MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 108 LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 2 martie 2001

 

SUMAR

 

DECRETE

 

58. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general din Ministerul Apărării Nationale

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

29. - Ordonantă de urgentă pentru completarea Legii nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne

 

33. - Ordonantă de urgentă privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general

din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a) si ale art. 85 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Pe data de 1 martie 2001 domnul general de armată Tănase Constantin Degeratu se trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 27 februarie 2001.

Nr. 58.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea Legii nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din ConstituTia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 18 decembrie 1990, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. După litera b) a punctului I al articolului 17 se introduce litera b1) cu următorul cuprins:

"b1) organizează si desfăsoară, prin structuri de informatii specializate, activitatea de obtinere, prelucrare, verificare, stocare si valorificare a informatiilor care vizează: siguranta natională, misiunile, patrimoniul si personalul ministerului; apărarea secretului de stat si de serviciu; prevenirea si descoperirea infractiunilor; identificarea factorilor de risc si a amenintărilor la adresa ordinii publice; respectarea regimului juridic al operatiunilor de comert exterior cu produse strategice;"

2. După articolul 21 se introduce articolul 211 cu următorul cuprins:

"Art. 211. - (1) Pentru îndeplinirea atributiilor prevăzute la art. 17 lit. b1) Ministerul de Interne este autorizat să detină si să utilizeze mijloace tehnice specifice pentru obtinerea, prelucrarea, verificarea, stocarea si valorificarea de informatii si să desfăsoare activităti de culegere de informatii, deschis sau acoperit.

(2) Unele categorii de tehnică si bunuri specifice se achizitionează de către structurile de informatii specializate, pe bază de contract cu parteneri interni sau externi.

(3) Folosirea unor persoane fizice sau juridice sub acoperire se va face în conditiile aprobate prin ordin al ministrului de interne.

(4) Ministerul de Interne are dreptul de a solicita si de a obtine de la autorităti publice, persoane fizice sau juridice, informatii, date si documente necesare în vederea îndeplinirii atributiilor stabilite prin lege."

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Ioan Rus

 

Bucuresti, 26 februarie 2001.

Nr. 29.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 245/2000 privind stabilirea sistemului unitar de salarizare a functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 8 decembrie 2000, si Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 257/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomatilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 12 decembrie 2000, se abrogă.

Art. II. - (1) Salariile de bază si celelalte drepturi salariale ale functionarilor publici se stabilesc, în continuare, potrivit prevederilor Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificările si completările ulterioare, si, după caz, ale altor acte normative în vigoare, aplicabile în sectorul bugetar.

(2) Salariile de bază si celelalte drepturi salariale ale personalului diplomatic se stabilesc, în continuare, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomatilor, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2000, si, după caz, ale altor acte normative în vigoare, aplicabile personalului diplomatic.

Art. III. - (1) Aplicarea prevederilor art. 32 alin. (2) referitoare la cuantumul sporului cu care se plătesc orele lucrate peste durata normală a timpului de lucru, ale art. 33 alin. (2) referitoare la acordarea primei cu ocazia plecării în concediul de odihnă si ale art. 82 alin. (2) teza a doua referitoare la cuantumul indemnizatiei de delegare, din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 8 decembrie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se suspendă până la data de 1 ianuarie 2002.

(2) De asemenea, se suspendă până la data de 1 ianuarie 2002 aplicarea prevederilor art. 411 alin. (1) care cuprind dispozitii referitoare la acordarea primei pentru concediul de odihnă si ale art. 45 alin. (1) referitoare la cuantumul sporului cu care se plătesc orele lucrate peste durata normală a timpului de muncă din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 83/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 1 septembrie 2000, precum si aplicarea prevederilor art. IV referitoare la acordarea primei cu ocazia plecării în concediul de odihnă din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 237/2000 pentru modificarea Legii nr. 21/1999 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 29 noiembrie 2000.

(3) Pe perioada suspendării aplicării prevederilor legale mentionate la alin. (1) si (2) redevin aplicabile dispozitiile legale în materie existente la data intrării în vigoare a Legii nr. 188/1999, cu modificările si completările ulterioare, a Ordonantei Guvernului nr. 83/2000, precum si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 237/2000.

Art. IV. - Începând cu luna martie 2001 salariile de bază pentru functiile prevăzute în anexele nr. I, II, IV si V la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 31 martie 2000, cu modificările ulterioare, se modifică si vor avea valorile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. V. - Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale împreună cu Ministerul Administratiei Publice vor elabora până la data de 1 iulie 2001 un proiect de lege prin care să se asigure revizuirea sistemului de salarizare în sectorul bugetar si o politică unitară prin stabilirea salariilor în functie de importanta domeniului de activitate si de performantele profesionale individuale.

 

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul muncii si solidaritătii sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Ministrul administratiei publice,
Octav CozmâncăBucuresti, 26 februarie 2001.
Nr. 33.

 

ANEXĂ
(Anexa nr. I la O.U.G. nr. 24/2000)

 

ADMINISTRATIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE
(ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a
ministerelor, serviciile Administratiei Prezidentiale, aparatul de lucru
al Guvernului si aparatul Parlamentului României)

 

I. Salarii de bază pentru functii de specialitate*)

A. Functii de conducere

 

Nr.

crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

1.

Secretar general

S

10.000.000

2.

Secretar general adjunct

S

9.000.000


NOTĂ:
Se utilizează în ministere si în alte organe centrale de specialitate.

B. Functii de executie

Nr.

crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

a) Functii de executie pe grade profesionale

1.

Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IA

S

1.575.000

5.500.000

2.

Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul I

S

1.400.000

4.810.000

3.

 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul II

S

1.400.000

4.357.000

4.

 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul III

S

1.400.000

3.905.000

5.

 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IV

S

1.400.000

3.509.000

6.

Referent, inspector, revizor contabil; debutant

S

1.400.000

 

7.

Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relatii, interpret profesional, subinginer; gradul IA

SSD

1.400.000

4.810.000

8.

Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relatii, interpret profesional, subinginer; gradul I

SSD

1.400.000

3.905.000

9.

Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relatii, interpret profesional, subinginer; gradul II

SSD

1.400.000

3.509.000

10.

Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relatii, interpret profesional, subinginer; gradul III

SSD

1.400.000

3.169.000

11.

Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relatii, interpret profesional, subinginer; debutant

SSD

1.400.000

 

b) Functii de executie pe grade profesionale din serviciile de contencios

12.

Consilier juridic gradul IA

S

2.193.000

5.500.000

13.

Consilier juridic gradul I

S

2.005.000

4.810.000

14.

Consilier juridic gradul II

S

1.816.000

4.357.000

15.

Consilier juridic gradul III

S

1.627.000

3.905.000

16.

Consilier juridic gradul IV

S

1.462.000

3.509.000

17.

Consilier juridic debutant

S

1.448.000

 

c) Functii de executie pe trepte profesionale

18.

Referent IA

M

1.400.000

2.800.000

19.

Referent I

M

1.400.000

2.434.000

20.

Referent II

M

1.400.000

264.000

21.

Referent III

M

1.400.000

1.981.000

22.

Referent IV

M

1.400.000

1.811.000

23.

Referent debutant

M

1.400.000

 *) Functiile prevăzute în cap. I B se utilizează pentru salarizarea functiilor de altă specialitate decât cele specifice din cadrul altor institutii centrale, potrivit legii.

 

II. Salarii de bază pentru functii de conducere si de executie de specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, Curtii Supreme de Justitie, Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, Curtii Constitutionale, Consiliului Legislativ, Avocatului Poporului si Curtii de Conturi\

 

A. Functii de conducere specifice

Nr.

crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

1.

Sef departament, director general

S

10.000.000


B. Functii de executie de specialitate specifice

Nr.

crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

Maxim

2.

Sef birou senatorial, sef cabinet

S

2.005.000

4.810.000

3.

Sef birou senatorial, stenodactilograf, sef cabinet, referent

SSD

1.674.000

4.018.000

4.

Sef birou senatorial, stenodactilograf, sef cabinet, referent

M

21.400.000

3.509.000

5.

Sef birou senatorial, stenodactilograf, sef cabinet, referent

PL

1.557.000

4.018.000

6.

 Director de cabinet

S

3.584.000

8.601.000

7.

Consilier

S

3.584.000

8.601.000

8.

Expert

S

3.278.000

7.866.000

9.

Consultant

S

2.240.000

5.376.000

10.

 Secretar cabinet, secretar dactilograf

M

1.400.000

2.943.000


*) Se utilizează si pentru cabinetul demnitarului.

 

III. Functii specifice unor ministere

 

1. MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

a) Functii specifice din aparatul propriu si din unitătile teritoriale

Garda financiară - personal militarizatNr.

crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

1.

Comisar general

S

9.100.000Functii de executie

 

Nr.

crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

a) Functii de executie pe grade profesionale

1.

Comisar principal IA

S

1.996.000

5.500.000

2.

Comisar principal I

S

1.785.000

4.810.000

3.

Comisar principal II

S

1.533.000

4.244.000

4.

Comisar principal III

S

1.400.000

3.905.000

5.

Comisar principal IV

S

1.400.000

3.792.000

6.

Comisar debutant

S

1.400.000

 

7.

Comisar principal I

SSD

1.616.000

4.357.000

8.

Comisar principal II

SSD

1.441.000

3.905.000

9.

Comisar principal III

SSD

1.400.000

3.509.000

10.

Comisar debutant

SSD

1.400.000

 

b) Functii de executie pe trepte profesionale

11.

Comisar IA

M

1.400.000

2.943.000

12.

Comisar I

M

1.400.000

2.603.000

13.

Comisar II

M

1.400.000

2.377.000

14.

Comisar III

M

1.400.000

2.151.000

15.

Comisar debutant

M

1.400.000

 

Audit intern

1.

Auditor-ofiter

S

4.692.000

7.894.000

2.

Auditor-expert

S

3.278.000

6.196.000

3.

Auditor-inspector

S

2.335.000

5.065.000

4.

Auditor-asistent

S

1.863.000

4.499.000

 
b) Functii specifice din serviciile publice descentralizate

Functii de executie pe trepte profesionale specifice unitătilor subordonate Ministerului Finantelor PubliceNr.

crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

Maxim

1.

Casier trezorier I

M

1.400.000

2.264.000

2.

Casier trezorier II; agent fiscal, operator rol, numărător bani; I

M; G

1.400.000

1.981.000

3.

Casier trezorier, agent fiscal, operator rol, numărător bani; debutant M;

G

1.400.000

 

 

2. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

Nr.

crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

Maxim

Functii de executie pe trepte profesionale

1.

Referent transmitere I

M

1.400.000

2.434.000

2.

Referent transmitere II

M

1.400.000

2.207.000

3.

Referent transmitere III

M

1.400.000

1.981.000

4.

Referent debutant

M

1.400.000

 

 

3. MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

Nr.

crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

Maxim

Functii de executie pe grade profesionale

1.

Ministru consilier

S

2.193.000

8.828.000*)

2.

Consilier economic

S

2.005.000

4.810.000

3.

Secretar economic I

S

1.816.000

4.358.000

4.

Secretar economic II

S

1.627.000

3.905.000

5.

Secretar economic III

S

1.462.000

3.509.000


*) Cuprinde si indemnizatia de conducere.

 

4. MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI

 

Functii de executie

Nr.

crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

Maxim

Functii de executie pe grade profesionale

1.

Instructor sportiv, referent sportiv; gradul I

SSD

1.627.000

3.905.000

2.

Instructor sportiv, referent sportiv; gradul II

SSD

1.462.000

3.509.000

3.

Instructor sportiv, referent sportiv; gradul III

SSD

1.400.000

3.169.000

4.

Instructor sportiv, referent sportiv; debutant

SSD

1.400.000

 


5. MINISTERUL DE INTERNE

Functii specifice Arhivelor NationaleNr.

crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

Maxim

a) Functii de executie pe grade profesionale

1.

Arhivist gradul IA

S

1.575.000

5.500.000

2.

Arhivist gradul I

S

1.400.000

4.810.000

3.

Arhivist gradul II

S

1.400.000

4.358.000

4.

Arhivist gradul III

S

1.400.000

3.905.000

5.

Arhivist gradul IV

S

1.400.000

3.509.000

6.

Arhivist debutant

S

1.400.000

 

7.

Arhivist gradul IA

SSD

1.400.000

4.810.000

8.

Arhivist gradul I

SSD

1.400.000

3.905.000

9.

Arhivist gradul II

SSD

1.400.000

3.509.000

10.

Arhivist gradul III

SSD

1.400.000

3.169.000

11.

Arhivist debutant

SSD

1.400.000

 

b) Functii de executie pe trepte profesionale

12.

Arhivar IA

M

1.400.000

2.800.000

13.

Arhivar I

M

1.400.000

2.434.000

14.

Arhivar II

M

1.400.000

2.264.000

15.

Arhivar III

M

1.400.000

1.981.000

16.

Arhivar debutant

M

1.400.000

 


IV. Functii specifice unor organe din subordinea Guvernului

 

OFICIUL CONCURENTEINr.

crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

Maxim

Functii de executie pe grade profesionale

1.

 Inspector de concurentă gradul I

S

2.193.000

5.500.000

2.

Inspector de concurentă gradul II

S

2.005.000

4.810.000

3.

Inspector de concurentă gradul III

S

1.816.000

4.358.000


 Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998.

 

ANEXĂ
(Anexa nr. II la O.U.G. nr. 24/2000)

 

ADMINISTRATIA PUBLICĂ LOCALĂ
Prefecturi, consilii, primării si servicii publice
din subordinea acestora

I. Salarii de bază pentru activitatea de specialitate

Functii de executie

Nr.

crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

Maxim

a) Functii de executie pe grade profesionale

1.

Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IA

S

1.627.000

3.905.000

2.

Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul I

S

1.439.000

3.452.000

3.

Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul II

S

1.400.000

2.999.000

4.

Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul III

S

1.400.000

2.717.000

5.

 Referent, inspector, revizor contabil, arhitect; debutant

S

1.400.000

 

6.

Conductor arhitect IA, referent IA, subinginer IA

SSD

1.400.000

2.773.000

7.

Conductor arhitect I, referent I, subinginer I

SSD

1.400.000

2.395.000

8.

Conductor arhitect II, referent II, subinginer II

SSD

1.400.000

2.160.000

9.

Conductor arhitect, referent, subinginer; debutant

SSD

1.400.000

 

b) Functii de executie pe grade profesionale din serviciile de contencios

10.

Consilier juridic gradul IA

S

2.193.000

4.358.000

11.

Consilier juridic gradul I

S

2.005.000

3.905.000

12.

Consilier juridic gradul II

S

1.816.000

3.452.000

13.

Consilier juridic gradul III

S

1.627.000

2.999.000

14.

Consilier juridic gradul IV

S

1.462.000

2.603.000

15.

Consilier juridic debutant

S

1.448.000

 

c) Functii de executie pe trepte profesionale

16.

Referent, inspector; IA

M

1.400.000

2.547.000

17.

Referent, inspector; I

M

1.400.000

2.377.000

18.

Referent, inspector; II

M

1.400.000

2.151.000

19.

Referent, inspector; III

M

1.400.000

1.981.000

20.

Referent, inspector; debutant

M

1.400.000

 

21.

Agent agricol I

M

1.400.000

2.094.000

22.

Agent agricol II

M; G

1.400.000

1.981.000

23.

Agent agricol III

M; G

1.400.000

1.811.000

24.

Agent agricol debutant

M; G

1.400.000

 

 

II. Salarii de bază pentru functii din aparatul prefecturilor si al consiliilor

 

1. Prefectura Municipiului Bucuresti si Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Nr.

crt.

Functia

Salariul de bază

- lei -

1.

Secretar general al prefecturii

9.500.000

2.

Secretar

9.500.000

 

2. Prefecturi si consilii judetene

 

Nr.

crt.

Functia

Salariul de bază

- lei -

Categoria I

Categoria II

3.

Secretar general al prefecturii

8.900.000

8.300.000

4.

Secretar

8.900.000

8.300.000

 

3. Consilii locale: municipale, orăsenesti, comunaleNr.

crt.

Functia

Salariul de bază

- lei -

Cu peste

320.000 de locuitori*)

Categoria

I

II

III

5.

Municipii

 

 

 

 

 

secretar

7.400.000

6.700.000

6.100.000

5.500.000

6.

Orase

 

 

 

 

 

secretar

-

4.600.000

4.150.000

3.500.000

 


*) Se aplică si la sectoarele municipiului Bucuresti.


Nr.

crt.

Functia

Salariul de bază

- lei -

Cu peste

15.000 de locuitori*)

Categoria

I

Între 7.001 – 15.000 locuitori

II

Între 3.001 – 7.000 locuitori

III

Până la 3.000 locuitori

7.

Comune

 

 

 

 

 

- secretar

3.300.000

3.000.000

2.750.000

2.600.000


NOTĂ:
Stabilirea categoriilor judetelor, municipiilor si oraselor se face prin hotărâre a Guvernului.

 

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998.

 

ANEXĂ
(Anexa nr. IV/1 la O.U.G. nr. 24/2000)

 

SĂNĂTATE

I. Unităti sanitare si de asistentă socială, altele decât cele clinice

 

A. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitarNr.

crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

1.

Medic primar

S

2.661.000

5.562.000

 

din anatomia patologică si Medicina legală2)

S

3.269.000

8.343.000

2.

Medic specialist

S

2.281.000

3.981.000

 

din anatomia patologică si Medicina legală2)

S

2.661.000

5.195.000

3.

Medic rezident anii II VII

S

1.901.000

3.163.000

 

din anatomia patologică si Medicina legală2)

S

2.281.000

4.145.000

4.

Medic rezident anul I

S

1.673.000

2.836.000

 

din anatomia patologică si Medicina legală2)

S

2.129.000

3.490.000

5.

Medic

S

1.521.000

3.490.000

 

din anatomia patologică si Medicina legală2)

S

2.098.000

4.826.000

6.

Medic stagiar

S

1.521.000

 

 

din anatomia patologică si Medicina legală2)

S

1.962.000

 

7.

Farmacist primar*)

S

2.281.000

4.171.000

 

din anatomia patologică si Medicina legală2)

S

2.585.000

6.435.000

8.

Farmacist specialist

S

1.977.000

3.490.000

 

din anatomia patologică si Medicina legală2)

S

2.281.000

4.613.000

9.

Farmacist rezident anii II III

S

1.673.000

2.727.000

10.

Farmacist rezident anul I

S

1.673.000

 

11.

Farmacist

S

1.400.000

2.754.000

 

din anatomia patologică si Medicina legală2)

S

1.851.000

4.254.000

12.

Farmacist stagiar

S

1.400.000

 

 

din anatomia patologică si Medicina legală2)

S

1.821.000

 

13.

Fiziokinetoterapeut principal

S

1.573.000

4.145.000

14.

Fiziokinetoterapeut specialist

S

1.400.000

3.272.000

15.

Fiziokinetoterapeut

S

1.400.000

2.727.000

16.

Fiziokinetoterapeut debutant

S

1.400.000

 

17.

Dentist principal

SSD

1.400.000

3.054.000

18.

Dentist

SSD

1.400.000

2.700.000

19.

Dentist debutant

SSD

1.400.000

 

20.

Asistent Medical principal**)

PL

1.400.000

3.054.000

 

din anatomia patologică si Medicina legală2)

PL

1.954.000

3.763.000

21.

Asistent Medical**)

PL

1.400.000

2.727.000

 

din anatomia patologică si Medicina legală2)

PL

1.521.000

3.163.000

22.

Asistent Medical debutant**)

PL

1.400.000

 

 

din anatomia patologică si Medicina legală2)

PL

1.467.000

 

23.

Asistent Medical principal**)

M

1.400.000

2.836.000

 

din anatomia patologică si Medicina legală2)

M

1.749.000

3.381.000

24.

Asistent Medical**)

M

1.400.000

2.400.000

 

din anatomia patologică si Medicina legală2)

M

1.445.000

2.727.000

25.

Asistent Medical debutant**)

M

1.400.000

 

 

din anatomia patologică si Medicina legală2)

M

1.432.000

 

26.

Tehnician dentar principal***)

M

1.400.000

2.945.000

27.

Tehnician dentar***)

M

1.400.000

2.509.000

28.

Tehnician dentar debutant***)

M

1.400.000

 

29.

Soră Medicală principală****)

M

1.400.000

2.618.000

 

din anatomia patologică si Medicina legală2)

M

1.604.000

3.272.000

30.

Soră Medicală****)

M

1.400.000

2.182.000

 

din anatomia patologică si Medicina legală2)

M

1.400.000

2.400.000

31.

Soră Medicală debutantă****)

M

1.400.000

 

 

din anatomia patologică si Medicina legală2)

M

1.400.000

 


*) Se poate utiliza numai în unităti sanitare umane.
**) Se aplică si functiilor de asistent farmacie, asistent social si educator-puericultor, tehnician dentar si tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică si protezare auditivă, care au studii de acest nivel.
***) Se aplică si functiei de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică si protezare auditivă.
****) Se aplică si functiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgentă, moasă, masor, gipsar, autopsier, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M., instructor de educatie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.

 

B. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare


Nr.

crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

Maxim

32.

Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal

S

2.281.000

4.145.000

 

din anatomia patologică si medicina legală2)

S

2.592.000

6.435.000

33.

Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist

S

1.977.000

3.272.000

 

din anatomia patologică si medicina legală2)

S

2.281.000

4.613.000

34.

Biolog, biochimist, chimist, fizician

S

1.400.000

2.727.000

 

din anatomia patologică si medicina legală2)

S

1.851.000

3.272.000

35.

Biolog, biochimist, chimist, fizician; debutant

S

1.400.000

 

 

din anatomia patologică si medicina legală2)

S

1.817.000

 

36.

Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M.,  kinetoterapeut, asistent social; principal

S

1.400.000

3.218.000

37.

Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social

S

1.400.000

2.945.000

38.

Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social; debutant

S

1.400.000

 

39.

Profesor C.F.M., biolog, chimist; principal*)

SSD

1.400.000

3.054.000

40.

Profesor C.F.M., biolog, chimist*)

SSD

1.400.000

2.700.000

41.

Profesor C.F.M., biolog, chimist; debutant*)

SSD

1.400.000

 

C. Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar

42.

Infirmieră, agent D.D.D.

G

1.400.000

1.636.000

43.

Infirmieră, agent D.D.D.; debutant

G

1.400.000

 

44.

Brancardier, băies, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare

G

1.400.000

1.473.000

 

din anatomia patologică si medicina legală2)

G

1.400.000

2.291.000

45.

Ambulantier**)

1.400.000

2.400.000

 

46.

Sofer autosanitară I***)

1.400.000

2.182.000

 

47.

Sofer autosanitară II***)

1.400.000

1.963.000

 

48.

Sofer autosanitară III***)

1.400.000

1.745.000

 

 

*) Se aplică si functiilor de educator-puericultor, asistent social si cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învătământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani învătământ de zi sau de 3-4 ani învătământ seral ori fără frecventă.
**) Se ocupă prin concurs de către personalul care îndeplineste conditiile de încadrare pentru functia de sofer autosanitară I, posedă diplomă de absolvire a cursului organizat potrivit Ordinului ministrului sănătătii nr. 388/1992 si are 2 ani vechime în functia de sofer autosanitară I.
***) Se aplică nivelurile I si II pentru salarizarea soferilor autosanitarelor din serviciile de ambulantă judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, iar nivelurile de salarizare II si III, soferilor autosanitarelor din alte unităti sanitare.

 

II. Unităti clinice, institute si centre medicale1)

 

A.     Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar

 

Nr.

crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

1.

Medic primar

S

3.041.000

6.729.000

 

din anatomia patologică si medicina legală2)

S

3.649.000

9.202.000

2.

Medic specialist

S

2.661.000

5.235.000

 

din anatomia patologică si medicina legală2)

S

3.041.000

6.326.000

3.

Medic rezident anii IIVII

S

2.281.000

3.817.000

 

din anatomia patologică si medicina legală2)

S

2.661.000

4.690.000

4.

Medic rezident anul I

S

2.053.000

3.381.000

 

din anatomia patologică si medicina legală2)

S

2.509.000

4.035.000

5.

Farmacist primar*)

S

2.281.000

5.453.000

 

din anatomia patologică si medicina legală2)

S

2.813.000

7.034.000

6.

Farmacist specialist

S

1.901.000

4.363.000

 

din anatomia patologică si medicina legală2)

S

2.129.000

5.617.000

7.

Fiziokinetoterapeut principal

S

1.445.000

5.453.000

8.

Fiziokinetoterapeut specialist

S

1.400.000

4.363.000

9.

Asistent medical principal**)

PL

1.400.000

4.035.000

 

din anatomia patologică si medicina legală2)

PL

2.030.000

4.908.000

10.

Asistent medical**)

PL

1.400.000

3.599.000

 

din anatomia patologică si medicina legală2)

PL

1.673.000

3.926.000

11.

Asistent medical principal**)

M

1.400.000

3.490.000

 

din anatomia patologică si medicina legală2)

M

1.885.000

4.363.000

12.

Asistent medical**)

M

1.400.000

3.163.000

 

din anatomia patologică si medicina legală2)

M

1.536.000

3.490.000

13.

Soră medicală principală***)

M

1.400.000

3.163.000

 

din anatomia patologică si medicina legală2)

M

1.749.000

4.035.000

14.

Soră medicală***)

M

1.400.000

2.727.000

 

din anatomia patologică si medicina legală2)

M

1.483.000

3.163.000

 

B.     Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele
paraclinice medico-sanitare

 

Nr.

crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

Minim

Maxim

15.

Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal

S

2.281.000

5.453.000

 

din anatomia patologică si medicina legală2)

S

2.813.000

7.034.000

16.

Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist

S

2.901.000

4.363.000

 

din anatomia patologică si medicina legală2)

S

2.129.000

5.617.000

17.

Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social; principal

S

1.491.000

5.235.000

18.

Profesor C.F.M. principal

SSD

1.400.000

4.035.000

 

1) Se poate aplica si personalului de cercetare cu studii superioare din unitătile clinice, institutele si centrele medicale, care este confirmat în gradele profesionale mentionate la cap. II lit. A nr. crt. 1-6 si lit. B nr. crt. 15-17.
2) Salariul de bază la limita maximă cuprinde si salariul de bază mai mare, prevăzut la pct. 2 din nota din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologică si medicina legală, care lucrează în morgi, prosecturi si histopatologie.
*) Se poate utiliza numai în unităti sanitare umane.
**) Se aplică si functiei de asistent farmacie.
***) Se aplică si functiilor de oficiant sanitar, laborant cu liceu sanitar.

NOTĂ:
1. La cap. II salariul de bază pentru personalul medical cuprinde si sporul pentru institute, centre medicale, clinici universitare, prevăzut la art. 8 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993.
2. Salarizarea fizicienilor principali din compartimentul (laboratorul) de igiena radiatiilor nucleare din cadrul directiilor de sănătate publică, din centrele universitare, care îsi desfăsoară activitatea si în unităti sanitare clinice, se stabileste pe baza salariilor de bază cuprinse în cap. II "Unităti clinice, institute si centre medicale", lit. B.

 

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/2 la Legea nr. 154/1998.

 

ANEXĂ
(Anexa nr. IV/2 la O.U.G. nr. 24/2000)

 

CERCETARE


UNITĂTI DE CERCETARE STIINTIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ SI PROIECTARE

Salarii de bază pentru functiile de specialitate din activitatea
de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologicăNr.

crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

a) Functii de executie pe grade profesionale

1.

Cercetător stiintific principal gradul I

S

2.529.000

7.890.000

2.

Cercetător stiintific principal gradul II

S

2.023.000

7.380.000

3.

Cercetător stiintific principal gradul III

S

1.726.000

5.755.000

4.

Cercetător stiintific

S

1.517.000

4.448.000

b) Functii de executie de specialitate neatestate

5.

Asistent de cercetare stiintifică

S

1.400.000

3.500.000

6.

Asistent de cercetare stiintifică stagiar

S

1.400.000

 

c) Functii de executie auxiliare din activitatea de cercetare stiintifică, pe trepte profesionale

7.

Asistent I

M

1.400.000

2.796.000

8.

Asistent II

M

1.400.000

2.380.000

9.

Asistent III

M

1.400.000

2.201.000

10.

Asistent stagiar

M

1.400.000

 

 

NOTĂ:
Functiile prevăzute la pozitiile nr. 1-4, utilizate în unitătile de cercetare stiintifică ale Academiei Române, sunt echivalate cu functiile didactice din învătământul superior, după cum urmează: cercetător stiintific principal gradul I cu profesor universitar; cercetător stiintific principal gradul II cu conferentiar universitar; cercetător stiintific principal gradul III cu sef de lucrări (lector universitar) si cercetător stiintific cu asistent universitar.

 

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/3 la Legea nr. 154/1998.

 

ANEXĂ
(Anexa nr. IV/3 la O.U.G. nr. 24/2000)

 

CULTURĂ

UNITĂTI DE CULTURĂ

I. Salarii de bază pentru functiile de specialitate din unitătile
teatrale, muzicale si de cinematografie

Nr.

crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

a) Functii de executie pe grade profesionale

1.

Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant artistic, coregraf, concertmaistru*), artist instrumentist I;

S

 

 

 

gradul I

 

1.773.000

4.908.000

 

gradul II

 

1.523.000

3.654.000

 

gradul III

 

1.400.000

3.272.000

 

gradul IV

 

1.400.000

2.890.000

 

gradul V

 

1.400.000

2.672.000

 

debutant

 

1.400.000

 

2.

Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), dirijor cor, producător delegat, impresar artistic;

S

 

 

 

gradul I

 

1.682.000

4.035.000

 

gradul II

 

1.409.000

3.381.000

 

gradul III

 

1.400.000

2.890.000

3.

Sef orchestră, artist instrumentist II, maestru de studii (balet, canto), secretar literar (muzical, public relations), operator imagine (sunet), sufleor operă, artist liric operă;

S

 

 

 

gradul I

 

1.523.000

3.654.000

 

gradul II

 

1.400.000

3.272.000

 

gradul III

 

1.400.000

2.890.000

 

gradul IV

 

1.400.000

2.672.000

 

debutant

 

1.400.000

 

4.

Artist liric, balerin, dansator, acompaniator, corepetitor, actor mânuitor păpusi, sculptor păpusi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, editor imagine;

S

 

 

 

gradul I

 

1.400.000

3.109.000

 

gradul II

 

1.400.000

2.836.000

 

gradul III

 

1.400.000

2.672.000

 

debutant

 

1.400.000

 

b) Functii de executie pe trepte profesionale

5.

Dirijor, sef orchestră, maestru (balet-dans, corepetitor), concertmaistru, maestru de studii balet, maestru lumini-sunet;

 

 

 

 

I

 

1.400.000

2.672.000

 

II

 

1.400.000

2.291.000

 

III

 

1.400.000

2.018.000

 

debutant

 

1.400.000

 

6.

Solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, instrumentist, sufleor operă, corist operă;

 

 

 

 

I

 

1.400.000

2.672.000

 

II

 

1.400.000

2.291.000

 

III

 

1.400.000

2.018.000

 

debutant

 

1.400.000

 

7.

Maestru artist circ, artist circ, maestru (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat);

 

 

 

 

I

 

1.400.000

3.272.000

 

II

 

1.400.000

2.890.000

 

III

 

1.400.000

2.672.000

 

IV

 

1.400.000

2.291.000

 

V

 

1.400.000

2.073.000

 

debutant

 

1.400.000

 

8.

Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor mânuitor păpusi, sculptor păpusi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, operator imagine, editor imagine, regizor scenă (culise), secretar platou;

 

 

 

 

I

 

1.400.000

2.345.000

 

II

 

1.400.000

2.182.000

 

III

 

1.400.000

1.963.000

 

debutant

 

1.400.000

 

9.

Regizor scenă (culise), secretar platou;

M

 

 

 

I

 

1.400.000

2.345.000

 

II

 

1.400.000

2.182.000

 

III

 

1.400.000

1.963.000

 

debutant

 

1.400.000

 

10.

Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasator

M; G

 

 

 

 

 

1.400.000

1.854.000

c) Muncitori din activitatea specifică institutiilor teatrale si muzicale

11.

Muncitor calificat

 

 

 

 

I

 

1.400.000

2.318.000

 

II

 

1.400.000

2.182.000

 

III

 

1.400.000

2.018.000

 

IV

 

1.400.000

1.854.000

 

V

 

1.400.000

1.691.000

 

VI

 

1.400.000

1.555.000

 

*) La salarizarea functiei de concertmaistru se utilizează gradele profesionale I, II si III.

 

II. Salarii de bază pentru functiile de specialitate din presă,
edituri, informare documentară

 

Nr.

crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

a) Functii de executie pe grade profesionale

1.

Redactor de rubrică, redactor, lector, publicist comentator, corespondent în străinătate;

S

 

 

 

gradul I

 

1.400.000

3.272.000

 

gradul II

 

1.400.000

2.890.000

 

gradul III

 

1.400.000

2.672.000

 

debutant

 

1.400.000

 

2.

Sef agentie publicitate, administrator (publicatii, editură), reporter (fotoreporter, corespondent local);

S

 

 

 

gradul I*)

 

1.400.000

3.163.000

 

gradul II

 

1.400.000

2.836.000

 

gradul III

 

1.400.000

2.618.000

 

debutant

 

1.400.000

 

3.

Secretar (tehnic) de redactie, documentarist,
traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor;

S

 

 

 

gradul I

 

1.400.000

3.109.000

 

gradul II

 

1.400.000

2.836.000

 

gradul III

 

1.400.000

2.672.000

 

debutant

 

1.400.000

 

4.

Redactor, secretar de redactie;

SSD

 

 

 

gradul I

 

1.400.000

2.890.000

 

gradul II

 

1.400.000

2.672.000

 

gradul III

 

1.400.000

2.291.000

 

debutant

 

1.400.000

 

b) Functii de executie pe trepte profesionale

5.

Redactor, secretar (tehnic) de redactie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor;

M

 

 

 

treapta IA

 

1.400.000

2.672.000

 

treapta I

 

1.400.000

2.345.000

 

treapta II

 

1.400.000

2.182.000

 

debutant

 

1.400.000

 

6.

Laborant foto, retusor foto, fotograf;

M; G

 

 

 

treapta I

 

1.400.000

2.291.000

 

treapta II

 

1.400.000

2.018.000

 

treapta III

 

1.400.000

1.854.000

 

debutant

 

1.400.000

 

 

*) Nivelul de salarizare nu se aplică functiilor de administrator (publicatii, editură).

 

III. Salarii de bază pentru functiile de specialitate din muzee si biblioteci

 

Functii de executie

 

Nr.

crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

Maxim

a) Functii de executie pe grade profesionale

1.

Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf,
bibliotecar;

S

 

 

 

gradul IA

 

1.500.000

4.363.000

 

gradul I

 

1.400.000

2.999.000

 

gradul II

 

1.400.000

2.727.000

 

debutant

 

1.400.000

 

2.

Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf,
bibliotecar-arhivist

SSD

 

 

 

gradul I

 

1.400.000

3.272.000

 

gradul II

 

1.400.000

2.672.000

 

gradul III

 

1.400.000

2.291.000

 

debutant

 

1.400.000

 

b) Functii de executie pe trepte profesionale

3.

Restaurator*), conservator, trezorier, gestionar, custode sală;

M

 

 

 

treapta I

 

1.400.000

2.672.000

 

treapta II

 

1.400.000

2.345.000

 

treapta III

 

1.400.000

2.182.000

 

debutant

 

1.400.000

 

4.

Bibliotecar

M

 

 

 

treapta IA

 

1.400.000

2.672.000

 

treapta I

 

1.400.000

2.345.000

 

treapta II

 

1.400.000

2.182.000

 

debutant

 

1.400.000

 

5.

Supraveghetor muzeu, mânuitor carte

M; G

1.400.000

1.854.000

 

*) În institutiile muzeale din domeniul traditiei populare pot fi încadrati si absolventi ai învătământului gimnazial si profesional.

 

IV. Salarii de bază pentru functiile de specialitate din case de cultură, cămine culturale si alte institutii de cultură

 

Nr.

crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

Maxim

a) Functii de executie pe grade profesionale

1.

Referent

S

 

 

 

gradul I

 

1.400.000

3.109.000

 

gradul II

 

1.400.000

2.836.000

 

gradul III

 

1.400.000

2.672.000

 

debutant

 

1.400.000

 

2.

Referent SSD

 

 

 

 

gradul I

 

1.400.000

2.890.000

 

gradul II

 

1.400.000

2.672.000

 

gradul III

 

1.400.000

2.291.000

 

debutant

 

1.400.000

 

b) Functii de executie pe trepte profesionale

3.

Referent

 

1.400.000

2.672.000

 

treapta IA

 

1.400.000

2.345.000

 

treapta I

 

1.400.000

2.182.000

 

treapta II

 

1.400.000

 

 

debutant

 

 

 

 

NOTĂ:
1. Persoanele încadrate în unitătile de cultură, care au rezultate valoroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul exceptional, cu aprobarea nominală a ministrului culturii si cultelor, functii de specialitate fără a avea studiile necesare postului.
2. Salariile de bază pentru salariatii teatrelor nationale, operelor nationale, muzeelor nationale, bibliotecilor nationale si ai Bibliotecii Academiei Române, precum si ai Filarmonicii "George Enescu" - Bucuresti, pentru activitatea de importantă natională desfăsurată în aceste institutii, pot fi cu până la 20% mai mari, în limita fondului de salarii aprobat prin bugetul de stat.

 

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/4 la Legea nr. 154/1998.

 

ANEXĂ
(Anexa nr. IV/4 la O.U.G. nr. 24/2000)

 

CULTE
Salarii de bază pentru personalul clerical*)

Functii de executie

 

Nr.

crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

Maxim

1.

Preot

 

 

 

 

gradul I S

 

1.636.000

3.926.000

 

gradul II S

 

1.400.000

3.272.000

 

definitiv S

 

1.400.000

2.945.000

 

debutant S

 

1.400.000

 

2.

Preot

 

 

 

 

gradul I M

 

1.400.000

2.836.000

 

definitiv M

 

1.400.000

2.727.000

 

debutant M

 

1.400.000

 

 

*) Se utilizează pentru salarizarea personalului încadrat în unitătile bugetare.
Conditiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Ministerul Culturii si Cultelor este autorizat să certifice asimilarea functiilor de la alte culte cu cea de preot.

 

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/5 la Legea nr. 154/1998.

 

Continuarea în pagina a 2-a