - (1) Regia Autonomă "Monitorul Oficial" are obligatia de a publica īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, īn termen de cel mult 12 zile de la data īnregistrării acestora, anunturile prevăzute la art. 16, 17 si 18.

(2) Īn cazul īn care, din motive de urgentă, autoritatea contractantă accelerează aplicarea procedurii de licitatie restrānsă sau de negociere competitivă potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) Regia Autonomă "Monitorul Oficial" are obligatia de a publica anuntul de participare īn termen de cel mult 5 zile de la data īnregistrării acestuia.

(3) Continutul anunturilor prevăzute la art. 16, 17 si 18, precum si al invitatiei de participare se stabileste prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.

 

SECTIUNEA a 2-a
Date limită pentru primirea scrisorii de interes
si pentru depunerea ofertelor

 

Art. 20. - (1) Īn cazul aplicării procedurii de licitatie deschisă autoritatea contractantă are obligatia de a stabili si de a include īn anuntul de participare data limită pentru depunerea ofertelor.

(2) Data limită stabilită pentru depunerea ofertelor nu trebuie să fie mai devreme de 40 de zile de la data publicării anuntului de participare īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea a VI-a - Achizitii publice.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), īn cazul īn care autoritatea contractantă a publicat īn anul respectiv un anunt de intentie referitor la contractul de achizitie publică ce urmează să fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada fixată pentru depunerea ofertelor, care nu trebuie să fie mai mică de 15 zile de la data publicării anuntului de participare īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea a VI-a - Achizitii publice.

(4) Prevederea alin. (3) este aplicabilă numai īn cazul īn care anuntul de intentie a fost transmis de către autoritatea contractantă, spre publicare, cu cel putin 52 de zile īnainte de data transmiterii, spre publicare, a anuntului de participare.

Art. 21. - (1) Īn cazul aplicării primei etape a procedurii de licitatie restrānsă sau de negociere competitivă autoritatea contractantă are obligatia de a stabili si de a include īn anuntul de participare data limită de primire a documentelor de calificare, īnsotite de scrisoarea de interes prin care se manifestă intentia candidatului de a participa la procedură.

(2) Data limită stabilită de autoritatea contractantă nu trebuie să fie mai devreme de 25 de zile de la data publicării anuntului de participare īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea a VI-a - Achizitii publice.

(3) Autoritătile contractante care desfăsoară activităti relevante īn sectoarele de utilităti publice au dreptul de a reduce această perioadă la 10 zile de la data publicării anuntului de participare.

(4) Autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin licitatie restrānsă sau prin negociere competitivă si anume de a reduce numărul de zile prevăzut la alin. (2), dar nu la mai putin de 15 zile si numai īn situatia īn care, din motive de urgentă, respectarea numărului de zile prevăzut la alineatul respectiv ar cauza prejudicii autoritătii contractante. Īn acest caz autoritatea contractantă are obligatia de a include īn anuntul de participare motivele aplicării accelerate a procedurii prin licitatie restrānsă sau prin negociere competitivă.

Art. 22. - (1) Īn etapa a II-a a procedurii de licitatie restrānsă sau de negociere competitivă autoritatea contractantă are obligatia de a stabili si de a include īn invitatia de participare adresată candidatilor selectati data limită pentru depunerea ofertelor.

(2) Data limită stabilită pentru depunerea ofertelor nu trebuie să fie mai devreme de:

a) 40 de zile de la data transmiterii invitatiei de participare pentru a depune ofertă, īn cazul aplicării procedurii de licitatie restrānsă;

b) 15 zile de la data transmiterii invitatiei de participare pentru a depune ofertă, īn cazul aplicării procedurii de negociere competitivă.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) lit. a), īn cazul īn care autoritatea contractantă a publicat īn anul respectiv un anunt de intentie referitor la contractul de achizitie publică care urmează să fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada fixată pentru depunerea ofertelor, care nu trebuie să fie mai mică de 30 de zile de la data transmiterii invitatiei de participare pentru a depune ofertă.

(4) Prevederea alin. (3) este aplicabilă numai īn cazul īn care anuntul de intentie a fost transmis de către autoritatea contractantă, spre publicare, cu cel putin 52 de zile īnainte de data transmiterii, spre publicare, a anuntului de participare.

(5) Īn cazul īn care, din motive de urgentă, respectarea numărului de zile prevăzut la alin. (2) lit. a) ar cauza prejudicii autoritătii contractante, aceasta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii de licitatie restrānsă prin reducerea numărului de zile, dar nu la mai putin de 15 zile.

Art. 23. - Īn cazul aplicării procedurii de cerere de ofertă autoritatea contractantă are obligatia de a stabili si de a include īn invitatia de participare data limită pentru depunerea ofertelor, care nu trebuie să fie mai devreme de:

a) 15 zile de la data transmiterii invitatiei de participare, īn cazul atribuirii contractelor de lucrări;

b) 7 zile de la data transmiterii invitatiei de participare, īn cazul atribuirii contractelor de furnizare sau de servicii.

Art. 24. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a stabili īn mod adecvat perioada fixată pentru data limită a depunerii ofertelor prin extinderea perioadelor minime prevăzute la art. 20, 22 si 23, dacă, datorită volumului si complexitătii lor, nu pot fi elaborate si depuse oferte īn timp util sau dacă oferta nu poate fi elaborată si depusă decāt fie după vizitarea amplasamentelor, fie după consultarea la fata locului a documentelor-anexă la caietul de sarcini.

(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi perioada stabilită prin data limită pentru depunerea ofertei. Īn acest caz autoritatea contractantă are obligatia de a comunica noua dată de depunere, īn scris, cu cel putin 6 zile īnainte de data limită stabilită initial, tuturor furnizorilor, executantilor sau prestatorilor care au obtinut, īn conditiile prezentei ordonante de urgentă, un exemplar al documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

 

CAPITOLUL IV
Participarea la procedura pentru atribuirea contractului
de achizitie publică

 

SECTIUNEA 1
Reguli generale

 

Art. 25. - Orice furnizor, executant sau prestator, romān sau străin, persoană fizică sau juridică, are dreptul de a participa, īn conditiile prezentei ordonante de urgentă, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică; furnizorul, executantul sau prestatorul străin beneficiază īn Romānia de acelasi regim privind participarea de care beneficiază si furnizorul, executantul sau prestatorul romān īn tara īn care furnizorul, executantul sau prestatorul străin este rezident.

Art. 26. - (1) Īn cazul aplicării procedurii de licitatie deschisă numărul de furnizori, de executanti sau de prestatori care au dreptul de a depune ofertă este nelimitat.

(2) Autoritatea contractantă are obligatia de a repeta procedura de licitatie deschisă īn cazul īn care numărul de furnizori, executanti sau prestatori care au depus ofertă este mai mic de 2.

(3) Īn cazul īn care, īn urma repetării procedurii, numărul de furnizori, executanti sau prestatori care au depus ofertă este mai mic de 2, autoritatea contractantă are dreptul fie de a atribui contractul de achizitie publică ofertantului care a depus ofertă, fie de a repeta procedura.

(4) Īn orice situatie autoritatea contractantă nu are obligatia de a repeta procedura de licitatie deschisă īn cazul īn care primeste cel putin o ofertă corespunzătoare din punct de vedere al tuturor cerintelor solicitate prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

Art. 27. - (1) Īn cazul aplicării procedurii prin licitatie restrānsă sau prin negociere competitivă cu anunt de participare orice furnizor, executant sau prestator are dreptul de a participa la prima etapă de selectare.

(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili candidatii selectati numai dintre candidatii calificati. Atunci cānd selectează candidatii autoritatea contractantă are obligatia de a aplica criterii referitoare numai la capacitatea tehnică si cea economico-financiară.

(3) Numărul de candidati selectati trebuie să se īncadreze īntre limita minimă si limita maximă a intervalului precizat īn anuntul de participare sau să fie egal cu numărul precizat īn anuntul de participare. Acest număr trebuie să fie:

a) nu mai mic de 5 si nici mai mare de 20 de candidati selectati, īn cazul aplicării procedurii prin licitatie restrānsă;

b) 2-3 candidati selectati, īn cazul aplicării procedurii prin negociere competitivă.

(4) Autoritatea contractantă nu are obligatia de a repeta procedura de licitatie restrānsă sau de negociere competitivă īn cazul īn care primeste cel putin o ofertă corespunzătoare din punct de vedere al tuturor cerintelor solicitate prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

Art. 28. - (1) Īn cazul aplicării procedurii prin cerere de ofertă numărul de furnizori, executanti sau de prestatori cărora autoritatea contractantă trebuie să le transmită invitatie de participare este de cel putin 5.

(2) Īn cazul īn care nu primeste cel putin două oferte corespunzătoare autoritatea contractantă are obligatia de a repeta procedura, prin transmiterea invitatiei de participare si către alti furnizori, executanti sau prestatori de la care există premisele obtinerii de ofertă.

(3) Īn cazul īn care, īn urma repetării procedurii, autoritatea contractantă primeste o singură ofertă corespunzătoare, aceasta are dreptul fie de a atribui contractul de achizitie publică ofertantului respectiv, fie de a repeta procedura.

Art. 29. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a face cunoscute furnizorilor, executantilor sau prestatorilor cel putin informatiile referitoare la:

a) documentele pe care acestia trebuie să le prezinte, precum si orice alte modalităti care urmează să fie utilizate īn scopul verificării eligibilitătii, īnregistrării, capacitătii tehnice si capacitătii economico-financiare a acestora;

b) numărul de candidati selectati care vor fi invitati să depună ofertă sau limitele īntre care se īncadrează acest număr, atunci cānd aplică procedura prin licitatie restrānsă sau prin negociere competitivă.

(2) Informatiile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie precizate īn anuntul de participare sau, după caz, īn invitatia de participare, īn functie de procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie publică.

 

SECTIUNEA a 2-a
Eligibilitate, īnregistrare, capacitate tehnică
si capacitate economico-financiară

 

Art. 30. - Poate fi exclus dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de achizitie publică, respectiv nu este eligibil, orice ofertant/candidat care se află īn oricare dintre următoarele situatii:

a) este īn stare de faliment ori lichidare, afacerile īi sunt administrate de un judecător-sindic sau activitătile sale comerciale sunt suspendate ori este īntr-o situatie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa īn una dintre situatiile prevăzute la lit. a);

c) nu si-a īndeplinit obligatiile de plată exigibile a impozitelor si taxelor către stat, precum si a contributiei pentru asigurările sociale de stat;

d) furnizează informatii false īn documentele prezentate;

e) a comis o gravă greseală īn materie profesională sau nu si-a īndeplinit obligatiile asumate printr-un alt contract de achizitie publică, īn măsura īn care autoritatea contractantă poate aduce ca dovadă mijloace probante īn acest sens.

Art. 31. - Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita oricărui furnizor, executant sau prestator să prezinte documente edificatoare care să dovedească o formă de īnregistrare ca persoană juridică sau de īnregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, īn conformitate cu prevederile legale din Romānia sau din tara īn care este stabilit, după caz.

Art. 32. - Ofertantul/candidatul are obligatia de a prezenta documentele cerute de autoritatea contractantă, prin care dovedeste capacitatea tehnică si cea economico-financiară, precum si de a permite verificarea de către autoritatea contractantă a capacitătilor sale de productie si a sistemului de asigurare a calitătii, de realizare de studii si de cercetare-dezvoltare.

Art. 33. - Autoritatea contractantă are obligatia de a respecta caracterul confidential al informatiilor prezentate de către ofertanti/candidati īn scopul verificării īndeplinirii conditiilor de calificare.

 

CAPITOLUL V
Documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei

 

SECTIUNEA 1
Continutul documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei

 

Art. 34. - Autoritatea contractantă are obligatia de a asigura īntocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei, care trebuie să cuprindă cel putin:

a) informatii generale privind autoritatea contractantă;

b) cerintele minime de calificare solicitate de autoritatea contractantă si documentele care urmează să fie prezentate de ofertant/candidat pentru īndeplinirea cerintelor respective;

c) caietul de sarcini;

d) instructiuni privind datele limită care trebuie respectate si formalitătile care trebuie īndeplinite, inclusiv cele privind garantia de participare si cea de bună executie, referitoare la modul de prezentare si de depunere a ofertei, precum si perioada de valabilitate a acesteia;

e) instructiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii financiare;

f) informatii privind criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publică.

Art. 35. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a asigura obtinerea unui exemplar al documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei de către:

a) orice furnizor sau prestator de la care a primit o solicitare īn acest sens cu cel putin 4 zile īnainte de data deschiderii ofertelor, īn cazul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică prin licitatie deschisă;

b) orice executant de la care a primit o solicitare īn acest sens cu cel putin 10 zile īnainte de data deschiderii ofertelor, īn cazul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică prin licitatie deschisă;

c) toti candidatii selectati, īn cazul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică prin licitatie restrānsă sau prin negociere competitivă;

d) orice furnizor, executant sau prestator căruia i s-a transmis o invitatie de participare, īn cazul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică prin cerere de ofertă;

e) furnizorul, executantul sau prestatorul căruia i s-a transmis o invitatie de participare, īn cazul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică prin negociere cu o singură sursă.

(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili:

a) modalitatea īn care furnizorii, executantii sau prestatorii care īnaintează o solicitare pot obtine exemplarul documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei; si

b) după caz, costul exemplarului documentatiei si, eventual, al transmiterii acestuia, precum si conditiile de plată asociate.

 

SECTIUNEA a 2-a
Caietul de sarcini

 

Art. 36. - (1) Caietul de sarcini contine īn mod obligatoriu specificatii tehnice. Acestea definesc, după caz si fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performantă, sigurantă īn exploatare, dimensiuni, precum si sisteme de asigurare a calitătii, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, ambalare, etichetare, marcare si conditiile pentru certificarea conformitătii cu standarde īn vigoare. Īn cazul contractelor pentru lucrări specificatiile tehnice se pot referi, de asemenea, si la prescriptii de proiectare si de calcul, la verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrărilor sau a tehnicilor, procedeelor si metodelor de constructie, precum si la orice alte conditii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractantă este capabilă să le descrie, īn functie si de diverse acte normative si reglementări, īn legătură cu lucrarea finală si cu materii prime, materiale sau părti de lucrare utilizate.

(2) Caietul de sarcini trebuie să precizeze si institutiile competente de la care furnizorii, executantii sau prestatorii pot obtine informatii privind reglementările obligatorii referitoare la protectia muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul īndeplinirii contractului respectiv si care sunt īn vigoare la nivel national sau, īn mod special, īn regiunea ori īn localitatea īn care se execută lucrările sau se prestează serviciile.

Art. 37. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a defini īn caietul de sarcini si īn contract specificatiile tehnice numai prin referire, de regulă:

a) fie la reglementări tehnice, asa cum sunt acestea definite īn legislatia internă referitoare la standardizarea natională, care sunt compatibile cu reglementările Comunitătii Europene;

b) fie, dacă nu există reglementări tehnice īn sensul prevederilor lit. a), la standarde nationale, si anume, de regulă, īn următoarea ordine de decădere:

- standarde nationale care adoptă standarde europene;

- standarde nationale care adoptă standarde internationale;

- alte standarde.

(2) Se interzice indicarea īn caietul de sarcini a unor specificatii tehnice care desemnează produse de o anumită origine/fabricatie sau procedee speciale, īn cazul īn care introducerea acestor specificatii tehnice are ca efect favorizarea, respectiv eliminarea unuia sau mai multor ofertanti.

(3) Īn sensul prevederilor alin. (2) este interzisă indicarea unei mărci de fabrică sau de comert, a unui brevet de inventie, a unei licente de fabricatie sau a unei anume origini ori productii. Prin exceptie se admite o astfel de indicatie, dar numai īnsotită de mentiunea "sau echivalent" si numai īn situatia īn care autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a preciza, īn caietul de sarcini, specificatii tehnice suficient de precise si inteligibile pentru toate părtile interesate.

 

SECTIUNEA a 3-a
Dreptul de a solicita clarificări

 

Art. 38. - (1) Orice furnizor, executant sau prestator care a obtinut, īn conditiile prezentei ordonante de urgentă, un exemplar al documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei, are dreptul de a solicita, īn scris, clarificări despre elementele cuprinse īn aceasta.

(2) Autoritatea contractantă are obligatia de a transmite răspuns la orice solicitare de clarificări, dar numai la acele solicitări primite cu cel putin:

a) 8 zile īnainte de data limită pentru depunerea ofertelor, īn cazul aplicării procedurilor prin licitatie deschisă, licitatie restrānsă sau negociere competitivă;

b) 6 zile īnainte de data limită pentru depunerea ofertelor, īn cazul accelerării procedurii de licitatie restrānsă si īn cazul cererii de ofertă aplicate pentru atribuirea contractelor de lucrări;

c) 3 zile īnainte de data limită pentru depunerea ofertelor, īn cazul cererii de ofertă aplicate pentru atribuirea contractelor de furnizare si de servicii.

(3) Autoritatea contractantă are obligatia de a transmite răspunsul la solicitările de clarificări cu cel putin:

a) 6 zile īnainte de data limită pentru depunerea ofertelor, īn cazul prevăzut la alin. (2) lit. a);

b) 4 zile īnainte de data limită pentru depunerea ofertelor, īn cazul prevăzut la alin. (2) lit. b);

c) 2 zile īnainte de data limită pentru depunerea ofertelor, īn cazul prevăzut la alin. (2) lit. c).

(4) Autoritatea contractantă are obligatia de a transmite continutul răspunsului către toti furnizorii, executantii sau prestatorii care au obtinut, īn conditiile prezentei ordonante de urgentă, un exemplar al documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei, luānd măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.

Art. 39. - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a completa din proprie initiativă, īn vederea clarificării, documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

(2) Orice astfel de completare trebuie comunicată de către autoritatea contractantă, īn scris, tuturor furnizorilor, executantilor sau prestatorilor care au obtinut, īn conditiile prezentei ordonante de urgentă, un exemplar al documentatiei respective.

(3) Transmiterea comunicării trebuie să respecte limitele de timp prevăzute la art. 38 alin. (3).

 

CAPITOLUL VI
Elaborarea, prezentarea si evaluarea ofertei

 

SECTIUNEA 1
Elaborarea si prezentarea ofertei. Oferte alternative

 

Art. 40. - (1) Ofertantul are obligatia de a elabora oferta īn conformitate cu prevederile documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

(2) Propunerea tehnică se elaborează īn concordantă cu cerintele cuprinse īn caietul de sarcini, īn asa fel īncāt să asigure furnizarea tuturor informatiilor necesare pentru evaluarea tehnică.

(3) Propunerea financiară se elaborează īn asa fel īncāt să asigure furnizarea tuturor informatiilor necesare īn vederea evaluării financiare.

Art. 41. - Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă si trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană īmputernicită legal de acesta.

Art. 42. - (1) Furnizorul, executantul sau prestatorul are obligatia de a depune oferta la adresa si pānă la data limită pentru depunere, stabilite īn anuntul sau īn invitatia de participare, si īsi asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majoră.

(2) Oferta care este depusă la o altă adresă a autoritătii contractante decāt cea stabilită de către aceasta sau, după expirarea datei limită pentru depunere, se returnează nedeschisă.

Art. 43. - (1) Mai multi furnizori, executanti sau prestatori au dreptul de a se asocia si de a depune ofertă īn comun, denumită īn continuare ofertă comună, fără a fi obligati să īsi prezinte asocierea īntr-o formă legalizată. Fiecare dintre acestia īsi asumă obligatia pentru oferta comună si răspunde pentru orice consecinte ale viitorului contract de achizitie publică.

(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca asocierea să fie legalizată īnainte de īncheierea contractului de achizitie publică, īn cazul īn care oferta comună este declarată cāstigătoare.

(3) Asociatii desemnează din rāndul lor pe cel care, īn cazul atribuirii contractului de achizitie publică, īi reprezintă īn raporturile cu autoritatea contractantă, īn calitate de lider de asociatie.

(4) Asociatii nu au dreptul de a depune si alte oferte, īn mod individual, pe lāngă oferta comună.

Art. 44. - (1) Ofertantul/ofertantii asociati are/au dreptul de a depune o singură ofertă, denumită ofertă de bază, cu obligatia ca aceasta să nu se abată de la cerintele prevăzute īn documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) ofertantul/ofertantii asociati are/au dreptul de a depune īn plus si alte oferte, denumite oferte alternative, dar numai īn cazul īn care criteriul de evaluare a ofertelor este "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic". Numai ofertele alternative se pot abate, īntr-o anumită măsură, de la cerintele prevăzute īn documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

(3) Autoritatea contractantă are obligatia de a prevedea īn caietul de sarcini cerintele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le īndeplinească pentru a fi luate īn considerare. De asemenea, dacă autoritatea contractantă nu intentionează să permită depunerea de oferte alternative, este obligatoriu ca aceasta să precizeze interdictia respectivă īn anuntul de participare.

(4) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a respinge o ofertă alternativă avānd ca singură motivatie faptul că:

a) aceasta este īntocmită utilizāndu-se specificatii tehnice definite prin referire la standarde care adoptă standarde europene; sau

b) īn cazul īn care aceasta ar putea fi declarată cāstigătoare:

- contractul de furnizare, pentru care s-a organizat procedura pentru atribuire, se transformă īn contract de servicii; sau

- contractul de servicii, pentru care s-a organizat procedura pentru atribuire, se transformă īn contract de furnizare.

Art. 45. - Īn cazul īn care autoritatea contractantă solicită ofertantul are obligatia să precizeze īn ofertă acea parte a contractului de achizitie publică pe care acesta intentionează să o subcontracteze.

Art. 46. - Oferta nu se ia īn considerare dacă ofertantul nu constituie garantia pentru participare īn conformitate cu prevederile documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

Art. 47. - Autoritatea contractantă are obligatia de a păstra confidentialitatea asupra continutului ofertei, precum si asupra oricărei informatii suplimentare solicitate ofertantului si a cărei dezvăluire ar putea să aducă atingere dreptului ofertantului de a-si proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale.

 

SECTIUNEA a 2-a
Modificarea, retragerea si valabilitatea ofertei

 

Art. 48. - Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai īnainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei.

Art. 49. - Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică si a pierderii garantiei pentru participare.

Art. 50. - (1) Ofertantul are obligatia de a mentine oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate a ofertei; perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi cel putin egală cu perioada de valabilitate a ofertei.

(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertantilor, īn circumstante exceptionale, īnainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade; īn cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie să fie prelungită īn mod corespunzător.

(3) Ofertantul are obligatia de a comunica autoritătii contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.

(4) Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că si-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garantiei pentru participare.

 

SECTIUNEA a 3-a
Comisia de evaluare. Juriul

 

Art. 51. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a constitui, pentru atribuirea fiecărui contract de achizitie publică, o comisie de evaluare care răspunde de următoarele activităti:

a) verificarea eligibilitătii, īnregistrării si a īndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică si economico-financiară de către candidati/ofertanti;

b) deschiderea, examinarea si evaluarea ofertelor;

c) stabilirea ofertei cāstigătoare.

(2) Comisia de evaluare este formată din cel putin 5 membri cu pregătire profesională si experientă relevantă īn domeniu, precum si cu probitate morală recunoscută.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) autoritatea contractantă are dreptul de a constitui comisia de evaluare pentru atribuirea mai multor contracte, dar numai dacă procedura aplicată este cererea de ofertă si numai dacă contractele respective sunt de furnizare sau de servicii.

Art. 52. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia să constituie, īn scopul evaluării solutiilor prezentate īntr-un concurs de solutii, un juriu care:

a) verifică respectarea regulilor de depunere si prezentare a solutiilor;

b) evaluează solutiile primite;

c) adoptă o decizie sau formulează o opinie;

d) īndeplineste alte atributii specifice.

(2) Juriul este format din cel putin 3 membri cu pregătire profesională si experientă relevantă īn domeniu, precum si cu probitate morală recunoscută.

(3) Īn situatia īn care concurentilor li s-a solicitat o anumită calificare profesională cel putin o treime din numărul membrilor juriului trebuie să aibă acea calificare sau una echivalentă.

Art. 53. - Nu au dreptul să fie membri īn comisia de evaluare sau īn juriu următoarele persoane:

a) sotul sau o rudă pānă la gradul al treilea inclusiv ori un afin pānă la gradul al treilea inclusiv cu unul dintre ofertanti/candidati/concurenti;

b) persoanele care īn ultimii 3 ani au avut contracte de muncă sau de colaborare cu unul dintre ofertanti/candidati/concurenti ori care au făcut parte din consiliul de administratie sau din orice alt organ de conducere sau de administratie al acestora;

c) persoanele care detin părti sociale sau actiuni din capitalul social subscris al unuia dintre ofertanti/ candidati/concurenti.

Art. 54. - Autoritatea contractantă hotărăste dacă membrii comisiei de evaluare sau ai juriului, toti sau numai o parte a acestora, sunt remunerati pentru activitatea respectivă.

 

SECTIUNEA a 4-a
Deschiderea si evaluarea ofertelor

 

Art. 55. - (1) Comisia de evaluare are obligatia de a deschide ofertele la data si īn locul indicate īn anuntul sau īn invitatia de participare.

(2) Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschidere.

(3) Comisia de evaluare nu are dreptul de a respinge o ofertă avānd ca singură motivatie absenta de la deschidere a ofertantului care a depus oferta respectivă.

Art. 56. - Īn cazul unei oferte care are un pret aparent neobisnuit de scăzut īn raport cu ceea ce urmează să fie furnizat, executat sau prestat comisia de evaluare are obligatia de a solicita, īn scris, si oricum īnainte de a lua vreo decizie de respingere a acelei oferte, detalii si precizări pe care le consideră semnificative cu privire la ofertă, precum si de a verifica răspunsurile care justifică pretul respectiv.

Art. 57. - Comisia de evaluare are dreptul să respingă o ofertă īn oricare dintre următoarele cazuri:

a) oferta de bază nu respectă cerintele prevăzute īn documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, caz īn care nu se iau īn considerare nici eventualele oferte alternative;

b) oferta contine propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt īn mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă;

c) explicatiile solicitate conform art. 56 nu sunt concludente sau credibile.

Art. 58. - Comisia de evaluare are obligatia de a exclude orice ofertant īn cazul īn care se dovedeste că acesta a fost sau este angajat īn practici corupte ori frauduloase īn legătură cu procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică.

 

SECTIUNEA a 5-a
Criterii pentru atribuirea contractului de achizitie publică

 

Art. 59. - Autoritatea contractantă are obligatia să precizeze īn anuntul de participare si īn documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei criteriul pe baza căruia se atribuie contractul si care, o dată stabilit, nu poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului de achizitie publică.

Art. 60. - Criteriul mentionat la art. 59 poate fi numai:

a) fie oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic;

b) fie, īn mod exclusiv, pretul cel mai scăzut.

Art. 61. - (1) Īn cazul aplicării criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic", oferta stabilită ca fiind cāstigătoare este oferta care īntruneste punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui algoritm de calcul.

(2) Algoritmul de calcul prevăzut la alin. (1) se stabileste pe baza aplicării unor criterii variate de evaluare a ofertei, īn functie de specificul fiecărui contract, cum ar fi, după caz: termen de livrare sau de executie, costuri curente, raportul cost/eficientă, caracteristici privind nivelul calitativ, estetic, tehnic sau functional, servicii postvānzare si asistentă tehnică, angajamente privind livrarea pe termen lung de piese de schimb, subansambluri sau furnituri, conditii referitoare la aplicarea preferintei interne, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor, precum si pretul. Aceste criterii trebuie să fie definite clar si, după ce au fost stabilite, nu pot fi schimbate pe toată durata de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică.

(3) Autoritatea contractantă este obligată să precizeze īn documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei criteriile de evaluare a ofertei prevăzute la alin. (2), īn ordinea importantei lor pentru evaluarea ofertei, precum si algoritmul de calcul detaliat care va fi aplicat.

Art. 62. - Īn cazul aplicării criteriului "pretul cel mai scăzut" cerintele impuse de către autoritatea contractantă, prin caietul de sarcini sunt considerate cerinte minimale.

 

SECTIUNEA a 6-a
Forme de comunicare

 

Art. 63. - (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea prevăzute īn prezenta ordonantă de urgentă trebuie să se transmită sub formă de document scris.

(2) Orice document scris trebuie īnregistrat īn momentul transmiterii si al primirii.

(3) Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu exceptia documentelor care confirmă primirea.

(4) Documentele scrise pot fi transmise prin una dintre următoarele forme:

a) scrisoare prin postă;

b) telegramă;

c) telex;

d) telefax.

(5) Autoritatea contractantă sau, după caz, furnizorul, executantul sau prestatorul care a transmis documentele prin una dintre formele prevăzute la alin. (4) lit. b)-d) are obligatia de a transmite documentele respective īn cel mult 24 de ore si prin forma de scrisoare prin postă.

Art. 64. - Autoritatea contractantă are obligatia de a nu face nici o discriminare īntre ofertanti/candidati din punct de vedere al formei īn care acestia transmit sau primesc documente, decizii sau alte comunicări.

Art. 65. - (1) Īn cazul aplicării procedurii prin licitatie restrānsă sau prin negociere competitivă autoritatea contractantă are obligatia de a transmite simultan tuturor candidatilor care au participat la etapa de selectare o comunicare īn scris referitoare la rezultatul etapei respective.

(2) Īn cazul candidatilor neselectati comunicarea trebuie să precizeze motivele excluderii, necalificării sau, după caz, ale neselectării.

(3) Īn cazul candidatilor selectati comunicarea reprezintă chiar invitatia de participare cu ofertă la etapa a II-a si va fi īnsotită, după caz, de documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei sau de informatii precise privind modul de obtinere a acestei documentatii.

Art. 66. - (1) Īn cazul aplicării procedurii de licitatie deschisă, cerere de ofertă, precum si după finalizarea etapei a II-a īn cazul aplicării procedurii de licitatie restrānsă sau de negociere competitivă, autoritatea contractantă are obligatia de a transmite simultan tuturor ofertantilor o comunicare īn scris referitoare la rezultatul aplicării procedurii respective.

(2) Īn cazul ofertantilor a căror ofertă nu a fost declarată cāstigătoare, comunicarea trebuie să precizeze dacă oferta a fost respinsă, iar īn cazul īn care a fost admisă, să indice numele ofertantului cāstigător, precum si caracteristicile si avantajele relative ale ofertei cāstigătoare fată de oferta respectivului ofertant necāstigător.

(3) Īn cazul ofertantului cāstigător comunicarea trebuie să precizeze faptul că oferta sa a fost declarată cāstigătoare si că acesta este invitat īn vederea īncheierii contractului de achizitie publică.

Art. 67. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a transmite comunicările prevăzute la art. 65 si 66 īn cel mult două zile de la data la care comisia de evaluare a stabilit candidatii selectati sau a stabilit oferta cāstigătoare.

(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a nu face cunoscute anumite informatii referitoare la atribuirea contractului de achizitie publică si care ar putea fi cuprinse īn ansamblul informatiilor referitoare la caracteristicile si la avantajele relative ale ofertei cāstigătoare fată de alte oferte, si anume, īn situatia īn care informatiile respective:

a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale si implicit ar fi contrare interesului public;

b) ar prejudicia interesele comerciale ale ofertantilor/ candidatilor, inclusiv pe cele ale ofertantului a cărui ofertă a fost declarată cāstigătoare;

c) ar prejudicia concurenta loială īntre furnizori/executanti/prestatori.

 

SECTIUNEA a 7-a
Anularea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului
de achizitie publică

 

Art. 68. - Autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică, numai dacă ia această decizie īnainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achizitie publică si numai īn următoarele circumstante:

a) nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurentei, respectiv numărul de candidati/ofertanti este mai mic decāt cel minim prevăzut pentru fiecare procedură de prezenta ordonantă de urgentă:

b) nici unul dintre candidati/ofertanti nu a īndeplinit conditiile de calificare prevăzute īn documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;

c) au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare, respectiv oferte care:

- sunt depuse după data limită de depunere a ofertelor;

- nu au fost elaborate si prezentate īn concordantă cu cerintele cuprinse īn documentatia pentru elaborarea si rezentarea ofertei;

- contin īn propunerea financiară preturi care par īn mod evident a nu fi rezultatul liberei concurente si care nu pot fi temeinic justificate;

- contin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt īn mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă;

- prin valoarea inclusă īn propunerea financiară fiecare dintre ele a depăsit valoarea fondurilor alocate pentru īndeplinirea contractului de achizitie publică respectiv;

d) circumstante exceptionale afectează procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică sau este imposibilă īncheierea contractului.

Art. 69. - Decizia de anulare nu creează vreo obligatie a autoritătii contractante fată de participantii la procedura de achizitie publică, cu exceptia returnării garantiei pentru participare.

Art. 70. - Autoritatea contractantă are obligatia de a comunica īn scris tuturor participantilor la procedura de achizitie publică atāt īncetarea obligatiilor pe care acestia si le-au creat prin depunerea de oferte, cāt si motivul anulării.

 

CAPITOLUL VII
Īncheierea, īndeplinirea si finalizarea contractului
de achizitie publică

 

SECTIUNEA 1
Īncheierea contractului de achizitie publică

 

Art. 71. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a īncheia contractul de achizitie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind cāstigătoare de către comisia de evaluare.

(2) Īn cazul īn care autoritatea contractantă nu ajunge să īncheie contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind cāstigătoare, atunci aceasta are dreptul:

a) de a invita ofertantii, īn ordinea descrescătoare a clasamentului, īn vederea īncheierii contractului; sau

b) de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică.

(3) Autoritatea contractantă are obligatia să īncheie contractul de achizitie publică īn perioada de valabilitate a ofertelor.

(4) Fără să fie īncălcate prevederile alin. (3), īn cazul īn care contractul de achizitie publică a fost atribuit prin aplicarea procedurii de licitatie deschisă, licitatie restrānsă sau negociere competitivă, autoritatea contractantă are obligatia de a īncheia contractul de achizitie publică numai după 15 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii respective.

Art. 72. - Ofertantul invitat de autoritatea contractantă pentru īncheierea contractului de achizitie publică are obligatia de a constitui garantia de bună executie īn conformitate cu prevederile cuprinse īn documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

Art. 73. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a denunta unilateral contractul de achizitie publică, īn cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevăzute la data īncheierii contractului de achizitie publică si care conduc la modificarea clauzelor contractuale īn asa măsură īncāt īndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

(2) Īn acest caz contractantul are dreptul de a pretinde plata corespunzătoare pentru partea din contractul de achizitie publică īndeplinită pānă la data rezilierii, precum si recuperarea altor costuri aferente īndeplinirii acestuia, efectuate pānă la data denuntării unilaterale a contractului.

Art. 74. - Īn cazul nerespectării obligatiilor contractuale de către una dintre părti, partea lezată are dreptul de a cere rezilierea contractului de achizitie publică si de a pretinde plata de despăgubiri.

 

SECTIUNEA a 2-a
Evitarea concurentei neloiale

 

Art. 75. - Persoanele fizice sau juridice care au participat īn orice fel la īntocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei sau care fac parte din comisia de evaluare constituită pentru atribuirea contractului de achizitie publică respectiv, nu au dreptul să fie ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sanctiunea nulitătii contractului īn cauză.

Art. 76. - Contractantul nu are dreptul de a angaja cu carte de muncă sau prin conventie civilă, īn scopul īndeplinirii contractului de achizitie publică, persoane fizice sau juridice care au participat la īntocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei sau care au făcut parte din comisia de evaluare constituită pentru atribuirea contractului īn cauză, pe parcursul unei perioade de cel putin 6 luni de la īncheierea contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia de către autoritatea contractantă.

 

CAPITOLUL VIII
Dosarul achizitiei publice

 

Art. 77. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a īntocmi dosarul achizitiei publice.

(2) Documentele care trebuie să fie incluse īn dosarul achizitiei publice, precum si cele care trebuie transmise institutiilor care monitorizează sistemul achizitiilor publice se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 78. - Dosarul achizitiei publice se păstrează de către autoritatea contractantă atāta timp cāt contractul de achizitie publică produce efecte juridice si, oricum, nu mai putin de 5 ani de la data finalizării contractului respectiv.

Art. 79. - La cerere, dosarul achizitiei publice este pus la dispozitie oricărei autorităti publice interesate, spre consultare, cu conditia ca nici o informatie să nu fie dezvăluită, dacă dezvăluirea ei ar fi contrară legii, ar īmpiedica aplicarea legii, ar afecta interesul public, ar prejudicia interesul comercial legitim al părtilor sau ar afecta libera concurentă, dar fără a se limita drepturile ce decurg, potrivit legii, pentru organele abilitate, de a ridica documente care pot servi la dovedirea fraudelor, contraventiilor sau infractiunilor.

 

CAPITOLUL IX
Căi de atac

 

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale privind utilizarea căilor de atac

 

Art. 80. - (1) Actele sau deciziile nelegale care determină īncălcarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă pot fi atacate pe cale administrativă si/sau īn justitie.

(2) Autoritatea contractantă este competentă să solutioneze contestatiile īnaintate pe cale administrativă. Autoritatea contractantă are obligatia să indice īn anuntul de participare sau, după caz, īn invitatia de participare denumirea, adresa, faxul si/sau telexul compartimentului din cadrul autoritătii contractante unde se transmit/se depun contestatiile.

(3) Actiunea īn justitie se introduce la sectia de contencios administrativ a tribunalului īn a cărui arie teritorială de competentă se află sediul autoritătii contractante. Īmpotriva hotărārii tribunalului se poate declara recurs la sectia de contencios administrativ a Curtii de apel.

Art. 81. - (1) Orice persoană fizică sau juridică care are un interes legitim īn legătură cu un anumit contract de achizitie publică si care suferă, riscă să sufere sau a suferit un prejudiciu, ca o consecintă directă a unui act nelegal sau a unei decizii nelegale, are dreptul de a utiliza căile de atac prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă.

(2) Actiunea īn justitie se introduce numai după epuizarea căii de atac a contestatiei pe cale administrativă si numai de către acele persoane care au īnaintat contestatii, precum si pentru acele capete de cerere care au făcut obiectul atacului pe cale administrativă. Actiunea īn justitie se introduce numai atunci cānd autoritatea contractantă nu a răspuns unei contestatii īn termenul prevăzut īn prezenta ordonantă de urgentă ori atunci cānd contestatorul nu este satisfăcut de răspunsul primit īn termen legal.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) poate introduce o actiune īn justitie, fără ca īn prealabil să fi īnaintat o contestatie pe cale administrativă:

a) orice persoană fizică sau juridică care se īncadrează īn prevederile alin. (1) si care nu a fost īn nici un fel implicată īn procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică, dar numai după publicarea anuntului de atribuire a contractului de achizitie publică respectiv si nu mai tārziu de 15 zile de la data publicării anuntului de atribuire;

b) orice participant īncă implicat īn procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică, numai pentru a ataca măsurile corective decise de autoritatea contractantă ca efect al solutionării contestatiei sau contestatiilor, dacă poate dovedi că:

- fie măsurile corective sunt la rāndul lor nelegale si determină īncălcarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă;

- fie măsurile corective, desi legale, sunt incomplete si, ca urmare, este īncă alterată respectarea principiilor liberei concurente, eficientei utilizării fondurilor publice, transparentei, tratamentului egal si al confidentialitătii, prevăzute la art. 2;

c) orice ofertant, numai īn cazul īn care autoritatea contractantă īncheie contractul de achizitie publică mai devreme de 15 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire a contractului de achizitie publică, dar nu mai tārziu de 15 zile de la data publicării anuntului de atribuire.

Art. 82. - (1) Despăgubirile se solicită numai prin actiune īn justitie, introdusă exclusiv īn acest scop, si numai după solutionarea pe cale administrativă a contestatiei sau īn justitie a actiunilor prevăzute la art. 81 alin. (2).

(2) Actiunea īn justitie prin care se solicită despăgubiri se introduce la sectia de contencios administrativ a tribunalului īn a cărui arie teritorială de competentă se află sediul autoritătii contractante. Īmpotriva hotărārii tribunalului se poate declara recurs la sectia de contencios administrativ al Curtii de apel.

Art. 83. - Persoana fizică sau juridică care introduce actiune īn justitie īn conditiile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă are obligatia de a notifica de īndată autoritătii contractante despre aceasta, precum si de a asigura primirea notificării de către autoritatea contractantă īn cel mult 3 zile lucrătoare de la data introducerii actiunii.

Art. 84. - Nu se contestă si nu se atacă īn justitie deciziile autoritătii contractante referitoare la:

a) alegerea unuia dintre criteriile prevăzute īn prezenta ordonantă de urgentă pentru atribuirea unui contract de achizitie publică;

b) alegerea numărului de candidati selectati, dacă acest număr este stabilit conform prevederilor prezentei ordonante de urgentă;

c) acordarea marjei de preferintă internă;

d) suspendarea aplicării procedurii pentru atribuirea unui contract de achizitie publică;

e) anularea aplicării procedurii pentru atribuirea unui contract de achizitie publică, īn cazul īn care decizia de anulare a fost luată ca urmare a īndeplinirii uneia dintre circumstantele prevăzute la art. 68 si īnainte de transmiterea comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achizitie publică.

Art. 85. - (1) Ori de cāte ori primeste o contestatie īnaintată īn termen autoritatea contractantă suspendă īn mod obligatoriu procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică īn cauză.

(2) Perioada de suspendare aferentă solutionării unui atac, fie pe cale administrativă, fie īn justitie, nu poate depăsi de regulă 30 de zile si īn nici un caz mai mult de 60 de zile. Perioada de suspendare atrage prelungirea īn mod corespunzător a oricărei perioade afectate prin suspendare, cu exceptia perioadelor prevăzute pentru exercitarea căilor de atac.

(3) Decizia de suspendare se comunică de īndată de către autoritatea contractantă contestatorului, precum si tuturor participantilor īncă implicati īn procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică, la data īnaintării contestatiei sau primirii notificării.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) autoritatea contractantă are dreptul de a nu suspenda procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică īn cauză, īn oricare dintre următoarele situatii:

a) contestatia nu este īnaintată īn termenul sau nu este īntocmită īn conformitate cu celelalte cerinte prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă;

b) contestatia este īn mod evident nejustificată sau continutul acesteia este īn mod evident neserios;

c) prin suspendarea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică există pericolul iminent de a afecta grav un interes public major pe care autoritatea contractantă trebuie să fie īn măsură să īl argumenteze.

(5) Prevederile alin. (2) si (4) se aplică fără a īngrădi īn vreun fel capacitatea instantelor de judecată competente de a decide suspendarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică, īn termenul prevăzut de prezenta ordonantă de urgentă pentru hotărārea de măsuri provizorii.

Art. 86. - (1) De īndată ce primeste o contestatie sau o notificare privind introducerea unei actiuni īn justitie autoritatea contractantă are obligatia să īnstiinteze despre aceasta si despre decizia sa motivată de a suspenda sau nu procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică pe toti participantii īncă implicati īn respectiva procedură, anexānd copie de pe contestatia/notificarea primită.

(2) Autoritatea contractantă are obligatia de a comunica tuturor participantilor īncă implicati īn procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică toate actele si deciziile ulterioare referitoare la contestatia/actiunea īn justitie īn cauză, īn termen de două zile lucrătoare de la producerea/primirea lor.

Art. 87. - (1) Participantii īncă implicati īn procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică au dreptul de a se asocia la contestatia īnaintată autoritătii contractante, prin comunicare scrisă depusă la sediul autoritătii contractante, īn termen de 5 zile de la primirea īnstiintării privind primirea unei contestatii.

(2) Cei care se asociază la o contestatie au aceleasi drepturi si răspunderi cu cel care a initiat contestatia. Participantii īncă implicati īn procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică, care nu se asociază unei contestatii potrivit prevederilor prezentului alineat, pierd dreptul de a ataca, atāt pe cale administrativă, cāt si īn justitie, actul sau decizia invocată ca nelegală prin contestatia īnaintată initial.

Art. 88. - (1) Īn cazul unei actiuni īnaintate īn justitie participantii īncă implicati īn procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică, dacă nu au decăzut din dreptul lor potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, au dreptul de a formula la instanta competentă cereri de interventie, īn termen de 5 zile de la primirea īnstiintării privind introducerea unei actiuni īn justitie.

(2) Cei care nu formulează cereri de interventie pierd dreptul de a ataca, atāt pe cale administrativă, cāt si īn justitie, actul sau decizia īmpotriva căreia s-a introdus actiune īn justitie.

 

SECTIUNEA a 2-a
Solutionarea contestatiei

 

Art. 89. - (1) Forma de atac pe cale administrativă a actelor si deciziilor nelegale, care determină īncălcarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă, este contestatia.

(2) Sub sanctiunea decăderii contestatia trebuie formulată īn scris si īnaintată autoritătii contractante, după cum urmează:

a) īn cel mult 5 zile lucrătoare de la data publicării unui anunt de participare sau de la data primirii oricărui document scris transmis de către autoritatea contractantă, cu exceptia comunicării privind rezultatul aplicării procedurii;

b) īn cel mult 7 zile lucrătoare din momentul luării la cunostintă, īn orice mod dovedit, a unui act ori a unei decizii a autoritătii contractante;

c) īn cel mult 10 zile de la data primirii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică.

(3) Sub sanctiunea decăderii, contestatia trebuie să precizeze explicit faptul că reprezintă o contestatie, trebuie să precizeze actul sau decizia invocată ca nelegală, articolul/articolele din prezenta ordonantă de urgentă si, după caz, din alte acte normative pe care contestatorul le consideră īncălcate, interesele lezate si/sau prejudiciile pe care le-a suferit, le suferă sau le poate suferi, modul īn care asteaptă să fie rezolvat cazul īn spetă si baza legală a propunerii.

(4) Autoritatea contractantă este īn drept să respingă orice contestatie care nu īndeplineste īn mod cumulativ cerintele prevăzute la alin. (2) si (3).

Art. 90. - (1) Īndată după primirea unei contestatii autoritatea contractantă verifică contestatia, estimează temeinicia acesteia si:

a) fie respinge contestatia, informānd de īndată, motivat, īn această privintă contestatorul, pe toti participantii īncă implicati īn procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică, dacă cel care īnaintează contestatia a decăzut din dreptul său de a contesta, potrivit prevederilor aplicabile īn spetă ale prezentei ordonante de urgentă;

b) fie retine contestatia īn vederea solutionării.

(2) Pentru fiecare contestatie retinută īn vederea solutionării autoritatea contractantă are obligatia de a formula o rezolutie motivată care trebuie să fie comunicată contestatorului si celorlalti participanti īncă implicati īn procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică, īntr-o perioadă de cel mult 10 zile lucrătoare de la data īnaintării contestatiei.

(3) Īn termen de două zile lucrătoare de la primirea comunicării prevăzute la alin. (2) contestatorii au obligatia de a notifica autoritătii contractante dacă acceptă sau nu rezolutia autoritătii contractante si măsurile corective, eventual decise, de către aceasta; cei care notifică autoritătii contractante că acceptă rezolutia si măsurile corective decise decad din dreptul lor de a ataca īn justitie, inclusiv din acela de a introduce cerere de interventie īn interesul părtii care ar ataca respectiva rezolutie si/sau măsurile corective īn cauză.

(4) Īn vederea formulării rezolutiei sale motivate autoritatea contractantă se poate consulta cu contestatorul si cu toti cei care s-au asociat contestatiei; de asemenea, autoritatea contractantă poate initia consultări si cu ceilalti participanti īncă implicati īn procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică.

(5) Ori de cāte ori autoritatea contractantă retine īn vederea solutionării mai multe contestatii īmpotriva aceluiasi act sau aceleiasi decizii invocate ca nelegale are obligatia să solutioneze īn mod unitar toate contestatiile primite, avānd īn vedere respectarea principiului tratamentului egal.

Art. 91. - (1) Īn solutionarea contestatiilor autoritatea contractantă poate decide măsuri corective de modificare, īncetare, revocare, anulare si altele asemenea ale actelor si deciziilor nelegale sau ale activitătilor īn legătură cu acestea, īn scopul conformării cu prevederile prezentei ordonante de urgentă.

(2) Orice măsură corectivă decisă de către autoritatea contractantă trebuie să fie precizată īn cadrul rezolutiei motivate.

Art. 92. - (1) De īndată ce primeste o contestatie sau o notificare privind introducerea unei actiuni īn justitie, īn scopul optimizării procesului de monitorizare a sistemului de achizitii publice, autoritatea contractantă are obligatia să īnstiinteze despre aceasta Ministerul Finantelor Publice, anexānd copie de pe contestatia/notificarea primită. Īn cazul īn care contestatia sau actiunea īn justitie vizează aplicarea unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrări sau a unui contract de servicii de proiectare a constructiilor, atunci autoritatea contractantă are obligatia de a transmite īnstiintarea prevăzută la alin. (1) si Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

(2) Autoritatea contractantă are obligatia de a comunica Ministerului Finantelor Publice si, după caz, si Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei toate actele si deciziile ulterioare referitoare la contestatia/actiunea īn justitie īn cauză, īn termen de două zile lucrătoare de la producerea/primirea lor.

(3) Īn termen de 7 zile de la primirea īnstiintării referitoare la īnaintarea unei contestatii, inclusiv a copiei anexate prevăzute la alin. (1), Ministerul Finantelor Publice are obligatia de a formula si de a transmite un punct de vedere cu privire la modul īn care consideră că ar trebui să fie solutionată contestatia. Īn cazul īn care contestatia vizează aplicarea unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrări sau a unui contract de servicii de proiectare a constructiilor, atunci punctul de vedere privind modul īn care se consideră că ar trebui să fie solutionată contestatia va fi elaborat īn comun cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

(4) Punctul de vedere prevăzut la alin. (3) are caracter informativ si de specialitate si este destinat să faciliteze autoritătii contractante si, după caz, justitiei luarea unei decizii corespunzătoare pe baza unei interpretări autorizate a prevederilor legislative īn domeniul achizitiilor publice, precum si pe baza modului de solutionare a unor cazuri anterioare similare.

 

SECTIUNEA a 3-a
Atacarea īn justitie

 

Art. 93. - Sub sanctiunea decăderii, actiunea īn justitie trebuie introdusă īn cel mult 30 de zile de la data primirii rezolutiei motivate privind contestatia sau, īn cazul īn care nu primeste răspuns, de la data expirării perioadei de solutionare a contestatiilor.

Art. 94. - (1) Īn cel mult 10 zile de la introducerea unei actiuni īn justitie instanta de judecată poate hotărī, cu citarea părtilor, dar numai dacă cel care a introdus actiunea solicită īn mod expres acest lucru invocānd un prejudiciu grav si iminent, īn scopul de a elimina prejudiciul sau de a preveni afectarea intereselor persoanei care introduce actiune īn justitie, măsuri cu caracter provizoriu pānă la solutionarea pe fond a cauzei, după cum urmează:

a) suspendarea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achizitie publică;

b) măsuri care să asigure suspendarea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică;

c) măsuri care să asigure oprirea implementării oricărei decizii a autoritătii contractante.

(2) Atunci cānd judecă un caz īn care se cer măsuri cu caracter provizoriu instanta de judecată poate lua īn considerare consecintele probabile ale acestor măsuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate prin măsurile respective, inclusiv interesul public, si pe această bază poate să nu decidă astfel de măsuri īn situatii īn care consecintele negative ale acestora pot fi mai mari decāt beneficiile lor. Hotărārea de a nu lua măsuri provizorii nu trebuie să prejudicieze vreun alt drept al persoanei care solicită luarea de astfel de măsuri.

(3) Īn cazul īn care instanta decide oricare dintre măsurile cu caracter provizoriu prevăzute la alin. (1), instanta va solutiona cauza īn regim de urgentă si, oricum, nu īn mai mult de 60 de zile de la introducerea actiunii.

Art. 95. - Instantele competente pot hotărī, pe baza ascultării părtilor interesate, măsuri de anulare sau care asigură anularea acelor decizii ale autoritătii contractante prin care se īncalcă prevederile prezentei ordonante de urgentă, măsuri de corectare, modificare sau care asigură corectarea, modificarea acestor acte si decizii, inclusiv modificarea specificatiilor tehnice care au caracter discriminatoriu sau a altor cerinte avānd acelasi caracter, din orice document legat de procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică.

Art. 96. - (1) Īn situatia īn care contractul de achizitie publică nu este deja īncheiat, iar prin actiunea īn justitie se solicită plata de despăgubiri pe motiv că autoritatea contractantă a īncălcat prevederile prezentei ordonante de urgentă, despăgubirile care se plătesc de către autoritatea contractantă nu trebuie să depăsească costurile suplimentare fată de costurile pe care persoana care introduce actiunea le-ar fi plătit oricum īn situatia īn care autoritatea contractantă nu ar fi īncălcat legea.

(2) Īn situatia īn care contractul de achizitie publică este deja īncheiat, iar prin actiunea īn justitie se solicită plata de despăgubiri care reprezintă numai costul īntocmirii ofertei si/sau al participării la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică, atunci este suficient ca reclamantul să dovedească faptul că s-au īncălcat prevederile prezentei ordonante de urgentă, faptul că ar fi avut o sansă reală de a cāstiga contractul, sansă care ca urmare a īncălcării prezentei ordonante de urgentă a fost compromisă, precum si faptul că a suferit un prejudiciu.

(3) Dovedirea faptului că s-au īncălcat prevederile prezentei ordonante de urgentă se face după cum urmează:

a) fie printr-o hotărāre irevocabilă a instantei;

b) fie prin măsurile corective adoptate de către autoritatea contractantă ca urmare a contestatiei.

Art. 97. - Hotărārile judecătoresti irevocabile pronuntate īn litigiile care decurg din aplicarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, iar plata transmiterii si a cheltuielilor de publicare este īn sarcina părtii care a pierdut procesul; īn acest scop instanta va dispune prin aceeasi hotărāre judecătorească plata acestor cheltuieli.

 

CAPITOLUL X
Contraventii si sanctiuni

 

SECTIUNEA 1
Contraventii

 

Art. 98. - Constituie contraventii si se sanctionează următoarele fapte, dacă nu sunt săvārsite īn astfel de conditii īncāt să fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni:

a) efectuarea unei achizitii publice prin eludarea sau īncălcarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă si ale actelor normative emise īn aplicarea acesteia;

b) aplicarea procedurii pentru atribuirea unui contract de achizitie publică, fără a avea alocate pentru anul īn curs fondurile necesare īn vederea īndeplinirii contractului;

c) aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică, īn scopul testării preturilor pietei;

d) aplicarea procedurii pentru atribuirea unui contract de achizitie publică, fără autorizatii, avize, acorduri si aprobări legale;

e) furnizarea de informatii unuia sau mai multor furnizori, executanti sau prestatori, de natură să īi favorizeze pe acestia īn cadrul unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achizitie publică;

f) detinerea de către un participant la procedura de atribuire a contractului de achizitie publică de informatii privind continutul ofertelor celorlalti participanti la procedură, precum si īntelegerea acestuia cu alti participanti sau cu autoritatea contractantă īn scopul denaturării rezultatului procedurii.

 

SECTIUNEA a 2-a
Sanctionarea contraventiilor

 

Art. 99. - (1) Contraventiile prevăzute la art. 98 lit. a), b), e) si f) se sanctionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei, iar cele prevăzute la lit. c) si d), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.

(2) Amenzile prevăzute ca sanctiuni pentru săvārsirea contraventiilor prevăzute la art. 98 pot fi aplicate atāt persoanelor fizice, cāt si persoanelor juridice.

Art. 100. - Nivelul amenzilor prevăzute la art. 99 se actualizează prin hotărāre a Guvernului, īn raport cu rata inflatiei.

Art. 101. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de reprezentantii īmputerniciti ai Ministerului Finantelor Publice.

(2) Contraventiilor prevăzute la art. 98 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificările ulterioare, cu exceptia prevederilor art. 25-27 din respectiva lege.

 

CAPITOLUL XI
Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 102. - Procedurile de achizitie publică aflate īn curs de desfăsurare la data intrării īn vigoare a prezentei ordonante de urgentă se vor definitiva pe baza prevederilor legale īn vigoare la data initierii procedurilor respective.

Art. 103. - Īn măsura īn care prezenta ordonantă de urgentă nu prevede altfel se aplică dispozitiile din dreptul comun.

Art. 104. - La data intrării īn vigoare a prezentei ordonante de urgentă se mentine īn structura Monitorului Oficial al Romāniei Partea a VI-a - Achizitii publice.

(2) Īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, se publică anunturile de intentie, de participare si de atribuire a contractului de achizitie publică, precum si hotărārile judecătoresti irevocabile pronuntate īn litigiile care decurg din aplicarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă.

(3) Publicarea anunturilor de intentie, de participare si de atribuire a contractului de achizitie publică se face īn mod gratuit.

(4) Prin hotărāre a Guvernului se poate stabili obligatia autoritătii contractante de a transmite spre publicare anunturile de intentie, de participare si de atribuire a contractului de achizitie publică către "Official Journal of the European Communities".

Art. 105. - Prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgentă se va asigura corespondenta produselor, lucrărilor si serviciilor a căror dobāndire face obiectul contractelor de achizitie publică cu sistemul de grupare si codificare prevăzut de clasificările statistice oficiale.

Art. 106. - Limita valorică prevăzută la art. 8 alin. (4), precum si pragurile valorice prevăzute la art. 13 pot fi modificate prin hotărāre a Guvernului.

Art. 107. - Prin hotărāre a Guvernului se pot stabili situatiile si modul īn care contestatorul, īnainte de a introduce o actiune īn justitie, are dreptul de a apela la o procedură de conciliere.

Art. 108. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a acorda o marjă de preferintă internă, pentru ofertele care prevăd īndeplinirea contractului de achizitie publică:

a) cu mānă de lucru formată din cetăteni romāni si care reprezintă o cotă procentuală din totalul māinii de lucru utilizate pentru īndeplinirea contractului;

b) cu produse de origine romānă si care reprezintă o cotă procentuală din valoarea contractului;

c) cu subcontractanti care sunt persoane fizice sau juridice romāne si care subcontractează o cotă procentuală din valoarea contractului;

d) cu orice combinatie īntre conditiile prevăzute la lit. a)-c), situatie īn care autoritatea contractantă trebuie să precizeze ordinea de decădere pe care o preferă cu privire la aplicarea prevederilor lit. a)-c), precum si orice alte informatii conexe acestora, care pot constitui criterii de selectie a ofertelor si īn asa fel īncāt să fie asigurată posibilitatea elaborării ofertei de către orice furnizor, executant sau prestator īn cunostintă de cauză si fără a fi afectată concurenta.

(2) Cotele procentuale prevăzute la alin. (1), precum si modul de acordare a marjei de preferintă internă vor fi stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.

(3) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a acorda marja de preferintă internă dacă prin aceasta se īncalcă obligatii asumate de Romānia prin acorduri internationale.

(4) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a acorda marja de preferintă internă īn cazul atribuirii unui contract de achizitie publică a cărui finantare este asigurată prin programe ale Uniunii Europene sau ale altor finantatori, cu exceptia cazului īn care prin documentele convenite cu acestia nu se prevede altfel.

Art. 109. - Ministerul Finantelor Publice va elabora normele de aplicare a prezentei ordonante de urgentă, pe care le va supune Guvernului spre adoptare īn termen de 30 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 110. - Prevederile prezentei ordonante de urgentă se completează cu dispozitiile specifice referitoare la achizitiile publice, prevăzute īn alte legi speciale.

Art. 111. - La data intrării īn vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă Ordonanta Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 431 din 31 august 1999, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 202/1999, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 649 din 30 decembrie 1999, si prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 122/2000, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 312 din 5 iulie 2000; Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 48/2001 pentru suspendarea aplicării Ordonantei Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 161 din 30 martie 2001; Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice, republicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 281 din 4 decembrie 1995, cu modificările si completările ulterioare; Hotărārea Guvernului nr. 325/2000 pentru aprobarea regulilor privind transparenta si publicitatea achizitiilor publice, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 180 din 26 aprilie 2000; Hotărārea Guvernului nr. 724/2000 privind stabilirea conditiilor de acordare a preferintei interne īn cazul procedurilor aplicate pentru atribuirea contractelor de achizitie publică, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 411 din 30 august 2000; Hotărārea Guvernului nr. 725/2000 privind stabilirea listei cuprinzānd autoritătile contractante, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 408 din 30 august 2000; Hotărārea Guvernului nr. 726/2000 pentru aprobarea corespondentei produselor, lucrărilor si serviciilor, a căror dobāndire face obiectul contractelor de achizitii publice, cu clasificările statistice oficiale, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 410 din 30 august 2000; Hotărārea Guvernului nr. 727/2000 privind stabilirea regulilor de estimare a valorii contractului de achizitie publică, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 411 din 30 august 2000; Hotărārea Guvernului nr. 728/2000 privind dosarul achizitiei publice si monitorizarea atribuirii contractelor de achizitie publică, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 411 din 30 august 2000; Hotărārea Guvernului nr. 729/2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publică, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 409 din 30 august 2000.

 

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

 

Bucuresti, 25 aprilie 2001.
Nr. 60.