MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 270       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 24 mai 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            245. – Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătătirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale

 

            326. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătătirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale

 

            266. – Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2000 privind finantarea organizării si desfăsurării concursului national de ocupare a posturilor didactice vacante din învătământul preuniversitar de stat în anul scolar 2000/2001

 

            355. – Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2000 privind finantarea organizării si desfăsurării concursului national de ocupare a posturilor didactice vacante din învătământul preuniversitar de stat în anul scolar 2000/2001

 

            357. – Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Mare Cruce

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătătirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătătirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale, emisă în temeiul art. 1 pct. 9 lit. a) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 13 august 1998, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - (1) Programele si proiectele culturale finantate de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale se aprobă de ordonatorii principali de credite pentru activitătile proprii si pentru cele organizate de institutiile din subordinea acestora, altele decât obligatiile ori programele minimale care urmează să fie realizate anual."

2. După articolul 2 se introduce articolul 21 cu următorul cuprins:

"Art. 21. - (1) Asociatiile si fundatiile române cu personalitate juridică, precum si alte organizatii neguvernamentale fără scop lucrativ, care initiază si organizează programe si proiecte culturale, pot primi subventii alocate de la bugetul de stat sau, după caz, de la bugetele locale, care vor fi utilizate în exclusivitate pentru acoperirea partială sau integrală a cheltuielilor aferente programelor si proiectelor culturale stabilite ca beneficiare ale subventiilor.

(2) Criteriile de acordare a fondurilor pentru organizatiile neguvernamentale mentionate la alin. (1) vor fi stabilite prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(3) Nivelul subventiilor alocate se aprobă de ordonatorii principali de credite bugetare, după caz.

(4) Dobânzile aferente sumelor alocate potrivit alin. (1) vor fi utilizate numai pentru finantarea cheltuielilor aferente programelor si proiectelor culturale stabilite ca beneficiare ale subventiilor.

(5) Modul de utilizare a subventiilor acordate de la buget este supus controlului, conform legilor în vigoare.

(6) Lista cuprinzând asociatiile si fundatiile române cu personalitate juridică, celelalte organizatii neguvernamentale fără scop lucrativ, care au primit subventii, precum si cuantumul acestora se face publică, în mod oficial, prin grija ordonatorilor de credite care au acordat subventia."

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - În cadrul devizului general al programelor sau proiectelor culturale se pot prevedea si finantarea cheltuielilor de cazare, transport si masă pentru participanti, precum si cheltuieli specifice acestor manifestări, pentru închirieri de spatii si aparatură, actiuni promotionale si de publicitate, tipărituri, remuneratii, onorarii."

4. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) În situatiile în care titularii dreptului de autor sau titularii de drepturi conexe solicită plata în avans a unor sume stabilite în contract ordonatorul principal de credite poate aproba depăsirea cotei de 30% prevăzute de dispozitiile legale în vigoare, dar nu mai mare de 50%, cu conditia stabilirii unor clauze asigurătorii în contractele încheiate."

5. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - (1) Colaboratorii angajati în conditiile legii de către ordonatorii principali de credite pentru realizarea unor programe sau proiecte culturale pot primi o remuneratie de până la nivelul salariului mediu de bază maxim prevăzut pentru functiile de executie din cadrul institutiei publice organizatoare."

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 51/1998, cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 24 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU


Bucuresti, 16 mai 2001.
Nr. 245.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătătirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătătirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU


Bucuresti, 15 mai 2001.
Nr. 326.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2000 privind finantarea organizării si desfăsurării concursului national de ocupare a posturilor didactice vacante din învătământul preuniversitar de stat în anul scolar 2000/2001

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 126 din 30 iunie 2000 privind finantarea organizării si desfăsurării concursului national de ocupare a posturilor didactice vacante din învătământul preuniversitar de stat în anul scolar 2000/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 5 iulie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 2 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ


Bucuresti, 23 mai 2001.
Nr. 266.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2000 privind finantarea organizării si desfăsurării concursului national de ocupare a posturilor didactice vacante din învătământul preuniversitar de stat în anul scolar 2000/2001

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2000 privind finantarea organizării si desfăsurării concursului national de ocupare a posturilor didactice vacante din învătământul preuniversitar de stat în anul scolar 2000/2001 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU


Bucuresti, 22 mai 2001.
Nr. 355.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Mare Cruce

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1) si alin. (2) lit. c), ale art. 6 lit. A pct. III si ale art. 11 alin. (1) pct. I din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României,

la propunerea ministrului afacerilor externe,

în semn de apreciere pentru contributia avută la intensificarea si dezvoltarea relatiilor de colaborare româno-vietnameze,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Excelentei sale domnului Tran Xuan Dam, ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste Vietnam la Bucuresti, Ordinul national Pentru Merit în grad de Mare Cruce.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnăm
acest decret
.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 24 mai 2001.
Nr. 357.