MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 258   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 18 mai 2001

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            114C. – Ordin privind monitorizarea pe bază de licentă de import automată a importului de mărfuri folosite

 

594. – Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind măsurarea tonajului navelor de pescuit maritime, cod M.L.P.T.L./RNR-T-2001

 

            853/C. – Ordin  pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea cursurilor de reintegrare socială si supraveghere si a concursului pentru ocuparea functiei de consilier de reintegrare socială si supraveghere sau de sef al serviciului de reintegrare socială si supraveghere ori de inspector de reintegrare socială si supraveghere

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            241. – Ordin privind modificarea Ordinului guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 27/2000 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/1999 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Riscurilor Bancare

 

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR DIN ROMÂNIA

 

            5. – Hotărâre privind aprobarea Regulilor de organizare a examenelor de aptitudini profesionale pentru membrii înscrisi în Registrul provizoriu al membrilor Camerei Auditorilor din România, sesiunea 2 iunie 2001

 

            6. – Hotărâre privind eliminarea unei pozitii din Registrul auditorilor financiari din România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind monitorizarea pe bază de licentă de import automată a importului de mărfuri folosite

 

Ministrul afacerilor externe,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 215/1992 privind regimul licentelor de export si import al României,

în temeiul art. 2 pct. 21 si al art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe,

tinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 329/2001 privind importul si comercializarea unor produse folosite,

emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Importul de mărfuri folosite, prevăzute în anexă, se realizează pe bază de licentă de import automată, eliberată de Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul pentru comert exterior si promovare economică, Directia de licente.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) mărfurile folosite, importate cu titlu de ajutoare sau donatii pentru fundatii, asociatii, primării, scoli, biserici etc.

(3) Cererile de licentă de import automată vor fi însotite de specificatia mărfii pe sortimente sau tipodimensiuni si pe cantitătile aferente acestora.

Art. 2. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) În termen de 30 de zile de la data expirării termenului de valabilitate al licentei agentii economici vor comunica în scris Ministerului Afacerilor Externe - Departamentul pentru comert exterior si promovare economică, Directia de licente cantitatea si valoarea realizată. Adresa va fi însotită de copii lizibile de pe declaratiile vamale de import si de pe licentele de import, exemplarul pentru vamă (fată-verso).

(2) Agentii economici care nu respectă prevederile alin. (1) nu vor mai primi licente pentru importuri de mărfuri folosite.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si abrogă Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 130C/2000 privind monitorizarea pe bază de licentă de import automată a importului de mărfuri folosite, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 21 iunie 2000.

 

Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoană

 

Bucuresti, 19 aprilie 2001.
Nr. 114C.

 

ANEXĂ

 

LISTA
cuprinzând mărfurile folosite al căror import se realizează pe bază
de licente de import automate

Nr. crt.

Pozitia  tarifară

Denumirea mărfii

1.

4012.20

Anvelope pneumatice uzate

2.

ex 6309.00.00*)

Articole uzate (îmbrăcăminte uzată si alte articole textile uzate)

3.

ex 8415

Masini si aparate pentru aer conditionat, care au ventilator cu motor si dispozitive proprii de modificare a temperaturii si umiditătii, inclusiv cele la care umiditatea nu poate fi reglată separat - folosite

4.

ex 8418

Frigidere, congelatoare si alte echipamente pentru producerea frigului, electrice sau nu; pompe de căldură, altele decât masinile si aparatele pentru conditionarea aerului de la pozitia tarifară nr. 8415 – folosite

5.

ex 8450

Masini de spălat rufe, inclusiv cele cu dispozitiv de uscare - folosite

6.

ex 8509.10

- Aspiratoare de praf - folosite

7.

ex 8509.40.00

- Aparate de tocat si amestecat alimente; storcătoare de fructe si de legume - folosite

8.

ex 8516.50.00

- Cuptoare cu microunde - folosite

9.

ex 8516.71.00

- Aparate pentru prepararea cafelei sau a ceaiului - folosite

10.

ex 8520

Magnetofoane si alte aparate de înregistrare a sunetului, chiar încorporând un dispozitiv de reproducere a sunetului - folosite

11.

ex 8521

Aparate de înregistrare sau de reproducere videofonică, chiar încorporând un receptor de semnale videofonice - folosite

12.

ex 8527

Aparate de receptie pentru radiotelefonie, radiotelegrafie sau adiodifuziune, chiar combinate în acelasi corp, cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului sau cu un ceas - folosite

13.

ex 8528

Aparate de receptie de televiziune, chiar încorporând un aparat de receptie radio sau un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului sau a imaginilor; monitoare video si proiectoare video - folosite

 


*) Cu exceptia îmbrăcămintei destinate copiilor mai mici de 36 de luni, a lenjeriei de corp si a încăltămintei, care sunt interzise la import conform Hotărârii Guvernului nr. 329/2001.

NOTĂ:

Cu "ex" s-au marcat situatiile în care din întreaga pozitie tarifară sunt supuse licentierii automate numai mărfurile folosite.

 

MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor tehnice privind măsurarea tonajului navelor de pescuit maritime, cod M.L.P.T.L./RNR-T-2001

 

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

în temeiul prevederilor art. 12 lit. d) si ale art. 13 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 69 si 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, si ale Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 2.930/86/CEE din 22 septembrie 1986, care defineste caracteristicile navelor de pescuit, astfel cum a fost amendat prin Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 3.259/94/CE din 22 decembrie 1994, precum si ale Deciziei Comisiei Uniunii Europene nr. 95/84/CE din 20 martie 1995 referitoare la implementarea anexei la Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 2.930/86/CEE,

în aplicarea dispozitiilor art. 2 pct. 5 si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, precum si ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 302/1991 privind înfiintarea si organizarea Regiei Autonome "Registrul Naval Român",

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice privind măsurarea tonajului navelor de pescuit maritime, cod M.L.P.T.L./RNR-T-2001, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Măsurarea tonajului si eliberarea certificatelor de tonaj pentru navele de pescuit maritime sub pavilion românesc, în conformitate cu normele tehnice prevăzute la art. 1, se efectuează de către Regia Autonomă "Registrul Naval Român", organism tehnic specializat care functionează sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

Art. 3. - Regia Autonomă "Registrul Naval Român" va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 90 de zile de la data publicării lui.

 

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,
Miron Tudor Mitrea


Bucuresti, 17 aprilie 2001.
Nr. 594.

__________
*) Anexa se pune la dispozitie celor interesati prin Regia Autonomă "Registrul Naval Român".

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea cursurilor de reintegrare socială si supraveghere si a concursului pentru ocuparea functiei de consilier de reintegrare socială si supraveghere sau de sef al serviciului de reintegrare socială si supraveghere ori de inspector de reintegrare socială si supraveghere

 

Ministrul justitiei,

în temeiul dispozitiilor art. 8 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor si de supraveghere a executării sanctiunilor neprivative de libertate,

în vederea organizării si desfăsurării cursurilor de reintegrare socială si supraveghere, precum si a concursului pentru ocuparea functiei de consilier de reintegrare socială si supraveghere sau de sef al serviciului de reintegrare socială si supraveghere ori de inspector de reintegrare socială si supraveghere,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 212/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea cursurilor de reintegrare socială si supraveghere si a concursului pentru ocuparea functiei de consilier de reintegrare socială si supraveghere sau de sef al serviciului de reintegrare socială si supraveghere ori de inspector de reintegrare socială si supraveghere, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va intra în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia organizare, resurse umane si statistică judiciară, Directia de reintegrare socială si de supraveghere si Directia economică, investitii si administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

p. Ministrul justitiei,
Doru Crin Trifoi,

secretar de stat


Bucuresti, 4 mai 2001.
Nr. 853/C.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind organizarea si desfăsurarea cursurilor de reintegrare socială si supraveghere si a concursului pentru ocuparea functiei de consilier de reintegrare socială si supraveghere sau de sef al serviciului de reintegrare socială si supraveghere ori de inspector de reintegrare socială si supraveghere

 

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

 

Art. 1. - Potrivit dispozitiilor art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor si de supraveghere a executării sanctiunilor neprivative de libertate, poate fi consilier de reintegrare socială si supraveghere sau sef al serviciului de reintegrare socială si supraveghere ori inspector de reintegrare socială si supraveghere cel care îndeplineste următoarele conditii:

a) are cetătenia română si domiciliul în România;

b) are capacitate deplină de exercitiu;

c) cunoaste limba română, scris si vorbit;

d) este apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei, fapt dovedit pe baza unui examen medical si psihologic de specialitate;

e) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârsirea unei infractiuni de natură să îl facă incompatibil cu functia pe care o îndeplineste si se bucură de o bună reputatie;

f) este licentiat al unei facultăti de asistentă socială, psihologie, sociologie, pedagogie sau drept ori absolvent al unei forme de învătământ postuniversitar în domeniul reintegrării sociale a infractorilor si supravegherii acestora;

g) a absolvit cursurile de reintegrare socială organizate de Ministerul Justitiei ori o formă de învătământ postuniversitar în domeniul reintegrării sociale a infractorilor si supravegherii acestora si a câstigat concursul organizat pentru ocuparea functiei pentru care candidează.

Art. 2. - Persoanele care corespund cumulativ conditiilor prevăzute la art. 1 lit. a)-f) au dreptul să participe la interviul organizat în vederea selectiei persoanelor care vor participa la cursurile de reintegrare socială si supraveghere.

Art. 3. - Candidatii admisi la interviul de selectie vor putea participa la cursurile de reintegrare socială si supraveghere organizate de Ministerul Justitiei.

Art. 4. - Cursurile de reintegrare socială si supraveghere vor fi organizate de Directia de reintegrare socială si de supraveghere si de Directia organizare, resurse umane si statistică judiciară din cadrul Ministerului Justitiei, cu sprijinul Directiei Generale a Penitenciarelor.

Art. 5. - Durata, locul, perioada si programa cursului vor fi stabilite de Directia de reintegrare socială si de supraveghere din cadrul Ministerului Justitiei.

 

CAPITOLUL II
Organizarea si desfăsurarea cursurilor de reintegrare
socială si supraveghere

 

Art. 6. - Data si locul sustinerii interviului, tematica si durata acestuia, numărul de posturi vacante si de locuri la cursul de pregătire vor fi afisate la sediul Ministerului Justitiei, la sediile tribunalelor si vor fi aduse la cunostintă prin intermediul mass-media cu cel putin 30 de zile înainte de data sustinerii interviului.

Art. 7. - (1) Dosarul de înscriere la interviu va fi depus la tribunalul în a cărui rază teritorială se află domiciliul candidatului cu cel putin 7 zile înainte de desfăsurarea interviului.

(2) Dosarul de înscriere la interviu va cuprinde următoarele documente:

a) copie de pe cartea/buletinul de identitate;

b) copie de pe diploma de licentă sau adeverinta provizorie si de pe foaia matricolă;

c) certificat de cazier judiciar;

d) adeverintă medicală din care să reiasă că este apt din punct de vedere medical;

e) o recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la universitatea absolvită;

f) curriculum vitae;

g) cerere-tip de înscriere la cursurile de reintegrare socială si supraveghere;

h) chitanta de plată a taxei de înscriere la cursurile de reintegrare socială si supraveghere, emisă de casieria tribunalului în a cărui rază teritorială se află domiciliul candidatului.

(3) La depunerea dosarului candidatului i se înmânează un exemplar al prezentului regulament si tematica elaborată de Directia de reintegrare socială si de supraveghere din cadrul Ministerului Justitiei în vederea desfăsurării cursurilor.

(4) În cazul neprezentării candidatului la interviu sau la cursuri taxa nu se restituie, considerându-se că reprezintă contravaloarea cererii-tip de înscriere si a documentelor înmânate potrivit alin. (3).

(5) Pentru încasarea taxei de înscriere la cursuri tribunalele vor utiliza carnet chitantier separat de cel pentru activitatea curentă. Chitantele se vor întocmi în trei exemplare, dintre care originalul se va înmâna candidatului, un exemplar se va depune la dosar, iar cel de-al treilea exemplar rămâne la cotorul carnetului.

(6) Dosarele candidatilor înscrisi la interviul de selectie vor fi înaintate de îndată la Ministerul Justitiei - Directia organizare, resurse umane si statistică judiciară după finalizarea perioadei de înscriere.

Art. 8. - Pentru fiecare interviu de selectie, în functie de numărul candidatilor si de natura interviului, ministrul justitiei numeste comisia de examinare formată din 4 membri, dintre care un presedinte si un secretar. Secretarul va verifica continutul fiecărui dosar si va dispune chemarea la interviu a persoanelor care corespund conditiilor prevăzute la art. 1 lit. a)-f).

Art. 9. - Programarea interviurilor va fi afisată la sediile tribunalelor, precum si la sediul Ministerului Justitiei în termen de cel mult 10 zile de la încheierea perioadei de înscriere.

Art. 10. - Intrarea la interviu se va realiza în functie de numărul de înscriere în listele întocmite de comisia de examinare pe baza buletinului/cărtii de identitate.

Art. 11. - În desfăsurarea interviului se vor urmări în principal: motivatia candidatului, experienta relevantă, atitudinea fată de infractor si infractiune, modul de aplicare a principiilor de practică antidiscriminatorie si abilitătile de lucru în echipă.

Art. 12. - Membrii comisiei de examinare vor completa pentru toti candidatii fise de interviu. La sfârsitul fisei fiecare membru al comisiei de examinare va acorda un punctaj.

Art. 13. - Deciziile de admitere sau de respingere a candidatilor vor fi luate în baza punctajului obtinut la interviu.

Art. 14. - După centralizarea rezultatelor comisia de examinare va întocmi un proces-verbal în care vor fi mentionati toti candidatii declarati admisi. Acest proces-verbal va fi încredintat Directiei organizare, resurse umane si statistică judiciară din cadrul Ministerului Justitiei, iar o copie de pe acesta va fi predată Directiei de reintegrare socială si de supraveghere din cadrul Ministerului Justitiei.

Art. 15. - Rezultatele interviului de selectie vor fi afisate la sediul Ministerului Justitiei în termen de două zile de la finalizarea acestuia.

Art. 16. - (1) Cursurile vor fi sustinute de profesori universitari români si străini, precum si de practicieni cu experientă în domeniul reintegrării sociale si supravegherii infractorilor.

(2) Cursurile vor avea, în principal, două părti: una de pregătire teoretică si una de practică supervizată. Programa cursului va fi fundamentată pe standardul ocupational al consilierului de reintegrare socială si supraveghere si pe curriculumul stabilit de Ministerul Justitiei în colaborare cu Universitatea "Babes Bolyai" din Cluj-Napoca, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Universitatea de Vest din Timisoara si Universitatea Bucuresti.

(3) Fiecare participant care a urmat cursurile de reintegrare socială si supraveghere va primi un atestat de absolvire a cursurilor, eliberat de Directia de reintegrare socială si de supraveghere din cadrul Ministerului Justitiei.

Art. 17. - (1) Vor fi considerati absolventi ai cursurilor organizate de Ministerul Justitiei voluntarii organizatiilor neguvernamentale partenere prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul regulament, care au desfăsurat o activitate de reintegrare socială si supraveghere în cadrul centrelor experimentale de probatiune, cadrele din unitătile penitenciare, care au desfăsurat o activitate de reintegrare socială si supraveghere în cadrul centrelor experimentale de probatiune, precum si absolventii sectiilor de asistentă socială, care pot dovedi prin foaia matricolă că au urmat cel putin 70% din cursurile de specializare prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul regulament, care au fost stabilite de Ministerul Justitiei în colaborare cu Universitatea "Babes Bolyai" din Cluj-Napoca, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Universitatea de Vest din Timisoara si Universitatea Bucuresti.

(2) Voluntarii organizatiilor neguvernamentale partenere si cadrele din unitătile penitenciare, care au desfăsurat o activitate de reintegrare socială si supraveghere în cadrul centrelor experimentale de probatiune, se vor prezenta la concurs în baza unei adeverinte eliberate de organizatiile neguvernamentale sau de unitătile penitenciare mentionate la alin. (1).

Art. 18. - Atestatul de absolvire a cursurilor de reintegrare socială si supraveghere sau adeverinta eliberată de organizatiile neguvernamentale ori de unitătile penitenciare conferă titularului său dreptul de a se prezenta la concursul pentru ocuparea functiei de consilier de reintegrare socială si supraveghere sau de sef al serviciului de reintegrare socială si supraveghere ori de inspector de reintegrare socială si supraveghere.

 

CAPITOLUL III
Organizarea si desfăsurarea concursului

 

Art. 19. - La finalizarea cursurilor va fi organizat concursul pentru ocuparea functiei de consilier de reintegrare socială si supraveghere sau de sef al serviciului de reintegrare socială si supraveghere ori de inspector de reintegrare socială si supraveghere.

Art. 20. - Persoanele care corespund cumulativ tuturor conditiilor prevăzute la art. 1 au dreptul să participe la concursul pentru ocuparea functiei de consilier de reintegrare socială si supraveghere sau de sef al serviciului de reintegrare socială si supraveghere ori de inspector de reintegrare socială si supraveghere.

Art. 21. - Data si locul sustinerii concursului, cuantumul taxei de înscriere si numărul de posturi vacante vor fi afisate la sediul Ministerului Justitiei si la sediile tribunalelor si vor fi aduse la cunostintă publicului prin intermediul mass-media cu cel putin 30 de zile înainte de data organizării concursului.

Art. 22. - (1) Dosarul de înscriere la concurs va fi depus cu cel putin 7 zile înainte de data desfăsurării acestuia la tribunalul în a cărui rază teritorială se află domiciliul candidatului.

(2) Dosarele vor cuprinde, pe lângă documentele mentionate la art. 7 alin. (2) lit. a)-f), si următoarele:

a) cerere-tip de înscriere la concurs;

b) adeverintă eliberată de un cabinet psihologic, din care să rezulte că persoana care candidează este aptă pentru exercitarea functiei;

c) chitanta de plată a taxei de înscriere la concurs, emisă de casieria tribunalului în a cărui rază teritorială se află domiciliul candidatului;

d) copie de pe atestatul de absolvire a cursurilor de reintegrare socială si supraveghere organizate de Ministerul Justitiei sau de pe diploma de absolvire a unei forme de învătământ postuniversitar în domeniul reintegrării sociale a infractorilor si supravegherii acestora ori, după caz, adeverinta eliberată de organizatiile neguvernamentale sau de unitătile penitenciare mentionate la art. 17 alin. (1).

(3) La depunerea dosarului candidatului i se înmânează un exemplar al prezentului regulament si tematica de concurs elaborată de Directia de reintegrare socială si de supraveghere din cadrul Ministerului Justitiei.

(4) În cazul neprezentării candidatului la concurs taxa nu se restituie, considerându-se că reprezintă contravaloarea cererii-tip de înscriere si a documentelor înmânate potrivit alin. (3).

(5) Pentru încasarea taxei de înscriere la concurs tribunalele vor utiliza carnet chitantier separat de cel pentru activitatea curentă. Chitantele se vor întocmi în trei exemplare, dintre care originalul se va înmâna candidatului, un exemplar se va depune la dosar, iar cel de-al treilea exemplar rămâne la cotorul carnetului.

(6) Dosarele candidatilor înscrisi la concurs vor fi înaintate de îndată la Ministerul Justitiei - Directia organizare, resurse umane si statistică judiciară după finalizarea perioadei de înscriere.

Art. 23. - Pentru fiecare concurs organizat, în functie de numărul candidatilor si de probele sustinute, ministrul justitiei numeste comisia de examinare si comisia de solutionare a contestatiilor.

Art. 24. - (1) Intrarea candidatilor în sălile de concurs se va face pe baza listelor întocmite pentru fiecare sală, în care se va mentiona prezenta sau absenta. După verificarea identitătii prin prezentarea cărtii/buletinului de identitate fiecare candidat va fi repartizat în bancă.

(2) Candidatii care nu se vor afla în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine concursul.

(3) Înainte de a se dicta subiectele candidatii înscriu numele si prenumele pe coltul foii ce urmează să fie lipit, pe care se aplică stampila Ministerului Justitiei - Directia de reintegrare socială si de supraveghere.

(4) Pe toată durata desfăsurării probelor în sălile de concurs au acces delegatii care supraveghează lucrările, membrii comisiei de examinare si persoanele desemnate să aplice stampila pe coltul îndoit al colilor. Accesul altor persoane este cu desăvârsire interzis.

(5) Orice fraudă sau încercare de fraudă dovedită se sanctionează prin eliminare din concurs. În aceste cazuri delegatii care supraveghează lucrările îl sesizează de îndată pe presedintele comisiei de examinare, care întocmeste un proces-verbal despre constatările făcute si măsurile luate, iar lucrarea se anulează, cu mentiunea "fraudă".

(6) Timpul destinat pentru elaborarea lucrării este cel stabilit de comisia de examinare. După expirarea timpului stabilit pentru concurs delegatul care a supravegheat desfăsurarea acestuia strânge toate lucrările în ordinea predării lor de către candidati si le predă cu număr comisiei de examinare care le înscrie într-un borderou.

(7) Dacă examinarea se face în mai multe săli se va întocmi câte un borderou pentru lucrările din fiecare sală.

(8) Lucrarea se consideră predată de candidat după verificarea stării acesteia de către delegatul care a supravegheat desfăsurarea concursului si după semnarea de către candidat în borderou.

Art. 25. - (1) Comisia de examinare va corecta lucrările în termen de maximum 15 zile de la data finalizării concursului si va preda întregul material de concurs Directiei organizare, resurse umane si statistică judiciară din cadrul Ministerului Justitiei, care va lua măsurile pentru afisarea rezultatelor concursului la sediul Ministerului Justitiei si la sediile tribunalelor.

(2) Comisia de examinare va aprecia lucrările cu note de la 0 la 10 si va întocmi tabelul de clasificare a candidatilor.

(3) Vor fi admisi, în limita posturilor vacante, candidatii care au obtinut cel putin media 7 la concurs.

(4) În cazuri exceptionale ministrul justitiei poate stabili prin ordin ca media de promovare a concursului să fie cel putin media 6.

(5) Candidatii nemultumiti de notele acordate la concurs pot depune contestatii la Directia

organizare, resurse umane si statistică judiciară din cadrul Ministerului Justitiei în termen de 48 de ore de la data afisării rezultatelor.

(6) În cazul în care contestatiile se depun la sediile tribunalelor, acestea vor fi transmise de îndată prin fax la Directia organizare, resurse umane si statistică judiciară din cadrul Ministerului Justitiei.

(7) Contestatiile se solutionează în termen de maximum 10 zile de la depunerea acestora de către comisia de solutionare a contestatiilor, numită potrivit art. 22.

Art. 26. - (1) Rezultatele finale ale concursului si data la care va avea loc repartizarea pe posturi a candidatilor care îndeplinesc conditiile prevăzute de prezentul regulament se vor afisa potrivit art. 25 alin. (1).

(2) Repartizarea candidatilor admisi se va face în functie de notele obtinute la concurs, de optiunile candidatilor si de numărul de posturi vacante.

Art. 27. - Comisia de repartizare va fi compusă din directorul Directiei organizare, resurse umane si statistică judiciară sau un delegat al acestuia, directorul Directiei de reintegrare socială si de supraveghere si o persoană desemnată de directorul Directiei de reintegrare socială si de supraveghere.

Art. 28. - Lucrările scrise si procesele-verbale privind rezultatele concursului vor fi anexate la dosarul de personal al candidatilor declarati admisi.

Art. 29. - Dosarele, lucrările scrise, procesele-verbale referitoare la ceilalti candidati si alte lucrări în legătură cu concursul se arhivează si se păstrează potrivit nomenclatoarelor arhivistice.

 

ANEXA Nr. 1
la regulament

 

LISTA
cuprinzând organizatiile neguvernamentale care au sprijinit
activitatea centrelor experimentale de probatiune

 

1. Asociatia "Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului" Bucuresti

2. Asociatia "Alternative Sociale" Iasi

3. Fundatia "Prison Fellowship România" Cluj-Napoca

4. Asociatia "Stil AlterNativ" Arad

5. Asociatia "Sf. Petru si Pavel" Timisoara

6. Asociatia "Oameni pentru Oameni" Focsani

7. Fundatia "Familia si Ocrotirea Copilului" Bucuresti

8. Fundatia "Pro-Probatiune" Dej.

 

ANEXA Nr. 2
la regulament

 

CURRICULUM MINIM
privind cursurile de specializare în domeniul reintegrării
sociale si supravegherii

 

1. Introducere în domeniul reintegrării sociale si supravegherii

2. Metodologia activitătii de reintegrare socială si supraveghere

3. Notiuni de drept penal si procedură penală

4. Criminologie

5. Dezvoltare institutională si cooperare institutională

6. Informatică socială

7. Sănătate mentală si infractiune

8. Problema dependentei

9. Sociologie aplicată

10. Psihologia dezvoltării

11. Practica de specialitate.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALA A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 27/2000 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/1999 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Riscurilor Bancare

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

având în vedere dispozitiile art. 25 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României si ale art. 11 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 1/1999 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Riscurilor Bancare,

în temeiul art. 36 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României si al Hotărârii Parlamentului României nr. 50/1998,

emite prezentul ordin.

Art. I. - Articolul 2 din Ordinul guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 27/2000 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/1999 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Riscurilor Bancare se modifică si va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - Pentru informatiile de risc bancar transmise băncilor de către Centrala Riscurilor Bancare se percepe un comision lunar de 15.000.000 (cincisprezece milioane) lei fiecărei bănci conectate la Reteaua de Comunicatii Interbancare.
Comisionul va fi perceput de Directia operatiuni bancare din contul curent al respectivelor bănci, în ultima zi bancară a lunii, pe baza comunicării oficiale a Directiei reglementare si autorizare, transmisă cel târziu până în penultima zi bancară a lunii."

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 iunie 2001.

 

p. GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,
EMIL IOTA GHIZARI


Bucuresti, 8 mai 2001.
Nr. 241.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulilor de organizare a examenelor de aptitudini profesionale pentru membrii înscrisi în Registrul provizoriu al membrilor Camerei Auditorilor din România, sesiunea 2 iunie 2001

 

Consiliul Camerei Auditorilor din România, întrunit în sedinta din data de 2 mai 2001, în temeiul art. 94 din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 591/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 26 iulie 2000, hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă Regulile de organizare a examenelor de aptitudini profesionale pentru membrii înscrisi în Registrul provizoriu al membrilor Camerei Auditorilor din România, sesiunea 2 iunie 2001, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Programa analitică pentru sustinerea examenului de aptitudini profesionale, sesiunea 2 iunie 2001, este cea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 2 octombrie 2000, cu precizarea că pct. 2B din Bibliografia selectivă se înlocuieste cu Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 20 februarie 2001.

Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 35 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999.

 

Presedintele Camerei Auditorilor din România,
prof. univ. dr. Florin Georgescu


Bucuresti, 2 mai 2001.
Nr. 5.

 

ANEXĂ

 

REGULI
de organizare a examenelor de aptitudini profesionale pentru membrii
înscrisi în Registrul provizoriu al membrilor Camerei Auditorilor
din România, sesiunea 2 iunie 2001

 

În baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 si ale Hotărârii Guvernului nr. 591/2000 examenele pentru atribuirea calitătii de auditor financiar se organizează de Camera Auditorilor din România.

 

I. Organizarea examenelor

1. Examenele de aptitudini profesionale se vor desfăsura în Bucuresti.

2. Examinarea membrilor provizorii se efectuează de către Comisia centrală de examinare, alcătuită din cei 15 membri ai Consiliului Camerei Auditorilor din România.

II. Înscrierile la examen

1. Înscrierile la examenul de aptitudini profesionale programat pentru data de 2 iunie 2001 se vor efectua la sediul Camerei Auditorilor din România, situat în municipiul Bucuresti, Bd Libertătii nr. 12, sectorul 5, sau la sediul Societătii de Asigurări ROMAS, situat în municipiul Bucuresti, bd Mihail Kogălniceanu nr. 12 (fost 42), până la data de 25 mai 2001, personal sau prin delegat.

2. Pentru înscriere fiecare candidat va depune o cerere, al cărei model este publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 4 mai 2001, dovada achitării tarifului de examinare si copie de pe actul de identitate.

III. Disciplinele si probele de examen

1. Disciplinele si probele de examen sunt cele prevăzute în programa analitică publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 2 octombrie 2000.

2. Subiectele de examen sunt stabilite de Comisia centrală de examinare, alcătuită din cei 15 membri ai Consiliului Camerei Auditorilor din România.

3. Probele de examen vor fi sustinute prin completarea unui test-grilă.

IV. Desfăsurarea examenelor

1. Accesul în sala de examinare se face pe baza unei legitimatii emise de Camera Auditorilor din România si a documentului de identitate, potrivit listelor cuprinzând candidatii, pe săli.

2. Lucrările candidatilor sunt secrete. Pentru asigurarea caracterului secret numele, prenumele si numărul de legitimatie ale fiecărui candidat se vor înscrie în coltul negru al lucrării, care se va sigila la predarea acesteia.

3. Pentru completarea testului-grilă fiecare candidat va primi, împreună cu acesta, câte un set de subiecte de la Comisia de examinare, împreună cu hârtie pentru ciornă.

4. Timpul completării testului-grilă este de 3 ore.

V. Rezultatele examenului

1. Verificarea testelor-grilă se face electronic, sub supravegherea Comisiei centrale de examinare.

2. Pe baza punctajelor obtinute, evidentiate în listinguri, Comisia de examinare va întocmi procesul-verbal de stabilire a rezultatelor examenului de aptitudini profesionale.

3. Atribuirea calitătii de auditor financiar se va efectua în ordinea descrescătoare a punctajului. Punctajul minim este de 70 de puncte.

4. Afisarea rezultatelor se va efectua la avizierul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, Piata Romană.

Împotriva rezultatului afisat de Comisia centrală de examinare se pot face contestatii în termen de 48 de ore (zile lucrătoare) de la afisare, care se depun la comisie.

5. Comisia centrală de examinare va reexamina testele si va comunica rezultatele celor în cauză în termen de 96 de ore (zile lucrătoare) de la depunerea contestatiilor.

6. Candidatii declarati admisi urmează procedura de înscriere în Registrul membrilor Camerei Auditorilor din România.

VI. Dispozitii finale

Pentru înscrierea ca membru al Camerei Auditorilor din România candidatii admisi la examenul de aptitudini profesionale pot depune cerere la Camera Auditorilor din România după 48 de ore de la afisarea rezultatelor examenului.

Cererile se vor depune personal.

În cereri se vor mentiona cel putin următoarele elemente:

- numele si prenumele, codul numeric personal, domiciliul, numărul de telefon;

- numărul pozitiei din listele afisate cuprinzând candidatii admisi la examenul de aptitudini profesionale.

NOTĂ:

Modelul de subiecte tip grilă pentru examenul de aptitudini profesionale se găseste pe web-siteul Camerei Auditorilor din România www.contab-audit.ro.

 

CAMERA AUDITORILOR DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind eliminarea unei pozitii din Registrul auditorilor financiari din România

 

Biroul permanent al Camerei Auditorilor din România, întrunit în sedinta din 9 mai 2001, luând cunostintă de eroarea privind înscrierea domnului Rusu Gheorghe din Constanta în Registrul auditorilor financiari din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 bis din 21 martie 2001, hotărăste:

Articol unic. - Registrul auditorilor financiari din România se corectează prin eliminarea nr. crt. 118 pe numele Rusu Gheorghe din Constanta, bd 1 Decembrie 1918 nr. 2A, bl. 12, sc. A, et. 3, ap. 11, eronat înscris ca membru al Camerei Auditorilor din România.

Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 35 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999.

 

Presedintele Camerei Auditorilor din România,
prof. univ. dr. Florin Georgescu


Bucuresti, 9 mai 2001.
Nr. 6.