MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 251       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 16 mai 2001

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

400. - Hotărâre pentru aprobarea criteriilor si normelor de diagnostic clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitătii de muncă pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II si III de invaliditate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

217. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia consumatorilor pentru aprobarea Normelor privind criteriile de clasificare a produse­lor folosite, destinate copiilor mai mici de 36 de luni

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

­pentru aprobarea criteriilor si normelor de diagnostic clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitătii de muncă pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II si III de invaliditate

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 55 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă criteriile si normele de diagnostic clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitătii de muncă pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II si III de invaliditate, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu luna aprilie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 19 aprilie 2001.

Nr. 400.


*) Anexa se publică ulterior.­

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind criteriile de clasificare a produselor folosite, destinate copiilor mai mici de 36 de luni

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

în aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 329/2001 privind importul si comercializarea unor produse folosite,

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Normele privind criteriile de clasificare a produselor folosite, destinate copiilor mai mici de 36 de luni, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Anexa la prezentul ordin va fi pusă la dispozitie Directiei Generale a Vămilor de către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi adus la îndeplinire de către Directia de control si supraveghere a pietei din cadrul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, oficiile judetene pentru protectia consumatorilor, respectiv de Oficiui municipiului Bucuresti pentru protectia consumatorilor.

Art. 4. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial  al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru protectia Consumatorilor,

Rovana Plumb

 

Bucuresti, 7 mai 2001.

Nr. 217.

 

ANEXĂ

 

NORME

privnd criteriile de clasificare a produselor folosite, destinate copiilor mai mici de 36 de luni

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - Prezentele norme stabilesc cadrul unitar pentru clasificarea produselor de îmbrăcăminte si a jucăriilor folosite, destinate copiilor mai mici de 36 de luni, ale căror comercializare, import si distribuire gratuită sunt interzise în conformitate cu prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 329/2001.

Art. 2. - Prin produse folosite se întelege acele pro­duse care au fost vândute o dată si au suportat, de regulă, cel putin o singură operatiune de spălare sau de curătare si care, indiferent de gradul de uzură, sunt achizitionate de la consumatori individuali în vederea revânzării (a doua oară) sau distribuirii gratuite către alti consumatori.

Art. 3. - Prevederile prezentelor norme se aplică de agentii economici care importă si/sau comercializează ori distribuie gratuit produse folosite, precum si de specialistii organelor abilitate pentru supravegherea dispozitiilor legale în domeniul protectiei consumatorilor prin controale efectu­ate pe piată, la angrosisti si în unităti vamale.

 

CAPITOLUL II

Criterii pentru clasificarea jucăriilor folosite, destinate copiilor mai mici de 36 de luni

 

Art. 4. - Tipul jucăriilor folosite, destinate copiilor mai mici de 36 de luni, materialele din care jucăriile respective pot fi realizate si descrierea acestora sunt prezentate în anexa nr. 1 la prezentele norme.

Art. 5. - În conformitate cu standardele europene privind securitatea jucăriilor sunt considerate jucării destinate copiilor mai mici de 36 de luni toate jucăriile moi, ca de exemplu: animale din stofă, plus si materiale textile, păpusi bebe cu corpul moale sau păpusi textile simple, indiferent de dimensiunile acestora.

Art. 6. - Criteriile determinante pentru clasificarea jucări­ilor folosite sunt descrierea jucăriilor si materialele din care sunt realizate, din această categorie fiind excluse jucăriile care prin functie, dimensiuni, caracteristici, proprietăti sau alte elemente incontestabile sunt în mod evident necores­punzătoare pentru copiii mai mici de 36 de luni.

Art. 7. - Criteriile de clasificare au avut în vedere specificul jucăriilor folosite, revândute sau oferite gratuit fără a fi însotite de indicarea vârstei minime a utilizatorului, pre­cum si, după caz, de avertismentele asupra pericolelor care determină restrictia “Nerecomandat copiilor sub 36 de luni”, informatii si avertismente care împreună cu marcajul “CS” sunt înscrise în mod obligatoriu, conform regulilor de secu­ritate, pe ambalajul original al jucăriei vândute prima dată.

 

CAPITOLUL III

Criterii pentru clasificarea produselor de îmbrăcăminte folosite, destinate copiilor mai mici de 36 de luni

 

Art. 8. - Denumirea produselor de îmbrăcăminte folosite, destinate copiilor mai mici de 36 de luni, materialele de bază din care aceste articole pot fi confectionate si descrierea acestora sunt prezentate în anexa nr. 2 1a prezentele norme.

Art. 9. - (1) În categoria produselor de îmbrăcăminte folosite, destinate copiilor mai mici de 36 de luni, sunt incluse articolele destinate copiilor mici a căror înăltime a corpului este de maximum 92 cm.

(2) Din această categorie fac parte si accesoriile de îmbrăcăminte folosite pentru nou-născuti si sugari.

Art. 10. - Sistemul de identificare a mărimilor la produsele de îmbrăcăminte destinate copiilor mici se bazează, în general, pe înăltimea corpului, astfel:

 

Vârsta

(luni)

1

3

6

9

12

18

24

36

Măsura de identificare (înăltimea corpului în cm)

50

56

62

68

74

80

86

92

           

Art. 11. - Măsurile corporale ajutătoare pentru identificarea mărimii produselor de îmbrăcăminte destinate copiilor a căror vârstă maximă este de 36 de luni sunt următoa­rele:

a) îmbrăcăminte care acoperă partea superioară sau totalitatea corpului;

(i) perimetrul bustului - 54 cm;

(ii) perimetrul taliei - 53 cm;

b) îmbrăcăminte căre acoperă numai partea inferioară a corpului:

(i) perimetrul taliei - 53 cm;

(ii) perimetrul bazinului - 58 cm;

(iii) lungimea între picioare (a bifurcării) - 46 cm.

Art. 12. - În această categorie nu sunt clasificate articolele de lenjerie de corp folosite, destinate copiilor mici (blaze de corp, maiouri, chiloti, pijamale, halate de baie etc.), articole ale căror comercializare, import si distribuire gratuită sunt interzise în conformitate cu prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 329/2001, indiferent de mărime si de destinatie.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 13. - Pentru reducerea riscurilor produsele de îmbrăcăminte si jucăriile folosite, susceptibile să fie clasificate în acelasi timp în categoria produselor destinate copii­lor mai mici de 36 de luni si în altă categorie de produse destinate copiilor mai mari de 36 de luni, vor fi clasificate în prima categorie.

Art. 14. - În conformitate cu prevederile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 329/2001 produsele clasificate potrivit criteriilor stabilite în prezentele norme sunt considerate produse periculoase, iar comercializarea sau distri­buirea gratuită a acestora se sanctionează conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si com­pletările ulterioare.

Art. 15. - (1) Reprezentantii împuterniciti ai Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor vor colabora cu specialistii Directiei Generale a Vămilor, în scopul prevenirii introducerii în tară a produselor folosite ce se încadrează în categoria celor care fac obiectul prezentelor norme.

(2) Inspectarea prin sondaj a produselor folosite se va efectua în procesul de vămuire, având la bază declaratia vamală de import depusă de importator, precum si documentul prin care se certifică efectuarea operatiunilor de dezinsectie si dezinfectie în tara de origine, conform preve­derilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 329/2001.

Art. 16. - Împotriva deciziilor luate de personalul de specialitate al oficiilor teritoriale, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru protectia consumatorilor cu privire la apli­carea prezentelor criterii de clasificare a produselor folosite, destinate copiilor mai mici de 36 de luni, se pot depune contestatii la Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor.

Art. 17. - Analiza contestatiilor se va face de o comi­sie numită prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Proiectia Consumatorilor, solutia dispusă urmând să fie comunicată contestatarului.

Art.18. - Produsele fiolosite, destinate copiilor mai mici de 36 de luni, aflate în stoc la data intrării în vigoare a prezentelor norme, pot fi comercializate până la lichidarea acestora, fără a se depăsi termenul limită prevăzut la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 329/2001.

 

ANEXA Nr.1

la norme

 

LISTA

cuprinzând tipurile de jucării folosite, destinate copiilor mai mici de 36 de luni, ale căror comercializare, import si distribuire gratuită sunt interzise în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 39/2001

 

Nr.

crt.

Tipul de jucărie

Principalele materiale din care sunt realizate jucăriile

Descrierea jucăriilor

1.

Sunători

- materiale plastice

Jucării de diverse forme, care au în interior bile si care prin miscare produc sunete.  

2.

Jucării destinate să fie folosite în leagăn, pat sau cărucior

- materiale plastice

Combinatii de jucării sunătoare reprezentând diverse forme, montate în sirag pe un snur elastic.

3.

Păpusi care reprezintă finite  umane

- materiale textile (velur, plus, stofe, imitatii de blană etc.)

- materiale plastice

- cauciuc

- combinatii din aceste materiale

Jucăriile din această categorie sunt în general moi, umplute sau nu cu materiale de umplutură - materiale plastice (vată, lână etc.).

Ele pot fi articulate sau nu, pot avea mecanisme si/sau baterii, care să le permită să meargă si să miste capul, bratele sau ochii, să emită sunete sau nu.

Ele pot fi îmbrăcate sau nu.

4.

Jucării care reprezintă animale sau creaturi neumane

- cauciuc

- materiale plastice plastice flexibile

- materiale plastice textile

- lemn

- combinatii din aceste materiale

Jucării care pot fi sau nu umplute cu materiale de umplutură.

Ele pot fi dotate sau nu cu mecanisme si/sau baterii care emit sunete.

Din această categorie fac parte diverse păpusi si figurine, reprezentând, în general, animale, indiferent de dimensiuni.

5.

Jucării destinate să fie trase sau împinse de copil - minimodele,

- materiale plastice

- metal

- lemn

- combinatii din aceste materiale

Jucării reprezentând minimodele de vehicule, animale sau diverse alte figurine dotate cu roti, fără transmisie mecanică sau de altă natură, suficient de mici pentru a fi trase sau împinse de copil.

Din această categorie sunt excluse tricicletele, trotinetele, bicicletele, automobilele cu pedale, jucăriile cu roti actionate cu manete sau cu pedale, autovehiculele cu motor, animalele mon­tate pe roti, fără transmisie mecanică, suficient de mari si de rezistente pentru a duce un copil si care pot fi trase sau împinse.

6.

Landouri si cărucioare pentru păpusi

- metal

- materiale plastice

- lemn

- combinatii din aceste materiale si materiale textile

Aceste jucării sunt dotate cu roti si pot fi pliante sau nu. Deplasarea acestor jucării este obtinută numai prin efortul copilului însusi, prin împingere sau tragere.

Ele pot fi sau nu dotate cu diverse articole tex­tile de pat pentru landouri si cărucioare pentru păpusi.

7.

Măsti, peruci si alte produse purtate pe cap

- materiale plastice

- materiale textile

- hârtie

Materialele de bază din care pot fi confectionate aceste jucării pot fi sau nu completate cu elemente păroase sau cu alte materiale asemănătoare.

8.

Jucării utilizate în baie

- materiale plastice

Jucării reprezentând în general pesti, păsări de apă, alte animale sau figurine, care plutesc pe suprafata apei

9.

Jucării articole de menaj si obiecte casnice

- materiale plastice

- lemn

- metal

Miniaturi care reprezintă bucătării, vase de gătit, seturi, servicii etc.

10.

Mingi si baloane

- cauciuc

- materiale plastice

Mingi negonflabile cu dimensiuni care nu depăsesc în diametru 15-20 cm; baloane, mingi gonflabile, indiferent de mărime

11.

Jucării muzicale

- materiale plastice

- lemn

- metal

Jucării care reprezintă miniaturi ale unor instrumente musicale (piane, trompete, tobe, chitare etc.), care, în general, reproduc sunetele instrumentelor muzicale originale

12.

Jucării destinate să fie utilizate pe plajă(spatii amenajate cu nisip)

- materiale plastice

 

Jucării care imită scule si articole de grădinărit sau diverse figurine, inclusiv căldăruse

13.

Mobilier pentru jucării

- lemn  

- materiale plastice

Miniaturi care reprezintă căsute, paturi, mese, scaune etc. pentru păpusi

Ele pot fi sau nu dotate cu lenjerie de pat

14.

Cuburi

- materiale plastice

- lemn

- hârtie

Cuburi având imprimate diverse părti de imagini si care printr-o anumită asezare pot compune în întregime diverse imagini

15.

Vestimentatie si accesorii pentru păpusi

- materiale textile

- materiale plastice

Îmbrăcăminte (rochii, fuste, cămăsi, pantaloni, căciulite etc.) si accesoriile ei, încăltăminte si acoperământ de cap, destinate păpusilor

16.

Articole pentru stimularea dentitiei

- materiale plastice flexibile

Jucării reprezentând diverse forme cu repere din materiale plastice umplute cu diverse lichide

17.

Jucării moi din cauciuc, cu sunet

- cauciuc flexibil

Jucării care reprezintă în general animale si care printr-o strângere usoară de către copil produc sunete

 

NOTĂ:

Din listă sunt excluse jucăriile care prin functie, dimensiuni, caracteristici, proprietăti sau alte elemente incontestabile sunt în mod evident necorespunzătoare pentru copiii mai mici de 36 de luni.


 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

LISTA

cuprinzând produsele de îmbrăcăminte folosite, destinate copiilor mai mici de 36 de luni, ale căror comercializare, import si distribuire gratuită sunt interzise în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 329/2001

 

Nr. crt.

Denumirea produselor

Materialele de bază din care sunt confectionate produsele

Descrierea produselor

1.

Îmbrăcăminte si accesorii de îmbrăcăminte pentru nou-născuti

Tesături sau tricoturi din:

- bumbac

- alte materiale textile similare

Printre articolele cuprinse la această pozitie pot fi mentionate: rochiile de botez, costumasele, căciulitele, bavetele, mănusile si batoseii din tesături si tricoturi, fără talpă exterioară lipită sau cusută, pentru sugari.

În această categorie sunt cuprinse si scutecele, articolele de înfăsat si bonetele din tesături sau tricoturi pentru sugari.

2.

Salopete

Tesături sau tricoturi din:

- bumbac

- fibre sintetice sau artificiale

- alte materiale textile

Îmbrăcăminte formată dintr-o singură piesă concepută pentru a acoperi partea superioară si cea inferioară a corpului, cu sau fără mâneci, guler, bretele, încheiată de regulă cu fermoar.

Salopetele pot fi realizate si din materiale plastice textile matlasate similare produseor purtate la practicarea schiului.

În general lungimea acestor produse este de             maximum 80 cm.

3.

Rochii, sarafane si capoate

Tesături sau tricoturi din:

- lână

- bumbac

- fibre sintetice sau artificiale

- mătase sau deseuri de mătase

- alte materiale textile

Îmbrăcăminte destinată să acopere partea superioară si, partial sau total, partea inferioară a corpului. Aceste produse sunt caracterizate printr-o diversitate mare de modele si combinatii de materiale si accesorii.

Ele pot fi cu mâneci lungi, mâneci scurte sau fără mâneci, cu deschidere partială sau totală în fată sau în spate.

 

4.

Cămăsi, bluze, inclusiv tricotate sau crosetate (tricouri)

Tesături sau tricoturi din: - bumbac

- lână

- fibre sintetice sau artificiale

- mătase sau deseuri de mătase

- alte materiale textile

Articole destinate să acopere partea superioară a corpului si care au mâneci lungi sau scurte si o deschidere partială începând cu răscroiala gâtului. Produsele pot avea sau nu buzunare si guler.

5.

Pantaloni

Tesături sau tricoturi din: - bumbac

- lână

- fibre sintetice

- alte materiale textile

Articole de îmbrăcăminte acoperind separat fiecare picior până la gleznă; în mod normal pantalonul nu depăseste talia; prezenta bretele­lor nu face să se piardă caracterul esential de pantaloni.

În această categorie sunt inclusi si pantalonii realizati din materiale plastice matlasate.

În general lungimea pantalonului este de maximum 55 cm.

6.

Pantaloni scurti si sorturi

Tesături sau tricoturi din: - lână

- bumbac

- fibre sintetice sau artificiale

- alte materiale textile similare

Articole de îmbrăcăminte tip pantalon care nu acoperă genunchii

7.

Canadiene, bluzoane, veste, ­jachete si alte articole similare

Tesături sau tricoturi din:

- bumbac

- lână

- fibre sintetice sau artificiale

- alte materiale textile

Îmbrăcăminte formată dintr-o singură piesă concepută pentru a acoperi partea superioară a corpului, mergând până sub linia taliei În general au deschidere totală în fată, închisă cu nasturi sau fermoar. Produsele pot fi sau nu căptusite, pot avea glugă, precum si părti sau accesorii de imitatii de piele si blană.

Produsele din această categorie pot fi realizate partial sau în totalitate din materiale matlasate.

Din această categorie sunt excluse vestele trico­tate, incluse la nr. crt. 8.

8.

Pulovere, veste si articole similare, tricotate sau crosetate

Tricoturi din:

- lână

- bumbac

- fibre sintetice sau artificiale

- alte materiale textile

Articole tricotate sau crosetate destinate să aco­pere partea superioară a corpului

Din această cătegorie sunt excluse vestele matlasate realizate din tesături, incluse la nr. crt. 7.

9.

Treninguri

Tricoturi din:

- bumbac

- fibre sintetice sau artificiale

- alte materiale textile

Articole din două piese, necăptusite, uneori flausate pe suprafata interioară. Bluza de la trening, destinată să acopere partea superioară a corpului, închisă, în general, cu fermoar, poate avea sau nu glugă, guler, buzunare.

Pantalonul, cea de-a doua piesă, fără deschi­dere în talie, cu sau fără buzunare, fixat în talie printr-o bandă elastică, poate avea elemente de strângere la extremitatea sa inferioară, care coboară până la nivelul gleznelor.

10.

Paltoane, pardesie, pelerine(impermeabile)

Tesături din:

- bumbac

- fibre sintetice

- alte materiale

Articole dintr-o singură piesă destinate să aco­pere atât partea superioară, căt si partea inferi­oară a corpului, cu mâneci lungi si deschidere totală, încheiată de regulă cu nasturi; pot avea guler si buzunare; pot fi căptusite, matlasate sau dublate cu materiale diferite de materialul din care este confectionată fata produsului.

În general lungimea acestor produse este de maximum 60 cm.

11.

Fuste

Tesături sau tricoturi din: - bumbac

- lână

- fibre sintetice

- alte materiale

Îmbrăcăminte dintr-o singură piesă destinată să acopere partea inferioară a corpului; fixată în talie printr-o bandă elastică sau alte elemente de închidere (nasturi, fermoare); poate avea buzunare sub linia taliei sau alte accesorii de îmbrăcăminte.

 

NOTĂ:

1. Produsele de îmbrăcăminte incluse în această anexă sunt articole folosite, destinate copiilor mici care au înăltimea corpului de maximum 92 cm.

2. În această categorie nu sunt clasificate articolele de lenjerie de corp (bluze de corp, maiouri, chiloti, pijamale, halate de baie etc.) destinate copiilor mici, articole ale căror comercializare, import si distribuire gratuită sunt interzise în conformitate cu art. 1 din Hotărărea Guvernului nr. 329/2001, indiferent de mărime si destinatie.