MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr.110   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE  Luni, 5  martie 2001

 

SUMAR

 

HOTÂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

            21. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

22. - Hotărâre cu privire la validarea unor mandate de deputati

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 203 din 17 octombrie 2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (4) din  Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă

 

Decizia nr. 210 din 26 octombrie 2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. 1, ale art. 172 alin. 1 si ale art. 224 din Codul de procedură penală

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

31. -  Ordonantă de urgentă privind veniturile extrabugetare ale institutiilor publice

 

32. - Ordonantă de urgentă pentru reglementarea unor probleme financiare

 

258. - Hotărâre privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale

 

259. - Hotărâre privind recunoasterea Asociatiei Generale a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România ca fiind de utilitate publică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

143. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei pentru completarea notei din anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 777/1999 privind aprobarea tarifelor pentru prestatii si servicii efectuate de Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C. si de căpităniile de port din subordine la navele sub pavilion român si străin în porturile din România

 

172. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru actualizarea cuantumurilor indemnizatiilor de delegare si de detasare, prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile bănesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specfic deosebit pe perioada delegării si detasării în altă localitate, precum si în cazul deplasării, în cadrul localitătii, în interesul serviciului, republicată

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 45/2000

privind aprobarea componeniei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

în temeiul art. 41 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 45/2000 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, cu modificările ulterioare, se

modifică în sensul că domnul deputat Cornel Stirbei, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru politică externă.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 1 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI

DEPUTATILOR VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 1 martie 2001.

Nr. 21.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

cu privire la validarea unor mandate de deputati

 

În temeiul art. 11 alin. 2 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta Hoătrâre.

 

Articol unic. - Se validează următoarele mandate de deputat:

- mandatul de deputat al doamnei Oana Manolescu, aleasă la 26 noiembrie 2000, în Circumscriptia electorală nr. 42 Bucuresti;

- mandatul de deputat al domnului Vasile Ioan Savu, ales la 26 noiembrie 2000, în Circumscriptia electorală nr. 42 Bucuresti;

- mandatul de deputat al domnului Gheorghe Firczak, ales la 26 noiembrie 2000, în Circumscriptia electorală nr. 31 Prahova.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 1 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 1 martie 2001.

Nr. 22.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITIITIONALE

 

CUFCTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 203

din 17 octombrie 2000

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (4)

din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă

 

Ioan Muraru - presedinte

Costică Bulai - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozskár Gábor- judecător

Nicolae Popa - judecător

Lucian Stângu - judecător

Florin Bucur Vasilescu - judecător

Romul Petru Vonica - judecător

Paula Pantea - procuror

Cristina Radu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă, exceptie ridicată de Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana în Dosarul nr. 2.454/COM/2000 al Curtii de Apel Timisoara Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal lipsesc părtile (Societatea Comercială "Horticola" - S.A. Horia si Fondul Proprietătii de Stat), fată de care procedura de citare este legal indeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei ca fiind neintemeiată, considerând că prevederile art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă nu contravin dispozitiilor art. 41 alin. (2) din Constitutie.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 20 aprilie 2000, pronunată în Dosarul nr. 2.454/COM/2000, Curtea de Apel Timisoara Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă, exceptie ridicată de Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că art. 3 alin. (4) din  Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 198/1999 incalcă prevederile art. 41 alin. (2) din Constitutie, întrucât prin diminuarea capitalului social al societătilor comerciale agricole cu valoarea terenurilor agricole si a celor aflate permanent sub luciu de apă i se produce un prejudiciu corespunzător actiunilor aferente valorii acestor terenuri. Se arată că, potrivit att. 3 din Hoătrârea Guvernului nr. 746/1991, "Capitalul sociat al societătilor comerciale (...) se majorează cu valoarea de patrimoniu a terenurilor agricole atlate în proprietatea acestora”, si că textul de lege a cărui neconstitutionalitate se invocă prevede că aceste terenuri "nu fac parte din capitalul social al societătilor comerciale (... )". Print urmare, scoaterea terenurilor agricole din capitalul social reduce valoarea acestuia si, în mod implicit, numărul actiunilor detinute de Societatea de Investitii Financiare Bănat-Crisana, fiind astfel lezat dreptul său de proprietate.

Curtea de Apel Timisoara - Sectia comercială si de contencios administrativ, exprimându-si opinia, apreciază că exceptia ridicată nu este întemeiată, întrucât prin scoaterea din capitalul social a terenurilor agricole numărul actiunilor nu s-a redus, ci s-a diminuat valoarea acestora cu valoarea terenurilor agricole restituite proprietarilor cărora li s-a întocmit titlu de proprietate, în acord cu prevederile constitutionale care ocrotesc dreptul de proprietate.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată, întrucât dispozitiile art. 3 alin. (4) din  Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 198/1999 "nu aduc atingere dreptului de proprietate privată, garantat de art. 41 din Legea fundamentală, acestea concretizând optiunea politicii statului în privinta reformei ecoriomice si strategiei de privatizare". Se mai arată că Hotărârea Guvernului nr. 746/1991 a prevăzut majorarea capitalului social doar cu valoarea acelor terenuri care constituiau proprietatea societăiilor comerciale, iar art. 75 din Legea privatizării societătilor comerciale nr. 58/1991 a exclus în mod expres din capitalul social valoarea terenurilor apartinănd persoanelor fizice, acitionari în temeiul prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor; concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele;

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 3 alin. (4) din  Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizare a societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 13 decembrie 1999, care au următorul cuprins: "Terenurile agricole si terenurile aflate permanent sub luciu de apă nu fac parte din capitalul social al societătilor comerciale prevăzute la art. 1 si2."

Art. 1 din  Ordonantă prevede: "Prezenta ordonantă de urgentă stabileste cadrul juridic prvind privatizarea societătilor comerciale agricole, care detin în exploatare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă, constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitătilor economice de stat ca regii autonome si societăti comerciale, precum si regimul concesionării terenurilor proprietate publică si privată a statului, aflate în exploatarea acestor societăti." De asemenea, art. 2 din aceeasi ordonantă precizează: “Prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică si societătilor comerciale rezultate din divizarea sau fuziunes societătilor comerciale mentionate la art. 1, căre delin în exploatare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă."

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că textul de lege criticat contravine prevederilor art. 41 alin. (2) teza întâi din Constitutie, potrivit cărora “Proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular”.

Examinând textul de lege criticat, Curtea retine că acesta nu dispune anumite măsuri ce urmează să fie luate în viitor, ci face o simplă constatare în sensul ca “Terenurile agricole si terenurile aflate permanent sub luciu de apă nu fac parte din capitalul social (..)”. În alin. (2) al art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 198/1999 se arată că "Fac parte din capitalul social al societătilor comerciale (... ) terenurile pentru care societătile comerciale au obtinut certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului de incintă, eliberat de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei (…).

Textul de lege criticat nu afectează dreptul de proprietate al vreunui titular. Autorul exceptiei nu a avut niciodată drept de proprietate asupra terenurilor. El detine un pachet de actiuni care îi conferă un drept de creantă asupra patrimoniului societătii comerciale, iar nu un drept de proprietate asupra bunurilor acesteia. Curtea nu poate primi nici sustinerea că autorul exceptiei suferă o pagubă materială prin diminuarea valorii actiunilor datorită neîncluderii în capitalul social a terenurilor agricole. Potrivit prevederilor Legii privatizării societătilor comerciale nr. 58/1991, actiunile

corespunzătoare capitalului social al fiecărei societăti comerciale au fost repartizate procentual între Fondul Proprietătii de Stat si fostele Fonduri ale Proprietătii Private, antecesorii Societătilor de Investitii Financiare. Repartizarea procentuală a actiunilor societătilor comerciale rămâna identică, indiferent de orice modificare a valorii capitalului social.

Curtea mai constată că din punct de vedere legal terenurile agricole si cele aflate permanent sub luciu de apă nu au fost niciodată incluse în capitalul social al societătilor coinerciale agricole. Desi prin Legea nr. 75/1990 privind reorganizarea unitătilor economice de stat ca regii autonome si societăti comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 8 august 1990, lege preconstitutională, societătile comerciale constituite prin transformarea unitătilor economice de stat au preluat tot patrimoniul acestora, iar la art. 20 alin. 2 din aceeagi lege s-a prevăzut că "Bunurile din patrimoniul societătii comerciale sunt proprietatea acesteia, cu exceptia celor dobândite cu alt titlu”, totusi terenurile agricole nu puteau intra în componenta patrimoniului societătilor comerciale, întrucât situatia juridică a acestora, reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate asupra lor urmau să fie reglementate prin acte normative ulterioare. De altfel, Parlamentul adoptase anterior, la 31 iulie 1990, Legea nr. 9 privind interzicerea temporară a înstrăinării terenurilor prin acte intre vii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 1 august 1990.

Într-adevăr, pentru reglementarea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole, precum si a situatiei juridice a acestor terenuri au fost adoptate succesiv numeroase alte acte normative, cum sunt: Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998; Legea arendării nr. 16/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 7 aprilie 1994, modificată si completată prin Legea nr. 58/1995 si prin Legea nr. 65/1998, Legea nr. 54/1998 privind circulatia juridică a terenurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 4 martie 1998; Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

 

CURTEA

 

În numele legii

 

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă, exceptie ridicată de Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana în Dosarul nr. 2.454/COM/2000 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 octombrie 2000.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. Ioan Muraru

Magistrat-asistent,

Cristina Radu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr.210

din 26 octombrie 2000

referitoare la exceptia de neconstitufionalitate a prevederilor art. 6 alin. 1, ale art. 172 alin. 1 si ale art. 224 din Codul de procedură penală

 

Lucian Mihai     - presedinte

Costică Bulai    - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Ioan Muraru - judecător

Nicolae Popa   - judecător

Lucian Stângu   - judecător

Florin Bucur Vasilescu - judecător

Romul Petru Vonica      - judecător

Iuliana Nedelcu – procuror

 Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află pronuntarea asupra exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. 1, ale art. 172 alin. 1 si ale art. 224 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Marta Toader si Oprea Voinea în Dosarul nr. 242/R/2000 al Tribunalului Teleorman - Sectia penală.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din 21 septembrie 2000 si au fost consemnate în încheierea de la acea dată, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea la data de 26 septembrie 2000 si apoi la 10 octombrie 2000, 17 octombrie 2000, 24 octombrie 2000 si 26 octombrie 2000.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 16 mai 2000, pronuntată în Dosarul nr. 242/R/2000, Tribunalul Teleorman - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. 1, ale art. 172 alin. 1 si ale art. 224 din Codul de procedură penali, exceptie ridicată de Marta Toader si Oprea Voinea într-o cauză penală.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile art. 224, ale art. 6 alin. 1 si ale art. 172 alin. 1 din Codul de procedură penală nu asigură persoanelor cercetate, în faza efectuării actelor premergătoare începerii urmăririi penale, excercitarea dreptului la apărare, încălcându-se astfel art. 24 alin. (1) si art. 20 din Constitutie, precum si prevederile art. 6 pct. 3 lit. a)-d) din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. În motivarea acestei sustineri, se arată că "în faza actelor premergătoare se pot administra orice mijloace de probă în secret, fără ca acuzatul să ia cunostintă oficial despre faptele ce i se impută", precum si că, în aceeasi fază, "persoanei cercetate, împotriva căreia se administrează probe în acuzare, nu-i este garantat dreptul la apărare, intrucât formal nu are calitatea de invinuit si nici de inculpat".

Tribunalul Teleorman - Sectia penală, exprimându-si opinia, apreciază câ exceptia ridicată este nefondată, întrucât "în această fază premergătoare, organului de urmărire penală nu-i revine obligatia să asigure asistentă juridică făptuitorului si nici să-i aducă la cunostintă acest drept" si "nimic nu-l împiedică pe făptuitor să solicite organului de urmărire penală să fie ascultat în prezenia unui avocat".

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul său de vedere, consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiată. În acest sens, cu privire la sustinerile referitoare la încălcarea art. 24 din Constitutie, se arată că dreptul la apărare "cuprinde totalitatea drepturilor gi regulilor procedurale care oferă persoanei posibilitatea de a se apă va împotriva acuzatiilor ce i se aduc si posibilitatea folosirii unui avocat" gi că "atăt art. 6 alin. 1, cât si art. 172 alin. 1 nu fac altceva decât să transpună în Codul de procedură penală garantiile constitutionale mentionate mai sus, prin acordarea posibilitătii părtilor de a avea garantat, pe tot parcursul procesului penal, dreptul la apărare si de a beneficia, în cursul urmăririi penale, de un avocat". Cu raportare la acelasi text constitutional se mai arată că "prin simpla instituire a posibilitătii efectuării, în vederea începerii urmăririi penale, a unor acte premergătoare", art. 224 din, Codul de procedură penală "nu este de natură a aduce atingere dreptului la apărare, atâta timp cât acesta este pe deplin respectat în cursul procesului penal - actele premergătoare efectuându-se în vederea începerii urmăririi penale, deci înaintea începerii procesului penal". În legătură cu sustinerile privind încălcarea pct. 3 al art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului gi a libertătilor fundamentale, se arată că aceste prevederi impun "existenta unei notificări din partea autorităiilor cu.privire la imputarea săvârsirii unei infraciiuni", sens în care "este suficientă luarea unor măsuri care să presupună existenta unei astfel de imputări", cum ar putea fi, de exemplu, "perchezitionarea unei persoane sau a domiciliului unei persoane, confiscarea anumitor bunuri, cererea de ridicare a imunitătii parlamentare, mandatul unui judecător de punere sub sechestru a unei clădiri, arestarea unei persoane, începerea urmăririi penale etc.". În acest sens se invocă si jurisprudenia Curtii Europene a Drepturilor Omului.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

 

CURTEA

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente si concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 6 alin. 1, ale art. 172 alin. 1 si ale art. 224 din Codul de procedură penală, al căror continut este următorul:

- Art. 6 alin: 1 : “Dreptul de apărare este garantat învinuitutui, inculpatului si celorlalte părti în tot cursul procesului penal”;

- Art. 172. alin. 1: "În cursul urmăririi penale, apărătorul învinuitului sau inculpatului are dreptul să asiste la efectuarea oricărui act de urmărire penală si poate formula czreri si depune memorii. Lipsa apărătorului nu împiedică efectuarea aclului de urmăn de penală dacă există dovada că apărătorul a fost încunostiinat de data si ora efectuării actului.”;

- Art. 224: "În vederea începerii urmăririi penale, organul de urmărire penală poate efectua acte premergătoare.

De asemenea în vederea strângerii Datelor necesare organetor de urmărire penală pentru începerea urmăririi penale, pot efectua acte premergătoare si lucrătorii operativi din Ministerul de Interne, precum si din celelalte organe de stat cu atributii în domeniul sigurantei nationate, anume desemnati în acest scop, pentru fapte care constituie, potrivit legii, amentntări la adresa sigurantei nationale.

Procesul-verbal prin care se constată efectuarea unor acte premergătoare poate constitui mijloc de probă. "

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate sustin că aceste texte din Codul de procedură penală contravin art. 24 din Constitutie, care prevede: "(1) Dreptul la apărare este garantat.

(2) În tot cursul procesutui, părtile au dreptul să fie asistate de un avocat, ates sau numit din oficiu."

Totodată se arată că sunt încălcate si dispozitiile art. 6 pct. 3 lit. a)-d) din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, potrivit cărora: "Orice acuzat are, în special, dreptul:

a) să fie informat, în termenul cel mai scurt, într-o limbă pe care o înlelege si în mod amănuntit, asupra naturii si cauzei acuzatiei aduse împotriva sa;

b) să dispună de timpul si înlesninre necesare pregătirii apărării sale:

c) să se apere el însusi sau să fie asistat de un apărător ales de el si, dacă nu dispune de mijloacele necesare pentru a plăti un apărător, să poată li asistat în mod gratuit de un avocat din oficiu atunci când interesele justitiei o cer;

d) să întrebe sau să solicite audieieă martorilor acuzării si să oblină citarea si audierea martorilor apărării în aceleasi conditii ca si martorii acuzării (...)."

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea Constitutională constată că, în esentă, autorii exceptiei de neconstitutionalitate critică dispozitiile art. 6 alin, 1 si ale art. 172 alin. 1 din Codul de procedură penală, întrucăt acestea limitează exercitiul dreptului la apătare al invinuitului si al inculpatului, asigurându-l doar pe parcursul procesului penal, iar nu si în faza premergătoare procesului, desi, în temeiul art. 224 din acelasi cod, organut de urmărire penală efectuează numeroase acte de cercetare anterior declansării procesului penal. Se sustine că organul de urmărire penală nu este obligat să încunostinteze persoana cercetată în legătură cu actele premergătoare si nici să asigure acesteia exercitarea dreptului la apărare si asistarea apărătorului la efectuarea acestor acie. În consecintă, se apreciază că aceste texte din Codul de procedură penală contravin art. 24 din Constitutie si art. 6 pct. 3 lit. a)-d) din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

I. În legătură cu sustinerea potrivit căreia dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 24 din Constitutie, Curtea Constitutională constată că, dimpotrivă, atât art. 6 alin. 1, cât si art. 172 alin. 1 din Codul de procedură penală transpun în norme procedurale, pentru inculpat, învinuit si celelalte pării ale procesului penal, pe tot parcursul acestuia, principiul constitutional al dreptului la apărare, precum si dreptul acestora de a fi asistati de apărător.

Curtea constată, de asemenea, că, în conformitate cu dispozitiila art. 2 alin. 1 din Codul de procedură penală, “Procesul penal se desfăsoară atât în cursul urmăririi penale cât si în cursul judecătii, potrivit dispozitiilor prevăzute de lege”. Art. 224 din Codul de procedură penală reglementează posibilitatea efectuării unor acte premergătoăre începerii procesului penal. Faza actelor premergătoare nu este parte componentă a procesului penal si într-adevăr pehtru această fază nu este reglementată asigurarea exercitării dreptului la apărare. Este de observat însă că, potrivit prevederilor art. 224 alin. 1 din Codul de procedură penală, actele premergătoare se efectuează în vederea începerii urmăririi penale".

Începerea urmăririi penale se dispune, de principiu, in rem, atunci când există date cu privire la săvârsirea unei infractiuni, astfel cum prevede art. 228 alin. 1 din Codul de procedură penală, potrivit căruia “Organul de urmărire penală sesizat în vreunul din modurile prevăzute în art. 228 dispune prin rezolutie începerea urmăririi penale, când din cuprinsul actului de sesizare sau al actelor premergătoare electuate nu rezultă vreunul din cazurile de împiedicare a punerii în miscare a actiunii penale prevăzute m art. 10, cu exceptia celui de la lit. b1)". Începerea urmăririi penale se dispune în personam numai dacă în acelasi timp există suficiente date si cu privire la persoana autorului infractiunii.

Totodată alin. 3 al art. 224 din Codul de procedură penală prevede că "Procesul-verbal prin care se constată efectuarea unor acte premergătoare poate constitui mijloc de probă”. Rezultă deci că în această fază, cu exceptia procesului-verbal mentionat în textul citat, nu pot fi efectuate acte care să constituie mijloace de probă în sensul prevederilor art. 64 din Codul de procedură penală si care să vizeze o anumită persoană, bănuită ca fiind autorul infractiunii.

De altfel, asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 6 din Codul de procedură penală, prin raportare la art. 24 din Constitutie, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 141 din 5 octombrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 585 din 30 noiembrie 1999. Prin această decizie, respingând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea a retinut că "garantarea dreptului la apărare nu se poate asigura în afara procesului penal, înainte de începerea urmăririi penale, când făptuitorul nu are calitatea procesuală de învinuit sau inculpat. [...] Efectuarea de către organele de urmărire penală a unor acte premergătoare, anterior începerii urmăririi penale, în vederea strângerii datelor necesare declansării procesului penal, nu reprezintă momentul începerii procesului penal si se efectuează tocmai pentru a se constata dacă sunt sau nu temeiuri pentru începerea procesului penal". S-a mai retinut că,desi "în conformitate cu prevederile art. 224 din Codul de procedură penală, procesul-verbal prin care se constată efectuarea unor acte premergătoare poate constitui mijloc de probă, dreptul la apărare al invinuitului nu poate fi considerat ca fiind încălcat, pentru că acestă are posibilitatea de a-l combate cu alt mijloc de probă".

Asa fiind si întrucât nu au intervenit imprejurări noi de natură să modifice această jurisprudentă, Curtea Constitutională urmează să respingă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. 1, ale art. 172 alin. 1 si ale art. 224 din Codul de procedură penală, cu raportare la prevederile art. 24 din Constitutie.

II. De asemenea, Curtea Constituiională constată că este neîntemeiată si cea de a doua critică de neconstitutionalitate referitoare la încălcarea prevederilor art. 6 pct. 3 lit. a)-d) din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând această critică, Curtea retine că art. 6 pct. 3 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale reglementează drepturile acuzatului. În sensul acestui articol, notiunea "acuzat" priveste persoana căreia i se impută, formal si explicit sau implicit, prin efectuarea unor acte de urmărire penală îndreptate impotriva sa, săvârsirea unei infractiuni. Asa cum s-a arătat si anterior, potrivit regulilor procedurii penale române, asemenea acte se efectuează doar în cursul procesului penal, în conditiile asigurării exercitării dreptului la apărare prevăzut la art. 24 din Constitutie.

Fată de cele arătate Curtea retine că textele de lege criticate nu aduc atingere dreptului la apărare nici prin raportarea lor la prevederile art. 6 pct. 3 lit. a)-d) din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, prevederi aplicabile potrivit dispozitiilor art. 20 din Constitutie, exceptia de neconstitutionalitate urmând să fie respinsă si sub acest aspect.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu majoritate de voturi,

 

CURTEA

 

În numele legii

 

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. 1, ale art. 172 alin. 1 si ale art. 224 din

Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Marta Toader si Oprea Voinea în Dosarul nr. 242/R/2000 al Tribunalului Teleorman - Sectia penală.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 octombrie 2000.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,

Gabriela Dragomirescu

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUIROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind veniturile extrabugetare ale institutiilor publice

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Disponibilitătile institutiilor publice finantate integral din venituri extrabugetare neregularizate la finele anului 2000, potrivit art. 8 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, cu bugetul de stat sau cu bugetele locale, după caz, rămân la dispozitia acestora si se utilizează cu aceeasi destinatie în cursul anului 2001.

Art. 2. - (1) Începând cu anul 2001, lit. e) a alin. (1) al art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicată, cu modificările si complefările ulterioare, îsi încetează aplicarea.

(2) Începând cu anul 2001, lit. b) a alin. (2) al art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicată, cu modificările si completările ulterioare, va avea următorul cuprins:

"b) institutiile publice, pentru fondurile publice constituite, inclusiv pentru veniturile extrabugetare si disponibilitătile realizate si utilizate, potrivit Legii nr. 72/1996 privind finantele publice si Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, dacă legea nu prevede altfel;"

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 26 februarie 2001.

Nr. 31.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru reglementarea unor probleme financiare

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta Ordonantă de urgentă.

 

Art.l. - (1) Sursele prevăzute la art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sănătătii, aprobată prin Legea nr. 114/1992, cu modificările si completările ulterioare, precum si majorările de întârziere constituie venituri ale bugetului de stat, cu exceptia contributiei lunare a părintilor sau a tutorilor legali pentru întretinerea copiilor în crese, care reprezintă venituri ale bugetelor locale.

(2) Din bugetul de stat se alocă fonduri pentru finantarea programelor nationale de sănătate, precum si a cheltuielilor curente si de capital ale institutiilor sanitare publice finantate integral de la bugetul de stat.

Art.II. - (1) Sursele prevăzute la art. 53 alin. (1) (it. a), b), c) si d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, cu modificările si completările ulterioare, precum si penalitătile si majorările de întârziere constituie venituri ale bugetului de stat.

(2) Din bugetul de stat se alocă transferuri câtre bugetele locale pentru sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului si a persoanelor adulte cu handicap si fonduri pentru celelalte cheltuieli stabilite în conditiile legii.

Art.III. - (1) Comisionul perceput pentru prestarea serviciilor vamale potrivit prevederilor Legii nr. 8/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unităti vamale, cu modificările si completările ulterioare, constituie venituri cu destinatie specială ale bugetului de stat.

(2) Cheltuielile de capital aferente punctelor de control pentru trecerea frontierei si celorlalte

unităti vamale, precum si celelalte cheltuieli, stabilite în conditiile legii, se suportă de la bugetul de stat, în limita veniturilor încasate potrivit alin. (1).

Art.IV. - (1) Sursele prevăzute la art. 3 din  Ordonanta Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului, modificată si completată prin  Ordonanta Guvernului nr. 43/1998 si ulterior aprobată si modificată prin Legea nr. 23/2000; precum si penalitătile si majorările de întârziere constituie venituri ale bugetului de stat.

(2) Veniturile realizate din vânzarea actiunilor emise de societătile comerciale din turism urmează regimul veniturilor din privatizare stabilit în conditiile legii.

(3) Din bugetul de stat se asigură fonduri pentru finantarea programelor de promovare si dezvoltare a turismului si a altor actiuni, aprobate în conditiile legii.

Art. V. - (1) Sursele prevăzute la art. 2 din  Ordonanta Guvernului nr. 47/1998 privind constituirea si utilizarea Fondului special al aviatiei civile, precum si penalitătile si majorările de întârziere constituie venituri cu destinatie specială ale bugetului de stat.

(2) Din bugetul de siat se asigură cheltuieli cu destinatie specială pentru finantarea de actiuni si lucrări stabilite prin programe aprobate în conditiile legii si transferuri către bugetele locale pentru aeroporturi de interes local, în limita veniturilor încasate potrivit alin. (1).

Art. VI. - (1) Sursele prevăzute la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 75/1999 privind constituirea Fondului special de sustinere a învătământului de stat, precum si penalitătile si majorările de întârziere constituie venituri ale bugetului de stat.

(2) Veniturile prevăzute la alin. (1) vor contribui, alături de alte surse ale bugetului de stat, la finantarea actiunii de învătământ.

Art. VII. - (1) Sursele prevăzute la art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, cu modificările si completările ulterioare, precum si penalitătile si majorările de întârziere constituie venituri ale bugetului de stat.

(2) Veniturile încasate de la începutul anului 2001 la Fondul national de solidaritate se virează la bugetul de stat în termenul prevăzut la art. X alin. (1) din prezenta  Ordonantă de urgentă.

(3) Din bugetul de stat se asigură fonduri pentru finatiarea actiunilor prevăzute si aprobate în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/1999, cu modificările si completările ulterioare.

Art. VIII. - (1) Ordonanta Guvernului nr. 96/1999 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale se abrogă.

(2) Veniturile virate în anul 2001 la fondul special mentionat la alin. (1) se restituie agentilor economici de la care s-au încasat.

(3) Disponibilitătile Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale existente la 31 decembrie 2000 si preiau în contul de disponibilităti ale Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic.

Art.IX. - (1) Sumele datorate de contribuabili se varsă la bugetul de stat, iar regularizarea eventualelor sume virate necuvenit către fondurile mentionate în prezenta ordonantă de urgentă se efectuează cu bugetul de stat.

(2) Eventualele cheltuieli angajate în conditiile legii pe seama fondurilor speciale mentionate în prezenta  Ordonantă de urgentă se efectuează din bugetul de stat.

(3) Începând cu anul 2001 veniturile prevăzute la alin. (1) urmează regimul juridic al creantelor bugetului de stat.

(4) Controlul stabilirii si virării sumelor datorate bugetului de stat se exercită de Ministerul Finantelor Publice si unitătile sale teritoriale prin organele de control fiscal.

Art. X. - (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, Guvernul va aproba norme metodologice pentru reglementarea unitară a termenelor si procedurilor privind administrarea sumelor datorate bugetului de stat, potrivit prezentei ordonante de urgentă.

(2) Predarea-primirea exercitării atributiilor privind stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea si încasarea sumelor datorate bugetului de stat, potrivit prezentei ordonante de urgentă, inclusiv majorările de întârziere, penalitătile si amenzile, se etectuează prin protocol încheiat între Ministerul Finanitelor Publice si fiecare ordonator principiul de credite care administrează fondurile prevăzute la art. I-VIII, în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea 1, a prezentei ordonante de urgentă.

(3) Până la aprobarea normelor metodologice prevăzute la alin. (1) declararea si plata sumelor datorate de contribuabili la bugetul de stat se vor face la organele fiscale teritoriale la care sunt înregistrati ca plătitori de impozite si taxe, potrivit procedurilor prevăzute în actele normative care le reglementează.

Art. XI. - (1) Prevederile legale referitoare la disponibilitătile fondurilor mentionate în prezenta ordonantă de urgentă se abrogă.

(2) Disponibilitătile din anii precedenti ale fondurilor speciale mentionate în prezenta ordonantă de urgentă, existente la data de 31 decembrie 2000, se utilizează pentru acoperirea deficitelor bugetului asigurărilor sociale de stat inregistrate din anii precedenti.

Art. XII. - Alineatul (1) al articolului 170 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

"Art. 170. - (1) Finantarea învătământului de stat se asigură din fonduri publice, în limita a cel putin 4% din produsul intern brut, în concordantă cu următoarele cerinte:

a) considerarea dezvoltării învătământului ca o prioritate natională, pentru pregătirea resurselor umane la nivelul standardelor internationale;

b) profesionalizarea resurselor umane în concordantă cu diversificarea pietei muncii;

c) dezvoltarea învătământului superior si a cercetării stiintifice universitare pentru integrare la vărf în viata stiintifică mondială."

Art. XIII. - (1) Începând cu anul 2001 finantarea institutiilor de învătământ preuniversitar de stat se asigură din bugetele locale ale unitătilor administrativ-teritoriale pe a căror rază acestea îsi desfăsoară activitatea, cu exceptia cheltuielilor privind:

a) componenta locală aferentă proiectelor de reformă aflate în derulare la data de 31 decembrie 2000, cofinantate de Guvernul României si organismele financiare internationale, precum si rambursările de credite externe, plătile de dobânzi si comisioane la creditele externe aferente proiectelor respective;

b) facilitătile acordate elevilor privind transportul pe calea ferată si cu metroul;

c) bursele pentru elevii din Republica Moldova, precum si bursele pentru elevii străini si etnicii români din afara granitelor tării;

d) organizarea examenelor, concursurilor si olimpiadelor nationale;

e) perfectionarea pregătirii profesionale a cadrelor didactice.

(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. b), precum si cheltuielile afererite facilitătilor acordate studentilor privind transportul pe calea ferată si cu metroul se finantează prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, iar cele prevăzute la lit. a), c), d) si e), prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării.

(3) Cheltuielile privind cluburile, taberele, palatele copiilor, casele corpului didactic si inspectoratele scolare se finantează de la bugetul de stat prin Ministerul Educatiei si Cercetării.

(4) Cheltuielile efectuate de la bugetul de stat, începând cu data de 1 ianuarie 2001, pentru finantarea institutiilor de învătămănt preuniversitar de stat se regularizează cu bugetele locale, după aprobarea legii bugetului de stat pe anul 2001.

(5) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonante de urgentă în Monitorul Oficial al României, Partea I, la propunerea Ministerului Educatiei si Cercetării, Ministerului Administratiei Publice si Ministerului Finantelor Publice Guvernul va aproba norme metodologice pentru finantarea învătământului preuniversitar de stat.

Art. XIV. - Articolul 3 din Ordonanta Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetării stiintifice, dezvoltării tehnologice si inovării, aprobată si modificată prin Legea nr. 95/1998, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - Din bugetul de stat se alocă fonduri pentru actiuni finantate pe bază de programe, precum si pentru celelalte cheltuieli stabilite în conditiile legii, asigurăndu-se în perioada următoare o crestere a acestora în concordantă cu tendintele înregistrate în tările din Uniunea Europeană."

Art. XV. - Alineatul (1) al articolului 25 din Legea nr. 16/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Vârstnice, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

"Art. 25. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Consiliului National al Persoanelor Vârstnice si ale consiliilor judetene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucuresti, se asigură din: donatii, sponsorizări, alte activităti nonprofit, realizate în conditiile legii, precum si din transferuri de la bugetul de stat care se prevăd în bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale."

Art. XVI. - Prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică începănd cu anul 2001 si orice dispozitii contrare se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 26 februarie 2001.

Nr. 32.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii

si Alte Drepturi de Asigurări Sociale

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 141 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Statutul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.065/2000 privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 17 noiembrie 2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 februarie 2001.

Nr. 258.

 

ANEXĂ

 

STATUTUL

Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări, Sociale, denumită în continuare CNPAS, institutie publică autonomă de interes national, cu personalitate juridică, este organ de specialitate al administratiei publice centrale care administrează si gestionează sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, în vederea aplicării politicilor si programelor în domeniu ale Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale.

(2) Sediul CNPAS este în municipiul Bucuresti.

Art. 2. - (1) CNPAS are în subordine case judetene de pensii si Casa de pensii a municipiului Bucuresti, denumite în continuare case teritoriale de pensii, care sunt servicii publice descentralizate investite cu personalitate juridică.

(2) CNPAS poate înfiinta case locale de pensii, fără personalitate juridică, care functionează sub.conducerea si controlul caselor teritoriale de pensii.

(3) CNPAS are în subordine unităti de tratament balnea si de recuperare a capacitătii de muncă si alte unităti potrivit legii.

Art. 3. - CNPAS asigură coordonarea, îndrumarea si controlul activitătii caselor teritoriale si locale de pensii, în scopul aplicării unitare a legislatiei în domeniul specific dc activitate si al realizării integrale a sarcinilor si atributiilor ce revin acestora.

Art. 4. - CNPAS exercită controlul aplicării unitare a legislatiei în domeniul său de competentă la toate categoriile de persoane fizice si juridice cărora le revin drepturi, obligatii care decurg din reglementările privind sistemu public de pensii si alte drepturi de asigurări socfale.

Art. 5. - Patrimoniul CNPAS este detinut în proprietati sau în administrare si este alcătuit din bunuri mobile, imobile, potrivit legii.

Art. 6. - Personalul CNPAS si al caselor teritoriale locale de pensii este constituit din functionari publici precum si din salariati încadrati pe baza contractului individual de muncă.

 

CAPITOLUL II

Atributiile Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale

 

Art. 7. - CNPAS are următoarele atributii:

I. În domeniul organizatoric:

a) elaborează Regulamentul de organizare si functionare a CNPAS, stabileste structura organizatorică a caselor teritoriale si locale de pensii si emite Regulamentul-cadru de organizare si functionare a acestora;

b) propune Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale norme metodologice în aplicarea prevederilor legale din domeniul său de competentă;

c) propune Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si Ministerului Sănătătii si Familiei criteriile si normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II si III de invaliditate;

d) stabileste procedurile de regularizare a sumelor plătite în plus de către contribuabili;

e) stabileste anual tariful pentru certificarea stagiului de cotizare si a punctajului cumulat, la cererea asiguratului;

f) organizează modul de stabilire si plată a drepturilor de pensii si a altor drepturi de asigurări sociale finantte din bugetul asigurărilor sociale, precum si a celor finantate din bugetul de stat, prin bugetul alocat Ministerului Muncii si Solidarităti Sociale, conform legii;

g) organizează activitatea de evidentă contabilă a executei bugetare pentru bugetul asigurărilor sociale de stat;

h) organizează, administrează si asigură securitatea sistemului informatic al CNPAS, precum si al structurilor sale teritoriale;

i) organizează activitatea de expertiză medicală si recuperare a capacitătii de muncă;

j) organizează si administrează sistemul de trimitere la tratament balnear, precum si programele recuperatorii;

k) organizează modul de atribuire a codului personal de asigurări sociale, precum si gestiunea acestuia;

l) organizează activitatea de furnizare a informatiilor necesare în vederea elaborării de studii si analize în domeniul său de activitate;

m) administrează si gestionează patrimoniul propriu;

n) organizează selectia, pregătirea si perfectionarea profesională a personalului din sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale.

II. În domeniul financiar:

a) propune Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale indicatorii de fundamentare ai bugetului de asigurări sociale de stat si face public salariul mediu brut pe economie pentru anul următor, prognozat potrivit legii;

b) defalchează în profil teritorial si pe trimestre bugetul asigurărilor sociale de stat aprobat, potrivit legii;

c) Instituie fondul de rezervă si asigură utilizarea acestuia, conform legii;

d) urmăreste încasarea veniturilor bugetului de asigurări sociale de stal, conform indicatorilor bugetari aprobati prin lege;

e) colectează si virează contributiile de asigurări sociale si alte venituri, potrivit legii;

f) calculează, retine si virează impozitul asupra pensiilor, în conditiile legii;

g) ia măsuri în conditiile legii pentru protectia fondurilor de asigurări sociale;

h) calculează valoarea unui punct de pensie si o actualizează în timpul executiei bugetare, potrivit legii;

i) asigură plata pensiilor si a celorlalte drepturi de asigurări sociale care, potrivit legii, se finantează din bugetul asigurărilor sociale de stat;

j) asigură stabilirea si plata unor drepturi finantate din bugetul de stat pentru care Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale este ordonator principal de credite, CNPAS exercitând functia de ordonator secundar de credite;

k) răspunde de administrarea patrimoniului propriu;

I) aplică prevederile conventiilor internationale de asigurări sociale la care România este parte, precum si ansamblul reglementărilor comunitare si dezvoltă relatii cu organisme similare în domeniul asigurărilor sociale din alte tări, în limita competentelor prevăzute de lege;

m) răspunde de utilizarea cu eficientă a fondurilor provenite din imprumuturi externe.

III. În domeniul îndrumării, controlului si reprezentării:

a) îndrumă si controlează modul de aplicare a dispozitiilor legale de către casele teritoriale si locale de pensii, precum si de către persoanele juridice si fizice cărora le revin drepturi si obligatii care decurg din actele normative în vigoare, în domeniul său de activitate;

b) controlează modul de Constituire si virare a contributiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, modul de stabilire si achitare a pensiilor si a celorlalte drepturi de asigurări sociale prevăzute de lege, precum si a indemnizatiilor prevăzute de legi speciale, finantate din bugetul de stat prin bugetul alocat Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, aplicând sanctiunile prevăzute de lege;

c) îndrumă si controlează activitatea de expertiză medicală si recuperare a capacitătii de muncă;

d) îndrumă activitatea unitătilor de tratament balnear si recuperare a capacitătii de muncă;

e) îndrumă si controlează modul de acordare a concediilor medicale, oportunitatea programelor recuperatorii si respectarea acestora; .

f) asigură reprezentarea în fata instantelor judecătoresti;

g) asigură reprezentarea în relatiile cu institutii similare din străinătate.

IV. În domeniul evidentei, certificării si raportării:

a) asigură evidenta la nivel national a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale;

b) asigură evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurări sociale la nivel national, pe baza codului personal de asigurări sociale;

c) certifică fiecărui asigurat stagiul de cotizare, punctajul anual si punctajul cumulat pentru perioada de cotizare, în mod gratuit o dată pe an, prin intermediul caselor teritoriale;

d) gestionează baza de date privind asiguratii sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale si asigură caracterul confidential al acesteia;

e) prezintă Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale executia bugetului si rapoarte cu privire la modul de administrare a bugetului asigurărilor sociale de stat;

f) dă publicitătii semestrial raportul privind activitatea proprie;

g) asigură introducerea, dezvoltarea, intretinerea si protectia sistemelor automate de calcul si evidentă;

h) răspunde sesizărilor adresate direct sau transmise de către Presedintie, Parlament, Guvern, Avocatul Poporului, precum si de alte institutii, persoane fizice si juridice;

i) utilizează, direct sau prin terti acreditati, orice mijloc de informare în masă pentru reprezentarea si sustinerea intereselor asiguratilor.

 

CAPITOLUL III

Structura organizatorică si organele de conducere ale CNPAS

 

Art. 8. - (1) CNPAS are structura organizatorică si numărul maxim de posturi prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul statut. În cadrul structurii organizatorice, prin decizie a presedintelui CNPAS pot fi constituite servicii si birouri.

(2) În functie de necesitătile apărute, ca urmare a implementării sistemului publie de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, structura organizatorică, la nivel de serviciu si de birou, a CNPAS poate fi modificată prin decizie a presedintelui acestuia, cu avizul consiliului de administratie, stabilindu-se numărul posturilor de conducere în limita numărului maxim de posturi aprobat.

Art. 9. - (1) Ministrul muncii si solidaritătii sociale este ordonator principal de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat si va delega atributiile prevăzute de dispozitiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare conducătorului executiv al CNPAS.

(2) CNPAS este condusă de presedinte si de consiliul de administratie.

(3) Conducerea executivă a CNPAS se exercită de un secretar general, functionar public, numit în functie de presedintele CNPAS, în conditiile legii.

Art. 10. - (1) Consiliul de administratie este alcătuit, potrivit legii, din 19 persoane, dintre care un presedinte si 18 membri. Presedintele este secretar de stat în Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale.

(2) Presedintele consiliului de administratie este presedintele CNPAS.

(3) Mandatul presedintelui încetează la încheierea exercitării functiei de secretar de stat, prin demisie sau prin deces.

(4) Membrii consiliului de administratie pot fi revocati de cei care i-au desemnat.

(5) Membrii revocati, decedati sau cei care îsi prezintă demisia vor fi înlocuiti în termen de cel mult 3 luni.

(6) Mandatul noilor membri expiră la data la care ar fi încetat mandatul predecesorilor.

(7) Membrii consiliului de administratie nu au calitatea de salariat al CNPAS si primesc o indemnizatie lunară în conditiile legii.

Art. 11. - (1) Consiliul de administratie se întruneste o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar si adoptă hotărâri valabile în prezenta a cel putin 13 membri, cu votul majoritătii membrilor prezenti si cu conditia ca fiecare parte să fie reprezentată.

(2) Consiliul de administratie se convoacă de către presedintele CNPAS. Convocarea de către presedinte se poate face si la solicitarea a cel putin o treime din numărul membrilor consiliului de administratie.

(3) La sedintele consiliului de administratie pot fi invitati si alti specialisti, fără drept de vot.

Art. 12. - Presedintele CNPAS are următoarele atributii principale:

a) asigură coordonarea sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale;

b) convoacă consiliul de administratie si conduce sedintele acestuia;

c) aprobă normele si programele de actiune care, potrivit legii, sunt de competenta CNPAS;

d) reprezintă CNPAS în relatiile cu tertii;

e) asigură promovarea imaginii CNPAS;

f) rezolvă conflictele de competentă apărute în cadrul CNPAS;

g) dispune controlul tuturor activitătilor din cadrul sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale;

h) urmăreste aplicarea conventiilor internationale de asigurări sociale la care România este parte, precum si ansamblul reglementărilor comunitare si dezvoltă relatii de colaborare cu organisme similare din alte tări, în limita competentelor prevăzute de lege;

i) aprobă înfiintarea caselor locale de pensii, structura organizatorică si atributiile acestora;

j) aprobă Regulamentul de organizare si functionare si statul de functii ale CNPAS, regulamentul-cadru de organizare si functionare si normativele de personal pentru casele teritoriale de pensii si unitătile subordonate;

k) numeste în si eliberează din functie, prin decizie, personalul din aparatul propriu al CNPAS, directorii generali ai caselor teritoriale de pensii, precum si directorii unitătilor subordonate, în conditiile legii;

l) aprobă criteriile privind evidenta, păstrarea si arhivarea documentelor specifice activitătii CNPAS, caselor teritoriale de pensii si unitătilor subordonate, precum si măsurile de asigurare a securitătii bazei de date privind asiguratii sistemului public de pensii si asigurări sociale, în conditiile legii;

m) hotărăste cu privire la donatii sau la bunuri dobândite din alte surse, în conditiile legii;

n) urmăreste promovarea aciiunilor în revendicare a bunurilor imobile care au apartinut asigurărilor sociale si au fost trecute în proprietatea statului sau a altor persoane juridice si fizice;

o) exercită orice alte atributii care îi revin potrivit legii.

Art. 13. - Atributiile consiliului de administratie sunt următoarele:

a) analizează si avizează propunerile pentru fundamentarea bugetul.ui asigurărilor sociale de stat, în vederea înaintării acestora la Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale;

b) analizează rapoarte semestriale întocmite de conducerea executivă a CNPAS privind modul de indeplinire a atributiilor stabilite;

c) analizează derularea contractelor cu finantare externă, încheiate în beneficiul sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, potrivit legii;

d) avizează Regulamentul de organizare si functionare si statul de functii ale CNPAS;

e) aprobă structura organizatorică-cadru a caselor teritoriale de pensii;

f) avizează regulamentul-cadru de organizare si functionare, precum si normativele de personal pentru casele teritoriale si unitătile subordonate;

g) avizează înfiintarea caselor locale de pensii;

h) avizează propunerile de modificare a Statutului CNPAS, care se transmit Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, în vederea aprobării prin Hotărâre a Guvernului;

i) avizează modalitătile de pregătire si perfectionare profesională a personalului din cadrul CNPAS si din structurile sale teritoriale, în domeniul specific de activitate;

j) analizează contul de executie a bugetului asigurărilor sociale de stat, precum si rapoartele de activitate ale CNPAS;

k) aprobă bilantul contabil si raportul anual de activitate;

l) avizează proiectele de acte normative din domeniul sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, care se înaintează Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale;

m) propune presedintelui elaborarea de studii si analize în domeniul sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale;

n) avizează utilizarea fondului de rezervă, potrivit legii;

o) avizează încheierea de conventii cu trezoreria statului sau cu bănci pentru stabilirea nivelului dobânzilor la disponibilitătile bănesti, în conditiile legii;

p) avizează regulamentul CNPAS privind modalitătile de plată a prestatiilor din sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale;

q) elaborează si aprobă regulamentul de organizare si functionare propriu;

r) avizează proiectul programului de investitii pentru sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale;

s) avizează si propune Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale nivelul cotelor de contributie de asigurări sociale, cuantumul indemnizatiei pentru însotitor cuvenite pensionarului încadrat în gradul I de invaliditate, precum si cuantumul ajutorului de deces, pentru a fi incluse în fundamentarea bugetului de asigurări sociale de stat.

Art. 14. - Presedintele CNPAS, în calitatea sa de presedinte al consiliului de administratie, poate delega atributii de reprezentare oricărui membru al acestuia, pe perioadă determinată, în conditiile stabilite prin regulamentul de organizare si functionare.

Art. 15. - În exercitarea atributiilor sale, precum si pentru realizarea hotărârilor consiliului de administratie presedintele CNPAS emite decizii si instructiuni.

Art. 16. - Presedintele CNPAS îl poate numi, cu delegatie, pe secretarul general pănă la ocuparea postului, conform legii.

Art. 17. - Atributiile secretarului general sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a CNPAS.

Art. 18. - Atributiile si sarcinile personalului CNPAS, al caselor teritoriale si locale de pensii, precum si al unitătilor subordonate se stabilesc prin regulamentele de organizare si functionare a acestora.

 

CAPITOLUL IV

Structura organizatorică, organele de conducere si atributiile caselor teritoriale si locale de pensii

 

Art. 19. - (1) Structura-cadru de organizare a caselor teritoriale de pensii se aprobă de Consiliul de administratie al CNPAS. Prin decizie a presedintelui CNPAS, în cadrul caselor teritoriale pot fi organizate directii, servicii si birouri.

(2) Numărul maxim de posturi pentru casele teritoriale de pensii este de 5.550.

Art. 20. - (1) Conducerea caselor teritoriale de pensii este asigurată de directorul general, numit în functie de presedintele CNPAS, în conditiile legii.

(2) Directorul general este ordonator secundar de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat si ordonator tertiar de credite pentru sumele repartizate din bugetul de stat, atributii care se pot delega, potrivit legii.

(3) În exercitarea atributiilor sale directorul general emite decizii.

(4) Directorul general numeste în si revocă din functie personalul casei teritoriale de pensii si al caselor locale de pensii aflate sub conducerea sa, în conditiile legii.

Art. 21. - Casele teritoriale de pensii au următoarele atributii:

a) înregistrează si asigură evidenta contribuabililor, în conditiile legii; "

b) încheie contracte de asigurări sociale, potrivit legii;

c) asigură colectaqrea si evidenta contributiilor de asigurări sociale, conform legii;

d) exercită controlul asupra modului de constituire, viaare si încasare a contributiilor de asigurări sociale si dispun, după caz, măsurile prevăzute de lege;

e) desfăsoară activitatea de constatare si recuperare a creanielor bugetare, inclusiv prin executarea silită a acestora, potrivit legii;

f) certifică stagiul de cotizare si punctajul asiguratului, în conditiile legii;

g) stabilesc cuantumul drepturilor de asigurări sociale individuale si efectuează plata acestora, potrivit legii;

h) stabilesc si plătesc indemnizatii si alte drepturi prevăzute în legi speciale, finantate din bugetul de stat, în conditiile legii;

i) emit decizii de recuperare a drepturilor bănesti încasate necuvenit si urmăresc recuperarea acestora, în conditiile legii;

j) prezintă propuneri pentru fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat si, după caz, pentru fundamentarea unor indicatori ai bugetului de stat;

k) asigură executia bugetară în profil teritorial si organizează contabilitatea acesteia;

l) realizează activitatea de expertiză medicală si recuperare a capacitătii de muncă;

m) distribuie persoanelor îndreptătite, în limita locurilor tepartizate, bilete de tratament balnear;

n) rezolvă contestatii, sesizări si reclamatii, potrivit competentelor legale;

o) organizează si desfăsoară activitatea de pregătire si perfectionare profesională a personalului, prin programe de instruire specifice domeniului de activitate;

p) asigură reprezentarea în fata instantelor de judecată, potrivit legii;

q) întocmesc si înaintează CNPAS, potrivit legislatiei în vigoare, contul de executie al bugetului asigurărilor sociale de stat în profil teritorial, precum si al bugetului de stat pentru indicatorii ce i-au fost repartizati;

r) asigură conducerea, îndrumarea si controlul activitătii caselor locale de pensii;

s) îndeplinesc orice alte atributii prevăzute de lege, de prezentul statut ori stabilite de presedintele GNPAS.

Art. 22. - Conducerea caselor locale de pensii este asigurată de un director, numit în functie de directorul general al casei teritoriale de pensii, în conditiile legii.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Asociatiei Generale a Vânătorilor

si Pescarilor Sportivi din România ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Asociatia Generală a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România, cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Mosilor nr. 128, sectorul 2, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ovidiu Natea,

secretar de stat

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 22 februarie 2001.

Nr. 259.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE,                            

TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru completarea notei din anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 777/1999

privind aprobarea tarifelor pentru prestatii si servicii efectuate

de Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C. si de căpităniile de port din subordine la navele sub pavilion român si străin în porturile din România

 

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

în temeiul prevederilor art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice si pentru prestări de servicii în porturi si aeroporturi, aprobată prin Legea nr. 123/1994, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

emite următorul ordin:

 

Art. I. - Nota din anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 777/1999 privind aprobarea tarifelor pentru prestatii si servicii efectuate de Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C. si de căpităniile de port din subordine la navele sub pavilion român si străin în porturile din România, publicat în Monitorul- Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 24 ianuarie 2000, cu modificările ulterioare, se completează cu punctul 9, care va avea următorul cuprins:

"9. Tarifele pentru formalitătile de sosire/plecare în si din porturi nu se percep pentru navele apartinând Regiei Autonome “Administratia Fluvială a Dunării de Jos” Galati: drăgi, salande pentru deservirea drăgilor, nave de semnalizare, nave de măsurători topohidrografice si de debite,

nave de verificare a conditiilor de navigatie, remorchere, împingătoare, nave de transport fără propulsie, macarale plutitoare etc., implicate în lucrările de întretinere si asigurare a conditiilor de navigatie pe Dunăre si pe bratele navigabile ale acesteia."

Art. II. - Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C. va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art.III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

 

Bucuresti, 12 februarie 2001.

Nr. 143.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru actualizarea cuantumurilor indemnizatiilor de delegare si de detasare,

prevăzute în anexa la Hoătrârea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile bănesti

ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării si detasării în altă localitate, precum si în cazul deplasării, în cadrul localitătii,

în interesul serviciului, republicată

 

Ministrul finantelor publice,

în temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,

având în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile bănesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării si detasării în altă localitate, precum si în cazul deplasării, în cadrul localitătii, în interesul serviciului, republicată,

            emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Cuantumurile indemnizatiilor de delegare si de detasare, prevăzute la pct. 8 si 11 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 543/1995, republicată, se modifică după cum urmează:

a) indemnizatia zilnică de delegare sau de detasare, prevăzută la pct. 8, se majorează la 63.500 lei;

b) indemnizatia de delegare sau de detasare, prevăzută la pct. 11, se majorează la 845.800 lei lunar.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Pe data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finantelor nr. 1.574/1999 pentru actualizarea cuantumurilor indemnizatiilor de delegare si detasare, prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 543/1995, republicată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 29 decembrie 1999:

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 15 februarie 2001.

Nr. 172.