MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 265       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 23 mai 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

241. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte

 

322. – Decret pentru promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte

 

242. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.176/2000 pentru modificarea art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult cu venituri mici sau fără venituri apartinând cultelor religioase din România.

 

323. - Decret pentru promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 176/2000 pentru modificarea art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult cu venituri mici sau fără venituri apartinând cultelor religioase din România.

 

243. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuinte prin Agentia Natională pentru Locuinte

 

324. - Decret pentru promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuinte prin Agentia Natională pentru Locuinte

 

340. – Decret privind rechemarea unui ambassador

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

22. – Hotărâre privind numirea unui judecător la Curtea Constitutională

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

72. – Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea art. 28 din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale 

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40 din 8 aprilie 1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Contractele de închiriere privind suprafetele locative cu destinatia de locuinte, precum si cele folosite de asezămintele social-culturale si de învătământ, de partide politice, de sindicate si de alte organizatii neguvernamentale, legal înregistrate, prelungite sau reînnoite conform Legii nr. 17/1994 si aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, se prelungesc de drept pentru o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a acesteia, în aceleasi conditii, cu exceptia nivelului chiriei."

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - Contractele de închiriere prelungite sau reînnoite în temeiul Legii nr. 17/1994, pentru suprafetele cu destinatia de locuinte, proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, se prelungesc, la cererea chiriasilor, pentru o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă."

3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - În cazul contractelor de vânzare-cumpărare încheiate cu încălcarea prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, si desfiintate prin hotărâre judecătorească, proprietarul recunoscut de justitie va încheia cu persoanele care au cumpărat locuinta în baza Legii nr. 112/1995 si care o ocupă efectiv, la cererea acestora, un contract de închiriere pentru o perioadă de 5 ani."

4. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Proprietarii, persoane fizice sau juridice de drept privat, vor înregistra noul contract de închiriere la organul fiscal teritorial."

5. La articolul 10, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Chiriasul sau fostul chirias este obligat că comunice în scris proprietarului, cu confirmare de primire, cererea de a încheia un nou contract de închiriere, în termen de cel mult 30 de zile de la primirea notificării."

6. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"Art. 13. - Prelungirea contractelor de închiriere nu se aplică:

a) în cazul contractelor de închiriere încheiate de chiriasi cu proprietari persoane fizice, altele decât cele prevăzute la art. 2-7;

b) în cazul contractelor de închiriere pentru spatiile cu destinatia de locuinte proprietate particulară, prevăzute la art. 1-7, ai căror titulari de contract sau membri de familie mentionati în contract sunt proprietari ai unei locuinte corespunzătoare ori au înstrăinat o locuintă corespunzătoare, după data de 1 ianuarie 1990, în aceeasi localitate. Fac exceptie contractele de închiriere ai căror titulari sau membri de familie mentionati în contract au redobândit, ca fosti proprietari sau mostenitori ai acestora, locuinte care sunt efectiv ocupate de chiriasi persoane fizice, de una dintre persoanele juridice prevăzute la art. 1 sau de o institutie publică;

c) chiriasului care refuză să preia în folosintă o altă locuintă pusă la dispozitie, în conditiile prezentei ordonante de urgentă, de fostul proprietar sau de mostenitorii acestuia ori de autoritătile publice locale;

d) în cazul litigiilor determinate de refuzul chiriasilor cărora li s-a notificat să încheie un nou contract de închiriere cu proprietarul, potrivit Legii nr. 17/1994, Legii nr. 112/1995 sau Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

e) în cazul litigiilor dintre proprietar si chirias având ca obiect schimbul de locuinte;

f) în cazul chiriasilor care au subînchiriat locuinta fără consimtământul scris al proprietarului;

g) în cazul chiriasilor care au schimbat total sau partial destinatia ori structura interioară a locuintei fără consimtământul scris al proprietarului si fără aprobările legale;

h) chiriasului care a pricinuit însemnate stricăciuni locuintei, clădirii în care este situată aceasta, instalatiilor sau bunurilor aferente acestora ori care a înstrăinat fără drept părti din acestea;

i) chiriasului care are un comportament ce face imposibilă convietuirea sau împiedică folosirea normală a locuintei;

j) chiriasilor rezidenti în străinătate care, fără a fi detasati, nu au mai folosit locuinta mai mult de un an fără întrerupere."

7. La articolul 14, alineatele (1), (3) si (5) vor avea următorul cuprins:

"Art. 14. - (1) La expirarea termenului de închiriere stabilit conform prezentei ordonante de urgentă chiriasul are dreptul la reînnoirea contractului, pentru aceeasi perioadă, dacă părtile nu modifică prin acord expres durata închirierii.
..............................................................................………………………………………..

(3) Proprietarul este obligat să îi notifice chiriasului refuzul de a reînnoi contractul de închiriere cu cel putin un an înainte de expirarea acestuia, pentru situatiile prevăzute la alin. (2) lit. a) si b). În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. d) notificarea se face cu cel putin 60 de zile înainte de expirarea contractului.
..............................................................................………………………………………..

(5) Chiriasul este obligat să părăsească locuinta în termen de 60 de zile de la expirarea termenului contractual, dacă locatiunea nu s-a reînnoit. Chiriasul este obligat să plătească întreaga chirie, precum si toate cheltuielile pentru servicii si întretinere aferente perioadei în care a ocupat efectiv locuinta."

8. La articolul 15, alineatele (1) si (4) vor avea următorul cuprins:

"Art. 15. - (1) În cazul chiriasilor care au primit notificarea pentru motivele prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a) si b) si ale căror venituri medii nete lunare pe membru de familie sunt sub nivelul salariului mediu net pe economie, precum si în cazul celor care au dreptul la locuinte sociale potrivit Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, consiliile locale sunt obligate să le pună la dispozitie, cu prioritate, o locuintă corespunzătoare în termen de un an de la data cererii chiriasului.
.............................................................................………………………………………….

(4) În cazul în care consiliile locale nu au putut pune la dispozitie chiriasului o locuintă corespunzătoare în termenul prevăzut la alin. (1) contractul de închiriere se prelungeste pentru o perioadă de 6 luni de la data expirării sale, fiind aplicabile si prevederile cap. II privind schimbul de locuintă."

9. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

"Art. 16. - (1) Chiriasii ale căror contracte de închiriere nu s-au reînnoit pentru motivele prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a) si b) au prioritate la acordarea înlesnirilor prevăzute de Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si a celor prevăzute de Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, în vederea dobândirii de locuinte corespunzătoare.

(2) Nerespectarea ordinii de prioritate prevăzute la alin. (1) atrage obligarea la plata unor despăgubiri echivalente cu dobânda corespunzătoare creditului."

10. La articolul 18, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) Dacă chiriasul notifică proprietarului intentia de a cumpăra locuinta, sub conditia obtinerii unui împrumut pentru plata pretului, contractul de închiriere se prelungeste cu un an. La expirarea acestui termen, dacă vânzarea nu s-a perfectat, chiriasul pierde dreptul de preemtiune la cumpărarea locuintei."

11. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

"Schimbul de locuintă"

12. La articolul 23, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Pentru aceasta proprietarul este obligat să pună la dispozitie chiriasului, cu contract de închiriere, un alt spatiu cu destinatia de locuintă în aceeasi localitate sau într-o altă localitate cu acordul chiriasului, cu asigurarea exigentelor minimale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare."

13. La articolul 24, alineatele (3) si (4) vor avea următorul cuprins:

"(3) Chiriasul nu va putea însă să invoce, ca motiv al refuzului de a se muta, faptul că locuinta oferită este situată într-un cartier periferic, că este mai putin confortabilă datorită felului diferit de încălzire, că nu are curte ori datorită etajului la care se află locuinta oferită în schimb.

(4) Chiriasul poate fi evacuat si din garajul detinut, dacă acesta a apartinut, la data preluării de către stat, locuintei din care urmează să se mute, chiar dacă proprietarul nu poate să îi ofere chiriasului un alt garaj la schimb."

14. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

"Art. 26. - (1) Chiriile pentru locuintele care apartin domeniului public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale ale acestuia, pentru locuintele de serviciu, locuintele de interventie si căminele pentru salariati ai societătilor comerciale, companiilor si societătilor nationale si ai regiilor autonome se calculează pornindu-se de la un tarif de bază lunar.

(2) Chiriile pentru locuintele prevăzute la alin. (1) se diferentiază pe categorii de localităti si pe zone, de către consiliile locale, conform criteriilor avute în vedere la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru terenuri, prin aplicarea unui coeficient la chiria de bază, după cum urmează:

 

Zona în cadrul localitătii

Categoria localitătii

Municipii

Orase

Comune

A

3,5

2,5

1

B

2,5

2

0,5

C

2

1,5

 

D

1,5

1

 

 

(3) Pentru locuintele sociale nivelul maxim al chiriei este de 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie.

(4) Comunicatele Institutului National de Statistică si Studii Economice privind nivelul salariului mediu net pe economie vor fi publicate trimestrial în Monitorul Oficial al României."

15. La articolul 27, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 27. - (1) Tariful de bază lunar al chiriei pe m2 este cel prevăzut în tabelul de mai jos:

 

Categoria suprafetelor

Tariful de bază (lei/m2)

Suprafata locuibilă

2.000

Suprafata antreului, holului, tindei, verandei, culoarului, bucătăriei, chicinetei, oficiului, debaralei, cămării, camerei de baie, closetului

800

Suprafata teraselor, pivnitelor, boxelor, logiilor, spălătoriilor, uscătoriilor

450

Suprafata garajelor

3.000

Suprafata dotărilor speciale: piscină, saună, seră, cramă si altele asemenea

3.000

Suprafata anexelor gospodăresti aferente locuintelor din mediul rural

50"

 

16. La articolul 28, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

"Art. 28. - (1) Suprafata locuibilă cuprinde suprafata dormitoarelor si a camerei de zi.

(2) Dependinte, în întelesul prezentei ordonante de urgentă, sunt încăperile care, prin functiunile lor, asigură folosirea corespunzătoare a locuintei, si anume: antreu, tindă, vestibul, hol, verandă, culoar, bucătărie, chicinetă, oficiu, debara, cămară, cameră de baie, WC, spălătorie, uscătorie, pivnită, boxă, logie terasă si magazie din zid."

17. La articolul 31, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 31. - (1) Nivelul maxim al chiriei pentru locuintele prevăzute la art. 26 si terenul aferent acestora nu poate depăsi 15% din venitul net lunar pe familie în cazul în care venitul mediu net lunar pe membru de familie nu depăseste salariul mediu net lunar pe economie. În cazul în care venitul net lunar pe membru de familie se situează între venitul mediu net lunar pe economie si dublul acestuia, nivelul maxim al chiriei lunare nu poate depăsi 25% din venitul net lunar pe familie."

18. La articolul 32, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Dispozitiile art. 31 se aplică în mod corespunzător."

19. La articolul 32, alineatul (3) se abrogă.

20. După articolul 32 se introduce articolul 321 cu următorul cuprins:

"Art. 321. - Prin familie, în întelesul prezentei ordonante de urgentă, se întelege sotul, sotia, copiii, părintii sotilor, precum si ginerii, nurorile si copiii acestora, dacă locuiesc si gospodăresc împreună."

21. Articolul 33 se abrogă.

22. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

"Art. 34. - Proprietarii ale căror locuinte sunt ocupate de chiriasii prevăzuti la art. 32 alin. (1), care plătesc o chirie mai mică decât chiria calculată potrivit art. 26-30, sunt scutiti de impozitul pe clădire, teren si chirie pentru imobilul în cauză, pe durata contractului de închiriere respectiv."

23. Articolul 36 se abrogă.

24. Articolul 45 va avea următorul cuprins:

"Art. 45. - Contractele de închiriere încheiate pentru spatiile ocupate de misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentantele organizatiilor internationale interguvernamentale acreditate în România si de personalul străin al acestora se prelungesc, la cererea chiriasului, pentru o perioadă de 5 ani, în aceleasi conditii, indiferent de proprietar."

25. La anexa nr. 1, punctul 3 va avea următorul cuprins:

"3. Judecătorii Curtii Supreme de Justitie si ai Curtii Constitutionale, presedintele si membrii Curtii de Conturi numiti de Parlament, avocatul poporului, presedintele Consiliului Legislativ, precum si procurorii de la Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justitie"

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 17 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
VALENTIN-ZOLTAN PUSKAS

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 24 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU


Bucuresti, 16 mai 2001.
Nr. 241.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU


Bucuresti, 15 mai 2001.
Nr. 322.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 176/2000 pentru modificarea art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult cu venituri mici sau fără venituri apartinând cultelor religioase din România


Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 176 din 26 octombrie 2000 pentru modificarea art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult cu venituri mici sau fără venituri apartinând cultelor religioase din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 30 octombrie 2000, cu următoarea modificare si completare:

- Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - De la bugetul de stat se pot aloca, de asemenea, prin bugetul Ministerului Culturii si Cultelor structura specifică de coordonare a activitătii cultelor, sume pentru completarea fondurilor proprii necesare în vederea întretinerii si functionării unitătilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea si repararea lăcasurilor de cult, pentru conservarea si întretinerea obiectivelor de patrimoniu apartinând cultelor, pentru achizitionarea de imobile necesare în vederea desfăsurării activitătii unitătilor de cult si de asistentă socială sustinute de acestea, pentru sprijinirea activitătilor de asistentă socială organizate de cultele religioase în spitale, centre de plasament, cămine de bătrâni si alte institutii, pentru sprijinirea activitătilor privind reinsertia socială a persoanelor defavorizate sau marginalizate, precum si pentru sustinerea unor actiuni cu caracter international realizate de cultele religioase din România."

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 17 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
VALENTIN-ZOLTAN PUSKAS

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 24 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU


Bucuresti, 16 mai 2001.
Nr. 242.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 176/2000 pentru modificarea art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult cu venituri mici sau fără venituri apartinând cultelor religioase din România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 176/2000 pentru modificarea art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult cu venituri mici sau fără venituri apartinând cultelor religioase din România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU


Bucuresti, 15 mai 2001.
Nr. 323.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuinte prin Agentia Natională pentru Locuinte

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148 din 11 octombrie 1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuinte prin Agentia Natională pentru Locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 13 octombrie 1999, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Locuintele cu finantare prin credite acordate de Agentia Natională pentru Locuinte se pot realiza pe următoarele categorii de terenuri:

a) terenuri proprietate publică sau privată a statului;

b) terenuri proprietate publică sau privată a unitătilor administrativ-teritoriale;

c) terenuri aflate în proprietatea beneficiarilor de credite."

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - Identificarea si delimitarea terenurilor prevăzute la art. 1 se fac prin hotărâre a consiliului local, la propunerea primarului, pe baza si cu respectarea documentatiilor de urbanism legal aprobate."

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - (1) Terenurile identificate si delimitate potrivit art. 2 vor fi transmise în folosinta gratuită a Agentiei Nationale pentru Locuinte în termen de 15 zile de la data adoptării hotărârii prevăzute la art. 2, pe întreaga durată a executiei locuintelor, prin:

a) ordin al conducătorilor autoritătilor publice centrale care detin terenul în administrare;

b) hotărâri ale consiliilor locale, judetene, respectiv hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

c) act notarial.

(2) Predarea-primirea efectivă a terenurilor se face prin conventie încheiată între împuternicitii primarului si cei ai Agentiei Nationale pentru Locuinte.

(3) Hotărârea consiliului local prin care au fost identificate si delimitate terenurile, împreună cu documentele prevăzute la alin. (1) si (2) fac dovada detinerii legale a terenului de către Agentia Natională pentru Locuinte, pe baza lor putându-se elibera certificatul de urbanism si autorizatia de construire."

4. După articolul 3 se introduce articolul 31 cu următorul cuprins:

"Art. 31. - (1) După finalizarea lucrărilor de construire si predare a locuintei către beneficiarii de credite acestia dobândesc un drept de folosintă asupra terenului aferent, pe toată durata constructiei.

(2) În cazul terenurilor prevăzute la art. 1 lit. c) dreptul de folosintă gratuită al Agentiei Nationale pentru Locuinte încetează de drept la data predării locuintei.

(3) Terenurile aflate în proprietatea publică a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale se consideră trecute în proprietatea privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale de la data predării locuintei.

(4) Îndeplinirea formalitătilor de publicitate imobiliară este obligatorie si gratuită pentru toate operatiunile care se fac potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă."

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 17 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
VALENTIN-ZOLTAN PUSKAS

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 23 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU


Bucuresti, 16 mai 2001.
Nr. 243.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuinte prin Agentia Natională pentru Locuinte

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuinte prin Agentia Natională pentru Locuinte si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU


Bucuresti, 15 mai 2001.
Nr. 324.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 99 din Constitutia României, având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Domnul George Iulian Stancov se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Statele Unite Mexicane, Republica Costa Rica, Republica Guatemala, Republica Honduras, Republica El Salvador si Republica Nicaragua, cu resedinta la Ciudad de Mexico.

Art. 2. - Domnul George Iulian Stancov îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la data publicării prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 18 mai 2001.
Nr. 340.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru numirea unui judecător la Curtea Constitutională

 

În temeiul prevederilor art. 140 si 141 din Constitutia României, precum si ale art. 7 si ale art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Nicolae Cochinescu se numeste în functia de judecător la Curtea Constitutională, ca urmare a încetării mandatului domnului Romul Petru Vonica.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 21 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
VALENTIN-ZOLTAN PUSKAS


Bucuresti, 21 mai 2001.
Nr. 22.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea art. 28 din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Articolul 28 din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 18 aprilie 1996, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1.            Alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"(1) În judetele în care se organizează alegeri locale partiale în cel putin două circumscriptii electorale se constituie un birou electoral judetean format din 3 judecători, potrivit procedurii prevăzute la art. 29, care se aplică în mod corespunzător."

2. După alineatul (3) se introduc alineatele (4) si (5) cu următorul cuprins:

"(4) În judetele în care se organizează alegeri într-o singură circumscriptie electorală solutionarea sesizărilor si contestatiilor prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. f) si g) este de competenta judecătoriei, aceasta urmând să se pronunte în termen de cel mult 3 zile de la înregistrarea sesizărilor si contestatiilor. Hotărârea este definitivă si irevocabilă.

(5) În situatiile prevăzute la alin. (4) atributiile stabilite la art. 30 alin. (2) si la art. 106 vor fi îndeplinite de biroul electoral de circumscriptie."

 

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
Ministrul administratiei publice,
Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 17 mai 2001.
Nr. 72.