MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 124       legi, decrete, hotĂrÂri si alte acte      Marti, 13 martie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            43. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 15/1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane si răspundere civilă în Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne si Ministerul Justitiei - Directia Generală a Penitenciarelor

 

78. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legil nr. 15/1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane si răspundere civilă în Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne si Ministerul Justitiei - Directia Generală a Penitenciarelor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

286. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor

 

288. - Hotărâre privind constituirea Comitetului Interministerial pentru Relatiile României cu Republica Moldova

 

289. – Hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2001, pentru transferarea cu plată a unor bunuri aflate în patrimonial Societătii Comerciale "Metadet" – S.A. Fălticeni, judetul Suceava în proprietatea publică a municipiului Fălticeni, judetul Suceava

 

290. - Hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 643/1999 privind modul de decontare a cheltuielilor efectuate de antreprenorii români pe perioada de sistare a lucrărilor de constructii-montaj la Combinatul minier de îmbogătire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina

 

291. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 698/2000 privind achizitionarea unui stoc de urgentă de hârtie, în vederea utilizării la tipărirea buletinelor de vot si a celorlalte documente necesare pentru desfăsurarea alegerii Camerei Deputalilor si a Senatului, precum si a Presedintelui României în anul 2000

 

294. - Hotărâre privind indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare, ale agricultorilor si a altor venituri ale populatiei pentru trimestrul I al anului 2001

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

184. - Ordin al ministrului finantelor publice      

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

4. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii martie 2001 (perioade de aplicare)

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 15/1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane si raspundere civilă în Ministerul Apărarii Nationale, Ministerul de Interne si Ministerul Justitiei - Directia Generală a Penitenciarelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege

 

Art.l. - Legea nr. 15/1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane si răspundere civilă în Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne si Ministerul Justitiei

Directia Generală a Penitenciarelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 16 ianuarie 1998, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul legii va avea următorul cuprins:

 

“LEGE

cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane si răspundere civilă în Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Pază, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Ministerul Justitiei - Directia Generală a Penitenciarelor”

 

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Pază, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Ministerul Justitie - Directia Generală a Penitenciarelor pot încheia contracte de asigurare facultativă a bunurilar din dotare pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte evenimente.

(2) Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Pază, Serviciul de Telecomunicatii Speciale pot contracta asigurări facultative de persoane si de răspundere civilă, în beneficiul personalului cu atributii operative sau informative, pentru cazurile de invaliditate sau deces, produse prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul si din cauza unor misiuni operative, informative, pirotehnice, antiteroriste, de Telecomunicatii speciale, de Protectie a demnitarilor sau a corespondentei, misiuni executate în tară sau în străinătate.

(3) Ministerul Justitie, pentru persorialul din Directia Generală a Penitenciarelor, poate contracta asigurări facultative de persoane si de răspundere civilă pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin accidente, catastrofe si prin alte asemenea evenimente intervenite în timpul si dih cauza îndeplinirii unor misiuni specifice, caracterizate prin grad ridicat de risc."

3. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - (1) Sumele necesare pentru plata primelor de asigurare se suportă din fondurile aprobate, cu această destinatie, prin bugetul Ministerului Apărării Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului Român de, Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Pază, Serviciului de Telecomunicatii Speciale si Ministerului Justitiei."

4. Anexa se modifică si se completează după cum urmează:

1. La litera B "Asigurarea de persoane", punctele 9 si 11 vor avea următorul cuprins:

"9. personal care execută misiuni informative, operative, de Telecomunicatii speciale ori antiteroriste, în tară sau în străinătate;

11. personal care participă la misiuni de pază si protectie a demnitarilor români ori străini, precum si de protectie a magistratilor;"

2. La litera B "Asigurarea de persoane" se adaugă punctul 18 cu următorul cuprins:

"18. personal aeronautic si naval din cadrul sistemului de sigurantă natională."

3. La litera C "Asigurarea de răspundere civilă" se introduc punctele 7 si 8 cu următorul cuprins:

"7. personal care execută misiuni informative, operative, pirotehnice, antiteroriste, de telecomunicatii speciale, pază si protectie în cadrul sistemului de sigurantă natională, în tară sau în străinătate;

8. personal aeronautic si naval din cadrul sistemului de sigurantă natională."

Art. II. - Normele metodologice prevăzute la art. 4 din Legea nr. 15/1998 se vor elabora si de Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Pază si Serviciul de Telecomunicatii Speciale în termen de 95 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. III. - Legea nr. 15/1998, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 15iunie 1999, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRACILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 7 martie 2001.

Nr. 43.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 15/1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane si răspundere civilă în Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne si Ministerul Justitiei - Directia Generală a Penitenciarelor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 15/1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane si răspundere civilă în Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne si Ministerul Justitiei - Directia Generală a Penitenciarelor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 5 martie 2001.

Nr. 78.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRERE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 19 ianuarie 2001, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"Art. 14. - (1) La nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti inspectoratele pentru cultură si culte judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, se reorganizează ca directii judetene pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, prin comasare cu oficiile judetene pentru patrimoniul cultural national, ca servicii publice descentralizate, cu personalitate juridică, ale Ministerului Culturii si Cultelor.

(2) Directiile judetene pentru cultură culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt conduse de un director, care este functionar public, potrivit legii.

(3) Personalul inspectoratelor pentru cultură si culte judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, si al oficiilor judetene pentru patrimoniul cultural national se consideră transferat la directiile judetene pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, până la ocuparea posturilor prin examen sau concurs, organizat, potrivit legii, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărări."

2. Formula introductivă a alineatului (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

"Art. 15. - (1) Directiile judetene pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, au următoarele atributii principale:"

3. La articolul 15, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Organizarea si functionarea directiilor judetene pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si atributiile acestora, altele decât cele prevăzute în prezenta hotărâre, se stabilesc prin regulamente aprobate prin ordin al ministrului culturii si cultelor."

4. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

"Art. 17. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Centrul de Pregătire si Formare a Personalului din Institutiile de Cultură îsi schimbă denumirea în Centrul pentru Formare, Educatie Permanentă si Management în Domeniul Culturii, institutie publică cu personalitate juridică, finantată integral din venituri extrabugetare, cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 99A, care functionează în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor."

5. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

"Art. 18. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărări Muzeul Civilizatiei Populare Traditionale ASTRA din Sibiu îsi schimbă denumirea în Complexul National Muzeal ASTRA Sibiu, institutie publică cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Sibiu, Piata Mică nr. 11, judetul Sibiu, care functionează în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor."

6. Punctul 1 din capitolul I "Organe de specialitate ale administratiei, publice centrale si institutii publice finantate integral de la bugetul de stat", din anexa nr. 2 va avea urmatorul cuprins:

 

"1. Directiile, judetene pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, servicii publice descentralizate

Bugetul de stat"

 

7. Nota de la capitolul I "Organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice finantate integral de la bugetul de stat" din anexa nr. 2 va avea urmatorul cuprins:

"NOTĂ:

Unitătile mentionate la nr. crt. 1-5 pot utiliza un număr maxim de 718 posturi."

8. Nota de la capitolul 11 "Organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice finantate din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetui de stat" din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

"NOTĂ:

Unitătile mentionate la nr. crt. 6-47, precum si cele prevăzute la nr. crt. 1, 2 si 3 din cap. IV pot utiliza un număr maxim de 7.035 de posturi."

9. La capitolul III "Institutii publice finantate din venituri extrabugetare" din anexa nr. 2, după nr. crt. 51 se introduce nr. crt. 511 cu următorul cuprins:

"511. Centrul de Proiectare pentru Venituri extrabugetare" Patrimoniul Cultural National

10. Persoanele juridice aflate sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor, prevăzute la capitolul V din anexa nr. 2, vor fi numerotate 1, 2, 3, 4.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Oană,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 martie 2001.

Nr. 286.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comitetului Interministerial pentru Relatiile României cu Republica Moldova

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărăre.

 

Art. 1. - În vederea stimulării raporturilor de fraternitate si colaborare cu Republica Moldova se constituie Comitetul Interministerial pentru Relatiile României cu Republica Moldova, denumit în continuare comitet interministerial, din care fac parte reprezentanti la nivel de secretar de stat din cadrul următoarelor institutii: Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Justitiei, Ministerul Industriei si Resurselor, Ministerul Turismului, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Ministerul Culturii si Cultelor, Ministerul Educatiei si Cercetării, Ministerul Sănătătii si Familiei, Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, Ministerul Dezvoltării si Prognozei si Departamentul pentru Analiză Institutională si Socială.

Din comitetul interministerial prevăzut la alin. 1 fac parte si reprezentanti ai conducerilor Băncii Nationale a României si Directiei Generale a Vămilor.

Art. 2. - Comitetul interministerial se întruneste lunar si ori de câte ori este nevoie pentru examinarea evolutiei raporturilor României cu Repubica Moldova si elaborarea de propuneri în scopul dezvoltării acestor raporturi pe plan economic, cultural, stiintific, în toate domeniile de interes reciproc.

Art. 3. - Comitetul interministerial este coordonat de secretarul de stat din cadrul Secretariatului General al Guvernului în subordinea căruia functionează Oficiul pentru gestionarea relatiilor cu Republica Moldova.

Secretariatul comitetului interministerial este asigurat de Oficiul pentru gestionarea relatiilor cu Republica Moldova din cadrul Secretariatului General al Guvernului.

Art. 4. - Comitetul interministerial îsi va stabili modalitătile de lucru astfel încât activitatea sa să se desfăsoare în mod operativ si eficient:

Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 28/1992 privind crearea Comitetului Interministerial pentru Relatiile României cu Republica Moldova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 5 februarie 1 992.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 martie 2001.

Nr. 288.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului,

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2001, pentru transferarea cu plată a unor bunuri aflate în patrimoniul Societătii Comerciale "Metadet" - S.A. Fălticeni, judetul Suceava,

în proprietatea publică a municipiului Fălticeni, judetul Suceava

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice si ale art. 8 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea cu plată în proprietatea publică a municipiului Fălticeni si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni, judetul Suceava, a unor bunuri aflate în patrimoniul Societătii Comerciale "Metadet" - S.A. Fălticeni, judetul Suceava, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea bunurilor prevăzute în anexă se face pe bază de protocol încheiat între Societatea Comercială "Metadet" - S.A. Fălticeni, judetul Suceava, si Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2001, cu suma de 11.965,5 milioane lei pentru judetul Suceava, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2001, si alocarea acesteia Consiliului Local al Municipiului Fălticeni, judetul Suceava, pentru achitarea contravalorii bunurilor transferate de la Societatea Comercială "Metadet" S.A. Fălticeni, judetul Suceava.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2001 după aprobarea legii bugetului de stat pe anul 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmăncă

p: Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Oană,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 martie 2001.

 Nr. 289.

 

ANEXA 4

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului "Centrală termică de zonă" care se transmite din patrimoniul Societătii Comerciale "Metadet" - S.A. Fălticeni, judetul Suceava, în proprietatea publică a municipiului Fălticeni

 

Nr. crt.

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

1.

Municipiul Fălticeni Str. Topitoriei nr. 2A, 5750, judetul Suceava

Societatea Comercială "Metadet" - S.A. Fălticeni

Municipiul Fălticeni

Clădiri – 1.219.800.270 lei

2.

Municipiul Fălticeni Str. Topitoriei nr. 2A, 5750, judetul Suceava

Societatea Comercială "Metadet" - S.A. Fălticeni

Municipiul Fălticeni

Utilaje si instalatii – 5.704.896.626

3.

Municipiul Fălticeni Str. Topitoriei nr. 2A, 5750, judetul Suceava

Societatea Comercială "Metadet" - S.A. Fălticeni

Municipiul Fălticeni

Utilităti generale- 924.228.633 lei

4.

Municipiul Fălticeni Str. Topitoriei nr. 2A, 5750, judetul Suceava

Societatea Comercială "Metadet" - S.A. Fălticeni

Municipiul Fălticeni

Instalatii si constructii speciale - 8.989.688.499 lei

5.

Municipiul Fălticeni Str. Topitoriei nr. 2A, 5750, judetul Suceava

Societatea Comercială "Metadet" - S.A. Fălticeni

Municipiul Fălticeni

Teren = 19.515 m2- 598.723.322 lei

VALOAREA TOTALĂ

17.437.337.350

           

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 643/1999 privind modul de decontare

a cheltuielilor efectuate de antreprenorii români pe perioada de sistare a lucrărilor

de constructii-montaj la Combinatul minier de îmbogătire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi Rog – Ucraina

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 643/1999 privind modul de decontare a cheltuielilor efectuate de antreprenorii români pe perioada de sistare a lucrărilor de constructii-montaj la Combinatul minier de îmbogătire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 18 august 1999, se modifică si va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Antreprenorii români “Arcom” - S.A., “Arcif” - S.A. si “Uzinexport” – S.A. pe perioada de sistare a lucrărilor de constructii-montaj la Combinatul minier de îmbogătire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina si până la reluarea activitătii pe santier, vor asigura:

- paza si siguranta obiectivelor si instalatiilor la obiectele de bază realizate de partea română;

- paza si siguranta depozitelor de materiale si utilaje tehnologice existente în stoc;

- paza, sigurahta si mentinerea în functiune a spatiilor de cazare, cantinelor, centralelor termice si instalatiilor de apă, canalizare si de gaze pentru celelalte obiecte ale organizării de santier;

- întretinerea în stare de functionare a statiilor si substatiilor electrice si a statiilor de pompare-drenaj;

- executia unor lucrări de întretinere la utilajele si instalatiile tehnologice montate ale Complexului 1 de pornire,  în vederea mentinerii acestora în stare de fiabilitate;

- ambalarea adecvată si depozitarea în spatii corespunzătoare a echipamentelor aflate în custodie la societătile furnizoare române;

- interventii la obiectele si instalatiile date în exploatare si aflate în perioada de garantie;

- reexportul unei părti din bază materială a antreprenorilor români pentru a o folosi la alte lucrări.

Activitătile prevăzute la alin. 1, precum si numărul de personal necesar în vederea realizării acestora se aprobă de ordonatorul principal de credite al Ministerului Industriei gi Resurselor, împreună cu antreprenorii români “Arcom” S.A. “Arcif” - S.A. si “Uzinexport”- S.A."

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Miriistrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Oană,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 martie 2001.

Nr. 290.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 698/2000 privind achizitionarea unui stoc de urgentă de hârtie, în vederea utilizării la tipărirea buletinelor de vot si a celorlalte documente necesare pentru desfăsurarea alegerii Camerei Deputatilor si a Senatului, precum si a Presedintelui României în anul 2000

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - După articolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 698/2000 privind achizitionarea unui stoc de urgentă de hârtie, în vederea utilizării la tipărirea buletinelor de vot si a celorlalte documente necesare pentru desfăsurarea alegerii Camerei Deputatilor si a Senatului, precum si a Presedintelui României în anul 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 24 august 2000, se introduce articolul 31 cu următorul cuprins:

"Art. 31. - (1) Cantitatea de hârtie aflată în ambalajele originale intacte, rămasă neutilizată, se preia fără plată în stocurile rezervă de stat de către unitătile teritoriale de unde a fost ridicată. Cheltuielile ocazionate de operatiunile de preluare vor fi suportate din bugetul Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat.

(2) Nivelurile maxime ale siocurilor de rezervă de stat la produsele “hârtie de ziar” si “hârtie de scris si tipărit” se majorează corespunzător cantitătilor efective ce vor fi preluate.

(3) Ministerul Administratiei Publice si unitătile teritoriale subordonate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat scădea si, respectiv, vor înregistra din gestiune cantitătile de hârtie la preturi de înregistrare din evidentele actualului detinător, pe baza proceselor-verbale de predare -primire si a avizelor de expeditie."

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Oană,

secretar de stat

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 8 martie 2001.

 Nr. 291.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare, ale agricultorilor si a altor venituri  ale populatiei pentru trimestrul I al anului 2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) În luna martie 2001 se indexează pensiile de asigurări sociale de stat, militare, ale agricultorilor si următoarele venituri ale populatiei, după cum urmează:

a) pensiile si pensiile suplimentare din sistemul asigurărilor sociale de stat, precum si pensiile si pensiile suplimentare ale pensionarilor militari;

b) pensiile agricultorilor;

c) pensiile I.O.V.R.;

d) indemnizatiile de îngrijire acordate pensionarilor de asigurări sociale de stat si militari, încadrati în gradul I de invaliditate;

e) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislatiei de pensii;

f) indemnizatiile lunare acordate pe baza Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările ulterioare, si a Legii nr. 189/2000;

g) indemnizatiile si sporurile ce se acordă invalizilor, veteranilor si văduvelor de război în temeiul Legii nr. 49/1991 si al Legii nr. 44/1994, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Procentul de indexare a veniturilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se diferentiază, pe categorii de beneficiari, în functie de data deschiderii drepturilor de pensie, după cum urmează:

a) 7,5% pentru pensionarii ale căror drepturi au fost deschise până la data de 31 decembrie 1997 inclusiv;

b) 5,0% pentru pensionarii ale căror drepturi au fost deschise începând cu data de 1 ianuarie 1998 si până la data de 31 martie 2001 inclusiv.

(3) Veniturile prevăzute la alin. (1) lit. b), d) gi e) se indexează cu procentul de 7,5%.

(4) Veniturile prevăzute la alin. (1) lit. c), f) si g) se indexează cu procentul de 5,0%.

(5) Măsurile de protectie socială prevăzute la alin. (2) se aplică numai beneficiarilor ale căror cuantumuri ale pensiei de bază nu depăsesc valoarea a două salarii medii nete pe economie, la ultimul nivel comunicat de Institutul National de Statistică si Studii Economice până la data întocmirii documetelor lunare de plată a pensiilor.

Art. 2. – Persoanelor ale căror drepturi de pensie se deschid în luna martie 2001 si se stabilesc în conditiile prevăzute la art. 1 din Hotărărea Guvernului nr. 565/1996 privind aplicarea măsurilor de protectie socială a pensiilor de asigurări sociale de stat gi militare, stabilite si recalculate după data de 1 august 1996, li se aplică măsurile, de Protectie socială prevăzute la art. 1.

Art. 3. - (1) Procentul de indexare de 7,5% se aplică si pensiilor minime de asigurări sociale de stat si pensiilor minime ale agricultorilor.

(2) Cuantumurile pensiilor minime rezultate ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1) contin contributia datorată asigurărilor sociale de sănătate.

Art. 4. - Sumele rezultate în urma aplicării măsurilor de Protectie socială prevăzute de prezenta hotărâre se suportă din aceleasi fonduri ca si drepturile de bază.

Art. 5. - Anexa nr. 1 ia Hotărărea Guvernului nr. 565/1996 se completează cu prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. - Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu luna martie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

p. Ministrul apărării nationale,

Gheorghe Matache,

secretar de stat

Ministru de interne,

Ioan Rus

Directorul Serviciului Român de Informatii,

Radu Timofte

p. Ministrul finanielor publice

Gheorghe Oană,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 martie 2001.

Nr. 294.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

 

Ministrul finantelor publice,

în baza Hotârârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finanielor Publice,

în aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice, republicată, precum si ale normelor legale date în aplicarea acesteia,

emite următorul ordin:

 

1. Atributiile care revin Ministerului Finantelor Publice în ceea ce priveste participarea în comisiile de licitatii conform prevederilor art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice, republicată, se aduc la îndeplinire de către directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

2. În cazul în care achizitia publică se finantează integral sau partial din credite externe contractate si/sau garantate de stat, la solicitarea ordonatorilor principali de credite si a altor beneficiari, în comisia de licitatie va fi desemnat, după caz, în functie de complexitatea licitatiei, si un specialist al Ministerului Finantelor Publice din cadrul Directiei generale a finantelor publice externe.

3. Îndrumarea metodologică unitară privind organizarea, desfăsurarea si adjudecarea licitatiilor pentru achizitiile de investitii, de bunuri si de servicii se face de către Ministerul Finantelor Publice prin Directia reglementarea achizitiilor publice si prioritizarea investitiilor publice.

4. Pe data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finantelor nr. 2.114/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 14 decembrie 1998.

5. Prezentul ordin va intra în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 19 februarie 2001.

Nr. 184.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii martie 2001

(perioade de aplicare)

 

În baza art. 8 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, în aplicarea prevederilor Regulamentului nr. 4/1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii, republicat,

 

Banca Natională a României h o t ă r ă s t e :

 

Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii martie 2001 (perioade de aplicare) sunt:

- 25,0% pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;

- 2,9% pentru rezervele minime obligatorii constituite în dotari S.U.A.;

- 2,0% pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 7 martie 2001.

Nr. 4.