MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 262       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 22 mai 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

233. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea/reorganizarea sau functionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice

 

314. - Decret pentru promulgarea Legii privind apro­barea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea /reorganizarea sau functionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.041. - Ordin al ministrului culturii si cultelor pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei de Avizare a Lăcasurilor de Cult

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind infiintarea, organizarea/reorganizarea sau functionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 2 din 4 ianuarie 2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea/reorganizarea sau functionarea, după caz, a unor ministere, organe de spe­cialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 9 ianuarie 2001, cu următoarele modifcări si completări:

1. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) În subordinea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului functionează Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare ca organ de specialitate al administratiei publice centrale în domeniul nuclear, cu personalitate juridică, condusă de un presedinte, cu rang de secretar de stat, numit de primul-ministru.”

2. La articolul 12, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Se infiintează Centrul National al Cinematografiei ca institutie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, prin reorganizarea Ofciului National al Cinematografiei care se desfiintează. Centrul National al Cinematografiei este condus de un presedinte si de un vicepresedinte, numiti prin ordin al ministrulu culturii si cultelor.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 17 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 16 mai 2001.

Nr. 233.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri pirivind înfiintarea, orgarazarea/reorganizarea sau functionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea /reorganizarea sau functionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administratei publice, centrale si institutii publice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 15 mai 2001.

Nr. 314.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei de Avizare a Lăcasurilor de Cult

 

Ministrul culturii si cultelor,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. 1 lit. n , ale art. 6 alin. (2) lit. b), ale art. 11 alin. (5) si ale art. 13 alin. (1), (3) si (4) din Hotărarea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor precum si ale art. 5 din Legea nr. 50/1991 privind autoirzarea executării constructiilor si unele măsuri pentru realizareă locuintelor, republicată, cu modificările ulterioare,

emite prezentul ordin:

 

Art.1. -Se aprobă Regulamentul privind organizarea si functionarea Comisiei de Avizare a Lăcasurilor de Cult prevăzut în anexa care face parte integtantă din pretzentul ordin.

Art. 2. – Directia patrimoniu eclezial va pune în aplicare si va aduce la cunostintă celor interesati prezentul ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice prevedere contrară dispozitiilor acestuia.

Art. 4 - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

 

Bucuresti, 2 mai 2001.

Nr. 2.041.       

 

REGULAMENT

privind organizarea si functionarea Comisiei de Avizare a Lăcasurilor de Cult

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

            Art. 1. - (1) Prezentul regulament are ca obiect stabilirea modului de organizare si functionare a comosiei de Avizare a Lăcasurilor de Cult, în directa subordine a Ministerului Culturii si Cultelor, denumită în continuare C.A.L.C., precum si a porocedurii si a criteriilor pe baza cărora se efectuează avizarea lăcasurilor de cult, conform unei metode unitare.

            (2) C.A.L.C. emite avize care îndeplinesc conditiile si criteriile cuprinse în prezentul regulament.

            Art. 2. – Avizele C.A.L.C. emise în conditiile prezentului regulament constituie documente pe care cei interesati sunt obligati să le prezinte în vederea obtinerii autorizatiei de construire.

            Art. 3. - C.A.L.C. este un organism tehnic de specialitate în domeniul patrimoniuuli architectural eclezial, care analizează oportunitatea realizării lăcasurilor de cultîn România, amplasarea integrală, volumetria, spatialitatea interioară,m plastica arhitecturală, respectarea dogmaticii specifice cultului religios sau a statutului organizatiei religioase solicitante, conform temei de proiect.

            Art.4. - C.A.L.C. are următoarele atributii principale:

1. oferă asistentă de specialitate la cererea cultelor religioase;

2. avizează solutiile architectural-urbanistice din documentatiile tehnico-economice pentru constructii de lăcasuri de cult si pentru alte constructii ce pot face parte dintr-un ansamblu religios apartinând cultelor sau asociatiilor si fundatiilor religioase;

3. avizează documentatiile tehnico-economice pentru reparatii la lăcasuri de cult si la alte constructii care fac parte dintr-un ansamblu religios apartinând cultelor religioase, care fac parte din patrimonial architectural neînscris în patrimonial cultural national;

4. avizează reparatii curente (lucrari de întretinere) la monumentele istorice ecleziale, fără modificarea formelor existente;

5. avizează documentatiile tehnico-economice pentru amenajări peisagistice, inclusiv pentru construirea cavourilor de suprafată în cimitirele aflate în afara zonei de protectie a bisericilor înscrise în patrimonial cultural national, apartinând cultelor, asociatiilor si fundatiilor religioase.

            Art. 5. – (1) Prin lăcasuri de cult, în sensul prezentului ordin, se întelege imobilele, cum ar fi: biserici, case de rugăciune, temple, moschei, sinagogi, case de adunare, etc, care deservesc cultele, asociatiile si fundatiile religioase penrtu desfăsurarea serviciilor religioase specifice.

            (2) Avizul C.A.L.C. se referă în mod exclusiv la destinatia lăcasurilor de cult si nu probează statutul juridic al proprietarului acestora, statut care poate fi de cult religios, de asociatie sau de fundatie religioasă.

            Art. 6. – (1) Autorizatia de construire pentru lăcasurile de cult si alte constructii aoartinând cultelor, asociatiilor si fundatiilor religioase se eliberează numai pe baza avizului emis de C.A.L.C.

            (2) Avizul C.A.L.C. este solicitat prin certificatul de urbanism.

            (3) Depunerea documentatiei la secretariatul C.A.L.C. se face după aprobarea planurilor urbanistice solicitate prin certificatul de urbanism si înaintea obtinerii celorlalte avize, dată fiind determinarea pe care o are compozitia arhitecturală si cea structurală, ca etape în procesul de proiectare, pentru completarea documentatiei necesare în vederea obtinerii autorizatiei de construire.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si functionarea C.A.L.C.

 

            Art. 7. – (1) C.A.L.C. este numită prin ordin al ministrului culturii si cultelor, la propunerea presedintelui acesteia, si este formată din presedinte si vicepresedinte, membri, secretar. C.A.L.C. este compusă din 11 membri permanenti (angajati ai Ministerului Culturii si Cultelor si din partea altor institutii si asociatii profesionale), specialisti în domeniul arhitecturii, restaurării monumentelor, urbanismului, peisagisticii, , iconografiei, artei plastice, istoriei artei, istoriei, sociologiei, teologiei. Componenta C.A.L.C. este prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul regulament.

            (2) La sedintele C.A.L.C. pot lua parte  reprezentanti ai cultelor religioase si proiecatnti, având statut de invitat.

            (3) Membrii C.A.L.C. care nu sunt angajati ai Ministerului Culturii si Cultelor au calitatea ed collaborator si îsi pot desfăsura activitatea în cadrul C.A.L.C. prin încheierea unor conventii civile de prestări servicii, în cinditiile legii.

            (4) Conventiile civile de prestari servicii prevăzute la alin. (3) se încheie pe durata pentru care membrii sunt numiti în cadrul C.A.L.C.

            (5) Membrii C.A.L.C. îsi păstrează calitatea de angajat al institutiei de la care provin.

            Art. 8. – Membrii C.A.L.C. sunt numiti pentru o perioadă de maximum 4 ani.

            Art. 9. – Indemnizatiile lunare acordate fiecărui membru C.A.L.C. care nu este salariat al Ministerului Culturii si Cultelor, indiferent de numărul sedintelor la care participă, nu pot depăsi 10% din indemnizatia corespunzătoare functiei de secretar de stat pentru culte.

            (2) Indemnizatiile lunare prevăzute la alin (1) sunt stabilite, în conditiile legii, prin ordin al ministrului culturii si cultelor, în limita fondurilor aprobate prin bugetul de stat pentru cheltuielile de personal.

            Art. 10. - C.A.L.C. este condusă de secretarul de stat pentu culte, în calitate de presedinte, iar în lipsa acestuia, de directorul Directiei patrimoniu eclezial, în calitate de vicepresedinte.

            (2) Seful biroului patrimoniu eclezial imobil va fi secretarul C.A.L.C. Atributiile acestuia sunt stabilite de vicepresedintele C.A.L.C.

            (3) În termen de 7 zile de la data tinerii fiecărei sedinte a C.A.L.C. secretarul acesteia comunică centrelor de clut, respectiv asociatiilor si fundatiilor religioase, avizele întocmite comform anexei nr. 4 la prezentul regulament, precum si certificatele de respingere/recomandare (de completare a documentatiilor supuse avizării), cu motivarea aferentă, con­form anexei nr. 5 la prezentul regulament.

(4) Domeniul de activitate al C.A.L.C. include toate con­structiile ce fac parte din patrimonial arhitectural eclezial, amplasate pe teritoriul României.

Art. 11. - (1) C.A.L.C. functionează legal în prezenta presedintelui si/sau a vicepresedintelui si a unui număr de minimum 6 membri.

(2) Hotărârile C.A.L.C. se iau cu votul majoritătii simple a membrilor prezenti. Voturile sunt înregistrate nominal în procesele-verbale ale sedintelor de lucru ale C.A.L.C.

(3) În cazul în care un membru al C.A.L.C. absentează nemotivat la mai mult de 3 sedinte consecutive, presedintele va sesiza ministrul culturii si cultelor în vederea înlo­cuirii persoanei respective.

Art. 12. - (1) Lucrările C.A.L.C. se desfăsoară la sediul din municipiul Bucuresti, str. Nicolae Filipescu nr. 40, sectorul 2, unde se arhivează documentatiile înregistrate la secretarul acesteia.

(2) În functie de volumul lucrărilor C.A.L.C. stabileste graficul sedintelor de lucru si se întruneste ori de câte ori este necesar.

Art. 13. - Presedintele C.A.L.C. are următoarele atributii principale

a) aprobă graficele cuprinzând programarea sedintelor de lucru ale C.A.L.C., la propunerea secretarului;

b) semnează, în conformitate cu hotărârile C.A.L.C., avize sau, după caz, certificatele de respingere / recomandare (de completare a documentatiilor depuse în vederea avizării), cu motivarea aferentă;

c) propune retragerea, demiterea si numirea membrilor C.A.L.C.

Art. 14. - Vicepresedintele C.A.L.C. are următoarele atributii principale:

1. exercită atributiile presedintelui în lipsa acestuia si îl informează în următoarea sedintă a C.A.L.C. despre actiunile întreprinse în sedinta pe care a prezidat-o;

2. coordonează desfăsurarea activitătii secretarului C.A.L.C.;

3. semnează avizele C.A.L.C. si certificatele de respingere/recomandare (de completare a documentatiilor depuse în vederea avizării).

Art. 15. - Secretarul C.A.L.C. răspunde de desfăsurarea corespunzătoare a sedintelor de lucru ale acesteia, având următoarele atributii principale:

1. tine evidenta activitătii C.A.L.C. si întocmeste procesele-verbale ale sedintelor acesteia, pe care le înregistrează în registrul proceselor-verbale ale sedintelor de lucru ale C.A.L.C.;

2. examinează cererile de avizare a documentatiilor depuse si propune C.A.L.C. documentatiile complete spre analiză;

3. întocmeste graficul sedintelor de lucru ale C.A.L.C., pe care îl propune spre aprobare presedintelui, si comunică centrelor de cult sau asociatiilor si fundatiilor religioase data la care au fost programate să se prezinte la comisie pentru a sustine documentatiile depuse în vederea avizării;

4. solicită centrelor de cult sau asociatiilor si fundatiilor religioase informatiile necesare pentru buna desfăsurare a lucrărilor C.A.L.C.;

5. întocmeste ordinea de zi a sedintelor de lucru ale C.A.L.C.;

6. întocmeste avizele si certificatele de respingere/recomandare (de completare a documentatiilor supuse avizării), pe care le comunică centrelor de cult si asociatiilor si fundatiilor religioase, pe care le înregistrează în registrul special de evidentă a avizelor C.A.L.C.;

7. supune avizării C.A.L.C. documentatiile refăcute potrivit recomandărilor acesteia;

8. prezintă C.A.L.C. comunicările centrelor de cult sau ale asociatiilor si fundatiilor religioase cu privire la modificările aduse documentatiilor avizate;

9. eliberează copii de pe avizele pentru constructia lăcasurilor de cult sau de pe certificatele de respingere/recomandare (de completare a documentatiilor supuse avizării).

Art. 16. - (1) Membrii C.A.L.C. au următoarele drepturi si obligatii:

a) participă la sedintele C.A.L.C., având drept de vot în adoptarea hotărârilor acesteia; absentarea nemotivată la mai mult de 3 sedinte atrage pierderea calitătii de membru;

b) semnează procesele-verbale întocmite în cadrul fiecărei sedinte de lucru a C.A.L.C.;

c) solicită consemnarea în procesele-verbale ale sedintelor de lucru a opiniilor si punctelor de vedere divergente fată de hotărârile adoptate de C.A.L.C.;

d) îl informează în timp util pe presedintele C.A.L.C. despre imposibilitatea participării la sedintă, în situatii deosebite ce reclamă această absentă;

e) comunică presedintelui în timp util demisia lor din cadrul C.A.L.C.;

f) primesc o indemnizatie de sedintă, precum si contravaloarea cheltuielilor de deplasare si de cazare, pe bază de decont.

(2) Membrii C.A.L.C. poartă întreaga răspundere pentru hotărârile luate în sedintele de lucru.

 

CAPITOLUL III
Criterii de avizare

 

Art. 17. - Criteriile care stau la baza luării în discutie a documentatiilor depuse în vederea avizării de către C.A.L.C. sunt următoarele:

a) prezentarea dovezii calitătii de centru de cult sau de asociatie ori de fundatie religioasă;

b) depunerea la secretariatul C.A.L.C. a documentatiilor prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul regulament;

c) comunicarea datelor suplimentare solicitate de C.A.L.C.;

d) prezentarea persoanelor abilitate să sustină documentatiile supuse avizării, în cadrul sedintelor de lucru ale C.A.L.C., în calitate de invitati.

 

CAPITOLUL IV
Documentele necesare în vederea avizării

 

Art. 18. - (1) Documentatia necesară în vederea eliberării avizului C.A.L.C. va fi însotită de cererea forului ierarhic al cultului religios respectiv sau a presedintelui asociatiei ori fundatiei religioase solicitante, în conformitate cu anexa nr. 1, si va fi redactată potrivit anexei nr. 3, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Documentatia prevăzută la alin. (1) va fi depusă la secretarul C.A.L.C. într-un singur exemplar, iar Planul de situatie, Planul parter, Fatada principală si Sectiunea caracteristică se depun în două exemplare.

Art. 19. - Prezentarea incompletă a documentelor prevăzute la art. 17 si a informatiilor cuprinse în acestea determină respingerea cererii de avizare.

Art. 20. - Prezentarea de date eronate sau false în documentele mentionate la art. 17 determină, după caz, respingerea cererii de avizare sau anularea avizelor emise.

 

CAPITOLUL V
Procedura de avizare

 

Art. 21. - În cadrul procedurii de avizare C.A.L.C. are în vedere următoarele etape:

a) analizarea cererilor si a documentatiilor prezentate de centrele de cult sau de asociatiile ori fundatiile religioase;

b) discutii purtate în plen cu împuternicitii fiecărui solicitant în vederea formării unui punct de vedere documentat;

c) dezbateri în plen asupra fiecărui caz analizat si luarea hotărârilor de eliberare a avizelor sau a certificatelor de respingere/recomandare de completare a documentatiilor supuse avizării, însotite de motivele care au determinat adoptarea hotărârilor prezentate.

Art. 22. - C.A.L.C. este obligată să analizeze, să hotărască si să comunice fiecărui solicitant hotărârea adoptată, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii la secretariatul acesteia.

Art. 23. - (1) Reprezentantii unitătilor de cult sau ai asociatiilor ori fundatiilor religioase, invitati la sedintele de lucru ale C.A.L.C., se vor legitima cu actul de identitate.

(2) La discutiile purtate în cadrul sedintelor de lucru ale C.A.L.C. împuternicitii centrelor de cult sau ai asociatiilor ori fundatiilor religioase vor prezenta originalele documentelor mentionate la art. 17.

(3) Neprezentarea solicitantilor la data, locul si ora anuntate pentru participarea la sedintele de lucru ale C.A.L.C. atrage reprogramarea acestora la o altă dată stabilită de comisie. În cazul în care acestia nu se prezintă la noul termen C.A.L.C. va proceda la respingerea cererilor de avizare.

Art. 24. - (1) Concluziile analizelor si hotărârile adoptate la sedintele de lucru ale C.A.L.C. se consemnează în procese-verbale semnate de toti membrii prezenti.

(2) Procesele-verbale ale sedintelor de lucru ale C.A.L.C. se înregistrează într-un registru special ce se va păstra la secretarul C.A.L.C. În registrul de procese-verbale ale sedintelor de lucru ale C.A.L.C. se înscriu datele privind solicitantul, elementele esentiale privind documentatiile depuse la secretariat, data sedintei de lucru în care s-au analizat cererea de avizare si documentatia aferentă, precum si hotărârea luată de comisie.

Art. 25. - (1) Avizele întocmite conform modelului prezentat în anexa nr. 4 la prezentul regulament se numerotează în ordine cronologică si se înregistrează într-un registru special de evidentă a avizelor C.A.L.C., care se păstrează la secretarul acesteia.

(2) Avizele C.A.L.C. pot fi revizuite sau anulate în cazurile si în conditiile în care criteriile de avizare au suferit modificări care nu au fost comunicate acesteia. Această situatie se constată în urma informatiilor solicitate sau primite de la persoanele interesate ori de la alte institutii publice.

(3) C.A.L.C., în urma sesizărilor primite, reevaluează îndeplinirea conditiilor si criteriilor de avizare si modifică sau anulează avizul emis.

(4) În cazul pierderii avizului, la solicitarea celor interesati C.A.L.C. eliberează un duplicat al acestuia, în baza declaratiilor lor privind pierderea acestui act.

 

CAPITOLUL VI
Dispozitii finale

 

Art. 26. - Avizele eliberate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin rămân valabile.

Art. 27. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 28. - Modificarea prezentului regulament se face prin ordin al ministrului culturii si cultelor, la propunerea majoritătii simple a membrilor C.A.L.C.

Art. 29. - Prima sedintă de lucru a C.A.L.C. are loc în termen de maximum 10 zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXA Nr. 1
la regulament


......................................…………………..
(antetul persoanei juridice solicitante)

 

Către Comisia de Avizare a Lăcasurilor de Cult
De la persoana juridică solicitantă

 

Nr. P.J. ......../Data ........ Nr. M.C.C. ....../Data ............

 

CERERE DE AVIZARE

 

1. Persoana juridică solicitantă:

·        Denumirea .................................................................

·        Sediul ....................................................................

·        Telefon/fax/e-mail .................................................

2. Persoana împuternicită să efectueze procedura de avizare:

 Numele si prenumele ..................................................

·        Domiciliul ...........................................................

·        Împuternicirea nr. .................. din data de.............

3. Temeiul juridic al cererii ..........................................

4. Obiectul cererii ...................................................

5. Proiect ..................................................................

6. Proiectant ...............................................................

7. Beneficiar ...............................................................

8. Enumerarea documentatiei anexate la cererea de avizare:

·        piese scrise ..............................................................

·        piese desenate .........................................................

·        documentar foto ......................................................

9. Data, semnătura persoanei împuternicite ..................

10. Cererea va fi avizată si de către forul ierarhic superior al persoanei juridice solicitante.

 

ANEXA Nr. 2
la regulament

 

COMPONENTA
Comisiei de Avizare a Lăcasurilor de Cult

 

Membri permanenti:

Presedinte: secretar de stat pentru culte

Vicepresedinte: director al Directiei patrimoniu eclezial

Membri - angajati ai Ministerului Culturii si Cultelor:

• sef Serviciu patrimoniu eclezial mobil;

• sef Serviciu relatii culte;

• sef Birou patrimoniu eclezial imobil - secretar;

• arhitect - specialist în monumente istorice.

Membri din partea altor institutii si asociatii profesionale:

• Uniunea Arhitectilor din România - un membru;

• Patriarhia Română - un membru;

• Comisia de pictură bisericească - un membru;

• Facultatea de teologie ortodoxă - un membru;

• Comisia natională de seismologie - un membru.

 

ANEXA Nr. 3
la regulament

 

CONTINUTUL
documentatiei întocmite în vederea obtinerii avizului Comisiei de Avizare a Lăcasurilor de Cult

 

I. Piese scrise

 

1. Borderou

2. Cerere scrisă, întocmită conform anexei nr. 1, care va cuprinde:

- antetul parohiei (hramul, satul, comuna, judetul);

- aprobarea din partea centrului de cult religios sau a organizatiei centrale religioase (aviz sau adresă).

3. Lista cuprinzând semnăturile proiectantilor, numele si prenumele, profesia, calitatea si capitolul din proiect pentru care răspund, după cum urmează:

- sef proiect;

- proiectant;

- verificator de proiect.

4. Tema de proiectare de arhitectură religioasă, semnată de seful de proiect si de beneficiarul direct, care va cuprinde ca elemente de temă dogme specifice cultului respectiv sau obiective caracteristice statutului de organizare si functionare a organizatiei religioase, precum si motivatia elementelor de temă prezentate

5. Memoriu tehnic pe specialităti (arhitectură, amenajări exterioare, sistematizarea pe verticală, structură, instalatii):

5.1. Memoriul de arhitectură va cuprinde:

5.1.1. Date generale:

- evaluarea estimativă conform normelor în vigoare;

- precizarea surselor de finantare, inclusiv a programelor de cofinantare;

- graficul lucrărilor de constructie.

 

NOTĂ:

Verificarea exigentelor de performantă ale proiectului, care face parte integrantă din documentatia supusă avizării, se face în conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii si pe baza normelor metodologice de aplicare a acesteia.

5.1.2. Date de plan general:

- integrarea în localitate/sit;

- prezentarea numărului de familii sau de credinciosi arondati la unitatea de cult, numărul vietuitorilor (în cazul mânăstirilor, schiturilor, metocurilor) si sursa acestei informatii;

- prezentarea specificului multiculturalitătii în localitate;

- prezentarea spatiului eclezial (parohial);

- prezentarea patrimoniului eclezial existent apartinând cultului sau organizatiei religioase;

- indicatorii teritoriali pe parcelă, corelati cu cei de zonă (din PUG);

- prezentarea amenajărilor peisagistice.

5.1.3. Arhitectura interioară si exterioară va fi prezentată prin:

- schema functională înscrisă în tema de proiectare si în normativele în vigoare;

- surse de inspiratie, modele, model transformational, inovatie;

- date metrice tridimensionale, proportii, modul;

- conformarea volumetrică;

- spatiul interior: planul orizontal, planurile verticale, planul de boltire, cromatica, finisajele folosite, componentele artistice (pictura, sculptura etc.), lumina, acustica;

- plastica arhitecturală unitară.

 

II. Piese desenate

 

1. Încadrarea în unitatea teritorial-administrativă, cu indicarea pe plansă a altor bunuri imobile apartinând cultelor religioase sau organizatiilor religioase, la scara 1/2000 (Lista în clar cuprinzând denumirea acestor bunuri)

2. Plan de situatie cu încadrarea în spatiul parohial (cultic), corelat cu planul de amenajare: amplasarea constructiilor existente, a constructiilor propuse, amplasarea functiunilor, cotele, relatia cu ansamblul, distantele fată de limitele terenului si fată de constructiile existente, sistematizarea pe verticală, accesele pietonale, rituale si uzuale, accesele auto, parcajele auto, împrejmuirile, spatiile verzi amenajate peisagistic, la scara 1/200 sau 1/100

3. Planurile tuturor nivelurilor proiectate, la scara 1/100, 1/50

4. Sectiunile caracteristice, cu explicitarea structurii, volumetriei si spatialitătii, la scara 1/100, 1/50

5. Fatadele proiectate la scara 1/100, 1/50

6. Orice alte materiale/detalii care ilustrează proiectul de arhitectură.

 

III. Acte si documente anexate în copie

 

1. Certificatul de urbanism si plansa-anexă la acesta, vizată spre neschimbare

2. Actul de proprietate asupra terenului, însotit de plansa cadastrală

3. Plansa cuprinzând reglementări din planul urbanistic de detaliu (planul urbanistic zonal), solicitată prin certificatul de urbanism, inclusiv hotărârea consiliului local sau a consiliului judetean, după caz, de aprobare a documentatiei

4. Precizarea altor activităti profesionale întreprinse în domeniul arhitecturii ecleziale de către autorii proiectului prezentat.

 

NOTĂ:

Fiecare plansă, în original, trebuie să cuprindă în partea dreaptă jos un cartus care va fi întocmit în conformitate cu legislatia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 4
la regulament


MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

COMISIA DE AVIZARE A LĂCASURILOR DE CULT

 

 

Se aprobă
Presedintele C.A.L.C.,
secretar de stat pentru culte

 

 


AVIZ Nr. ......../................
privind ...............................
.........................................

 

Către .......................................................................
Spre stiintă ................................................................
Faza: Avizul Comisiei de Avizare a Lăcasurilor de Cult
Obiectiv ....................................................................
Proiect .....................................................................
Proiectant ..................................................................
Beneficiar ..................................................................
Documentatia supusă avizării:
- piese scrise ..............................................................
- piese desenate ............................................................
- documentar foto ...........................................................

C.A.L.C., întrunită în sedinta de lucru din data de ................, la care au fost prezenti ...................... membri, în urma analizării documentatiei aferente cererii dumneavoastră nr. ........ din data de ............., a hotărât acordarea prezentului aviz, cu respectarea, sub conditia nulitătii absolute, a următoarelor conditii:

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

 

Vicepresedinte,

........................

Secretar,

....................

 

NOTĂ:

Prezentul aviz se redactează în două exemplare care sunt însotite de plansele nr. 1-4, vizate spre neschimbare.

Avizul C.A.L.C. nu elimină răspunderea materială, civilă si penală a proiectantului, beneficiarului si executantului, după caz, cu privire la regimul autorizării executării constructiilor si respectării normelor si legislatiei în vigoare.

 

ANEXA Nr. 5
la regulament


MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

COMISIA DE AVIZARE A LĂCASURILOR DE CULT

 

 

Se aprobă
Presedintele C.A.L.C.,
secretar de stat pentru culte

 

CERTIFICAT DE RESPINGERE/RECOMANDARE Nr. ......../.........
privind ..................................................
..........................................................

 

Către .......................................................................

.......................................................................

Spre stiintă ................................................................

................................................................

Faza: Avizul Comisiei de Avizare a Lăcasurilor de Cult

Obiectiv ....................................................................

Proiect .....................................................................

Proiectant ..................................................................

Beneficiar ..................................................................

Documentatia supusă avizării:

- piese scrise ..............................................................

- piese desenate ............................................................

- documentar foto ...........................................................

C.A.L.C., întrunită în sedinta de lucru din data de ................, la care au fost prezenti ...................... membri, în urma analizării documentatiei aferente cererii dumneavoastră nr. ........ din data de ............., a hotărât acordarea prezentului certificat de respingere/recomandare.

Motivare:
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
Recomandări:
.............................................................................
..........................................................................…

 

Vicepresedinte,

........................

Secretar,

....................

 

NOTĂ:

Prezentul certificat de respingere/recomandare se redactează în două exemplare.