MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 275      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 28 mai 2001

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

                 

                  95.136/282/712/10/806. – Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, ministrului administratiei publice, ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltării si prognozei pentru aprobarea Normelor tehnice privind completarea Registrului agricol pentru perioada 2001–2005

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

Nr. 95.136/21 martie 2001

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 712/23 aprilie 2001

MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE

Nr. 282/30 martie 2001

MINISTERUL DEZVOLTĂRII SI PROGNOZEI

Nr. 10/806/27 aprilie 2001

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor tehnice privind completarea Registrului agricol pentru perioada 2001-2005

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor, ministrul administratiei publice, ministrul finantelor publice si ministrul dezvoltării si prognozei,

având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 269/2001 privind registrul agricol pentru perioada 2001-2005,

tinând seama de Referatul de aprobare nr. 95.120 din 12 martie 2001 al Directiei strategii, sinteze si statistici din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 8/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei Publice, ale Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 16/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării si Prognozei, cu modificările ulterioare,

emit următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice privind completarea Registrului agricol pentru perioada 2001-2005, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 269/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 7 martie 2001, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, Ministerul Administratiei Publice, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Dezvoltării si Prognozei vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,
Ilie Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat

Ministrul administratiei publice,
Octav Cozmâncă

Ministrul dezvoltării si prognozei,
Gheorghe Romeo Leonard Cazan

 

ANEXĂ

 

NORME TEHNICE

privind completarea Registrului agricol pentru perioada 2001-2005

 

I. DISPOZITII GENERALE

 

1. Pentru asigurarea unei evidente unitare cu privire la starea si dezvoltarea agriculturii si la buna utilizare a resurselor locale, autoritătile administratiei publice locale din toate unitătile administrativ-teritoriale vor organiza întocmirea si tinerea la zi a Registrului agricol.

2. Registrul agricol constituie:

a) documentul oficial de evidentă primară unitară în care se înscriu date privind terenurile detinute, pe categorii, modul de utilizare a suprafetei agricole, suprafata arabilă cultivată cu principalele culturi, suprafetele amenajate pentru irigat, numărul pomilor, efectivele de animale, utilajele si instalatiile agricole, mijloacele de transport, constructiile gospodăresti.

Pentru gospodăriile populatiei se înscriu si date privind componenta gospodăriilor si evolutia efectivelor de animale;

b) sursă de date pentru înfăptuirea pe plan local a unor politici ale administratiei publice centrale: politica fiscală, agrară, protectiei sociale, edilitară, sanitară, scolară etc.;

c) bază de date pentru satisfacerea unor solicitări ale cetătenilor: eliberarea documentelor doveditoare privind proprietatea asupra animalelor, în vederea vânzării în târguri si oboare, privind calitatea de producător agricol, în vederea vânzării produselor la piată, privind starea materială pentru situatii de protectie socială (somaj, ajutor social etc.) etc.;

d) sursă administrativă de date pentru sistemul informational statistic (statistica curentă, pregătirea si organizarea recensămintelor, organizarea unui sistem de anchete prin sondaj etc.).

3. Consiliile locale comunale, orăsenesti, municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor lua măsuri pentru întocmirea si tinerea la zi a Registrului agricol, pentru asigurarea împotriva degradării, distrugerii sau sustragerii acestuia, precum si pentru furnizarea datelor din registru, cu respectarea prevederilor legale.

Registrul agricol, având caracterul unui document oficial care constituie o sursă importantă de informatie, va fi numerotat, parafat, sigilat si înregistrat în registrul de intrare-iesire al consiliului local respectiv.

Prefectii veghează la respectarea prevederilor legale cu privire la întocmirea si tinerea evidentei Registrului agricol, precum si la corectitudinea datelor înscrise în acesta.

4. Se vor completa volume separate pentru următoarele categorii de detinători de terenuri si de animale:

- gospodării ale populatiei cu domiciliul în comuna/orasul/municipiul/ sectorul municipiului Bucuresti (tipul 1);

- persoane fizice cu domiciliul în alte localităti, care detin terenuri, animale si/sau constructii pe raza localitătii (tipul 2);

- unităti cu personalitate juridică cu sediul în localitate (societăti comerciale, societăti/asociatii agricole, unităti din învătământ, sănătate, culte, industrie, transport, constructii, administratie publică etc.) (tipul 3). Nu se înscriu unitătile apartinând Ministerului Apărării Nationale, Ministerului de Interne, Ministerului Justitiei si Serviciului Român de Informatii;

- unităti cu personalitate juridică cu sediul în altă localitate, care detin terenuri, animale sau constructii pe raza localitătii (tipul 4).

5. La comune se înscriu în Registrul agricol toate gospodăriile populatiei, chiar dacă nu detin terenuri agricole si silvice, animale sau constructii, precum si unitătile cu personalitate juridică ce detin terenuri agricole si silvice, animale sau constructii. De asemenea, se înscriu toate gospodăriile populatiei din localităti rurale care apartin din punct de vedere administrativ de orase sau de municipii, stabilite potrivit legii.

La orase, municipii si sectoare ale municipiului Bucuresti se înscriu în Registrul agricol numai gospodăriile populatiei si unitătile cu personalitate juridică ce detin terenuri agricole si silvice, precum si cele care detin animale din speciile: bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline si familii de albine.

6. Înscrierea datelor în Registrul agricol se va face pe baza declaratiilor date sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei, prin vizitarea gospodăriilor de către persoanele împuternicite cu completarea Registrului agricol.

Înscrierea datelor în Registrul agricol se poate face si la sediul primăriei în cazul în care capul gospodăriei se prezintă din proprie initiativă sau pentru rezolvarea altor probleme.

Persoanele care nu au domiciliul în localitate vor trimite declaratia prevăzută la alin. 1 prin postă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declaratia prin procură.

În cazul indiviziunii oricare dintre coindivizari va putea da declaratia în conditiile alin. 1 sau, după caz, ale alin. 3.

Pentru unitătile cu personalitate juridică datele se înscriu în Registrul agricol pe baza declaratiilor date de conducătorul unitătii respective.

7. Înscrierea datelor în Registrul agricol se va face de către agentul agricol sau de un alt functionar din aparatul propriu al consiliului local respectiv, care are sarcina de a completa, de a tine la zi si de a centraliza datele din acest registru.

Secretarul unitătii administrativ-teritoriale coordonează, verifică si răspunde de modul de completare si de tinere la zi a Registrului agricol.

Modificarea datelor înscrise în Registrul agricol se va face numai cu acordul secretarului unitătii administrativ-teritoriale respective.

8. Înscrierea datelor în Registrul agricol se va face numai cu cerneală/pastă.

Orice modificări ale datelor înscrise se fac prin tăierea cu o linie orizontală cu cerneală/pastă rosie si prin înscrierea datelor corecte, de asemenea, cu cerneală/pastă rosie, lăsându-se vizibilă cifra anterioară.

9. Pentru gospodăriile populatiei înscrierea datelor se va face în ordinea străzilor si a numărului de case, în registre separate pe sate, astfel încât să rămână, după apreciere, si un număr suficient de file libere la fiecare sat, care vor servi pentru înscrierea gospodăriilor ce se vor înfiinta în perioada 2001-2005. Dacă satele sunt formate dintr-un număr redus de gospodării se vor înscrie într-un registru gospodăriile din 2-3 sate, lăsându-se între sate un număr suficient de file libere pentru eventualele noi gospodării ce se vor înfiinta în fiecare sat până în anul 2005.

Nu se lasă file libere între gospodării pentru terenurile virane, chiar dacă sunt numerotate.

Gospodăriile izolate se vor înscrie în satul de care apartine terenul respectiv.

La orase, municipii si sectoare ale municipiului Bucuresti Registrul agricol se va completa pe zone/cartiere.

10. În Registrul agricol se va deschide separat câte o partidă pentru fiecare gospodărie, persoană fizică sau unitate cu personalitate juridică.

Prin gospodărie se întelege grupul de două sau mai multe persoane care locuiesc împreună în mod obisnuit, având în general legături de rudenie, si care se gospodăresc în comun, participând integral sau partial la bugetul de venituri si cheltuieli al gospodăriei. După caz, membrii gospodăriei lucrează împreună terenul sau cresc animale, consumă si valorifică în comun produsele obtinute.

Gospodăria poate fi formată si dintr-un grup de două sau mai multe persoane între care nu există legături de rudenie, dar care declară că, prin întelegere, locuiesc si se gospodăresc împreună.

Persoanele care declară că locuiesc si se gospodăresc singure, nefăcând parte din altă gospodărie, se consideră tot ca o gospodărie, dar alcătuită dintr-o singură persoană.

Se consideră membri ai gospodăriei atât cei prezenti, cât si cei care absentează o perioadă din gospodărie, cum sunt cei care învată la scoală în altă localitate, cei plecati în armată etc., dar pe care gospodăria îi consideră membri ai săi, si nu au domiciliul în altă localitate.

Dacă la acelasi număr de casă sunt două sau mai multe gospodării distincte, fiecare dintre acestea va fi înscrisă separat în Registrul agricol.

11. La defalcarea unei gospodării, la partida veche se mentine gospodăria care îsi păstrează vechiul număr de pozitie, corectându-se rubricile în mod corespunzător, iar pentru gospodăria care s-a înfiintat se va deschide o partidă nouă, mentionându-se la partida veche numărul la care i s-a deschis noua partidă.

12. Dacă două gospodării vechi se unesc în una singură, ambele partide se anulează cu mentiunea "unificat cu gospodăria de la pozitia numărul... si deschis partida la pozitia numărul...". Noua partidă cuprinde datele ambelor gospodării unificate.

13. În cazul în care persoanele din cadrul gospodăriei îsi schimbă domiciliul dintr-un sat în altul, respectiv dintr-o localitate componentă a orasului sau a municipiului în alta - dar în limitele aceleiasi comune, aceluiasi oras sau municipiu -, se va face transferarea datelor gospodăriei la satul sau la localitatea componentă, anulându-se vechea partidă cu mentiunea "plecat în ...".

În cazul în care persoanele din cadrul gospodăriei îsi schimbă domiciliul în altă comună, în alt oras, municipiu sau sector al municipiului Bucuresti, se va anula partida, înscriindu-se data si noua adresă si, după caz, se va trece în volumul Registrului agricol cu gospodării ale populatiei cu domiciliul în alte localităti (tipul 2).

În cazul în care se înlocuieste capul gospodăriei cu un alt membru din cadrul gospodăriei (de exemplu: prin deces, prin plecare din localitate etc.) nu se deschide altă partidă, ci se vor opera modificările respective.

14. La efectuarea modificărilor prevăzute la pct. 10-13 se vor avea în vedere elementele definitorii ale gospodăriei definite la pct. 10.

15. Pentru identificarea gospodăriilor înscrise în Registrul agricol se va întocmi o listă alfabetică cuprinzând gospodăriile (repertoriu), care cuprinde adresa capului de gospodărie (strada si numărul casei), numărul pozitiei si al volumului Registrului agricol la care a fost înscrisă gospodăria.

16. Secretarul unitătii administrativ-teritoriale va aduce la cunostintă publică dispozitiile legale privind Registrul agricol.

17. Termenele la care se efectuează declararea si înscrierea în Registrul agricol sunt următoarele:

a) 5-20 ianuarie, pentru datele anuale privind terenul în proprietate, componenta gospodăriei, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul anului, precum si modificările intervenite în cursul semestrului II al anului precedent în efectivele de bovine, porcine, ovine, caprine si cabaline pe care le detin (vânzări, cumpărări, produsi vii obtinuti, animale moarte sau sacrificate, alte intrări-iesiri), utilaje, instalatii agricole si mijloace de transport, constructii;

b) 15-31 mai pentru datele privind modul de utilizare a suprafetei agricole, suprafata arabilă cultivată, numărul pomilor fructiferi;

c) 1-15 iulie pentru datele privind evolutia efectivelor de animale în semestrul I al anului.

Persoanele fizice si juridice pot declara date pentru a fi înscrise în Registrul agricol si în afara acestor intervale de timp, în cazul în care au intervenit modificări deosebite în patrimoniul agricol.

 

II. COMPLETAREA REGISTRULUI AGRICOL

PARTEA I

 

Coperta Registrului agricol se va completa cu date de identificare a localitătii, pe tipuri, astfel:

• pentru tipul 1 - gospodării ale populatiei cu domiciliul în comuna/orasul/municipiul respectiv:

- judetul;
- comuna/orasul/municipiul;
- localitatea componentă (satul)/sectorul municipiului Bucuresti;

- codul SIRUTA al localitătii componente (sat)/sector, format din 6 caractere numerice (câte unul în fiecare căsută);

• pentru tipul 2 - persoane fizice cu domiciliul în alte localităti, pentru tipul 3 - unităti cu personalitate juridică cu sediul în localitate si pentru tipul 4 - unităti cu personalitate juridică cu sediul în altă localitate:

- judetul;
- comuna/orasul/municipiul;
- codul SIRUTA al comunei/orasului/municipiului.

Date de identificare

"Pozitia numărul" reprezintă numărul de ordine al gospodăriei/unitătii cu personalitate juridică în cadrul volumului Registrului agricol. La fiecare volum numerotarea pozitiilor începe cu 001.

Pentru cetătenii români cu domiciliul în altă tară se va înscrie tara de domiciliu.
Caseta "Persoane fizice" se completează astfel:

- pentru persoanele fizice cu domiciliul în localitatea respectivă: strada si numărul;

- pentru persoanele fizice cu domiciliul în alte localităti: date privind domiciliul stabil (judetul, comuna/orasul/municipiul, strada, numărul). În cazul în care detin si constructii (case de locuit, constructii gospodăresti) se completează si adresa unde se află aceste constructii (strada si numărul).

Caseta "Persoane juridice" se completează astfel:

- pentru persoanele juridice cu sediul în localitatea respectivă: organul coordonator, denumirea unitătii, denumirea subunitătii, strada, numărul, codul SIRUES format din 9 caractere numerice si codul fiscal format din 10 caractere numerice;

- pentru persoanele juridice cu sediul în alte localităti: denumirea unitătii cu personalitate juridică, adresa acesteia (judetul, comuna/orasul/municipiul), denumirea subunitătii, strada si numărul.

 

NOTĂ:
Codurile SIRUES si SIRUTA vor fi comunicate de către directiile generale judetene de statistică.

 

CAPITOLUL 1
Componenta gospodăriei

 

Se completează cu date privind membrii gospodăriei numai pentru persoane fizice cu domiciliul în localitatea respectivă.

Pentru persoanele fizice cu domiciliul în altă localitate se înscriu date numai pentru proprietar (pe rândul 01).

În coloana 1 "Numele si prenumele membrilor gospodăriei" se vor înscrie cu litere mari de tipar numele si prenumele capului gospodăriei, indiferent dacă este bărbat sau femeie, care va cuprinde si initiala prenumelui tatălui.

Capul gospodăriei, în sensul prezentelor norme, este persoana care conduce gospodăria si o reprezintă în fata autoritătilor, fiind recunoscută ca atare de ceilalti membri ai gospodăriei.

În continuare se înscriu membrii gospodăriei în următoarea ordine: sotie/sot, fiu/fiică, alte rude (mamă/tată, ginere/noră, nepot/nepoată, soră/frate etc.), persoane neînrudite.

În coloana 3 se va înscrie codul numeric personal (CNP) de pe buletinul sau cartea de identitate, care cuprinde 13 caractere numerice.
În coloana 4 se va înscrie sexul prin mentionarea codului "1" pentru bărbati si "2" pentru femei.

În coloana 5 "Denumire legătură de rudenie" se va înscrie: sotie/sot, fiu/fiică, noră/ginere etc.

În coloana 6 "Cod legătură rudenie" se va înscrie codul corespunzător legăturii de rudenie fată de capul gospodăriei, "2" pentru sotie/sot, "3" pentru fiu/fiică, "4" pentru alte rude, respectiv mamă/tată, ginere/noră, nepot/nepoată, soră/frate etc., "5" pentru persoane neînrudite.

Dacă o gospodărie are mai multi membri decât rândurile prevăzute în Registrul agricol, se va folosi o alonjă.

 

CAPITOLUL 2
Terenuri în proprietate

 

Se completează pentru toate categoriile de proprietari.

Se vor înregistra suprafetele în proprietate pe categorii de folosintă (pe total si defalcate în functie de localitatea în care sunt situate: în localitatea de resedintă si în alte localităti), inclusiv cele cu care s-au înscris în asociatii cu personalitate juridică (societăti comerciale si societăti agricole private).

Pentru persoanele fizice si juridice cu domiciliul, respectiv sediul, în alte localităti se completează numai coloana "Total".

Suprafata gospodăriei reprezintă suma suprafetelor pe care le detine în proprietate fiecare membru al gospodăriei, atât în proprietate personală, cât si partea pe care o declară că îi revine din indiviziune.

În cazul în care fiecare membru al gospodăriei detine teren în proprietate pe raza localitătii de domiciliu, în coloana "Mentiuni" din capitolul 1 se vor înscrie suprafata si categoria de folosintă a terenului, potrivit categoriilor de teren mentionate în capitolul 2. De exemplu: 1,50 ha arabil, 2,35 ha păsuni, 0,30 ha livezi etc. Din însumarea acestor date rezultă suprafetele înscrise în capitolul 2 (coloana "Localitatea de domiciliu/sediu").

Teren arabil (cod rând 01) este terenul care se ară în fiecare an sau la intervale mai mari, în scopul cultivării plantelor anuale sau perene - inclusiv terenurile rămase necultivate din cauza inundatiilor, colmatărilor, a altor calamităti cu caracter temporar si din alte cauze. De asemenea, din această categorie fac parte si terenurile ocupate de sere, solarii, răsadnite, căpsunerii.

Păsuni naturale (cod rând 02) sunt terenurile acoperite cu vegetatie ierboasă instalată pe cale naturală si sunt destinate păsunatului animalelor.

Fânete naturale (cod rând 03) sunt terenurile cu vegetatie ierboasă instalată pe cale naturală si care este destinată recoltării sub formă de fân.

În evidenta gospodăriei/unitătii cu personalitate juridică se înscriu numai păsunile si fânetele aflate în proprietatea acesteia.

Nu se vor înscrie suprafetele folosite în comun ori arendate din izlazul comunal sau din fondul silvic.

Vii, pepiniere viticole si hameisti (cod rând 04) cuprind plantatiile viticole pe rod si tinere, plantatiile portaltoi, scolile de vită, hameistile pe rod si tinere.

Vii pe rod (cod rând 05) cuprind plantatiile viticole pe rod.

Livezi de pomi, pepiniere, arbusti fructiferi (cod rând 06) cuprind suprafetele ocupate cu livezi, cu arbusti fructiferi (coacăzi, zmeuri, muri, agrisi, trandafiri pentru dulceată etc.), precum si terenurile destinate producerii de material săditor pomicol. Sunt considerate livezi terenurile ocupate cu pomi fructiferi, în câmp sau în jurul casei, care au cel putin 25 de pomi fructiferi plantati la distante aproximativ normale pe rând si între rânduri.

Livezi pe rod (cod rând 07) cuprind suprafetele ocupate cu livezi pe rod.

Teren agricol - total - (cod rând 08) reprezintă suma suprafetelor terenurilor arabile, păsunilor naturale, fânetelor naturale, viilor, pepinierelor viticole si hameistilor, livezilor de pomi, pepinierelor pomicole si arbustilor fructiferi.

Fond forestier si alte terenuri cu vegetatie forestieră (cod rând 09) reprezintă suprafata terenurilor împădurite, a celor în curs de împădurire, a perdelelor de protectie, a pepinierelor silvice, inclusiv răchităriile.

Curti si clădiri (cod rând 10) - se evidentiază suprafetele ocupate de curti, clădiri de locuit si constructii gospodăresti. Se vor înscrie suprafetele reale ocupate de curti si clădiri si nu o suprafată standard.

Alte terenuri (cod rând 11) - se înscrie suprafata ocupată de stufărisuri, iazuri si helesteie, ape curgătoare, lacuri si bălti permanente, stâncării, grohotisuri, nisipuri, râpe, mlastini, drumuri etc.

Suprafata totală (cod rând 12) reprezintă suma suprafetelor înscrise pe rândurile cod 08, 09, 10, 11.

 

CAPITOLUL 3
Modul de utilizare a suprafetei agricole situate pe raza localitătii

 

Se completează pentru toate categoriile de detinători, cu particularitătile mentionate mai jos.

Suprafata agricolă cuprinde terenurile folosite pentru obtinerea productiei vegetale - arabile, păsuni si fânete naturale, vii, pepiniere viticole si hameisti, livezi si pepiniere pomicole, arbusti fructiferi - situate în perimetrele extravilan si intravilan ale localitătilor.

Suprafata agricolă în proprietate (cod rând 01) cuprinde terenurile aflate în proprietatea gospodăriei/unitătii cu personalitate juridică si este egală cu suprafata înscrisă la capitolul 2, cod rând 08, coloana "Situată în localitatea de domiciliu/sediu".

Suprafata agricolă primită (cod rând 02) reprezintă suma suprafetelor primite sub diferite forme (în arendă, în parte, în asociere, sub formă de actiuni, sub alte forme), respectiv suma suprafetelor cod rând 03, 04, 05, 06, 07.

Suprafata agricolă primită în arendă (cod rând 03) cuprinde terenul luat în exploatare în schimbul unei arende în bani sau în natură (cotă fixă) potrivit prevederilor legislatiei în domeniu.

Suprafata agricolă primită în parte (cod rând 04) cuprinde terenurile luate în exploatare în schimbul unei cote-părti din productia obtinută.

Suprafata agricolă primită în asociere (cod rând 05) - se completează numai de unitătile cu personalitate juridică si cuprinde terenurile cu care s-au înscris membrii acestora în asociatii.

Suprafata agricolă primită sub formă de actiuni (cod rând 06) se completează numai de unitătile cu personalitate juridică si cuprinde terenurile apartinând unor persoane fizice sau juridice, cu care s-au înscris în societătile respective.

Suprafata agricolă primită sub alte forme (cod rând 07) cuprinde terenurile pe care gospodăria/unitatea cu personalitate juridică le-a primit cu titlu gratuit, prin schimb temporar, concesionare etc.

Suprafata agricolă dată (cod rând 08) reprezintă suma suprafetelor date sub diferite forme, respectiv suma suprafetelor cod rând 09, 10, 11, 12, 13.

Suprafata agricolă dată în arendă (cod rând 09) cuprinde terenurile pe care proprietarul le-a cedat unei alte gospodării/unităti cu personalitate juridică în vederea utilizării lor în schimbul unei plăti (arendă) în bani sau în natură (cotă fixă).

Suprafata agricolă dată în parte (cod rând 10) cuprinde terenurile pe care proprietarul le-a cedat unei alte gospodării/unităti cu personalitate juridică în vederea utilizării lor, acesta primind o cotă-parte din productia obtinută. Cantitatea primită variază în functie de productia obtinută în anul agricol respectiv.

Suprafata agricolă înscrisă la o societate/asociatie agricolă cu personalitate juridică (cod rând 11) cuprinde terenurile cu care proprietarul s-a înscris într-o societate/asociatie agricolă cu personalitate juridică. Nu se înregistrează suprafetele cuprinse la asociatiile familiale (fără personalitate juridică).

Suprafata agricolă înscrisă la o societate comercială agricolă (ca actionar) (cod rând 12) cuprinde terenurile cu care proprietarul participă sub formă de actiuni la acest tip de societate comercială.

Suprafata agricolă dată sub alte forme (cod rând 13) cuprinde terenurile date spre exploatare cu titlu gratuit, prin schimb temporar, concesionare etc.
Suprafata agricolă dată la societătile/asociatiile agricole cu personalitate juridică (cod rând 14) cuprinde terenurile date spre exploatare societătilor/asociatiilor agricole cu personalitate juridică.

Suprafata agricolă utilizată (cod rând 15) cuprinde terenurile utilizate de gospodărie în mod direct si este egală cu cod rând 01 + 02 - 08.

Toate suprafetele vor fi înscrise în hectare si ari, tinându-se seama că 1 ha este egal cu 100 ari, iar 1 ar este egal cu 100 m2.

În cazul în care într-o localitate se întrebuintează alte unităti de măsură decât hectarul, cum ar fi: jugărul, falcea, pogonul etc., toate declaratiile date în asemenea unităti de măsură vor fi transformate în ha si ari, avându-se în vedere următoarele echivalente:

- 1 jugăr = 5.755 m2 sau 57,55 ari;
- 1 pogon = 5.000 m2 = 50 ari;
- 1 falce moldovenească = 14.322 m2 = 1,43 ha.

 

CAPITOLUL 4
Suprafata arabilă cultivată pe raza localitătii

 

Se completează pentru toate categoriile de detinători.

Se vor înscrie suprafetele situate pe raza comunei/orasului/municipiului, cultivate direct de persoane fizice si persoane juridice cu principalele culturi, indiferent de forma de detinere a terenurilor respective (proprietate privată, arendă, cote-părti etc.).

Alte cereale (cod rând 07) - se cuprind culturile de orez, mei, dughie, hriscă etc.

Alte leguminoase pentru boabe (cod rând 10) - se cuprind culturile de linte, bob, năut, arahide, fasolită etc.

Plante textile - total (cod rând 11) - se includ culturile de in pentru fibre, cânepă pentru fibre, bumbac, iuca, abutilon etc.

Alte plante uleioase (cod rând 15) - se cuprind culturile de ricin, in pentru ulei, mustar, dovleac pentru seminte, mac etc.

Alte plante pentru alte industrializări (cod rând 18) - se cuprind culturile de sorg pentru mături, cicoare etc.

Plante pentru producerea de seminte si seminceri (cod rând 29) - se înscriu numai suprafetele loturilor semincere cultivate în scopul producerii de seminte si seminceri; nu se înscriu parcelele retinute din culturile existente în vederea obtinerii de sământă.

Alte culturi (cod rând 32) - se cuprind culturile neincluse în codurile 01-31, inclusiv câmpuri experimentale, sere si răsadnite.

În suprafata arabilă cultivată nu se cuprind terenurile situate pe marginea străzilor/ulitelor, care sunt cultivate cu cartofi, legume, plante de nutret etc.

 

CAPITOLUL 5
Pomi fructiferi - în livezi si răzleti - pe raza localitătii

 

Se completează pentru toate categoriile de detinători.

Pomii pe rod-total (cod rând 01) reprezintă numărul total al pomilor fructiferi pe rod detinuti de gospodărie/unitatea cu personalitate juridică, aflati atât în livezi, cât si răzleti, în câmp sau în jurul casei, pe raza comunei, orasului, municipiului, sectorului municipiului Bucuresti, de domiciliu/sediu.

Numărul pomilor pe rod se defalcheză pe cod rând 02...11, pe principalele specii de pomi.

Pomii tineri (cod rând 12) reprezintă numărul total al pomilor, indiferent de specie, aflati în masiv, răzleti sau în curti, care nu au intrat pe rod.

Duzii se înscriu separat si nu se cuprind în numărul total al pomilor.

În numărul pomilor pe rod si tineri nu se cuprind pomii fructiferi de pe aliniamentele străzilor, drumurilor si căilor ferate.

 

CAPITOLUL 6
Suprafete amenajate pentru irigat

 

Se completează pentru toate categoriile de detinători.

Se înscriu date cu privire la suprafetele irigate efectiv, situate pe raza comunei/orasului/municipiului si în alte localităti, cultivate direct de persoanele fizice si persoanele juridice, indiferent de forma de detinere a terenurilor respective (proprietate, arendă, cote-părti etc.).

Se înscriu suprafetele cultivate si irigate, nominalizate la principalele culturi sau grupe de culturi (cod rând 02-10), ceea ce reprezintă suprafata arabilă totală irigată (cod rând 01), precum si categoriile de folosintă reprezentate de păsuni si fânete, plantatiile viticole si pomicole (cod rând 11-14), care însumate reprezintă totalul terenului agricol irigat efectiv (cod rând 15).

 

CAPITOLUL 7
Animalele domestice la începutul anului

 

Se completează pentru toate categoriile de detinători.

Se înscriu date cu privire la efectivele de animale pe total specie si pe principalele grupe de vârstă si sex existente pe raza localitătii.

În localitătile de unde în mod obisnuit pleacă animalele la iernat în alte localităti, în sălasuri la munte sau în bălti, se vor înscrie, pe baza declaratiei capului gospodăriei sau a unui membru major al acesteia, si animalele respective. În cazul în care un animal apartine mai multor proprietari acesta se înscrie la gospodăria unde se găseste animalul în momentul înregistrării (declarării).

Completarea acestui capitol se face astfel:

Bovine-total (cod rând 01) - se cuprind toate animalele din specia taurine si bubaline, indiferent de sex, vârstă sau destinatie economică, si se calculează prin însumarea datelor de la rândurile cod 02+03+04+05+06+08+10.

Vaci si bivolite (cod rând 02) sunt femelele care, indiferent de vârstă, greutate sau productia de lapte, au fătat cel putin o dată.

Juninci gestante (cod rând 03) sunt femelele care, indiferent de vârstă, se găsesc la prima gestatie.

Taurii reproducători (cod rând 04) sunt masculii folositi efectiv pentru montă.

Boii si bivolii de muncă (cod rând 05) sunt masculii (taurini si bubalini) castrati, în vârstă de peste doi ani.

Tineret femel - total (cod rând 06) sunt femelele destinate reproducerii, inclusiv vitelele care au fost montate, dar nu au fost diagnosticate ca gestante.

Tineret mascul - total (cod rând 08) - se înscrie totalitatea tineretului mascul până la 2 ani.

Bovine la îngrăsat (cod rând 10) - se înscriu bovinele adulte puse la îngrăsat, precum si cele tinere destinate îngrăsării.

Ovine - total (cod rând 11) reprezintă totalitatea ovinelor existente, indiferent de sex, vârstă, destinatie economică si locul unde se află.

Oi fătătoare (cod rând 12) - se înregistrează femelele care au fătat cel putin o dată, indiferent de vârstă.

Mioare montate (cod rând 13) - se înregistrează tineretul femel destinat reproducerii, care a fost montat.

Tineret sub un an (cod rând 14) - se înregistrează tineretul mascul si femel născut în cursul anului anterior.

Caprine - total (cod rând 15) - se înscrie totalitatea caprinelor existente, indiferent de sex, vârstă, destinatie economică si locul unde se află.

Capre (cod rând 16) sunt femelele care au fătat cel putin o dată, indiferent de vârstă.

Porcine - total (cod rând 17) - se înscriu toate animalele din specia porcine, indiferent de sex, vârstă si destinatie economică.

Scroafe de prăsilă (cod rând 18) - se înscriu femelele care au fătat cel putin o dată.

Tineret femel de prăsilă (6-9 luni) (cod rând 19) - se înscrie tineretul femel destinat efectiv reproducerii.

Tineret din crescătorii (2-4 luni) (cod rând 20) cuprinde tineretul mascul si femel aflat în perioada cuprinsă între întărcare si vârsta la care se face clasarea pentru prăsilă sau îngrăsare. Pentru gospodăriile populatiei se înregistrează porcinele între 2-4 luni.

Cabaline - total (cod rând 21) reprezintă totalitatea cabalinelor de muncă, de reproducere (armăsari, iepe), de sport, de agrement etc.

Măgari si catâri (cod rând 23) - se înscriu animalele din speciile respective, indiferent de vârstă si sex.

Iepuri de casă (cod rând 24) - se înregistrează numărul total al iepurilor de casă din rasele de carne, blană, păr etc.

Animale de blană (cod rând 25, 26, 27) - se înregistrează animalele crescute cu această destinatie, indiferent de categoria de detinători.

Păsări - total (cod rând 28) - se cuprinde efectivul total de păsări adulte si tinere, masculi si femele din toate speciile.

Păsări ouătoare adulte (cod rând 29) - se înscriu femelele adulte din toate speciile (găini, gâste, rate, curci etc.).

Albine - familii (cod rând 30) - se cuprinde numărul total al familiilor de albine; în cazul în care stupii au mai multe familii se înscrie numărul familiilor existente în stupii respectivi.

 

CAPITOLUL 8
Evolutia efectivelor de animale în cursul anului

 

Se completează numai pentru gospodăriile populatiei cu domiciliul în localitate si pentru persoanele fizice cu domiciliul în alte localităti, care detin animale pe raza localitătii.

Datele înscrise se referă la modificările intervenite în efectivele animalelor, cum sunt produsii vii obtinuti, cumpărări, vânzări, tăieri, animale moarte etc.

Datele privind evolutia animalelor se vor înscrie separat pentru fiecare semestru.

Între datele înscrise în capitolul 7 "Animalele domestice la începutul anului" si cele din capitolul 8 "Evolutia efectivelor de animale în cursul anului"/semestrul I există o strânsă corelatie.

De exemplu, datele înscrise în capitolul 7 pentru anul 2002 trebuie să fie egale cu efectivul de la începutul anului 2001, la care se adaugă produsii vii obtinuti, cumpărările si alte intrări si se scad animalele vândute, tăiate în gospodăria proprie, cele moarte si alte iesiri, înscrise în capitolul 8 "Evolutia efectivelor de animale" pentru anul 2001.
În situatia în care în unele gospodării nu sunt miscări în cursul anului efectivul de la sfârsitul anului va fi identic cu cel de la începutul anului.

În legătură cu continutul indicatorilor privind evolutia efectivelor de animale se fac următoarele precizări:

La cod rând 01, 14, 21, 28, 35 se înscrie numărul produsilor obtinuti prin fătare în cursul anului. Se înscriu atât produsii obtinuti de la femelele existente în gospodărie la începutul anului, cât si cei obtinuti de la femelele cumpărate ulterior.

La cod rând 02, 08, 15, 22, 29, 36 se înscrie numărul animalelor cumpărate, indiferent de scopul cumpărării (reproducere, îngrăsare, sacrificare) si de locul de unde s-a făcut cumpărarea (de la gospodăriile din aceeasi localitate, de la unităti, din târguri, oboare etc.).

La cod rând 03, 09, 16, 23, 30, 37 se înscriu animalele primite gratuit sau prin schimb.

La cod rând 04, 10, 17, 24, 31, 38 se înscrie numărul animalelor vândute vii, indiferent de felul vânzării.

La cod rând 05, 11, 18, 25, 32 se înscrie numărul animalelor tăiate în gospodărie pentru consum propriu sau pentru a fi vândute.

La cod rând 06, 12, 19, 26, 33, 39 se înscrie numărul animalelor moarte. Tot aici se înscriu si animalele tăiate din necesitate, care nu au putut fi valorificate în hrana oamenilor, fiind confiscate sau folosite în hrana animalelor.

La cod rând 07, 13, 20, 27, 34, 40 se înscriu animalele date gratuit sau în schimb, precum si cele dispărute (furate).

 

CAPITOLUL 9
Utilaje, instalatii agricole si mijloace de transport
existente la începutul anului

 

Se completează pentru toate categoriile de detinători.

Se înscriu echipamentele existente si care sunt în stare de functionare. Se cuprind echipamentele dobândite prin cumpărare, dotare, concesionare, mostenire etc.

Echipamentele în proprietatea gospodăriilor sau a unitătilor cu personalitate juridică, care sunt date cu chirie altor gospodării sau altor agenti economici, se înscriu la proprietar; nu se înscriu echipamentele luate cu chirie.

La tractoare se înscriu toate tractoarele cu cel putin două axe, cu pneuri sau senile, destinate în principal executării lucrărilor agricole.

Motocultoarele sunt vehicule motorizate cu un singur ax.

La pluguri cu tractiune animală se înscriu cele tractate de un singur animal si cele tractate de mai multe animale.

La semănători cu tractiune mecanică se înscriu atât cele tractate, cât si cele purtate.

La semănători cu tractiune animală se înscriu numai cele de fabricatie industrială.

La masini de stropit si prăfuit nu se includ echipamentele portabile.

La remorci pentru tractor se înscriu toate tipurile (monoaxiale, cu două sau mai multe axe).

La care si cărute nu se cuprind trăsurile, docarele, saretele etc.\

La instalatii pentru prepararea furajelor se cuprind bucătăriile furajere, uruitoarele, tocătoarele de furaje.

 

CAPITOLUL 10
Constructii pe raza localitătii

 

Se completează pentru toate categoriile de detinători.

Se înscriu date cu privire la casele de locuit, grajduri si alte constructii gospodăresti detinute în proprietate pe raza localitătii. La gospodăriile care posedă constructii de locuit ce au în prelungire încăperi care servesc drept grajd, sure etc. se vor defalca suprafata destinată pentru locuit si suprafata destinată pentru adăpostul animalelor (grajd).

Dacă într-o gospodărie se găsesc două sau mai multe case de locuit, acestea se vor înscrie fiecare pe rânduri separate.

Se consideră o singură clădire aceea ale cărei părti, desi au număr diferit de etaje si au intrări separate, constituie o constructie unitară din punct de vedere al sistemului constructiv.

Suprafata construită se consideră suprafata cuprinsă în conturul exterior al zidurilor înconjurătoare.

În cazul clădirilor cu mai multe etaje se va înscrie suprafata construită desfăsurată - total, care reprezintă suma suprafetelor sectiunilor orizontale ale tuturor nivelurilor clădirii (subsol, parter, etaj, mansardă, exclusiv podurile circulabile si necirculabile), delimitate de conturul exterior al peretilor exteriori. În suprafata construită desfăsurată nu se cuprind suprafetele aferente treptelor exterioare, teraselor neacoperite, curtilor interioare si exterioare de lumină sau de acces mai mari de 4 m2, subsolurile tehnice.

 

III. CENTRALIZAREA DATELOR DIN REGISTRUL AGRICOL

PARTEA a II-a

 

1. Registrul agricol - Partea a II-a - Tabele centralizatoare se completează într-un exemplar la nivelul comunei, orasului, municipiului si sectoarelor municipiului Bucuresti.

2. Pe baza datelor înscrise în Registrul agricol - Partea I se organizează evidenta centralizată pe comună, oras, municipiu si sectoare ale municipiului Bucuresti, completându-se tabelele din Registrul agricol - Partea a II-a. La capitolele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 si 10 centralizarea se va face astfel:

- la gospodării cu domiciliul în localitate se vor însuma datele din volumele cu tipul 1;

- la persoanele cu domiciliul în alte localităti se vor însuma datele din volumele cu tipul 2;

- la persoanele juridice se vor însuma datele din volumele cu tipul 3 si 4.

3. Centralizarea datelor pe comună, oras, municipiu, sector al municipiului Bucuresti se face în următoarele perioade:

a) până la data de 30 ianuarie pentru datele privind efectivele de animale, evolutia efectivelor de animale în cursul semestrului II al anului precedent, numărul gospodăriilor/unitătilor cu personalitate juridică, terenurile în proprietate;

b) până la data de 15 februarie pentru datele privind utilajele, instalatiile agricole, mijloacele de transport, constructiile;

c) până la data de 15 iunie pentru datele privind modul de utilizare a suprafetei agricole, suprafata arabilă cultivată, numărul pomilor;

d) până la data de 30 iulie pentru datele privind evolutia efectivelor de animale pe semestrul I.

Datele centralizate pe comune, orase, municipii si sectoare ale municipiului Bucuresti vor fi comunicate directiilor generale de statistică judetene si a municipiului Bucuresti la termenele si pe formularele stabilite de Institutul National de Statistică si Studii Economice.

Comunicarea datelor centralizate se va face sub semnătura primarului si a secretarului unitătii administrativ-teritoriale.

La verificarea si analiza datelor centralizate pe localitate pot fi consultati specialistii de la circumscriptiile sanitar-veterinare, de la punctele de însământări artificiale, centrele agricole comunale si de la oficiile judetene pentru cadastru si organizarea teritoriului, precum si de la directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene, în legătură cu datele de care dispun.

Datele privind productia vegetală si animală (capitolele 11 si 12) se stabilesc numai pentru gospodăriile populatiei cu domiciliul în localitate prin calcule efectuate la nivelul localitătii pe baza datelor centralizate înscrise în capitole din Registrul agricol - Partea a II-a si a datelor culese cu ajutorul sondajelor.

 

CAPITOLUL 11
Productia vegetală

 

Datele privind suprafata cultivată, pe culturi, se iau din capitolul 4.

Productia medie la hectar se înscrie pe baza rezultatelor sondajelor efectuate la un număr de gospodării a căror suprafată cultivată reprezintă 10-15% din suprafata culturii respective pe total localitate.

Sondajul si completarea chestionarului prezentat în anexa nr. 1 la prezentele norme tehnice se efectuează în termen de 5-10 zile de la încheierea recoltării fiecărei culturi.

La efectuarea sondajului si completarea chestionarului privind productia obtinută vor fi antrenati si specialisti de la centrele agricole.

De exemplu:

Gospodăriile populatiei din localitatea A au cultivat cu grâu 420 ha. A fost selectat un esantion de 21 de gospodării care au cultivat 56 ha, adică 13,3% din suprafata totală cultivată cu grâu.

Specialistul anchetator va completa chestionarul-model prezentat în anexa nr. 1, astfel:

Nr. crt.|

Numele si prenumele capului gospodăriei

Suprafata cultivată

Productia obtinută (kg)

A

B

ha

ari

 

 

 

1

2

1.

Avram T. Ion

1

25

3.500

2.

.

.

.

Marius A. Pop

0

75

1.950

21.

 

1

75

5.250

 

Total:

56

25

159.600

 

Productia medie la hectar pe esantionul format din cele 21 de gospodării se determină după cum urmează:

p(m) =159.600/56,25= 2.837,33 ≈ 2.837 kg/ha

În capitolul 11 pe rândul 01 se înscrie 420 ha în coloana "Suprafata cultivată" si 2.837 kg în coloana "Productia medie".

În coloana "Productia totală" se înscrie rezultatul înmultirii:

 2.837 x 420 = 1.191.540 kg, adică 1.191,5 tone.

În acest mod se procedează pentru toate culturile.

Pentru productia de fructe indicatorii de calcul sunt "Numărul pomilor pe rod" si Productia de fructe pe un pom"; se procedează potrivit exemplului prezentat mai sus.

 

CAPITOLUL 12
Productia animală

 

Se vor raporta date pentru principalele produse animale obtinute de gospodăriile populatiei. Productia animală se determină pe baza efectivelor de animale si a productiei medii stabilite prin sondaje.

În subcapitolul 12.1 rând 01, 04, 07 si 10 la numărul de animale sacrificate se vor trece datele din capitolul 8 "Evolutia efectivului de animale în gospodăriile populatiei" (rândurile 05, 18, 25 si 32 pentru speciile respective). Pe rândurile 3, 6, 9 si 12 se va înregistra greutatea totală a animalelor sacrificate, exprimată în tone greutate vie.

În subcapitolul 12.2 rând 13 se va înscrie numărul mediu de vaci si bivolite, calculat ca medie aritmetică simplă, respectiv se va aduna numărul de vaci si bivolite existent la începutul anului si cel de la sfârsitul anului si se va împărti la 2. Datele de la începutul anului si cele de la sfârsitul anului se vor extrage din centralizatorul pe comună - capitolul 7 "Animale domestice - Situatia la începutul anului."

Pe rândul 17 se va înscrie cantitatea de lapte consumată, în medie, de un vitel în cursul anului raportat, stabilită prin apreciere în functie de rasă, destinatia vitelului (productie sau îngrăsare), starea sanitar-veterinară a femelelor-matcă, posibilitătile de furajare din gospodării si de modul de alăptare (supt natural sau la găleată).

Pe rândul 18 se va înscrie cantitatea totală de lapte consumată de vitel prin înmultirea cantitătii medii stabilite ca fiind consumată de un vitel (rând 17) cu numărul viteilor obtinuti în cursul anului (capitolul 8 "Evolutia efectivelor de animale", rând 01).

În subcapitolele 12.3 si 12.4, rândurile 19 si 22, se va înscrie numărul oilor si caprelor mulse, care se va stabili diminuându-se efectivul de oi fătătoare, mioare si, respectiv, capre, existent la începutul anului, cu numărul animalelor moarte în cursul anului, calculat pe baza indicelui de mortalitate.

Pe rândul 25 subcapitolul 12.5 se va înscrie numărul oilor tunse, care se va calcula scăzându-se din efectivul total de ovine de la începutul anului numărul ovinelor adulte moarte în cursul anului, stabilit pe baza indicelui de mortalitate, si al celor vândute.

Pe rândul 28 subcapitolul 12.6 la numărul păsărilor care au ouat se vor înregistra toate femelele ouătoare din speciile de păsări domestice, respectiv găini, rate, gâste, curci si bibilici. Datele se vor stabili cu ajutorul mediei aritmetice simple pe baza numărului păsărilor ouătoare de la începutul si sfârsitul anului, împărtit la 2. Datele de la începutul si sfârsitul anului se vor extrage din centralizatorul pe comună - capitolul 7 "Animale domestice - Situatia la începutul anului" (rândul 29).

Pentru numărul familiilor de albine de la care s-a extras miere (rândul 31) sursa în baza căreia se vor stabili datele este situatia centralizată din Registrul agricol privind numărul familiilor de albine (capitolul 7, rândul 30) din care se scade numărul familiilor dispărute până la începutul primului cules. Proportia familiilor de albine dispărute este în functie de intensitatea iernii, conditiile de hrănire, situatia sanitară (frecventa si intensitatea epizootiilor).

Aprecierile privind proportia familiilor de albine dispărute în iarnă si a productiei medii pe familie de albine se vor face împreună cu apicultorii din comună.

De asemenea, se vor utiliza si informatiile culese prin sondaj de la gospodării.

Pe rândul 33 se va înscrie productia totală de miere extrasă, stabilită în functie de productia medie apreciată de organele tehnice zooveterinare în colaborare cu apicultorii din comună, membri ai asociatiilor crescătorilor de albine, precum si din informatiile culese prin sondaj de la gospodării.

Autoritătile administratiei publice locale vor organiza, cu ocazia înscrierii datelor în Registrul agricol, sondaje pentru culegerea de la gospodăriile populatiei a informatiilor cu privire la productia animală.

Sondajul se va efectua la 5% din numărul total al gospodăriilor populatiei, ceea ce înseamnă că din 20 de gospodării se alege una. Selectarea se va face pe baza Registrului agricol în care gospodăriile sunt înscrise în ordinea numărului casei. Pentru a se evita cuprinderea repetată a acelorasi gospodării se va proceda astfel:

- pentru anul 2001 se aleg gospodăriile înscrise în Registrul agricol la nr. 1, 21, 41, 61... etc.;

- pentru anul 2002 - gospodăriile nr. 3, 23, 43, 63... etc.;
- pentru anul 2003 - gospodăriile nr. 5, 25, 45, 65... etc.;
- pentru anul 2004 - gospodăriile nr. 7, 27, 47, 67... etc.;
- pentru anul 2005 - gospodăriile nr. 9, 29, 49, 69... etc.

Informatiile ce se obtin de la gospodăriile selectate se înscriu într-un chestionar potrivit modelului cuprins în anexa nr. 2 la prezentele norme tehnice.

Datele culese de la gospodăriile cuprinse în sondaj vor fi utilizate pentru determinarea productiei pe total comună, oras, municipiu, astfel:

a) pe rândul "Total pentru gospodăriile cuprinse în sondaje" se completează suma datelor înscrise în fiecare coloană;

b) se calculează nivelul mediu al indicatorilor prin împărtirea datelor de pe rândul "Total", după cum urmează:

col. 2: col. 1 - pentru greutatea medie la sacrificare a bovinelor;
col. 4: col. 3 - pentru greutatea medie la sacrificare a porcinelor;
col. 6: col. 5 - pentru greutatea medie la sacrificare a ovinelor;
col. 8: col. 7 - pentru greutatea medie la sacrificare a caprinelor;
col. 10: col. 9 - pentru productia medie de lapte de vacă si bivolită;
col. 12: col. 11 - pentru productia medie de lapte de oaie;
col. 14: col. 13 - pentru productia medie de lapte de capră;
col. 16: col. 15 - pentru productia medie de lână;
col. 18: col. 17 - pentru productia medie de ouă;

c) rezultatele obtinute prin calculele mentionate la lit. b) privind nivelurile medii se înscriu în capitolul 12 din centralizatorul Registrului agricol pe rândurile 02, 05, 08, 11, 14, 20, 23, 26 si 29;

d) extinderea datelor se face potrivit indicatiilor de calcul din capitolul 12.

 

ANEXA Nr. 1
la normele tehnice


Judetul ..............................
Comuna/orasul/municipiul .............

 

CHESTIONAR
privind productia vegetală obtinută de gospodăriile populatiei în anul .......

 

 

Culturile*)

Numărul gospodăriei

Numele si prenumele

Grâu+secară

Orz+orzoaică

Porumb boabe

Floarea-soarelui

...........

Suprafata

(ha)

Productia totală (t)

Suprafata

(ha)

Productia totală (t)

Suprafata

(ha)

Productia totală (t)

Suprafata

(ha)

Productia totală (t)

 

 

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

………

………

………

………

………

………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total pentru gospodăriile cuprinse în sondaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Se vor înscrie culturile existente în cadrul localitătii, în ordinea existentă în Registrul agricol.

 

ANEXA Nr. 2
la normele tehnice

 

Judetul ...............................
Comuna/orasul/municipiul ..............

 

CHESTIONAR
privind productia animală obtinută de gospodăriile populatiei în anul ......

 

Numarul gospodăriei

Numele si prenumele proprietarului

Bovine

Porcine

Ovine

Caprine

Lapte de vacă si bivolită

Lapte de oaie

Lapte de capră

Lână

Ouă

Nr.

animale

sacrificate

Greutatea totala în viu (kg)

Nr.

animale

sacrificate

Greutatea totala în viu (kg)

Nr.

animale

sacrificate

Greutatea totala în viu (kg)

Nr.

animale

sacrificate

Greutatea totala în viu (kg)

Nr.

vaci si

bivolite

mulse

Productia totală

de

lapte muls

(l)

Nr.

oi

mulse

Productia totală

de

lapte muls

(l)

Nr.

capre

mulse

Productia totală

de

lapte muls

(l)

Nr.

ovine

tunse

Productia totală (kg)

Nr.

păsări ouătoare

Productia totală (buc.)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1.

Petru I. Nicolae

 

 

2

870

1

130

5

75

-

-

1

1.800

10

300

 

-

42

42

15

1.250

21.

Marin T.

Ion

 

 

-

-

2

300

-

-

1

8

1

1.900

-

-

 

320

-

-

10

1.020

41.

Tănase V. Ion

 

………...

…………

 

 

-

-

1

90

2

40

1

35

-

-

5

120

 

275

5

15

12

900

501.

Adam Petre

 

………….

………….

 

 

1

70

1

110

-

-

-

-

1

2.050

-

-

 

-

-

-

7

630

1.721.

Ilie P.

Vasile

-

-

-

-

2

70

2

15

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Total pentru gospodăriile cuprinse în sondaj

12

3.110

65

7.520

34

784

18

310

36

72.140

76

2.280

22

6.320

90

265

820

79.885