MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 254     LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 17 mai 2001

 

SUMAR

           

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

21. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 52/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului, republicată.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

33. - Hotărâre privind numirea unui judecător la Curtea Constitutională

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

67. - Ordonantă de urgentă pentru abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 137/2000 privind modul de acordare a sumelor de bani reprezentând ajutoare si plăti compensatorii de care beneficiază, potrivit legii, cadrele militare trecute în rezervă sau direct în retragere

 

452. - Hotărâre privind autorizarea Ministerului Finantelor Publice de a plăti taxele si cheltuielile aferente serviciilor de rating acordate României de către agentiile specializate de rating Standard & Poor's, Fitch IBCA Ltd si Japan Credit Rating Agency pentru anul 2000

 

453. - Hotărâre privind derularea unui împrumut extern sub forma unei emisiuni de obligatiuni denominate în euro pe piata internatională de capital.

 

454. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea în domeniul turismului, semnat la Brasilia la 25 iulie 2000

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea în dome­niul turismului

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

2. - Ordin privind aprobarea Regulamentului nr. 1/2001 pentru completarea si modificarea Regulamentului nr. 3/1998 privind autorizarea si exercitarea intermedierii de valori mobiliare


 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 52/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului, republicată

 

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (3) din Regulamentul Senatului, republicat,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 52 din 19 decembrie 2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 14 mar­tie 2001, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. VIII “Comisia pentru drepturile omului si minorităti”, domnul senator Mihordea Mircea - Grupul parlamentar al P.R.M. - se include în componenta comisiei în locul domnului senator Ilascu Ilie - Grupul parlamentar al P.R.M.

2. La anexa nr XIV “Comisia pentru sănătate, ecologie, tineret si sport”, domnul senator Ilascu Ilie - Grupul par­lamentar al P.R.M. - se include în componenta comisiei în locul domnului senator Mihordea Mircea - Grupul parla­mentar al P.R.M.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 10 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

VALENTIN-ZOLTÁN PUSKÁS

 

Bucuresti, 10 mai 2001.

Nr. 21.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unui judecător la Curtea Constitutională

 

În temeiul prevederilor art. 140 si 141 din Constitutia României, precum si ale art. 7 si art. 43 lit. a) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Ioan Vida, profesor universitar, doctor în drept, se numeste în functia de judecător la Curtea Constitutională, pentru un mandat de 9 ani, ca urmare a încetării mandatului domnului judecător prof. univ. dr. Ioan Muraru, prin expirarea termenului pentru care a fost numit.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 5 mai 2001, cu respectarea prevederiior art. 7, alin. (4) din Legea nr. 47/1992, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 15 mai 2001.

Nr. 33


 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 137/2000 privind modul de acordare a sumelor de bani reprezentând ajutoare si plăti compensatorii de care beneficiază, potrivit legii, cadrele militate trecute în rezervă sau direct în retragere

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 137/2000 privind modul de acordare a sumelor de bani reprezentând ajutoare si plăti compensatorii de care beneficiază, potrivit legii, cadrele militate trecute în rezervă sau direct în retragere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 22 septembrie 2000, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Gheorghe Matache,

secretar de stat

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 3 mai 2001.

Nr. 67.

 

GUVERNUL ROMÂNIEl

 

HOTĂRÂRE

privind autorizarea Ministerului Finantelor Publice de a plăti taxele si cheltuielile aferente serviciilor de rating acordate României de către agentiile specializate de rating Standard & Poor's, Fitch IBCA Ltd si Japan Credit Rating Agency pentru anul 2000

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 18 lit. b) din Legea datoriei publice nr. 81/1999 si ale art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să plătească taxele si cheltuielile aferente serviciilor de rating acordate României de către agentiile specializate de rating Standard & Poor’s, Fitch IBCA Ltd si Japan Credit Rating Agency pentru anul 2000.

(2) Ministerul Finantelor Publice va plăti taxele si cheltuielile prevăzute la alin. (1) pe baza documentatiei de cheltuieli prezentate de firmele de rating.

Art. 2. - Plata taxelor si cheltuielilor aferente serviciilor de rating prevăzute la art. 1 se va face de Ministerul Finantelor Publice, în conditiile legii, de la capitolul 88.01 “Dobânzi aferente datoriei publice si alte eheltuieli”, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 mai 2001.

Nr. 452.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind derularea unui împrumut extern sub forma unei emisiuni de obligatiuni denominate în euro pe piata internatională de capital

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 18 lit. b) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să lanseze o emisiune de obligatiuni denominate în euro pe pietele externe de capital, în limita sumei de 600 milioane euxo, cu scadentă la 7 ani, necesară în vederea finantării deficitului bugetului de stat. Lansarea emisiunii se va face cu discont fată de valoarea nominală si va fi administrată de consortiul format din băncile de investitii Credit Suisse First Boston si JP Morgan.

Art. 2. - Emisiunea poate fi executată fie prin mobilizarea sumei prevăzute la art. 1 într-o tranzactie unică, fie printr-o tranzactie initială care urmează să fie redeschisă, cu primă sau cu discont, în functie de conditiile pietei, până la concurenta sumei prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Valuta obtinută din acest împrumut, mai putin valoarea discontului si comisionul de administrare, care se deduc din valoarea împrumutului, va fi virată în contul de valută al Ministerului Finantelor Publice, deschis la Banca Natională a României, si va fi utilizată de Ministerul Finantelor Publice pe măsura necesitătilor privind finantarea deficitului bugetului de stat.

Art. 4. - Plata dobânzilor, a ratelor de capital si a altor costuri aferente se suportă din bugetul de stat.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 mai 2001

Nr. 453.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea în domeniul turismului, semnat la Brasilia la 25 iulie 2000

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea în domeniul turismului, semnat la Brasilia la 25 iulie 2000.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

Secretar de stat

Ministrul turismului,

Matei-Agathon Dan

p. Ministrul finantelor publice

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 mai 2001.

Nr. 454.


 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea în domeniul turismului

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Federative a Braziliei, denumite în cele ce urmează părti contractante, în dorinta de a asigura un cadru juridic adecvat în vederea dezvoltării relatiilor de colaborare turistică între cele două state,

întelegând că turismul reprezintă un important mijloc pentru dezvoltarea socioeconomică a natiunilor, un instrument eficient pentru cunoasterea reciprocă între popoare,

călăuzite de principiile si recomandările Conferintei Natiunilor Unite asupra turismului si călătoriilor internationale, Roma, 1963, si în conformitate cu recomandările Organizatiei Mondiale a Turismului,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile contractante sunt de acord să ia măsurile necesare pentru a promova si dezvolta schimburile turistice din­tre cele două state si pentru a încuraja călătoriile turistilor din terte tări.

 

ARTICOLUL 2

 

Părtile contractante vor facilita, în limita reglementărilor legale în vigoare din fiecare stat, formalitătile aplicate la intrarea turistilor din cele două state, precum si la importul de materiale turistice tipărite si audiovizuale cu caracter promotional.

 

ARTICOLUL 3

 

Părtile contractante vor încuraja schimburile reciproce de date si informatii cu privire la legislatia si reglementările în vigoare din domeniul turismului, la structurile de cazare, la actiunile si manifestările cu caracter promotional, la protectia si conservarea resurselor turistice naturale si antro­pice, la asociatiile profesionale si firmele de turism, la programele de învătământ si pregătire profesională a lucrătorilor din turism.

 

ARTICOLUL 4

 

Părtile contractante vor încuraja schimburile reciproce de experti în turism, în învătământul hotelier si turistic, în managementul hotelier, pentru acordarea reciprocă de asistentă tehnică.

Părtile contractante vor sprijini schimburile reciproce de reprezentanti ai agentiilor de turism, ai asociatiilor profesio­nale si ai firmelor de turism, în scopul cunoasterii reciproce a ofertei turistice, al stabilirii de relatii de afaceri si al cresterii schimburilor turistice dintre cele două state.

 

ARTICOLUL 5

 

Părtile contractante vor sprijini organizarea de călătorii de documentare pentru ziaristi, redactori si reporteri de radio si televiziune si publicisti în domeniul turismului.

Părtile contractante vor sprijini, în măsura posibilitătilor si pe bază de reciprocitate, organizarea actiunilor de promovare si a schimburilor reciproce de materiale promotionale tipărite si audiovizuale, precum si participarea la expozitii, târguri, congrese sau la orice alt eveniment de promovare turistică.

 

ARTICOLUL 6

 

Părtile contractante vor încuraja cooperarea turistică în elaborarea si realizarea unor proiecte de investitii de inte­res comun, în înfiintarea de societăti mixte si vor facilita participarea sectorului privat la respectivele proiecte.

 

ARTICOLUL 7

 

Părtile contractante vor examina posibilitatea deschiderii unui birou de informatii turistice pe teritoriul celuilalt stat, conditiile de înfiintare si functionare a acestora urmând să facă obiectul unor întelegeri separate care se vor încheia ulterior, în concordantă cu legile si reglementările în vigoare din cele două state.

 

ARTICOLUL 8

 

Părtile contractante vor coopera în cadrul Organizatiei Mondiale a Turismului, precum si în cadrul altor organizatii internationale de turism.

 

ARTICOLUL 9

 

Cheltuielile ocazionate de aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului acord vor fi suportate de fiecare parte contractantă, în conformitate cu legile si reglementările în vigoare din fiecare stat.

 

ARTICOLUL 10

 

De aducerea la îndeplinire a prezentului acord sunt responsabile organele competente din cele două state.

 

ARTICOLUL 11

 

Pentru analizarea modului de aplicare a prevederilor prezentului acord se înfiintează o comisie mixtă care se va întruni alternativ în fiecare dintre cele două state, de regulă o dată la 2 ani sau ori de câte ori părtile contractante convin că este necesar.

 

ARTICOLUL 12

 

Prezentul acord este supus aprobării în conformitate cu prevederile legislatiei nationale a fiecărei părti contractante si va intra în vigoare la data ultimei notificări privind îndeplinirea procedurilor legale.

Acordul se încheie pe o perioadă de 5 ani de la data intrării sale în vigoare si se va prelungi automat pe noi perioade de câte 5 ani, dacă nici una dintre părtile contractante nu va comunica în scris, cu 6 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate, intentia sa de a-l denunta.

Denuntarea acordului nu va influenta realizarea programelor si proiectelor convenite în perioada de valabilitate a acestuia, exceptie făcând cazul în care părtile contractante convin altfel.

Semnat la Brasilia la 25 iulie 2000, în câte două exemplare originale, în limbile română, portugheză si engleză, toate textele fiind egal autentice.

În caz de diferente de interpretare textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru

Guvernul României,

Stelian Oancea,

secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe

Pentru

Guvernul Republicii Federative a Braziliei,

Luiz Felipe Lampreia,

ministru de stat, ministrul relatiilor externe

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului nr. 1/2001 pentru completarea si modificarea Regulamentului nr. 3/1998 privind autorizarea si exercitarea intermedierii de valori mobiliare

 

În conformitate cu prevederile art. 6 lit. d) si ale art. 13 alin. 2 coroborat cu art. 14 lit. e) din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori,

 

Vicepresedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare emite următorul ordin:

 

Art. 1. - La data prezentului ordin se aprobă Regulamentul nr. 1/2001 pentru completarea si modificarea Regulamentului nr. 3/1998 privind autorizarea si exercitarea intermedierii de valori mobiliare.

Art. 2. - Regulamentul mentionat la art. 1 intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Departamentul autorizare-reglementare si Secretariatul general vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

VICEPRESEDINELE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE,

prof. univ. dr. GABRIELA ANGHELACHE

 

Bucuresti, 4 mai 2001.

Nr. 2.

 

REGULAMENTUL Nr. 1/2001

pentru completarea si modificarea Regulamentului nr. 3/1998 privind autorizarea si exercitarea intermedierii de valori mobiliare

 

Art.I. - Regulamentul nr. 3/1998 privind autorizarea si exercitarea intermedierii de valori mobiliare, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3/1998, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 16 martie 1998, se modi­fică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, punctul 16 va avea următorul cuprins: “16. Valoarea actualizată a valorilor mobiliare tranzactionate pe o piată recunoscută de C.N.V.M. este  pretul de referintă din ultima zi a lunii, stabilit pentru fiecare valoare mobiliară si afisat în sistem de către Bursa de Valori Bucuresti si RASDAQ în conformitate cu regulamen­tele si procedurile proprii aprobate de C.N.V.M.”

2. La articolul 4, litera i) va avea următorul cuprins:

“i) alte activităti de intermediere sau legate de intermediere, autorizate de C.N.V.M., cum ar fi:

1. desfăsurarea activitătii de formator de piată;

2. distribuirea titlurilor de participare ale fondurilor deschise de investitii;

3. activităti conexe activitătii de intermediere de valori mobiliare, printre care:

a) asistenta si evaluarea economică a agentilor economici, a institutiilor publice si a organelor administratiei publice centrale si locale, în vederea stabilirii politicii de investitii, de finantare si de dezvoltare;

b) elaborarea documentatiei în vederea majorării capitalului social sau/si finantării prin plasament privat sau/si ofertă publică de vânzare a valorilor mobiliare;

c) consultarea financiară si asistenta în cadrul procesului de privatizare;

4. activitatea de agent de compensare si depozitare, cu exceptia eliberării si primirii de fonduri bănesti pe baza instructiunilor primite de la o societate de compensare, decontare si depozitare în scopul decontării tranzactiilor.”

3. După articolul 4 se introduce articolul 41 cu următorul cuprins:

“Art. 41. - Pentru desfăsurarea activitătilor de intermediere a titlurilor de stat, precum si a instrumentelor financi­are derivate societătile de valori mobiliare vor solicita C.N.V.M. autorizatia conform reglementărilor speciale emise în acest sens.”

4. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Capitalul minim subscris si integral vărsat va fi de:

1. 2.000.000.000 lei pentru societătile de valori mobiliare care desfăsoară activitătile prevăzute la art. 4 lit. a), d), e), i)2 si i)3;


2. 4.000.000.000 lei pentru societătile de valori mobiliare care desfăsoară activitătile prevăzute la art. 4 lit. a), b), d), e), f), g), i)1, i)2, i)3 si i)4;

3. 6.000.000.000 lei pentru societătile de valori mobiliare care desfăsoară activitătile prevăzute la art. 4 lit. a), b), c), d), e), f), g), h), i)1, i)2, i)3 si i)4.”

5. La articolul 9 se introduc alineatele (5) si (6) cu următorul cuprins:

“(5) C.N.V.M. poate retrage autorizatia de functionare acordată unei societăti de valori mobiliare în următoarele situatii:

- ca sanctiune pentru nerespectarea prevederilor legale;

- a avut loc o fuziune sau o divizare a societătii de valori mobiliare;

- societatea de valori mobiliare nu si-a exercitat obiectul de activitate pentru care a primit autorizatie pe o perioadă mai mare de 6 luni.

(6) C.N.V.M. poate acorda avizul privind încetarea tem­porară a activitătii, la cererea unei societăti de valori mobi­liare, pe o perioadă de maximum 6 luni.

Cererea privind avizarea inactivitătii temporare va cuprinde motivul încetării activitătii si va fi însotită de dovada lichidării conturilor clientilor (achitarea datoriilor si transferul valorilor mobiliare în conturile indicate de clienti), precum si de dovada blocării (dezactivării) codurilor si parolelor de acces la Bursa de Valori Bucuresti, RASDAQ si S.N.C.D.D.

Încetarea temporară a activitătii nu exonerează societatea de valori mobiliare de obligatia de a respecta regle­mentările în vigoare.

La expirarea perioadei pentru care a fost acordat avizul de încetare temporară a activitătii societatea de valori mobiliare are obligatia de a notifica C.N.V.M. si organisme­lor de autoreglementare reluarea activitătii.

Nerealizarea obiectului de activitate pe o perioadă mai mare de 6 luni atrage retragerea autorizatiei de functionare.”

6. La articolul 13, punctul 1 va avea următorul cuprins:

“1. să mentină un nivel minim al capitalului net, după cum urmează:

• pentru societătile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. 1 - 500.000.000 lei;

• pentru societătile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. 2 - 1.000.000.0001ei;

• pentru societătile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. 3 - 1.500.000.000 lei.”

7. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - (1) Societătilor de valori mobiliare si agentilor lor le este interzis să îsi exercite atributiile în cazul aparitiei unui conflict de interese cu clientii acestora.

(2) Societătile de valori mobiliare sunt obligate să notifice clientului, în cel mai scurt timp, aparitia situatiei de conflict de interese.

(3) În cazul în care se constată existenta unui conflict de interese societătilor de valori mobiliare le este interzis:

a) să execute tranzactii în conturile discretionare ale clientilor;

b) să execute tranzactii în conturile persoanelor initiale;

c) să execute tranzactii în conturile proprii sau ale angajatilor, actionarilor semnificativi, administratorilor, cenzo­rilor, agentilor de valori mobiliare ai societătii în cauză (conturi de tip «House» si «Staff»).”

8. La acticolul 41, punctul 1 va avea următorul cuprins:

“1. lunar, «Situatia privind capitalul net minim si gradul de îndatorare». Această situatie va fi depusă la C.N.V.M. în termen de 10 zile lucrătoare de la sfârsitul lunii pentru care se face raportarea, în formularul anexat, împreună cu balanta analitică de verificare aferentă lunii respective;”

9. După articolul 49 se introduce articolul 491 cu următorul cuprins:

“Art. 491. - (1) Încălcarea dispozitiilor art. 25 alin. (2) de către societătile de valori mobiliare se sanctionează cu avertisment scris, amendă cuprinsă între 10-50 milioane lei si/sau suspendarea ori retragerea autorizatiei.

(2) Încălcarea dispozitiilor art. 25 alin. (3) de către societătile de valori mobiliare si agentii lor autorizati se sanctionează astfel:

- pentru societătile de valori mobiliare: amendă cuprinsă între 20-100 milioane lei si/sau suspendarea ori retragerea autorizatiei de functionare;

- pentru agentii de valori mobiliare: amendă cuprinsă între 5-30 milioane lei si/sau suspendarea ori retragerea autorizatiei.”

10. Anexa nr. 5 se completează cu următoarele alineate:

„Fuziunea sau, după caz, divizarea societătilor de valori mobiliare se realizează în conditiile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările ulte­rioare, si cu respectarea prezentului regulament.

Fuziunea si divizarea societătilor de valori mobiliare se pot realiza cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor conditii:

- fuziunea are loc numai între două sau mai multe societăti de valori mobiliare autorizate;

- în cazul divizării pot fi autorizate ca societăti de valori mobiliare numai societătile pe actiuni rezultate ca urmare a divizării unei societăti de valori mobiliare.

Pentru obtinerea autorizatiei prealabile societătile de valori mobiliare participante la fuziune, respectiv la divizare, vor depune la C.N.V.M. următoarea documentatie:

 a) cererea de autorizare, semnată de reprezentantii legali ai societătilor de valori mobiliare participante;

b) proiectul de fuziune, respectiv de divizare, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare;

c) hotărările adunărilor generale extraordinare ale societătilor de valori mobiliare respective privind fuziunea sau, după caz, divizarea;


d) proiectul actului/actelor constitutiv/constitutive sau al actului/actelor de modificare a actului/actelor constitutiv/ constitutive al/ale societătii/socletătilor de valori mobiliare rezultate, după caz, însotit de o comunicare privind repartitia actiunilor;

e) bilantul contabil de fuziune sau, după caz, de divizare;

f) raportul auditorilor externi independenti ai societătilor de valori mobiliare participante referitor la fuziune, respectiv la divizare;

g) orice alte informatii pe care C.N.V.M. le poate solicita în vederea analizării documentatiei.

Pentru obtinerea atatorizatiei definitive se vor prezenta C.N.V.M. documentele privind înregistrarea mentiunilor corespunzătoare în registrul comertului, referitoare la înmatricularea societătii de valori mobiliare nou-înfiintate, radierea societătii/societătilor de valori mobiliare care îsi încetează existenta, majorarea sau, după caz, reducerea capitalului social, precum si celelalte mentiuni, însotite de actul constitutiv sau, după caz, de actul modificator al actului constitutiv, în formă autentică, si de dovada sediului social.”

Art. II. - Societătile de valori mobiliare autorizate până la această dată vor avea la dispozitie 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament pentru a atinge nivelurile de capital social minim subscris si integral vărsat si de capital net prevăzute la art. 1 pct. 4 si 6.

Art. III. - Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.